Page 1

Ðåêëàìíî-iíôîðìàöiéíà

òèðàæ 14 200

ãàçåòà

Äîñòàâëÿºòüñÿ Äîñòàâëÿºòüñÿ ÁÅÇÊÎØÒÎÂÍÎ ÁÅÇÊÎØÒÎÂÍÎ ïî ïî â³âòîðêàõ â³âòîðêàõ

33

(386) 23 ñåðïíÿ 2011 ð.

ÊÓÇÍÅÖÎÂÑÜÊ ÊÓÇÍÅÖÎÂÑÜÊ

 

ÂÎËÎÄÈÌÈÐÅÖÜ ÂÎËÎÄÈÌÈÐÅÖÜ

 

ÐÀÔÀ˲ÂÊÀ ÐÀÔÀ˲ÂÊÀ


2



33 (386), 23 ñåðïíÿ 2011 ð.

 4-ê³ì.êâ., 9/9, Þâ³ëåéíèé, 7, ³í. âàð³àíòè. Ò. 3-68-41, (067) 377-39-97.  3-ê³ì.êâ., 8/9, Âàðàø, 7. Ò. (097) 645-60-64.  3-ê³ì.êâ., 8/9, Ïåðåìîãè, 5. Ò. (096) 381-41-99.  3-ê³ì.êâ., 7/9, Ïåðåìîãè, 13. Ò. (097) 746-59-64, (098) 830-55-56.  3-ê³ì.êâ., 1/5, Áóä³âåëüíèê³â (òåëåôîí, ë³÷èëüíèêè, ²íòåðíåò). Ò. (098) 971-28-20.  3-ê³ì.êâ., ñ.Çàáîëîòòÿ. Ò. (098) 853-17-33, (096) 896-68-95.  3-ê³ì.êâ., ì.Äóáíî (öåíòð), 30òèñ.ó.î. Ò. (096) 449-77-85, (093) 630-02-56.  2-ê³ì.êâ., 7/9, Áóä³âåëüíèê³â. Ò. 3-46-61, (097) 140-61-40.  2-ê³ì.êâ., 4/9, Áóä³âåëüíèê³â, 21. Ò. (098) 275-84-98.  2-ê³ì.êâ., 2/5, Áóä³âåëüíèê³â, 32/1, 45.3/ 6.3, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. (067) 382-75-59.  2-ê³ì.êâ., 1/9, Þâ³ëåéíèé, 3. Ò. 2-24-95, (067) 360-15-38.  1-ê³ì.êâ., 5/9, Åíåðãåòèê³â, 11. Ò. (096) 835-66-12.  Òåðì³íîâî! 1-ê³ì.êâ., 5/5, Áóä³âåëüíèê³â (ñêëîïàêåòè, êàíàë³çàö³ÿ, ñàíòåõí³êà, ë³÷èëüíèêè), ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 2-45-81, (067) 961-00-14.  1-ê³ì.êâ., 2/5, Áóä³âåëüíèê³â, 18/3. Ò. 3-61-41, (067) 360-84-36, (050) 970-97-74.  1-ê³ì.êâ., 1/5, Áóä³âåëüíèê³â. Ò. (097) 921-87-05.  1-ê³ì.êâ., Ñåâàñòîïîëü, ï³âí³÷íà ñòîðîíà, âóë.Áîãäàíîâà, 5/5 (êóïîëüíèé äàõ, 28.9/17.3/6.2), 32òèñ.ó.î., òîðã. Ò. (067) 362-33-93, (067) 362-76-97.  Êîòåäæ, Âîëîäèìèðåöü, âóë.˳ñîâà Ïîëÿíà (ÁÀÌ, 2-ïîâ., 160ì2, íàâêðóãè ë³ñ, ïîðó÷ 2 ñòàâêè, àñôàëüò, ìîæëèâî ï³ä äà÷ó), ³í. âàð³àíòè. Ò. (098) 990-22-80, (066) 806-77-45.  Êîòåäæ, âóë.Ïîë³ñüêà, 16 (ð-í «Æóðàâëèíè»), ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. (097) 662-97-30, (098) 836-68-57.

 Áóäèíîê, Ðàôàë³âêà, âóë.Ïóøê³íà, 23 (îäíîïîâåðõîâèé, 130ì2, 80% ãîòîâíîñò³, 20ñîò.), 50òèñ.ó.î. Ò. (096) 974-40-41.  Áóäèíîê, ñ.Îñòð³â (çåìëÿ ïðèâàòèçîâàíà). Ò. (097) 617-03-94.  Áóäèíîê, ñ.Ñò.×àðòîðèéñüê (0.2ãà, ÿáëóíåâèé ñàä). Ò. (098) 946-51-42.  Áóäèíîê, ì.Êîñòîï³ëü (2-ïîâ., öåãëÿíèé, âñ³ çðó÷íîñò³). Ò. (03657) 2-31-31, (096) 233-67-20.  Áóäèíîê, Ðàôàë³âêà, âóë.ϳîíåðñüêà, 12 (äóæå õîðîøå ì³ñöå), 27òèñ.ó.î., òîðã. Ò. (0234) 53-9-37, (097) 647-49-38.  Áóäèíîê, Ðàôàë³âêà, âóë. Ñèäîð÷óêà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. (098) 583-66-65.  Áóäèíîê, Ðàôàë³âêà (äåðåâ’ÿíèé, âñ³ çðó÷íîñò³, 13ñîò., ïðèâàòèçîâàí³). Ò. (096) 654-11-13.  Áóäèíîê, Ðàôàë³âêà (ãàðàæ, ë³òíÿ êóõíÿ, ñàðàé, ãîðîä, çàã. 0.73ãà). Ò. (098) 224-29-87.  Áóäèíîê äåðåâ’ÿíèé, ðîç³áðàíèé, ñòàðèé, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. (098) 416-59-87.  Õàòó, ñ.Êîëî䳿 (ñòàðó, 0.25ãà, âîäîïîñòà÷àííÿ), íåäîðîãî. Ò. 3-22-55, (097) 560-59-44.  Äà÷ó 10ñîò. (ñàðàé, ñòàâîê, ïðèâàòèçîâàíó). Ò. (096) 311-96-65, (097) 774-04-26.  Äà÷ó 10ñîò., ð-í «Æóðàâëèíè» (2-ïîâ. áóäèíîê, êîëîäÿçü, ñàðàé, ñàäîê), ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. (067) 362-27-77.  Äà÷ó 8 ñîò. (2-ïîâ., áóäèíîê, ñàðàé, êîëîäÿçü, ïðèâàòèçîâàíó). Ò. (067) 347-75-72.  Äà÷ó, ð-í çàë. ìîñòó (áóäèíîê, ìåòàëåâà îãîðîæà, ñâ³òëî, öåíòðàëüíèé ïîëèâ, òóàëåò, òåïëèöÿ). Ò. 3-44-69, (097) 297-74-33.  Äà÷ó 12ñîò., çà ìîëîêîçàâîäîì (êðàéíÿ, áóäèíîê, ñàäîê, êóù³, êîëîäÿçü, ìîæëèâå ï³äêëþ÷åííÿ ñâ³òëà). Ò. (097) 783-15-96.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä çàáóäîâó, 10ñîò., ð-í àâòîìèéêè (ôóíäàìåíò, áóä. ìàòåð³àëè, äîêóìåíòè îôîðìëåí³). Ò. (097) 664-55-19.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó 0.12ãà, Ðàôàë³âêà, äåðæ. àêò. Ò. (067) 154-77-84.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä çàáóäîâó, 13.5ñîò., ð-í ÀÒÖ (ïðèâàòèçîâàíó, äåðæ. àêò), ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 3-64-43, (098) 783-37-90, (098) 113-49-44.  Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè: 10ñîò., 17.5ñîò., ñ.Êîëîäåíö³ (ð-í гâíîãî). Ò. (096) 233-67-20.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ç äåðåâ’ÿíèì áóäèíêîì, çà «Áåð³çêîþ» (äåðæ. àêò, ïðèâàòèçîâàíó). Ò. 2-32-09 ç 21:00.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó 35ñîò., ñ.Ëþáàõè (ôóíäàìåíò). Ò. (096) 977-17-31.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó 0.15ãà, Ðàôàë³âêà (îãîðîäæåíó, ñàäîê, âîäà, äåðæ. àêò), äîðîãî. Ò. (096) 490-19-23.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó 5ñîò., ð-í çàë. ñòàíö³¿ (º âîäà òà ³í.). Ò. (097) 468-45-22.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä çàáóäîâó, 0.15ãà, ñ.Ñóõîâîëÿ, äåðæ. àêò. Ò. (097) 474-73-77.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó 0.15+0.5ãà, Ðàôàë³âêà. Ò. (067) 277-34-77, (097) 919-50-57.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó 0.21ãà, ñ.Ñóõîâîëÿ (õóò³ð Îë³çàðêà, äåðæ. àêò), ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. (067) 363-56-14.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó 0.45ãà, Ñò.Ðàôàë³âêà (õàòà, êîëîäÿçü, ïîãð³á, ñàäîê, ïðèâàòèçîâàíó), íåäîðîãî. Ò. (063) 592-95-87.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó 0.15ãà, Ðàôàë³âêà (çàâåçåíî êàì³íü íà ôóíäàìåíò). Ò. (067) 362-40-20, (067) 362-20-46.  Ìàãàçèí 20ì2, ð-ê «Öåíòðàëüíèé» (ï³ä áóäü-ÿêèé âèä òîâàðó). Ò. (097) 506-70-94.  Ìàãàçèí 25ì2, Âîëîäèìèðåöü (íà êðèòîìó ðèíêó «Íåêòàð»). Ò. (098) 985-54-29.

 Òåðì³íîâî! Ìàãàçèí (ìîæëèâà ïåðåáóäîâà íà æèòëîâèé áóäèíîê, äà÷ó), ïîðó÷ ë³ñ, ñòàâîê. Ò. (096) 683-80-48.  Òîðã³âåëüíèé ïàâ³ëüéîí, ð-ê «Öåíòðàëüíèé» (çðó÷íå ì³ñöå). Ò. (098) 591-89-88.  Òåðì³íîâî! Òîðãîâèé ïàâ³ëüéîí 30ì2 (çåìåëüíà ä³ëÿíêà 150ì2). Ò. (066) 930-96-34.  Ïðèì³ùåííÿ ñêëàäó 200ì2, Ðàôàë³âêà (ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ãðàòè, âåëèê³ â’¿çí³ âîðîòà). Ò. (096) 453-05-57, (067) 382-90-43.  Ãàðàæ 6õ4, çà õë³áîçàâîäîì, ñòàí õîðîøèé, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. (067) 362-80-93.  Ãàðàæ, ð-í òåëåâåæ³ (º âîäà). Ò. (097) 873-14-70.  Ãàðàæ 9õ4, ð-í òåëåâåæ³ (ñâ³òëî, âîðîòà 2.5õ2.5). Ò. (096) 713-02-22.  Ãàðàæ, ð-í òåïëèöü. Ò. (098) 203-27-08.  Ãàðàæ, ð-í òåïëèöü. Ò. (098) 605-10-20.  Ãàðàæ 6õ4, ìåòàëåâèé, ð-í ð-êó «Ï³âí³÷íèé», ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. (067) 362-27-77.  Ãàðàæ 9õ4, ð-í «Îêîëèö³» («ï³ä êëþ÷», âîðîòà 2.5õ2.5), 46òèñ.ãðí. Ò. (097) 755-44-92.  Ãàðàæ 6õ4, ð-í «Îêîëèö³». Ò. 2-45-80.  Ãàðàæ 6õ4, ð-í «Îêîëèö³». Ò. (067) 177-89-74.  Ãàðàæ 5õ7, ð-í «Îêîëèö³». Ò. (097) 190-99-50.  Ãàðàæ 6õ4, ð-í «Îêîëèö³». Ò. (098) 440-95-35.  Ãàðàæ 5õ9, 2-ïîâ., ð-í «Îêîëèö³». Ò. (098) 328-87-15.  Ñêëàä-ãàðàæ 10õ2.3, âèñîòà 2ì, ìåòàëåâèé. Ò. (096) 453-05-57.  À/ì «BMW-320» 82ð.â. Ò. (067) 364-45-80.  À/ì «Mazda-5» 2008ð.â., ÷îðíèé, 13.5òèñ.êì., åë. ïàêåò, ñòàí â³äì³ííèé. Ò. 3-14-72, (067) 948-34-19.  À/ì «VW-Passat Â4» 94ð.â., 1.9òä, çåëåíèé, óí³âåðñàë, ñòàí õîðîøèé. Ò. (096) 733-33-06, (097) 130-67-62.  À/ì «Renault-Kangoo» 2005ð.â., 1.5dci, áåç ïðîá³ãó ïî Óêðà¿í³, 100% ðîçìèòíåííÿ, ïîñòàâëåíèé íà îáë³ê, ABS, ARBC, ö/ç, ñòàí õîðîøèé. Ò. (067) 377-39-98.  À/ì «Toyota-Corolla» 95ð.â., 1.3á, á³ëèé, óí³âåðñàë. Ò. 3-45-44, (096) 469-56-94.  À/ì «Daewoo-Lanos» 2006ð.â., ïîëüñüêà çá³ðêà, 45òèñ.êì. Ò. (067) 360-30-82.  À/ì: «Fiat-Doblo» 2006ð.â., 1.9ä, «Daewoo-Lanos» 2007ð.â., 1.4. Ò. (067) 944-36-99.  À/ì «Geely-MK2» 2009ð.â., 1.5á, 25òèñ.êì, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. (098) 872-09-93.  À/ì «ÂÀÇ-21013» 82ð.â., êàïðåìîíò, ñòàí â³äì³ííèé, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. (096) 390-42-04.  À/ì «ÂÀÇ-21061» 83ð.â., 1600ó.î. Ò. (067) 149-46-21.  À/ì «ÂÀÇ-2107» 2006ð.â., 1.5, «ñòèãëà âèøíÿ». Ò. (097) 575-37-49.  À/ì: «ÂÀÇ-2109» 2000ð.â., 1.5, íå âàðåíèé, ð³äíà ôàðáà; «Opel-Ascona» 88ð.â., ñòàí õîðîøèé, íåäîðîãî. Ò. (098) 469-20-99.  À/ì «ÂÀÇ-2106» 99ð.â., ðîñ³éñüêà çá³ðêà. Ò. (098) 830-91-08.  À/ì «ÂÀÇ-21099» 92ð.â. 1.5, (ïîòðåáóþ÷èé ðåìîíòó êóçîâà), 22òèñ.ãðí. Ò. (097) 265-33-99.  À/ì «ÇÀÇ-968Ì» ïî çàï÷àñòèíàõ. Ò. (097) 764-77-58.  À/ì «Ìîñêâè÷-2140 Ëþêñ» 83ð.â. Ò. (098) 465-61-70.  À/ì «ÃÀÇ-2705» 96ð.â., ôóðãîí, ïî çàï÷àñòèíàõ. Ò. (067) 382-52-60.  À/ì «ÃÀÇ-2410» 90ð.â., ïî çàï÷àñòèíàõ. Ò. (097) 617-02-70.  À/ì «Òàâð³ÿ» 95ð.â., êàïðåìîíò, ÷åðâîíèé. Ò. (096) 363-29-08.  À/ì «Òàâð³ÿ», ÷åðâîíèé, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. (096) 723-90-79.  À/ì «ËÓÀÇ-969Ì» 92ð.â., ñòàí õîðîøèé. Ò. (097) 074-82-25.  Òðàêòîð «Ò-16» 94ð.â., ñòàí äóæå õîðîøèé, 3200ó.î., òîðã. Ò. (097) 831-07-02.  Òåðì³íîâî! Êàìåðè «ÊðÀÇ», «ÌÀÇ». Ò. (098) 985-55-67.  Ãóìó 370õ508, «Óðàë», 8øò., á/â. Ò. 3-44-69, (097) 297-74-33.  Ìîäèô³êàòîðè ïàëèâ òà ìîòîðíèõ ìàñòèë: «Adizol», Gold Ozerol». Ò. (067) 360-03-13.  Êàì³íü; ùåá³íü; â³äñ³â; ï³ñîê; òîðô; ÷îðíîçåì (3-8ò); öåãëó á/â; ôååñêè, ïåðåìè÷êè. Äîñòàâêà. Ò. 2-44-83, (098) 203-27-08.  Áëîêè ç â³äñ³âó â³áðîïðåñîâàí³, ñò³íîâ³, ðâàí³ ñò³íîâ³, äëÿ îãîðîæ³ – ð³çíèõ êîëüîð³â. Ò. (097) 488-62-18.  Öåãëó: á³ëó, ëèöþâàëüíó, ÷åðâîíó, âîãíåòðèâêó. Ò. (096) 127-46-52.  Êàì³íü; ùåá³íü; ï³ñîê. Äîñòàâêà «ÌÀÇ» (10ò). Ò. (098) 281-87-67.  ªâðîðóáåðîéä òåõíîí³êîëü «Ñëàâóòà» ç ïîñèïêîþ 4ìì. Ñêëàä çíàõîäèòüñÿ ó ð-í³ òåïëèöü. Ò. (097) 720-35-85.

367

ÎÃÎËÎØÅÍÜ Ó ÊÎÆÅÍ Ä²Ì

 ϳñîê; êàì³íü; ùåá³íü. Äîñòàâêà «ÌÀÇ»  Êîëÿñêó çèìîâî-ë³òíþ «Geoby», 3-êî(10ò). Ò. (097) 749-59-18. ë³ñíó, â³ä íàðîäæåííÿ äî 3ð., ñòàí õîðîøèé; à/ì êð³ñëî «Geoby», ïðàêòè÷íî íîâå.  Êàì³íü; ÷åðâîíèé êàì³íü; ùåá³íü; Ò. (096) 351-58-58. ï³ñîê; â³äñ³â. Äîñòàâêà «Êàìàç». Ò.  Êîëÿñêó çèìîâî-ë³òíþ «Òàêî», ÷îðíî(097) 163-42-90. á³ëó, ñòàí õîðîøèé; âåëîñèïåä 3-êîë³ñíèé ç ðó÷êîþ, æîâòèé. Ò. (097) 289-00-27,  Øèôåð; öåìåíò; öåãëó: áóä³âåëüíó, ñè- (096) 937-76-45. ë³êàòíó, âîãíåòðèâêó, ëèöþâàëüíó; êàì³íü  Êîëÿñêó çèìîâî-ë³òíþ «Adbor», òåì÷åðâîíèé; ùåá³íü; áëîêè ç â³äñ³âó; øëàêî- íî-ñ³ðó ç îðàíæåâèì, óêîìïëåêòîâàíó, ñòàí áëîêè; ï³íîáëîêè; ðàêóøíÿê; âàïíî; äîø- õîðîøèé. Ò. (096) 112-87-88. êè; áðóñ; ÄÂÏ. Ò. (097) 488-62-18.  Êîëÿñêó çèìîâî-ë³òíþ «Geoby», çåëåíó, ñòàí õîðîøèé, íåäîðîãî. Ò. (097)  Êàì³íü; ùåá³íü; ï³ñîê; ÷îðíîçåì; 190-99-50. òîðô. Äîñòàâêà «ÌÀÇ» (10ò) ó çðó÷ Êîëÿñêó çèìîâî-ë³òíþ «Geoby», áåæåíèé äëÿ Âàñ ÷àñ. Ò. (067) 954-20-82. âó, óêîìïëåêòîâàíó, á/â 6ì³ñ., 2000ãðí. Ò. 074-82-57.  Áëîêè ç êðèìñüêîãî ðàêóøíÿêà, âèñî- (097) êî¿ ÿêîñò³, çà ö³íàìè âèðîáíèêà. Äîñòàâêà  Êîëÿñêó çèìîâî-ë³òíþ «Anman», ñàëàó êîðîòêèé òåðì³í. Ò. (063) 937-28-60, òîâó, ñòàí â³äì³ííèé. Ò. (097) 617-42-01  Êîëÿñêó «Tako-Jumper Duo» (çèìîâ³, (097) 281-15-00. ë³òí³ âàð³àíòè, ðþêçàêè, ÷îõëè íà í³æêè, äîùîâèêè). Ò. (097) 859-47-87.  Êàì³íü áóä.; ÷åðâîíèé êàì³íü;  Êîëÿñêó çèìîâî-ë³òíþ «Tako-Jumper», ùåá³íü; â³äñ³â, ï³ñîê; öåãëó. Äîñóêîìïëåêòîâàíó; âåëîñèïåä 3-êîë³ñíèé, ç òàâêà (10-15ò). Ò. (098) 771-85-26, ðó÷êîþ. Ò. (096) 780-05-86. (067) 339-05-39.  Êîëÿñêó çèìîâî-ë³òíþ «Geoby», ñòàí  Ïëèòè ïóñòîòí³: ñòàíäàðòí³, íåñòàí- õîðîøèé. Ò. (097) 705-77-00. äàðòí³, íîâ³; ñõîäèíêîâ³ ìàðø³; ïåðåìè÷-  Êîëÿñêó çèìîâî-ë³òíþ «Adamex», ñàêè; áëîêè ôóíäàìåíòí³, ç³ øëàêó, â³äñ³âó; ëàòîâî-ñ³ðó, ñòàí â³äì³ííèé, 1000ãðí. Ò. ê³ëüöÿ êîëîäÿçí³, ñåïòèêîâ³; ºâðîïàðêàíè, (096) 944-59-95. 25 âèä³â, 260ãðí; áðóê³âêó; öåãëó; êåðàì-  Êîëÿñêó «Tako-Jumper X», ÷åðâîíî-ñ³ðó, â³ä íàðîäæåííÿ äî 3ð., 900ãðí, òîðã. Ò. çèò, 550ãðí/ì3. Ò. (098) 372-05-54. 2-48-74, (067) 178-56-09.  Êîëÿñêó çèìîâî-ë³òíþ «Espiro-Athlantik,  ϳíîáåòîíí³ áëîêè 20õ30õ60; 10õ30õ60. Äîñòàâêà. Ò. (096) ñ³ðî-áëàêèòíó, ñòàí õîðîøèé. Ò. (098) 972-05-33. 937-37-69.  Âîçèê çèìîâî-ë³òí³é «Coneco-Saturn», ÷åðâîíî-÷îðíèé, 400ãðí. Ò. (098)  Êàì³íü; ÷åðâîíèé êàì³íü; ùåá³íü; 996-79-71. ï³ñîê; â³äñ³â; ÷îðíîçåì; òîðô. Äîñ Âîçèê «Geoby». Ò. 2-15-23, (097) òàâêà. Ò. 3-85-16, (097) 190-99-16. 214-29-43.  Âîçèê ë³òí³é, «Baciuzzi», ²òàë³ÿ, ïî Øèôåð; öåìåíò; öåãëó (á³ëó, ÷åðâîíó, âí³ñòþ ðîçêëàäàºòüñÿ, ïåðåêèäíà ðó÷êà, ÷îâîãíåòðèâêó, ëèöþâàëüíó); äîøêè; êðîê- õîë äëÿ í³ã, äîùîâèê, íîâèé. Ò. (097) âè; áàëêè. Äîñòàâêà áåçêîøòîâíî. Ò. (098) 881-38-12. 775-55-03, (097) 380-03-09.  Âîçèê «Espiro-Magic 4», ô³îëåòîâîðîæåâèé, ñòàí õîðîøèé. Ò. (098)  Êàì³íü; ÷åðâîíèé êàì³íü; ùåá³íü; 281-84-48. ï³ñîê; â³äñ³â; ÷îðíîçåì; òîðô. Äîñ Âåëîñèïåä äèòÿ÷èé, 2-êîë³ñíèé, ç äîòàâêà. Ò. (067) 458-09-05. äàòêîâèìè áîêîâèìè êîëåñàìè. Ò. (097)  ªâðîáëîêè â³áðîïðåñîâàí³ 20õ20õ40, 746-92-13. 20õ12õ40; ïàðàïåòè; äàøêè íà ñòîâï÷èêè;  Êîíäèö³îíåðè. Âñòàíîâëåííÿ. Ò. (067) áîðäþðè; ïëèòêó òðîòóàðíó, ëèöþâàëüíó 362-37-60. (ð³çí³ êîëüîðè); ëîòêè; ºâðîïàðêàíè; áëî Ïðàëüí³ ìàøèíè; åëåêòðîïëèòè; êè «ðâàíèé êàì³íü»; áðóê³âêó. Äîñòàâêà. Ò. õîëîäèëüíèêè; ìîðîçèëüí³ êàìåðè (096) 226-56-68. òà ³í. – ͳìå÷÷èíà, á/â, ñòàí õîðîøèé. Ò. (067) 594-59-42.  Êàì³íü; ùåá³íü; öåãëó (÷åðâîíó, á³ëó, ëèöþâàëüíó); ï³ñîê. Ò. (067)  Ïîáóòîâó òåõí³êó ç³ ñêëàäó çà îïòîâèìè 956-96-45. ö³íàìè, íîâó. Ò. (067) 377-39-98, (063)  Àðìàòóðó d. 12-200ì; ëèñò òîâù. 1ìì, 757-57-59. 1.25õ1.25, 9øò., äåøåâî. Ò. 3-44-69, (097)  Õîëîäèëüíèêè: «Äîíáàñ», «Ñíàéãå» – á/â. Ò. 2-24-95, (067) 360-15-40. 297-74-33.  Áàòàðåþ ÷àâóííó, 10 ðåáåð, á/â, ñòàí  Ïðàëüíó ìàøèíó «Indesit», á/â. Ò. (097) 796-35-19. â³äì³ííèé. Ò. (097) 645-58-77.  ÄÎØÊÈ, ÐÅÉÊÈ, ÁÐÓÑ, øòàõåòíèê. Ò.  Åë. ïëèòó «Privileg», ñòàí â³äì³ííèé, 900ãðí. Ò. (067) 944-36-99. (097) 645-44-98, (099) 212-56-11.  Øòàõåòè, æåðäèíè – ï³ä çàìîâëåííÿ.  Åë. ïëèòó, 4-êàìô., øèð. 50ñì. (2 äåêà, ðåø³òêà, ãëèáîêèé ï³ääîí), ñòàí ðîáî÷èé, Ò. (097) 841-72-14.  Âàãîíêó; áëîê-õàóñ; ï³äëîãó; ðåéêè. Ò. íåäîðîãî. Ò. 3-15-16, (097) 265-06-48.  Åë. áîéëåð «Atlantic», 80ë, ãàðàíò³ÿ. Ò. (097) 664-05-32.  Äâåð³ âõ³äí³, äóáîâ³, â êîìïëåêò³; â³êíî (067) 362-88-97.  Ìîá. òåëåôîí «Nokia-N8». Ò. (098) äåðåâ’ÿíå, á/â. Ò. (096) 752-66-57.  Äâåð³ ì³æê³ìíàòí³ ç³ ñêëîì, «Brama», 985-55-67.  Àâòîìàãí³òîëó «Pioneer DEH-7200SD», á³ë³, 90ñì, íîâ³. Ò. (097) 645-58-77.  Òóìáó-ë³æêî, 600ãðí. Ò. 3-81-63, (097) íà ãàðàíò³¿, 1600ãðí. Ò. (097) 997-36-90.  Ôîòîàïàðàò «Sony W-130», 8Ìð, ôëåø171-63-39. êà 1Gb (306 ôîòî), ïîäâ³éíà ñòàá³ë³çàö³ÿ, 700ãðí. Ò. (097) 770-86-85.  Äèâàí-êíèæêó, âåëèêèé, á/â 1ð.  Êîìï’þòåð: Celeron 2.4GHz/1.25 ÎÇÓ/ Ò. (096) 778-71-54. Radeon 9600/ABIT 1s7-e2/LCD Samsung 795DF, áåç HDD, 1500ãðí. Ò. (097)  Äèâàí-òàõòó; ñò³íêó äèòÿ÷ó. Ò. 3-56-65, 855-50-14. (097) 817-51-26.  Åêñêëþçèâíó âåñ³ëüíó ñóêíþ. Ò. (098)  Øàôó 4-äâåðíó, ø. 1.6ì, òåìíó, ñòàí 335-03-77. õîðîøèé. Ò. (097) 799-00-74.  Âåñ³ëüíó ñóêíþ, ð.46. Ò. (096) 381-41-99.  ˳æêî îäíîñïàëüíå. Ò. 3-66-43, (067)  Îðèã³íàëüíó âåñ³ëüíó ñóêíþ, ð.44-46; 580-81-42. òóôë³ á³ë³, ð.37. Ò. 3-76-11, (067) 106-02-67.  ˳æêî 1.9õ0.8, ç äâîìà øóõëÿäàìè, ìàò-  Îäÿã äèòÿ÷èé: äëÿ ä³â÷èíêè, äëÿ õëîïðàöîì, êîðè÷íåâå, á/â, 350ãðí. Ò. (096) ÷èêà. Ò. (096) 849-71-94. 256-45-74.  Ñàðàôàí øê³ëüíèé, ð.128, 100ãðí. Ò. 2-62-73.  ˳æêî 180õ200 (äâîñïàëüíå, 2  ³òðèíè ó ïðîäîâîëü÷èé ìàãàçèí, á³ë³. Ò. (098) 996-79-86. ìàòðàöè). Ò. (097) 968-72-81.  Êîìîäè 0.5õ1õ0.4, ó ìàãàçèí ï³ä ðå÷³,  Ñò³íêó, 600ãðí; êð³ñëî ðîçêëàäíå, 5øò. Ò. (098) 872-09-97, (098) 872-09-93. 200ãðí; ñòîëè: ïèñüìîâèé, 100ãðí, êîìï’-  Òðîñ d=12ìì, á/â, äåøåâî; áî÷êó 800ë, þòåðíèé, 300ãðí – Ðàôàë³âêà. Ò. (097) ç íåðæ. ñòàë³. Ò. 3-19-43, 3-44-69, (097) 297-74-33. 483-07-86.  Ñò³íêó äèòÿ÷ó «Þí³îð», ñòàí õîðîøèé,  Òîðôîáðèêåò, íåäîðîãî. Äîñòàâêà. Ò. (097) 137-36-59. 1400ãðí, òîðã. Ò. (067) 872-55-14.  Ñò³íêó 3.6ì, Ïîëüùà, ôàñàä – íàòó Êîâáàñí³ òà ì’ÿñí³ âèðîáè çà ãóððàëüíå äåðåâî. Ò. (068) 230-16-89. òîâèìè ö³íàìè äî Âàøîãî ñâÿòêî Ñò³íêó «Wiktoria»; ñïàëüíèé ãàðí³òóð âîãî ñòîëó (áàíêåòè, âåñ³ëëÿ, «Wita» – Ïîëüùà; ì’ÿêó ÷àñòèíó, Ëóöüê, çóñòð³÷³). ÒçΠ̒ÿñíèé ä³ì «Òðè ñòàí â³äì³ííèé. Ò. (097) 746-92-13. êîïö³». Ò. (098) 516-42-66.  Ñò³íêó «Æèòîìèðÿíêà», íåäîðîãî. Ò. (098) 275-84-98.  Êàðòîïëþ. Ò. (097) 699-40-69, (097)  Ñïàëüíþ (êîìïëåêò), äóáîâèé øïîí, 497-31-49. á/â, ñòàí õîðîøèé, 1800ãðí. Ò. (067)  Ñâèíþ òóøêîþ àáî æ/â. Ò. (096) 363-30-90. 226-56-68.  Ñïàëüíþ (ë³æêî 2-ñïàëüíå, 2 òóìáè,  Êàáàíà 110êã. Ò. (096) 316-21-26. êîìîä, øàôà-êóïå), ñòàí â³äì³ííèé, íåäî-  Ïàâè÷³â, ïîðîñÿò - ïîðîäè ìàíãàë, äîðîãî. Ò. (097) 374-71-97. ðîñëèõ ³ ìîëîäèõ. Ò. (097) 695-70-61.  Êóõíþ 1.5ì, Ïîëüùà, ç ìèéêîþ, 500ãðí,  Êîðîâó ò³ëüíó, ìîëîäó, ç äðóãèì òåòîðã. Ò. 3-22-75, (067) 802-80-39. ëÿì. Ò. (098) 416-70-25.

 Òåðì³íîâî! 3-, 4-ê³ì.êâ. Ò. (098) 939-45-34.  Òåðì³íîâî! 1-ê³ì.êâ., Ïåðåìîãè, 22, äîðîãî, àáî ð-í Ñîáîðó. Ò. (097) 848-60-97, (097) 979-32-22.  Òåðì³íîâî! 1-ê³ì.êâ. (ìîæëèâî óñ³÷åíó), ì.Æîâò³ Âîäè, Äí³ïðîïåòðîâñüêà îáë. Ò. (096) 940-45-61.  1-ê³ì.êâ., Ïåðåìîãè, Âàðàø. Ò. (067) 364-02-11.  1-ê³ì.êâ. ó áóäü-ÿêîìó ì-í³ ì³ñòà. Ò. (097) 841-72-31.  1-ê³ì.êâ., ö³íà ïîì³ðíà. Ò. 3-98-12, (097) 387-04-88.  1-ê³ì.êâ., 20òèñ.ó.î. Ò. (096) 569-46-22.  1-ê³ì.êâ., Áóä³âåëüíèê³â. Ò. (067) 277-11-49.  1-ê³ì.êâ. Ò. (097) 682-11-64.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ð-í àåðîïîðòó, áóäüÿêó. Ò. 3-44-69, (097) 297-74-33.  Ãàðàæ 6õ4, ð-í «Îêîëèö³». Ò. (068) 230-16-89.  À/ì «Òàâð³ÿ», «Ñëàâóòà», ñòàí õîðîøèé. Ò. (097) 764-77-58.  À/ì «ÂÀÇ» àáî ³íîìàðêó â õîðîøîìó ñòàí³ (ìîæëèâî áèòó, ãíèëó, ÿêà ïîòðåáóº ðåìîíòó). Ò. 3-99-05, (097) 205-74-08.  À/ì «ÓÀÇ», ñòàí áóäü-ÿêèé, ç äîêóìåíòàìè. Ò. (067) 382-90-43.  Íîóòáóê (ìîæëèâî íåðîáî÷èé, äåôåêòíèé), ðîçãëÿíó áóäü-ÿê³ ïðîïîçèö³¿. Ò. (098) 548-81-55.  Áðóõò ìåòàë³â. Ïîð³çêà íåãàáàðèòíîãî áðóõòó; íàäàííÿ òðàíñïîðòó (â³ä 500êã). Ò. (096) 453-05-57, (096) 584-90-98.  Àêö³¿ «Çàõ³äåíåðãî». Ò. 3-13-88, (097) 204-92-38.  ÂÐÕ, òåëÿò, êîíåé – æ/â; øê³ðè òåëÿ÷³. Ò. 3-11-33, (067) 382-01-72, (050) 855-68-87.

 3-ê³ì.êâ., 9/9, Ïåðåìîãè íà 2+äîï., Âàðàø, Ïåðåìîãè àáî ïðîäàì. Ò. 3-81-73, (097) 590-65-69.  3-ê³ì.êâ., 8/9, Ïåðåìîãè íà 2+1, 2+äîï. àáî ïðîäàì. Ò. 2-11-71, (067) 161-09-06, (098) 470-55-49.  3-ê³ì.êâ., 5/5, Áóä³âåëüíèê³â íà 2+äîï., 1+äîï., Áóä³âåëüíèê³â. Ò. (068) 146-86-05.  3-ê³ì.êâ., 3/9, Ïåðåìîãè íà 2+äîï., ³í. âàð³àíòè. Ò. (097) 815-50-40.  3-ê³ì.êâ., 2/9, Ïåðåìîãè íà 1+1. Ò. 3-26-92, (098) 955-22-64.  3-ê³ì.êâ., 2/5, Áóä³âåëüíèê³â, 13 íà 1+1, 1+äîï. Ò. 3-41-94, (098) 787-61-97.  3-ê³ì.êâ., Âàðàø, 17 íà 1+äîï. Ò. (098) 787-62-91.  2-ê³ì.êâ., 1/9, Âàðàø, 28 íà 1+äîï. àáî ïðîäàì. Ò. 3-14-77, (067) 948-34-19.  1-ê³ì.êâ., 3/9, Âàðàø íà 2+äîï., Âàðàø, Ïåðåìîãè. Ò. (097) 995-92-76.  Áóäèíîê, ñ.Çàáîëîòòÿ (80% ãîòîâíîñò³, íàäâ³ðí³ ñïîðóäè, ï³äâåäåíî ñâ³òëî) íà 1-, 2-ê³ì. àáî ïðîäàì. Ò. (096) 675-11-16.  Áóäèíîê, Ðàôàë³âêà (âñ³ íàäâ³ðí³ ñïîðóäè, âîäà â áóäèíêó) íà 2+äîï., 3-ê³ì., Êóçíåöîâñüê. Ò. (067) 277-44-72, (098) 762-07-39.  À/ì «Opel-Ascona» 88ð.â., 1.6ì³, ñòàí õîðîøèé, ð³çí³ âàð³àíòè àáî ïðîäàì. Ò. (098) 469-20-99.

 2-ê³ì.êâ. íà òðèâàëèé òåðì³í. Ò. (095) 944-44-38.  2-ê³ì.êâ. íà òðèâàëèé òåðì³í (÷àñòêîâî ìåáëüîâàíó, ç òåëåôîíîì). Ò. 2-23-33, (098) 448-83-10.  2-ê³ì.êâ. íà òðèâàëèé òåðì³í (òåëåôîí, êàáåëüíå, ²íòåðíåò çà íåîáõ³äí³ñòþ). Ò. (067) 360-42-76.  2-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî (öåíòð ì³ñòà, ìåáëüîâàíó, âñ³ çðó÷íîñò³, äîêóìåíòè íà ïðîæèâàííÿ, â³ä þðèäè÷íî¿ îñîáè). Ò. (067) 364-27-75, (050) 849-39-34.  2-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî, âñ³ çðó÷íîñò³, Ïåðåìîãè. Ò. (098) 784-23-44.  1-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî (âñ³ çðó÷íîñò³, äîêóìåíòè íà ïðîæèâàííÿ, â³ä þðèäè÷íî¿ îñîáè). Ò. (096) 400-46-25.  3-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî, ì.Êè¿â (ð-í ìåòðî «Ë³âîáåðåæíà», âñ³ çðó÷íîñò³, ºâðîðåìîíò). Ò. (067) 235-03-03.  2-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî, ìåáëüîâàíó. Ò. (093) 453-23-56.  1-ê³ì.êâ. Ò. (097) 828-25-61.  1-ê³ì.êâ., ïîäîáîâî, öåíòð ì³ñòà, ìåáëüîâàíó. Ò. (097) 799-43-36.  1-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî, ð-í àâòîâîêçàëó, âñ³ çðó÷íîñò³, íåäîðîãî. Ò. (096) 752-21-61.  1-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, íà òðèâàëèé òåðì³í, ìåáëüîâàíó, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿. Ò. 3-34-99, (067) 386-85-14.  1-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî. Ò. (098) 254-27-86.  ³çüìó íà êâàðòèðó ïîðÿäíó ä³â÷èíó. Ò. (097) 867-38-80.  Âåñ³ëüíó ñóêíþ; òóôë³ ð.39, ðóêàâè÷êè – ñòàí ³äåàëüíèé. Ò. (097) 873-18-47.  Áóäèíîê ç ïðèñàäèáíîþ ä³ëÿíêîþ íà òðèâàëèé òåðì³í, Ñò.Ðàôàë³âêà. Ò. 2-26-49, (098) 270-61-40.  Ïðèì³ùåííÿ 60ì2, ð-í «Áåð³çêè» (ï³ä áàíê, àïòåêó òîùî). Ò. (096) 333-32-83.  Ãàðàæ çà «Îêîëèöåþ». Ò. (098) 904-59-58.  Ãàðàæ, ð-í òåëåâåæ³ (º çà¿çä). Ò. (096) 713-02-22.  Ãàðàæ, ð-í òåïëèöü. Ò. (097) 847-36-44.

 Ïàñàæèðñüê³, âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ì/à «Ôîðä-Òðàíçèò» òà àâòîáóñîì ïî Óêðà¿í³, ÑÍÄ. Ò. 3-86-84, (067) 600-93-88.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ì/à «ÌåðñåäåñÑïðèíòåð» ïî ì³ñòó, îáëàñò³, Óêðà¿í³ (äî 2.5ò). Ò. 2-19-14, (067) 751-08-98, (096) 374-97-94.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³ ì/à «VW-LT maxi» (äîâãèé, ï³äâèùåíèé). Ïåðåâåçåííÿ ëàôåòîì àâàð³éíèõ, òåõí³÷íî íåñïðàâíèõ à/ì. Ò. 3-43-69, 3-88-86, (097) 921-87-00, (097) 921-86-86, (097) 885-41-55.  Ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³, ÑÍÄ ì/à «Ôîðä-Òðàíçèò» (íàéâèùèé, íàéäîâøèé); ïî¿çäêè ó Õìåëüíèöüêèé. Ò. 3-83-11, (067) 915-46-50.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³ ì/à «Ôîëüêñâàãåí LT-35» (äîâãèé, âèñîêèé). Ò. 3-82-42, (097) 899-32-08.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ì/à «Ìåðñåäåñ-Ñïðèíòåð» (íàéäîâøèé, íàéâèùèé) òà «Ìåðñåäåñ-Ñïðèíòåð» (3ò, 19ì2, 5 ïàñàæèðñüêèõ ì³ñöü). Ò. 2-21-92, 2-10-99, (096) 380-83-03.

 Âàíòàæî-ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ì/à «Ìåðñåäåñ-Ñïðèíòåð» (íàéá³ëüøèé, íàéäîâøèé); ïîïóòíèé âàíòàæ äî Îäåñè. Ò. (097) 664-55-08.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³ ì/à «VW LT-35 Maxi», ïîñëóãè ëàôåòîì. Ò. 3-88-22, (097) 864-90-02, (097) 756-27-00.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³ ì/à «Ðåíî-Òðàô³ê», 1.2ò; â³çüìó ïîïóòíèé âàíòàæ äî Ëóöüêà (ïî ñóáîòàõ). Ò. 3-89-42, (096) 118-15-33.  Âàíòàæí³, ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³ ì/à «Mercedes-Sprinter» (ñåðåäí³é, âèñîêèé, 8 ì³ñöü, 1.5ò, 1.7õ3.4õ1.75). Ò. (097) 917-70-11.  Âàíòàæî-ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ «Mercedes-Sprinter maxi»; ïî¿çäêè ó Õìåëüíèöüêèé (8 ì³ñöü). Ò. 2-45-66, (098) 512-94-83.

 2-, 3-, 4-ê³ì.êâ., ìîëîäà â³ðóþ÷à ñ³ì’ÿ, ñâîº÷àñíó îïëàòó, ïîðÿäîê ãàðàíòóºìî. Ò. (098) 627-94-19.  2-, 3-ê³ì.êâ. Ò. (097) 490-63-92.  2-, 3-ê³ì.êâ. íà òðèâàëèé òåðì³í. Ò. (098) 787-61-97.  2-ê³ì.êâ. íà òðèâàëèé òåðì³í, ñâîº÷àñíó îïëàòó, ïîðÿäîê ãàðàíòóþ. Ò. (096) 937-77-09.  2-ê³ì.êâ íà òðèâàëèé òåðì³í (ìåáëüîâàíó, ïîáóòîâà òåõí³êà, áàæàíî îðãàí³çàö³¿). Ò. 2-28-31, (093) 674-25-78.  1-, 2-ê³ì.êâ. Ò. (096) 910-00-92, (063) 654-32-21.  1-, 2-ê³ì.êâ. íà òðèâàëèé òåðì³í, ìîæëèâî áåç ðåìîíòó, ìîëîäà ñ³ì’ÿ. Ò. (096) 853-38-15.  1-ê³ì.êâ., ìàëîñ³ìåéêó, ìîëîäà ñ³ì’ÿ áåç ä³òåé. Ò. (096) 752-18-59.  1-ê³ì.êâ. íà òðèâàëèé òåðì³í, ìåáëüîâàíó, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíó, ñòàí õîðîøèé. Ò. (096) 184-29-38.  Ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ïî Óê 1-ê³ì.êâ. íà òðèâàëèé òåðì³í, íåìåáëüîðà¿í³, ÑÍÄ ì/à «Mercedes-Vito» (6 âàíó, ñâîº÷àñíó îïëàòó, ïîðÿäîê ãàðàíòóþ. ì³ñöü, êîíäèö³îíåð). Ò. (097) Ò. (067) 175-41-78. 753-99-72, (097) 187-12-38.  Êâàðòèðó, ìîëîäà ñ³ì’ÿ, ïîðÿäîê, ñâîº÷àñíó îïëàòó ãàðàíòóºìî. Ò. (097)  Ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ àâòîáóñîì ïî 907-15-38, (096) 111-52-24. Óêðà¿í³, ÑÍÄ (Ìîñêâà - ïí, ÷ò; Ñàíêò-Ïåòåðáóðã; 8, 18, 35 ì³ñöü). Ò. 3-63-03, (067)  Ìàãàçèí, ð-ê «Öåíòðàëüíèé». Ò. 967-59-87, (098) 836-69-01, +7(905) (097) 506-70-94. 782-81-31.  Ïðèì³ùåííÿ â³ä 50ì2, òîðã³âåëüíå. Ò.  Ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ àâòîáó(097) 683-24-48. ñîì, ì³êðîàâòîáóñîì ïî Óêðà¿í³,  Ïðèì³ùåííÿ 15-30ì2, ï³ä îô³ñ, ðîçãëÿÑÍÄ, ó Ìîñêâó, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã. Ò. íó âñ³ ïðîïîçèö³¿. Ò. (097) 664-88-89. (067) 360-65-95, +7 (926) 333-17-79.  Ãàðàæ, áàæàíî ð-í «Îêîëèö³». Ò. (096) 163-28-05.  Ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ó ñ.Êàòþæàíêà äî îòöÿ Îëåêñàíäðà, ïî ï’ÿòíèöÿõ, ñóáîòàõ (àëêîãîë³çì, êóð³ííÿ, íàðêîçàëåæí³ñòü, áåçïë³ääÿ). Ò. 2-55-37 ç 17:00, (097) 281-05-63.


 Ïåðåâåçåííÿ: ïàñàæèðñüê³ ó Õìåëüíèöüêèé, Îäåñó, Õàðê³â òà ³í. (8 ì³ñöü, êîíäèö³îíåð); âàíòàæí³ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³ ì/à «VW-LT-3 maxi». Ò. (096) 911-42-15.  Ïàñàæèðñüê³, âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³ ì/à «Mercedes-Sprinter» (8 ì³ñöü, êîíäèö³îíåð). Ò. (067) 594-59-42.

 Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³ (òåðìîáóäêà, äîâæ. 6ì, äî 5ò). Ò. (067) 274-02-09.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ áóñîì ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³. Ò. (096) 738-57-48.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³ à/ì «Ãàçåëü» (áîðòîâèé, òåíòîâàíèé); â³çüìó ïîïóòíèé âàíòàæ äî Êîñòîïîëÿ. Ò. (067) 368-51-05.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî Óêðà¿í³, ÑÍÄ ì/à «Mercedes-Sprinter» (íàéâèùèé, íàéäîâøèé). Ò. (097) 753-99-72, (097) 187-12-38.

 Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³ (äî 500êã). Ò. (067) 998-59-90.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³ ì/à «VW-LT» (äîâãèé, ï³äâèùåíèé, ç ïðè÷åïîì). Ò. (097) 898-81-75.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ áóñîì (1.2ò). Ò. (066) 930-96-34.  Îáðîáêà çåìë³ ì³í³-òðàêòîðîì: ïëóãè, ãðóíòîôðåç, êàðòîïëåêîïà÷êà. Ò. (096) 109-45-05.  ªâðîðåìîíò êâàðòèð. Ò. (067) 293-85-75.  Óêëàäàííÿ ïàðêåòó; øïàêëþâàííÿ; øë³ôóâàííÿ; ëàêóâàííÿ; ðåñòàâðàö³ÿ ñòàðî¿ ï³äëîãè, ïàðêåòó. Ò. (096) 102-45-56.  Øòóêàòóðêà; óòåïëåííÿ áóäèíê³â ï³íîïëàñòîì; «êîðî¿ä». Ò. (098) 826-45-10.  Øòóêàòóðêà; øïàêëþâàííÿ ñòåë³, ñò³í; â³äêîñè; êëåºííÿ øïàëåð; «êîðî¿ä». Ò. (096) 336-41-74, (096) 779-97-84.  Øòóêàòóðêà; øïàêëþâàííÿ ñò³í, ñòåë³; â³äêîñè; êëåºííÿ øïàëåð. Øâèäêî, ÿê³ñíî. Ò. (097) 291-96-82.  Øïàêëþâàííÿ; êëåºííÿ øïàëåð; ôàðáóâàííÿ; â³äêîñè. Ò. (096) 831-35-25.  Øïàêëþâàííÿ ñò³í, ñòåë³; â³äêîñè; øïàëåðè; ïëèòêà; «êîðî¿ä»; äåêîðàòèâíå ôàðáóâàííÿ. ßê³ñíî. Ò. 2-36-78, 2-34-57, (096) 641-10-48, (097) 843-33-39.  Øïàêëþâàííÿ ñòåë³, ñò³í; â³äêîñè; êëåºííÿ øïàëåð. Ò. 3-87-68, (097) 748-21-08.  Îáøèâêà âàãîíêîþ; ëàì³íàò; ë³íîëåóì; ñòÿæêà ï³äëîãè; ã³ïñîêàðòîí; åëåêòðîìîíòàæ; øïàêëþâàííÿ; êîíñóëüòàö³¿ ç äèçàéíó. Ò. (097) 805-93-97.

 Îáëèöþâàííÿ ïëèòêîþ. ßê³ñíî. Ò. (067) 494-32-79.  Ïëèòêà; ëàì³íàò; êëåºííÿ øïàëåð; øïàêëþâàííÿ; ã³ïñîêàðòîí; àðêè; ô³ãóðí³ ñòåë³; â³äêîñè. Ò. (096) 127-90-83.  Áóä³âåëüí³ ðîáîòè: êëàäêà, ïîêð³âëÿ, êàì³íè, ïå÷³, ïàðêàíè, áóäèíêè. ßê³ñòü ãàðàíòóºìî. Ò. (096) 610-75-32.  Ïðîìèñëîâèé àëüï³í³çì; ÿê³ñíà ã³äðî³çîëÿö³ÿ ì³æïàíåëüíèõ ñòèê³â; óñ³ ïîñëóãè ³ç çîâí³øí³õ ðîá³ò. Ò. (096) 435-95-40.

 Ïîêð³âëÿ, ã³äðî³çîëÿö³ÿ ãàðàæ³â ºâðîðóáåðîéäîì; ñòÿæêà. Ò. (097) 720-35-85.  Ïîêð³âëÿ ºâðîðóáåðîéäîì áóäèíê³â, ãàðàæ³â òà ³í. îá’ºêò³â. Ãàðàíò³ÿ. Ò. (097) 960-47-70.  Ñàíòåõí³÷í³ ðîáîòè: çàì³íà òðóá, êàíàë³çàö³¿; âñòàíîâëåííÿ, ðåºñòðàö³ÿ ë³÷èëüíèê³â, âñòàíîâëåííÿ âàíí, çì³øóâà÷³â, óí³òàç³â. Ò. 2-50-03, (067) 189-76-91, (096) 849-15-18.  ÂѲ ÂÈÄÈ ÑÀÍÒÅÕͲ×ÍÈÕ ðîá³ò: îïàëåííÿ, âîäîïðîâ³ä, êàíàë³çàö³ÿ, óñòàíîâëåííÿ óí³òàç³â, äóøîâèõ êàá³íîê, çì³øóâà÷³â òà ³í. Êîíñóëüòàö³ÿ áåçêîøòîâíà. Ò. 2-60-41, (067) 884-97-89, (097) 153-87-47.  ÑÀÍÒÅÕͲ×Ͳ òà ÇÂÀÐÞÂÀËÜͲ ðîáîòè; ìîíòàæ ñèñòåì îïàëåííÿ, âîäîïîñòà÷àííÿ, êàíàë³çàö³¿; óñòàíîâëåííÿ ë³÷èëüíèê³â+ðåºñòðàö³ÿ. ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖ²¯. Ò. 2-33-14, (097) 960-15-17, (097) 265-07-21.  Ïðîëîìè, ïðîõîäè, îòâîðè â áåòîí³; ïåðåíîñ ðîçåòîê, âèìèêà÷³â; â³äáèâàííÿ ïëèòêè, ôàðáè. Ò. 2-47-11, (097) 324-97-68.

 Áóð³ííÿ ñâåðäëîâèí, d=50mm, 110mm; ìîíòàæ íàñîñíîãî îáëàäíàííÿ. Ò. (096) 434-99-00, Ñåðã³é.  Âñ³ âèäè ïåðôîðàòîðíèõ ðîá³ò: ïðîõîäè, îòâîðè ³ ò.ï. Ò. (067) 362-37-60.  Áóäü-ÿê³ îòâîðè â áåòîí³; îáøèâêà áàëêîí³â âàãîíêîþ, ³í. ðåìîíòí³ ðîáîòè. Ïðîôåñ³éíî, ÿê³ñíî. Ò. (096) 199-26-71.  ÏÎÑËÓÃÈ ÅËÅÊÒÐÈÊÀ: ïðîêëàäàííÿ, çàì³íà ïðîâîäêè ó êâàðòèðàõ, êîòåäæàõ; óñòàíîâëåííÿ ñâ³òèëüíèê³â; ïåðåíîñ ðîçåòîê. Ò. (098) 113-49-41.  Åëåêòðèê, âñ³ âèäè ðîá³ò; ïåðôîðàòîðí³ ðîáîòè. Ò. (097) 286-32-69.  Âèãîòîâëåííÿ ïàì’ÿòíèê³â, ôîòîêåðàì³êè. Äîñòàâêà, âñòàíîâëåííÿ. Ò. 3-16-46, (067) 106-14-93.  Äâåð³ ìåòàëåâ³, îçäîáëåí³ äåðåâîì. Çàì³ðè, äîñòàâêà. ßê³ñòü ãàðàíòîâàíî. Ò. (0362) 43-41-90, (097) 377-70-53, (094) 966-41-90.  ßê³ñíà ïåðåòÿæêà ì’ÿêèõ ÷àñòèí, êóõîííèõ êóòî÷ê³â, ìàòðàö³â; çàì³íà ïðóæèí. Êîìóíàëüíà, 27. Ò. 2-60-64, (096) 518-81-98.  Æàëþç³ ãîðèçîíòàëüí³, âåðòèêàëüí³. Ðîëåòè áàìáóêîâ³ òà ç òêàíèíè. Ïðîòèìîñê³òí³ ñ³òêè (çâè÷àéí³, ðîëåòíîãî òèïó). Âñòàíîâëåííÿ, ãàðàíò³ÿ, ÿê³ñòü, äîñòóïí³ñòü. Ò. 3-75-95, (067) 712-92-78.  ÆÀËÞDz ÂÅÐÒÈÊÀËÜͲ òà ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÜͲ, áàìáóêîâ³, äæóòîâ³; ðîëåòè òêàíèíí³. Øâèäêî, ÿê³ñíî, íåäîðîãî. Ò. 3-87-41, (096) 643-77-53.  ÆÀËÞDz: âåðòèêàëüí³, ãîðèçîíòàëüí³. ÐÎËÅÒÈ: òêàíèíí³, áàìáóêîâ³, äæóòîâ³, çàõèñí³; ѲÒÊÈ ïðîòèìîñê³òí³. ³ä âèðîáíèêà. Ò/ô. 3-83-30, (067) 764-42-02, (093) 903-66-42.  ÓÑÒÀÍÎÂËÅÍÍß, ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ «WINDOWS», êîìïëåêñíà íàñòðîéêà Âàøîãî êîìï’þòåðà. Âèð³øåííÿ òà óñóíåííÿ êîíôë³êò³â ³ íåïîëàäîê ó ñèñòåì³; íàëàøòóâàííÿ ²íòåðíåò; êîíñóëüòàö³¿. Ò. (097) 873-15-96, Ñàøà.  Âñòàíîâëåííÿ, íàñòðîéêà «Windows», ðåìîíò êîìï’þòåð³â, êîìïëåêòóþ÷èõ, ïðèíòåð³â; ï³äá³ð òà ïîøóê äðàéâåð³â, óñòàíîâëåííÿ ïðîãðàì. Ò. (097) 953-14-79, (067) 99-69-700.  Óñòàíîâêà OC «Windows» 7, XP SP3, íåîáõ³äíèõ ïðîãðàì òà äðàéâåð³â, àíòèâ³ðóñ³â, âèð³øåííÿ ïðîáëåì ç êîìï’þòåðîì. ßê³ñíèé ï³äõ³ä äî ñïðàâè. Ò. (097) 873-15-96.  Óñòàíîâëåííÿ, íàñòðîéêà «Windows» íà ÏÊ òà íîóòáóêè; íàñòðîéêà ï³äêëþ÷åííÿ äî «ÎÃλ, ³í. ïîñëóãè. Ò. (067) 362-97-31, ç 15:00.  ×èñòêà âåíòèëÿòîð³â íîóòáóê³â; ðåìîíò, íàëàãîäæåííÿ; óñòàíîâêà ïðîãðàì, «Windows». Ò. (067) 863-33-87.  Ðåìîíò ïðàëüíèõ ìàøèí-àâòîìàò³â ó Êóçíåöîâñüêó; íàäàííÿ êîíñóëüòàö³é; ïðîäàæ. Ò. (097) 944-65-96.  Ìàéñòåðíÿ «A&Þ»: ðåìîíò ïðàëüíèõ ìàøèí-àâòîìàò³â áóäü-ÿêèõ ìàðîê. Ãàðàíò³ÿ òà ï³ñëÿãàðàíò³éíå îáñëóãîâóâàííÿ; çàïðàâêà à/ì êîíäèö³îíåð³â. Ò. 2-11-38, (097) 830-64-95.  Ðåìîíò ïðàëüíèõ ìàøèí-àâòîìàò³â. Ò. (097) 443-57-44.  Ðåìîíò õîëîäèëüíèê³â íà äîìó. Ò. (096) 517-28-17.  ÐÅÌÎÍÒ ÅËÅÊÒÐÎÏËÈÒ, ¿õ ï³äêëþ÷åííÿ. Øâèäêî, ÿê³ñíî, â çðó÷íèé äëÿ Âàñ ÷àñ. Ò. 2-22-28, (097) 873-19-37.  ÐÅÌÎÍÒ ÅËÅÊÒÐÎÏËÈÒ òà ïèëîñîñ³â óñ³õ ìàðîê; ï³äêëþ÷åííÿ; åëåêòðîìîíòàæ Áåç âèõ³äíèõ, ïðîôåñ³éíî, ãàðàíò³ÿ. Ò. (098) 477-08-04.  ÑÅвÑÍÈÉ ÖÅÍÒÐ: òåðì³íîâèé ðåìîíò òåëåâ³çîð³â ó çàìîâíèêà. Ðåìîíò ïîáóòîâî¿ òåõí³êè: DVD, ìîí³òîð³â, ïèëîñîñ³â, ì³êðîõâèëüîâèõ ïå÷åé. Ãàðàíò³ÿ, äîñòàâêà. Ò. 3-85-08, 11:00-20:00, (067) 363-43-36, (067) 922-61-34.

www.maydan.rv.ua

 ÏÐÎÔÅѲÉÍÈÉ ÐÅÌÎÍÒ ÒÅËŲÇÎв íà äîìó ó çàìîâíèêà. Ïîñëóãà «ñüîãîäí³ – íà ñüîãîäí³». Ãàðàíò³ÿ. Ò. (096) 420-31-41.  «Premiera Film»: â³äåîçéîìêà óðî÷èñòèõ ïîä³é. www.premierafilm.blogspot.com. Ò. (097) 945-53-51.  «25 êàäð» ïðîïîíóº: â³äåî-, ôîòîçéîìêà âåñ³ëü; ìîíòàæ; ôîòîêíèãè; ïðîôåñ³éíà àïàðàòóðà. ßê³ñíî, äîñòóïíî. Ò. (067) 170-59-90.  «CinemaHause»: ïðîôåñ³éíà, ÿê³ñíà â³äåîçéîìêà âåñ³ëü, óðî÷èñòèõ ïîä³é. http:\\sinemahause.blogspot.com. Ò. (098) 227-32-89.  ³äåîçéîìêà â³ä «ZL@TA-filme»; âè¿çä ïî îáëàñòÿõ. Ò. (096) 734-11-10.  ³äåî-, ôîòîçéîìêà âåñ³ëü òà ³í. óðî÷èñòèõ ïîä³é; ïåðåçàïèñ ç Mini-DV íà DVD äèñêè. Ò. (067) 903-04-29, ³êòîð.  ³äåîñòóä³ÿ «KAKTUS-VIDEO» ïðîïîíóº ÿê³ñíó öèôðîâó ôîòî-, â³äåîçéîìêó. Ìóçèêà. Òàìàäà. Ò. (097) 136-12-72, (098) 443-64-88.  ³äåîñòóä³ÿ «ËÞÄÌÈËÀ»: ïðîôåñ³éíà â³äåîçéîìêà âåñ³ëü+ôîòî íà äèñêó; âè¿çä âëàñíèì òðàíñïîðòîì. Ò. (096) 935-55-68, (096) 935-55-69.  «Studio-SV»: ïðîôåñ³éíà ôîòî-, â³äåîçéîìêà âåñ³ëü, óðî÷èñòèõ ïîä³é; ìîíòàæ Âàøîãî â³äåî; îöèôðîâêà VHS-êàñåò. Ò. (097) 653-52-39, Â’ÿ÷åñëàâ Âîëîäèìèðîâè÷.  ³äåî-, ôîòîçéîìêà âåñ³ëü, âèïóñêíèõ, óðî÷èñòèõ ïîä³é; ìîíòàæ, òâîð÷èé ï³äõ³ä; ñòóä³ÿ «Âåºãàñ». Ò. (096) 685-22-21, Ñåðã³é.  Ñòóä³ÿ «Ñëàéä»: â³äåî-, ôîòîçéîìêà; ñòâîðèìî ãàðíèé ô³ëüì ïðî Âàø Äåíü îäðóæåííÿ. www.wed-paradise.blogspot.com. Ò. 3-95-36, (097) 280-02-07, Ãåííàä³é.  Âåñ³ëüíà ìóçèêà; òàìàäà; ìóçè÷íå îôîðìëåííÿ ïðîôåñ³éíèõ òà ðîäèííèõ ñâÿò. Ò. (067) 363-09-59, (066) 039-00-03.  Âåñ³ëüíà ìóçèêà, òàìàäà (âè¿çä âëàñíèì òðàíñïîðòîì). Ò. (097) 436-83-89, (097) 229-42-81.  Òàìàäà: âåñ³ëëÿ, þâ³ëå¿. Íåäîðîãî. Ò. (067) 363-14-34.  Ìóçèêà íà âåñ³ëëÿ, ³í. óðî÷èñòîñò³. ßê³ñòü òà õîðîøèé íàñòð³é ãàðàíòóºìî. Ò. (097) 153-86-45, (097) 919-25-94.  ³çèòêè; ïë. êàðòêè; ö³ííèêè; ôëàºðè; ñàìîêëåéêà; äðóê íà äèñêàõ; êîëüîðîâèé äðóê 100øò. À4 - 25ãðí. Ò. (067) 970-5490, (050) 042-20-02, Êóçíåöîâñüê.  Çàïðîøóºìî íà êóðñè îïåðàòîð³â êîìï’þòåðíîãî íàáîðó òà íà íàâ÷àííÿ çà ñïåö³àëüíîñòÿìè: «Ä³ëîâîäñòâî», «Áóõãàëòåðñüêèé îáë³ê». Ò. 2-50-18, (067) 369-59-01, (098) 859-42-39.  Ïðîâîäèòüñÿ ÍÀÁ²Ð Ó×ͲÂ, 3-5-õ êëàñ³â äëÿ ÁÅÇÊÎØÒÎÂÍÎÃÎ â³äâ³äóâàííÿ ãóðòêà «Àíãë³éñüêà ìîâà». ϳäë³òêîâèé êëóá «Áðèãàíòèíà», ïðè ì³ñüêîìó öåíòð³ ñîö³àëüíèõ ñëóæá äëÿ ñ³ì’¿, ä³òåé òà ìîëîä³. Ò. 3-44-01, (096) 596-43-08.  Óðîêè àíãë³éñüêî¿ ìîâè; ïåðåêëàä. Ò. (097) 610-77-21.  Âîëîäèìèðåöüêà àâòîøêîëà ÒÑÎÓ (ÄÒÑÀÀÔ) ïðîâîäèòü íàá³ð íà êóðñè âî䳿â òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â êàòåãî𳿠«À», «Â». Ïåðåìîãè, 23. Ò. 3-43-83, (067) 360-03-18.  Þðèäè÷íà êîíñóëüòàö³ÿ, ñêëàäàííÿ ïîçîâíèõ çàÿâ, ñêàðã, ³íôîðìàö³éíèõ çàïèò³â; ïðåäñòàâíèöòâî â ñóäàõ, äåðæ. óñòàíîâàõ. Áóä³âåëüíèê³â, 2, îô. 33. Ò. (067) 926-28-44.  ÀÄÂÎÊÀÒ ÊÐÅÑÒÈÍÑÜÊÀ Ëþäìèëà Àïîëë³íàð³¿âíà: ï³äãîòîâêà ïîçîâíèõ çàÿâ; ïðåäñòàâíèöòâî ó ñóäàõ; îáñëóãîâóâàííÿ ï³äïðèºìñòâ çà äîãîâîðîì; ðåºñòðàö³ÿ þðèäè÷íèõ îñ³á. ñìò.Âîëîäèìèðåöü, âóë.Øê³ëüíà, 5. Ò. (097) 430-95-93, (050) 016-28-47.  Çàïðîøóºìî âñ³õ æ³íîê â³äâ³äàòè ìàñàæíî-òðåíàæåðíèé ñàëîí «Îðõ³äåÿ». Ñó÷àñí³ òðåíàæåðè, àíòèöåëþë³òí³ ìàñàæåðè. Ïåðåìîãè, 5. Ò. 3-35-40, (098) 872-97-57.  Ìàñàæ àíòèöåëþë³òíèé, ðó÷íèé, ìåäîâèé, âàêóóìíèé, êîìá³íîâàíèé – äîðîñëèì òà ä³òÿì. (097) 675-70-88, (063) 482-93-98.  Ìàí³êþð; ïåäèêþð. Ò. (096) 752-20-61, Ñâ³òëàíà.

33 (386), 23 ñåðïíÿ 2011 ð.

3

 ³äïî÷èíîê ó Ñåâàñòîïîë³, êâàðòèðà (ãàðÿ÷à âîäà, ïîðó÷ ñòîÿíêà, 3 ïëÿæ³, äî ïëÿæó «Ó÷êóºâêà» 20õâ.). Ò. (095) 830-60-06.  Íàáðèä äîù? Ìè çíàºìî, äå ñîíöå òà ìàºìî òóäè «ãîðÿù³» ïóò³âêè. ÒÀ «Òâ³é ñâ³ò», ì-í Áóä³âåëüíèê³â, 2, îô. 148. ˳ö. À ¹349619 â³ä 28.09.2007. Ò. 2-62-32, (096) 361-76-29, (096) 778-80-46, (093) 674-26-08, (095) 047-36-50.

 Ðîáîòà â äîìàøí³õ óìîâàõ. Ò. (097) 828-25-11, 9:00-20:00.  Äîäàòêîâèé äîõ³ä äëÿ ö³ëåñïðÿìîâàíèõ æ³íîê â³ä 25ð. Ò. (098) 275-84-05, (066) 974-90-58.  Äîäàòêîâèé äîõ³ä (2-3ãîä. â äåíü, â³äïîâ³äàëüí³ñòü, ñàìîäèñöèïë³íà). Ò. (097) 921-08-90, 9:00-18:00.  Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó ñòðàõîâèõ àãåíò³â. Ò. (0362) 62-31-69, (0362) 62-31-74.  Òåðì³íîâî! Ó ì.Õåðñîí ïðàö³âíèêè (çáèðàííÿ ïîì³äîð³â) çàáåçïå÷åííÿ õàð÷óâàííÿì, ïðîæèâàííÿì. Ò. (098) 889-93-57, (096) 778-70-60.  Áóä³âåëüí³é êîìïàí³¿ «Àäàí» ïðàö³âíèêè äëÿ áóä³âíèöòâà íåñòàíäàðòíèõ, êðåàòèâíèõ áóäèíê³â. Ò. (067) 403-39-11, (097) 620-72-45.  ÇÀÒ «Óêðåíåðãîõ³ì³çîëÿö³ÿ» çàïðîøóº íà ðîáîòó ³çîëþâàëüíèê³â ç òåðìî³çîëÿö³¿ ç äîñâ³äîì ðîá³ò ïî ìåòàëîïîêðèòòþ òåïëîâî¿ ³çîëÿö³¿ (îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ç/ï â³ä 2000ãðí). Ò. (0432) 57-12-59, (067) 430-17-19.  Ïîòð³áåí ìàéñòåð ç âèãîòîâëåííÿ êîðïóñíèõ ìåáë³â (ä/ð îáîâ’ÿçêîâèé). Ò. (097) 519-75-21.  Ïîòð³áí³ ïðîäàâö³ ïðîäòîâàð³â. Ò. (067) 788-78-49.  Ó ïðîäóêòîâèé ìàãàçèí ïðîäàâåöü. Ò. (097) 431-89-50.  Ó ñóïåðìàðêåò «Âîïàê» êóõàð (äåííèé ãðàô³ê ðîáîòè, ïîâíèé ñîö. ïàêåò). Ò. (096) 127-84-00.  Ó á³ëüÿðäíèé êëóá «Ï³ðàì³äà»: áàðìåí, îô³ö³àíò, êóõàð ç ä/ð. Ò. (097) 920-07-69, 13:00-19:00.  Ó êàôå-áàð «Ôàðàîí»: áàðìåí, îô³ö³àíò. Ò. 2-19-06 ç 13:00, (097) 861-29-09.  Ó êàôå-áàð «Ãàëàêòèêà» îô³ö³àíò. Ò. 2-14-50 ç 12:00.  Ïîòð³áåí îô³ö³àíò. Ò. (098) 918-41-24.  Ó êàôå-áàð îô³ö³àíòè. Ò. (097) 964-12-41, (067) 784-71-79.  Øóêàþ ðîáîòó íÿí³, ä/ð. Ò. (067) 139-12-18.  Øóêàþ ðîáîòó âîä³ÿ «À», «Â», «Ñ», ïîñâ³ä÷åííÿ òðàêòîðèñòà, àáî ³íøó. Ò. (096) 775-64-96.

 Àêö³ÿ ìèëîñåðäÿ: ïðîñèìî äîïîìîãè Ðàôàë³âñüê³é øêîë³-³íòåðíàòó. Çâåðòàòèñü: ð-ê «Öåíòðàëüíèé», ìàã. «Äìèòðóê ³ Êî», ¹152, 155, 156, 159, 160, 184.  êîãî º ³íôîðìàö³ÿ ïðî ñ³ì’¿, ÿê³ ïîòðåáóþòü äîïîìîãè, òåëåôîíóéòå (097) 445-35-18.  Õòî çíàéøîâ ïàñïîðò, ÷îðíîáèëüñüêå ïîñâ³ä÷åííÿ, êàðòêó «Îùàäáàíêó», òðóäîâó êíèæêó íà ³ì’ÿ Ãåëþòè Âàñèëÿ ²âàíîâè÷à, ïðîõàííÿ ïîâåðíóòè çà âèíàãîðîäó. ì-í Âàðàø, 32Á, êâ.50. Ò. (096) 711-95-01.  Çàãóáèëîñÿ öóöåíÿ ðîòâåéëåð 18.08, ð-í çóïèíêè «Ãðèáêè». Ïðîõàííÿ ïîâåðíóòè çà âèíàãîðîäó. Ò. (096) 398-36-96.

Ùèðî â³òàþ øàíîâíèõ æèòåë³â íàøîãî ì³ñòà ³ç âèçíà÷íèì ñâÿòîì Äíåì íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íè!

Áàæàþ óñï³õ³â ³ ïë³äíî¿ ïðàö³ íà áëàãî óêðà¿íñüêîãî íàðîäó. Íåõàé öå ñâÿòî äîäàñòü Âàì íàñíàãè ³ òâîð÷èõ çäîáóòê³â â ³ì’ÿ ïðîöâ³òàííÿ íàøî¿ íåçàëåæíî¿ Áàòüê³âùèíè. ³ä óñ³º¿ äóø³ çè÷ó Âàì ³ Âàøèì ðîäèíàì ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, ùàñòÿ ³ áëàãîïîëó÷÷ÿ! Ç ïîâàãîþ ãîëîâà Êóçíåöîâñüêî¿ ì³ñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ â³ä ïîë³òè÷íî¿ ïàðò³¿ «ÓÄÀл Êí³îâåöü À.Ñ.

³òàºìî ç 65-ð³÷÷ÿì ÊÐÓÏ×ÅÍÊÎ Ëþáîâ Ñòåïàí³âíó!

Ëþáà ìàòóñþ, áàáóñåíüêî ìèëà, Ñïàñèá³ âåëèêå, ùî Âè íàñ çðîñòèëè, Ùî Âè íàñ ëþáèëè, óñ³ì ïîìàãàëè, Ìîëèëèñü çà íàñ, äîáðà íàì áàæàëè, Çà ðóêè ðîáî÷³, çà õë³á íà ñòîë³, Ñïàñèá³ Âàì, ð³äíà, óêë³í äî çåìë³, Çà Âàøå äîáðî òà òóðáîòó ïðî íàñ Ñüîãîäí³ ìè ùèðî â³òàºìî Âàñ! ijòè, îíóêè, ÷îëîâ³ê.

ïíÿ 25 ñåð

26 ñåðï íÿ

³òàºìî ç Äíåì íàðîäæåííÿ ÌÀÐÌÎËÜ Íàòàë³þ ²âàí³âíó!

Áàæàºì ùàñòÿ ³ äîñòàòêó, ßñíîãî íåáà ³ òåïëà.  æèòò³ – ëèø çëàãîäè é ïîðÿäêó, Ùîá äîëÿ ñâ³òëîþ áóëà.  ðîáîò³ – óñï³õ³â é òåðï³ííÿ, Ó ñïðàâàõ - â³÷íîãî ãîð³ííÿ! ³ä äóø³ ëþáîâ³ Âàì áàæàºì, ² õàé Âàì Ãîñïîäü Áîã äîïîìàãàº! Ç ïîâàãîþ êîëåêòèâ ÏÏ Áîðòí³ê À.À.

ïíÿ ³òàºìî ç þâ³ëåºì 27 ñåð êîõàíîãî ÷îëîâ³êà, äáàéëèâîãî áàòüêà ÏÀÂËÈÊÀ Âîëîäèìèðà ²âàíîâè÷à!

50 â³äë³òàþòü ó âèð³é ² ñïëèâàþòü, ÿê òàëà âîäà, Ìè áàæàºìî ùàñòÿ é çäîðîâ’ÿ, ² äóøà ùîá áóëà ìîëîäà. Íå çäîëàþòü í³ á³ëü õàé, í³ âòîìà, Ðàäîñò³ çè÷èì íà äîâã³ì ïóò³. Õàé ùàñòèòü íà ðîáîò³ ³ âäîìà, ² õàé ëàäèòüñÿ âñå ó æèòò³! Äðóæèíà ˳ä³ÿ, ñèíè Ðîìàí, ²ãîð.

 Õòî ìîæå ïîïóòíî âçÿòè ïåðåäà÷ó ñòóäåíòó íà Ñóìè, òåëåôîíóéòå (097) 902-86-11.

 ³ääàì ó äîáð³ ðóêè ãàðíèõ êîøåíÿò. Ò. (067) 362-13-09.  ³ääàì ó õîðîø³ ðóêè ãàðíåíüêèõ, âèõîâàíèõ êîøåíÿò (ç ïðèäàíèì). Ò. (067) 137-79-96.  Âòðà÷åíèé òåõ. ïàñïîðò íà êâ. 10, Áóä³âåëüíèê³â, 25 íà ³ì’ÿ Ëþò³êîâà Â.À. ââàæàòè íåä³éñíèì.

³òàºìî ç þâ³ëåºì êîõàíó äðóæèíó, ëþáëÿ÷ó ìàìó òà äîðîãó áàáóñþ ÑÅÐÕÎÂÅÖÜ Ãàëèíó Ôåäîð³âíó!

Íàøà ìèëà ³ ëþáà, íàéêðàùà ó ñâ³ò³, Áàæàºìî ùàñòÿ, äàðóºìî êâ³òè. Ùîá ñîíöå ³ çîð³ ïëåêàëè òåïëî, ² ùîá çàâæäè çäîðîâ’ÿ ó Òåáå áóëî. Ùîá ñìóòêó íå çíàëà, ìè ïðîñèìî äîë³, Äîáðà Òîá³ é ðàäîñò³, ð³äíà, äîâîë³. Áî ëþäÿì äëÿ ùàñòÿ áàãàòî íå òðåáà – ѳìåéíîãî çàòèøêó é ìèðíîãî íåáà! Ç ëþáîâ’þ ÷îëîâ³ê, ä³òè, âíó÷êè Àíþòà, Àíàñòàñ³ÿ.

 ³çüìó ïîïóòíèê³â ó Îäåñüêó àáî Ìèêîëà¿âñüêó îáë. ì/à «MercedesVito» (8 ì³ñöü); âè¿çä íà ïî÷àòêó âåðåñíÿ. Ò. (067) 170-91-37.

 ³çüìó ïîïóòíèé âàíòàæ, ïåðåäà÷ó ñòóäåíòàì äî Îäåñè ÷åðåç Æèòîìèð, ³ííèöþ; âè¿çä 31.08. Ò. (098) 996-78-90.

2 0 ñå ð ï íÿ

ïíÿ 28 ñåð

³òàºìî ç Äíåì íàðîäæåííÿ äîðîãó äîíå÷êó, ñåñòðó ËÅÓÑ ªâãåí³þ ³êòîð³âíó!

Õàé äîëÿ áóäå, ÿê âîëîøêà â æèò³, Äóøà õàé áóäå çàâæäè ìîëîäà, ³ä ñîíöÿ – çîëîòà, à â³ä íåáåñ – áëàêèò³. Õàé îáìèíàþòü ãîðå ³ á³äà. Íåõàé Ãîñïîäü çàâæäè îõîðîíÿº,  äóø³ ïàíóþòü ìèð ³ äîáðîòà, ²ñóñ Õðèñòîñ çäîðîâ’ÿ ïîñèëຠÍà ìíî㳿 ³ áëà㳿 ë³òà! Ç ïîâàãîþ ìàìà, òàòî, áðàò Îëåã ç äðóæèíîþ.

Áåçêîøòîâíà ðåêëàìíî-³íôîðìàö³éíà ãàçåòà «Ì³ñüêèé ÌÀÉÄÀÍ». Çàñíîâíèê, âèäàâåöü òà ðåäàêòîð Êîòåëüíèêîâà Í.Ñ. Ñâ³äîöòâî Р¹375 â³ä 10.12.03ð. Àäðåñà ðåäàêö³¿: 34400, гâíåíñüêà îáë., ì.Êóçíåöîâñüê, ì-í Þâ³ëåéíèé, 7. Òåë./ôàêñ. (03636) 2-42-32, (067) 362-97-27, (095) 830-6-000. E-mail: maydan2000@gmail.com, www.maydan.rv.ua. Ðîçïîâñþäæåííÿ îïëà÷åíå ðåêëàìîäàâöÿìè.  îêðåìèõ ðåêëàìíèõ ìàòåð³àëàõ çà áàæàííÿì çàìîâíèêà ìîæëèâ³ â³äõèëåííÿ â³ä ïðàâîïèñó. Îáñÿã: îäèí äðóêîâàíèé àðêóø, äðóê îôñåòíèé. Âèêîðèñòàííÿ ìàêåò³â ðåêëàìè áåç óçãîäæåííÿ ç ðåäàêö³ºþ íå äîçâîëÿºòüñÿ. Òèðàæ: 14200 ïðèì. ³ääðóêîâàíî ó âèäàâíèöòâ³ «À-ïð³íò», âóë.Òåêñòèëüíà, 28, ì.Òåðíîï³ëü, 46010. Ð/ð 26004010607980 ó ÔÊÁ «Ô³íàíñè òà êðåäèò», ÒΠâ гâíåíñüê³é îáë., ÌÔÎ 333603, êîä ªÄÐÏÎÓ 25894576. Çàì. ¹82

!

³äïîâ³äàëüí³ñòü çà äîñòîâ³ðí³ñòü ³íôîðìàö³¿ íåñå ðåêëàìîäàâåöü Ðåäàêö³ÿ íàäຠìîæëèâ³ñòü êîíòðîëþ òèðàæó


4

33 (386), 23 ñåðïíÿ 2011 ð.

ßêùî Âè íå îòðèìàëè ãàçåòó, òåëåôîíóéòå 2-42-32 


201133  

2011_33 gazeta maydan

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you