Issuu on Google+

Ð Ðå åê êë ëà àì ìí íî î -- ii í íô ôî îð ðì ìà àö ö ii é éí íà à

òèðàæ 14 100

ãã à àç çå åò òà à

Äîñòàâëÿºòüñÿ ÁÅÇÊÎØÒÎÂÍÎ ïî â³âòîðêàõ

20

(373) 24 òðàâíÿ 2011 ð.

ÊÓÇÍÅÖÎÂÑÜÊ

ÂÎËÎÄÈÌÈÐÅÖÜ

ÐÀÔÀ˲ÂÊÀ


2

20 (373), 24 òðàâíÿ 2011 ð.

3-ê³ì.êâ. 8/9, Âàðàø, 7. Ò. (097) 645-60-64. 3-ê³ì.êâ., 8/9, Áóä³âåëüíèê³â, 25/2, ³í. âàð³àíòè. Ò. (098) 853-52-52. 3-ê³ì.êâ., 8/9, Âàðàø, 45 íà 1+äîï. àáî ïðîäàì. Ò. (098) 831-91-86. Òåðì³íîâî! 3-ê³ì.êâ., 5/5, Áóä³âåëüíèê³â. Ò. 3-51-90, (097) 759-86-52. 3-ê³ì.êâ., 4/5, Áóä³âåëüíèê³â, 31/1. Ò. (067) 901-48-07, (067) 398-69-19. Òåðì³íîâî! 2-ê³ì.êâ., 7/9, Ïåðåìîãè. Ò. (098) 885-50-40, (097) 680-81-18. 2-ê³ì.êâ., 5/5, Ïåðåìîãè. Ò. (098) 801-95-52. 2-ê³ì.êâ., 4/5, Áóä³âåëüíèê³â. Ò. (097) 829-72-47. 2-ê³ì.êâ., 3/9, Âàðàø, 45À (êóòîâó, 54.5ì2). Ò. (096) 708-70-41. 2-ê³ì.êâ., 3/9, Âàðàø, 43 (íîâîáóäîâà, öåãëÿíèé áóäèíîê). Ò. (067) 362-79-59. 2-ê³ì.êâ., 2/9, Åíåðãåòèê³â, 11, áåç ðåìîíòó. Ò. (099) 040-63-68, (097) 397-18-61. 2-ê³ì.êâ., 1/9, Áóä³âåëüíèê³â, 35. Ò. 3-82-96, (067) 920-19-67. 2-ê³ì.êâ., 4/5, Ùîëê³íî, Êðèì (52/30/8, ÷èñòó, òåïëó), 40òèñ.ó.î., òîðã. Ò. (097) 568-27-05. 1-ê³ì.êâ, 7/9, Âàðàø, 14, 26òèñ.ó.î. Ò. (097) 825-72-75. 1-ê³ì.êâ., 6/9, Âàðàø, 18 (çðó÷íå ðîçòàøóâàííÿ), ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. (096) 395-59-44, (067) 477-69-15. 1-ê³ì.êâ., 4/5, Áóä³âåëüíèê³â. Ò. (050) 731-41-14. 1-ê³ì.êâ., 3/5, Áóä³âåëüíèê³â. Ò. (096) 283-68-02, (097) 281-47-79. 1-ê³ì.êâ., 3/5, Áóä³âåëüíèê³â. Ò. (097) 740-90-10. 1-ê³ì.êâ., 1/9, Âàðàø, 45 (ìîæëèâî ï³ä îô³ñ). Ò. (097) 477-70-56. 1-ê³ì.êâ., 1/9, гâíå, Âåðáîâà, 37 (ì³ñüêå ÄÀ²), ³í. âàð³àíòè. Ò. (096) 937-77-02. 1-ê³ì.êâ., 1/9, Ïåðåìîãè (öåíòð ì³ñòà). Ò. (096) 944-02-53. Êîòåäæ, Âîëîäèìèðåöü, âóë.˳ñîâàÏîëÿíà (ÁÀÌ, 2-ïîâ., 160ì2, íàâêðóãè ë³ñ, ïîðó÷ 2 ñòàâêè, àñôàëüò, ìîæëèâî ï³ä äà÷ó), ³í. âàð³àíòè. Ò. (098) 990-22-80, (066) 806-77-45. Áóäèíîê, Ðàôàë³âêà (äåðåâ’ÿíèé, âñ³ çðó÷íîñò³, ñàðàé, ãàðàæ, ë³òíÿ êóõíÿ, 13ñîò., ïðèâàòèçîâàí³). Ò. (096) 654-11-13. Áóäèíîê, ñ.Áàáêà (á³ëÿ ð.Ñòèð, 30ñîò., ïðèâàòèçîâàí³, âñ³ äîêóìåíòè). Ò. (067) 363-69-09, (067) 258-36-23. Áóäèíîê, ñ.Í.×àðòîðèéñüê (0.3ãà). Ò. (099) 740-32-31. Áóäèíîê, ñ.²âàí÷³ (öåíòð, ïðèâàòèçîâàíèé, õë³â, 25ñîò.). Ò. (096) 841-00-17. Áóäèíîê (ïðèâàòèçîâàíèé, ñåëî ãàçèô³êîâàíå, 50ñîò.). Ò. (096) 619-16-31. Áóäèíîê, ð-í Êóçíåöîâñüêà, ³í. âàð³àíòè. Ò. (098) 971-08-05. 1/2 áóäèíêó, Ðàôàë³âêà (ðåìîíò, âñ³ çðó÷íîñò³ â áóäèíêó) íà 1+äîï., àáî ïðîäàì. Ò. (096) 913-45-11. Õàòó, ñ.Êîøìàêè (ñàðàé, ãàðàæ, ïîãð³á). Ò. (096) 399-17-48. Õàòó, ñ.Âèðêà (40ñîò.), 1500ó.î., òîðã. Ò. (098) 214-44-24. Äà÷ó 5ñîò., ð-í àåðîïîðòó (áóäèíî÷îê, ñâ³òëî, êîëîäÿçü, ñàðàé, äåðåâà). Ò. (097) 393-45-53. Äà÷ó, ð-í àåðîïîðòó, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. (096) 399-17-48. Äà÷ó 13ñîò., ð-í ãðàäèðåíü (ïðèâàòèçîâàíó, áóäèíî÷îê, ñàðàé, ôðóêòîâ³ äåðåâà, êóù³, ñòàâîê ç ðèáîþ, êîëîäÿçü). Ò. 3-61-21 ç 14:00, (063) 825-28-76. Äà÷íó ä³ëÿíêó 12ñîò., ð-í àåðîïîðòó, ïðèâàòèçîâàíó. Ò. 3-52-78, 3-55-51, (097) 032-31-43, (096) 400-63-82. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó 0.25ãà, Ñò.Ðàôàë³âêà (ð-í «Ðèáàöüêî¿ õàòèíè», âóë. 50-ð³÷÷ÿ Ïåðåìîãè, ïðèâàòèçîâàíó). Ò. (098) 274-04-15. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó 0.25ãà, Ñò.Ðàôàë³âêà (ð-í «Ðèáàöüêî¿ õàòèíè», ïðèâàòèçîâàíó). Ò. (097) 480-29-31. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó 0.125ãà, ð-í Þâ³ëåéíîãî, Ñò.Ðàôàë³âêè. Ò. (097) 672-42-06, (096) 367-43-26. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä çàáóäîâó, 13.5ñîò., Ñò.Ðàôàë³âêà (ð-í ÀÒÖ, º äåðæ. àêò), ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 3-64-43, (098) 783-37-90, (098) 113-49-44. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó 0.15ãà, Ðàôàë³âêà. Ò. (067) 277-34-77, (097) 919-50-57. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä çàáóäîâó, 0.12ãà, Ðàôàë³âêà (º äåðæ. àêò). Ò. (067) 851-967-75-10. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó 0.22ãà, Ðàôàë³âêà (ç ôóíäàìåíòîì ï³ä áóäèíîê, ïîðó÷ ç íèì ïðîõîäèòü âîäíà ìàã³ñòðàëü, º äåðæ. àêò), 7500ó.î., ìîæëèâèé òîðã. Ò. (098) 869-50-91. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä çàáóäîâó, ñ.Áàáêà (ïðèâàòèçîâàíó, º äåðæ. àêò). Ò. (067) 364-43-46. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä çàáóäîâó, 0.25ãà, ñ.Êîñòþõí³âêà, ïðèâàòèçîâàíó. Ò. (098) 830-80-71.

416

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó 0.19ãà, ð-í ÀÒÖ (áóä³âåëüí³ ìàòåð³àëè íà ôóíäàìåíò³ áóä³âë³, êàíàë³çàö³ÿ, ñâ³òëî). Ò. (098) 281-84-50. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä çàáóäîâó, 0.25ãà, ð-í ÀÒÖ. Ò. (097) 968-62-40. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó 0.22ãà, ñ.Ñóõîâîëÿ (õóò³ð Îë³çàðêà, ð-í ñòàâê³â, ìîæëèâî ïî ÷àñòèíàõ). Ò. (066) 840-32-64. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 0.125ãà, ð-í Þâ³ëåéíîãî, (äåðæ. àêò íà çàáóäîâó). Ò. (098) 997-27-51. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ñ.Ç쳿íåöü (ï³ä Ëóöüêîì, á³ëÿ «Íîâî¿ ë³í³¿»). Ò. (067) 369-59-01. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó 29.9ñîò., ñ.Áàáêà (ðîçïî÷àòå áóä³âíèöòâî, áóäèíîê 10õ12, ãàðàæ 5õ6, áàíÿ 5.7, ëüîõ 4.5õ6, 2 ñåïòèêà, ïðèâàòíà ËÅÏ, âñ³ äîêóìåíòè), òîðã, ôîòî íà www.4bloka.com. Ò. (098) 689-79-06. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä ³íäèâ³äóàëüíó çàáóäîâó, 0.17ãà, ñ.Çàáîëîòòÿ. Ò. (067) 495-03-32. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó 0.15ãà, «Ïîë³ñüêà Íîâèíà-7», 6000ó.î. Ò. (098) 228-62-28. ÇÅÌÅËÜÍÓ Ä²ËßÍÊÓ 8ñîò., ð-í àåðîïîðòó, ïðèâàòèçîâàíó. Ò. 3-10-22, (050) 435-17-63. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó 0.12ãà, Âîëîäèìèðåöü, ð-í àåðîäðîìó, ïðèâàòèçîâàíó, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. (098) 787-56-19. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä çàáóäîâó, 0.15ãà, ñ.Ñóõîâîëÿ, ïðèâàòèçîâàíó. Ò. (098) 480-82-30, (063) 678-61-31. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä çàáóäîâó, 0.15ãà, ñ.Çàáîëîòòÿ, º äåðæ. àêò. Ò. (096) 178-40-54. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó 0.21ãà, ñ.Ñóõîâîëÿ (õóò³ð Îë³çàðêà, º äåðæ. àêò), ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. (067) 363-56-14. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä ãàðàæ. Ò. (096) 883-81-85. «Ñåíäâ³÷» 42ì2, ð-ê «Öåíòðàëüíèé» (ïðîìèñëîâèé ðÿä). Ò. (067) 281-17-52. Êîíòîðó Íîâîðàôàë³âñüêîãî ñïîæèâ÷îãî òîâàðèñòâà. Ò. (0234) 53-2-39, (067) 364-27-63. Ïðèì³ùåííÿ 70ì2, Ïåðåìîãè, 5 (íåæèòëîâå, ðåìîíò, ïîæåæíà îõîðîíà). Ò. (096) 506-85-71. Ïðèì³ùåííÿ 630ì2, 2-ïîâ., Ðàôàë³âêà. Ò. (096) 806-69-33. Ãàðàæ, ð-í ì³ë³ö³¿. Ò. (099) 097-03-93. Ãàðàæ 9õ4, ð-í òåëåâåæ³ (º çà¿çä, âîðîòà 2.5õ2.5). Ò. (096) 713-02-22. Ãàðàæ 6õ4, ð-í òåëåâåæ³, (âîðîòà 2.5õ2.5). Ò. (096) 487-02-01. Ãàðàæ 6õ4, ð-í òåëåâåæ³ (ñâ³òëî, çðó÷íèé çà¿çä, âîðîòà 2.5õ2.2). Ò. (067) 937-60-25. Ãàðàæ 6õ4, ð-í òåïëèöü (100% ãîòîâíîñò³, çðó÷íå ì³ñöå). Ò. 3-87-01, (097) 816-60-35. Ãàðàæ 6õ4, ð-í òåïëèöü (çðó÷íå ì³ñöå). Ò. (098) 616-46-69. Ãàðàæ³: ð-í òåïëèöü, ð-í «Îêîëèö³» (ïëèòè ïóñòîòí³). Ò. (067) 364-11-73. Ãàðàæ, ð-í «Îêîëèö³». Ò. 2-15-84, (096) 381-41-95. Ãàðàæ 6õ4, ð-í «Îêîëèö³», ñòàí õîðîøèé. Ò. (067) 363-84-40. Ãàðàæ 24ì2, ð-í «Îêîëèö³». Ò. (098) 910-01-74. Ãàðàæ 9õ4, ð-í «Îêîëèö³» (ïîá³ëåíèé, ïîôàðáîâàíèé «ï³ä êëþ÷», âîðîòà 2.5õ2.5, ñâ³òëî). Ò. 2-30-56, (097) 744-32-61. Ãàðàæ 6õ4, ìåòàëåâèé. Ò. (067) 170-58-39. Âîðîòà ãàðàæí³. Ò. (097) 321-76-51. Âîðîòà ãàðàæí³; äâóòàâð. Ò. (067) 354-15-52, (067) 354-15-46. À/ì «VW-Caddy» 2006ð.â., 1.9òä³, á³ëèé, 150òèñ.êì., ñòàí õîðîøèé + çèìîâà ãóìà. Ò. (098) 405-26-82. À/ì «VW-Caddy», 1.9òä³, ñ³ðèé «ìåòàë³ê», ïîâíà êîìïëåêòàö³ÿ. Ò. (067) 360-63-83. Áóñ «Mercedes-310D» 95ð.â., 2.9. Ò. (097) 346-86-98. Òåðì³íîâî! À/ì «Mazda-626» 95ð.â., 1.8³, åë. ïàêåò, ñòàí õîðîøèé, 5600ó.î. Ò. (097) 190-99-50. À/ì «Peugeot-405» 87ð.â., 1.6ê, ñòàí íîðìàëüíèé, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. (097) 795-18-01. À/ì «Renault-Kangoo», 1.6 cdi, äèç., ïàñàæèð., ñâ³æîïðèãíàíèé. Ò. (067) 360-63-83. À/ì «Renault-Kangoo» 2003ð.â., 1.5dci, ïàñàæèð., 83òèñ.êì, 8300ó.î. Ò. (067) 360-41-28. À/ì «Opel-Ascona» 88ð.â., ìîíî ³íæåêòîð, ñèí³é, ñòàí õîðîøèé, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. (098) 469-20-99. À/ì «Opel-Kadett» 87ð.â., 1.3, õåò÷áåê, 5-äâåðíèé. Ò. (097) 195-69-08. À/ì «Opel-Kadett» 89ð.â., 1.6, õåò÷áåê, 5-äâåðíèé, ÷åðâîíèé. Ò. (097) 895-92-14.

ÎÃÎËÎØÅÍÜ Ó ÊÎÆÅÍ Ä²Ì

À/ì «Chery-Kimo» 2008ð.â., 1.3³, 5-ÊÏÏ, åë. ïàêåò, êîíä., ìàãí³òîëà. Ò. (097) 311-78-68. À/ì «ÃÀÇ-3110 Âîëãà» 2004ð.â., 2.3³, 406, «ñ³ëüâåð», ñòàí õîðîøèé. Ò. (067) 937-60-25. À/ì «ÃÀÇ-2410» 90ð.â., ìîæëèâî ïî çàï÷àñòèíàõ. Ò. (097) 617-02-70. À/ì «ÂÀÇ-2121 Íèâà» 96ð.â., 1.7ê, á³ëèé, ñòàí õîðîøèé. Ò. (097) 960-15-04. À/ì «ÂÀÇ-21099» 92ð.â. 1.5, á³ëèé, 5-ÊÏÏ (ïîòðåáóþ÷èé ðåìîíòó êóçîâà), 2700ó.î., òîðã. Ò. (097) 265-33-99. À/ì «ÂÀÇ-2108» 87ð.â., 5-ÊÏÏ, ö/ç, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. (097) 508-76-17. À/ì «ÂÀÇ-2107» 2005ð.â., 1.5, 41òèñ.êì. Ò. (097) 917-06-98. À/ì «ÂÀÇ-2106» 2001ð.â., 1.5ê, 5ÊÏÏ, ìóçèêà, ñèãí., ö/ç, ñòàí õîðîøèé. Ò. (097) 795-18-99, Ñåðã³é. À/ì «ÂÀÇ-21074» 2002ð.â., Ðîñ³ÿ, 1.6, 2700ó.î. Ò. (098) 985-19-53. À/ì «Òàâð³ÿ», 2005ð.â., 1.1. Ò. (067) 275-22-30. À/ì «Ìîñêâè÷-Êîìá³», 88ð.â., ñòàí ðîáî÷èé. Ò. 3-58-27. À/ì «Ìîñêâè÷-412» 91ð.â., íà õîäó, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. (097) 841-13-56. Ì/ö «Ì³íñüê-˳äåð» 2007ð.â.; áåíçîãåíåðàòîð 1.8êÂò. Ò. (096) 127-90-61. Ìîòîðîëåð «QJ100T-2A», 6500êì, á/â 4ð., 4500ãðí. Ò. (067) 362-56-24. Ñêóòåð «Ãóñàð», 100ñì3, 700êì. Ò. (097) 788-46-78. Ïðè÷³ï äî ëåãêîâîãî à/ì, ñàìîðîáíèé, áåç äîêóìåíò³â. Ò. (097) 884-13-50. Ãóìó, äèñêè: R13-15; «Ò-4», R15, 16 – á/â. Ò. (097) 877-32-44. Çàï÷àñòèíè «ÂÀÇ-2103»: äâèãóí, ì³ñò çàäí³é; êîðîáêó; ðóëüîâó êîëîíêó; äâåðöÿòà, 4øò., áàê, êàðäàí, ôàðêîï, òîðìîçí³ áàðàáàíè, ïåðåäí³, êàïîò, 2øò. Ò. (098) 078-83-79. Àâòîêðàí «ÊÑ2561 ÇÈË 130». Ò. (067) 262-56-42. Òðàêòîð «Ò-25» 89ð.â. Ò. (096) 764-12-67. ̳í³-òðàêòîð «Iseki» (2-êîðïóñíèé ïëóã, ôðåçà), ßïîí³ÿ, 23ê.ñ. Ò. 3-76-06, (096) 455-43-75. Ðîòîðíó êîñàðêó; 2-êîðïóñíèé ïëóã äî «Ò-25». Ò. (096) 752-85-51. Êîëåñî ïåðåäíº â çáîð³ â³ä êîìáàéíà «Íèâà». Ò. (098) 971-08-13. Ðîçïîä³ëüíèê, ïàëèâíèé íàñîñ äî òðàêòîðà «ÞÌÇ». Ò. (067) 170-95-41. Øèôåð; öåìåíò; öåãëó (á³ëó, ÷åðâîíó, âîãíåòðèâêó, ëèöþâàëüíó); äîøêè; êðîêâè; áàëêè. Äîñòàâêà áåçêîøòîâíî. Ò. (098) 775-55-03, (097) 380-03-09. Øèôåð; öåìåíò; öåãëó: áóä³âåëüíó, ñèë³êàòíó, âîãíåòðèâêó, ëèöþâàëüíó; êàì³íü ÷åðâîíèé; ùåá³íü; áëîêè ç â³äñ³âó; øëàêîáëîêè; ï³íîáëîêè; ðàêóøíÿê; âàïíî; äîøêè; áðóñ; ÄÂÏ. Ò. (097) 488-62-18. Êàì³íü; ÷åðâîíèé êàì³íü; ùåá³íü; ï³ñîê; â³äñ³â; ÷îðíîçåì; òîðô. Äîñòàâêà. Ò. 3-85-16, (097) 190-99-16. Êàì³íü; ùåá³íü; ï³ñîê; ÷îðíîçåì; òîðô. Äîñòàâêà «ÌÀÇ» (10ò) ó çðó÷íèé äëÿ Âàñ ÷àñ. Ò. (067) 954-20-82. Êàì³íü áóä.; ÷åðâîíèé êàì³íü; ùåá³íü; â³äñ³â, ï³ñîê. Äîñòàâêà (10-15ò). Ò. (098) 771-85-26. Áëîêè ç â³äñ³âó â³áðîïðåñîâàí³, ñò³íîâ³, ðâàí³ ñò³íîâ³, äëÿ îãîðîæ³ – ð³çíèõ êîëüîð³â. Ò. (097) 488-62-18. Êàì³íü; ÷åðâîíèé êàì³íü; ùåá³íü; ï³ñîê; â³äñ³â. Äîñòàâêà «Êàìàç». Ò. (097) 163-42-90. Êàì³íü; ùåá³íü; â³äñ³â; ï³ñîê; òîðô. Äîñòàâêà «ÌÀÇ» ó çðó÷íèé äëÿ Âàñ ÷àñ (12ò). Ò. (067) 139-55-83. Ïëèòè äâóòàâð 32, 6ì, 4øò., êàòêè äî íüîãî (äëÿ ëåá³äêè), 2øò., íåäîðîãî. Ò. (098) 071-52-86. Êàì³íü; ùåá³íü; â³äñ³â; ï³ñîê; òîðô; ÷îðíîçåì (3-8ò); öåãëó á/â. Äîñòàâêà. Ò. 2-44-83, (098) 203-27-08. ªâðîáëîêè â³áðîïðåñîâàí³ 20õ20õ40, 20õ12õ40; ïàðàïåòè; äàøêè íà ñòîâï÷èêè; áîðäþðè; ïëèòêó òðîòóàðíó, ëèöþâàëüíó (ð³çí³ êîëüîðè); ëîòêè; ºâðîïàðêàíè; áëîêè «ðâàíèé êàì³íü»; áðóê³âêà. Äîñòàâêà. Ò. (096) 226-56-68. Öåãëó: á³ëó ïîëóòîðíó, ÷åðâîíó – á/â. Äîñòàâêà. Ò. 2-44-83, (098) 203-27-08.

ÁËÎÊÈ ÐÀÊÓØÍßÊ. Ò. (097) 899-54-65. Êàì³íü; ùåá³íü; â³äñ³â; ï³ñîê; öåãëó á³ëó, ÷åðâîíó (äî 8ò); ïèëîìàòåð³àëè; äîøêè; áðóñè. Äîñòàâêà. Ò. 2-24-81, (067) 585-05-13. ϳíîáåòîíí³ áëîêè 20õ30õ60; 10õ30õ60. Äîñòàâêà. Ò. (066) 767-74-40, (096) 972-05-33. Áëîêè ç êðèìñüêîãî ðàêóøíÿêà âèñîêî¿ ÿêîñò³ çà ö³íàìè âèðîáíèêà. ÄîÊîëÿñêó-òðîñòèíêó ë³òíþ «Geoby», ñòàâêà ó êîðîòêèé òåðì³í. Ò. (063) óêîìïëåêòîâàíó, ñòàí â³äì³ííèé. Ò. 937-28-60, (097) 281-15-00. 3-58-66, (096) 950-68-65. Êîëÿñêó çèìîâî-ë³òíþ «Áåá³-��þêñ», Êàì³íü; ùåá³íü; öåãëó (÷åðâîíó, á³ëó, âîãíåòðèâêó, ëèöþâàëü- ÷åðâîíî-áåæåâó, óêîìïëåêòîâàíó, ñòàí íó); ï³ñîê. Äîñòàâêà áåçêîøòîâ- õîðîøèé, 850ãðí, òîðã. Ò. (067) 932-29-51. íî. Ò. 3-42-02, (067) 956-96-45. Êîëÿñêó äèòÿ÷ó, íåäîðîãî. Ò. (067) Ìåòàë ëèñòîâèé, 2ìì. Ò. (066) 979-89-94. Âîçèê çèìîâî-ë³òí³é «Tako-Sport», 930-96-34. ÷åðâîíî-ñ³ðèé, ñòàí õîðîøèé. Ò. ÒÂÅÐÄÎÏÀËÈÂͲ ÊÎÒËÈ 3-75-98, (067) 295-87-16. Âîçèê, ñ³ðî-÷åðâîíèé, 500ãðí. Ò. «VIADRUS; ðàä³àòîðè îïàëåííÿ. Çàâæäè êðàù³ ö³íè. www. (096) 146-36-61. Âîçèê, ñòàí õîðîøèé, áîðäîâî-áåTermoMart.com. Ò. 2-47-62, (098) æåâèé, 550ãðí. Ò. (098) 479-51-09. 408-54-39, (098) 590-11-77. Âîçèê äëÿ äâ³éíÿò «Inglesina», ñèí³é, Âàííó ÷àâóííó, á/â, íåäîðîãî. Ò. ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. (097) 190-26-61. Âîçèê «Geoby», óêîìïëåêòîâàíèé, (097) 617-02-15. Âàííó ÷àâóííó; óí³òàç – á/â. Ò. ñòàí â³äì³ííèé. Ò. 3-44-97, (067) 701-13-61. (097) 400-19-40. Âîçèê «Geoby», ÷îðíèé ç ðîæåâèÂàãîíêó; áëîêõàóñ; ï³äëîãó; ðåéêè. ìè âñòàâêàìè, óêîìïëåêòîâàíèé, ñòàí Ò. (097) 664-05-32. ÄÎØÊÈ, ÐÅÉÊÈ, ÁÐÓÑ, øòàõåòíèê. õîðîøèé, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 3-31-52, (097) 190-99-63. Ò. (097) 195-13-11. Ì/ö äèòÿ÷èé íà àêóìóëÿòîð³, 2-4ð.; Øòàõåòíèê, áåðåçà, â³ëüõà, íàï³âêðóãñàìîêàò ç 1ð. Ò. 2-15-78, (067) 768-55-26. ëèé. Äîñòàâêà. Ò. (097) 163-06-01. Âåëîñèïåä äèòÿ÷èé, 2-3ð. Ò. 3-53-74, Øòàõåòè, æåðäèíè – ï³ä çàìîâëåí(096) 221-20-73. íÿ. Ò. (097) 841-72-14. Âåëîñèïåä äèòÿ÷èé, 1-3ð.; êîíèêà³êíà äåðåâ’ÿí³, 1.05õ1.25, 5øò., ãîéäàëêó; âàííî÷êó äèòÿ÷ó. Ò. (096) íîâ³. Ò. (097) 885-52-35. 256-20-00. ³øàëêó ïðèñò³ííó ç òóìáîþ äëÿ Ñò³ëåöü äëÿ ãîäóâàííÿ «Geoby», âçóòòÿ. Ò. 3-66-43, (067) 580-81-42. Øàôè 2-äâåðí³ ç àíòðåñîëÿìè, á/â. ñòàí ³äåàëüíèé. Ò. (067) 662-41-73. Ò. (096) 619-16-31. Ïîáóòîâó òåõí³êó ç ͳìå÷÷èÌ’ÿêó ÷àñòèíó (äèâàí, 2 êð³ñëà), íè: åëåêòðîïëèòè, õîëîäèëüíèñòàí õîðîøèé. Ò. (097) 873-19-23. Ì’ÿêó ÷àñòèíó êóòîâó, ç êð³ñëîì, êè, ìîðîçèëüí³ êàìåðè òà ³í. Ò. (098) 780-41-01. ñòàí õîðîøèé. Ò. (066) 633-80-45. Ì’ÿêèé êóòî÷îê (äèâàí, 2 êð³ñëà), Ïðàëüí³ ìàøèíè; åëåêòðîïëèòè; õîíåäîðîãî. Ò. 3-87-41, (097) 725-65-48. Ì’ÿêèé êóòî÷îê (äèâàí êóòîâèé, ðîç- ëîäèëüíèêè; ìîðîçèëüí³ êàìåðè òà ³í. – ͳìå÷÷èíà, á/â, ñòàí õîðîøèé. Ò. êëàäíèé, êð³ñëî íåðîçêëàäíå). Ò. (067) 594-59-42. 3-71-68 ç 18:00, (097) 524-15-95. Åë. ïëèòó «Åëåêòðà-1001», 350ãðí. Ì’ÿêèé êóòî÷îê (ðîçêëàäíèé, ç êð³ñëîì); ñò³íêó, â³ò÷èçíÿíó – ñòàí Ò. 2-28-46, (096) 127-46-08. Òåëåâ³çîð «Samsung», 15", ñòàí õîðîøèé. Ò. 3-17-74, (097) 799-00-74. Ñïàëüíþ, ͳìå÷÷èíà, ñâ³òëó, ï³ä â³äì³ííèé. Ò. (066) 767-74-40, (096) 994-25-57. äóá, á/â. Ò. (067) 151-49-05. Êîíäèö³îíåðè; âñòàíîâëåííÿ. Ò. (067) Ñïàëüíèé ãàðí³òóð; êóõîííèé êóòî362-37-60. ÷îê. Ò. (067) 409-12-96. Êîíäèö³îíåðè; âñòàíîâëåííÿ, ãàðàíÑò³íêó «Â³êòîð³ÿ»; ñïàëüíþ á³ëó, ò³ÿ. Ò. (098) 536-00-70. á/â. Ò. (096) 975-48-09. Êîìï’þòåð: Ñeleron 1.7/DDR 256Mb/ Äèâàí êóòîâèé, âåëèêèé, ðîçêëàä40Gb/CD-RW/ìîí³òîð Samsung íèé, 300ãðí. Ò. (097) 866-77-94. ˳æêî îäíîñïàëüíå; øàôó 3-äâåðíó 763MB, á/â. Ò. (096) 944-59-24. Êîìï’þòåð: Athlon 2.8MHz (AM2+)/ – äåøåâî. Ò. 3-64-33, (067) 360-78-19. ˳æêî ïîëóòîðíå; ñò³íêó, ñòàí õîðî- DDR2 2Gb/HDD 160Gb/â³äåî äî øèé – á/â. Ò. 3-11-95, (096) 808-55-66. 512MB/DVD-RW/ìîí³òîð Dell 17" LCD, ˳æêî äèòÿ÷å 162õ66 (ì’ÿê³ áèëüöÿ, êëàâ³àòóðà, ìèøêà, 2500ãðí. Ò. (097) òóìáà äëÿ á³ëèçíè). Ò. (097) 617-43-58, 668-25-77. Êîìï’þòåð: Athlon 2200+/DDR (097) 066-23-21. ˳æêî äèòÿ÷å, 150ãðí. Ò. (067) 512/HDD 40Gb/ìîí³òîð Samsung 17", îïòè÷íà ìèøêà 1400ãðí, òîðã. Ò. (067) 275-22-30. Êîëÿñêó çèìîâî-ë³òíþ, «Good-Baby» 587-40-46. 2010ð.â., ñèíüî-ñ³ðó, ñòàí ³äåàëüíèé. Ìîá. òåëåôîí «iPhon 4G», 2 sim, TV, Ò. (097) 485-34-22. ñåíñîðíèé, íîâèé, 650ãðí; ìîí³òîðè ÐÊ: Êîëÿñêó çèìîâî-ë³òíþ «Geoby», 17", 350ãðí, 19", 750ãðí. Ò. 3-79-35, (095) 3-êîë³ñíó, â³ä íàðîäæåííÿ äî 3ð., ñòàí 427-53-76, (096) 409-37-16. õîðîøèé; à/ì êð³ñëî «Geoby», ïðàêÌîá. òåëåôîí «Sony Ericcson òè÷íî íîâå. Ò. (096) 351-58-58. W580», óêîìïëåêòîâàíèé, ñòàí äóæå Êîëÿñêó çèìîâî-ë³òíþ «Androx», ñ³ðî-çåëåíó, á/â. Ò. (097) 855-44-94, õîðîøèé, 600ãðí. Ò. (098) 843-55-48. Ìîá. òåëåôîí «Samsung S5230», (093) 627-71-74. Êîëÿñêó «Adbor-Ring», ñâ³òëî-çåëå- ñåíñîðíèé, ñòàí õîðîøèé, íà ãàðàíò³¿, íó, ñòàí â³äì³ííèé, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. á/â 5ì³ñ. Ò. 3-49-07, (067) 794-85-99. Ìîá. òåëåôîí «Nokia N73», 550ãðí. (096) 703-58-40. Êîëÿñêó çèìîâî-ë³òíþ «Donatan», Ò. (097) 947-78-36. Âåñ³ëüíó ñóêíþ, ñòàí ³äåàëüíèé, íåáåæåâó, + ïîäàðóíîê, 850ãðí, òîðã. äîðîãî. Ò. (096) 666-02-21. Ò. 3-66-51, (097) 995-67-29. Îðèã³íàëüíó âåñ³ëüíó ñóêíþ, ð.46Êîëÿñêó çèìîâî-ë³òíþ «Òàêî», çåëåíî-ñàëàòîâó, ñòàí õîðîøèé. Ò. (096) 48. Ò. 3-23-54, (097) 782-98-67. 944-43-56. Âèøóêàí³ âèïóñêí³ ñóêí³ ð.44-46: äîâÊîëÿñêó çèìîâî-ë³òíþ «Adbor-Ring», ãó, á³ðþçîâó, ñàëàòîâî-çåëåíó, êîðîòñàëàòîâó, óêîìïëåêòîâàíó, ìàéæå íîâó. êó. Ò. (096) 810-65-69. Ò. (096) 623-79-65, (096) 981-44-58. ϳñòîëåò «Ïîáåäà», ͳìå÷÷èíà, ãàÊîëÿñêó çèìîâî-ë³òíþ «Adbor», áîð- çîâèé, 9ìì. (ïîòð³áåí äîçâ³ë), 900ãðí, äîâó, 500ãðí. Ò. (097) 617-43-58, (097) òîðã. Ò. (097) 265-33-99. 066-23-21. Óêîëè «Ìóêàñàò», íåäîðîãî. Ò. Êîëÿñêó çèìîâî-ë³òíþ «Viki», ñ³ðî- 3-13-02 ç 19:00, (096) 372-89-70. ÷åðâîíó, íåäîðîãî. Ò. (097) 873-26-83. Êîëÿñêó çèìîâî-ë³òíþ «Donatan», Óêîëè «Ìóêàñàò», íåäîðîãî. ñèíüî-áëàêèòíó, ñòàí õîðîøèé, 850ãðí. Ò. 2-32-36 ç 17:00, (067) 363-11-83. Ò. (098) 905-32-50.

Ñâèíþ äî 100êã. Ò. (098) 611-45-28. Ñâèíþ (òóøêîþ àáî æ/â). Ò. (096) 226-56-68. Ñâèíþ 100-120êã, ãîäîâàíó íàòóðàëüíèìè êîðìàìè. Ò. (097) 734-60-96. Ñâèíþ, 100-110êã æ/â, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. (096) 246-77-29. Êàáàíà, ñ.Õðÿñüê. Ò. (097) 699-40-69, (097) 497-31-49. Êàðòîïëþ 2ãðí/êã. Ò. (098) 837-37-85. Ãîòîâèé ôóíêö³îíóþ÷èé á³çíåñ. Ò. (097) 964-12-41, (067) 784-71-79.

3-ê³ì.êâ., 9 ïîâ. áóä., ðîçãëÿíó ð³çí³ ïðîïîçèö³¿. Ò. 3-48-02, (067) 257-98-21, ²ãîð. 2-ê³ì.êâ., äî 25òèñ.ó.î. Ò. (096) 512-49-66. 1-ê³ì.êâ., (2-8)/9, Ïåðåìîãè, Þâ³ëåéíèé, 24òèñ.ó.î., òîðã. Ò. (097) 390-78-14. Òåðì³íîâî! 1-ê³ì.êâ., Ïåðåìîãè, 22 àáî ð-í ñîáîðó). Ò. (097) 848-60-97, (097) 979-32-22. Õàòó, ñ.Çàáîëîòòÿ. Ò. 2-31-41, (098) 710-50-22. À/ì «Ìîñêâè÷», «ÂÀÇ», «Âîëãà», «ÇÀÇ» íà çàï÷àñòèíè, ìîæëèâî áåç äîêóìåíò³â. Ïîñò³éíî, äîðîãî. Ò. (066) 106-26-53, (098) 405-60-20. À/ì «ÃÀÇ 52-53» íà çàï÷àñòèíè (ìîæëèâî áåç äîêóìåíò³â). Ò. (095) 494-51-11, (098) 215-48-99. Áðóõò ìåòàë³â. Ïîð³çêà íåãàáàðèòíîãî ìåòàëó; íàäàííÿ òðàíñïîðòó. Ò. (096) 453-05-57, (096) 584-90-98. Ñò³íêó; êóõíþ; ñò³ë ç³ ñò³ëüöÿìè – á/â, íåäîðîãî. Ò. (097) 163-42-55, (097) 646-97-94. ÂÐÕ, òåëÿ, êîíÿ – æ/â; øê³ðè òåëÿ÷³. Ò. 3-11-33, (067) 382-01-72, (050) 855-68-87. Àêö³¿ «Çàõ³äåíåðãî». Ò. 3-13-88, (097) 204-92-38.

3-ê³ì.êâ., 9/9, Ïåðåìîãè íà 2+äîï., Âàðàø, Ïåðåìîãè. Ò. 3-81-73, (097) 590-65-69. 3-ê³ì.êâ., 9/9 íà 2+äîï., Ïåðåìîãè, Âàðàø. Ò. 2-37-32, (096) 640-76-37. 3-ê³ì.êâ., 8/9, Áóä³âåëüíèê³â, 25/2 íà 1+äîï., Âàðàø, Ïåðåìîãè. Ò. (098) 853-52-52. 3-ê³ì.êâ., 8/9, Âàðàø, íà 1+1, Âàðàø, Ïåðåìîãè. Ò. 2-19-78, (097) 846-16-95. 3-ê³ì.êâ., 8/9, Ïåðåìîãè, 17 íà 1+äîï. Ò. 2-31-41, (098) 710-50-22. 3-ê³ì.êâ., 7/9, Áóä³âåëüíèê³â, 28/1 (òåëåôîí, ²íòåðíåò, ñòàí õîðîøèé) íà 1+1 áåç äîïëàò. Ò. (097) 873-15-86. 3-ê³ì.êâ., 5/5, Áóä³âåëüíèê³â íà 2+äîï. Ò. (096) 969-11-54. 3-ê³ì.êâ., 4/5, Ïåðåìîãè íà (2-6)/9, 2+äîï., 1+äîï., ³í âàð³àíòè. Ò. (096) 375-98-51. 2-ê³ì.+äîï., 5/9, Áóä³âåëüíèê³â íà 3-ê³ì., (3-5)/9. Ò. (098) 375-52-34. 2-ê³ì.êâ., 1/9, Þâ³ëåéíèé, 3 íà 1+1. Ò. (067) 360-15-38. 1-ê³ì.êâ., 9/9, Áóä³âåëüíèê³â íà 2-ê³ì. àáî ïðîäàì. Ò. (067) 810-96-87. 1-ê³ì.êâ., 9/9, Ïåðåìîãè íà 2+äîï. Ò. (098) 569-00-40. 1-ê³ì.êâ., 5/5 + 1-ê³ì.êâ., 6/9 íà 2+äîï. Ò. 3-92-86, 2-45-81, (067) 961-00-14. 1-ê³ì.êâ., 1/9, Ïåðåìîãè (öåíòð ì³ñòà) íà 2+äîï. Ò. (096) 944-02-53. Áóäèíîê, ñ.Çàáîëîòòÿ (íåâåëèêèé, 80% ãîòîâíîñò³, íàäâ³ðí³ ñïîðóäè, ï³äâåäåíî ñâ³òëî) íà 2-ê³ì. àáî 1+äîï. Ò. (096) 675-11-16. Õàòó, ñ.Ñóõîâîëÿ (1.11ãà) íà êâàðòèðó, à/ì, ³í. âàð³àíòè àáî ïðîäàì. Ò. (0234) 5-35-69.


www.maydan.rv.ua

2-, 3-ê³ì.êâ íà òðèâàëèé òåðì³í, 1-3 ïîâ., Áóä³âåëüíèê³â. Ò. (096) 447-00-14, Ñåðã³é. 1-, 2-ê³ì.êâ., áåç ä³òåé, áàæàíî ð-í Þâ³ëåéíîãî. Ò. (098) 448-74-93. 1-, 2-ê³ì.êâ. íà òðèâàëèé òåðì³í, Ïåðåìîãè, Âàðàø. Ò. (095) 131-25-48. 1-ê³ì.êâ., ìàëîñ³ìåéêó (ìàëåíüêó ê³ìíàòó), ð-í àâòîâîêçàëó ç ìîæëèâ³ñòþ ïîäàëüøîãî âèêóïó. Ò. (091) 317-55-02. 1-ê³ì.êâ., ÷îëîâ³ê 40ð. Ò. (097) 175-64-99. Ãàðàæ, ð-í ìîëèòîâíîãî áóäèíêó, «Îêîëèö³». Ò. (095) 370-85-54, (067) 362-97-29.

2-ê³ì.êâ. íà òðèâàëèé òåðì³í, Ïåðåìîãè (ìåáëüîâàíó, ðåìîíò). Ò. (067) 158-78-40. 2-ê³ì.êâ íà òðèâàëèé òåðì³í ñ³ì’¿ ç 2-, 3-õ ÷îëîâ³ê. Ò. (067) 380-04-31. 2-ê³ì.êâ., ïîäîáîâî (öåíòð ì³ñòà, ìåáëüîâàíó, âñ³ çðó÷íîñò³, äîêóìåíòè íà ïðîæèâàííÿ, ïîêðàùåí³ óìîâè). Ò. (067) 364-27-75, (050) 849-39-34. 1-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî (âñ³ çðó÷íîñò³). Ò. (096) 400-46-25. 3-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî, öåíòð ì³ñòà (âñ³ çðó÷íîñò³, äîêóìåíòè). Ò. (096) 791-46-16. 2-ê³ì.êâ., ïîäîáîâî, âñ³ çðó÷íîñò³, Ïåðåìîãè. Ò. (098) 784-23-44. 2-ê³ì.êâ., Âàðàø, ìåáëüîâàíó, ìîæëèâî ïîäîáîâî. Ò. (067) 493-68-25. 2-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî (öåíòð ì³ñòà, ìåáëüîâàíó, äîêóìåíòè íà ïðîæèâàííÿ). Ò. (096) 873-75-44. 2-ê³ì.êâ., ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, âñ³ çðó÷íîñò³. Ò. (067) 924-91-82. 1-ê³ì.êâ., 9/9, Âàðàø, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíó, ïåðåäîïëàòà 3ì³ñ. Ò. (097) 707-22-94. 1-ê³ì.êâ. Ò. (096) 745-97-84. 1-ê³ì.êâ. íà òðèâàëèé òåðì³í, Âàðàø, ìåáëüîâàíó. Ò. 3-10-22, (050) 435-17-63. 1-ê³ì.êâ., Âàðàø, ìåáëüîâàíó. Ò. (097) 682-62-97. 1-ê³ì.êâ, Áóä³âåëüíèê³â (ð-í àâòîâîêçàëó, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíó). Ò. (066) 193-21-86. 1-ê³ì.êâ. íà òðèâàëèé òåðì³í, Ïåðåìîãè, íåìåáëüîâàíó. Ò. (098) 872-10-19. 1-ê³ì.êâ., Âîëîäèìèðåöü, ð-í ìîëîêîçàâîäó. Ò. (097) 505-39-38. 1-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî (äîêóìåíòè íà ïðîæèâàííÿ). Ò. (097) 628-20-85. 1-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî. Ò. (097) 443-55-98. 1-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî, ð-í ð-êó «Öåíòðàëüíèé» (äîêóìåíòè íà ïðîæèâàííÿ). Ò. (098) 631-11-21. Êâàðòèðó íà òðèâàëèé òåðì³í, Áóä³âåëüíèê³â, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíó. Ò. (067) 340-05-32, Þðà. ³çüìó íà êâàðòèðó 3-õ ä³â÷àò. Ò. (098) 771-68-42. ³çüìåìî íà êâàðòèðó 1-, 2-õ ä³â÷àò. Ò. (096) 119-62-34. ³çüìó íà êâàðòèðó ä³â÷èíó. Ò. (097) 961-39-30, (098) 996-78-63. Ïðèì³ùåííÿ îô³ñíå 20ì2. Ò. (066) 840-32-64. Ïðèì³ùåííÿ 30ì2. Ò. (066) 930-96-34. Òîðã³âåëüíèé ïàâ³ëüéîí 30ì2, ð-ê «Öåíòðàëüíèé». Ò. (067) 977-09-13. Òîðã³âåëüíèé ïàâ³ëüéîí 24ì2, ð-í ÌÏÏ «Ðèíîê». Ò. (097) 753-50-94. «Ñåíäâ³÷» 42ì2, ð-ê «Öåíòðàëüíèé» (ïðîìèñëîâèé ðÿä). Ò. (067) 281-17-52. Ãàðàæ íà òðèâàëèé òåðì³í, ð-í Ñò.Ðàôàë³âêè. Ò. 3-25-85, (096) 810-64-89. Ãàðàæ, ð-í ì³ë³ö³¿. Ò. (098) 971-25-65.

Âàíòàæî-ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ì/à «Ìåðñåäåñ-Ñïðèíòåð» (íàéá³ëüøèé, íàéäîâøèé); ïîïóòíèé âàíòàæ äî Îäåñè. Ò. (097) 664-55-08. Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³ ì/à «VW LT-35 Maxi», ïîñëóãè ëàâåòîþ. Ò. 3-88-22, (097) 864-90-02, (097) 756-27-00. Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³ ì/à «Ðåíî-Òðàô³ê», 1.2ò; â³çüìó ïîïóòíèé âàíòàæ äî Ëóöüêà (ïî ñóáîòàõ). Ò. 3-89-42, (096) 118-15-33. ÂÀÍÒÀÆͲ òà ÏÀÑÀÆÈÐÑÜʲ ÏÅÐÅÂÅÇÅÍÍß ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³ ì/à «Mercedes-Sprinter» (ñåðåäí³é, âèñîêèé, 8 ì³ñöü, 1.5ò, 1.7õ3.4õ1.75). Ò. (097) 917-70-11. Âàíòàæî-ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ «Mercedes-Sprinter maxi»; ïî¿çäêè ó Õìåëüíèöüêèé (8 ì³ñöü). Ò. 2-45-66, (098) 512-94-83. Ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ àâòîáóñîì ïî Óêðà¿í³, ÑÍÄ (Ìîñêâà ïí, ÷ò, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã – 8, 18, 35 ì³ñöü). Ò. 3-63-03, (067) 967-59-87, (098) 836-69-01, +7(905) 782-81-31. Ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ àâòîáóñîì, ì³êðîàâòîáóñîì íî Óêðà¿í³, ÑÍÄ. Ò. (067) 360-65-95, +7 (926) 333-17-79

³äêîñè; ë³íîëåóì; ïë³íòóñ; ïåðåíîñ ðîçåòîê, âèìèêà÷³â òà ³í. Ò. (096) 765-27-61. Øòóêàòóðêà; øïàêëþâàííÿ ñò³í, ñòåë³; â³äêîñè; êëåºííÿ øïàëåð. Øâèäêî, ÿê³ñíî. Ò. (097) 291-96-82. Øòóêàòóðêà; øïàêëþâàííÿ; â³äêîñè; êëåºííÿ øïàëåð; «êîðî¿ä». Ò. (096) 336-41-74, (096) 779-97-84. Øïàêëþâàííÿ; êëåºííÿ øïàëåð; â³äêîñè. Ò. (096) 146-36-61. Óêëàäàííÿ êàõëþ, ³í. áóä³âåëüí³ ðîáîòè. ßê³ñíî. Ò. (096) 865-95-90.

Ïîñëóãè åëåêòðèêà, âñ³ âèäè ðîá³ò; ïåðôîðàòîðí³ ðîáîòè. Ò. (097) 286-32-69. Ðåìîíò, ïåðåíîñ, óñòàíîâëåííÿ ñâ³òèëüíèê³â, ðîçåòîê, âèìèêà÷³â, ïðîâîäêè, êàðíèç³â; ³í. ðåìîíòí³ ðîáîòè. Ò. 2-46-56, (096) 752-84-70. Âèãîòîâëåííÿ ïàì’ÿòíèê³â, ôîòîêåðàì³êè. Äîñòàâêà, âñòàíîâëåííÿ. Ò. 3-16-46, (067) 106-14-93. Âèãîòîâëåííÿ, ðåìîíò êàì³í³â, ï³÷îê, ãðóáîê, áàðáåêþ. Ò. 3-88-39, (096) 265-02-16. Êîâàí³ õóäîæí³ âèðîáè, ìåáë³ – ï³ä ³íäèâ³äóàëüíå çàìîâëåííÿ. Ò. (096) 883-81-85.

Âèãîòîâëåííÿ êîðïóñíèõ óïñîêàðòîíí³ ðîáîòè; ë³íîëåóì; âàãîíêà; ïë³íòóñ; â³äêîñè. Ò. (097) ìåáë³â íà çàìîâëåííÿ: êóõí³, øàôè-êóïå, äèòÿ÷³ òà ³í. ²íäèâ³992-43-03. Òðàìáóâàííÿ ãðóíòó, â³äñ³âó, çåá- äóàëüí³ ðîçì³ðè, êîìï’þòåðíà íþ, áðóê³âêè ÔÅÌ â³áðîòðàìáîâêîþ ãðàô³êà, äèçàéí. Ãàðàíò³ÿ ÿêîñò³, íèçüê³ ö³íè. Ò. (097) 662-66-07. «Honda». Ò. (097) 753-50-94. Ìîíòàæ ã³ïñîêàðòîíó, âàãîíêè, ëàÄâåð³ ìåòàëåâ³, îçäîáëåí³ äåðåâîì. ì³íàòó áóäü-ÿêî¿ ñêëàäíîñò³; óêëàäàííÿ Ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ó ï³äëîãè ð³çíèõ òèï³â; óñòàíîâëåííÿ Çàì³ðè, äîñòàâêà. ßê³ñòü ãàðàíòîâàíî. Ò. (0362) 43-41-90, (097) 377-70-53, â³êîí, äâåðåé. Øâèäê³ñòü, ÿê³ñòü, ãàñ.Êàòþæàíêà äî ìîíàõà-ö³ëèòå(094) 966-41-90. ðàíò³ÿ. Ò. (096) 469-56-14. ëÿ. Ò. (098) 608-59-91. Îáøèâêà áàëêîí³â; ïëèòêà; â³äêîñè; Æàëþç³ ãîðèçîíòàëüí³, âåðòèÏàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ïî Óêðà¿í³ ïë³íòóñè. Ò. 2-36-37, (098) 908-67-63. êàëüí³. Ðîëåòè áàìáóêîâ³ òà ç òêà(15, 21, 36 ì³ñöü). Ò. 2-12-63, (097) íèíè. Ïðîòèìîñê³òí³ ñ³òêè (çâèÎáëèöþâàííÿ ïëèòêîþ; ëàì³321-22-22. ÷àéí³, ðîëåòíîãî òèïó). ÂñòàíîâÎáñëóãîâóâàííÿ âåñ³ëü, ïîõîðîí íàò; âàãîíêà; ã³ïñîêàðòîí; àðêè; ëåííÿ, ãàðàíò³ÿ, ÿê³ñòü, äîñòóïí³ñòü. ì/à «Mercedes» (20 ì³ñöü). Ò. (098) øïàêëþâàííÿ; óñòàíîâëåííÿ Ò. 3-75-95, (067) 712-92-78. äâåðåé. Ò. (097) 952-30-43. 616-06-80. Ïàñàæèðñüê³, âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³ ì/à «VW-T4» (7 ì³ñöü). Ò. 2-21-54, (097) 668-25-77. Ïàñàæèðñüê³, âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³ ì/à «ÔîðäÒðàíçèò». Ò. (067) 382-28-81.

Îáëèöþâàííÿ ïëèòêîþ ñò³í, ï³äëîãè ó çðó÷íèé äëÿ Âàñ ÷àñ. Ò. 2-40-14, (097) 720-64-14. Îáøèâêà âàãîíêîþ; ëàì³íàò; ë³íîëåóì; ñòÿæêà ï³äëîãè; ã³ïñîêàðòîí; åëåêòðîìîíòàæ; øïàêëþâàííÿ; êîíñóëüòàö³¿ ç äèçàéíó. Ò. (097) 805-93-97.

Óñòàíîâëåííÿ äâåðåé, çàìê³â, ìèÏåðåâåçåííÿ: ïàñàæèðñüê³ ó Õìåëüíèöüêèé, Îäåñó, Õàðê³â òà ³í. (7 ì³ñöü); éîê; ïë³íòóñ; êàðíèçè; ñêëàäàííÿ ìåáë³â; â³äáèâàííÿ ïëèòêè. Ò. (098) âàíòàæí³ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³ ì/à «VW990-22-89. LT-3 maxi». Ò. (096) 911-42-15. Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ì/à «Ford-Transit». Ò. (097) 445-35-18, Àíàòîë³é.

Ïðîìèñëîâèé àëüï³í³çì: ÿê³ñíà ã³äðî³çîëÿö³ÿ ì³æïëèòíèõ ñòèê³â òà áàëêîííèõ ðàì. Ò. (096) 222-95-57.

Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, ÓêÏîêð³âëÿ ºâðîðóáåðîéäîì ìàãàçèí³â, ðà¿í³ ì/à «VW LT» (äîâãèé, ï³äâèùåíèé, ç ïðè÷åïîì). Ò. (097) 898-81-75, ëàðüê³â, ãàðàæ³â, îô³ñ³â; ã³äðî³çîëÿö³ÿ. Ò. 2-37-32, (096) 640-76-37. (096) 803-56-63. Ïîêð³âëÿ äàõ³â ºâðîðóáåðîéäîì; Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî Óê- ñòÿæêà. Ò. (096) 570-52-42. ðà¿í³, ÑÍÄ ì/à «MercedesÐåñòàâðàö³ÿ âàíí ÷àâóííèõ, Sprinter» (íàéâèùèé, íàéäîâøèé). ìåòàëåâèõ. Ãàðàíò³ÿ. Ò. (096) Ò. (097) 753-99-72, (097) 187-12-38. 865-95-90. Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ áóñîì (1.2ò). Ñàíòåõí³÷í³ ðîáîòè: çàì³íà òðóá, êàÒ. (066) 930-96-34. íàë³çàö³¿; âñòàíîâëåííÿ, ðåºñòðàö³ÿ Äîñòàâëþ ì/à ïîïóòíèé âàí- ë³÷èëüíèê³â, âñòàíîâëåííÿ âàíí, çì³øóòàæ ç/äî: Ëóöüêà (ïî ïîíåä³ë- âà÷³â, óí³òàç³â. Ò. 2-50-03, (067) êàõ); Çàð³÷íîãî, Äóáðîâèö³ (ó 189-76-91, (096) 849-15-18. âèõ³äí³). Ò. (067) 382-28-81. ÂѲ ÂÈÄÈ ÑÀÍÒÅÕͲ×ÍÈÕ Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ áóñîì ïî ðîá³ò: îïàëåííÿ, âîäîïðîâ³ä, êàíàë³çàö³ÿ, óñòàíîâëåííÿ óí³òàç³â, ì³ñòó, Óêðà¿í³. Ò. (097) 917-80-00. äóøîâèõ êàá³íîê, çì³øóâà÷³â òà ³í. Êîíñóëüòàö³ÿ áåçêîøòîâíà. Ò. Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ì/à 2-60-41, (067) 884-97-89. «Mercedes-Sprinter» (ìåáë³, áóäìàòåð³àëè, êâàðòèðí³ ïåðåÑàíòåõí³÷í³ ðîáîòè: çàì³íà âîäîïðî¿çäè òà ³í.). Ò. (067) 594-59-42. âîäó, êàíàë³çàö³¿; çì³éîâèê; óñòàíîâëåííÿ âàíí, óí³òàç³â, çì³øóâà÷³â. Ò. Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³ (òåðìîáóäêà, äîâæ. 6ì, äî 5ò). 2-12-71, 3-21-78, (098) 280-51-24, (097) 873-18-70. Ò. (067) 274-02-09. Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, ÓêÌÎÍÒÀÆ ÎÏÀËÅÍÍß, ÑÀÍðà¿í³ à/ì «Ãàçåëü» (áîðòîâèé, òåíòîâàíèé); â³çüìó ïîïóòíèé âàíòàæ äî ÒÅÕͲÊÈ; ï³äá³ð ìàòåð³àë³â – îïÏàñàæèðñüê³, âàíòàæí³ ïåðåâåçåí- Êîñòîïîëÿ. Ò. (067) 368-51-05. òèì³çàö³ÿ âèòðàò. Êâàë³ô³êîâàíî, íÿ ì/à «Ôîðä-Òðàíçèò» òà àâòîáóñîì êîíñóëüòàö³¿ áåçêîøòîâíî. Ò. ïî Óêðà¿í³, ÑÍÄ. Ò. 3-86-84, (067) 2-47-62, (098) 408-54-39, (098) Ïîñëóãè àâòîêðàíîì. Ò. (067) 600-93-88. 590-11-77. 360-88-16, (098) 840-87-79. Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ì/à «Ìåðñåäåñ-Ñïðèíòåð» ïî ì³ñòó, îáëàñò³, Áóð³ííÿ ñâåðäëîâèí, d=50mm, Ïîñëóãè åêñêàâàòîðà (ðà÷îê): êîïàíÓêðà¿í³ (äî 2.5ò). Ò. 2-19-14, (067) íÿ ñòàâê³â, ôóíäàìåíò³â, òðàíøåé. Ò. 110mm; ìîíòàæ íàñîñíîãî îáëàäíàí751-08-98, (096) 374-97-94. íÿ. Ò. (096) 434-99-00, Ñåðã³é. (096) 806-69-33. Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, ÓêÁóð³ííÿ ñâåðäëîâèí. Øâèäêî, ÿê³ðà¿í³ ì/à «VW-LT» (äîâãèé, ï³äâèùåßê³ñíà ïåðåòÿæêà ì’ÿêèõ ÷àñ- ñíî, ãàðàíò³ÿ. Ò. (097) 891-07-47, (097) íèé). Ïåðåâåçåííÿ ëàôåòîþ àâàð³éíèõ, òèí, êóõîííèõ êóòî÷ê³â, ìàòðàö³â; 604-95-79. òåõí³÷íî íåñïðàâíèõ à/ì. Ò. 3-43-69, àâòîìîá³ëüí³, øê³ðîçàì³ííèêè, 3-88-86, (097) 921-87-00, (097) 921-86-86, çàì³íà ïðóæèí. Êîìóíàëüíà, 27. Ïåðôîðàòîðí³ ðîáîòè; ïîñëó(097) 885-41-55. ãè åëåêòðèêà; îáøèâêà âàãîíÒ. 2-60-64, (096) 518-81-98. Âàíòàæí³, ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåíêîþ, óñòàíîâëåííÿ äâåðåé. Ò. íÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³, ÑÍÄ ì/à «ÔîðäÏåðåòÿæêà, ðåìîíò ì’ÿêèõ ìåáë³â. 3-84-71, (097) 137-37-66. Òðàíçèò» (íàéâèùèé, íàéäîâøèé); ïî¿çäêè ó Õìåëüíèöüêèé. Ò. 3-83-11, (067) Ò. (0362) 46-01-31, (067) 905-93-66. Âñ³ âèäè ïåðôîðàòîðíèõ ðîá³ò + ïî915-46-50. Ïðàííÿ êèëèìîâèõ âèðîá³â, ñëóãè åëåêòðèêà. Ò. (067) 154-40-75. Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, ÓêÂñ³ âèäè ïåðôîðàòîðíèõ ðîá³ò: ïðîðà¿í³ ì/à «Ôîëüêñâàãåí LT-35» (äîâ- ìåáë³â íà äîìó ó çàìîâíèêà. Ò. ãèé, âèñîêèé). Ò. 3-82-42, (097) 2-12-36, (096) 569-39-29, (096) õîäè, îòâîðè ³ ò.ï. Ò. (067) 362-37-60. Âñ³ âèäè ïåðôîðàòîðíèõ ðîá³ò; óñ803-57-75. 899-32-08. òàíîâëåííÿ äâåðåé; ðåìîíò åëåêòðîÁóä³âíèöòâî áóäèíê³â, ôóíäàìåíò³â; ïëèò; ïåðåíîñ åëåêòðîðîçåòîê òà ³í.; Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ì/à «Ìåðñåäåñ-Ñïðèíòåð» (íàéäîâøèé, íàé- ìóëÿðñüê³ ðîáîòè; äàõè; ïàðêàíè; øòó- êëàäêà. Ò. (097) 692-08-57. Áóäü-ÿê³ îòâîðè â áåòîí³; áðîíüîâèùèé) òà «Ìåðñåäåñ-Ñïðèíòåð» (3ò, êàòóðêà. Ò. (097) 751-11-62. Ðåìîíò êâàðòèð, âñ³ âèäè ðîá³ò. Àêó- âàí³ äâåð³ – ïðîôåñ³éíå óñòàíîâëåí19ì2, 5 ïàñàæèðñüêèõ ì³ñöü). Ò. ðàòíî, íàä³éíî. Ò. (098) 909-00-69. íÿ; ³í. ðåìîíòí³ ðîáîòè. Ò. (096) 2-21-92, 2-10-99, (096) 380-83-03. Ïîñëóãè ìóëÿð³â. Ò. (097) 628-85-23. 574-39-63, (096) 199-26-71.

20 (373), 24 òðàâíÿ 2011 ð.

Ðåìîíò õîëîäèëüíèê³â íà äîìó. Ò. (096) 517-28-17. Ðåìîíò ïðàëüíèõ ìàøèí-àâòîìàò³â. Ò. (097) 443-57-44. ³äåîñòóä³ÿ «ËÞÄÌÈËÀ»: öèôðîâà ïðîôåñ³éíà â³äåîçéîìêà âåñ³ëü+ ôîòî íà äèñêó; âè¿çä âëàñíèì òðàíñïîðòîì. Ò. (096) 935-55-68. «Premiera Film»: â³äåîçéîìêà óðî÷èñòèõ ïîä³é. www.premierafilm.blogspot.com. Ò. (097) 945-53-51. ³äåî-, ôîòîçéîìêà âåñ³ëü, âèïóñêíèõ, óðî÷èñòèõ ïîä³é; ìîíòàæ, òâîð÷èé ï³äõ³ä; ñòóä³ÿ «Âåºãàñ». Ò. (096) 685-22-21, Ñåðã³é. «25 êàäð» ïðîïîíóº: â³äåî-, ôîòîçéîìêà âåñ³ëü; ìîíòàæ; ôîòîêíèãè; ïðîôåñ³éíà àïàðàòóðà. ßê³ñíî, äîñòóïíî. Ò. (067) 170-59-90. ³äåî-, ôîòîçéîìêà âåñ³ëü òà ³í. óðî÷èñòèõ ïîä³é; ïåðåçàïèñ ç Mini-DV íà DVD äèñêè. Ò. (067) 903-04-29, ³êòîð. ³äåî-, ôîòîçéîìêà; ìîíòàæ. Ò. (066) 066-77-70.

Ñòóä³ÿ «Ñëàéä»: â³äåî-, ôîòîçéîìêà; ñòâîðèìî ãàðíèé ô³ëüì ïðî Âàø Äåíü îäðóæåííÿ. www.wedparadise.blogspot.com. Ò. 3-95-36, (097) 280-02-07, Ãåííàä³é. Öèôðîâà ôîòîçéîìêà óðî÷èñòèõ ïîä³é; ñòâîðåííÿ âåñ³ëüíèõ ôîòîàëüáîì³â. Øâèäêî, ÿê³ñíî, äîñòóïí³ ö³íè. Çðàçêè ðîá³ò íà http://foto.ucoz.ae. ÆÀËÞDz ÂÅÐÒÈÊÀËÜͲ òà ÃÎÐÈ- Ò. (097) 483-07-91. Ìóçèêàíòè íà âåñ³ëëÿ, ³í. ñâÿòà; çàÇÎÍÒÀËÜͲ, áàìáóêîâ³, äæóòîâ³; ðîëåòè òêàíèíí³. Øâèäêî, ÿê³ñíî, íåäî- ìîâíèê ìຠìîæëèâ³ñòü îçíàéîìèòèñÿ ç íàøèì âèêîíàííÿì (íà äèñêó). Ò. ðîãî. Ò. 3-87-41. (098) 836-69-81. ÆÀËÞDz: âåðòèêàëüí³, ãîðèçîíòàëüí³. ÐÎËÅÒÈ: òêàíèíí³, áàìáóêîâ³, Çðîáèòü ñâîº ñâÿòî îñîáëèâèì: äæóòîâ³, çàõèñí³; ѲÒÊÈ ïðîòèìîñê³òí³. ÊÈÒÀÉÑÜʲ ˲ÕÒÀÐÈÊÈ ç âàøè³ä âèðîáíèêà. Ò./ôàêñ: 3-83-30, (067) ìè ïîáàæàííÿìè îñÿþòü íåáî òà 764-42-02, (093) 903-66-42. ïîäàðóþòü íåçàáóòí³ âðàæåííÿ! Ò. (063) 340-34-08, (063) 200-77-95. ÓÑÒÀÍÎÂËÅÍÍß, ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ «WINDOWS», êîìïëåêñíà Âåñ³ëüíà ìóçèêà; òàìàäà; ìóçè÷íå íàñòðîéêà Âàøîãî êîìï’þòåðà. îôîðìëåííÿ ïðîôåñ³éíèõ òà ðîäèííèõ Âèð³øåííÿ òà óñóíåííÿ ñâÿò. Ò. (067) 363-09-59, (066) 039-00-03. êîíôë³êò³â ³ íåïîëàäîê ó ñèñÌóçèêà íà âåñ³ëëÿ, ³í. óðî÷èñòîñòåé. òåì³; íàëàøòóâàííÿ ²íòåðíåò; êîí- ßê³ñòü òà õîðîøèé íàñòð³é ãàðàíòóºìî. ñóëüòàö³¿. Ò. (097) 873-15-96, Ò. (097) 153-86-45, (097) 919-25-94. Ñàøà. ËÀ̲ÍÓÂÀÍÍß, ÁÐÎØÓÐÓÂÀÍÍß, ÊÑÅÐÎÊÎϲß, ÏÎÑËÓÂñòàíîâëåííÿ, íàñòðîéêà ÃÈ ÔÀÊÑÓ, ÄÐÓÊ. Ò. 2-42-32. «Windows», ðåìîíò êîìï’þòåð³â, êîìïëåêòóþ÷èõ, ïðèí³çèòêè; ïë. êàðòêè; ö³ííèêè; ôëàºòåð³â; ï³äá³ð òà ïîøóê äðàéâåð³â, ðè; ñàìîêëåéêà; äðóê íà äèñêàõ; êîëüîóñòàíîâëåííÿ ïðîãðàì. Ò. (097) ðîâèé äðóê 100øò. À4 - 25ãðí. Ò. (067) 953-14-79, (067) 99-69-700. 970-54-90, (050) 042-20-02, Êóçíåöîâñüê. ÏÎ˲ÃÐÀÔ²×Ͳ ÏÎÑËÓÃÈ: â³çèòêè, ïëàñòèêîâ³ êàðòêè, ëèñò³âêè, ôëàºðè, êàëåíÓñòàíîâëåííÿ «WINDOWS äàð³; ñàìîêëåéêà, äðóê íà CD, êîëüîðîXP» «WINDOWS 7» íà ÍÎÓÒÁÓÊ âèé, ÷/á äðóê; áðîøóðóâàííÿ; ëàì³íóÇÀ̲ÑÒÜ «Vista». Ò. (097) âàííÿ. Ò. (097) 819-84-57, (097) 256-88-20. 873-15-96. Äèïëîìí³, êóðñîâ³, êîíòðîëüí³ ðîáîòè; ðåôåðàòè; íàá³ð òåêñòó; ñêàíóÓñòàíîâëåííÿ «Windows», àíòè- âàííÿ; äðóê. Ò. (097) 819-84-57, (097) â³ðóñ³â; êîìïëåêñíà íàñòðîéêà Âàøî- 256-88-20. ãî ÏÊ. Ò. (096) 313-67-36. ÐÅÌÎÍÒ ÊÎÌÏ’ÞÒÅвÂ. ÓñòàíîâÊîíòðîëüí³ ðîáîòè ç àíãë³éñüëåííÿ «Windows», ïðîãðàìíîãî çàáåç- êî¿, óêðà¿íñüêî¿ ìîâè. Ò. 3-48-29, ïå÷åííÿ; îïòèì³çàö³ÿ ðîáîòè ñèñòåìè, (098) 842-20-85, Þëÿ. ä³àãíîñòèêà, ïåðåâ³ðêà íà â³ðóñè òà ³í. Êîíñóëüòàö³ÿ ïî òåëåôîíó ÁÅÇÊ��ØÓðîêè ôðàíöóçüêî¿ ìîâè; êîíòðîëüí³ ç àíãë³éñüêî¿ ìîâè. Ò. (097) 997-73-05. ÒÎÂÍÀ. Ò. (097) 748-21-99, Ðîìàí. Óðîêè àíãë³éñüêî¿ ìîâè. Ò. (068) ÏÐÎÔÅѲÉÍÈÉ ÐÅÌÎÍÒ ÒÅËÅ- 568-16-03. Óðîêè àíãë³éñüêî¿ äëÿ ïî÷àòê³âö³â, ²ÇÎв íà äîìó ó çàìîâíèêà. Ïîñëóãà ñüîãîäí³ – íà ñüîãîäí³. í³ìåöüêî¿ äëÿ âñ³õ ð³âí³â íàâ÷àííÿ. Ò. 3-44-61, (050) 101-62-19. Ãàðàíò³ÿ. Ò. (096) 420-31-41.

Ïåðìàíåíòíèé ìàê³ÿæ (òàòóÑÓÏÓÒÍÈÊβ ÀÍÒÅÍÈ: âñòàíîâëåííÿ, îáñëóãîâóâàííÿ; íàëàãîäæåí- àæ); áðîâè, î÷³, ãóáè. Ò. (097) íÿ, ïðîøèâêà, ðåìîíò òþíåð³â. Ãàðàí- 761-87-27, Þëÿ. ò³ÿ. Ò. (096) 584-94-99. Àêðèëîâå íàðîùóâàííÿ í³ãò³â. Ò. Ðåìîíò ìîá. òåëåôîí³â; â³äíîâëåííÿ ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ â òåëå- (098) 260-70-39, (050) 760-91-70. ôîí³. Ìàã. «Ë³õòàðèê» (ïåðåõðåñòÿ Ïåäèêþð. Ò. (067) 792-27-65. ðèíê³â «Ï³âäåííèé», «Öåíòðàëüíèé»). Ò. (098) 771-71-96. Óâàãà! Äîïîìîæó ñõóäíóòè òà íàâ÷ó Òåðì³íîâèé ðåìîíò ìîá. òåëåôîí³â, çáåð³ãàòè ðåçóëüòàò! (097) 553-83-57. öèôðîâèõ ôîòîàïàðàò³â; óñòàíîâêà îðèã³íàëüíèõ êîðïóñ³â; òåðì³í âèêîíàíÇàïðîøóºìî âñ³õ æ³íîê â³äâ³äàíÿ ðîá³ò â³ä 1ãîä. Ìàã. «Äæåðåëî», òè ìàñàæíî-òðåíàæåðíèé ñàëîí 2-é ïîâ. Ò. (093) 918-16-25. «Îðõ³äåÿ». Ñó÷àñí³ òðåíàæåðè, àíòèöåëþë³òí³ ìàñàæåðè, ìàñàæ³: ðó÷Ìàéñòåðíÿ «A&Þ»: ðåìîíò íèé, áàíî÷íèé, ìåäîâèé. Ïåðåìîïðàëüíèõ ìàøèí-àâòîìàò³â áóäüãè, 5. Ò. 3-35-40, (098) 872-97-57. ÿêèõ ìàðîê. Ãàðàíò³ÿ òà ï³ñëÿÀêö³ÿ! Êóïóþ÷è ïóò³âêó äî Òóðå÷÷èíè ãàðàíò³éíå îáñëóãîâóâàííÿ; çàïðàâêà à/ì êîíäèö³îíåð³â. Ò. àáî ó ªãèïåò – â³çà â ïîäàðóíîê, ÒÀ «Òâ³é ñâ³ò», Áóä³âåëüíèê³â, 2, îô. 148. ˳ö. À 2-11-38, (097) 830-64-95. ¹349619 â³ä 28.09.2007. Ò. 2-62-32, (096) Ðåìîíò ïðàëüíèõ ìàøèí-àâòîìàò³â 361-76-29, (093) 674-26-08, (095) 047-36-50. ó Êóçíåöîâñüêó; íàäàííÿ êîíñóëüòàö³é; ³äïî÷èíîê ó Ñåâàñòîïîë³, ïðîäàæ. Ò. (097) 944-65-96. êâàðòèðà (ãàðÿ÷à âîäà, ïîðó÷ ñòîÿíêà, 3 ïëÿæà, äî ïëÿæà «Ó÷êóºÐÅÌÎÍÒ ÅËÅÊÒÐÎÏËÈÒ, ¿õ âêà» 20õâ.). Ò. (095) 830-60-06. ï³äêëþ÷åííÿ. Øâèäêî, ÿê³ñíî, â çðó÷íèé äëÿ Âàñ ÷àñ. Ò. 2-22-28, ³äïî÷èíîê ó Êðèìó, ì.Ùîëê³íå, êâàðòèðà (âñ³ çðó÷íîñò³, äî ìîðÿ 15õâ.). (097) 873-19-37. Ò. 2-42-64, (098) 929-77-78.

3

Õî÷åø îòðèìàòè ÒÓÀËÅÒÍÓ ÂÎÄÓ â³ä «AVON»? Ñòàíü êîíñóëüòàíòîì äî 28 ÷åðâíÿ. Ðåºñòðàö³ÿ áåçêîøòîâíî. Îô³ñ íàä áàðîì «Ãàëàêòèêà». Ò. 2-47-11, (067) 813-15-13, êîîðäèíàòîð Àíÿ. Âè õî÷åòå ñòàòè ìàòåð³àëüíî íåçàëåæíèì? Ïðèâàáëèâà ô³íàíñîâà ìîæëèâ³ñòü; äåê³ëüêà âèä³â çàðîá³òêó. Ò. (067) 689-10-46. Ïîòð³áåí ìåíåäæåð ç ïðîäàæó, Êóçíåöîâñüê. Ò. (098) 447-17-77. Ó ì.Êè¿â êâàë³ô³êîâàí³ áóä³âåëüíèêè: ôàñàäíèêè, åëåêòðèêè, øïàêëþâàëüíèêè, ã³ïñîêàðòîííèêè òà ³í. Ò. (067) 121-05-71, (063) 694-85-96, Ñëàâ³ê. Ó Êè¿â áðóê³âùèê-ïëèòî÷íèê (ïî ñóì³ñíèöòâó, 2 ÷îë., 96ì2 áðóê³âêè, 36ì.ï. ïëèòêè, æèòëî íàäàºòüñÿ, ç/ï 7000ãðí). Ò. (096) 778-71-52. Ó ìàãàçèí êâ³ò³â ôëîðèñòè (25-35ð.). Ò. (067) 360-13-60. Ïîòð³áåí îáâàëþâàëüíèê ì’ÿñà (ïîâíèé ñîö. ïàêåò, äåííèé ãðàô³ê, áàæàííÿ ïðàöþâàòè, êâàë³ô³êîâàí³ñòü). Ò. 3-00-32, (096) 127-84-00. Ïîòð³áåí çàá³éíèê õóäîáè (÷îëîâ³ê 25-35ð.). Ò. (067) 382-01-72. Ïîòð³áåí âîä³é «Ñ». Ò. (096) 810-64-30. Ïðîâîäèòüñÿ íàá³ð ïðîäàâö³â ïðîäòîâàð³â. Ò. (067) 788-78-49. Ïîòð³áåí ïðîäàâåöü íà ðîçëèâíèé êâàñ, ð-ê «Öåíòðàëüíèé». Ò. 3-49-07, (067) 794-85-99. Ïîòð³áí³: êàñèð-îïåðàòîð, ïðîäàâåöü-êîíñóëüòàíò (ïîðÿäí³ñòü, ä/ð, áàæàííÿ ïðàöþâàòè). Ñï³âáåñ³äà 26.05. î 10:00, Âàðàø, 22, îô³ñ ÏÏÔ «²ìáåêñ». Ó íîâèé ïðîäîâîëü÷èé ìàãàçèí êâàë³ô³êîâàí³ ïðîäàâö³ (ä/ð ó òîðã³âë³, ç/ï âèñîêà, ïîâíèé ñîö. ïàêåò). Ò. 2-33-53. Ïîòð³áíà äîãëÿäàëüíèöÿ äëÿ äîãëÿäó çà õâîðîþ æ³íêîþ. Ò. 3-62-79, (067) 260-71-13. Íà ïèëîðàìó òà ó ñòîëÿðíèé öåõ ðîá³òíèêè, ç/ï â³ä âèðîá³òêè (20003000ãðí). Ò. (097) 825-50-47, Ñòåïàí, (067) 360-15-15, Ñàøà. Ó ÂÀÒ «Êóçíåöîâñüêèé õë³áîçàâîä»: ìàøèí³ñò ò³ñòîâèðîáíèöòâà, îïåðàòîð ë³í³¿ ó âèðîáíèöòâ³ õàð÷îâèõ ïðîäóêò³â. Ò. 2-26-86. Ó ñàëîí-ñòóä³þ «Åëåãàíò»: ïåðóêàð³, ìàí³êþðíèöÿ (ä/ð íå ìåíøå 2ð., îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ). Ò. 3-96-06, ò/ô. 3-93-93, (067) 943-25-93. Ó ñ³ìåéíèé ñàëîí «Delight» ïåðóêàð³ (ä/ð íå ìåíøå 2ð., îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ). Ò. 3-44-67, ò/ô. 3-55-48, (067) 360-41-47. Ó êàôå «Ó Åëüäàðà» êóõàð. Ò. (096) 348-20-41. Ó êëóá «Ï³ðàì³äà» êóõàð. Ò. (067) 477-29-34, 12:00-19:00. Øóêàþ ðîáîòó ïðèáèðàëüíèö³ íà âå÷³ðí³é ÷àñ. Ò. (098) 415-39-03.

Àêö³ÿ ìèëîñåðäÿ: ïðîñèìî äîïîìîãè (ð³çí³ ðå÷³) äëÿ ñ³ìåé: ñ.Îçåðö³ 7 ñ³ìåé, ñ.Íîâàêè 1 ñ³ì’ÿ, ñ.Áàáêà 3 ñ³ì’¿, ñìò.Âîëîäèìèðåöü 2 ñ³ì’¿. Ïðèíåñ³òü (àáî çàáåðåìî), ð-ê «Öåíòðàëüíèé», ìàã. «Äìèòðóê ³ Êî», ¹471474.  êîãî º ³íôîðìàö³ÿ ïðî ñ³ì’¿, ÿê³ ïîòðåáóþòü äîïîìîãè, òåëåôîíóéòå (097) 262-07-50, Äìèòðóê Ìèêîëà Àíäð³éîâè÷. Õòî çíàéøîâ îáðó÷êó, çàãóáëåíó ï³ñëÿ 02.05.2011, ïðîõàííÿ ïîâåðíóòè çà âèíàãîðîäó. Ò. 3-67-33, (066) 153-13-00. Âòðà÷åíå ÷îðíîáèëüñüêå ïîñâ³ä÷åííÿ ñ.Â-1 ¹021770 íà ³ì’ÿ Íîãîëÿ Äìèòðà Ìèêîëàéîâè÷à ââàæàòè íåä³éñíèì. Âòðà÷åíå ÷îðíîáèëüñüêå ïîñâ³ä÷åííÿ ñ.Ä ¹088107 íà ³ì’ÿ dzí÷óêà Ìèðîñëàâà Ðóñëàíîâè÷à ââàæàòè íåä³éñíèì. Âòðà÷åíå ïåíñ³éíå ïîñâ³ä÷åííÿ íà ³ì’ÿ Ðîìàíþêà Ñòàí³ñëàâà Ïàíô³ëîâè÷à ââàæàòè íåä³éñíèì. Âòðà÷åíèé ñòóäåíòñüêèé êâèòîê ÂÑ 06948574 íà ³ì’ÿ Äàíèëêà Îëåêñàíäðà Ïåòðîâè÷à, âèäàíèé ÂÍÓ ³ì. Ëåñ³ Óêðà¿íêè, ââàæàòè íåä³éñíèì.


4

20 (373), 24 òðàâíÿ 2011 ð.

ßêùî Âè íå îòðèìàëè ãàçåòó, òåëåôîíóéòå 2-42-32

âíÿ ³òàþ ç Äíåì íàðîäæåííÿ 23 òðà ÒÀÐÀÑÞÊÀ Âàëåíòèíà Àíàòîë³éîâè÷à!

Áàæàþ Òîá³ îêåàí åíåð㳿, çä³éñíåííÿ âñ³õ ìð³é, âåëèêèõ ³ ìàëèõ ïåðåìîã, óïåâíåíîñò³ ó âëàñíèõ ñèëàõ, ïîâàãè êîëåã, à òàêîæ áàãàòî-áàãàòî âäà÷³, àäæå ñàìå çàâäÿêè ¿é çä³éñíÿòüñÿ Òâî¿ íàéçàïîâ³òí³ø³ ìð³¿. Ìàéñòåð ÊÏ «ÌÅÌ» Ñîêîë Ì.Ì.

23 òðàâíÿ áóäå â³äçíà÷àòè ñâîº 45-ð³÷÷ÿ ÊÎÂÀËÜ×ÓÊ Ç³íà¿äà Ïåòð³âíà!

Ó Âàñ ñüîãîäí³ ñëàâíà äàòà, æèòòÿ çàïîâíèâ çð³ëèé öâ³ò. Äîçâîëüòå ùèðî ïðèâ³òàòè ³ ïîáàæàòè ùå áàãàòî ùàñëèâèõ ë³ò. Õàé äîëÿ Âàøà ï³ñíåþ çë³òà, ðîçêâ³òíå öâ³ò êàëèíîþ ó ëóç³. Õàé áóäóòü é äàë³ ùåäðèìè ë³òà íà ùàñòÿ, íà çäîðîâ’ÿ ³ íà äðóç³â, Õàé ð³äí³ é êîëåãè çàâæäè ïîâàæàþòü, Äîáðî ³ äîñòàòîê ó ä³ì ïðèáóâàþòü! Êîëåãè ÇÎØ ¹5.

àâíÿ 24 òð

Ùèðî â³òàºìî ç 35-ð³÷÷ÿì äîðîãó æ³íêó, ìàòóñþ ÌÀÊÑÈÌ×ÓÊ Âàëåíòèíó Ñòåïàí³âíó!

Íåõàé æèòòÿ êâ³òóº á³ëèì öâ³òîì, ² Äåíü íàðîäæåííÿ ïðèõîäèòü çíîâ ³ çíîâ, À äîëÿ ïîäàðóº ç êîæíèì ðîêîì, Íàä³þ, ðàä³ñòü, ùàñòÿ ³ ëþáîâ! Ç ëþáîâ’þ ÷îëîâ³ê, äîí³ Äàøà, ³êòîð³ÿ.

³òàºìî ç Äíåì íàðîäæåííÿ ëþáëÿ÷îãî òàòóñÿ ÊÐÀÂ×ÓÊÀ ²âàíà Ñòåïàíîâè÷à!

24 òðà âíÿ

Öåé äåíü ìຠ÷àð³âíå ïîõîäæåííÿ, Áî ñüîãîäí³ Òâîº Äåíü íàðîäæåííÿ! Òàê áàæàºì, ùîá ñîíöå Òåáå ç³ãð³âàëî, Ëþäè óñì³øêó Òîá³ äàðóâàëè, Ïðèðîäà çäîðîâ’ÿ Òîá³ ï³äíåñëà, À ëàñò³âêà ùàñòÿ ì³øîê ïðèíåñëà! À ùå ðîìàíòèêè, äðóæáè, êîõàííÿ, Ïðèéìè æå â³ä íàñ óñ³ ö³ â³òàííÿ. Ìè çíàºì: öåé äåíü ÷àð³âíèé, íåçâè÷àéíèé, Òîæ õàé íèí³ çä³éñíÿòüñÿ óñ³ ïîáàæàííÿ! Ç ëþáîâ’þ äîíå÷êà Áîãäàíà, ˳àíà òà äðóæèíà Íàòàë³ÿ.

ÿ 26 ìà

Ïîçäðàâëÿåì ñ Äí¸ì ðîæäåíèÿ Ëþäî÷êó!

Íå ìåðÿé æèçíü ãîäàìè, à îãëÿíèñü âîêðóã, Ñîâñåì íå çà ãîðàìè îêàæåòñÿ Òâîé äðóã! È ñ÷àñòüå íå íà Ìàðñå îòûùåòñÿ Òâîå,  ïðîñòîì íàèâíîì âàëüñå óñëûøèòñÿ îíî! Óìååøü Òû, êîíå÷íî, ñîáîé ïëåíÿòü ñåðäöà, Ïóñòü ëþáÿò òåáÿ íåæíî è áåðåãóò âñåãäà! Áîãäàí, Íàòàøà, Áîãäàíêî.

Ùèðî â³òàþ ç 60-ð³÷÷ÿì ÄÈÌÈÄ Ìàð³þ Âàñèë³âíó!

28 òðà âíÿ

Áàæàþ ùàñòÿ â äóø³ òà íà îáð³¿, Äîë³ ùåäðî¿ òà äîáðî¿, Íåõàé çàâæäè Âàì óñì³õíåòüñÿ òå – ùî ùàñòÿì íàçèâàºòüñÿ, Íåõàé íà Âàøîìó ñòîë³ áóäå õë³á îäíîäåííèì, êîõàííÿ ùîäåííèì, âèíî áàãàòîð³÷íèì, ùàñòÿ, çäîðîâ’ÿ òà êîõàííÿì â³÷íèì! Ç ïîâàãîþ Ãàëèíà Ïóñòîâ³ò.

Áåçêîøòîâíà ðåêëàìíî-³íôîðìàö³éíà ãàçåòà «Ì³ñüêèé ÌÀÉÄÀÍ». Çàñíîâíèê, âèäàâåöü òà ðåäàêòîð Êîòåëüíèêîâà Í.Ñ. Ñâ³äîöòâî Р¹375 â³ä 10.12.03ð. Àäðåñà ðåäàêö³¿: 34400, гâíåíñüêà îáë., ì.Êóçíåöîâñüê, ì-í Þâ³ëåéíèé, 7. Òåë./ôàêñ. (03636) 2-42-32, (067) 362-97-27, (095) 830-6-000. E-mail: maydan2000@gmail.com, www.maydan.rv.ua. Òåëåôîíè Êóçíåöîâñüêà äðóêóþòüñÿ áåç êîäà ì³ñòà. Ðîçïîâñþäæåííÿ îïëà÷åíå ðåêëàìîäàâöÿìè.  îêðåìèõ ðåêëàìíèõ ìàòåð³àëàõ çà áàæàííÿì çàìîâíèêà ìîæëèâ³ â³äõèëåííÿ â³ä ïðàâîïèñó. Îáñÿã: îäèí äðóêîâàíèé àðêóø, äðóê îôñåòíèé. Âèêîðèñòàííÿ ìàêåò³â ðåêëàìè áåç óçãîäæåííÿ ç ðåäàêö³ºþ íå äîçâîëÿºòüñÿ. Òèðàæ: 14100 ïðèì. ³ääðóêîâàíî ó ÂÀÒ «Âîëèíñüêà îáëàñíà äðóêàðíÿ», 43010, ì.Ëóöüê, ïð.Âîë³, 27. Ð/ð 26004010607980 ó ÔÊÁ «Ô³íàíñè òà êðåäèò», ÒΠâ гâíåíñüê³é îáë., ÌÔÎ 333603, êîä ªÄÐÏÎÓ 25894576. Çàì. ¹2157

³äïîâ³äàëüí³ñòü çà äîñòîâ³ðí³ñòü ³íôîðìàö³¿ íåñå ðåêëàìîäàâåöü Ðåäàêö³ÿ íàäຠìîæëèâ³ñòü êîíòðîëþ òèðàæó

!


2011_20_