Page 1

Ðåêëàìíî-iíôîðìàöiéíà

òèðàæ 14 200

ãàçåòà

Äîñòàâëÿºòüñÿ Äîñòàâëÿºòüñÿ ÁÅÇÊÎØÒÎÂÍÎ ÁÅÇÊÎØÒÎÂÍÎ ïî ïî â³âòîðêàõ â³âòîðêàõ

32

(385) 16 ñåðïíÿ 2011 ð.

ÊÓÇÍÅÖÎÂÑÜÊ ÊÓÇÍÅÖÎÂÑÜÊ

 

ÂÎËÎÄÈÌÈÐÅÖÜ ÂÎËÎÄÈÌÈÐÅÖÜ

 

ÐÀÔÀ˲ÂÊÀ ÐÀÔÀ˲ÂÊÀ


2

32 (385), 16 ñåðïíÿ 2011 ð.



 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä çàáóäîâó, 12.5ñîò., ð-í ÀÒÖ. Ò. (097) 968-62-40.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä çàáóäîâó, 20ñîò.,  4-ê³ì.êâ., 9/9, Þâ³ëåéíèé, 7, ³í. âàð³àí- çà ðåàá³ë³òàö³éíèì öåíòðîì. Ò. (098) 476-69-28. òè. Ò. 3-68-41, (067) 377-39-97.  3-ê³ì.êâ., 8/9, Âàðàø, 7. Ò. (097) 645-60-64.  Òåðì³íîâî! Çåìåëüíó ä³ëÿíêó  3-ê³ì.êâ., 8/9, Ïåðåìîãè, 5. Ò. (096) 381-41-99. 29.9ñîò., ñ.Áàáêà (ðîçïî÷àòå áóä³âíèö 3-ê³ì.êâ., 7/9, Ïåðåìîãè, 13. Ò. (097) òâî, áóäèíîê 10õ12, ãàðàæ 5õ6, ëàçíÿ 746-59-64, (098) 830-55-56. 5.7, ëüîõ 4.5õ6.0, 2 ñåïòèêè, ïðèâàòíà  3-ê³ì.êâ., ñ.Çàáîëîòòÿ. Ò. (098) 853-17-33, ËÅÏ, âñ³ äîêóìåíòè), òîðã, ôîòî íà (096) 896-68-95. www.4bloka.com. Ò. (098) 689-79-06.  2-ê³ì.êâ., 9/9, Ïåðåìîãè. Ò. 2-44-83, (098) 340-41-29.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó 0.15+0.5ãà, Ðàôàë³â 2-ê³ì.êâ., 8/9, ð-í ñîáîðó. Ò. (096) êà. Ò. (067) 277-34-77, (097) 919-50-57. 171-60-93.  Ìàãàçèí 18ì2, ð-ê «Öåíòðàëüíèé», ö³íà  Ïåðåîôîðìëþ êðåäèò íà 2-ê³ì.êâ, 3-é äîãîâ³ðíà. Ò. (067) 589-58-91. ïîâ., Âàðàø, 43. Ò. (095) 804-87-87.  Ìàãàçèí 20ì2, ð-ê «Öåíòðàëüíèé» (ï³ä  2-ê³ì.êâ., 2/5, Áóä³âåëüíèê³â, 32/1, áóäü-ÿêèé âèä òîâàðó). Ò. (097) 506-70-94. 45.3/6.3, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. (067) 382-75-59.  Ìàãàçèí-áàð, Ðàôàë³âêà (7ñîò.). Ò. (096)  1-ê³ì.êâ., 6/9, Âàðàø, 43. Ò. (097) 831-35-04. 389-83-58.  Ìàãàçèí 25ì2, Âîëîäèìèðåöü (íà êðè 1-ê³ì.êâ., 5/9, Åíåðãåòèê³â, 11. Ò. (096) òîìó ðèíêó «Íåêòàð»). Ò. (098) 985-54-29. 835-66-12. Ìàãàçèí, ð-ê «Ï³âí³÷íèé». Ò. (067)  1-ê³ì.êâ., 5/5, Áóä³âåëüíèê³â, 22òèñ.ó.î.  491-28-11. Ò. 2-45-81, (067) 961-00-14.  1-ê³ì.êâ., 3/5, Ïåðåìîãè, 50, 37/20/8,  Òåðì³íîâî! Ìàãàçèí (ìîæëèâà ïåñòàí õîðîøèé, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. (097) ðåáóäîâà íà æèòëîâèé áóäèíîê, äà÷ó), 769-15-29. ïîðó÷ ë³ñ, ñòàâîê. Ò. (096) 683-80-48.  1-ê³ì.êâ., 2/5, Áóä³âåëüíèê³â, 18/3. Ò. 3-61-41, (067) 360-84-36, (050) 970-97-74.  1-ê³ì.êâ., 1/5, Áóä³âåëüíèê³â. Ò. (097)  Òîðã³âåëüíèé ïàâ³ëüéîí, ð-ê «Öåíòðàëüíèé» (çðó÷íå ì³ñöå). Ò. (098) 591-89-88. 921-87-05. 2  Êâàðòèðó, Ðàôàë³âêà (60ì2, ñàðàé, ïîãð³á,  Ïàâ³ëüéîí 16ì , ð-ê «Ï³âí³÷íèé». Ò. 2 àâòîìàéñòåðíÿ 105ì ). Ò. (097) 554-37-19. (096) 738-43-74. 30ì2 (çåìåëüíà ä³ëÿíêà  Áóäèíîê, Ðàôàë³âêà, âóë.Ïóøê³íà, 23  Ïðèì³ùåííÿ (îäíîïîâåðõîâèé, 130ì2, 80% ãîòîâíîñò³, 150ì2). Ò. (066) 930-96-34.  Ãàðàæ 6õ4, ð-í òåëåâåæ³ (º çà¿çä, âîäà, 20ñîò.), 50òèñ.ó.î. Ò. (096) 974-40-41.  Áóäèíîê, âóë. Ïàðêîâà, 18 (ïðèâàòèçîâà- ñâ³òëî, âîðîòà 2.5õ2.5). Ò. (096) 752-85-97. íèé, äóæå ìàëüîâíè÷å ì³ñöå, ãàðàæ, ñàóíà, ãîñ-  Ãàðàæ 6õ4, ð-í òåëåâåæ³, íåäîáóäîâàïîäàðñüê³ áóä³âë³, äóæå õîðîøèé ãîðîä, 2 ñòàâ- íèé. Ò. (096) 831-35-25. êè - îäèí äëÿ ðèáè, äðóãèé äëÿ êóïàííÿ, áóäè-  Ãàðàæ, ð-í òåëåâåæ³ (º âîäà). Ò. (097) íîê äëÿ ãîñòåé ³ ò.ä.). Ò. (097) 080-62-62. 873-14-70.  Áóäèíîê, ñ.Îñòð³â (çåìëÿ ïðèâàòèçîâà-  Ãàðàæ 6õ4, ð-í òåëåâåæ³, íåäîáóäîâàíà). Ò. (097) 617-03-94. íèé. Ò. (097) 244-77-77.  Áóäèíîê, ñ.Ñóõîâîëÿ (ãîñïîäàðñüê³  Ãàðàæ 6õ4, çà õë³áîçàâîäîì, ñòàí õîðîáóä³âë³, 0.7ãà). Ò. (067) 231-17-78. øèé, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. (067) 362-80-93.  Áóäèíîê, Ðàôàë³âêà, âóë. Ñèäîð÷óêà,  Ãàðàæ, ð-í ì³ë³ö³¿. Ò. 3-77-15, (096) ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. (098) 583-66-65. 429-88-42.  Áóäèíîê, ñ.Ñò.×îðòîðèéñüê (0.2ãà, ÿá-  Ãàðàæ 5õ9, 2-ïîâ., ð-í «Îêîëèö³». Ò. ëóíåâèé ñàä). Ò. (098) 946-51-42. (098) 328-87-15.  Áóäèíîê, ì.Êîñòîï³ëü (2-ïîâ., öåãëÿíèé,  Ãàðàæ 9õ4, ð-í «Îêîëèö³» («ï³ä êëþ÷», âîâñ³ çðó÷íîñò³). Ò. (03657) 2-31-31, (096) ðîòà 2.5õ2.5), 46òèñ.ãðí. Ò. (097) 755-44-92. 233-67-20.  Ãàðàæ 5õ7, ð-í «Îêîëèö³». Ò. (097)  Áóäèíîê, Ðàôàë³âêà, âóë.ϳîíåðñüêà, 12 190-99-50. (äóæå õîðîøå ì³ñöå), 27òèñ.ó.î., òîðã. Ò.  Ãàðàæ 6õ4, ð-í «Îêîëèö³». Ò. (098) (0234) 53-9-37, (097) 647-49-38. 440-95-35.  ×àñòèíó áóäèíêó, ñ.Çàáîëîòòÿ (ïîòðå-  Ãàðàæ 6õ4, ð-í «Îêîëèö³». Ò. 2-45-80. áóº âíóòð³øí³õ ðîá³ò, ïðèâàòèçîâàíèé),  Ãàðàæ 5õ3.4, ìåòàëåâèé, ïåðåñóâíèé. Ò. ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. (096) 569-57-11.  Õàòó, Êóçíåöîâñüê (á³ëÿ ð.Ñòèð), ö³íà (097) 779-44-49.  À/ì «Peugeot-406» 2000ð.â., 1.8³, äîãîâ³ðíà. Ò. 2-15-65.  Õàòó, ñ.Êîëî䳿 (ñòàðó, 0.25ãà, âîäîïîñòà÷àí- 175òèñ.êì., «ñòèãëà âèøíÿ», ïîâíà êîìïëåêòàö³ÿ, 9600ó.î. Ò. (067) 363-56-14. íÿ), íåäîðîãî. Ò. 3-22-55, (097) 560-59-44.  Äà÷ó çà ìîëîêîçàâîäîì (áóäèíî÷îê,  À/ì «Peugeot-Expert» 2004ð.â., 1.9ä, êðèíèöÿ, õë³â, ñàäîê). Ò. 3-71-07, (050) ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. (096) 738-43-60.  À/ì «Opel-Kadett» 89ð.â., á³ëèé, ñïîé935-10-55.  Äà÷ó, ð-í Ñò.Ðàôàë³âêè (êîîïåðàòèâ «Ñà- ëåð, òèòàíîâ³ äèñêè, ñòàí õîðîøèé, äîê», ïðèâàòèçîâàíó). Ò. (097) 892-02-87. 3100ó.î. Ò. (097) 839-11-52.  Äà÷ó 0.12ãà, «Âåòåðàí-2». Ò. (096)  À/ì «Mazda-5» 2008ð.â., ÷îðíèé, 13.5òèñ.êì., åë. ïàêåò, ñòàí â³äì³ííèé. Ò. 171-60-93.  Äà÷ó 10ñîò. (ñàðàé, ñòàâîê, ïðèâàòèçîâà- 3-14-72, (067) 948-34-19. íó). Ò. (096) 311-96-65, (097) 774-04-26.  À/ì «Audi-100» 87ð.â., 2.0 áåíç.+ãàç,  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó 0.55ãà, ñ.Ñóõîâîëÿ (áó- íîâà õîäîâà, ñòàí õîðîøèé, 4100ó.î. Ò. (098) 448-74-93. äèíîê, äîêóìåíòè). Ò. (096) 754-01-49.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä çàáóäîâó, 0.15ãà,  À/ì «BMW-320» 82ð.â. Ò. (067) ñ.Ñóõîâîëÿ, äåðæ. àêò. Ò. (097) 474-73-77. 364-45-80.  Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè íà ì³æíàðîäí³é òðàñ³  À/ì «Mercedes-Benz 207D», âàíòàæîÊè¿â-Âàðøàâà, ñ.Ìàþíè÷³, á³ëÿ ð.Ñòèð: ïàñàæèð. Ò. (067) 956-96-45. 74ñîò. (º ìàãàçèí, ôóíäàìåíò ï³ä ìàéñòåð-  À/ì «VW-Passat Â4» 94ð.â., 1.9òä, çåíþ, ñâåðäëîâèíà, ñâ³òëî, äåðæ. àêò), 42ñîò. ëåíèé, óí³âåðñàë, ñòàí õîðîøèé. Ò. (096) ç äðóãîãî áîêó òðàñè (º ôóíäàìåíò ï³ä êàôå, 733-33-06, (097) 130-67-62. îô³ñ, ãîòåëü, ïðîåêò ãîòîâèé äëÿ áóä³âíèöòâà íà 100%). Ò. (097) 080-62-62.  À/ì «VW-Passat» 90ð.â., 1.6ä, óí³ Çåìåëüíó ä³ëÿíêó 10ñîò., á³ëÿ ÀÒÖ (äóæå âåðñàë, îäèí âëàñíèê, ñòàí â³äì³ííèé, çðó÷íå ì³ñöå, á³ëÿ äîðîãè, 2-ïîâ. áóä., ìîæ5700ó.î., òîðã. Ò. (097) 952-73-10. ëèâå ï³äâåäåííÿ âîäè). Ò. (097) 080-62-62.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä çàáóäîâó, 10ñîò.,  À/ì «ÃÀÇ-2705» 96ð.â., ôóðãîí, ïî çàïð-í àâòîìèéêè (ôóíäàìåíò, áóä. ìàòåð³àëè, ÷àñòèíàõ. Ò. (067) 382-52-60. äîêóìåíòè îôîðìëåí³). Ò. (097) 664-55-19.  À/ì «ÃÀÇ-24» 76ð.â., íà õîäó, íåäîðî Çåìåëüíó ä³ëÿíêó êîìåðö³éíîãî ïðèçíà- ãî. Ò. 3-13-22, (097) 838-61-60. ÷åííÿ, 7ñîò., Ðàôàë³âêà (íàïðîòè õðàìó, á³ëÿ  À/ì «ÃÀÇ-2410» 90ð.â. ïî çàï÷àñòèîãîðîæ³ ³íòåðíàòó, äóæå çðó÷íå ì³ñöå, ôóí- íàõ. Ò. (097) 617-02-70. äàìåíò ï³ä îãîðîæó ä³ëÿíêè çàëèòî â çåìëþ  À/ì «ÂÀÇ-21013», ï³êàï, ï³ñëÿ êàïðåïî ïåðèìåòðó, äåðæ. àêò). Ò. (097) 080-62-62. ìîíòó; êîìïðåñîð ñòàö³îíàðíèé. Ò.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó 0.12ãà, ð-í Þâ³ëåé- 3-45-04, (097) 136-93-96. íîãî. Ò. (097) 190-18-97.  À/ì «ÂÀÇ-21061» 87ð.â., 5-ÊÏÏ, åë/ çàï.,  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó 0.21ãà, ñ.Ñóõîâîëÿ çàï÷àñòèíè, ñòàí õîðîøèé, òîðã. Ò. (097) (õóò³ð Îë³çàðêà, äåðæ. àêò), ö³íà äîãîâ³ðíà. 109-56-52. Ò. (067) 363-56-14.  À/ì «ÂÀÇ-2115» 2007ð.â., 1.6ä, ñòàí  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó 0.14ãà, âóë.ϳäã³ðíà â³äì³ííèé, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. (098) 978-11-67. (ð-í ÀÒÖ, ï³ä ë³ñîì). Ò. (096) 127-05-58.  À/ì «ÂÀÇ-21061» 83ð.â., 1600ó.î. Ò.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó 0.12ãà, Ðàôàë³âêà, (067) 149-46-21. äåðæ àêò. Ò. (067) 154-77-84.  À/ì «ÂÀÇ-21013» 82ð.â., êàïðåìîíò,  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó 0.15ãà, Ðàôàë³âêà (îãî- ñòàí â³äì³ííèé, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. (096) ðîäæåíó, ñàäîê, âîäà, äåðæ. àêò), äîðîãî. 390-42-04. Ò. (096) 490-19-23.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó 5ñîò., ð-í çàë. âîêçàëó (º âîäà òà ³í.). Ò. (097) 468-45-22.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä çàáóäîâó, 13.5ñîò., ð-í ÀÒÖ (ïðèâàòèçîâàíó, äåðæ. àêò), ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 3-64-43, (098) 783-37-90, (098) 113-49-44.  Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè: 10ñîò., 17.5ñîò., ñ.Êîëîäåíö³ (ð-í гâíîãî). Ò. (096) 233-67-20.

383

ÎÃÎËÎØÅÍÍß Ó ÊÎÆÅÍ Ä²Ì

 À/ì «ÂÀÇ-2106» 88ð.â., êîðè÷íåâèé,  Êàì³íü; ÷åðâîíèé êàì³íü; ùåá³íü; ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. (096) 989-75-12. ï³ñîê; â³äñ³â; ÷îðíîçåì; òîðô. Äîñ À/ì «Ìîñêâè÷-2140 Ëþêñ» 83ð.â. Ò. òàâêà. Ò. 3-85-16, (097) 190-99-16. (098) 465-61-70.  À/ì «Òàâð³ÿ» 95ð.â., êàïðåìîíò, ÷åð Áëîêè ç â³äñ³âó â³áðîïðåñîâàí³, ñò³íîâ³, âîíèé. Ò. (096) 363-29-08.  À/ì «ËÓÀÇ-969Ì» 92ð.â., ñòàí õîðî- ðâàí³ ñò³íîâ³, äëÿ îãîðîæ³ – ð³çíèõ êîëüîð³â. Ò. (097) 488-62-18. øèé. Ò. (097) 074-82-25.  Ñêóòåð «Honda-Dio 56» 2009ð.â., 49ñì3, áåç ïðîá³ãó ïî Óêðà¿í³, âîäÿíå îõîëîäæåííÿ, ñòàí â³äì³ííèé, 7000ãðí. Ò. (097) 645-11-94.  Ñêóòåð «Honda-Dio» 2003ð.â, 49.9ñì3, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. (097) 066-23-09, (050) 162-63-62.  Ì/ö «Ì³íñüê-˳äåð», ñòàí õîðîøèé. Ò. (098) 985-55-67.  Ì/ö «Ì³íñüê-˳äåð» 2007ð.â., ñòàí â³äì³ííèé. Ò. (097) 795-18-04.  Âåëîñèïåä, ñòàí â³äì³ííèé. Ò. 3-61-32, (067) 362-33-65.  Òðàêòîð «ÌÒÇ-80». Ò. (067) 339-05-39.  Òðàêòîð «ÌÒÇ-82»; ãóìó «Ç²Ë-131»; êîðîáêó «Ç²Ë-131»; ïëóã 2-êîðïóñíèé. Ò. (097) 699-40-69, (097) 497-31-49.  Ïðè÷³ï «2ÏÒÑ-4», íà êðóãó, 8000ãðí. Ò. (097) 949-78-39.  À/ì çàï÷àñòèíè ç ªâðîïè: äâèãóíè, ÊÏÏ, ÒÍÂÄ, òóðá³íè, êåðìîâ³ ðåéêè, îïòèêà. Ò. (067) 986-30-98, (099) 339-83-95.

 Òåðì³íîâî! Êàìåðè «ÊðÀç», «ÌÀÇ». Ò. (098) 985-55-67.  Êàì³íü; ÷åðâîíèé êàì³íü; ùåá³íü; ï³ñîê; â³äñ³â. Äîñòàâêà «Êàìàç». Ò. (097) 163-42-90.

 Êàì³íü; ÷åðâîíèé êàì³íü; ùåá³íü; ï³ñîê; â³äñ³â; ÷îðíîçåì; òîðô. Äîñòàâêà. Ò. (067) 458-09-05.  Áëîêè, ðàêóøíÿê, 2000øò., ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. (067) 360-39-77.  Êàì³íü; ùåá³íü; â³äñ³â; ï³ñîê; òîðô; ÷îðíîçåì (3-8ò); öåãëó á/â; ôååñêè, ïåðåìè÷êè. Äîñòàâêà. Ò. 2-44-83, (098) 203-27-08.  Øèôåð; öåìåíò; öåãëó (á³ëó, ÷åðâîíó, âîãíåòðèâêó, ëèöþâàëüíó); äîøêè; êðîêâè; áàëêè. Äîñòàâêà áåçêîøòîâíî. Ò. (098) 775-55-03, (097) 380-03-09.  Êàì³íü; ùåá³íü; öåãëó (÷åðâîíó, á³ëó, ëèöþâàëüíó); ï³ñîê. Ò. (067) 956-96-45.  ªâðîáëîêè â³áðîïðåñîâàí³ 20õ20õ40, 20õ12õ40; ïàðàïåòè; äàøêè íà ñòîâï÷èêè; áîðäþðè; ïëèòêó òðîòóàðíó, ëèöþâàëüíó (ð³çí³ êîëüîðè); ëîòêè; ºâðîïàðêàíè; áëîêè «ðâàíèé êàì³íü»; áðóê³âêó. Äîñòàâêà. Ò. (096) 226-56-68.

 Ìåòàëîïðîêàò: àðìàòóðó, êðóãè, êàòàíêè; òðóáè: ïðîô³ëüí³, âîäî-, ãàçîïðîâ³äí³; êóòíèêè; ëèñòè; «ïîëîñè»; áàëêè äâîòàâðîâ³; øâåëåð; êâàäðàò. Äîñòàâêà, äîñòóïí³ ö³íè. Ò. (096) 256-53-82, (097) 321-76-51.

 Êàì³íü; ùåá³íü; ï³ñîê. Äîñòàâêà «ÌÀÇ»  Çàë³çîáåòîíí³ âèðîáè: ëîòêè 6ì, 2øò., (10ò). Ò. (098) 281-87-67. ñõîäèíêîâ³ ìàðø³ 4ì, 5øò., ïëèòè äî ñõî Êàì³íü; ùåá³íü; ï³ñîê; ÷îðíîçåì; äîâèõ ìàðø³â, 3øò. Ò. (067) 364-27-75  Âàííó 1.5ì, àêðèëîâó, á/â. Ò. (098) òîðô. Äîñòàâêà «ÌÀÇ» (10ò) ó çðó÷254-16-37. íèé äëÿ Âàñ ÷àñ. Ò. (067) 954-20-82.  Äîøêè: îáð³çàí³, íåîáð³çàí³; áðóñ; áàë Áëîêè ôóíäàìåíòí³, 30, 40; ê³ëüöÿ êî- êè; êðîêâè. Äîñòàâêà. Ò. (098) 599-29-67, ëîäÿçí³ d=1ì; áîðäþðè äîðîæí³ (096) 591-84-61.  ÄÎØÊÈ, ÐÅÉÊÈ, ÁÐÓÑ, øòàõåòíèê. Ò. 100õ30õ15. Ò. (067) 106-06-13. (097) 645-44-98, (099) 212-56-11.  Êàì³íü áóä.; ÷åðâîíèé êàì³íü;  Âàãîíêó; áëîê-õàóñ; ï³äëîãó; ðåéêè. Ò. (097) 664-05-32. ùåá³íü; â³äñ³â, ï³ñîê; öåãëó. Äîñ Ñêëî â³êîííå (ç ðàìîþ, áåç ðàìè, ð³çí³ òàâêà (10-15ò). Ò. (098) 771-85-26, ðîçì³ðè); æàëþç³, á³ë³ – á/â. Ò. 3-44-41, (067) 339-05-39. (098) 788-51-90.  Ñêëî 3ìì, á/â. Ò. 3-88-19, (097)  ªâðîðóáåðîéä òåõíîí³êîëü «Ñëàâó759-86-85.  Äâåð³ ì³æê³ìíàòí³ ç êîðîáêîþ, äåøåâî. òà» ç ïîñèïêîþ 4ìì. Ñêëàä çíàõîäèòüÒ. 3-76-11, (067) 106-02-67. ñÿ ó ð-í³ òåïëèöü. Ò. (097) 720-35-85.  Ì’ÿêèé êóòî÷îê (äèâàí, 2 êð³ñëà íåðîç Áëîêè ç êðèìñüêîãî ðàêóøíÿêà, âèñîêî¿ ÿêîñò³, êëàäí³). Ò .(096) 126-06-90. çà ö³íàìè âèðîáíèêà. Äîñòàâêà ó êîðîòêèé  Ì’ÿêèé êóòî÷îê + 2 êð³ñëà, ñòàí ³äåàëüíèé. Ò. (096) 693-02-48. òåðì³í. Ò. (063) 937-28-60, (097) 281-15-00.  Ì’ÿêó ÷àñòèíó (äèâàí, 2 êð³ñëà ðîç ϳíîáåòîíí³ áëîêè 20õ30õ60; êëàäí³). Ò. 2-41-64, (097) 828-18-25.  Ñïàëüíþ, á/â. Ò. 3-76-86, (096) 927-10-81. 10õ30õ60. Äîñòàâêà. Ò. (096)  Ñïàëüíþ, íåäîðîãî. Ò. (098) 988-16-06. 972-05-33.  Ñò³íêó, Êîñòîï³ëü, 600ãðí. Ò. (097)  ϳñîê; êàì³íü; ùåá³íü. Äîñòàâêà «ÌÀÇ» 770-86-85.  Ñò³íêó, 600ãðí; êð³ñëî ðîçêëàäíå, 200ãðí; (10ò). Ò. (097) 749-59-18. ñòîëè: ïèñüìîâèé, 100ãðí, êîìï’þòåðíèé, 300ãðí – Ðàôàë³âêà. Ò. (097) 483-07-86.  Öåãëó: á³ëó, ëèöþâàëüíó, ÷åðâî Øàôè, á/â; äèâàí; êîìï’þòåðíèé ñò³ë; íó, âîãíåòðèâêó. Ò. (096) 127-46-52. êîìîä, ñòàí â³äì³ííèé. Ò. 3-61-32, (067)  Øèôåð; öåìåíò; öåãëó: áóä³âåëüíó, ñè- 362-33-65. ë³êàòíó, âîãíåòðèâêó, ëèöþâàëüíó; êàì³íü  Äèâàí ðîçêëàäíèé, á/â 6ì³ñ., ñòàí õî÷åðâîíèé; ùåá³íü; áëîêè ç â³äñ³âó; øëàêî- ðîøèé. Ò. (097) 704-04-37. áëîêè; ï³íîáëîêè; ðàêóøíÿê; âàïíî; äîø-  Äèâàí ç êð³ñëîì, ðîçêëàäíèé, ñòàí õîðîøèé. Ò. (067) 398-62-82. êè; áðóñ; ÄÂÏ. Ò. (097) 488-62-18.

 Äèâàí; êð³ñëî ðîçêëàäíå – á/â 4ð.;  Âåñ³ëüíó ñóêíþ; òóôë³ ð.39, ðóêàâè÷êè – ñòàí ³äåàëüíèé. Ò. (097) 873-18-47. ë³æêî-êîëèñêó. Ò. (096) 970-02-69.  Îðèã³íàëüíó âåñ³ëüíó ñóêíþ, ð.44-46;  Äèâàí-êíèæêó, âåëèêèé, á/â 1ð. òóôë³ á³ë³, ð.37. Ò. 3-76-11, (067) 106-02-67.  Âåñ³ëüíó ñóêíþ, êîë³ð «øàìïàíü», ïîÒ. (096) 778-71-54. øèòó íà çàìîâëåííÿ çà äèçàéíîì Îêñàíè  Òóìáó-ë³æêî, 600ãðí. Ò. 3-81-63, (097) Ìóõè. Ò. (097) 744-32-44.  Òóôë³ øê³ðÿí³, íà øïèëüö³, ÷îðí³, ñó171-63-39.  Òåðì³íîâî! Ñò³íêó; ì’ÿêèé êóòî÷îê – ÷àñíèé äèçàéí, íîâ³, ð.36-37. Ò. (097) ñòàí õîðîøèé; ïåðåäïîê³é. Ò. (067) 763-35-19.  Òðåíàæåð «Îðá³òåê», ñòàí â³äì³ííèé. 266-50-62.  Êð³ñëà ì’ÿê³, ðîçêëàäí³, 2øò., ñòàí õî- Ò. 3-61-32, (067) 362-33-65.  ϳàí³íî «Óêðà¿íà». Ò. 3-13-85, (098) ðîøèé. Ò. 3-23-51, (098) 057-24-97.  ˳æêî 2-ñïàëüíå, 450ãðí. Ò. (097) 830-54-32.  Ôîðòåï³àíî «Óêðà¿íà», êîðè÷íåâå, 952-56-92.  Êîëèñêó-ãîéäàëêó, äåðåâ’ÿíó, ç ìàòðà- 2000ãðí, ñòàí õîðîøèé. Ò. (098) 818-98-81. öîì, á/â, 500ãðí. Ò. (097) 140-72-74.  Ìàòðàö ï³âòîðàñïàëüíèé, âàòíèé, á/â.  óòàðó «Oscar-Schmidt» ç ÷îõëîì «RockBAG» + ï³äñòàâêà, 1150ãðí, íîâó. Ò. 3-44-41, (098) 788-51-90.  Êîëÿñêó çèìîâî-ë³òíþ «Geoby», áîð- (097) 512-30-46. äîâó, 3-êîë³ñíó, â³ä íàðîäæåííÿ äî 3ð,  Òîðôîáðèêåò, íåäîðîãî. Äîñòàâêà. Ò. ñòàí â³äì³ííèé. Ò. 2-35-97, (098) (097) 137-36-59.  Áåíçîãåíåðàòîð «Forte FG-1200», 787-62-87.  Êîëÿñêó çèìîâî-ë³òíþ «Geoby», 3- êî- 0.9êÂò. Ò. (096) 904-75-39. ë³ñíó, â³ä íàðîäæåííÿ äî 3ð., ñòàí õîðî-  Òðîñ d=10, 12ìì, ÷àñòèíàìè ïî 30ì, øèé; à/ì êð³ñëî «Geoby», ïðàêòè÷íî íîâå. 50øò., á/â, äåøåâî. Ò. 3-19-43, (097) 297-74-33. Ò. (096) 351-58-58.  Êîëÿñêó çèìîâî-ë³òíþ «Geoby», áåæå-  ªìê³ñòü 2400õ1200õ1000 òîâù. 8ìì, âó, óêîìïëåêòîâàíó, á/â 6ì³ñ., 2000ãðí. Ò. ìåòàëåâó; äåðåâîîáðîáíèé ñòàíîê, íåîáðîáëåíèé, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 2-23-33, (097) 074-82-57.  Êîëÿñêó çèìîâî-ë³òíþ «Geoby», çåëå- (067) 599-17-37. íó, ñòàí õîðîøèé, íåäîðîãî. Ò. (097)  Ïàëüìè øòó÷í³, âåëèê³, 2øò., íîâó ³ á/â. Ò. 3-44-41, (098) 788-51-90. 190-99-50.  Êîëÿñêó çèìîâî-ë³òíþ «Adbor-Aston»,  Êîâáàñí³ òà ì’ÿñí³ âèðîáè çà ãóðñ³ðî-áåæåâó, óêîìïëåêòîâàíó, ñòàí â³äì³ííèé, òîâèìè ö³íàìè äî Âàøîãî ñâÿòêî1000ãðí, òîðã. Ò. (097) 885-41-62. âîãî ñòîëó (áàíêåòè, âåñ³ëëÿ,  Êîëÿñêó çèìîâî-ë³òíþ «Donatan», ñèçóñòð³÷³). ÒçΠ̒ÿñíèé ä³ì «Òðè íüî-áëàêèòíó, óêîìïëåêòîâàíó. Ò. (098) êîïö³». Ò. (098) 516-42-66. 905-32-50.  Êîëÿñêó çèìîâî-ë³òíþ «Òàêî», ÷îðíîá³ëó, ñòàí õîðîøèé; âåëîñèïåä 3-êîë³ñíèé  Êàðòîïëþ. Ò. (097) 699-40-69, (097) ç ðó÷êîþ, æîâòèé. Ò. (097) 289-00-27, (096) 497-31-49.  Ñâèíþ òóøêîþ àáî æ/â. Ò. (096) 937-76-45.  Êîëÿñêó çèìîâî-ë³òíþ, ñòàí õîðîøèé, 226-56-68. ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 3-88-27, (097) 556-84-56,  Êîðîâó 3ð., ò³ëüíó, Ðàôàë³âêà. Ò. (097) 443-56-45. 8:00-21:00.  Êîëÿñêó «Chicco», ñèíþ, á/â, 500ãðí.  Êîçó ä³éíó. Ò. (096) 975-62-61.  Êîáèëó 9ð., ñ.Á³ëüñüêà Âîëÿ, ö³íà äîãîÒ. (096) 738-43-75.  Êîëÿñêó çèìîâî-ë³òíþ «Adbor», òåì- â³ðíà. Ò. (098) 227-32-39. íî-ñ³ðó ç îðàíæåâèì, óêîìïëåêòîâàíó, ñòàí õîðîøèé. Ò. (096) 112-87-88.  Âîçèê çèìîâî-ë³òí³é «Coneco-Saturn», ÷åð 4-ê³ì.êâ. Ò. (097) 865-85-48. âîíî-÷îðíèé, 400ãðí. Ò. (098) 996-79-71.  Âîçèê «Baby Desigh Walker», Ïîëüùà,  2-ê³ì.êâ, Âàðàø, Ïåðåìîãè. Ò. (097) ñ³ðèé ç ÷îðíèìè âñòàâêàìè. Ò. (096) 945-50-40.  1-ê³ì.êâ., (2-7)/9, Âàðàø, Ïåðåìîãè. Ò. 738-43-75.  Âîçèê «Espiro-Magic 4», ô³îëåòîâî-ðî- (098) 195-99-78. æåâèé, ñòàí õîðîøèé. Ò. (098) 281-84-48.  1-ê³ì.êâ. ó áóäü-ÿêîìó ì-í³ ì³ñòà. Ò. (097)  Âîçèê çèìîâî-ë³òí³é «Chicco», ñòàí 841-72-31. â³äì³ííèé, íåäîðîãî. Ò. 2-16-95, (097)  1-ê³ì.êâ., Ïåðåìîãè, Âàðàø. (067) 364-02-11. 945-51-84.  Âîçèê Chicco», ÷îðíî-æîâòèé, óêîìï-  Òåðì³íîâî! 1-ê³ì.êâ., Ïåðåìîãè, 22, äîðîãî, àáî ð-í Ñîáîðó. Ò. (097) 848-60-97, ëåêòîâàíèé. Ò. (097) 685-05-59.  Âåëîñèïåä äèòÿ÷èé, 1-3ð. Ò. (098) (097) 979-32-22.  1-ê³ì.êâ., 20òèñ.ó.î. Ò. (097) 682-11-64. 825-84-12.  Êîíäèö³îíåðè. Âñòàíîâëåííÿ. Ò. (067)  Ãàðàæ, ð-í òåïëèöü, õë³áîçàâîäó (ìîæëèâî íåäîáóäîâàíèé), ³í. âàð³àíòè. Ò. (097) 362-37-60.  Õîëîäèëüíèêè: «Äîíáàñ», «Ñíàéãå» – 816-60-35.  Ãàðàæ, ð-í Þâ³ëåéíîãî. Ò. (096) á/â. Ò. 2-24-95, (067) 360-15-40.  Õîëîäèëüíèê «Àòëàíò», 2-êàì., á/â. Ò. 738-43-74.  À/ì «Opel-Vectra» (ñåäàí, ìîæëèâî áè(096) 640-76-71.  Åë. ïëèòó «Siemens», ͳìå÷÷èíà, 60ñì, òèé, ãíèëèé, â àâàð³éíîìó ñòàí³). Ò. (097) ñêëîêåðàì³÷íó, á/â. Ò. (098) 221-56-75. 839-11-52.  Ïðàëüíó ìàøèíó «Indesit», á/â. Ò. (097)  À/ì «ÂÀÇ» àáî ³íîìàðêó â õîðîøîìó 796-35-19. ñòàí³ (ìîæëèâî áèòó, ãíèëó, ÿêà ïîòðåáóº ðåìîíòó). Ò. 3-99-05, (097) 205-74-08.  Ïðàëüí³ ìàøèíè; åëåêòðîïëèòè;  Ãóìó «ÂÀÇ-2121 Íèâà», 175/82 R16, õîëîäèëüíèêè; ìîðîçèëüí³ êàìåðè ïîçàøëÿõîâ³, ç äèñêàìè, ìîæëèâî á/â. Ò. òà ³í. – ͳìå÷÷èíà, á/â, ñòàí õîðî2-23-64, (098) 484-28-80. øèé. Ò. (067) 594-59-42.  Áðóõò ìåòàë³â. Ïîð³çêà íåãàáà Àâòîìàãí³òîëó «Pioneer DEH-7200SD», ðèòíîãî áðóõòó; íàäàííÿ òðàíñïîðíà ãàðàíò³¿, 1600ãðí. Ò. (097) 997-36-90. òó (â³ä 500êã). Ò. (096) 453-05-57,  Ìîá. òåëåôîí «Nokia-N8». Ò. (098) (096) 584-90-98. 985-55-67.  Ìîá. òåëåôîí «iPpone» 3G. Ò. (096)  Íîóòáóê (ìîæëèâî íåðîáî÷èé, äåôåê183-41-08. òíèé), ðîçãëÿíó áóäü-ÿê³ ïðîïîçèö³¿. Ò.  Ôîòîàïàðàò «Sony W-130», 8Ìð, ôëåø- (098) 548-81-15. êà 1Gb (306 ôîòî), ïîäâ³éíà ñòàá³ë³çàö³ÿ,  ÂÐÕ, òåëÿò, êîíåé – æ/â; øê³ðè òåëÿ÷³. Ò. 700ãðí. Ò. (097) 770-86-85. 3-11-33, (067) 382-01-72, (050) 855-68-87.  Íîóòáóê MSI 15", 1700ãðí; êîìï’þòåð:  Àêö³¿ «Çàõ³äåíåðãî». Ò. 3-13-88, (097) Athlon 64, ÐÊ ìîí³òîð 19", êîëîíêè, êëà- 204-92-38. â³àòóðà, ìèøêà, ô³ëüòð, 1800ãðí. Ò. 3-79-35, (095) 427-53-76, (096) 409-37-16.  Êîìï’þòåð: Celeron 2.4GHz/1.25 ÎÇÓ/ Radeon 9600/ABIT 1s7-e2/LCD Samsung  3-ê³ì.êâ., 9/9, Ïåðåìîãè íà 2+äîï., Âà795DF, áåç HDD, 1500ãðí. Ò. (097) ðàø, Ïåðåìîãè. Ò. 3-81-73, (097) 590-65-69. 855-50-14.  3-ê³ì.êâ., 5/5, Áóä³âåëüíèê³â íà 2+äîï.,  Êîìï’þòåð: Athlon 2x2.31GHz/ÎÇÓ 1+äîï., Áóä³âåëüíèê³â. Ò. (068) 146-86-05. 1Gb/X800GT 256Mb/HDD 200Gb/ìîí³-  3-ê³ì.êâ., 2/9, Ïåðåìîãè íà 1+1. Ò. òîð, êëàâ³àòóðà, ìèøêà, ñàáâóôåð+êîëîí- 3-26-92, (098) 955-22-64. êè, 2000ãðí; òåëåâ³çîð, 200ãðí; DVD-ïðî-  3-ê³ì.êâ., 2/5, Áóä³âåëüíèê³â, 13 íà 1+1, ãðàâà÷, 200ãðí. Ò. (096) 787-61-88. 1+äîï. Ò. 3-41-94, (098) 787-61-97.  Âèïóñêíå ïëàòòÿ, äèòÿ÷å, ðîæåâå, ç  3-ê³ì.êâ., Âàðàø, 17 íà 1+äîï. Ò. (098) ï³ä’þáíèêîì, ðóêàâè÷êàìè. Ò. 3-97-46, 787-62-91.  2-ê³ì.êâ., 1/9, Þâ³ëåéíèé, 3 íà 1+1 (097) 617-52-34.  Âåñ³ëüíó ñóêíþ îäèí ðàç âäÿãíåíó (áî- àáî 1+äîï. Ò. 2-24-95, (067) 360-15-38. ëåðî, ôàòà), ð.46-48, 650ãðí. Ò. (097)  2-ê³ì.êâ., 1/9, Âàðàø, 28 íà 1+äîï. àáî ïðîäàì. Ò. 3-14-77, (067) 948-34-19. 763-35-19.  1-ê³ì.êâ., 3/9, Âàðàø íà 2+äîï., Âàðàø, Ïåðåìîãè. Ò. (097) 995-92-76.  Áóäèíîê, ñ.Çàáîëîòòÿ (80% ãîòîâíîñò³, íàäâ³ðí³ ñïîðóäè, ï³äâåäåíî ñâ³òëî) íà 1-, 2-ê³ì. àáî ïðîäàì. Ò. (096) 675-11-16.  À/ì «Opel-Ascona» 88ð.â., 1.6ì³, ñòàí õîðîøèé, ð³çí³ âàð³àíòè àáî ïðîäàì. Ò. (098) 469-20-99.


 2-, 3-, 4-ê³ì.êâ., ìîëîäà â³ðóþ÷à ñ³ì’ÿ, ñâîº÷àñíó îïëàòó, ïîðÿäîê ãàðàíòóºìî. Ò. (098) 627-94-19.  2-, 3-ê³ì.êâ. Ò. (097) 490-63-92.  2-, 3-ê³ì.êâ. íà òðèâàëèé òåðì³í. Ò. (098) 787-61-97.  2-ê³ì.êâ. íà òðèâàëèé òåðì³í, ñâîº÷àñíó îïëàòó, ïîðÿäîê ãàðàíòóþ. Ò. (096) 937-77-09.  1-, 2-ê³ì.êâ. íà òðèâàëèé òåðì³í, îïëàòó, ïîðÿäîê ãàðàíòóþ. Ò. (097) 873-14-90, (097) 704-14-26.  1-, 2-ê³ì.êâ. íà òðèâàëèé òåðì³í, ìîëîäà ñ³ì’ÿ, ñâîº÷àñíó îïëàòó, ïîðÿäîê ãàðàíòóºìî. Ò. (097) 140-72-74.  1-, 2-ê³ì.êâ. íà òðèâàëèé òåðì³í, ïîðÿäîê, ñâîº÷àñíó îïëàòó ãàðàíòóþ. Ò. (096) 910-00-92, (063) 654-32-21.  1-ê³ì.êâ., ìàëîñ³ìåéêó, ìîëîäà ñ³ì’ÿ áåç ä³òåé. Ò. (096) 752-18-59.  1-ê³ì.êâ. íà òðèâàëèé òåðì³í, ìåáëüîâàíó, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíó, ñòàí õîðîøèé. Ò. (096) 184-29-38.  Ïðèì³ùåííÿ 200ì2, ï³ä ìàãàçèí, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿. Ò. (050) 675-64-31.  Ãàðàæ, áàæàíî ð-í «Îêîëèö³». Ò. (096) 163-28-05.

 2-ê³ì.êâ., ìîëîä³é ñ³ì’¿ áåç ä³òåé, ìåáëüîâàíó, ïîáóòîâà òåõí³êà. Ò. (096) 704-26-21.  2-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî, âñ³ çðó÷íîñò³, Ïåðåìîãè. Ò. (098) 784-23-44.  1-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî (âñ³ çðó÷íîñò³, äîêóìåíòè íà ïðîæèâàííÿ, â³ä þðèäè÷íî¿ îñîáè). Ò. (096) 400-46-25.  3-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî, ì.Êè¿â (ð-í ìåòðî «Ë³âîáåðåæíà», âñ³ çðó÷íîñò³, ºâðîðåìîíò). Ò. (067) 235-03-03.  2-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî, ìåáëüîâàíó. Ò. (093) 453-23-56.  1-ê³ì.êâ. Ò. (097) 828-25-61.  1-ê³ì.êâ., íà òðèâàëèé òåðì³í. Ò. (067) 995-62-97.  1-ê³ì.êâ. íà òðèâàëèé òåðì³í. Ò. (097) 727-86-30.  1-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî, Ñåâàñòîïîëü (ìåáëüîâàíó, êîíäèö³îíåð). Ò. (099) 344-05-71.  1-ê³ì.êâ., ïîäîáîâî, öåíòð ì³ñòà, ìåáëüîâàíó. Ò. (097) 799-43-36.  1-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî, ð-í ð-êó «Öåíòðàëüíèé». Ò. (098) 631-11-21.  1-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî. Ò. (098) 254-27-86.  1-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, íà òðèâàëèé òåðì³í, ìåáëüîâàíó, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿. Ò. 3-34-99, (067) 386-85-14.  1-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî, ð-í àâòîâîêçàëó, âñ³ çðó÷íîñò³, íåäîðîãî. Ò. (096) 752-21-61.  ³çüìó íà êâàðòèðó ä³â÷èíó. Ò. (097) 881-38-18.  ³çüìó íà êâàðòèðó ïîðÿäíó ä³â÷èíó. Ò. (097) 867-38-80.  Áóäèíîê ç ïðèñàäèáíîþ ä³ëÿíêîþ íà òðèâàëèé òåðì³í, Ñò.Ðàôàë³âêà. Ò. 2-26-49, (098) 270-61-40.  Ìàãàçèí 26ì2, ð-ê «Ï³âí³÷íèé» (ïðîì. ãðóïà, ç îáëàäíàííÿì). Ò. (067) 491-28-11.  Ãàðàæ çà «Îêîëèöåþ». Ò. (098) 904-59-58.  Ãàðàæ, ð-í òåïëèöü. Ò. (097) 847-36-44.

 Ïàñàæèðñüê³, âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ì/à «Ôîðä-Òðàíçèò» òà àâòîáóñîì ïî Óêðà¿í³, ÑÍÄ. Ò. 3-86-84, (067) 600-93-88.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ì/à «ÌåðñåäåñÑïðèíòåð» ïî ì³ñòó, îáëàñò³, Óêðà¿í³ (äî 2.5ò). Ò. 2-19-14, (067) 751-08-98, (096) 374-97-94.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³ ì/à «VW-LT maxi» (äîâãèé, ï³äâèùåíèé). Ïåðåâåçåííÿ ëàôåòîì àâàð³éíèõ, òåõí³÷íî íåñïðàâíèõ à/ì. Ò. 3-43-69, 3-88-86, (097) 921-87-00, (097) 921-86-86, (097) 885-41-55.  Ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³, ÑÍÄ ì/à «Ôîðä-Òðàíçèò» (íàéâèùèé, íàéäîâøèé); ïî¿çäêè ó Õìåëüíèöüêèé. Ò. 3-83-11, (067) 915-46-50.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³ ì/à «Ôîëüêñâàãåí LT-35» (äîâãèé, âèñîêèé). Ò. 3-82-42, (097) 899-32-08.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ì/à «Ìåðñåäåñ-Ñïðèíòåð» (íàéäîâøèé, íàéâèùèé) òà «Ìåðñåäåñ-Ñïðèíòåð» (3ò, 19ì2, 5 ïàñàæèðñüêèõ ì³ñöü). Ò. 2-21-92, 2-10-99, (096) 380-83-03.  Âàíòàæî-ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ì/à «Ìåðñåäåñ-Ñïðèíòåð» (íàéá³ëüøèé, íàéäîâøèé); ïîïóòíèé âàíòàæ äî Îäåñè. Ò. (097) 664-55-08.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³ ì/à «VW LT-35 Maxi», ïîñëóãè ëàôåòîì. Ò. 3-88-22, (097) 864-90-02, (097) 756-27-00.

 Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³ ì/à «Ðåíî-Òðàô³ê», 1.2ò; â³çüìó ïîïóòíèé âàíòàæ äî Ëóöüêà (ïî ñóáîòàõ). Ò. 3-89-42, (096) 118-15-33.  Âàíòàæí³, ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³ ì/à «Mercedes-Sprinter» (ñåðåäí³é, âèñîêèé, 8 ì³ñöü, 1.5ò, 1.7õ3.4õ1.75). Ò. (097) 917-70-11.  Âàíòàæî-ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ «Mercedes-Sprinter maxi»; ïî¿çäêè ó Õìåëüíèöüêèé (8 ì³ñöü). Ò. 2-45-66, (098) 512-94-83.  Ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ïî Óêðà¿í³ (15, 21, 36 ì³ñöü). Ò. 2-12-63, (097) 321-22-22.  Ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ïî Óêðà¿í³, ÑÍÄ ì/à «Mercedes-Vito» (6 ì³ñöü, êîíäèö³îíåð). Ò. (097) 753-99-72, (097) 187-12-38.

www.maydan.rv.ua

 ªâðîðåìîíò êâàðòèð. Ò. (067) 293-85-75.  Ñêëàäàííÿ ìåáë³â. Øâèäêî, ÿê³ñíî. Ïîñëóãè âàíòàæíèê³â. Ò. 3-72-12, (098) 001-66-19.  Ëàì³íàò; óñòàíîâëåííÿ äâåðåé. (097) 179-64-58.  Ïðîìèñëîâèé àëüï³í³çì: ÿê³ñíà ã³äðî³çîëÿö³ÿ ì³æïëèòíèõ ñòèê³â òà áàëêîííèõ ðàì. Ò. (096) 222-95-57.  Ïðîìèñëîâèé àëüï³í³çì; ÿê³ñíà ã³äðî³çîëÿö³ÿ ì³æïàíåëüíèõ ñòèê³â; óñ³ ïîñëóãè ³ç çîâí³øí³õ ðîá³ò. Ò. (096) 435-95-40.

 Ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ïî Óêðà¿í³,  Ïîêð³âëÿ, ã³äðî³çîëÿö³ÿ ãàðàæ³â ºâðîðóÑÍÄ, êðà¿íàõ ªâðîïè ì/à «VW-T4». Ò. áåðîéäîì; ñòÿæêà. Ò. (097) 720-35-85.  Ïîêð³âëÿ ºâðîðóáåðîéäîì áóäèíê³â, ãà(096) 577-77-38, +7(903) 507-20-01. ðàæ³â òà ³í. îá’ºêò³â. Ãàðàíò³ÿ. Ò. (097) 960-47-70.  Ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ àâòîáó Ïîêð³âëÿ äàõ³â ºâðîðóáåðîéäîì; ñòÿæñîì, ì³êðîàâòîáóñîì ïî Óêðà¿í³, êà; åëåêòðèêà. Ò. (096) 570-52-42. ÑÍÄ, ó Ìîñêâó, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã. Ò.  Ñàíòåõí³÷í³ ðîáîòè: çàì³íà òðóá, êàíà(067) 360-65-95, +7 (926) 333-17-79. ë³çàö³¿; âñòàíîâëåííÿ, ðåºñòðàö³ÿ ë³÷èëü Ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ àâòîáóñîì ïî íèê³â, âñòàíîâëåííÿ âàíí, çì³øóâà÷³â, óí³Óêðà¿í³, ÑÍÄ (Ìîñêâà - ïí, ÷ò; Ñàíêò-Ïå- òàç³â. Ò. 2-50-03, (067) 189-76-91, (096) òåðáóðã; 8, 18, 35 ì³ñöü). Ò. 3-63-03, (067) 849-15-18. 967-59-87, (098) 836-69-01, +7(905)  ÂѲ ÂÈÄÈ ÑÀÍÒÅÕͲ×ÍÈÕ ðîá³ò: 782-81-31. îïàëåííÿ, âîäîïðîâ³ä, êàíàë³çàö³ÿ, óñòàíîâëåííÿ óí³òàç³â, äóøîâèõ êà Ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ áóñîì á³íîê, çì³øóâà÷³â òà ³í. Êîíñóëüòà«VW-T4» (8 ì³ñöü). Ò. (067) 262-56-42. ö³ÿ áåçêîøòîâíà. Ò. 2-60-41, (067) 884-97-89, (097) 153-87-47.  Ïåðåâåçåííÿ: ïàñàæèðñüê³ ó Õìåëüíèöüêèé, Îäåñó, Õàðê³â òà ³í. (8 ì³ñöü, êîíäèö³îíåð); âàíòàæí³ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³ ì/à  ÑÀÍÒÅÕͲ×Ͳ òà ÇÂÀÐÞÂÀËÜͲ «VW-LT-3 maxi». Ò. (096) 911-42-15. ðîáîòè; ìîíòàæ ñèñòåì îïàëåííÿ, âîäîïîñòà÷àííÿ, êàíàë³çàö³¿; óñòà Ïàñàæèðñüê³, âàíòàæí³ ïåðåâåíîâëåííÿ ë³÷èëüíèê³â+ðåºñòðàö³ÿ. çåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³ ì/à ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖ²¯. Ò. 2-33-14, (097) «Mercedes-Sprinter» (8 ì³ñöü, êîí960-15-17, (097) 265-07-21. äèö³îíåð). Ò. (067) 594-59-42.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ áóñîì ïî ì³ñòó,  Áóð³ííÿ ñâåðäëîâèí, d=50mm, 110mm; ìîíòàæ íàñîñíîãî îáëàäíàííÿ. Ò. (096) Óêðà¿í³. Ò. (097) 917-80-00.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³ 434-99-00, Ñåðã³é. (äî 500êã). Ò. (067) 998-59-90.  Ïðîëîìè, ïðîõîäè, îòâîðè â áåòîí³;  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³ ïåðåíîñ ðîçåòîê, âèìèêà÷³â; â³äáèà/ì «Ãàçåëü» (áîðòîâèé, òåíòîâàíèé); âàííÿ ïëèòêè, ôàðáè. Ò. 2-47-11, (097) â³çüìó ïîïóòíèé âàíòàæ äî Êîñòîïîëÿ. Ò. 324-97-68. (067) 368-51-05.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî Óêðà¿í³, ÑÍÄ ì/à «Mercedes-Sprinter» (íàéâèùèé, íàéäîâøèé). Ò. (097) 753-99-72, (097) 187-12-38.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ áóñîì (1.2ò). Ò. (066) 930-96-34.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ áóñîì ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³. Ò. (096) 738-57-48.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³ ì/à «VW-LT» (äîâãèé, ï³äâèùåíèé, ç ïðè÷åïîì). Ò. (097) 898-81-75.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³ (òåðìîáóäêà, äîâæ. 6ì, äî 5ò). Ò. (067) 274-02-09.  Ïîñëóãè åêñêàâàòîðà. Ò. (098) 583-66-35.  Ðåìîíò êâàðòèð «ï³ä êëþ÷»; êîìïëåêñ; ïëèòêà; ã³ïñîêàðòîí; ñòåë³ (õâèëüêè òà ³í.); øïàêë³âêà; øòóêàòóðêà; øïàëåðè; ïåðåñò³íêè. Ïðîïîçèö³¿ îáãîâîðþºìî. Ò. 2-41-41, (097) 961-32-90, (066) 137-76-91, (067) 458-15-97.  Óêëàäàííÿ ïàðêåòó; øïàêëþâàííÿ; øë³ôóâàííÿ; ëàêóâàííÿ; ðåñòàâðàö³ÿ ñòàðî¿ ï³äëîãè, ïàðêåòó. Ò. (096) 102-45-56.  Øòóêàòóðêà; óòåïëåííÿ áóäèíê³â ï³íîïëàñòîì; «êîðî¿ä». Ò. (098) 826-45-10.  Îáøèâêà âàãîíêîþ; ëàì³íàò; ë³íîëåóì; ñòÿæêà ï³äëîãè; ã³ïñîêàðòîí; åëåêòðîìîíòàæ; øïàêëþâàííÿ; êîíñóëüòàö³¿ ç äèçàéíó. Ò. (097) 805-93-97.

 Áóäü-ÿê³ îòâîðè â áåòîí³; îáøèâêà áàëêîí³â âàãîíêîþ, ³í. ðåìîíòí³ ðîáîòè. Ïðîôåñ³éíî, ÿê³ñíî. Ò. (096) 199-26-71.  Âñ³ âèäè ïåðôîðàòîðíèõ ðîá³ò: ïðîõîäè, îòâîðè ³ ò.ï. Ò. (067) 362-37-60.  ÏÎÑËÓÃÈ ÅËÅÊÒÐÈÊÀ: ïðîêëàäàííÿ, çàì³íà ïðîâîäêè ó êâàðòèðàõ, êîòåäæàõ; óñòàíîâëåííÿ ñâ³òèëüíèê³â; ïåðåíîñ ðîçåòîê. Ò. (098) 113-49-41.  Åëåêòðèê, âñ³ âèäè ðîá³ò; ïåðôîðàòîðí³ ðîáîòè. Ò. (097) 286-32-69.  Âèãîòîâëåííÿ ïàì’ÿòíèê³â, ôîòîêåðàì³êè. Äîñòàâêà, âñòàíîâëåííÿ. Ò. 3-16-46, (067) 106-14-93.  ßê³ñíà ïåðåòÿæêà ì’ÿêèõ ÷àñòèí, êóõîííèõ êóòî÷ê³â, ìàòðàö³â; çàì³íà ïðóæèí. Êîìóíàëüíà, 27. Ò. 2-60-64, (096) 518-81-98.  ÆÀËÞDz: âåðòèêàëüí³, ãîðèçîíòàëüí³. ÐÎËÅÒÈ: òêàíèíí³, áàìáóêîâ³, äæóòîâ³, çàõèñí³; ѲÒÊÈ ïðîòèìîñê³òí³. ³ä âèðîáíèêà. Ò/ô. 3-83-30, (067) 764-42-02, (093) 903-66-42.  Æàëþç³ ãîðèçîíòàëüí³, âåðòèêàëüí³. Ðîëåòè áàìáóêîâ³ òà ç òêàíèíè. Ïðîòèìîñê³òí³ ñ³òêè (çâè÷àéí³, ðîëåòíîãî òèïó). Âñòàíîâëåííÿ, ãàðàíò³ÿ, ÿê³ñòü, äîñòóïí³ñòü. Ò. 3-75-95, (067) 712-92-78.

 ÆÀËÞDz ÂÅÐÒÈÊÀËÜͲ òà ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÜͲ, áàìáóêîâ³, äæóòîâ³; ðîëåòè òêàíèíí³. Øâèäêî, ÿê³ñíî, íåäîðîãî. Ò. 3-87-41, (096)  Øòóêàòóðêà; øïàêëþâàííÿ ñòåë³, ñò³í; 643-77-53. â³äêîñè; êëåºííÿ øïàëåð; «êîðî¿ä». Ò. (096) 336-41-74, (096) 779-97-84.  ÓÑÒÀÍÎÂËÅÍÍß, ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ  Øïàêëþâàííÿ ñòåë³, ñò³í; øòóêàòóðêà; «WINDOWS», êîìïëåêñíà íàñòðîéêà êëåºííÿ øïàëåð, «ïîêàòêà» ôàðáîþ; â³äêîÂàøîãî êîìï’þòåðà. Âèð³øåííÿ òà ñè. Ò. (097) 161-47-79. óñóíåííÿ êîíôë³êò³â ³ íåïîëàäîê ó ñèñòåì³; íàëàøòóâàííÿ ²íòåðíåò; êîí Øïàêëþâàííÿ; øòóêàòóðêà; ñóëüòàö³¿. Ò. (097) 873-15-96, Ñàøà. ã³ïñîêàðòîí; ïëèòêà; âàãîíêà; ñòÿæêà; ëàì³íàò; ïë³íòóñ; ï³íîïëàñò; óñòàíîâëåííÿ äâåðåé; ë³íîëåóì; çáè Âñòàíîâëåííÿ, íàñòðîéêà ðàííÿ ìåáë³â; âð³çêà ìèéîê. Ò. «Windows», ðåìîíò êîìï’þòåð³â, êîì2-21-74, (097) 637-94-37. ïëåêòóþ÷èõ, ïðèíòåð³â; ï³äá³ð òà ïîøóê äðàéâåð³â, óñòàíîâëåííÿ ïðîãðàì.  Øïàêëþâàííÿ; êëåºííÿ øïàëåð; ôàðÒ. (097) 953-14-79, (067) 99-69-700. áóâàííÿ; â³äêîñè. Ò. (096) 831-35-25.

 Óñòàíîâêà OC «Windows» 7, XP SP3, íåîáõ³äíèõ ïðîãðàì òà äðàéâåð³â, àíòèâ³ðóñ³â, âèð³øåííÿ ïðîáëåì ç êîìï’þòåðîì. ßê³ñíèé ï³äõ³ä äî ñïðàâè. Ò. (097) 873-15-96.  Óñòàíîâëåííÿ, íàñòðîéêà «Windows» íà ÏÊ òà íîóòáóêè; íàñòðîéêà ï³äêëþ÷åííÿ äî «ÎÃλ, ³í. ïîñëóãè. Ò. (067) 362-97-31, ç 15:00.  ÑÅвÑÍÈÉ ÖÅÍÒÐ: òåðì³íîâèé ðåìîíò òåëåâ³çîð³â ó çàìîâíèêà. Ðåìîíò ïîáóòîâî¿ òåõí³êè: DVD, ìîí³òîð³â, ïèëîñîñ³â, ì³êðîõâèëüîâèõ ïå÷åé. Ãàðàíò³ÿ, äîñòàâêà. Ò. 3-85-08, 11:00-20:00, (067) 363-43-36, (067) 922-61-34.  ÏÐÎÔÅѲÉÍÈÉ ÐÅÌÎÍÒ ÒÅËŲÇÎв íà äîìó ó çàìîâíèêà. Ïîñëóãà «ñüîãîäí³ – íà ñüîãîäí³». Ãàðàíò³ÿ. Ò. (096) 420-31-41.  Ðåìîíò ïðàëüíèõ ìàøèí-àâòîìàò³â ó Êóçíåöîâñüêó; íàäàííÿ êîíñóëüòàö³é; ïðîäàæ. Ò. (097) 944-65-96.  Ìàéñòåðíÿ «A&Þ»: ðåìîíò ïðàëüíèõ ìàøèí-àâòîìàò³â áóäü-ÿêèõ ìàðîê. Ãàðàíò³ÿ òà ï³ñëÿãàðàíò³éíå îáñëóãîâóâàííÿ; çàïðàâêà à/ì êîíäèö³îíåð³â. Ò. 2-11-38, (097) 830-64-95.  Ðåìîíò õîëîäèëüíèê³â íà äîìó. Ò. (096) 517-28-17.  ÐÅÌÎÍÒ ÅËÅÊÒÐÎÏËÈÒ òà ïèëîñîñ³â óñ³õ ìàðîê; ï³äêëþ÷åííÿ; åëåêòðîìîíòàæ Áåç âèõ³äíèõ, ïðîôåñ³éíî, ãàðàíò³ÿ. Ò. (098) 477-08-04.  ÐÅÌÎÍÒ ÅËÅÊÒÐÎÏËÈÒ, ¿õ ï³äêëþ÷åííÿ. Øâèäêî, ÿê³ñíî, â çðó÷íèé äëÿ Âàñ ÷àñ. Ò. 2-22-28, (097) 873-19-37.  ³äåîçéîìêà â³ä «ZL@TA-filme»; âè¿çä ïî îáëàñòÿõ. Ò. (096) 734-11-10.  «Premiera Film»: â³äåîçéîìêà óðî÷èñòèõ ïîä³é. www.premierafilm.blogspot.com. Ò. (097) 945-53-51.  «25 êàäð» ïðîïîíóº: â³äåî-, ôîòîçéîìêà âåñ³ëü; ìîíòàæ; ôîòîêíèãè; ïðîôåñ³éíà àïàðàòóðà. ßê³ñíî, äîñòóïíî. Ò. (067) 170-59-90.  ³äåî-, ôîòîçéîìêà âåñ³ëü òà ³í. óðî÷èñòèõ ïîä³é; ïåðåçàïèñ ç Mini-DV íà DVD äèñêè. Ò. (067) 903-04-29, ³êòîð.  ³äåîñòóä³ÿ «ËÞÄÌÈËÀ»: ïðîôåñ³éíà â³äåîçéîìêà âåñ³ëü+ôîòî íà äèñêó; âè¿çä âëàñíèì òðàíñïîðòîì. Ò. (096) 935-55-68, (096) 935-55-69.  ³äåî-, ôîòîçéîìêà âåñ³ëü, âèïóñêíèõ, óðî÷èñòèõ ïîä³é; ìîíòàæ, òâîð÷èé ï³äõ³ä; ñòóä³ÿ «Âåºãàñ». Ò. (096) 685-22-21, Ñåðã³é.  Ñòóä³ÿ «Ñëàéä»: â³äåî-, ôîòîçéîìêà; ñòâîðèìî ãàðíèé ô³ëüì ïðî Âàø Äåíü îäðóæåííÿ. www.wed-paradise.blogspot.com. Ò. 3-95-36, (097) 280-02-07, Ãåííàä³é.  Ìóçèêàíòè íà âåñ³ëëÿ, ³í. ñâÿòà; çàìîâíèê ìຠìîæëèâ³ñòü îçíàéîìèòèñÿ ç íàøèì âèêîíàííÿì (íà äèñêó). Ò. (098) 836-69-81.  Òàìàäà: âåñ³ëëÿ, þâ³ëå¿. Íåäîðîãî. Ò. (067) 363-14-34.  ËÀ̲ÍÓÂÀÍÍß, ÁÐÎØÓÐÓÂÀÍÍß, ÊÑÅÐÎÊÎϲß, ÏÎÑËÓÃÈ ÔÀÊÑÓ, ÄÐÓÊ. Ò. 2-42-32.  Çàïðîøóºìî áàæàþ÷èõ íà êóðñè îïåðàòîð³â êîìï’þòåðíîãî íàáîðó; òåðì³í íàâ÷àííÿ 3.5ì³ñ. Ò. 2-50-18, (067) 369-59-01, (098) 859-42-39.  ÀÄÂÎÊÀÒ ÊÐÅÑÒÈÍÑÜÊÀ Ëþäìèëà Àïîëë³íàð³¿âíà: ï³äãîòîâêà ïîçîâíèõ çàÿâ; ïðåäñòàâíèöòâî ó ñóäàõ; îáñëóãîâóâàííÿ ï³äïðèºìñòâ çà äîãîâîðîì; ðåºñòðàö³ÿ þðèäè÷íèõ îñ³á. ñìò.Âîëîäèìèðåöü, âóë.Øê³ëüíà, 5. Ò. (097) 430-95-93, (050) 016-28-47.  Çàïðîøóºìî âñ³õ æ³íîê â³äâ³äàòè ìàñàæíî-òðåíàæåðíèé ñàëîí «Îðõ³äåÿ». Ñó÷àñí³ òðåíàæåðè, àíòèöåëþë³òí³ ìàñàæåðè. Ïåðåìîãè, 5. Ò. 3-35-40, (098) 872-97-57.  Ìàñàæ àíòèöåëþë³òíèé, ðó÷íèé, ìåäîâèé, âàêóóìíèé, êîìá³íîâàíèé – äîðîñëèì òà ä³òÿì. (097) 675-70-88, (063) 482-93-98.  Ìàí³êþð; ïåäèêþð. Ò. (096) 752-20-61, Ñâ³òëàíà.

32 (385), 16 ñåðïíÿ 2011 ð.

3

11 ñ å ð ï ³òàºìî ç Äíåì íàðîäæåííÿ íÿ ëþáëÿ÷ó ìàìó, äîðîãó äîíå÷êó, êîõàíó äðóæèíó ÌÀÍÇÈÊ Ë³ë³þ Ñòåïàí³âíó! Íåõàé äîðîãà Âàøà áóäå äîâãà-äîâãà, Ùîá âñå â æèòò³ çàäóìàíå çáóëîñü, À ÷àøà ùàñòÿ áóäå ïîâíà-ïîâíà, Ùîá ÷åðåç â³íöÿ àæ ³ùå ëèëîñü. Íåõàé âåñíà æèâå ó ñåðö³ ÿñíà, Äëÿ â³ðè, äëÿ ëþáîâ³, äëÿ êðàñè! Íåõàé êàëèíà áóäå êâ³òîì ðÿñíà ² ì𳿠õàé çáóâàþòüñÿ óñ³! Òàòî, ÷îëîâ³ê, äîíå÷êè.

ïíÿ 20 ñåð

³òàºìî ç þâ³ëåºì ïðåêðàñíó äðóæèíó, ëþáëÿ÷ó ìàìó òà õîðîøó ëþäèíó ªÃÎÐÎÂÓ Ãàííó Âîëîäèìèð³âíó! Ó ïðàö³ ðîêè ïðîëåò³ëè, Íåíà÷å ëàñò³âêè â áëàêèòü, Õàé ñåðöå Òâîº ìîëî䳺, Äóøà õàé ï³ñíåþ áðèíèòü. Áàæàºì æèòè äîâã³ ðîêè, Íå çíàòè ãîðÿ ³ á³äè, Áàæàºì ùàñòÿ ³ çäîðîâ’ÿ Ñüîãîäí³, çàâòðà ³ çàâæäè! Ç ëþáîâ’þ ÷îëîâ³ê òà äîíüêà.

 Ó ìàãàçèí ÷îëîâ³÷îãî îäÿãó ïðîäàâåöü (ìîëîäà, åíåðã³éíà ä³â÷èíà, ä/ð, áàæàííÿ ïðàöþâàòè, 10:00-17:00). Ò. (063) 060-82-85.  Ó öåõ ç âèãîòîâëåííÿ êîðïóñíèõ ìåáë³â ïðàö³âíèêè. Ò. (067) 581-88-57.  Ïîòð³áåí ìàéñòåð ç âèãîòîâëåííÿ êîðïóñíèõ ìåáë³â (ä/ð îáîâ’ÿçêîâèé). Ò. (097) 519-75-21.  Ïîòð³áåí ïðîäàâåöü íà âèíîñíó ïàëàòêó. Ò. (097) 506-70-94.  Ó ñóïåðìàðêåò «Âîïàê» êóõàð (äåííèé ãðàô³ê ðîáîòè, ïîâíèé ñîö. ïàêåò). Ò. (096) 127-84-00.

 ³äïî÷èíîê ó Ñåâàñòîïîë³, êâàðòèðà (ãàðÿ÷à âîäà, ïîðó÷ ñòîÿíêà, 3 ïëÿæ³, äî ïëÿæó «Ó÷êóºâêà» 20õâ.). Ò. (095) 830-60-06.  Íàáðèä äîù? Ìè çíàºìî äå ñîíöå òà ìàºìî òóäè «ãîðÿù³» ïóò³âêè. ÒÀ «Òâ³é ñâ³ò», ì-í Áóä³âåëüíèê³â, 2, îô. 148. ˳ö. À ¹349619 â³ä 28.09.2007. Ò. 2-62-32, (096) 361-76-29, (096) 778-80-46, (093) 674-26-08, (095) 047-36-50.  Àâ³à íà âñ³ íàïðÿìêè; ïåðåêëàä, ëåãàë³çàö³ÿ äîêóìåíò³â; çàêîðäîíí³ ïàñïîðòè (äèòÿ÷³, äîðîñë³); ãàðÿ÷³ ïóò³âêè. ÒÀ «Òâ³é ñâ³ò», ì-í Áóä³âåëüíèê³â, 2, îô. 148. ˳ö. À ¹349619 â³ä 28.09.2007. Ò. 2-62-32, (096) 361-76-29, (096) 778-80-46, (093) 674-26-08, (095) 047-36-50.

 Ïîòð³áåí îô³ö³àíò. Ò. (097) 964-12-41, (067) 784-71-79.  Ïîòð³áåí áàðìåí-îô³ö³àíò. Ò. (097) 401-70-40.  Ó êàôå-áàð «Ôàðàîí»: áàðìåí, îô³ö³àíò. Ò. 2-19-06 ç 13:00, (097) 861-29-09.  Ó êëóá-ðåñòîðàí «Âåíåö³ÿ»: êâàë³ô³êîâàí³ îô³ö³àíòè, áàðìåíè. Ò. (097) 234-86-59, Îëåêñàíäð.

 Õî÷åø îòðèìàòè ÒÓÀËÅÒÍÓ ÂÎÄÓ â³ä «AVON»? Ñòàíü êîíñóëüòàíòîì ó ñåðïí³. Ðåºñòðàö³ÿ áåçêîøòîâíî. Îô³ñ íàä áàðîì «Ãàëàêòèêà». Ò. 2-47-11, (067) 813-15-13, êîîðäèíàòîð Àíÿ.

 Ó êàôå-áàð íà ïîñò³éíå ì³ñöå ðîáîòè: êóõàð, îô³ö³àíò. Ò. (098) 476-69-28.  Ó á³ëüÿðäíèé êëóá «Ï³ðàì³äà»: áàðìåí, îô³ö³àíò, êóõàð ç ä/ð. Ò. (067) 477-29-34, 13:00-19:00. Øóêàþ ðîáîòó ìåíåäæåðà, åêîíîì³ñòà,  Ðîáîòà â äîìàøí³õ óìîâàõ. Ò. (097)  áóõãàëòåðà, ñåêðåòàðÿ (åêîíîì³÷íà â/î, 828-25-11, 9:00-20:00. äèñöèïë³íîâàí³ñòü ãàðàíòóþ);  Äîäàòêîâèé äîõ³ä äëÿ ö³ëåñïðÿìîâàíèõ ïîðÿäí³ñòü, æ³íîê â³ä 25ð. Ò. (098) 275-84-05, (066) ðîçãëÿíó áóäü-ÿê³ âàð³àíòè. Ò. (068) 541-44-28, Òåòÿíà. 974-90-58.  Äîäàòêîâèé äîõ³ä (2-3ãîä. â äåíü, â³äïîâ³äàëüí³ñòü, ñàìîäèñöèïë³íà). Ò. (097) 921-08-90, 9:00-18:00.  Òåðì³íîâî! Ó ì.Õåðñîí ïðàö³âíèêè (çáè Àêö³ÿ ìèëîñåðäÿ: ïðîñèìî äîðàííÿ ïîì³äîð³â, çàáåçïå÷åííÿ õàð÷óâàíïîìîãè Ðàôàë³âñüê³é øêîë³-³íòåðíÿì, ïðîæèâàííÿì). Ò. (098) 889-93-57, íàòó. Çâåðòàòèñü: ð-ê «Öåíòðàëü(096) 778-70-60. íèé», ìàã. «Äìèòðóê ³ Êî», ¹471 Áóä³âåëüí³é êîìïàí³¿ «Àäàí» ïðàö³âíè474.  êîãî º ³íôîðìàö³ÿ ïðî ñ³ì’¿, êè äëÿ áóä³âíèöòâà íåñòàíäàðòíèõ, êðåàÿê³ ïîòðåáóþòü äîïîìîãè, òåëåôîòèâíèõ áóäèíê³â. Ò. (067) 403-39-11, (097) íóéòå (097) 445-35-18. 620-72-45.  Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó ñòðàõîâèõ àãåíò³â.  Õòî çíàéøîâ ïîñâ³ä÷åííÿ âîä³ÿ íà ³ì’ÿ Ò. (0362) 62-31-69, (0362) 62-31-74.  Ïîòð³áíà áðèãàäà (2-3 ÷îëîâ³êè, îáëèöþ- Çàãîðîäíîãî Àíäð³ÿ Ñåðã³éîâè÷à, ïðîõàííÿ âàëüí³ ðîáîòè ïî ì³ñòó). Ò. (097) 995-35-62. ïîâåðíóòè çà âèíàãîðîäó. Ò. (067) 934-96-14.  Ïîòð³áåí òðàêòîðèñò-åêñêàâàòîðíèê. Ò.  ³çüìó ïîïóòíèé âàíòàæ, ïåðå(096) 226-56-68. äà÷ó ñòóäåíòàì äî Îäåñè ÷åðåç  Ó ÂÀÒ «Êóçíåöîâñüêèé õë³áîçàâîä»: Æèòîìèð, ³ííèöþ; âè¿çä 31.08. Ò. êîíäèòåðè, ñòîðîæ (æ³íêà ç 2 ãðóïîþ ³íâà(098) 996-78-90. ë³äíîñò³). Ò. 2-26-86.  Ó äèòñàäîê íà ïîñò³éíó ðîáîòó ìóçè÷ ³ääàì ó äîáð³ ðóêè ãàðíèõ êîøåíÿò. íèé êåð³âíèê. Ò. (096) 790-01-09.  Ó íîâèé ïðîäîâîëü÷èé ìàãàçèí êâàë³- Ò. (067) 362-13-09. ô³êîâàí³ ïðîäàâö³ (ä/ð ó òîðã³âë³, ç/ï âè-  ³ääàì ó äîáð³ ðóêè êîøåíÿò (2ì³ñ., ä³â÷àòêà), âàêöèíîâàíèõ ïðîòè øê³ðíèõ ñîêà, ïîâíèé ñîö. ïàêåò). Ò. 2-33-53. õâîðîá, ïðèâ÷åíèõ äî òóàëåòó. Ò. 3-71-41, (096) 517-71-81.  Ïîòð³áåí ïðîäàâåöü ó òîðã³âåëü ³ääàì ïåðñèäñüêó ê³øêó ó õîðîø³ ðóêè, íó ïàëàòêó. Ò. (067) 496-96-82. 6ð., áåç øê³äëèâèõ çâè÷îê, âèõîâàíó. Ò.  Ó ïðîäóêòîâèé ìàãàçèí ïðîäàâåöü. Ò. (067) 362-75-89.  Âòðà÷åíå ÷îðíîáèëüñüêå ïîñâ³ä÷åííÿ (097) 431-89-50. ê.4, ñ.Â-1 ¹577626 íà ³ì’ÿ Ëþòêà Ïåòðà Áîðèñîâè÷à ââàæàòè íåä³éñíèì.  Ó ì’ÿñíèé â³ää³ë ïðîäàâåöü (÷î Âòðà÷åíå ÷îðíîáèëüñüêå ïîñâ³ä÷åííÿ ëîâ³ê, ìîæëèâî ç ä/ð). Ò. (050) ê.3, ñ.Á ¹21165 íà ³ì’ÿ Îêñåíþêà ³òàë³ÿ 540-48-17, (098) 521-87-78 ç 16:00. ³êòîðîâè÷à ââàæàòè íåä³éñíèì.

Áåçêîøòîâíà ðåêëàìíî-³íôîðìàö³éíà ãàçåòà «Ì³ñüêèé ÌÀÉÄÀÍ». Çàñíîâíèê, âèäàâåöü òà ðåäàêòîð Êîòåëüíèêîâà Í.Ñ. Ñâ³äîöòâî Р¹375 â³ä 10.12.03ð. Àäðåñà ðåäàêö³¿: 34400, гâíåíñüêà îáë., ì.Êóçíåöîâñüê, ì-í Þâ³ëåéíèé, 7. Òåë./ôàêñ. (03636) 2-42-32, (067) 362-97-27, (095) 830-6-000. E-mail: maydan2000@gmail.com, www.maydan.rv.ua. Ðîçïîâñþäæåííÿ îïëà÷åíå ðåêëàìîäàâöÿìè.  îêðåìèõ ðåêëàìíèõ ìàòåð³àëàõ çà áàæàííÿì çàìîâíèêà ìîæëèâ³ â³äõèëåííÿ â³ä ïðàâîïèñó. Îáñÿã: îäèí äðóêîâàíèé àðêóø, äðóê îôñåòíèé. Âèêîðèñòàííÿ ìàêåò³â ðåêëàìè áåç óçãîäæåííÿ ç ðåäàêö³ºþ íå äîçâîëÿºòüñÿ. Òèðàæ: 14200 ïðèì. ³ääðóêîâàíî ó âèäàâíèöòâ³ «À-ïð³íò», âóë.Òåêñòèëüíà, 28, ì.Òåðíîï³ëü, 46010. Ð/ð 26004010607980 ó ÔÊÁ «Ô³íàíñè òà êðåäèò», ÒΠâ гâíåíñüê³é îáë., ÌÔÎ 333603, êîä ªÄÐÏÎÓ 25894576. Çàì. ¹82

³äïîâ³äàëüí³ñòü çà äîñòîâ³ðí³ñòü ³íôîðìàö³¿ íåñå ðåêëàìîäàâåöü Ðåäàêö³ÿ íàäຠìîæëèâ³ñòü êîíòðîëþ òèðàæó

!


4

32 (385), 16 ñåðïíÿ 2011 ð.

ßêùî Âè íå îòðèìàëè ãàçåòó, òåëåôîíóéòå 2-42-32 

2011_32  

2011_32 gazeta maydan

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you