Page 1

Ðåêëàìíî-iíôîðìàöiéíà

òèðàæ 14 200

ãàçåòà

Äîñòàâëÿºòüñÿ Äîñòàâëÿºòüñÿ ÁÅÇÊÎØÒÎÂÍÎ ÁÅÇÊÎØÒÎÂÍÎ ïî ïî â³âòîðêàõ â³âòîðêàõ

28

(381) 19 ëèïíÿ 2011 ð.

ÊÓÇÍÅÖÎÂÑÜÊ ÊÓÇÍÅÖÎÂÑÜÊ

 

ÂÎËÎÄÈÌÈÐÅÖÜ ÂÎËÎÄÈÌÈÐÅÖÜ

 

ÐÀÔÀ˲ÂÊÀ


2



28 (381), 19 ëèïíÿ 2011 ð.

 4-ê³ì.êâ., 9/9, Þâ³ëåéíèé, 7, ³í. âàð³àíòè. Ò. 3-68-41, (067) 377-39-97.  3-ê³ì.êâ., 8/9, Âàðàø, 7. Ò. (097) 645-60-64.  3-ê³ì.êâ., 8/9, Ïåðåìîãè, 17. Ò. 2-31-41, (098) 710-50-22.  3-ê³ì.êâ., 3/9, Áóä³âåëüíèê³â, 26/1. Ò. (067) 407-00-72.  3-ê³ì.êâ., 1/5, Áóä³âåëüíèê³â (òåëåôîí, ë³÷èëüíèêè, ²íòåðíåò). Ò. (098) 971-28-20.  3-ê³ì.êâ., ì.ͳæèí. Ò. (098) 412-55-51, (096) 342-74-60.  2-ê³ì.êâ., 9/9, Âàðàø, 3. Ò. (098) 290-55-16, (067) 389-76-85.  2-ê³ì.êâ., 6/9, Áóä³âåëüíèê³â, 21. Ò. 3-41-54, (097) 953-22-59.  2-ê³ì.êâ., 5/9, Áóä³âåëüíèê³â. Ò. 3-89-33, (096) 991-00-30.  1-ê³ì.êâ., 6/9, Áóä³âåëüíèê³â, 36. Ò. 3-92-86, (097) 593-14-61.  2-ê³ì.êâ., 4/9, Áóä³âåëüíèê³â. Ò. (098) 275-84-98.  Êâàðòèðè, Áóä³âåëüíèê³â: 2-ê³ì., 4/5, 1-ê³ì., 2/9. Ò. (096) 979-16-18, (097) 110-06-47.  2-ê³ì.êâ., 3/5, Áóä³âåëüíèê³â. Ò. (097) 321-22-44.  2-ê³ì.êâ., 3/5, Áóä³âåëüíèê³â, 13, 33 òèñ.ó.î. Ò. (097) 756-26-85.  2-ê³ì.êâ., 2/9, Åíåðãåòèê³â, 11 (áåç ðåìîíòó, ñòàí æèëèé). Ò. (099) 040-63-68, (097) 397-18-61.  2-ê³ì.êâ., 1/9, Áóä³âåëüíèê³â, 21 (öåíòðàëüíà àëåÿ, ìîæëèâî ï³ä îô³ñ). Ò. (096) 984-12-46.  1-ê³ì.êâ., 5/9, Åíåðãåòèê³â, 11, 39ì2. Ò. (050) 580-21-26, (050) 810-72-91.  1-ê³ì.êâ., 5/5, âóë.ʳáåíêà, 1, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. (097) 883-48-31.  1-ê³ì.êâ., 5/5, Áóä³âåëüíèê³â. Ò. 2-45-81, (067) 961-00-14.  Òåðì³íîâî! 1-ê³ì.êâ., 4/5, Áóä³âåëüíèê³â (ðåìîíò, óòåïëåí³ ñò³íè, áàëêîí, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ðàìà), 23.5òèñ.ó.î. Ò. (067) 907-48-97.  1-ê³ì.êâ., 4/9, Âàðàø (êâàðòèðà íå âèíàéìàëàñü, ñòàí íîðìàëüíèé), ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. (067) 362-34-76, (067) 362-36-61 – 10:00-18:00.  1-ê³ì.êâ., 4/5, Áóä³âåëüíèê³â, 5/3 (çðîáëåíèé ðåìîíò óñ³º¿ êâàðòèðè, çàì³íåí³ â³êíà, ñàíòåõí³êà, êóõíþ ñóì³ùåíî ç áàëêîíîì). Ò. (098) 939-45-34, Âàëåíòèí.  1-ê³ì.êâ., 4/5, Áóä³âåëüíèê³â. Ò. (098) 113-92-14.  1-ê³ì.êâ., 3/5, Áóä³âåëüíèê³â. Ò. (097) 740-90-10.  1-ê³ì.êâ., 2/9, Âàðàø. Ò. 3-24-93, (067) 458-50-51.  1-ê³ì.êâ., 1/10, Ïåðåìîãè, 46, 45.5ì2. Ò. (096) 726-44-11.  1-ê³ì.êâ., 1/5, Áóä³âåëüíèê³â íà 2+äîï., ³í. âàð³àíòè. Ò. (098) 200-23-80.  1-ê³ì.êâ., Ñåâàñòîïîëü, Íàõ³ìîâñüêèé ð-í, ï³âí³÷íà ñòîðîíà, âóë.Áîãäàíîâà, 5/5 (â³ä õàçÿ¿íà, áåç ïîñåðåäíèê³â, êóïîëüíèé äàõ, çàã. 28.9ì2, æèëà 17.3ì2, âñå ïîðó÷, äî ÑÍÓßÅ³Ï 4 çóïèíêè, äî ïëÿæó «Ó÷êóºâêà» 10õâ., äî ìàéäàíó Çàõàðîâà, àâòîñòàíö³¿, ïåðåïðàâè 15õâ., áàçàð, àâòîñòîÿíêà, ñóïåðìàðêåò, çóïèíêà ìàðøðóòêè), 32òèñ.ó.î., òîðã. Ò. (067) 362-33-93, (067) 362-76-97.  1-ê³ì.êâ., Ðàôàë³âêà, âóë. Ïåòðîïàâë³âñüêà (ïîòðåẠðåìîíòó, 10ñîò.), íåäîðîãî. Ò. (096) 733-72-70.  Êâàðòèðó, Ðàôàë³âêà (60ì2, ñàðàé, ïîãð³á, àâòîìàéñòåðíÿ 105ì2). Ò. (097) 554-37-19.  Áóäèíîê, ì.Êîñòîï³ëü (îá’¿çíà Ñàðíèгâíå, 2-ïîâ., öåãëÿíèé). Ò. (096) 233-67-20.  Áóäèíîê, ñ.Êîëî䳿. Ò. (098) 518-43-59.  Áóäèíîê, ñ.Áàáêà (íà áåðåç³ ð.Ñòèð, íåäîáóäîâàíèé, âñ³ äîêóìåíòè). Ò. (067) 362-49-13.  Áóäèíîê, ì-í ϳâí³÷íèé, 3, áóä. 65 (Êóçíåöîâñüê, íàâïðîòè íàñîñíî¿ ñòàíö³¿, íåäîáóäîâàíèé). Ò. (097) 581-49-95.  Áóäèíîê, Ðàôàë³âêà, âóë.Ïóøê³íà, 23 (80% ãîòîâíîñò³). Ò. (096) 974-40-41, (096) 974-40-40.  Áóäèíîê, Ðàôàë³âêà (âñ³ çðó÷íîñò³, 13ñîò., ïðèâàòèçîâàí³). Ò. (096) 654-11-13.  Áóäèíîê, ñ.Çàáîëîòòÿ (íåäîáóäîâàíèé, 0.16ãà, ïðèâàòèçîâàíèé, äåðæ. àêò), ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. (098) 782-53-64.  Áóäèíîê, ð-í Êóçíåöîâñüêà, ³í. âàð³àíòè. Ò. (098) 971-08-05.  Áóäèíîê, ñìò.Âîëîäèìèðåöü, íåäîáóäîâàíèé, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. (096) 581-41-04, (096) 738-56-17.  ×àñòèíó áóäèíêó, ñ.Çàáîëîòòÿ (ïîòðåáóþ÷îãî âíóòð³øí³õ ðîá³ò, ïðèâàòèçîâàíèé), ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. (096) 569-57-11.  Õàòó, ñ.Êðàñíîñ³ëëÿ. Ò. (066) 764-29-49.  Õàòó, ñ.Ñóõîâîëÿ (ïîâîðîò íà Âîëîäèìèðåöü, 0.43ãà, ïðèâàòèçîâàíó, äåðæ. àêò). Ò. 2-48-10, 2-19-84, (066) 627-41-08, (098) 630-68-07.  Äà÷ó, ð-í àåðîïîðòó (2-ïîâ. áóäèíîê, ñâ³òëî, âîäà, äåðåâà, âèíîãðàä). Ò. (067) 364-26-86, (067) 362-37-60.  Äà÷ó, ð-í àåðîïîðòó (áóäèíîê, ë³òíÿ êóõíÿ, ñâ³òëî, âîäà). Ò. (096) 348-35-52.  Äà÷ó 10ñîò. (2-ïîâ. áóäèíîê, êîëîäÿçü, ñàðàé, ñàäîê, ïðèâàòèçîâàíó). Ò. (067) 362-27-77.  Äà÷ó 5ñîò., ð-í àåðîïîðòó (áóäèíî÷îê, ñâ³òëî, êîëîäÿçü, ñàðàé, äåðåâà). Ò. (097) 393-45-53.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó 6ñîò., íàâïðîòè «Æóðàâëèíè» (ç ìåòàëåâèì áóäèíêîì). Ò. (096) 348-35-52.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä çàáóäîâó, 0.15ãà, ïðèâàòèçîâàíó. Ò. (063) 678-61-31.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä çàáóäîâó, 10ñîò., ð-í àâòîìèéêè (ôóíäàìåíò, áóä. ìàòåð³àëè, äîêóìåíòè îôîðìëåí³). Ò. (097) 664-55-19.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä çàáóäîâó, 12.5ñîò., ð-í ÀÒÖ. Ò. (097) 968-62-40.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó 0.25ãà, ð-í «Ðèáàöüêî¿ õàòèíè» (ïðèâàòèçîâàíó, äåðæ. àêò), 1000ó.î./ñîò. Ò. (097) 480-29-31.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó 0.21ãà, ñ.Ñóõîâîëÿ (õóò³ð Îë³çàðêà, äåðæ. àêò), ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. (067) 363-56-14.

411

ÎÃÎËÎØÅÍÜ Ó ÊÎÆÅÍ Ä²Ì

 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä çàáóäîâó, âóë.  À/ì «ÂÀÇ-2108» 87ð.â., 1.3, 5-ÊÏÏ, ϳäã³ðíà (ð-í ÀÒÖ, ï³ä ë³ñîì, õîðîøå íà Óêðà¿í³ ç 1997ð., êîë³ð «âèøíÿ», ãàðàæíå çáåð³ãàííÿ, ñòàí õîðîøèé. Ò. (097) ì³ñöå). Ò. (096) 127-05-58. 759-86-58.  Òåðì³íîâî! Çåìåëüíó ä³ëÿíêó  À/ì «ÂÀÇ-2101» 76ð.â. Ò. (097) 617-53-78. 29.9ñîò., ñ.Áàáêà (ðîçïî÷àòå áóä³â À/ì «ÂÀÇ-2109» 2000ð.â., 1.5, íå âàíèöòâî, áóäèíîê 10õ12, ãàðàæ 5õ6, ðåíèé, ð³äíà ôàðáà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. ëàçíÿ 5.7, ëüîõ 4.5õ6.0 2 ñåïòèêè, (098) 469-20-99. ïðèâàòíà ËÅÏ, âñ³ äîêóìåíòè), òîðã,  À/ì «ËÓÀÇ-969Ì» 92ð.â., ñòàí õîôîòî íà www.4bloka.com. Ò. (098) ðîøèé. Ò. (097) 074-82-25. 689-79-06.  2 çåìåëüí³ ä³ëÿíêè ï³ä çàáóäîâó, ñ.Áàáêà (º äåðæ. àêò). Ò. (067) 364-43-46.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó 0.125ãà, ð-í Þâ³ëåéíîãî (º äåðæ. àêò). Ò. (097) 919-58-83.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä çàáóäîâó, 0.17ãà, ð-í Þâ³ëåéíîãî. Ò. (097) 169-93-19.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä çàáóäîâó, 15ñîò., ñ.Çàáîëîòòÿ (ï³äâåäåíî ñâ³òëî, ïðèâàòèçîâàíó). Ò. (096) 675-11-16.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó 0.25ãà, ñ.Ñîá³ùèö³ (ïîðó÷ åëåêòðîìåðåæà, âîäîïðîâ³ä), ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. (098) 229-06-09.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó 0.25ãà, Ñò.Ðàôàë³âêà, ð-í «Îêîëèö³» (ìîæëèâèé ïîä³ë íà 2 ÷àñòèíè, ïðèâàòèçîâàíó). Ò. (096) 275-51-08.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä çàáóäîâó, 13.5ñîò., Ñò.Ðàôàë³âêà (ð-í ÀÒÖ, äåðæ. àêò), ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 3-64-43, (098) 783-37-90, (098) 113-49-44.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä çàáóäîâó, 0.13ãà, Ñò.Ðàôàë³âêà. Ò. (067) 360-38-76.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó 23ñîò., Ñò.Ðàôàë³âêà (ïðèâàòèçîâàíó, äåðæ. àêò, ìîæëèâèé ïîä³ë). Ò. (096) 643-98-66.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó 0.2ãà, Ñò.Ðàôàë³âêà, âóë.ϳäã³ðíà (ç áóäèíêîì, ìîæëèâî ïî 10ñîò.). Ò. (067) 526-98-28.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä çàáóäîâó, 0.19ãà, Ðàôàë³âêà. Ò. (097) 791-10-38.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä çàáóäîâó, 0.12ãà, Ðàôàë³âêà. Ò. (067) 360-50-23.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó 0.12ãà, Ðàôàë³âêà, äåðæ àêò. Ò. (067) 154-77-84.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó 0.15ãà, Ðàôàë³âêà (îãîðîäæåíó, ñàäîê, ï³äâåäåíà âîäà, äåðæ. àêò). Ò. (096) 490-19-26.

 À/ì «Ìîñêâè÷-412 Êîìá³», îäèí âëàñíèê, íåäîðîãî. Ò. (067) 954-04-42.  Òåðì³íîâî! À/ì «Ìîñêâè÷-2141» 91ð.â., ñ³ðèé, ñòàí õîðîøèé, êóçíåöîâñüêà ðåºñòðàö³ÿ, 1300ó.î., òîðã. Ò. (098) 281-87-67.  À/ì: «Ìîñêâè÷ Ì-412» 94 ð.â., «²Æ2715» 91 ð.â, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. (050) 235-12-90.  À/ì «Ìîñêâè÷-407» 62ð.â., íà õîäó. Ò. (067) 452-09-25.  À/ì «Ìîñêâè÷», ìîæëèâî ïî çàï÷àñòèíàõ. Ò. (066) 764-29-49.  À/ì «ÇÀÇ 698-Ì», 92ð.â., íà õîäó, ñòàí õîðîøèé. Ò. (067) 364-45-80.  À/ì «ÓÀÇ-469Á», 2.5 áåíç.-ãàç, ìåõ. 4-ÊÏÏ, ïîçàøëÿõîâèê, êîë³ð õàê³, òåíòîâàíèé, 1500ó.î. Ò. (098) 859-43-06.

 ̳ñöå ï³ä ãàðàæ; ãàðàæ³: ãîòîâ³ òà íåäîáóäîâàí³. Ò. (096) 256-53-82.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä ãàðàæ, 60ì2, º äåðæ. àêò. Ò. (097) 676-87-68.  Ïðèì³ùåííÿ 70ì2, Ïåðåìîãè, 5, íåæèòëîâå. Ò. (096) 506-85-71.  Ìàãàçèí 42ì2, ð-ê «Öåíòðàëüíèé», 208. Ò. (097) 394-63-36.  Ìàãàçèí 26ì2, ð-ê «Ï³âí³÷íèé». Ò. (067) 491-28-11.  Ìàãàçèí 18ì2, ð-ê «Öåíòðàëüíèé», ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. (067) 589-58-91.  Ãàðàæ 6õ4, ð-í òåïëèöü. Ò. (096) 728-71-86.  Ãàðàæ 9õ5, ð-í òåëåâåæ³ (ñâ³òëî, âîäà, âîðîòà 2.8õ2.5); ì³ñöå ï³ä ãàðàæ 6õ4. Ò. (097) 947-78-26.  Ãàðàæ 6õ4, ð-í «Îêîëèö³». Ò. (067) 177-89-74.  Ãàðàæ 6õ4, ð-í «Îêîëèö³». Ò. 3-91-00, (096) 256-25-74.  Òåðì³íîâî! Ãàðàæ, ð-í òåëåâåæ³, íåäîáóäîâàíèé, íåäîðîãî. Ò. (096) 756-13-73.  Ãàðàæ íàâïðîòè ì³ë³ö³¿. Ò. (096) 348-35-52.  Ãàðàæ 6õ4, ð-í òåëåâåæ³, íåäîáóäîâàíèé. Ò. (096) 831-35-25.  Ãàðàæ, ð-í «Îêîëèö³». Ò. (098) 440-95-35.  Ãàðàæ 4õ5, áåòîííèé. Ò. (067) 454-61-72.  À/ì «Daewoo-Lanos» 2008ð.â., 1.5, ñèí³é, ö/ç, ñèãí. ïðîòèòóìàíí³ ôàðè, 80òèñ.êì., ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. (098) 971-53-37.  À/ì «Daewoo-Sens» 2005ð.â., íå áèòèé, êîìïëåêò çèìîâî¿ ãóìè, ñòàí õîðîøèé. Ò. (068) 146-30-48.  À/ì «KIA-Sephia» 94ð.â. 1.6³, ã/ï, êîðåêòîð ôàð, ö/ç, ³ììîá³ëàéçåð, ëþê, ñòàí â³äì³ííèé, 4400ó.î. (ìîæëèâî ïî äîðó÷åííþ). Ò. (097) 705-77-70, (067) 607-78-07.  À/ì «Citroen-Berlingo» 2007ð.â., äèç., ïîâíèé «ôàðø»+ôàðêîï, âàíòàæíèé, ùîéíî ïðèãíàíèé, 8000ó.î. Ò. 3-15-44, (066) 263-17-62.  À/ì: «Fiat-Doblo» 2006ð.â., 1.9ä., «DaewooLanos» 2007ð.â., 1.4. Ò. (067) 944-36-99.  À/ì «Ford-Fiesta» 85ð.â., 1.0á., 3-äâåðíèé, ñèí³é + çàï÷àñòèíè, ñòàí çàäîâ³ëüíèé, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. (096) 104-26-25.  À/ì «Opel-Ascona» 88ð.â., ì/³, ñèí³é, ñòàí õîðîøèé, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. (098) 469-20-99.  À/ì «Mercedes-Benz 300D» 95ð.â., Å êëàñ, ÷îðíèé, ñåäàí, 10.7òèñ.ó.î. Ò. (067) 494-25-21.  À/ì «BMW-320» 82ð.â. Ò. (067) 364-45-80.  À/ì «VW-Touran» 2003ð.â., 1.6, ñ³ðèé «ìåòàë³ê», 7 ì³ñöü, 14.5òèñ.ó.î. Ò. (067) 392-52-92.  À/ì «Renault-Kangoo» 2003ð.â., 1.5dci, ïàñàæèð., 83òèñ.êì, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. (067) 360-41-28.  À/ì «ÂÀÇ-2108» 91ð.â., êîë³ð «âèøíÿ», ñòàí õîðîøèé, 24òèñ.ãðí. Ò. (067) 366-96-32.  À/ì «ÂÀÇ-21061» 87ð.â., 5-ÊÏÏ, åë/çàï., çàï÷àñòèíè, ñòàí õîðîøèé, òîðã. Ò. (097) 109-56-52.

 Àâòîìîá³ëü ó ðîçñòðî÷êó â³ä 25ãðí/äåíü. Çíèæêà 9000ãðí. Ò. (098) 196-23-48.  Ì/ö «Óðàë» 84ð.â. Ò. (098) 127-57-14.  Ñêóòåð «Honda-Lead» ç äîêóìåíòàìè, 6500ãðí. Ò. (067) 494-25-21.  Ñêóòåð «Honda-Dio». Ò. (097) 066-23-09, (050) 162-63-62.  Âåëîñèïåä «Ardis». Ò. 2-62-01, (096) 446-52-50.  Àâòîêðàí «ÊÑ 2561 ÇÈË 130». Ò. (067) 408-01-29.  Äèñêè «Nissan-Primera», R15õ6, ñòàëåâ³, 4øò., îòâîðè 4õ114.3, ñòàí ³äåàëüíèé. Ò. (067) 779-59-39.  Äèñêè «BMW», R15, 4øò.; ãóìó äî âîçà R15, 16, á/â, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. (096) 979-17-22.  Äèñêè R16, ëåãêîñïëàâí³, á/â. Ò. (067) 171-75-45.  À/ì çàï÷àñòèíè ç ªâðîïè: äâèãóíè, ÊÏÏ, ÒÍÂÄ, òóðá³íè, êåðìîâ³ ðåéêè, îïòèêà, Ò. (067) 986-30-98, (099) 339-83-95.  ̳í³-òðàêòîð «Iseki» (2-êîðïóñíèé ïëóã, ôðåçà), ßïîí³ÿ, 23ê.ñ. Ò. 3-76-06, (096) 455-43-75.  Êàì³íü; ÷åðâîíèé êàì³íü; ùåá³íü; ï³ñîê; â³äñ³â; ÷îðíîçåì; òîðô. Äîñòàâêà. Ò. 3-85-16, (097) 190-99-16.  Øèôåð; öåìåíò; öåãëó: áóä³âåëüíó, ñèë³êàòíó, âîãíåòðèâêó, ëèöþâàëüíó; êàì³íü ÷åðâîíèé; ùåá³íü; áëîêè ç â³äñ³âó; øëàêîáëîêè; ï³íîáëîêè; ðàêóøíÿê; âàïíî; äîøêè; áðóñ; ÄÂÏ. Ò. (097) 488-62-18.  Êàì³íü; ÷åðâîíèé êàì³íü; ùåá³íü; ï³ñîê; â³äñ³â; ÷îðíîçåì; òîðô. Äîñòàâêà. Ò. (067) 458-09-05.  Êàì³íü; ùåá³íü; â³äñ³â. Äîñòàâêà 25ò. Ò. (067) 937-93-58.  ϳíîáåòîíí³ áëîêè 20õ30õ60; 10õ30õ60. Äîñòàâêà. Ò. (066) 767-74-40, (096) 972-05-33.  Áëîêè ç êðèìñüêîãî ðàêóøíÿêà, âèñîêî¿ ÿêîñò³, çà ö³íàìè âèðîáíèêà. Äîñòàâêà ó êîðîòêèé òåðì³í. Ò. (063) 937-28-60, (097) 281-15-00.  Êàì³íü; ÷åðâîíèé êàì³íü; ùåá³íü; ï³ñîê; â³äñ³â. Äîñòàâêà «Êàìàç». Ò. (097) 163-42-90.

 Áëîêè ç â³äñ³âó â³áðîïðåñîâàí³, ñò³íîâ³,  Êîëÿñêó çèìîâî-ë³òíþ «Chicco», ñ³ðó, ðâàí³ ñò³íîâ³, äëÿ îãîðîæ³ – ð³çíèõ êî- 600ãðí. Ò. (067) 458-42-75. ëüîð³â. Ò. (097) 488-62-18.  Êîëÿñêó çèìîâî-ë³òíþ «Viki», 700ãðí; âîçèê ë³òí³é «Travel», 470ãðí. Ò. (098)  Êàì³íü; ùåá³íü; â³äñ³â; ï³ñîê; 971-08-58. òîðô; ÷îðíîçåì (3-8ò); öåãëó á/â. Äî Êîëÿñêó çèìîâî-ë³òíþ, ñèíüî-áëàêèòñòàâêà. Ò. 2-44-83, (098) 203-27-08. íó, ñòàí â³äì³ííèé. Ò. 2-30-09, (099) 132-45-78.  Ùåá³íü ãðàí³òíèé, ôð. 5-20, 20-40, 70-  Êîëÿñêó çèìîâî-ë³òíþ. Ò. (096) 250; êàì³íü ÷åðâîíèé. Ò. (067) 106-06-13. 967-87-00.  Êîëÿñêó-âîçèê «Good-Baby», áëàêèò Êàì³íü áóä.; ÷åðâîíèé êàì³íü; íó, ñòàí â³äì³ííèé, íåäîðîãî. (098) ùåá³íü; â³äñ³â, ï³ñîê. Äîñòàâêà 927-42-20. (10-15ò). Ò. (098) 771-85-26.  Êîëÿñêó äëÿ ïðîãóëÿíêè, «Geoby», 3-êîë³ñíó, 3.5êã. Ò. (067) 907-48-97.  Êàì³íü; ùåá³íü; â³äñ³â; ï³ñîê; òîðô òà  Âîçèê-òðîñòèíêó ë³òí³é «Geoby», ³í. Äîñòàâêà «ÌÀÇ» ó çðó÷íèé äëÿ Âàñ óêîìïëåêòîâàíèé, ñòàí â³äì³ííèé. Ò. 3÷àñ (3-12ò). Ò. (067) 139-55-83. 58-66, (096) 950-68-65.  Âîçèê ë³òí³é, «Baciuzzi», ²òàë³ÿ. Ò.  Êàì³íü; ùåá³íü; ï³ñîê; ÷îðíîçåì; (097) 881-38-12. òîðô. Äîñòàâêà «ÌÀÇ» (10ò) ó çðó÷ Âåëîñèïåä 3-êîë³ñíèé, ç äàõîì; õîíèé äëÿ Âàñ ÷àñ. Ò. (067) 954-20-82. äóíêè «Geoby»; êð³ñëî-êà÷àëêó, 3ì³ñ.-3ð. Ò. (098) 281-84-48.  Êàì³íü (áàçàëüò); ùåá³íü áóäü-ÿêî¿  Ìàíåæ äèòÿ÷èé; õîäóíêè-êà÷àëêó. Ò. ôðàêö³¿. Äîñòàâêà «ÌÀÇ» ó çðó÷íèé äëÿ 2-43-92, (096) 859-02-28. Âàñ ÷àñ. Ò. (067) 918-17-46.  Õîäóíêè «Gåoby», ìóçèêàëüí³,  ªâðîáëîêè â³áðîïðåñîâàí³ 20õ20õ40, 170ãðí. Ò. 2-62-73. 20õ12õ40; ïàðàïåòè; äàøêè íà ñòîâï÷è-  Ñò³ëåöü äëÿ ãîäóâàííÿ. Ò. (097) êè; áîðäþðè; ïëèòêó òðîòóàðíó, ëèöþ- 951-22-77. âàëüíó (ð³çí³ êîëüîðè); ëîòêè; ºâðîïàðêàíè; áëîêè «ðâàíèé êàì³íü»; áðóê³âêó.  Ïîáóòîâó òåõí³êó: õîëîäèëüíèêè, Äîñòàâêà. Ò. (096) 226-56-68. äóõîâêè, òåëåâ³çîðè òà ³í. – íîâó, â³ä ïðîâ³äíèõ ºâðîïåéñüêèõ âèðîáíèê³â,  Êàì³íü; ùåá³íü; öåãëó (÷åðâîï³ä çàìîâëåííÿ. Ò. (067) 111-86-95. íó, á³ëó, ëèöþâàëüíó); ï³ñîê. Ò. (067) 956-96-45.  Õîëîäèëüíèê «Äîíáàñ», 2-êàì., á/â. Ò. (096) 977-80-22.  Øèôåð; öåìåíò; öåãëó (á³ëó, ÷åðâîíó,  Åë. ïëèòó «Ñ³÷», 4-êàìô., á/â, äåøåâîãíåòðèâêó, ëèöþâàëüíó); äîøêè; êðîê- âî. Ò. (066) 059-76-42. âè; áàëêè. Äîñòàâêà áåçêîøòîâíî. Ò. (098)  Åë. ïëèòó «Privileg», 50ñì, ñêëîêåðà775-55-03, (097) 380-03-09. ì³÷íó, «ìåòàë³ê» (íåðæàâ³éêà), ïðèâåçå Øâåëåðè. Ò. (095) 632-70-24. íó ç ͳìå÷÷èíè, íîâó, 4500ãðí. Ò. (096) 269-90-62.  Åë. ïëèòó «Âåñòà-Åëåêòðà», 50ñì. Ò. 3-17-90.  Òåëåâ³çîð «Distar». Ò. (067) 111-43-90.  Êîíäèö³îíåðè. Âñòàíîâëåííÿ. Ò. (067) 362-37-60.  Êîìï’þòåð: Celeron 1.8MHz/HDD 120Gb/DDR 512Mb/ìîí³òîð Sync Master 959NF 19", 1000ãðí. ò. (068) 569-73-07.  Íîóòáóê Asus, 2-ÿäåðíèé, 15", 1900ãðí; êîìï’þòåð Athlon 64, ÐÊ ìîí³òîð 17" – 2200ãðí. Ò. 3-79-35, (095) 427-53-76, (096) 409-37-16.  Ìîí³òîð «Samsung SyncMaster 997Mb», ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. (098) 982-63-03.  Ñóïóòíèêîâ³ àíòåíè; ð³çí³ ïðîåêòè, ïàêåòè êàíàë³â íà âèá³ð. Óñòàíîâëåííÿ, ãàðàíò³ÿ, îáñëóãîâóâàííÿ. Ò. 2-34-99, (067) 386-85-14.  Âåñ³ëüíó ñóêíþ (ðóêàâè÷êè, ñóìî÷êó) ñòàí õîðîøèé, íåäîðîãî. Ò. (096) 730-11-60.  Âåñ³ëüíó ñóêíþ îäèí ðàç îäÿãíåíó. Ò. (067) 428-99-10.  Äîøêè 50ìì, íàï³âñóõ³, îáð³çàí³; æåð-  Âåñ³ëüíó ñóêíþ, ð.44-46; òóôë³ á³ë³, äèíè, øòàõåòè ï³ä çàìîâëåííÿ;. Ò. (097) ð.36; ïðèêðàñè äî à/ì ìîëîäèõ. Ò. (098) 841-72-14. 977-47-04, (098) 927-42-20.  ÄÎØÊÈ, ÐÅÉÊÈ, ÁÐÓÑ, øòàõåòíèê.  Ðóøíèöþ «²æ-27Å» 73ð.â., 16 êàë³áð. Ò. (097) 645-44-98, (099) 212-56-11. Ò. (067) 494-25-21.  Äâåð³ âõ³äí³, ìåòàëåâ³, á/â. Ò. 2-36-84.  Áàÿí 71-72ð.â., Òóëà. Ò. (096) 979-16-18.  Äâåð³ íà êóõíþ ç³ ñêëîì. Ò. 3-17-90.  Êèëèìè: 2õ3, 2.5õ3.5, á/â, íåäîðîãî.  Ðàìó áàëêîííó; â³êíà – á/â. Ò. (096) Ò. 2-43-93, (098) 929-76-98. 619-16-31.  Á³ëüÿðäíèé ñò³ë, á/â, ö³íà äîãîâ³ðíà.  Òàõòó ðîçêëàäíó, æîâòî-îðàíæåâó, Ò. (096) 794-11-47, (096) 977-47-51.. ñòàí õîðîøèé, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. (066)  Òîðôîáðèêåò, íåäîðîãî. Äîñòàâêà. Ò. 059-76-42. (097) 137-36-59.  Äèâàí; øàôó; êóõíþ;êð³ñëî; òóìáî÷êó;  Áåíçîãåíåðàòîð 1.8êÂò. Ò. (096) ïîëè÷êó; ñò³ë; ñòîëèê; ë³æêî; óìèâàëüíèê. 127-90-61. Ò. (096) 283-68-02, (097) 281-47-79.  Êîìïëåêò âîäîñò³÷íî¿ ñèñòåìè íà áó Äèâàí ðîçêëàäíèé, á/â 5ì³ñ., ñòàí õî- äèíîê, æåðñòÿíèé, îöèíêîâàíèé. Ò. (097) ðîøèé. Ò. (097) 704-04-37. 311-79-40.  Ñò³íêó ñó÷àñíó; â³òàëüíþ – á/â. Ò.  Áî÷êó ç íåðæ. ñòàë³, ä³àìåòð 1000ìì, (098) 641-10-04. âèñîòà 1000ìì, òîâùèíà 3ìì, ïðèáëèç Ñïàëüíþ, íåäîðîãî. Ò. (096) 710-27-90. íî 800ë. Ò. 3-44-69, 3-19-43, (097)  Êð³ñëà ðîçêëàäí³ (ñïàëüíå ì³ñöå 297-74-33. 155õ65, ç ïîäóøêàìè), 2øò., 500ãðí. Ò. 3-29-80, (063) 667-27-87.  Êàí³ñòðè 30ë, ç íîñèêîì; á³äîíè  Êóõíþ, Ïîëüùà. Ò. (096) 979-17-22. ÏÅÒ: 24, 37, 48ë; ºìí³ñòü 40ë ï³ä  Êóõíþ ç ìèéêîþ, Ïîëüùà; ïåðåäïîê³é çàñîëþâàííÿ; êàí³ñòðè 30ë, ç íî1.1ì, ñâ³òëèé. Ò. (098) 661-76-01. ñèêîì, ç õàð÷îâîãî ïëàñòèêà, á/â.  Øàôó; òðþìî; êîìîä ñó÷àñíèé; äâåð³; Ò. (098) 479-51-83, (067) 363-09-67. â³êíà áàëêîíí³ ç æàëþçÿìè – á/â, ñòàí â³äì³ííèé. (096) 361-76-29.  Öóöåíÿò ðîòâåéëåðà, 1ì³ñ., 400ãðí. Ò.  Øàôó-êóïå 3.2õ2.4õ0.6 (âåëèêó, ç äçåð- (067) 125-60-61. êàëüíèìè äâåðèìà, 2 ïëàòòÿíèõ â³ää³ëè,  Öóöåíÿò í³ìåöüêî¿ â³â÷àðêè. Ò. (098) 2 â³ää³ëè ç ïîëèöÿìè, í³øà äëÿ ïèëîñî- 416-70-25. ñà). Ò. (050) 173-37-55.  Öóöåíÿò: ðîòâåéëåð, øàð-ïåé, ìîñ Ì’ÿêó ÷àñòèíó; äèâàí; 2 êð³ñëà; ñò³íêó. êîâñüêà ñòîðîæîâà, í³ìåöüêà â³â÷àðêà. Ò. Ò. (096) 252-51-09. (095) 663-29-74, (050) 757-88-05.  Ì’ÿêó ÷àñòèíó (2 êð³ñëà ðîçêëàäí³). Ò. 2-41-64, (097) 828-18-25.  Êîâáàñí³ òà ì’ÿñí³ âèðîáè ïî  Ì’ÿêó ÷àñòèíó (äèâàí, 2 êð³ñëà íåðîçãóðòîâèõ ö³íàõ äî Âàøîãî ñâÿòêëàäí³), á/â. Ò. (097) 610-38-49. êîâîãî ñòîëó (áàíêåòè, âåñ³ëëÿ,  Ì’ÿêó ÷àñòèíó (äèâàí, 2 êð³ñëà, 2 ïóçóñòð³÷³). ÒçΠ̒ÿñíèé ä³ì «Òðè ôèêè), áåæåâó, ñòàí õîðîøèé, 1500ãðí. êîïö³». Ò. (098) 516-42-66. Ò. (097) 769-15-29.  ˳æêî; øàôó 2-äâåðíó; òðþìî; êîìîä; ñò³ë  Ñâèíþ òóøêîþ àáî æ/â. Ò. (096) ðîçêëàäíèé; òàáóðåòè. Ò. (067) 111-43-90. 226-56-68.  ˳æêà îäíîñïàëüí³, 2øò.; â³êíà, 5øò.;  Ñâèíþ â’ºòíàìñüêî¿ ïîðîäè, òóøêîþ êàðíèç 3.5ì, äåðåâ’ÿíèé, ð³çüáëåíèé – àáî æ/â. Ò. (097) 892-03-79. á/â, íåäîðîãî. Ò. 3-12-89, (096)  Êàáàíà, 120-140êã æ/â, â³äãîäîâàíîãî íà463-45-19, (067) 364-07-31. òóðàëüíèìè õàð÷àìè. Ò. (096) 654-11-13.  Êîðîâó, 6ð., ñ.Ñîøíèêè. Ò. (097) 866-08-61, (097) 952-77-00.  ˳æêî-êîëèñêó, ïëåòåíó ç ëîçè;  Êîðîâó ç øîñòèì òåëÿì. Ò. (097) äèâàí-ìàëþê; ñò³ë-òóìáó êîìï’þ779-44-76. òåðíèé. Ò. 2-62-01, (096) 446-52-50.  Ðèáó æèâó. Ò. (097) 256-31-35.  Êîëÿñêó çèìîâî-ë³òíþ «VivaroAdbor», óí³âåðñàëüíó, á/â 4ì³ñ., 1100ãðí, òîðã. Ò. (097) 705-46-07.  Êîëÿñêó çèìîâî-ë³òíþ, Ïîëüùà, ñè-  3-, 4-ê³ì.êâ. (ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ). íüî-æîâòó, 999ãðí. Ò. (067) 354-17-51. Ò. (098) 939-45-34.  Êîëÿñêó çèìîâî-ë³òíþ «Chicco», óí³-  2-ê³ì.êâ., Âàðàø, Ïåðåìîãè (áåç ðåìîíòó). Ò. 2-17-89, (097) 945-50-40. âåðñàëüíó. Ò. (067) 100-20-04.  Êîëÿñêó çèìîâî-ë³òíþ «Adbor-Ring»,  1-ê³ì.êâ. Ò. (097) 390-78-14. ñ³ðî-ïåðñèêîâó. Ò. (097) 617-26-88, (096)  1-ê³ì.êâ., äî 20òèñ.ó.î (êð³ì 1-ãî ïîâ.). Ò. (098) 902-42-24. 756-13-33.

 Òåðì³íîâî! 1-ê³ì.êâ. Ïåðåìîãè, 22, äîðîãî, àáî ð-í Ñîáîðó. Ò. (097) 848-60-97, (097) 979-32-22.  Áóäèíîê àáî çåìåëüíó ä³ëÿíêó, Êóçíåöîâñüê. Ò. (098) 196-65-38.  Äà÷ó, äà÷íó ä³ëÿíêó, ð-í çàë. âîêçàëó, ñòàíö³¿. Ò. (098) 281-87-01.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïîáëèçó ì³ñòà (êðàéíþ àáî íà ðîçäîð³ææ³). Ò. (097) 262-07-50.  À/ì «ÂÀÇ» àáî ³íîìàðêó â õîðîøîìó ñòàí³ (ìîæëèâî áèòó, ãíèëó, ÿêà ïîòðåáóº ðåìîíòó). Ò. 3-99-05, (097) 205-74-08, (066) 239-88-01.  À/ì «ÓÀÇ Øâèäêà». Ò. (067) 382-90-43.  Ì/ö «ßâà», ç äîêóìåíòàìè. Ò. (097) 945-51-68.  Áðóõò ìåòàë³â. Ïîð³çêà íåãàáàðèòíîãî ìåòàëó; íàäàííÿ òðàíñïîðòó. Ò. (096) 453-05-57, (096) 584-90-98.  Äèâàí. Ò. 111-43-90.  Ôëåøêó 4-16Gb, á/â, ñòàí ðîáî÷èé. Ò. (097) 873-15-96.  Àêö³¿ «Çàõ³äåíåðãî». Ò. 3-13-88, (097) 204-92-38.

 3-ê³ì.êâ., 9/9, Ïåðåìîãè íà 2+äîï., Âàðàø, Ïåðåìîãè. Ò. 3-81-73, (097) 590-65-69.  3-ê³ì.êâ., 8/9, Ïåðåìîãè íà 1+1. Ò. (098) 056-94-97, (097) 793-72-51.  3-ê³ì.êâ., 7/9, Áóä³âåëüíèê³â íà 2+äîï. àáî ïðîäàì. Ò. (096) 125-85-11.  3-ê³ì.êâ., 5/5, Áóä³âåëüíèê³â íà 1+äîï., 2+äîï. Ò. 3-72-88, (067) 364-02-11.  3-ê³ì.êâ., 4/9, Âàðàø íà 2+1, 2+äîï. Ò. 3-78-87, (096) 581-41-31.  2-ê³ì., 9/9, Ïåðåìîãè, 22 íà 3-ê³ì. àáî ïðîäàì. Ò. 2-44-83, (098) 340-41-29.  2-ê³ì.+äîï., 5/9, Áóä³âåëüíèê³â íà 3-ê³ì., (2-5)/9. Ò. (098) 375-52-34.  2-ê³ì.êâ., 1/9, Þâ³ëåéíèé, 3 íà 1+1 àáî 1+äîï. Ò. 2-24-95, (067) 360-15-38.  1-ê³ì.êâ., Âàðàø íà 2-ê³ì., Âàðàø, Ïåðåìîãè. Ò. 2-17-89, (097) 940-71-57.  1-ê³ì.êâ., гâíå íà 1-ê³ì., Êóçíåöîâñüê. Ò. (098) 599-87-54.  Áóäèíîê, ñ.Çàáîëîòòÿ íà êâàðòèðó, Êóçíåöîâñüê àáî ïðîäàì. Ò. (098) 454-08-18.  Áóäèíîê, ñ.Çàáîëîòòÿ (80% ãîòîâíîñò³, íåâåëèêèé, íàäâ³ðí³ ñïîðóäè, ï³äâåäåíî ñâ³òëî) íà1-, 2-ê³ì. àáî ïðîäàì. Ò. (096) 675-11-16.

 2-, 3-ê³ì.êâ íà òðèâàëèé òåðì³í, ìîëîäà ñ³ì’ÿ ç äèòèíîþ. Ò. (097) 721-92-29.  1-, 2-, 3-ê³ì.êâ., íà íåòðèâàëèé òåðì³í, äîðîãî. Ò. (096) 712-42-48.  2-ê³ì.êâ., áàæàíî Âàðàø, Ïåðåìîãè, ïîðÿäîê, ñâîº÷àñíó îïëàòó ãàðàíòóºìî. Ò. (097) 151-55-58.  1-, 2-ê³ì.êâ. íà òðèâàëèé òåðì³í, ìîëîäà ñ³ì’ÿ. Ò. (097) 610-60-69.  1-, 2-ê³ì.êâ., ðîçãëÿíó âñ³ âàð³àíòè. Ò. (097) 783-04-30, (098) 775-55-19.  1-ê³ì.êâ., ìîëîäà ñ³ì’ÿ áåç ä³òåé. Ò. (098) 818-98-24.  Êâàðòèðó, áóäü-ÿêó. Ò. (067) 477-09-78.  Ïðèì³ùåííÿ ç ïðèëåãëîþ òåðèòîð³ºþ. Ò. (097) 262-07-50.

 2-ê³ì.êâ. íà òðèâàëèé òåðì³í, Âàðàø, 8, ìåáëüîâàíó. Ò. (067) 382-16-98.  2-ê³ì.êâ. íà òðèâàëèé òåðì³í, ìåáëüîâàíó, 1400ãðí. Ò. (068) 563-10-44.  2-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî (öåíòð ì³ñòà, ìåáëüîâàíó, âñ³ çðó÷íîñò³, äîêóìåíòè íà ïðîæèâàííÿ, â³ä þðèäè÷íî¿ îñîáè). Ò. (067) 364-27-75, (050) 849-39-34.  2-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî, âñ³ çðó÷íîñò³, Ïåðåìîãè. Ò. (098) 784-23-44.  1-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî (âñ³ çðó÷íîñò³, äîêóìåíòè íà ïðîæèâàííÿ, â³ä þðèäè÷íî¿ îñîáè). Ò. (096) 400-46-25.  2-ê³ì.êâ., 5/5, Áóä³âåëüíèê³â, ïåðåäîïëàòà 6ì³ñ. Ò. (097) 432-31-42.  2-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî, ìåáëüîâàíó. Ò. (093) 453-23-56.  2-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî (öåíòð ì³ñòà, ìåáëüîâàíó, äîêóìåíòè íà ïðîæèâàííÿ). Ò. (096) 873-75-44.  1-ê³ì.êâ., 2-é ïîâ., Áóä³âåëüíèê³â, ìåáëüîâàíó. Ò. (067) 950-61-88.  1-ê³ì.êâ., ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíó. Ò. (097) 178-80-94.  1-ê³ì.êâ., Êè¿â (ð-í «Äàðíèö³», ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíó). Ò. (097) 163-30-37.  1-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî, Ñåâàñòîïîëü (ìåáëüîâàíó, êîíäèö³îíåð). Ò. (099) 344-05-71.  1-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, íà òðèâàëèé òåðì³í, ìåáëüîâàíó, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿. Ò. 3-34-99, (067) 386-85-14.  1-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî, ð-í àâòîâîêçàëó, âñ³ çðó÷íîñò³, íåäîðîãî. Ò. (096) 752-21-61.  1-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî. Ò. (097) 443-55-98.  Êâàðòèðó íà òðèâàëèé òåðì³í, ìåáëüîâàíó. Ò. (098) 374-97-82.  ʳìíàòó íà òðèâàëèé òåðì³í ïîðÿäí³é ä³â÷èí³. Ò. (067) 139-12-18, (097) 867-38-80, (095) 020-25-42.  ³çüìó íà êâàðòèðó ä³â÷èíó, 250ãðí/ì³ñ. Ò. (096) 706-40-90.


www.maydan.rv.ua

28 (381), 19 ëèïíÿ 2011 ð.

íÿ 17 ëèï

3

³òàºìî ç þâ³ëåºì ÁÎÍÄÀÐÀ Ìèêîëó Ïëàòîíîâè÷à!

Íà êèëèì³ æèòòÿ ðîçêâ³ëà þâ³ëåéíà äàòà – Ïðèéìàéòå ùèðèõ ïîáàæàíü áàãàòî: Äîñòàòêó, äîáðà, äîâãîë³òòÿ, Ó êîæí³é ñïðàâ³ õàé çàâæäè ùàñòèòü, ³ê ùåäðèé, ÿê êàëèíîâå ñóöâ³òòÿ,  ëþáîâ³, ùàñò³ é ðàäîñò³ ïðîæèòü. Íåõàé Ãîñïîäü çàâæäè ó ïîì³÷ áóäå, À Ìàòè Áîæà áåðåæå â³ä çëà! Ç ïîâàãîþ äðóæèíà, ä³òè, îíóêè Àíäð³é òà ²ëëÿ.

 Áóð³ííÿ ñâåðäëîâèí, d=50mm, 110mm; ìîíòàæ íàñîñíîãî îáëàäíàííÿ. Ò. (096) 434-99-00, Ñåðã³é.

 Ïàñàæèðñüê³, âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ì/à «Ôîðä-Òðàíçèò» òà àâòîáóñîì ïî Óêðà¿í³, ÑÍÄ. Ò. 3-86-84, (067) 600-93-88.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ì/à «ÌåðñåäåñÑïðèíòåð» ïî ì³ñòó, îáëàñò³, Óêðà¿í³ (äî 2.5ò). Ò. 2-19-14, (067) 751-08-98, (096) 374-97-94.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³ ì/à «VW-LT maxi» (äîâãèé, ï³äâèùåíèé). Ïåðåâåçåííÿ ëàôåòîì àâàð³éíèõ, òåõí³÷íî íåñïðàâíèõ à/ì. Ò. 3-43-69, 3-88-86, (097) 921-87-00, (097) 921-86-86, (097) 885-41-55.  Ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³, ÑÍÄ ì/à «Ôîðä-Òðàíçèò» (íàéâèùèé, íàéäîâøèé); ïî¿çäêè ó Õìåëüíèöüêèé. Ò. 3-83-11, (067) 915-46-50.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³ ì/à «Ôîëüêñâàãåí LT-35» (äîâãèé, âèñîêèé). Ò. 3-82-42, (097) 899-32-08.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ì/à «Ìåðñåäåñ-Ñïðèíòåð» (íàéäîâøèé, íàéâèùèé) òà «Ìåðñåäåñ-Ñïðèíòåð» (3ò, 19ì2, 5 ïàñàæèðñüêèõ ì³ñöü). Ò. 2-21-92, 2-10-99, (096) 380-83-03.  Âàíòàæî-ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ì/à «Ìåðñåäåñ-Ñïðèíòåð» (íàéá³ëüøèé, íàéäîâøèé); ïîïóòíèé âàíòàæ äî Îäåñè. Ò. (097) 664-55-08.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³ ì/à «VW LT-35 Maxi», ïîñëóãè ëàôåòîì. Ò. 3-88-22, (097) 864-90-02, (097) 756-27-00.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³ ì/à «Ðåíî-Òðàô³ê», 1.2ò; â³çüìó ïîïóòíèé âàíòàæ äî Ëóöüêà (ïî ñóáîòàõ). Ò. 3-89-42, (096) 118-15-33.  Âàíòàæí³, ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³ ì/à «Mercedes-Sprinter» (ñåðåäí³é, âèñîêèé, 8 ì³ñöü, 1.5ò, 1.7õ3.4õ1.75). Ò. (097) 917-70-11.  Âàíòàæî-ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ «Mercedes-Sprinter maxi»; ïî¿çäêè ó Õìåëüíèöüêèé (8 ì³ñöü). Ò. 2-45-66, (098) 512-94-83.  Ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ïî Óêðà¿í³ ì/à «Mercedes-Sprinter» (ì’ÿê³ ðîçêëàäí³ ñèä³ííÿ, TV, DVD). Ò. 3-48-45, (096) 989-88-33.  Ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ àâòîáóñîì, ì³êðîàâòîáóñîì ïî Óêðà¿í³, ÑÍÄ, ó Ìîñêâó, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã. Ò. (067) 360-65-95, +7 (926) 333-17-79.

 Ïîñëóãè àâòîêðàíîì. Ò. (067) 360-88-16, (098) 840-87-79.

 Ïðîëîìè, ïðîõîäè, îòâîðè â áåòîí³; ïåðåíîñ ðîçåòîê, âèìèêà÷³â; â³äáèâàííÿ ïëèòêè, ôàðáè. Ò. 2-47-11, (097) 324-97-68.

 Âñ³ âèäè ïåðôîðàòîðíèõ ðîá³ò: ïðîõîäè, îòâîðè ³ ò.ï. Ò. (067) 362-37-60.  Ïîñëóãè åêñêàâàòîðîì «ðà÷îê». Ò.  Ïåðôîðàòîðí³ ðîáîòè; îòâîðè â áåòîí³; â³äáèâàííÿ ïëèòêè, ôàðáè. Íèçüê³ (096) 226-56-68.  Êîìïëåêñíèé ðåìîíò êâàðòèð: ïëèòêà, ö³íè. Ò. (096) 142-36-54. ã³ïñîêàðòîí; ïåðôîðàòîðí³ ðîáîòè; åëåê Ïåðôîðàòîðí³ ðîáîòè; ïîñëóãè òðèêà òà ³í. Øâèäêî, ÿê³ñíî. Ò. 3-94-34, åëåêòðèêà; îáøèâêà âàãîíêîþ, óñ(067) 944-36-80. òàíîâëåííÿ äâåðåé; îáëèöþâàííÿ  Áóä³âåëüí³ ðîáîòè; ã³ïñîêàðòîí áóäüïëèòêîþ. Ò. 3-84-71, (097) 137-37-66, ÿêî¿ ñêëàäíîñò³; ïëèòêà; ëàì³íàò; âàãîíêà; øòóêàòóðêà. Ò. (096) 794-11-47. (097) 720-64-14.  Îáøèâêà âàãîíêîþ; êëåºííÿ øïàëåð; øïàêëþâàííÿ. Øâèäêî, ÿê³ñíî, íåäîðî-  Âñ³ âèäè ïåðôîðàòîðíèõ ðîá³ò; óñòàãî. Ò. (067) 680-79-82. íîâëåííÿ äâåðåé; ðåìîíò åëåêòðîïëèò; ïåðåíîñ åëåêòðîðîçåòîê òà ³í.; êëàäêà. Ò.  Ôðàíöóçüê³ íàòÿæí³ ñòåë³; ïî(097) 692-08-57. âíà ïàë³òðà êîëüîðó òà ìàòåð³à Áóäü-ÿê³ îòâîðè â áåòîí³; óñòàíîâëåíëó. ²íäèâ³äóàëüí³ çàìîâëåííÿ, ãàíÿ áðîíüîâàíèõ äâåðåé; îáøèâêà áàëðàíò³ÿ. Ò. (097) 937-15-74, (066) êîí³â âàãîíêîþ, ³í. ðåìîíòí³ ðîáîòè. Ò. 155-29-93, (093) 525-53-95. (096) 199-26-71.  Åëåêòðèê, âñ³ âèäè ðîá³ò. Ò. (097)  Êëåºííÿ øïàëåð, ð³äêèõ øïàëåð; ëàì³- 286-32-69. íàò; âàãîíêà; â³äêîñè; øïàêë³âêà. Ò. (096)  Åëåêòðîìîíòàæí³ ðîáîòè: ïåðåíîñ ðî126-65-23, Ñåðã³é. çåòîê, âèìèêà÷³â òà ³í. Ò. (098) 859-43-06.  Âèãîòîâëåííÿ ïàì’ÿòíèê³â, ôîòîêåðà Îáøèâêà âàãîíêîþ; ëàì³íàò; ë³íîì³êè. Äîñòàâêà, âñòàíîâëåííÿ. Ò. 3-16-46, ëåóì; ñòÿæêà ï³äëîãè; ã³ïñîêàðòîí; (067) 106-14-93. åëåêòðîìîíòàæ; øïàêëþâàííÿ; êîí Äâåð³ ìåòàëåâ³, îçäîáëåí³ äåðåâîì. Çàì³ñóëüòàö³¿ ç äèçàéíó. Ò. 2-31-56, ðè, äîñòàâêà. ßê³ñòü ãàðàíòîâàíî. Ò. (0362) (097) 805-93-97. 43-41-90, (097) 377-70-53, (094) 966-41-90.  Âèãîòîâëåííÿ, ðåìîíò êàì³í³â, ïå ³äêîñè ç³ ñâîãî ìàòåð³àëó; ã³ïñîêàð- ÷åé, ãðóá, áàðáåêþ. Ò. 3-88-39, (096) òîíí³, ïåðôîðàòîðí³ ðîáîòè; îáëèöþ- 265-02-16. âàííÿ ïëèòêîþ; øïàêëþâàííÿ ñòåë³, ñò³í;  Âèãîòîâëåííÿ òðàêòîðíèõ òà ê³ííèõ óêëàäàííÿ ëàì³íàòó, ë³íîëåóìó. Ò. (067) áîð³í; ïðèéìàºìî çàìîâëåííÿ íà ð³çêó 154-47-15, (096) 752-93-81. ìåòàëó 1-5ìì. Ò. (03634) 2-51-59.  Øïàêëþâàííÿ; â³äêîñè; øòóêàòóðêà; åëåêòðîìîíòàæ; ëàì³íàò; ë³íîëåóì; ã³ïñî ßê³ñíà ïåðåòÿæêà ì’ÿêèõ ÷àñêàðòîíí³ ðîáîòè; îáøèâêà âàãîíêîþ. Ò. òèí, êóõîííèõ êóòî÷ê³â, ìàòðàö³â; (097) 497-31-43. çàì³íà ïðóæèí. Êîìóíàëüíà, 27.  Øïàêëþâàííÿ ñòåë³, ñò³í; êëåºííÿ øïàÒ. 2-60-64, (096) 518-81-98. ëåð; â³äêîñè; øòóêàòóðêà. Ò. 3-45-22, (096) 714-09-26.  ÆÀËÞDz ÂÅÐÒÈÊÀËÜͲ òà ÃÎÐÈÇÎÍ Øïàêëþâàííÿ ñòåë³, ñò³í; øòóêàòóðêà; ÒÀËÜͲ, áàìáóêîâ³, äæóòîâ³; ðîëåòè òêàêëåºííÿ øïàëåð, «ïîêàòêà» ôàðáîþ; íèíí³. Øâèäêî, ÿê³ñíî, íåäîðîãî. Ò. â³äêîñè. Ò. (097) 161-47-79. 3-87-41, (096) 643-77-53.  Øïàêëþâàííÿ ñòåë³, â³äêîñ³â, ñò³í; êëåºííÿ øïàëåð. Ò. 3-87-68, (097) 748-21-08.  Æàëþç³ ãîðèçîíòàëüí³, âåðòèêàëüí³. Ðîëåòè áàìáóêîâ³ òà ç òêà Ïðîìèñëîâèé àëüï³í³çì: ÿê³ñíà íèíè. Ïðîòèìîñê³òí³ ñ³òêè (çâè÷àéí³, ã³äðî³çîëÿö³ÿ ì³æïëèòíèõ ñòèê³â òà ðîëåòíîãî òèïó). Âñòàíîâëåííÿ, ãàáàëêîííèõ ðàì. Ò. (096) 222-95-57. ðàíò³ÿ, ÿê³ñòü, äîñòóïí³ñòü. Ò. 3-75-95, (067) 712-92-78.

 Ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ïî Óêðà¿í³ (15, 21, 36 ì³ñöü). Ò. 2-12-63, (097) 321-22-22.  Ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ïî Óêðà¿í³ «VW-T4» (8 ì³ñöü). Ò. (097) 767-16-27.

 Ïðîìèñëîâèé àëüï³í³çì; ÿê³ñíà ã³äðî³çîëÿö³ÿ ì³æïàíåëüíèõ ñòèê³â; âñ³ ïîñëóãè ³ç çîâí³øí³õ ðîá³ò. Ò. (096) 435-95-40.

 ÆÀËÞDz: âåðòèêàëüí³, ãîðèçîíòàëüí³. ÐÎËÅÒÈ: òêàíèíí³, áàìáóêîâ³, äæóòîâ³, çàõèñí³; ѲÒÊÈ ïðîòèìîñê³òí³. ³ä âèðîáíèêà. Ò/ô. 3-83-30, (067) 764-42-02, (093) 903-66-42.

 Ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ïî Óêðà¿í³ (15, 18, 22, 30 ì³ñöü); îáñëóãîâóâàííÿ âåñ³ëü, ïîõîðîí (ïî ì³ñòó). Ò. (067) 986-35-66, (066) 082-34-37.

 Ïîêð³âëÿ, ã³äðî³çîëÿö³ÿ ãàðàæ³â ºâðîðóáåðîéäîì; ñòÿæêà. Ò. (097) 720-35-85.  Ïîêð³âëÿ ºâðîðóáåðîéäîì ìàãàçèí³â, ëàðê³â, ãàðàæ³â, îô³ñ³â; ã³äðî³çîëÿö³ÿ. Ò. 2-37-32, (096) 640-76-37.  Ïîêð³âëÿ ãàðàæ³â ºâðîðóáåðîéäîì; ã³äðî³çîëÿö³ÿ ôóíäàìåíò³â. Ò. (066) 764-29-49.  Ñàíòåõí³÷í³ ðîáîòè: çàì³íà òðóá, êàíàë³çàö³¿; âñòàíîâëåííÿ, ðåºñòðàö³ÿ ë³÷èëüíèê³â, âñòàíîâëåííÿ âàíí, çì³øóâà÷³â, óí³òàç³â. Ò. 2-50-03, (067) 189-76-91, (096) 849-15-18.

 ÓÑÒÀÍÎÂËÅÍÍß, ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ «WINDOWS», êîìïëåêñíà íàñòðîéêà Âàøîãî êîìï’þòåðà. Âèð³øåííÿ òà óñóíåííÿ êîíôë³êò³â ³ íåïîëàäîê ó ñèñòåì³; íàëàøòóâàííÿ ²íòåðíåò; êîíñóëüòàö³¿. Ò. (097) 873-15-96, Ñàøà.

 Ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ïî Óêðà¿í³, ÑÍÄ, êðà¿íàõ ªâðîïè ì/à «VW-T4». Ò. (096) 577-77-38, +7(903) 507-20-01.  Ïàñàæèðñüê³, âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³ ì/à «VW-LT-3 maxi» (7 ì³ñöü). Ò. (096) 911-42-15.  Âàíòàæî-ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ «VW-Crafter» (âèñîêèé, äîâãèé). Ò. (067) 380-10-99.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³ (òåðìîáóäêà, äîâæ. 6ì, äî 5ò). Ò. (067) 274-02-09.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ à/ì «ÌÀÇ» ç ïðè÷åïîì (10-20ò). Ò. (097) 289-53-85.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî Óêðà¿í³, ÑÍÄ ì/à «MercedesSprinter» (íàéâèùèé, íàéäîâøèé). Ò. (097) 753-99-72, (097) 187-12-38.

 ÂѲ ÂÈÄÈ ÑÀÍÒÅÕͲ×ÍÈÕ ðîá³ò: îïàëåííÿ, âîäîïðîâ³ä, êàíàë³çàö³ÿ, óñòàíîâëåííÿ óí³òàç³â, äóøîâèõ êàá³íîê, çì³øóâà÷³â òà ³í. Êîíñóëüòàö³ÿ áåçêîøòîâíà. Ò. 2-60-41, (067) 884-97-89, (097) 153-87-47.  Ñàíòåõí³÷í³ ðîáîòè: çàì³íà âîäîïðîâîäó, êàíàë³çàö³¿; çì³éîâèê; óñòàíîâëåííÿ âàíí, óí³òàç³â, çì³øóâà÷³â. Ò. 2-12-71, 3-21-78, (098) 280-51-24, (097) 873-18-70.

 Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ áóñîì (1.2ò). Ò.  ÑÀÍÒÅÕͲ×Ͳ òà ÇÂÀÐÞÂÀËÜͲ (066) 930-96-34. ðîáîòè; ìîíòàæ ñèñòåì, îïàëåííÿ,  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ áóñîì ïî ì³ñòó, âîäîïîñòà÷àííÿ, êàíàë³çàö³¿; óñòàÓêðà¿í³. Ò. (097) 917-80-00. íîâëåííÿ ë³÷èëüíèê³â+ðåºñòðàö³ÿ.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, îáëàñò³, ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖ²¯. Ò. 2-33-14, (097) Óêðà¿í³ (1.5ò.) Ò. 3-77-17, (097) 770-87-25. 960-15-17, (097) 265-07-21.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³ ì/à «VW LT» (äîâãèé, ï³äâèùåíèé, ç ïðè÷åïîì). Ò. (097) 898-81-75, (096)  Áóð³ííÿ ñâåðäëîâèí. Øâèäêî, ÿê³ñíî, ãàðàíò³ÿ. Ò. (097) 891-07-47, (097) 604-95-79. 803-56-63.

 Âñòàíîâëåííÿ, íàñòðîéêà «Windows», ðåìîíò êîìï’þòåð³â, êîìïëåêòóþ÷èõ, ïðèíòåð³â; ï³äá³ð òà ïîøóê äðàéâåð³â, óñòàíîâëåííÿ ïðîãðàì. Ò. (097) 953-14-79, (067) 99-69-700.  Óñòàíîâêà OC «Windows» 7, XP SP3, íåîáõ³äíèõ ïðîãðàì òà äðàéâåð³â, àíòèâ³ðóñ³â, âèð³øåííÿ ïðîáëåì ç êîìï’þòåðîì. ßê³ñíèé ï³äõ³ä äî ñïðàâè. Ò. (097) 873-15-96.  Óñòàíîâëåííÿ íàñòðîéêà «Windows» íà ÏÊ òà íîóòáóêè; íàñòðîéêà ï³äêëþ÷åííÿ äî «ÎÃλ, ³í. ïîñëóãè. Ò. (067) 362-97-31, ç 15:00.  Óñòàíîâëåííÿ «Windows», àíòèâ³ðóñ³â; êîìïëåêñíà íàñòðîéêà Âàøîãî ÏÊ. Ò. (096) 313-67-36.  ÑÓÏÓÒÍÈÊβ ÀÍÒÅÍÈ: âñòàíîâëåííÿ, îáñëóãîâóâàííÿ; íàëàãîäæåííÿ, ïðîøèâêà, ðåìîíò òþíåð³â. Ãàðàíò³ÿ. Ò. (096) 584-94-99.

 ÏÐÎÔÅѲÉÍÈÉ ÐÅÌÎÍÒ ÒÅËŲÇÎв íà äîìó ó çàìîâíèêà. Ïîñëóãà ñüîãîäí³ – íà ñüîãîäí³. Ãàðàíò³ÿ. Ò. (096) 420-31-41.  ÑÅвÑÍÈÉ ÖÅÍÒÐ: òåðì³íîâèé ðåìîíò òåëåâ³çîð³â ó çàìîâíèêà. Ðåìîíò ïîáóòîâî¿ òåõí³êè: DVD, ìîí³òîð³â, ïèëîñîñ³â, ì³êðîõâèëüîâèõ ïå÷åé. Ãàðàíò³ÿ, äîñòàâêà. Ò. 3-85-08, 11:00-20:00, (067) 363-43-36, (067) 922-61-34.  Òåðì³íîâèé ðåìîíò ìîá. òåëåôîí³â, öèôðîâèõ ôîòîàïàðàò³â; óñòàíîâêà îðèã³íàëüíèõ êîðïóñ³â; òåðì³í âèêîíàííÿ ðîá³ò â³ä 1ãîä. Ìàã. «Äæåðåëî», 2-é ïîâ. Ò. (093) 918-16-25.  Ðåìîíò ìîá. òåëåôîí³â; â³äíîâëåííÿ ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ â òåëåôîí³. Ìàã. «Ë³õòàðèê» (ïåðåõðåñòÿ ðèíê³â «Ï³âäåííèé», «Öåíòðàëüíèé»). Ò. (098) 771-71-96.  Ìàéñòåðíÿ «A&Þ»: ðåìîíò ïðàëüíèõ ìàøèí-àâòîìàò³â áóäü-ÿêèõ ìàðîê. Ãàðàíò³ÿ òà ï³ñëÿãàðàíò³éíå îáñëóãîâóâàííÿ; çàïðàâêà à/ì êîíäèö³îíåð³â. Ò. 2-11-38, (097) 830-64-95.  Ðåìîíò ïðàëüíèõ ìàøèí-àâòîìàò³â ó Êóçíåöîâñüêó; íàäàííÿ êîíñóëüòàö³é; ïðîäàæ. Ò. (097) 944-65-96.

Ùèðî â³òàºìî ç 30-ð³÷÷ÿì ñï³ëüíîãî æèòòÿ ÑÅÐÍÞÊ Ëþáîâ Ñòåïàí³âíó òà Âîëîäèìèðà Îëåêñ³éîâè÷à!

19 ë è ï íÿ

Áàæàºì ùàñòÿ ³ çäîðîâ’ÿ, Áàæàºì äîâãèõ-äîâãèõ ë³ò, Ïðîæèòè â çëàãîä³ é ëþáîâ³ Äî ñòà ùàñëèâèõ äîáðèõ ë³ò. Âñþ äîáðîòó, ÿêà ùå º íà ñâ³ò³, Âñþ ðàä³ñòü, ùî æèâå ïîì³æ ëþäåé, Äî í³ã Âàøèõ í³ã ìè ïðèõèëÿºìî ñüîãîäí³ Ó öåé ïðåêðàñíèé þâ³ëåé. Íåõàé Ãîñïîäü çàâæäè îõîðîíÿº,  äóø³ ïàíóþòü ìèð ³ äîáðîòà, ²ñóñ Õðèñòîñ çäîðîâ’ÿ ïîñèëຠÍà ìíî㳿 ³ áëà㳿 ë³òà! Ç ïîâàãîþ ñèí Âîëîäèìèð ç äðàæóíîþ Ëþäìèëîþ, ç ä³òüìè ßðîñëàâ÷èêîì, Àðòåì÷èêîì, ñâàòè Êàðàáàíè, Âàñèëü òà Ðà¿ñà.  Ó ìàãàçèí íà ñåçîííó ðîáîòó ïðîäàâåöü. Ò. (098) 605-09-34.

 ÀÄÂÎÊÀÒ ÊÐÅÑÒÈÍÑÜÊÀ Ëþäìèëà Àïîëë³íàð³¿âíà: ï³äãîòîâêà ïîçîâíèõ çàÿâ; ïðåäñòàâíèöòâî ó ñóäàõ; îáñëóãîâóâàííÿ ï³äïðèºìñòâ çà äîãîâîðîì; ðåºñòðàö³ÿ þðèäè÷íèõ îñ³á. Ñìò.Âîëîäèìèðåöü, âóë.Øê³ëüíà, 5. Ò. (097) 430-95-93, (050) 016-28-47.

 Ó ìàãàçèí «×àé Êàâà» ïðîäàâåöü. Ò. (098) 221-94-71.  Ó íîâèé ïðîäîâîëü÷èé ìàãàçèí êâàë³ô³êîâàí³ ïðîäàâö³ (ä/ð ó òîðã³âë³, ç/ï âèñîêà, ïîâíèé ñîö. ïàêåò). Ò. 2-33-53.  Ó ñóïåðìàðêåò «Êîë³áð³ñ»: òîðã³âåëüíèé ïðåäñòàâíèê, îáâàëþâàëüíèê ì’ÿñà, âèðîáíèê õàð÷. íàï³âôàáðèêàò³â, ïðîäàâåöü-êîíñóëüòàíò, êàñèð òîðãîâîãî çàëó, îõîðîííèê òîðãîâîãî çàëó. Ò. 2-32-88.

 Çàïðîøóºìî âñ³õ æ³íîê â³äâ³äàòè ìàñàæíî-òðåíàæåðíèé ñàëîí «Îðõ³äåÿ». Ñó÷àñí³ òðåíàæåðè, àíòèöåëþë³òí³ ìàñàæåðè. Ïåðåìîãè, 5. Ò. 3-35-40, (098) 872-97-57.

 Ó Âàñ íèçüêèé ãåìîãëîá³í? Òåëåôîíóéòå, ï³äêàæåìî, ÿê ï³äâèùèòè. Ò. (098) 443-64-87.  Àêðèëîâå íàðîùóâàííÿ í³ãò³â; ìàí³êþð; ïåäèêþð; ÷èñòêà îáëè÷÷ÿ íàòóðàëü Ðåìîíò õîëîäèëüíèê³â íà äîìó. Ò. íîþ êîñìåòèêîþ. Ò. (098) 260-70-39, (096) 517-28-17. (050) 760-91-70.  Ðåìîíò àâòîìîá³ë³â. Ò. (097) 786-09-65.  Ðåìîíò ñêóòåð³â, Êèòàé, ßïîí³ÿ; ìîæ ³äïî÷èíîê ó Ñåâàñòîïîë³, êâàðëèâèé âè¿çä. Øâèäêî, ÿê³ñíî. Ò. (067) òèðà (ãàðÿ÷à âîäà, ïîðó÷ ñòîÿíêà, 277-60-24. 3 ïëÿæ³, äî ïëÿæó «Ó÷êóºâêà»  «Premiera Film»: â³äåîçéîìêà óðî÷èñ20õâ.). Ò. (095) 830-60-06. òèõ ïîä³é. www.premierafilm.blogspot.com. Ò. (097) 945-53-51.  «CinemaHause»: ïðîôåñ³éíà, ÿê³ñíà  ³äïî÷èíîê íà ×îðíîìó ìîð³. â³äåîçéîìêà âåñ³ëü, óðî÷èñòèõ ïîä³é. Ò. (067) 364-53-39, (050) 983-25-84, http:\\sinemahause.blogspot.com. Ò. (098) (050) 671-75-40. 227-32-89.  Ñòóä³ÿ «Ñëàéä»: â³äåî-, ôîòîçéîìêà; ñòâîðèìî ãàðíèé ô³ëüì ïðî Âàø Äåíü îä-  ³äïî÷èíîê íà ×îðíîìó ìîð³, Á³ëîìó ðóæåííÿ. www.wed-paradise.blogspot.com. Ò. îçåð³, Øàöüêèõ îçåðàõ òà çà êîðäîíîì. Ò. 2-49-59, (097) 805-92-25. 3-95-36, (097) 280-02-07, Ãåííàä³é.  ³äåîñòóä³ÿ «ËÞÄÌÈËÀ»: ïðîôåñ³éíà â³äåîçéîìêà âåñ³ëü+ôîòî íà äèñêó; âè¿çä âëàñíèì òðàíñïîðòîì. Ò. (096) 935-55-68, (096) 935-55-69.  Ïîñëóãè ôîòîãðàôà. Ðîáîòè íà  Õî÷åø îòðèìàòè ÒÓÀËÅÒÍÓ ÂÎÄÓ vk.com/artphotopage. Ò. (097) 682-10-47, â³ä «AVON»? Ñòàíü êîíñóëüòàíòîì ó Àðòåì. ëèïí³. Ðåºñòðàö³ÿ áåçêîøòîâíî. Îô³ñ íàä áàðîì «Ãàëàêòèêà». Ò. 2-47-11,  Ïðîôåñ³éíà ôîòîçéîìêà ó ì³ñò³ (067) 813-15-13, êîîðäèíàòîð Àíÿ. Êóçíåöîâñüê. Øâèäêî, ÿê³ñíî, äîñòóïí³ ö³íè. Çðàçêè ðîá³ò íà www.foto-kuznetsovsk.com.ua. Ò.  ³äêðèâñÿ íîâèé ñåðâ³ñíèé (097) 483-07-91. ïóíêò «Oriflame». Çàïðîøóºìî äî ñï³âïðàö³ ä³þ÷èõ ³ íîâèõ êîíñóëü Ìóçèêàíòè íà âåñ³ëëÿ, ³í. ñâÿòà; çàòàíò³â. Äîäàòêîâà ³íôîðìàö³ÿ çà ìîâíèê ìຠìîæëèâ³ñòü îçíàéîìèòèñÿ ç ò. 3-32-13, (097) 351-08-32. íàøèì âèêîíàííÿì (íà äèñêó). Ò. (098) 836-69-81.  Ìóçèêà íà âåñ³ëëÿ, ³í. óðî÷èñòîñò³. Ïðî-  Äîäàòêîâèé äîõ³ä äëÿ ñòóäåíò³â, ïåíñ³ôåñ³éíî, ÿê³ñòü òà õîðîøèé íàñòð³é ãàðàí- îíåð³â òà ïðàöþþ÷èõ. Ò. (098) 443-64-87. òóºìî. Ò. (097) 153-86-45, (097) 919-25-94.  Ðîáîòà â ìåðåæåâ³é êîìïàí³¿ ÑØÀ,  Ìóçèêà íà âåñ³ëëÿ, êîðïîðàòèâí³ âå÷³ð- äëÿ àêòèâíèõ ëþäåé ð³çíîãî â³êó (ìîæêè. Ò. (096) 877-29-41, (097) 924-65-56. ëèâ³ñòü ðîçâèâàòèñÿ, ïîñò³éíî çðîñòàþ Âåñ³ëüíà ìóçèêà; òàìàäà; ìóçè÷íå ÷èé äîõ³ä). Ò. (067) 926-63-19. îôîðìëåííÿ ïðîôåñ³éíèõ òà ðîäèííèõ  Ðîáîòà ó Êèºâ³: óêëàäàííÿ ïëèòêè, ñâÿò. Ò. (067) 363-09-59, (066) 039-00-03. îçäîáëþâàëüí³ ðîáîòè, øòóêàòóðêà. Ò. (097) 426-45-38, Þðà.  Ó Ìîñêâó ð³çíîðîáî÷³ (âíóòð³øí³,  ËÀ̲ÍÓÂÀÍÍß, ÁÐÎØÓÐÓçîâí³øí³ ðîáîòè); ó Íîâèé Íîâãîðîä ÂÀÍÍß, ÊÑÅÐÎÊÎϲß, ÏÎÑËÓÃÈ (ìîíîë³ò). Ò. (097) 934-28-86, Òàíÿ, ÔÀÊÑÓ, ÄÐÓÊ. Ò. 2-42-32. +7(965) 376-24-95.  ³çèòêè; ïë. êàðòêè; ö³ííèêè; ôëàºðè;  Ïîòð³áí³: ìóëÿð³, ìîíîë³òíèêè (îô³ñàìîêëåéêà; äðóê íà äèñêàõ; êîëüîðîâèé ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ). äðóê 100øò. À4 - 25ãðí. Ò. (067)  Ïîòð³áåí âîä³é («D», ñòàæ ðîáîòè íå 970-54-90, (050) 042-20-02, Êóçíåöîâñüê. ìåíøå 2ð.). Ò. 2-36-35.  Øêîëà «Âàø ñòàðò â ²íòåðíåò» – áåç-  Ô³ðì³ âî䳿 ç âëàñíèì àâòî (4-6 ïîñàäî÷êîøòîâíà òà â³äêðèòà äëÿ âñ³õ áàæàþ÷èõ. íèõ ì³ñöü). Ò. (096) 902-12-24, Äìèòðî. Çàïèñ ó øêîëó internetshkola@gmail.com.  Ïîòð³áåí òîðãîâèé ïðåäñòàâíèê (Êóç Ðåïåòèòîð ç àíãë³éñüêî¿ ìîâè äëÿ ð³çíèõ íåöîâñüê, Âîëîäèìèðåöü, ìîæëèâî áåç â³êîâèõ êàòåãîð³é (ä/ð ó ñó÷àñíèõ ìîâíèõ âëàñíîãî à/ì, áàæàíèé ä/ð â àíàëîã³÷í³é öåíòðàõ Êèºâà). Ò. (097) 788-94-66. ñôåð³). Ò. (098) 130-10-62, Âîëîäèìèð.  Óâàãà! Äîïîìîæó ñõóäíóòè òà íàâ÷ó  Ïîòð³áí³ ïðîäàâö³ ïðîäòîâàð³â. Ò. (067) çáåð³ãàòè ðåçóëüòàò! Ò. (097) 553-83-57. 788-78-49.  ÐÅÌÎÍÒ ÅËÅÊÒÐÎÏËÈÒ, ¿õ ï³äêëþ÷åííÿ. Øâèäêî, ÿê³ñíî, â çðó÷íèé äëÿ Âàñ ÷àñ. Ò. 2-22-28, (097) 873-19-37.

 Ïîòð³áí³: ïðîäàâåöü, òîâàðîçíàâåöü ïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â. Ò. (067) 362-62-20.  Ó ïðîäóêòîâèé ìàãàçèí ïðîäàâåöü. Ò. (097) 431-89-50.  Ïîòð³áí³: ïåðóêàð, ìàéñòåð ìàí³êþðó. Ò. 2-13-48, (097) 505-14-05.   àòåëüº øâà÷êè (ïîâíèé ñîö. ïàêåò). Ò. 3-26-86.  Ïîòð³áåí ìàéñòåð ç âèãîòîâëåííÿ êîðïóñíèõ ìåáë³â (ä/ð îáîâ’ÿçêîâèé). Ò. (097) 519-75-21.  Ó ñàëîí-ñòóä³þ «Åëåãàíò»: ïåðóêàð³, ìàí³êþðíèöÿ (ä/ð íå ìåíøå 2ð., îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ). Ò. 3-96-06, ò/ô. 3-93-93, (067) 943-25-93.  Ó ñ³ìåéíèé ñàëîí «Delight» ïåðóêàð³ (ä/ð íå ìåíøå 2ð., îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ). Ò. 3-44-67, ò/ô. 3-55-48, (067) 360-41-47.  Ïîòð³áåí êóõàð (äåííèé ãðàô³ê ðîáîòè, ïîâíèé ñîö. ïàêåò). Ò. (096) 127-84-00.  Ó êàôå «Äèêàíüêà»: êóõàð, îô³ö³àíò. Ò. (067) 362-27-77.  Ó êàôå-áàð «Ãàëàêòèêà» îô³ö³àíò. Ò. 2-14-50 ç 12:00.

 Àêö³ÿ ìèëîñåðäÿ: ïðîñèìî äîïîìîãè äëÿ ñ³ì’¿ ïîãîð³ëüö³â ñ.Ñîïà÷³â (Äóáðîâêè), áóäü-ÿê³ ðå÷³ (îñîáëèâî ïîñò³ëü, ïîñóä, ë³æêà); ð-ê «Öåíòðàëüíèé», ìàã. «Äìèòðóê ³ Êî», ¹471-474.  êîãî º ³íôîðìàö³ÿ ïðî ñ³ì’¿, ÿê³ ïîòðåáóþòü äîïîìîãè, òåëåôîíóéòå (097) 262-07-50, Äìèòðóê Ìèêîëà Àíäð³éîâè÷.  Âòðà÷åí³ äîêóìåíòè íà ïðàâî âëàñíîñò³ êâ.20, Ïåðåìîãè, 46 íà ³ì’ÿ Òóòåâè÷à À.Ì. ââàæàòè íåä³éñíèìè.  Õòî çíàéøîâ ÷îðíó ñóìî÷êó ç êëþ÷àìè òà äîêóìåíòàìè íà ³ì’ÿ Ãàë³í Îëåêñàíäðà Þð³éîâè÷à, ïðîõàííÿ ïîâåðíóòè çà âèíàãîðîäó. Ò. 3-98-32, (067) 853-00-72.  Âòðà÷åíå ÷îðíîáèëüñüêå ïîñâ³ä÷åííÿ ñ.Â-² ¹033164 íà ³ì’ÿ Ìàòâ³é÷óê Ìà𳿠Âîëîäèìèð³âíè ââàæàòè íåä³éñíèì.  Âòðà÷åíå ÷îðíîáèëüñüêå ïîñâ³ä÷åííÿ ñ.Á ¹271079 íà ³ì’ÿ Êàðïà÷ Òåòÿíè Îëåêñàíäð³âíè ââàæàòè íåä³éñíèì.  Âòðà÷åíå ÷îðíîáèëüñüêå ïîñâ³ä÷åííÿ ñ. ¹660636 íà ³ì’ÿ Êðèñþê ²ííè Àíàòî볿âíè ââàæàòè íåä³éñíèì.  Âòðà÷åíå ÷îðíîáèëüñüêå ïîñâ³ä÷åííÿ ¹430169 íà ³ì’ÿ Ùåêîòóðîâî¿ Òåòÿíè Âàñèë³âíè ââàæàòè íåä³éñíèì.  Âòðà÷åíå ïåíñ³éíå ïîñâ³ä÷åííÿ ¹116334 íà ³ì’ÿ Ùåêîòóðîâî¿ Òåòÿíè Âàñèë³âíè ââàæàòè íåä³éñíèì.

!

Áåçêîøòîâíà ðåêëàìíî-³íôîðìàö³éíà ãàçåòà «Ì³ñüêèé ÌÀÉÄÀÍ». Çàñíîâíèê, âèäàâåöü òà ðåäàêòîð Êîòåëüíèêîâà Í.Ñ. Ñâ³äîöòâî Р¹375 â³ä 10.12.03ð. Àäðåñà ðåäàêö³¿: 34400, гâíåíñüêà îáë., ì.Êóçíåöîâñüê, ì-í Þâ³ëåéíèé, 7. Òåë./ôàêñ. (03636) 2-42-32, (067) 362-97-27, (095) 830-6-000. E-mail: maydan2000@gmail.com, www.maydan.rv.ua. Ðîçïîâñþäæåííÿ îïëà÷åíå ðåêëàìîäàâöÿìè.  îêðåìèõ ðåêëàìíèõ ìàòåð³àëàõ çà áàæàííÿì çàìîâíèêà ìîæëèâ³ â³äõèëåííÿ â³ä ïðàâîïèñó. Îáñÿã: îäèí äðóêîâàíèé àðêóø, äðóê îôñåòíèé. Âèêîðèñòàííÿ ìàêåò³â ðåêëàìè áåç óçãîäæåííÿ ç ðåäàêö³ºþ íå äîçâîëÿºòüñÿ. Òèðàæ: 14200 ïðèì. ³ääðóêîâàíî ó âèäàâíèöòâ³ «À-ïð³íò», âóë.Òåêñòèëüíà, 28, ì.Òåðíîï³ëü, 46010. Ð/ð 26004010607980 ó ÔÊÁ «Ô³íàíñè òà êðåäèò», ÒΠâ гâíåíñüê³é îáë., ÌÔÎ 333603, êîä ªÄÐÏÎÓ 25894576. Çàì. ¹60

³äïîâ³äàëüí³ñòü çà äîñòîâ³ðí³ñòü ³íôîðìàö³¿ íåñå ðåêëàìîäàâåöü Ðåäàêö³ÿ íàäຠìîæëèâ³ñòü êîíòðîëþ òèðàæó


4

28 (381), 19 ëèïíÿ 2011 ð.

ßêùî Âè íå îòðèìàëè ãàçåòó, òåëåôîíóéòå 2-42-32 

2011_28  

2011_28 gazeta maydan