Page 1

Ðåêëàìíî-iíôîðìàöiéíà

òèðàæ 14 200

ãàçåòà

Äîñòàâëÿºòüñÿ Äîñòàâëÿºòüñÿ ÁÅÇÊÎØÒÎÂÍÎ ÁÅÇÊÎØÒÎÂÍÎ ïî ïî â³âòîðêàõ â³âòîðêàõ

34

(387) 30 ñåðïíÿ 2011 ð.

ÊÓÇÍÅÖÎÂÑÜÊ ÊÓÇÍÅÖÎÂÑÜÊ

 

ÂÎËÎÄÈÌÈÐÅÖÜ ÂÎËÎÄÈÌÈÐÅÖÜ

 

ÐÀÔÀ˲ÂÊÀ ÐÀÔÀ˲ÂÊÀ


2



34 (387), 30 ñåðïíÿ 2011 ð.

 4-ê³ì.êâ., 9/9, Þâ³ëåéíèé, 7. Ò. 3-68-41, (067) 377-39-97.  3-ê³ì.êâ., 8/9, Âàðàø, 7. Ò. (097) 645-60-64.  3-ê³ì.êâ., 8/9, Ïåðåìîãè, 5. Ò. (096) 381-41-99.  3-ê³ì.êâ., 1/5, Áóä³âåëüíèê³â (òåëåôîí, ë³÷èëüíèêè, ²íòåðíåò). Ò. (098) 971-28-20.  3-ê³ì.êâ., ñ.Çàáîëîòòÿ. Ò. (098) 853-17-33, (096) 896-68-95.  2-ê³ì.êâ., 7/9, Áóä³âåëüíèê³â. Ò. 3-46-61, (097) 140-61-40.  2-ê³ì.êâ., 6/9, Âàðàø, 11 (öåíòð, ñîíÿ÷íà ñòîðîíà). Ò. (098) 532-32-17, (067) 977-99-62.  Òåðì³íîâî! 2-ê³ì.êâ., 4/5, Áóä³âåëüíèê³â. Ò. (096) 358-44-74, (097) 617-03-84.  2-ê³ì.êâ., 2/5, Áóä³âåëüíèê³â, 32/1, 45.3/ 6.3, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. (067) 382-75-59.  2-ê³ì.êâ., 1/9, Þâ³ëåéíèé, 3. Ò. 2-24-95, (067) 360-15-38.  2-ê³ì.êâ., 1/9, Áóä³âåëüíèê³â. Ò. 3-82-96, (067) 920-79-67.  1-ê³ì.êâ., 5/9, Åíåðãåòèê³â, 11. Ò. (096) 835-66-12.  1-ê³ì.êâ., 5/9, Ïåðåìîãè, 5 (áåç ðåìîíòó, òåëåôîí, êàáåëüíå TV). Ò. (097) 873-15-97.  Òåðì³íîâî! 1-ê³ì.êâ., 5/5, Áóä³âåëüíèê³â (ñêëîïàêåòè, êàíàë³çàö³ÿ, ñàíòåõí³êà, ë³÷èëüíèêè), ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 2-45-81, (067) 961-00-14.  1-ê³ì.êâ., 3/5, Áóä³âåëüíèê³â. Ò. 2-34-83, (097) 756-26-75.  1-ê³ì.êâ., 1/5, Áóä³âåëüíèê³â. Ò. (097) 921-87-05.  1-ê³ì.êâ., Ïåðåìîãè. Ò. (097) 737-17-02.  Êîòåäæ, âóë.Ïîë³ñüêà, 16 (ð-í «Æóðàâëèíè»), ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. (097) 669-79-96.  Áóäèíîê, Ðàôàë³âêà (äåðåâ’ÿíèé, âñ³ çðó÷íîñò³, 13ñîò., ïðèâàòèçîâàí³). Ò. (096) 654-11-13.  Áóäèíîê, Ðàôàë³âêà, âóë.Ïóøê³íà, 23 (îäíîïîâåðõîâèé, 130ì2, 80% ãîòîâíîñò³, 20ñîò.), 50òèñ.ó.î. Ò. (096) 974-40-41.  Áóäèíîê, Ðàôàë³âêà (ãàðàæ, ë³òíÿ êóõíÿ, ñàðàé, ãîðîä, çàã. 0.73ãà). Ò. (098) 224-29-87.  Áóäèíîê, ñ.Îñòð³â (çåìëÿ ïðèâàòèçîâàíà). Ò. (097) 617-03-94.  Áóäèíîê, ì.Êîñòîï³ëü (2-ïîâ., öåãëÿíèé, âñ³ çðó÷íîñò³). Ò. (03657) 2-31-31, (096) 233-67-20.  Áóäèíîê, Ðàôàë³âêà, âóë.ϳîíåðñüêà, 12 (äóæå õîðîøå ì³ñöå), 27òèñ.ó.î., òîðã. Ò. (0234) 53-9-37, (097) 647-49-38.  Áóäèíîê, ñ.ϳäöàðåâè÷³ (9õ10, ñàðàé, ñàäîê, âîäîïîñòà÷àííÿ, 0.25ãà, ïðèâàòèçîâàí³), 19òèñ.ó.î., òîðã. Ò. (096) 336-41-65.  Áóäèíîê, ñ.Ñóõîâîëÿ (ãîñïîäàðñüê³ áóä³âë³, 0.7ãà). Ò. (067) 231-17-78.  Áóäèíîê, Ðàôàë³âêà, âóë. Ñèäîð÷óêà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. (098) 583-66-65.  Òåðì³íîâî! Áóäèíîê, ñ.Çàáîëîòòÿ, ïðèâàòèçîâàíèé, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. (096) 569-57-11.  Áóäèíîê öåãëÿíèé, ïðèâàòèçîâàíèé. Ò. (067) 585-73-76.  Áóäèíîê, ñìò.Âîëîäèìèðåöü (ãîñïîäàðñüê³ ïðèì³ùåííÿ, 10ñîò., ïðèâàòèçîâàí³). Ò. (0234) 2-47-50, (096) 418-92-41.  Áóäèíîê äåðåâ’ÿíèé, ðîç³áðàíèé, ñòàðèé, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. (098) 416-59-87.  1/2 áóäèíêó, гâíå, âóë.Áàñ³âêóòñüêà. Ò. (098) 251-55-80.  Õàòó, ñ.Êîëî䳿 (ñòàðó, 0.25ãà, âîäîïîñòà÷àííÿ), íåäîðîãî. Ò. 3-22-55, (097) 560-59-44.  Äà÷ó 12ñîò., çà ìîëîêîçàâîäîì (êðàéíÿ, áóäèíîê, ñàäîê, êóù³, êîëîäÿçü, ìîæëèâå ï³äêëþ÷åííÿ ñâ³òëà). Ò. (097) 783-15-98.  Äà÷ó, ð-í çàë. ìîñòó (áóäèíîê, ìåòàëåâà îãîðîæà, ñâ³òëî, öåíòðàëüíèé ïîëèâ, òóàëåò, òåïëèöÿ). Ò. 3-44-69, (097) 297-74-33.  Äà÷ó 0.12ñîò., ð-í ãðàäèðåíü (áóäèíîê, 3-ê³ì., êðèíèöÿ, ï³äâàë, ñâ³òëî). Ò. 2-27-37, (067) 485-48-35.  Äà÷ó 10ñîò., ð-í «Æóðàâëèíè» (2-ïîâ. áóäèíîê, êîëîäÿçü, ñàðàé, ñàäîê), ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. (067) 362-27-77.  Äà÷ó 6ñîò. (áóäèíîê, ñàäîê). Ò. (098) 841-87-95.  Äà÷ó 6ñîò., ð-í àåðîïîðòó (ñâ³òëî, ñàðàé, ôóíäàìåíò ï³ä áóäèíîê, äåðåâà). Ò. 3-62-58, (067) 874-86-52.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó 8ñîò., ð-í àåðîïîðòó (ïîðó÷ çóïèíêà, ë³ñ, òðàíñôîðìàòîð, ïðèâàòèçîâàíó, äåðæ. àêò), 4000ó.î., òîðã. Ò. (096) 912-22-61.  Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè: 10ñîò., 17.5ñîò., ñ.Êîëîäåíö³ (ð-í гâíîãî). Ò. (096) 233-67-20.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó 20ñîò., ñ.Ñîá³ùèö³. Ò. (096) 495-36-02.  Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè ï³ä çàáóäîâó, íåäàëåêî â³ä ì³ñòà (âîäà, ñâ³òëî, äåðæ. àêò). Ò. (097) 831-20-09, (097) 605-86-85.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó 0.15ãà, Ðàôàë³âêà (îãîðîäæåíó, ñàäîê, âîäà, äåðæ. àêò), äîðîãî. Ò. (096) 490-19-23.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó 13ñîò., çà ìîëîêîçàâîäîì (ñâåðäëîâèíà). Ò. 3-62-58, (067) 874-86-52.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó 23ñîò., Ñò.Ðàôàë³âêà (ñòàðà õàòà, ñâ³òëî, ñàäîê, ïðèâàòèçîâàíó). Ò. (097) 451-93-98.

 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä çàáóäîâó, 13.5ñîò., ð-í ÀÒÖ (ïðèâàòèçîâàíó, äåðæ. àêò), ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 3-64-43, (098) 783-37-90, (098) 113-49-44.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó 0.15ãà, Ðàôàë³âêà (çàâåçåíî êàì³íü íà ôóíäàìåíò). Ò. (067) 362-40-20, (067) 362-20-46.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä çàáóäîâó, 12.5ñîò., ð-í ÀÒÖ. Ò. (097) 968-62-40.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó 0.21ãà, ñ.Ñóõîâîëÿ (õóò³ð Îë³çàðêà, äåðæ. àêò), ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. (067) 363-56-14.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó 0.15ãà, Ðàôàë³âêà (öåíòð, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 40Æ, ïðèì³ùåííÿ 162ì2, ç äîêóìåíòàìè íà ïðàâî âëàñíîñò³), ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. (067) 304-09-87.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó 0.125ãà, ð-í Þâ³ëåéíîãî. Ò. (097) 190-18-97.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó 35ñîò., ñ.Ëþáàõè (ôóíäàìåíò). Ò. (096) 977-17-31.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó 23ñîò., Ñò.Ðàôàë³âêà (ïðèâàòèçîâàíó, äåðæ. àêò, ìîæëèâèé ïîä³ë). Ò. (096) 643-98-66.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ç äåðåâ’ÿíèì áóäèíêîì, çà «Áåð³çêîþ» (äåðæ. àêò, ïðèâàòèçîâàíó). Ò. 2-32-09 ç 21:00.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä çàáóäîâó, 15ñîò., ñ.Çàáîëîòòÿ (ï³äâåäåíî ñâ³òëî, ïðèâàòèçîâàíó). Ò. (096) 675-11-16.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä çàáóäîâó, 0.15ãà, ñ.Ñóõîâîëÿ, äåðæ. àêò. Ò. (097) 474-73-77.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó 0.15+0.5ãà, Ðàôàë³âêà. Ò. (067) 277-34-77, (097) 919-50-57.  Òåðì³íîâî! Ìàãàçèí (ìîæëèâà ïåðåáóäîâà íà æèòëîâèé áóäèíîê, äà÷ó), ïîðó÷ ë³ñ, ñòàâîê. Ò. (096) 683-80-48.

373

ÎÃÎËÎØÅÍÍß Ó ÊÎÆÅÍ Ä²Ì

 À/ì «ÂÀÇ-2107» 2006ð.â., 1.5, «ñòèãëà âèøíÿ». Ò. (097) 575-37-49.  À/ì «ÂÀÇ-2106» 99ð.â., ðîñ³éñüêà çá³ðêà. Ò. (098) 630-91-08.  À/ì «ÂÀÇ-2107» 96ð.â., 1.6ê, 5-ÊÏÏ, ìóçèêà, ñòàí õîðîøèé. Ò. (067) 363-23-98.  À/ì «ÂÀÇ-21013» 86ð.â., íà õîäó, 1200ó.î. Ò. (067) 379-80-72.  À/ì «Òàâð³ÿ» 92ð.â., 1.3á, á³ëèé. Ò. 3-46-82 ç 18:00, (097) 682-11-28.  À/ì «Ìîñêâè÷-2140 Ëþêñ» 83ð.â. Ò. (098) 465-61-70.  Ì/ö «Äíåïð-11» 93ð.â. (çàï÷àñòèíè, ïðè÷³ï), ç äîêóìåíòàìè, ñòàí õîðîøèé. Ò. (098) 909-00-69.  Ìîïåä «Honda-Lead» ç äîêóìåíòàìè (çàðåºñòðîâàíèé), 6500ãðí. Ò. (067) 494-25-21.  Êîìáàéí «Volvo-800», çåðíîçáèðàëüíèé, 35òèñ.ãðí. Ò. (096) 125-36-98, (096) 125-36-97.  Òðàêòîð «Ò-25» 88ð.â. Ò. (097) 880-80-43.  À/ì çàï÷àñòèíè ç ªâðîïè: äâèãóíè, ÊÏÏ, ÒÍÂÄ, òóðá³íè, êåðìîâ³ ðåéêè, îïòèêà. Ò. (067) 986-30-98, (099) 339-83-95.  Ãóìó 370õ508, «Óðàë», 8øò., á/â. Ò. 3-44-69, (097) 297-74-33.  Àâòîáàãàæíèê (áîêñ) 320ë, ñâ³òëî-ñ³ðèé + ñ³ðèé, ñòàí â³äì³ííèé. Ò. (067) 361-01-82.

 Ìàãàçèí 20ì2, ð-ê «Öåíòðàëüíèé» (ï³ä áóäü-ÿêèé âèä òîâàðó). Ò. (097) 506-70-94.  Òåðì³íîâî! Òîðãîâèé ïàâ³ëüéîí 30ì2 (çåìåëüíà ä³ëÿíêà 150ì2). Ò. (066) 930-96-34.  Ïðèì³ùåííÿ ñêëàäó 200ì2, Ðàôàë³âêà (ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ãðàòè, âåëèê³ â’¿çí³ âîðîòà). Ò. (096) 453-05-57, (067) 382-90-43.  Íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ 56ì2. Ò. (066) 737-93-74.  Ñêëàä-ãàðàæ 10õ2.3, âèñîòà 2ì, ìåòàëåâèé. Ò. (096) 453-05-57.  Ãàðàæ 6õ4, ìåòàëåâèé, ð-í ð-êó «Ï³âí³÷íèé», ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. (067) 362-27-77.  Ãàðàæ 5õ9, 2-ïîâ., ð-í «Îêîëèö³». Ò. (098) 328-87-15.  Ãàðàæ 9õ4, ð-í «Îêîëèö³» («ï³ä êëþ÷», âîðîòà 2.5õ2.5), 46òèñ.ãðí. Ò. (097) 755-44-92.  Ãàðàæ 6õ4.5, ð-í òåïëèöü (âîðîòà 2.5õ2.5). Ò. (098) 979-29-44.  Ãàðàæ 9õ5, ð-í òåëåâåæ³ (ñâ³òëî, çðó÷íèé çà¿çä, âîðîòà 2.8õ2.5), íåäîðîãî. Ò. (097) 947-78-16.  Ãàðàæ 6õ4, ìåòàëåâèé. Ò. (067) 170-58-39.  Ãàðàæ ìåòàëåâèé, áåç ì³ñöÿ. Ò. (097) 390-42-09.  À/ì «BMW-320» 82ð.â. Ò. (067) 364-45-80.  À/ì «Daewoo-Lanos» 2006ð.â., ïîëüñüêà çá³ðêà, 45òèñ.êì. Ò. (067) 360-30-82.  À/ì «Mercedes-Benz 124 300D» 95ð.â., ñòàí õîðîøèé, 10.7òèñ.ó.î. Ò. (067) 494-25-21.  À/ì «Fiat-Scudo» 99ð.â., 1.9ä, á³ëèé, ñòàí õîðîøèé, 6200ó.î. Ò. (096) 336-41-65.  À/ì: «Fiat-Doblo» 2006ð.â., 1.9ä, «Daewoo-Lanos» 2007ð.â., 1.4. Ò. (067) 944-36-99.  À/ì «Opel-Kadett» 89ð.â., 1.2ä, á³ëèé, ñïîéëåð, òèòàíîâ³ äèñêè, ñòàí õîðîøèé. Ò. (097) 839-11-52.  À/ì «VW-Golf» 87ð.â., 1.3á, áåç äîêóìåíò³â. Ò. (097) 880-80-43.  À/ì «VW-Transporter Ò4», 1.9òä., 95ð.â.Ò. (097) 617-02-96.  À/ì «VW-Caddy» 2007ð.â., 2.0sdi, ñòàí ³äåàëüíèé. Ò. (097) 746-65-01.  À/ì «Mazda-5» 2008ð.â., ÷îðíèé, 13.5òèñ.êì., åë. ïàêåò, ñòàí â³äì³ííèé. Ò. 3-14-72, (067) 948-34-19.  À/ì «ÃÀÇ-2705» 96ð.â., ôóðãîí, ïî çàï÷àñòèíàõ. Ò. (067) 382-52-60.  À/ì «ÂÀÇ-21099» 92ð.â., 1.5, (ïîòðåáóþ÷èé ðåìîíòó êóçîâà), 22òèñ.ãðí. Ò. (097) 265-33-99.  À/ì «ÂÀÇ-2104» 89ð.â., á³ëèé, ñòàí õîðîøèé, 1900ó.î. Ò. (097) 593-14-24.  À/ì: «ÂÀÇ-2109» 2000ð.â., 1.5, íå âàðåíèé, ð³äíà ôàðáà; «Opel-Ascona» 88ð.â., ñòàí õîðîøèé, íåäîðîãî. Ò. (098) 469-20-99.  À/ì «ÂÀÇ-21061» 87ð.â., 5-ÊÏÏ, åë/ çàï., çàï÷àñòèíè, ñòàí õîðîøèé, òîðã. Ò. (097) 109-56-52.

 Öåãëó: á³ëó, ëèöþâàëüíó, ÷åðâîíó, âîãíåòðèâêó. Ò. (096) 127-46-52.  Êàì³íü; ùåá³íü; ï³ñîê. Äîñòàâêà «ÌÀÇ» (10ò). Ò. (098) 281-87-67.  Êàì³íü; ÷åðâîíèé êàì³íü; ùåá³íü; ï³ñîê; â³äñ³â. Äîñòàâêà «Êàìàç». Ò. (097) 163-42-90.  ϳñîê; êàì³íü; ùåá³íü. Äîñòàâêà «ÌÀÇ» (10ò). Ò. (097) 749-59-18.  Êàì³íü; ùåá³íü; ï³ñîê; ÷îðíîçåì; òîðô. Äîñòàâêà «ÌÀÇ» (10ò) ó çðó÷íèé äëÿ Âàñ ÷àñ. Ò. (067) 954-20-82.  Áëîêè ç êðèìñüêîãî ðàêóøíÿêà, âèñîêî¿ ÿêîñò³, çà ö³íàìè âèðîáíèêà. Äîñòàâêà ó êîðîòêèé òåðì³í. Ò. (063) 937-28-60, (097) 281-15-00.  Êàì³íü áóä.; ÷åðâîíèé êàì³íü; ùåá³íü; â³äñ³â, ï³ñîê; öåãëó. Äîñòàâêà (10-15ò). Ò. (098) 771-85-26, (067) 339-05-39.  Ïëèòè ïóñòîòí³: ñòàíäàðòí³, íåñòàíäàðòí³, íîâ³; ñõîäèíêîâ³ ìàðø³; ïåðåìè÷êè; áëîêè ôóíäàìåíòí³, ç³ øëàêó, â³äñ³âó; ê³ëüöÿ êîëîäÿçí³, ñåïòèêîâ³; ºâðîïàðêàíè, 25 âèä³â, 260ãðí; áðóê³âêó; öåãëó; êåðàìçèò, 550ãðí/ì3. Ò. (098) 372-05-54.  ϳíîáåòîíí³ áëîêè 20õ30õ60; 10õ30õ60. Äîñòàâêà. Ò. (096) 972-05-33.  Ðàêóøíÿê, Êðèì. Ò. (097) 787-76-11.  Êàì³íü; ùåá³íü; â³äñ³â; ï³ñîê; òîðô; ÷îðíîçåì. Äîñòàâêà. Ò. 2-44-83, (098) 203-27-08.  Ïåðåìè÷êè; ôååñêè; öåãëó: á³ëó, ÷åðâîíó, á/â. Ò. 2-44-83, (098) 203-27-08.

 Êàì³íü; ùåá³íü; â³äñ³â; ï³ñîê; òîðô òà ³í. Äîñòàâêà «ÌÀÇ» ó çðó÷íèé äëÿ Âàñ ÷àñ  Êîëÿñêó çèìîâî-ë³òíþ «Adamex», ñàëàòîâî-ñ³ðó, ñòàí â³äì³ííèé, 1000ãðí. Ò. (äî 12ò). Ò. (067) 139-55-83. (096) 944-59-95.  Êîëÿñêó çèìîâî-ë³òíþ «Geoby», ñòàí  Êàì³íü; ÷åðâîíèé êàì³íü; ùåá³íü; õîðîøèé. Ò. (097) 705-77-00. ï³ñîê; â³äñ³â; ÷îðíîçåì; òîðô. Äîñ Êîëÿñêó çèìîâî-ë³òíþ «Tako-Jumper X», òàâêà. Ò. (067) 458-09-05. ÷åðâîíó ç á³ëîþ âñòàâêîþ, á/â 6ì³ñ. (âî Øèôåð; öåìåíò; öåãëó: áóä³âåëüíó, ñè- çèê íå âèêîðèñòîâóâàâñÿ, íîâèé), ñòàí ³äåë³êàòíó, âîãíåòðèâêó, ëèöþâàëüíó; êàì³íü àëüíèé, 1700ãðí. Ò. (097) 192-67-86. ÷åðâîíèé; ùåá³íü; áëîêè ç â³äñ³âó; øëàêî-  Êîëÿñêó çèìîâî-ë³òíþ «Adamex-Young», áëîêè; ï³íîáëîêè; ðàêóøíÿê; âàïíî; äîø- ñ³ðó ç êîëüîðîâèìè âñòàâêàìè, ñòàí â³äì³ííèé, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. (097) 194-48-04. êè; áðóñ; ÄÂÏ. Ò. (097) 488-62-18.  Êîëÿñêó çèìîâî-ë³òíþ «Espiro-Athlantik, ñ³ðî-áëàêèòíó, ñòàí õîðîøèé. Ò. (098)  Êàì³íü; ùåá³íü; öåãëó (÷åðâîíó, 937-37-69. á³ëó, ëèöþâàëüíó); ï³ñîê. Ò. (067)  Êîëÿñêó çèìîâî-ë³òíþ «Geoby», áåæå956-96-45. âó, óêîìïëåêòîâàíó, á/â 6ì³ñ., 2000ãðí. Ò. 074-82-57.  ªâðîáëîêè â³áðîïðåñîâàí³ 20õ20õ40, (097)  Êîëÿñêó çèìîâî-ë³òíþ «Coneco20õ12õ40; ïàðàïåòè; äàøêè íà ñòîâï÷èêè; Toledo», á/â, ñòàí â³äì³ííèé, 900ãðí. Ò. áîðäþðè; ïëèòêó òðîòóàðíó, ëèöþâàëüíó (096) 479-65-54. (ð³çí³ êîëüîðè); ëîòêè; ºâðîïàðêàíè; áëî-  Êîëÿñêó çèìîâî-ë³òíþ (â³çîê â êîìïêè «ðâàíèé êàì³íü»; áðóê³âêó. Äîñòàâêà. Ò. ëåêò³), ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. (097) 775-21-11. (096) 226-56-68.  Êîëÿñêó äëÿ äâ³éíÿò «Tako-Jumper Duo»  Øèôåð; öåìåíò; öåãëó (á³ëó, ÷åðâîíó, (çèìîâ³, ë³òí³ âàð³àíòè, ðþêçàêè, ÷îõëè íà âîãíåòðèâêó, ëèöþâàëüíó); äîøêè; êðîê- í³æêè, äîùîâèêè). Ò. (097) 859-47-87. âè; áàëêè. Äîñòàâêà áåçêîøòîâíî. Ò. (098)  Êîëÿñêó-âîçèê çèìîâî-ë³òíþ (äîùî775-55-03, (097) 380-03-09. âèê). Ò. (097) 885-52-44.  Âîçèê ñ³ðî-÷åðâîíèé (âåëèêà, çðó÷íà êîð Êàì³íü; ÷åðâîíèé êàì³íü; ùåá³íü; çèíà, ÷îõîë äëÿ í³ã, äîùîâèê), ñòàí â³äì³ííèé, ï³ñîê; â³äñ³â; ÷îðíîçåì; òîðô. Äîñö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 3-42-95, (067) 360-74-23. òàâêà. Ò. 3-85-16, (097) 190-99-16.  Âîçèê «Espiro-Magic 4», ô³îëåòîâî-ðîæåâèé, ñòàí õîðîøèé. Ò. (098) 281-84-48.  Âîçèê çèìîâî-ë³òí³é «Geoby», ñàëàòîâî-÷îðíèé (÷îõîë äëÿ í³ã, äîùîâèê). Ò. (096) 112-88-39.  Õîäóíêè, ñòàí õîðîøèé, 150ãðí. Ò. (096) 298-92-53.  Ñò³ëåöü äëÿ ãîäóâàííÿ «Chicco-Polly», 3 â 1 (+ïîäàðóíîê), ñòàí â³äì³ííèé. Ò. 2-34-83, (097) 756-26-75.  Âåëîñèïåä äèòÿ÷èé, 3-6ð. Ò. (097) 672-74-90.  Êîíäèö³îíåðè. Âñòàíîâëåííÿ. Ò. (067) 362-37-60.  Òåëåâ³çîðè: «Panasonic TC-21FX20TS», ä. 53ñì, «Åëåêòðîí», ä. 60ñì; äèíàì³êè: 30Âò, 2øò., 150Âò, 2øò. Ò. (066) 088-70-95.  Õîëîäèëüíèê «Ì³íñüê-Àòëàíò ÌÕÌ162», ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 3-12-38 ç 17:00. Ò. (097) 825-72-84.  Õîëîäèëüíèê «ÎÊÀ-11», á/â, 400ãðí. Ò. (067) 379-80-72.  À/ì õîëîäèëüíèê, 20ë, ñòàí õîðîøèé, íà ãàðàíò³¿, 650ãðí. Ò. (067) 360-36-65.  Áëîêè ç â³äñ³âó â³áðîïðåñîâàí³, ñò³íîâ³,  Àâòîìàãí³òîëó «Pioneer DEH-7200SD», ðâàí³ ñò³íîâ³, äëÿ îãîðîæ³ – ð³çíèõ êîëü- íà ãàðàíò³¿, 1600ãðí. Ò. (097) 997-36-90. îð³â. Ò. (097) 488-62-18.  Êîìï’þòåð, 1000ãðí. Ò. (097) 431-96-60.  Àðìàòóðó d. 12-200ì; ëèñò òîâù. 1ìì,  Êîìï’þòåð: Celeron 1.8GHz/DDR 512Mb/ 1.25õ1.25, 9øò., äåøåâî. Ò. 3-44-69, (097) HDD 80Gb/Radeon 9000 128Mb/CD-R, CD297-74-33. DVD-RW/Samsung SyncMaster 765MB 17"/  Êîëîíè çàë³çîáåòîíí³, L=2.5, 8.5ì. Ò. ìèøêà, êëàâ³àòóðà, êëîíêè 10Âò/ïðèíòåð (067) 360-39-49. Canon i320. Ò. (097) 873-15-97.  Ìîá. òåëåôîíè iPhone 4G, 2 sim, TV, 600ãðí;  Ìåòàëîïðîêàò: àðìàòóðó, êðóãè, êîìï’þòåð Athlon 64, ìîí³òîð ÐÊ 19" – êàòàíêè; òðóáè: ïðîô³ëüí³, âîäî-, ãà1800ãðí. Ò. 3-79-35, (095) 427-53-76, (096) çîïðîâ³äí³; êóòíèêè; ëèñòè; «ïîëî409-37-16. ñè»; áàëêè äâîòàâðîâ³; øâåëåð; êâàä Ìîá. òåëåôîí «Nokia-3610», «ðîçêëàäóøêà», ñòàí õîðîøèé. Ò. (097) 756-27-56. ðàò. Äîñòàâêà, äîñòóïí³ ö³íè. Ò.  Ìîá. òåëåôîí «Nokia N8», Êèòàé. Ò. (096) 256-53-82, (097) 321-76-51. (097) 787-76-11.  ÄÎØÊÈ, ÐÅÉÊÈ, ÁÐÓÑ, øòàõåòíèê. Ò.  ³äåîêàìåðó «Panasonic NV GS320»; îïîðó òåëåñêîï³÷íó ï³ä ôîòî-, â³äåîòåõí³(097) 645-44-98, (099) 212-56-11.  Øòàõåòè, æåðäèíè – ï³ä çàìîâëåííÿ. êó, âñå â ïîâíîìó êîìïëåêò³, ñòàí â³äì³ííèé. Ò. (067) 361-01-82. Ò. (097) 841-72-14.  Âàãîíêó; äîøêè äëÿ ï³äëîãè; áîê-õàóñ;  Â’ÿçàëüíó ìàøèíó «Veritas» (ïîëóàâòîìàò, áàëêè; êðîêâè; äîøêè. Ò. (097) 779-45-62. 2 ëîæà, êíèãè ïî â’ÿçàííþ). Ò. (097) 873-15-97.  ³êíà; äâåð³, äà÷í³. Ò. (067) 170-58-39.  Îâåðëîê «Sandeep GN1-1D», 3-íèòêîâèé,  Øàôó 52ñì; ïåíàë 52ñì; ñò³ë ïèñüìî- 51 êëàñó, 500ãðí, òîðã. Ò. (097) 066-23-20. âèé 116ñì – ñâ³òë³, á/â 1ð., 1300ãðí. Ò.  Îðèã³íàëüíó âåñ³ëüíó ñóêíþ (áîëåðî, ôàòà), 700ãðí. Ò. (097) 763-35-19. (097) 030-67-10.  Ñïàëüíþ (ë³æêî 2-ñïàëüíå, 2 òóìáè, êî-  Âåñ³ëüíó ñóêíþ, ð.44. Ò. 2-11-39, (067) ìîä, øàôà-êóïå), ñòàí â³äì³ííèé, íåäîðî- 362-75-77.  Âåñ³ëüíó ñóêíþ, ð.46. Ò. (096) 381-41-99. ãî. Ò. (097) 374-71-97.  Ñò³íêó äèòÿ÷ó «Þí³îð», ñòàí õîðîøèé,  Âèøóêàíó âåñ³ëüíó ñóêíþ (ðîáîòà äèçàéíåðà), ð³ñò 165ñì, ð.38-40, íåäîðîãî. 1400ãðí, òîðã. Ò. (067) 872-55-14. (097) 033-93-19.  Ñò³íêó «Wiktoria»; ñïàëüíèé ãàðí³òóð Ò.  Ðóøíèöþ «²æ-27Å» 73ð.â., 16 êàë³áð. «Wita» – Ïîëüùà; ì’ÿêó ÷àñòèíó, Ëóöüê, Ò. (067) 494-25-21. ñòàí â³äì³ííèé. Ò. (097) 746-92-13.  Ñêðèïêó (52ñì) ç ôóòëÿðîì, íîâó. Ò.  Ñò³ë 1.3õ1.3, êîìï’þòåðíèé, 600ãðí. Ò. (067) 361-01-82. 2-36-13, (097) 451-93-51.  Ôîðòåï³àíî «Óêðà¿íà», ÷îðíå. Ò.  ̳í³-ñò³íêó; äâåð³ ô³ëüîí÷àñò³; ñò³ë 3-46-23, (067) 927-51-52. øê³ëüíèé, 2-òóìáîâèé; ñò³ë-òóìáó; ìàòðàö  ³òðèíè ó ïðîäîâîëü÷èé ìàãàçèí, á³ë³. 2-ñïàëüíèé. Ò. (096) 156-91-61. Ò. (098) 996-79-86.  ˳æêî äèòÿ÷å, óêîìïëåêòîâàíå. Ò. (098)  Òðîñ d=12ìì, á/â, äåøåâî; áî÷êó 800ë, 830-80-75. ç íåðæ. ñòàë³. Ò. 3-19-43, 3-44-69, (097)  ˳æå÷êî, ñòàí õîðîøèé; ñò³ëåöü – äè- 297-74-33. òÿ÷³. Ò. (097) 756-27-56.  Ñâ³æ³ îâî÷³ òà ôðóêòè äî ñâÿòêîâîãî  2 ìàòðàöè, 90õ80, 2-ñïàëüí³. Ò. 2-29-58, ñòîëó çà ãóðòîâèìè ö³íàìè. Ò. (096) (096) 976-53-06. 361-76-29.

 Êîâáàñí³ òà ì’ÿñí³ âèðîáè çà ãóðòîâèìè ö³íàìè äî Âàøîãî ñâÿòêîâîãî ñòîëó (áàíêåòè, âåñ³ëëÿ, çóñòð³÷³). ÒçΠ̒ÿñíèé ä³ì «Òðè êîïö³». Ò. (098) 516-42-66.  Êàðòîïëþ. Ò. (097) 699-40-69, (097) 497-31-49.  Ïàâè÷³â; ïîðîñÿò, ïîðîäè ìàíãàë – äîðîñëèõ ³ ìîëîäèõ. Ò. (097) 695-70-61.  Ñâèíþ òóøêîþ àáî æ/â. Ò. (096) 226-56-68.  Êàáàíà 110êã. Ò. (096) 316-21-26.  Êîðîâó ò³ëüíó, ìîëîäó, ç äðóãèì òåëÿì. Ò. (098) 416-70-25.  Êîðîâó. Ò. (096) 184-67-10.

 Òåðì³íîâî! 3-, 4-ê³ì.êâ. Ò. (098) 939-45-34.  2-ê³ì.êâ. Ò. (096) 381-41-99.  Òåðì³íîâî! 1-ê³ì.êâ., Ïåðåìîãè, 22, äîðîãî (25-27òèñ.ó.î.) àáî ð-í Ñîáîðó. Ò. (097) 848-60-97, (097) 979-32-22.  Òåðì³íîâî! 1-ê³ì.êâ. (ìîæëèâî óñ³÷åíó), ì.Æîâò³ Âîäè, Äí³ïðîïåòðîâñüêà îáë. Ò. (096) 940-45-61.  1-ê³ì.êâ. Ò. (097) 682-11-64.  1-ê³ì.êâ., äî 4-ãî ïîâ., áóäü-ÿêèé ð-í, íåäîðîãî. Ò. (098) 843-55-48.  1-ê³ì.êâ. ó áóäü-ÿêîìó ì-í³ ì³ñòà. Ò. (097) 841-72-31.  1-ê³ì.êâ., Ïåðåìîãè, Âàðàø. Ò. (067) 364-02-11.  1-ê³ì.êâ., ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. (098) 905-32-19, (097) 717-44-55.  1-ê³ì.êâ., Âàðàø, Ïåðåìîãè. Ò. (097) 279-88-93.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ð-í àåðîïîðòó, áóäüÿêó. Ò. 3-44-69, (097) 297-74-33.  À/ì «ÓÀÇ», ñòàí áóäü-ÿêèé, ç äîêóìåíòàìè. Ò. (067) 382-90-43.  À/ì «ÂÀÇ» àáî ³íîìàðêó â õîðîøîìó ñòàí³ (ìîæëèâî áèòó, ãíèëó, ÿêà ïîòðåáóº ðåìîíòó). Ò. 3-99-05, (097) 205-74-08.  Áðóõò ìåòàë³â. Ïîð³çêà íåãàáàðèòíîãî áðóõòó; íàäàííÿ òðàíñïîðòó (â³ä 500êã). Ò. (096) 453-05-57, (096) 584-90-98.  Ñò³ë òåí³ñíèé. Ò. (067) 360-13-44.  Íîóòáóê (ìîæëèâî íåðîáî÷èé, äåôåêòíèé), ðîçãëÿíó áóäü-ÿê³ ïðîïîçèö³¿. Ò. (098) 548-81-55.  Àêö³¿ «Çàõ³äåíåðãî». Ò. 3-13-88, (097) 204-92-38.  ÂÐÕ, òåëÿò, êîíåé – æ/â; øê³ðè òåëÿ÷³. Ò. 3-11-33, (067) 382-01-72, (050) 855-68-87.

 4-ê³ì.êâ., 9/9, Þâ³ëåéíèé, 7íà 2+äîï., 1+1+äîï., 1+äîï. Ò. 3-68-41, (067) 377-39-97.  4-ê³ì.êâ., 3/9, Áóä³âåëüíèê³â íà 1+äîï. àáî ïðîäàì. Ò. (097) 767-11-86.  3-ê³ì.êâ., 9/9, Ïåðåìîãè íà 2+äîï., Âàðàø, Ïåðåìîãè àáî ïðîäàì. Ò. 3-81-73, (097) 590-65-69.  3-ê³ì.êâ., 8/9, Ïåðåìîãè íà 2+1, 2+äîï. àáî ïðîäàì. Ò. 2-11-71, (067) 161-09-06, (098) 470-55-49.  3-ê³ì.êâ., 5/5, Áóä³âåëüíèê³â íà 2+äîï., 1+äîï., Áóä³âåëüíèê³â. Ò. (068) 146-86-05.  3-ê³ì.êâ., 3/9, Ïåðåìîãè íà 2+äîï., ³í. âàð³àíòè. Ò. (097) 815-50-40.  3-ê³ì.êâ., 2/9, Ïåðåìîãè íà 1+1. Ò. 3-26-92, (098) 955-22-64.  2-ê³ì.êâ., 1/9, Âàðàø, 28 íà 1+äîï. àáî ïðîäàì. Ò. 3-14-77, (067) 948-34-19.  Ñêëî â³êîííå, á/â íà êàðòîïëþ, öèáóëþ àáî ïðîäàì, äåøåâî. Ò. 3-44-41, (098) 788-51-90.

 1-ê³ì.êâ. íà òðèâàëèé òåðì³í, íåìåáëüîâàíó, ñâîº÷àñíó îïëàòó, ïîðÿäîê ãàðàíòóþ. Ò. (067) 175-41-78.  1-ê³ì.êâ. íà òðèâàëèé òåðì³í, ìåáëüîâàíó, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíó, ìîëîäà ñ³ì’ÿ áåç ä³òåé, ñâîº÷àñíó îïëàòó, ïîðÿäîê ãàðàíòóºìî. Ò. (097) 075-27-05.  Ìàãàçèí, ð-ê «Öåíòðàëüíèé». Ò. (097) 506-70-94.  Ïðèì³ùåííÿ â³ä 50ì2, òîðã³âåëüíå. Ò. (097) 683-24-48.  Ïðèì³ùåííÿ 15-30ì2, ï³ä îô³ñ, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿. Ò. (097) 664-88-89.  Ãàðàæ íà òðèâàëèé òåðì³í, ð-í õë³áîçàâîäó. Ò. (063) 853-82-54.  Ãàðàæ, áàæàíî ð-í «Îêîëèö³». Ò. (096) 163-28-05.


www.maydan.rv.ua

34 (387), 30 ñåðïíÿ 2011 ð.

3

 Äâåð³ ìåòàëåâ³, îçäîáëåí³ äåðåâîì. Çàì³ðè, äîñòàâêà. ßê³ñòü ãàðàíòîâàíî. Ò. (0362) 43-41-90, (097) 377-70-53, (094) 966-41-90.  Âèãîòîâëåííÿ, ðåìîíò êàì³í³â, ïå÷åé, ãðóá, áàðáåêþ. Ò. 3-88-39, (096) 265-02-16.

 2-ê³ì.êâ. íà òðèâàëèé òåðì³í, ìåáëüîâàíó. Ò. (097) 703-96-50.  2-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî (öåíòð ì³ñòà, ìåáëüîâàíó, âñ³ çðó÷íîñò³, äîêóìåíòè íà ïðîæèâàííÿ, â³ä þðèäè÷íî¿ îñîáè). Ò. (067) 364-27-75, (050) 849-39-34.  3-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî, öåíòð ì³ñòà (âñ³ çðó÷íîñò³, äîêóìåíòè). Ò. (096) 791-46-16.  2-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî, ìåáëüîâàíó. Ò. (093) 453-23-56.  1-ê³ì.êâ., íåìåáëüîâàíó. Ò. 3-89-42, (096) 118-15-33.  1-ê³ì.êâ. íà òðèâàëèé òåðì³í, Áóä³âåëüíèê³â, ïåðåäîïëàòà 3ì³ñ. Ò. (098) 603-87-06, 15:00-20:00.  1-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî (âñ³ çðó÷íîñò³, äîêóìåíòè íà ïðîæèâàííÿ, â³ä þðèäè÷íî¿ îñîáè). Ò. (096) 400-46-25.  ³çüìó íà êâàðòèðó ä³â÷èíó. Ò. (096) 954-56-81.  ³çüìó íà êâàðòèðó 1-, 2-õ ä³â÷àò. Ò. (096) 706-40-90.  Áóäèíîê ç ïðèñàäèáíîþ ä³ëÿíêîþ íà òðèâàëèé òåðì³í, Ñò.Ðàôàë³âêà. Ò. 2-26-49, (098) 270-61-40.  Ãàðàæ, ð-í õë³áîçàâîäó. Ò. 2-39-78, (098) 820-47-29.  Âåñ³ëüíó ñóêíþ; òóôë³ ð.39, ðóêàâè÷êè – ñòàí ³äåàëüíèé. Ò. (097) 873-18-47.

 Ïàñàæèðñüê³, âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ì/à «Ôîðä-Òðàíçèò» òà àâòîáóñîì ïî Óêðà¿í³, ÑÍÄ. Ò. 3-86-84, (067) 600-93-88.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ì/à «ÌåðñåäåñÑïðèíòåð» ïî ì³ñòó, îáëàñò³, Óêðà¿í³ (äî 2.5ò). Ò. 2-19-14, (067) 751-08-98, (096) 374-97-94.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³ ì/à «VW-LT maxi» (äîâãèé, ï³äâèùåíèé). Ïåðåâåçåííÿ ëàôåòîì àâàð³éíèõ, òåõí³÷íî íåñïðàâíèõ à/ì. Ò. 3-43-69, 3-88-86, (097) 921-87-00, (097) 921-86-86, (097) 885-41-55.  Ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³, ÑÍÄ ì/à «Ôîðä-Òðàíçèò» (íàéâèùèé, íàéäîâøèé); ïî¿çäêè ó Õìåëüíèöüêèé. Ò. 3-83-11, (067) 915-46-50.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³ ì/à «Ôîëüêñâàãåí LT-35» (äîâãèé, âèñîêèé). Ò. 3-82-42, (097) 899-32-08.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ì/à «Ìåðñåäåñ-Ñïðèíòåð» (íàéäîâøèé, íàéâèùèé) òà «Ìåðñåäåñ-Ñïðèíòåð» (3ò, 19ì2, 5 ïàñàæèðñüêèõ ì³ñöü). Ò. 2-21-92, 2-10-99, (096) 380-83-03.  Âàíòàæî-ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ì/à «Ìåðñåäåñ-Ñïðèíòåð» (íàéá³ëüøèé, íàéäîâøèé); ïîïóòíèé âàíòàæ äî Îäåñè. Ò. (097) 664-55-08.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³ ì/à «VW LT-35 Maxi», ïîñëóãè ëàôåòîì. Ò. 3-88-22, (097) 864-90-02, (097) 756-27-00.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³ ì/à «Ðåíî-Òðàô³ê», 1.2ò; â³çüìó ïîïóòíèé âàíòàæ äî Ëóöüêà (ïî ñóáîòàõ). Ò. 3-89-42, (096) 118-15-33.  ÂÀÍÒÀÆͲ, ÏÀÑÀÆÈÐÑÜʲ ÏÅÐÅÂÅÇÅÍÍß ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³ ì/à «MercedesSprinter» (ñåðåäí³é, âèñîêèé, 8 ì³ñöü, 1.5ò, 1.7õ3.4õ1.75). Ò. (097) 917-70-11.  Âàíòàæî-ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ «Mercedes-Sprinter maxi»; ïî¿çäêè ó Õìåëüíèöüêèé (8 ì³ñöü). Ò. 2-45-66, (098) 512-94-83.  Ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ó ñ.Êàòþæàíêà äî îòöÿ Îëåêñàíäðà, ïî ï’ÿòíèöÿõ, ñóáîòàõ (àëêîãîë³çì, êóð³ííÿ, íàðêîçàëåæí³ñòü, áåçïë³ääÿ). Ò. 3-55-37 ç 17:00, (097) 281-05-63.  Ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ïî Óêðà¿í³, ÑÍÄ ì/à «Mercedes-Vito» (6 ì³ñöü, êîíäèö³îíåð). Ò. (097) 753-99-72, (097) 187-12-38.  Ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ àâòîáóñîì ïî Óêðà¿í³, ÑÍÄ (Ìîñêâà - ïí, ÷ò; Ñàíêò-Ïåòåðáóðã; 8, 18, 35 ì³ñöü). Ò. 3-63-03, (067) 967-59-87, (098) 836-69-01, +7(905) 782-81-31.  Ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ àâòîáóñîì, ì³êðîàâòîáóñîì ïî Óêðà¿í³, ÑÍÄ, ó Ìîñêâó, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã. Ò. (067) 360-65-95, +7 (926) 333-17-79.  Ïåðåâåçåííÿ: ïàñàæèðñüê³ ó Õìåëüíèöüêèé, Îäåñó, Õàðê³â òà ³í. (8 ì³ñöü, êîíäèö³îíåð); âàíòàæí³ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³ ì/à «VW-LT-3 maxi». Ò. (096) 911-42-15.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ áóñîì ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³. Ò. (097) 917-80-00.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî Óêðà¿í³, ÑÍÄ ì/à «Mercedes-Sprinter» (íàéâèùèé, íàéäîâøèé). Ò. (097) 753-99-72, (097) 187-12-38.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³ (òåðìîáóäêà, äîâæ. 6ì, äî 5ò). Ò. (067) 274-02-09.

 Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³ (äî 500êã). Ò. (067) 998-59-90.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³ ì/à «VW-LT» (äîâãèé, ï³äâèùåíèé, ç ïðè÷åïîì). Ò. (097) 898-81-75.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ áóñîì (1.2ò). Ò. (066) 930-96-34.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³ à/ì «Ãàçåëü» (áîðòîâèé, òåíòîâàíèé); â³çüìó ïîïóòíèé âàíòàæ äî Êîñòîïîëÿ. Ò. (067) 368-51-05.  Ïîñëóãè åêñêàâàòîðîì «ðà÷îê». Ò. (096) 226-56-68.  Îáðîáêà çåìë³ ì³í³-òðàêòîðîì: ïëóãè, ãðóíòîôðåç, êàðòîïëåêîïà÷êà. Ò. (096) 109-45-05.  Âñ³ âèäè ðåìîíòíèõ ðîá³ò. Ò. (098) 477-08-04.  Ëàì³íàò; óñòàíîâëåííÿ äâåðåé. (097) 179-64-58.  Ïëèòêà; ã³ïñîêàðòîí; óñòàíîâëåííÿ ñàíòåõí³êè. Ò. (063) 310-52-97.  Øòóêàòóðêà; óòåïëåííÿ áóäèíê³â ï³íîïëàñòîì; «êîðî¿ä». Ò. (098) 826-45-10.  Øòóêàòóðêà; øïàêëþâàííÿ ñò³í, ñòåë³; â³äêîñè; êëåºííÿ øïàëåð. Øâèäêî, ÿê³ñíî. Ò. (097) 291-96-82.  Øïàêëþâàííÿ ñòåë³, ñò³í; êëåºííÿ øïàëåð; ³í. ðåìîíòí³ ðîáîòè. Ò. 3-35-14, (098) 270-05-73.  Øïàêëþâàííÿ; øòóêàòóðêà; ã³ïñîêàðòîí; ïëèòêà; âàãîíêà; ñòÿæêà; ëàì³íàò; ïë³íòóñ; ï³íîïëàñò; óñòàíîâëåííÿ äâåðåé; ë³íîëåóì; çáèðàííÿ ìåáë³â; âð³çêà ìèéîê. Ò. 2-21-74, (097) 637-94-37.  Øïàêëþâàííÿ ñòåë³, ñò³í; øòóêàòóðêà; êëåºííÿ øïàëåð, «ïîêàòêà» ôàðáîþ; â³äêîñè. Ò. (097) 161-47-79.  Îáøèâêà âàãîíêîþ; ëàì³íàò; ë³íîëåóì; ñòÿæêà ï³äëîãè; ã³ïñîêàðòîí; åëåêòðîìîíòàæ; øïàêëþâàííÿ; êîíñóëüòàö³¿ ç äèçàéíó. Ò. (097) 805-93-97.

 ßê³ñíà ïåðåòÿæêà ì’ÿêèõ ÷àñòèí, êóõîííèõ êóòî÷ê³â, ìàòðàö³â; çàì³íà ïðóæèí. Êîìóíàëüíà, 27. Ò. 2-60-64, (096) 518-81-98.  ÆÀËÞDz: âåðòèêàëüí³, ãîðèçîíòàëüí³. ÐÎËÅÒÈ: òêàíèíí³, áàìáóêîâ³, äæóòîâ³, çàõèñí³; ѲÒÊÈ ïðîòèìîñê³òí³. ³ä âèðîáíèêà. Ò/ô. 3-83-30, (067) 764-42-02, (093) 903-66-42.  ÆÀËÞDz ÂÅÐÒÈÊÀËÜͲ òà ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÜͲ, áàìáóêîâ³, äæóòîâ³; ðîëåòè òêàíèíí³. Øâèäêî, ÿê³ñíî, íåäîðîãî. Ò. 3-87-41, (096) 643-77-53.  Æàëþç³ ãîðèçîíòàëüí³, âåðòèêàëüí³. Ðîëåòè áàìáóêîâ³ òà ç òêàíèíè. Ïðîòèìîñê³òí³ ñ³òêè (çâè÷àéí³, ðîëåòíîãî òèïó). Âñòàíîâëåííÿ, ãàðàíò³ÿ, ÿê³ñòü, äîñòóïí³ñòü. Ò. 3-75-95, (067) 712-92-78.  ÓÑÒÀÍÎÂËÅÍÍß, ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ «WINDOWS», êîìïëåêñíà íàñòðîéêà Âàøîãî êîìï’þòåðà. Âèð³øåííÿ òà óñóíåííÿ êîíôë³êò³â ³ íåïîëàäîê ó ñèñòåì³; íàëàøòóâàííÿ ²íòåðíåò; êîíñóëüòàö³¿. Ò. (097) 873-15-96, Ñàøà.

 Âåñ³ëüíà ìóçèêà; òàìàäà; ìóçè÷íå îôîðìëåííÿ ïðîôåñ³éíèõ òà ðîäèííèõ ñâÿò. Ò. (067) 363-09-59, (066) 039-00-03.  «CinemaHause»: ïðîôåñ³éíà, ÿê³ñíà â³äåîçéîìêà âåñ³ëü, óðî÷èñòèõ ïîä³é. http:\\ sinemahause.blogspot.com. Ò. (098) 227-32-89.  Âåñ³ëüíà ìóçèêà, òàìàäà (âè¿çä âëàñíèì òðàíñïîðòîì). Ò. (097) 436-83-89, (097) 229-42-81.  Ìóçèêà íà âåñ³ëëÿ, ³í. óðî÷èñòîñò³. ßê³ñòü òà õîðîøèé íàñòð³é ãàðàíòóºìî. Ò. (097) 153-86-45, (097) 919-25-94.  Ìóçèêàíòè íà âåñ³ëëÿ, ³í. ñâÿòà; çàìîâíèê ìຠìîæëèâ³ñòü îçíàéîìèòèñÿ ç íàøèì âèêîíàííÿì (íà äèñêó). Ò. (098) 836-69-81.

 Âñòàíîâëåííÿ, íàñòðîéêà «Windows», ðåìîíò êîìï’þòåð³â, êîìïëåêòóþ÷èõ, ïðèíòåð³â; ï³äá³ð òà ïîøóê äðàéâåð³â, óñòàíîâëåííÿ ïðîãðàì. Ò. (097) 953-14-79, (067) 99-69-700.  Óñòàíîâêà OC «Windows» 7, XP SP3, íåîáõ³äíèõ ïðîãðàì òà äðàéâåð³â, àíòèâ³ðóñ³â, âèð³øåííÿ ïðîáëåì ç êîìï’þòåðîì. ßê³ñíèé ï³äõ³ä äî ñïðàâè. Ò. (097) 873-15-96.

 Þðèäè÷íà êîíñóëüòàö³ÿ, ñêëàäàííÿ ïîçîâíèõ çàÿâ, ñêàðã, ³íôîðìàö³éíèõ çàïèò³â; ïðåäñòàâíèöòâî â ñóäàõ, äåðæ. óñòàíîâàõ. Áóä³âåëüíèê³â, 2, îô. 33. Ò. (067) 926-28-44.

 Óñòàíîâëåííÿ, íàñòðîéêà «Windows» íà ÏÊ òà íîóòáóêè; íàñòðîéêà ï³äêëþ÷åííÿ äî «ÎÃλ, ³í. ïîñëóãè. Ò. (067) 362-97-31, ç 15:00.

 Çàïðîøóºìî íà êóðñè îïåðàòîð³â êîìï’þòåðíîãî íàáîðó òà íà íàâ÷àííÿ çà ñïåö³àëüíîñòÿìè: «Ä³ëîâîäñòâî», «Áóõãàëòåðñüêèé îáë³ê». Ò. 2-50-18, (067) 369-59-01, (098) 859-42-39.  Óðîêè àíãë³éñüêî¿ ìîâè; ïåðåêëàä. Ò. (097) 610-77-21.

 Ñàíòåõí³÷í³ ðîáîòè: çàì³íà òðóá, êàíàë³çàö³¿; âñòàíîâëåííÿ, ðåºñòðàö³ÿ ë³÷èëü-  Ðåìîíò õîëîäèëüíèê³â íà äîìó. Ò. (096) íèê³â, âñòàíîâëåííÿ âàíí, çì³øóâà÷³â, óí³òàç³â. Ò. 2-50-03, (067) 189-76-91, (096) 517-28-17.  Ðåìîíò õîëîäèëüíèê³â. Ò. (096) 463-45-98. 849-15-18.  ÐÅÌÎÍÒ ÅËÅÊÒÐÎÏËÈÒ òà ïèëîñîñ³â óñ³õ ìàðîê; ï³äêëþ÷åííÿ; åëåêòðîìîíòàæ Áåç âèõ³ ÂѲ ÂÈÄÈ ÑÀÍÒÅÕͲ×ÍÈÕ ðîá³ò: äíèõ, ïðîôåñ³éíî, ãàðàíò³ÿ. Ò. (098) 477-08-04. îïàëåííÿ, âîäîïðîâ³ä, êàíàë³çàö³ÿ, óñòàíîâëåííÿ óí³òàç³â, äóøîâèõ êà ÐÅÌÎÍÒ ÅËÅÊÒÐÎÏËÈÒ, ¿õ ï³äêëþá³íîê, çì³øóâà÷³â òà ³í. Êîíñóëüòà÷åííÿ. Øâèäêî, ÿê³ñíî, â çðó÷íèé äëÿ ö³ÿ áåçêîøòîâíà. Ò. 2-60-41, (067) Âàñ ÷àñ. Ò. 2-22-28, (097) 873-19-37. 884-97-89, (097) 153-87-47.  Ðåìîíò ñêóòåð³â, Äåëüòà, Êèòàé, ßïî Ñàíòåõí³÷í³ ïîñëóãè: îïàëåííÿ, êàíàë³áåíçîïèë, ãàçîíîêîñàðîê. Øâèäêî, ÿê³ñçàö³ÿ, âîäîïîñòà÷àííÿ. Ò. 2-48-16, (096) í³ÿ, íî. Ò. (067) 114-13-92. 400-62-92.  Ðåìîíò øâåéíèõ ìàøèí, îâåðëîê³â. Ò.  Áóð³ííÿ ñâåðäëîâèí, d=50mm, 110mm; 3-23-16 ç 18:00. ìîíòàæ íàñîñíîãî îáëàäíàííÿ. Ò. (096)  ³äåî-, ôîòîçéîìêà âåñ³ëü, þâ³ëå¿â, âè434-99-00, Ñåðã³é. ïóñêíèõ âå÷îð³â – íàéùàñëèâ³ø³ ìîìåíòè  Âñ³ âèäè ïåðôîðàòîðíèõ ðîá³ò: ïðîõî- Âàøîãî æèòòÿ çàëèøàòüñÿ íå ëèøå ó Âàø³é äè, îòâîðè ³ ò.ï. Ò. (067) 362-37-60. ïàì’ÿò³! Ò. (097) 924-60-39.  «Premiera Film»: â³äåîçéîìêà óðî÷èñ Ïåðôîðàòîðí³ ðîáîòè; ïîñëóãè òèõ ïîä³é. www.premierafilm.blogspot.com. åëåêòðèêà; îáøèâêà âàãîíêîþ, óñòàÒ. (097) 945-53-51. íîâëåííÿ äâåðåé; îáëèöþâàííÿ ïëèò «25 êàäð» ïðîïîíóº: â³äåî-, ôîòîêîþ. Ò. 3-84-71, (097) 137-37-66, (097) çéîìêà âåñ³ëü; ìîíòàæ; ôîòîêíèãè; ïðî720-64-14. ôåñ³éíà àïàðàòóðà. ßê³ñíî, äîñòóïíî. Ò. (067) 170-59-90.  Áóäü-ÿê³ îòâîðè â áåòîí³; îáøèâêà áàë-  ³äåîçéîìêà â³ä «ZL@TA-filme»; âè¿çä êîí³â âàãîíêîþ, ³í. ðåìîíòí³ ðîáîòè. Ïðî- ïî îáëàñòÿõ. Ò. (096) 734-11-10. ôåñ³éíî, ÿê³ñíî. Ò. (096) 199-26-71.  ³äåî-, ôîòîçéîìêà âåñ³ëü òà ³í. óðî÷è Âñ³ âèäè ïåðôîðàòîðíèõ ðîá³ò; óñòà- ñòèõ ïîä³é; ïåðåçàïèñ ç Mini-DV íà DVD íîâëåííÿ äâåðåé; ðåìîíò åëåêòðîïëèò; ïå- äèñêè. Ò. (067) 903-04-29, ³êòîð. ðåíîñ åëåêòðîðîçåòîê òà ³í.; êëàäêà; ïëèò-  ³äåîñòóä³ÿ «ËÞÄÌÈËÀ»: ïðîôåñ³éíà êà; ã³ïñîêàðòîí. Ò. (097) 692-08-57. â³äåîçéîìêà âåñ³ëü+ôîòî íà äèñêó; âè¿çä  Åëåêòðèê, âñ³ âèäè ðîá³ò; ïåðôîðàòîðí³ âëàñíèì òðàíñïîðòîì. Ò. (096) 935-55-68, ðîáîòè. Ò. (097) 286-32-69. (096) 935-55-69.  ÏÎÑËÓÃÈ ÅËÅÊÒÐÈÊÀ: ïðîêëàäàííÿ,  ³äåî-, ôîòîçéîìêà âåñ³ëü, âèïóñêíèõ, çàì³íà ïðîâîäêè ó êâàðòèðàõ, êîòåäæàõ; óðî÷èñòèõ ïîä³é; ìîíòàæ, òâîð÷èé ï³äõ³ä; óñòàíîâëåííÿ ñâ³òèëüíèê³â; ïåðåíîñ ðîçå- ñòóä³ÿ «Âåºãàñ». Ò. (096) 685-22-21, Ñåðã³é. òîê. Ò. (098) 113-49-41.  Ñòóä³ÿ «Ñëàéä»: â³äåî-, ôîòîçéîìêà;  Âèãîòîâëåííÿ ïàì’ÿòíèê³â, ôîòîêåðà- ñòâîðèìî ãàðíèé ô³ëüì ïðî Âàø Äåíü îäì³êè. Äîñòàâêà, âñòàíîâëåííÿ. Ò. 3-16-46, ðóæåííÿ. www.wed-paradise.blogspot.com. Ò. 3-95-36, (097) 280-02-07, Ãåííàä³é. (067) 106-14-93.

²ç ñâ³òëèì ïîëóäíåì â³êó ñåðäå÷íî â³òàºìî íàøó êîëåãó ÃÓÇÎÂÀÒÓ Ñâ³òëàíó Âîëîäèìèð³âíó!

Íåõàé öåé äåíü Âàì ðàäîñò³ äîáàâèòü, Âñå ïåðåæèòå çãëàäèòü ³ ç³òðå, Çäîðîâ’ÿ çì³öíèòü, â³ä íåçãîä ïîçáàâèòü, ² ùàñòÿ â ä³ì Âàø ïðèíåñå. Íåõàé ï³ñí³ âñ³ ìèëîçâó÷í³ Äëÿ Âàñ ëóíàþòü çíîâ ³ çíîâ, Õàé áóäóòü â ñåðö³ íåðîçëó÷í³ Äîáðî, íàä³ÿ, â³ðà ³ ëþáîâ. Êîëåêòèâ ÇÎØ ¹5.

 ³çèòêè; ïë. êàðòêè; ö³ííèêè; ôëàºðè; ñàìîêëåéêà; äðóê íà äèñêàõ; êîëüîðîâèé äðóê 100øò. À4 - 25ãðí. Ò. (067) 970-54-90, (050) 042-20-02, Êóçíåöîâñüê.  ÀÄÂÎÊÀÒ ÊÐÅÑÒÈÍÑÜÊÀ Ëþäìèëà Àïîëë³íàð³¿âíà: ï³äãîòîâêà ïîçîâíèõ çàÿâ; ïðåäñòàâíèöòâî ó ñóäàõ; îáñëóãîâóâàííÿ ï³äïðèºìñòâ çà äîãîâîðîì; ðåºñòðàö³ÿ þðèäè÷íèõ îñ³á. ñìò.Âîëîäèìèðåöü, âóë.Øê³ëüíà, 5. Ò. (097) 430-95-93, (050) 016-28-47.

 Ìàéñòåðíÿ «A&Þ»: ðåìîíò ïðàëüíèõ ìàøèí-àâòîìàò³â áóäü-ÿêèõ ìàðîê. Ãàðàíò³ÿ òà ï³ñëÿãàðàíò³éíå îáñëóãîâóâàííÿ; çàïðàâêà à/ì êîíäèö³îíåð³â. Ò. 2-11-38, (097) 830-64-95.

ïíÿ 29 ñåð

 ËÀ̲ÍÓÂÀÍÍß, ÁÐÎØÓÐÓÂÀÍÍß, ÊÑÅÐÎÊÎϲß, ÏÎÑËÓÃÈ ÔÀÊÑÓ, ÄÐÓÊ. Ò. 2-42-32.

 ×èñòêà âåíòèëÿòîð³â íîóòáóê³â; ðåìîíò, íàëàãîäæåííÿ; óñòàíîâêà ïðîãðàì,  Âîëîäèìèðåöüêà àâòîøêîëà «Windows». Ò. (067) 863-33-87. ÒÑÎÓ (ÄÒÑÀÀÔ) ïðîâîäèòü íàá³ð íà  Øïàêëþâàííÿ ñòåë³, ñò³í; âëàøòóâàííÿ  ÐÅÌÎÍÒ ÊÎÌÏ’ÞÒÅвÂ. Óñòàíîâëåííÿ êóðñè âî䳿â òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â â³äêîñ³â; êëåºííÿ øïàëåð. Ò. 3-97-49, «Windows», ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ; îïòèêàòåãî𳿠«À», «Â». Ïåðåìîãè, 23. 2-36-13, (097) 579-17-68. ì³çàö³ÿ ðîáîòè ñèñòåìè, ä³àãíîñòèêà, ïåðåâ³ðêà Ò. 3-43-83, (067) 360-03-18. íà â³ðóñè òà ³í. Êîíñóëüòàö³ÿ ïî òåëåôîíó  Óêëàäàííÿ êàõëþ. ßê³ñíî, ÁÅÇÊÎØÒÎÂÍÀ. Ò. (097) 748-21-99, Ðîìàí.  Äèïëîìí³, êóðñîâ³, êîíòðîëüí³ ðîáîòè; â³äì³ííî. Ò. (096) 809-62-40. ðåôåðàòè; íàá³ð òåêñòó; ñêàíóâàííÿ; äðóê;  ÏÐÎÔÅѲÉÍÈÉ ÐÅÌÎÍÒ ÒÅËÅëàì³íóâàííÿ; áðîøóðóâàííÿ. Ò. (097)  Ïîêð³âëÿ, ã³äðî³çîëÿö³ÿ ãàðàæ³â ºâðîðó²ÇÎв íà äîìó ó çàìîâíèêà. Ïî819-84-57, (097) 256-88-20. áåðîéäîì; ñòÿæêà. Ò. (097) 720-35-85. ñëóãà «ñüîãîäí³ – íà ñüîãîäí³». Ãà Ïîêð³âëÿ ºâðîðóáåðîéäîì áóäèíê³â, ãàðàíò³ÿ. Ò. (096) 420-31-41.  Çàïðîøóºìî âñ³õ æ³íîê â³äâ³äàðàæ³â òà ³í. îá’ºêò³â. Ãàðàíò³ÿ. Ò. (097) òè ìàñàæíî-òðåíàæåðíèé ñàëîí 960-47-70. «Îðõ³äåÿ». Ñó÷àñí³ òðåíàæåðè, àí Ïîêð³âëÿ ºâðîðóáåðîéäîì ìàãàçèí³â,  ÑÅвÑÍÈÉ ÖÅÍÒÐ: òåðì³íîâèé ðåòèöåëþë³òí³ ìàñàæåðè. Ïåðåìîãè, 5. ëàðê³â, ãàðàæ³â, îô³ñ³â; ã³äðî³çîëÿö³ÿ. Ò. ìîíò òåëåâ³çîð³â ó çàìîâíèêà. Ðåìîíò Ò. 3-35-40, (098) 872-97-57. 2-37-32, (096) 640-76-37. ïîáóòîâî¿ òåõí³êè: DVD, ìîí³òîð³â, ïè Ïîêð³âëÿ äàõ³â ºâðîðóáåðîéäîì; ñòÿæ Ìàñàæ äîðîñëèì ³ ä³òÿì: êëàñè÷íèé, ìåëîñîñ³â, ì³êðîõâèëüîâèõ ïå÷åé. Ãàðàíêà; åëåêòðèêà. Ò. (096) 570-52-42. äîâèé, ë³êóâàëüíî-ïðîô³ëàêòè÷íèé, àíòèò³ÿ, äîñòàâêà. Ò. 3-85-08, 11:00-20:00, öåëþë³òíèé. Ò. 3-73-52, (097) 705-77-37. (067) 363-43-36, (067) 922-61-34.  Ïðîìèñëîâèé àëüï³í³çì: ÿê³ñíà  Ìàñàæ àíòèöåëþë³òíèé, ðó÷íèé, ìåäîã³äðî³çîëÿö³ÿ ì³æïëèòíèõ ñòèê³â òà  Ðåìîíò ïðàëüíèõ ìàøèí-àâòîìàò³â ó âèé, âàêóóìíèé, êîìá³íîâàíèé – äîðîñáàëêîííèõ ðàì. Ò. (096) 222-95-57. Êóçíåöîâñüêó; íàäàííÿ êîíñóëüòàö³é; ïðî- ëèì òà ä³òÿì. Ò. 2-24-69, (097) 675-70-88, (063) 482-93-98. äàæ. Ò. (097) 944-65-96.  Ïðîìèñëîâèé àëüï³í³çì; ÿê³ñíà ã³äðî³çîëÿö³ÿ ì³æïàíåëüíèõ ñòèê³â; óñ³ ïîñëóãè ³ç çîâí³øí³õ ðîá³ò. Ò. (096) 435-95-40.

Ïîäÿêà!

Âèñëîâëþºìî ùèðó ïîäÿêó íàéïðîôåñ³éí³øîìó õîðåîãðàôó ì³ñòà Êóçíåöîâñüêà ÐÅØÅÒÈÖÜÊ²É Âàëåíòèí³ ²âàí³âí³ òà íàéêðàùîìó êëàñíîìó êåð³âíèêó ÇÎØ ¹3 ÊÎÒ Ìà𳿠Îëåêñ³¿âí³ çà âêëàäåíó äóøó ó ñâîþ ïðàöþ, ÷óéí³ñòü òà ìàòåðèíñüêó óâàãó äî ñâî¿õ âèõîâàíö³â. Ó÷åíèöÿ 9À êëàñó ÇÎØ ¹3 Êðå÷èê Ìàð³ÿ òà ¿¿ áàòüêè.

³òàºìî ç Äíåì íàðîäæåííÿ âèõîâàòåëÿ ÞÂÊÎÂÅÖÜÊÓ Îëåíó Âîëîäèìèð³âíó!

Íåõàé äîðîãà Âàøà áóäå äîâãà-äîâãà, Ùîá âñå â æèòò³ çàäóìàíå çáóëîñü, À ÷àøà ùàñòÿ áóäå ïîâíà-ïîâíà, Ùîá ÷åðåç â³íöÿ àæ ³ùå ëèëîñü. Íåõàé âåñíà æèâå ó ñåðö³ ÿñíà, Äëÿ â³ðè, äëÿ ëþáîâ³, äëÿ êðàñè! Íåõàé êàëèíà áóäå êâ³òîì ðÿñíà ² ì𳿠õàé çáóâàþòüñÿ óñ³! Ç ëþáîâ’þ âèõîâàíö³ ãðóïè 6 ÄÍÇ ¹5 òà ¿õí³ áàòüêè.

ïíÿ 30 ñåð

³òàºìî ç ïåðøèì Äíåì íàðîäæåííÿ íàøîãî ñèíî÷êà ÏÐÎÊÎÏ×ÓÊÀ Ìàêñèìêà!

Ñîíå÷êî Òè ÿñíå, ðèáêî çîëîòà, Ìè Òîá³ áàæàºì ùàñòÿ ³ äîáðà, Áóäü òàêèé âðîäëèâèé, ÿê âîëîøêà â ïîë³, Áóäü òàêèé ùàñëèâèé, ÿê ïòàøêà íà âîë³! Òâî¿ òàòî ³ ìàìà.

³òàºìî ç Äíåì íàðîäæåííÿ êîõàíó äðóæèíó, ëþáëÿ÷ó ìàìó Õ²ÐÍÓ Ãàëèíó Ìèõàéë³âíó!

30 ñåðï íÿ

Íåõàé â äóø³ çàâæäè ãîðÿòü ²ñêðèíêè ðàäîñò³ é ÷åêàííÿ, Íåõàé íå çíຠñåðöå çðàä, À ò³ëüêè äîáðîòó é êîõàííÿ. À ó æèòò³ íåõàé ùàñòèòü, Òà ìîëîä³ñòü õàé áóäå â³÷íà, ² ùàñòÿ ëèíå íå íà ìèòü, Íà âñå æèòòÿ – íåíà÷å ï³ñíÿ! Ç ëþáîâ’þ òà ïîâàãîþ ÷îëîâ³ê Þðà, ä³òè Àðòåì ³ Ìàð³ÿ.

ñíÿ 3 âåðå

³òàºìî ç 50-ð³÷íèì þâ³ëåºì ËÅÓÑÀ Âàñèëÿ Ìèêîëàéîâè÷à!

Æåëàåì ñ÷àñòüÿ, ñîëíöà, ñâåòà, Óëûáîê, ðàäîñòè, óñïåõà, Ïðîæèòü åù¸ äî ñîòíè ëåò, Íå çíàÿ ãîðÿ, ñë¸ç è áåä! Ñèí, âñÿ ñ³ì’ÿ, ñâàòè.

 Óí³êàëüíà ñèñòåìà î÷èñòêè îðãàí³çìó; ä³àãíîñòèêà; êîñìåòèêà: ë³êóâàëüíà, ÑØÀ, äåêîðàòèâíà, ͳìå÷÷èíà. Ò. (067) 926-63-19.

 Áóä³âåëüí³é êîìïàí³¿ «Àäàí» ïðàö³âíèêè äëÿ áóä³âíèöòâà íåñòàíäàðòíèõ, êðåàòèâíèõ áóäèíê³â. Ò. (067) 403-39-11, (097) 620-72-45.  Áóä³âåëüí³é êîìïàí³¿ ó ì.Êè¿â: ìîíîë³òíèêè, ìóëÿðè, çâàðþâàëüíèêè. Ò. 3-10-91, (097) 403-84-34.  ³äïî÷èíîê ó Ñåâàñòîïîë³, êâàð Ïîòð³áí³ ìîëîä³ åíåðã³éí³ ëþäè äëÿ âñòàòèðà (ãàðÿ÷à âîäà, ïîðó÷ ñòîÿíêà, íîâëåííÿ ìåòàëîïëàñòèêîâèõ â³êîí (áàæàí3 ïëÿæ³, äî ïëÿæó «Ó÷êóºâêà» íÿì ïðàöþâàòè, íàâ÷èìî òà çàáåçïå÷èìî 20õâ.). Ò. (095) 830-60-06. õîðîøîþ ðîáîòîþ ç äîñòîéíîþ çàðïëàòîþ). Ò. (097) 683-43-47.  Òåðì³íîâî! Ó ì.Õåðñîí ïðàö³âíèêè (çáè Êðàùå ïèâî íà «Îêòîáåðôåñò³»: ðàííÿ ïîì³äîð³â), çàáåçïå÷åííÿ õàð÷óâàíͳìå÷÷èíà, Àâñòð³ÿ, Óãîðùèíà; «ãîíÿì, ïðîæèâàííÿì. Ò. (098) 889-93-57, (096) ðÿù³» òóðè â Òóðå÷÷èíó, ªãèïåò, Òàé778-70-60. ëàíä, Ìàëüä³âè. ÒÀ «Òâ³é ñâ³ò», ì-í  Íà ïèëîðàìó: ðîá³òíèêè (îáð³çíèé ñòàÁóä³âåëüíèê³â, 2, îô. 148. ˳ö. À íîê), âàíòàæíèêè. Ò. (097) 779-45-62. ¹349619 â³ä 28.09.2007. Ò. 2-62-32,  Íà ïîñò³éíå ì³ñöå ðîáîòè ÷îëîâ³êè (ìåáë³, (096) 361-76-29, (096) 778-80-46, (093) â³êíà, îïàëåííÿ). Ò. 3-53-51, 2-60-64, (096) 674-26-08, (095) 047-36-50. 518-81-98.  Ó íîâèé ïðîäîâîëü÷èé ìàãàçèí êâàë³ ³äïî÷èíîê äëÿ ñïðàâæí³õ ÷îëîâ³ê³â – ô³êîâàí³ ïðîäàâö³ (ä/ð ó òîðã³âë³, ç/ï âèïåéíòáîë. Ò. 2-62-32, (067) 362-22-78. ñîêà, ïîâíèé ñîö. ïàêåò). Ò. 2-33-53.  Ó ïðîäîâîëü÷èé ê³îñê ïðîäàâåöü (ä/ð). Ò. (067) 499-89-63.  Ïîòð³áí³ ïðîäàâö³ ïðîäòîâàð³â. Ò. (067) 788-78-49.  Õî÷åø îòðèìàòè ÒÓÀËÅÒÍÓ ÂÎÄÓ â³ä «AVON»? Ñòàíü êîíñóëüòàíòîì ó  Ó àòåëüº øâà÷êè. Ò. (096) 805-62-17. âåðåñí³. Ðåºñòðàö³ÿ áåçêîøòîâíî. Îô³ñ íàä áàðîì «Ãàëàêòèêà». Ò. 2-47-11, (067)  Ó àòåëüº «Fashion» øâà÷êè. Ò. 3-17-98, 813-15-13, êîîðäèíàòîð Àíÿ. (067) 738-30-13.  Ñòàíü êîíñóëüòàíòîì «L’ambre» òà îòðèìàé çíèæêè. Çàïðîøóºìî äî ñï³âïðàö³ lydmula.oleksuk@mail.ru. Ò. (067) 495-00-47.  Ðîáîòà â äîìàøí³õ óìîâàõ. Ò. (097) 828-25-11, 9:00-20:00.  Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó ñòðàõîâèõ àãåíò³â. Ò. (0362) 62-31-69, (0362) 62-31-74.  Ïîòð³áåí ìàéñòåð ç âèãîòîâëåííÿ êîðïóñíèõ ìåáë³â (ä/ð îáîâ’ÿçêîâèé). Ò. (097) 519-75-21.  ϳäïðèºìñòâó ïîòð³áí³: êâàë³ô³êîâàí³ åëåêòðîìîíòàæíèêè, êàáåëüíèê-ðîçïîä³ëüíèê, ³íæåíåð-åëåêòðèê ç³ ñòàæåì ðîáîòè ìàéñòðà. Ðîáîòà â³äðÿäíà. Ò. (097) 829-72-64.  Ïîòð³áí³: áðèãàäèð, ìóëÿð-ð³çíîðîáî÷èé. Ò. (096) 226-56-68.

29 ñåðï íÿ

 ÇÀÒ «Óêðåíåðãîõ³ì³çîëÿö³ÿ» çàïðîøóº íà ðîáîòó ³çîëþâàëüíèê³â ç òåðìî³çîëÿö³¿ ç äîñâ³äîì ðîá³ò ïî ìåòàëîïîêðèòòþ òåïëîâî¿ ³çîëÿö³¿ (îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ç/ï â³ä 2000ãðí). Ò. (0432) 57-12-59, (067) 430-17-19.  Ó êàôå-áàð «Îêîëèöÿ»: îô³ö³àíò, øàøëè÷íèê, ïîì³÷íèê êóõàðÿ. Ò. (067) 100-74-62.  Ó á³ëüÿðäíèé êëóá «Ï³ðàì³äà»: áàðìåí, îô³ö³àíò, êóõàð ç ä/ð. Ò. (097) 920-07-69, 13:00-19:00.  Øóêàþ ðîáîòó íÿí³, ä/ð. Ò. (067) 139-12-18.

 Àêö³ÿ ìèëîñåðäÿ: ïðîñèìî äîïîìîãè Ðàôàë³âñüê³é øêîë³-³íòåðíàòó. Çâåðòàòèñü: ð-ê «Öåíòðàëüíèé», ìàã. «Äìèòðóê ³ Êî», ¹152, 155, 156, 159, 160, 184.  êîãî º ³íôîðìàö³ÿ ïðî ñ³ì’¿, ÿê³ ïîòðåáóþòü äîïîìîãè, òåëåôîíóéòå (097) 445-35-18.  ³ääàì ó äîáð³ ðóêè ãàðíèõ êîøåíÿò. Ò. (067) 362-13-09.  Õòî ìîæå ïîïóòíî âçÿòè ïåðåäà÷ó ñòóäåíòó íà Ñóìè, òåëåôîíóéòå (097) 902-86-11.

 Ó ñàëîí-ïåðóêàðíþ «Â³êòîð³ÿ» ïåðóêàð (îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ïîâíèé ñîö. ïàêåò). Ò. 3-61-85, (097) 947-78-26.

 ³çüìó ïîïóòíèê³â ó Îäåñüêó àáî Ìèêîëà¿âñüêó îáë. ì/à «MercedesVito» (8 ì³ñöü); âè¿çä íà ïî÷àòêó âåðåñíÿ. Ò. (067) 170-91-37.

 Ïîòð³áåí âîä³é-âàíòàæíèê. Ò. (096) 361-76-29.  Íà ïîñò³éíå ì³ñöå ðîáîòè âîä³é «Ñ». Ò. 3-53-51, 2-60-64, (066) 737-27-34.  Ó ÂÀÒ «Êóçíåöîâñüêèé õë³áîçàâîä»: êîíäèòåðè, ïðèáèðàëüíèê âèðîáíè÷èõ ïðèì³ùåíü. Ò. 2-26-86.  Ó êàôå-áàð «Ãàëàêòèêà» îô³ö³àíò. Ò. 2-14-50 ç 12:00.  Ó êàôå-áàð «Ôàðàîí»: áàðìåí, îô³ö³àíò. Ò. 2-19-06 ç 13:00, (097) 861-29-09.

 ³çüìó ïîïóòíèé âàíòàæ, ïåðåäà÷ó ñòóäåíòàì äî Îäåñè, ÷åðåç Æèòîìèð, ³ííèöþ; âè¿çä 31.08. Ò. (098) 996-78-90.  Âòðà÷åíå ÷îðíîáèëüñüêå ïîñâ³ä÷åííÿ ê.3, ñ.Á ¹511506 íà ³ì’ÿ Âîäüêà Àíàòîë³ÿ Àíàòîë³éîâè÷à ââàæàòè íåä³éñíèì.  Âòðà÷åíå ïåíñ³éíå ïîñâ³ä÷åííÿ íà ³ì’ÿ Áóë³é Îëüãè ³êòîð³âíè ââàæàòè íåä³éñíèì.  Âòðà÷åíèé ñòóäåíòñüêèé êâèòîê íà ³ì’ÿ Ëåâêà Àíàòîë³ÿ ²âàíîâè÷à ââàæàòè íåä³éñíèì.

!


4

34 (387), 30 ñåðïíÿ 2011 ð.

ßêùî Âè íå îòðèìàëè ãàçåòó, òåëåôîíóéòå 2-42-32 

2011_34  

201134 gazeta maydan

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you