Page 1

Ðåêëàìíî-iíôîðìàöiéíà

òèðàæ 14 000

ãàçåòà

Äîñòàâëÿºòüñÿ ÁÅÇÊÎØÒÎÂÍÎ ïî â³âòîðêàõ

16

(369) 26 êâ³òíÿ 2011 ð.

ÊÓÇÍÅÖÎÂÑÜÊ

ÂÎËÎÄÈÌÈÐÅÖÜ

ÐÀÔÀ˲ÂÊÀ


2

16 (369), 26 êâ³òíÿ 2011 ð.

3-ê³ì.êâ., 8/9, Ïåðåìîãè. Ò. (097) 333-73-19, (066) 074-71-31. 3-ê³ì.êâ. 8/9, Âàðàø, 7. Ò. (097) 645-60-64. 3-ê³ì.êâ., 8/9, Áóä³âåëüíèê³â, 27/2. Ò. (067) 526-71-94. 3-ê³ì.êâ., 8/9, Áóä³âåëüíèê³â, 25/2, ³í. âàð³àíòè. Ò. (098) 853-52-52. 3-ê³ì.êâ., 6/9, Âàðàø («ñâ³æèé» ðåìîíò). Ò. (067) 364-26-86. Òåðì³íîâî! 3-ê³ì.êâ., 5/9, Âàðàø, 16, áåç ðåìîíòó. Ò. (096) 153-11-61. 3-ê³ì.êâ., 5/5, Áóä³âåëüíèê³â. Ò. (098) 885-50-42. 3-ê³ì.êâ., 4/5, Áóä³âåëüíèê³â, 13. Ò. (097) 756-26-85. 3-ê³ì.êâ. 1/5. Ò. (098) 971-28-20. 2-ê³ì.êâ., 9/9, Âàðàø. Ò. (093) 194-42-55. 2-ê³ì.êâ., 9/9, Âàðàø, 3. Ò. (098) 290-55-16, (067) 389-76-85. 2-ê³ì.êâ., 8/9, Þâ³ëåéíèé, 7, 66.5ì2. Ò. (067) 362-58-62. 2-ê³ì.êâ., 8/9, Âàðàø (êîñìåòè÷íèé ðåìîíò). Ò. (099) 301-05-21. 2-ê³ì.êâ., 6/9, êóòîâó, Áóä³âåëüíèê³â. Ò. (095) 588-44-05. 2-ê³ì.êâ., 1/9, Áóä³âåëüíèê³â, 35. Ò. 3-82-96, (096) 668-15-62. 2-ê³ì.êâ., 1/9, Âàðàø (52ì2, öåíòð ì³ñòà, äóæå çðó÷íó ï³ä îô³ñ, ïðèâàòèçîâàíó). Ò. (098) 440-95-85. 1-ê³ì.êâ., 9/9, Áóä³âåëüíèê³â. Ò. (096) 951-66-34. 1-ê³ì.êâ., 4/9, Âàðàø, 34Á. Ò. (097) 593-14-07. 1-ê³ì.êâ., 1/5, Áóä³âåëüíèê³â, 18/2 (óñ³÷åíó, ç áàëêîíîì). Ò. (097) 075-27-05. 1-ê³ì.êâ., 7/9, гâíå, ï³âí³÷íèé ð-í (áóäèíîê ïàíåëüíèé). Ò. (067) 811-26-14. Òåðì³íîâî! 1-ê³ì.êâ., 4/5, ì.Õìåëüíèöüêèé, âóë. Çàâîäñüêà, 63/1, ïðèâàòèçîâàíó, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. (096) 677-36-15. Áóäèíîê, ì.Êîñòîï³ëü (îá’¿çíà Ñàðíè-гâíå, ð-í ÀÇÑ «WOG», 2-ïîâ., öåãëÿíèé). Ò. (096) 233-67-20. Áóäèíîê, ñìò. Ðàôàë³âêà, âóë. Ïóøê³íà, 23 (80% ãîòîâíîñò³). Ò. (096) 974-40-41, (096) 974-40-40. Áóäèíîê, ñ.Áàáêà (á³ëÿ ð.Ñòèð, 30ñîò., ïðèâàòèçîâàí³, âñ³ äîêóìåíòè). Ò. (067) 363-69-09, (067) 258-36-23. Áóäèíîê, ñ.Ñò.×àðòîðèéñüê (0.2ãà, áóäèíîê, ñòàí õîðîøèé). Ò. (098) 946-51-42. Áóäèíîê, ð-í «Ðèáàöüêî¿ õàòèíè». Ò. (098) 971-08-05. Áóäèíîê, Ðàôàë³âêà (æèëèé, ìåáëüîâàíèé, ºâðîðåìîíò, ñàðàé, ãàðàæ, ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ, 0.25ãà ïðèâàòèçîâàí³), 75òèñ.ó.î. Ò. (067) 364-02-05. Òåðì³íîâî! Áóäèíîê, Ðàôàë³âêà (õîðîøå ì³ñöå, 0.3ãà, òåëåôîí, ñàðàé, ãàðàæ, ï³äâàë, ñàäîê). Ò. (096) 153-11-61. Áóäèíîê, ñ.Áàáêà (íà áåðåç³ ð.Ñòèð, íåäîáóäîâàíèé, âñ³ äîêóìåíòè). Ò. (067) 362-49-13. Áóäèíîê, Ðàôàë³âêà (0.15ãà, íàäâ³ðí³ ñïîðóäè, ñàäîê), íåäîðîãî. Ò. (067) 267-03-16. ×àñòèíó áóäèíêó, ñ.Çàáîëîòòÿ (46ì2, öåíòð ñåëà, ïîòðåáóþ÷îãî âíóòð³øí³õ ðîá³ò, ïðèâàòèçîâàíèé), 8000ó.î., òîðã. Ò. (096) 569-57-11. Õàòó, ñ.Äîâãîâîëÿ (0.25ãà, ñàðàé, ñàäîê, êîëîäÿçü). Ò. (0234) 3-74-38. Õàòó, ñ.²âàí÷³ (0.2ãà, ñàä, ë³òíÿ êóõíÿ, õë³â, ïðèâàòèçîâàíó). Ò. (096) 770-35-49. Ðîçïî÷àòå áóä³âíèöòâî, ñ.Çàáîëîòòÿ (áóäèíîê 80% ãîòîâíîñò³, íåâåëèêèé, íàäâ³ðí³ ñïîðóäè, ï³äâåäåíå ñâ³òëî), ³í. âàð³àíòè. Ò. (096) 675-11-16. Äà÷ó, ð-í àåðîïîðòó (2-ïîâ. áóäèíîê, ñâ³òëî, âîäà, äåðåâà, âèíîãðàä). Ò. (067) 364-26-86, (067) 362-37-60. Äà÷ó 12ñîò., êîîïåðàòèâ «Àâòîìîá³ë³ñò» (áóäèíîê, ñàðàé, êîëîäÿçü, ñàäîê). Ò. (067) 360-54-93. Äà÷ó 10ñîò. (ïîáëèçó ì³ñòà, áóäèíîê, êîëîäÿçü, åë. åíåðã³ÿ), ö³íà äîãîâ³ðíà; ôîòî íà www.4bloka.com. Ò. (050) 767-76-44, (097) 847-05-02. Äà÷ó, ð-í çàë. âîêçàëó (áóäèíîê 2-ïîâ. ç ï³äâàëîì, êàì³í, ñâåðäëîâèíà, ñàðàé öåãëÿíèé). Ò. (067) 362-33-36. Äà÷ó 6ñîò., ð-í «Ïîë³ñüêî¿ Íîâèíè» (áóäèíîê ç/á, íàñàäæåííÿ). Ò. 3-81-10, (096) 859-41-54. Äà÷ó 10.7ñîò. (áóäèíîê, êîëîäÿçü, âèíîãðàä, êóù³ äåðåâà, ïðèâàòèçîâàíó). Ò. (097) 941-49-11. Äà÷íó ä³ëÿíêó 12ñîò., ð-í àåðîïîðòó (ñâ³òëî, äåðæ. àêò). Ò. (067) 774-14-89. Äà÷íó ä³ëÿíêó 5ñîò., çà ìîëîêîçàâîäîì (ïåðøèé çà¿çä âë³âî, ñàðàé, êîëîäÿçü, êóù³, äåðåâà, âèíîãðàä, ïðèâàòèçîâàíó). Ò. 2-45-13, (096) 810-12-86.

356

Äâ³ äà÷í³ ä³ëÿíêè çà àåðîïîðòîì (ñâ³òëî, áóäèíîê, ñâåðäëîâèíà, áàê, êàðêàñ òåïëèö³). Ò. (098) 771-78-82. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä çàáóäîâó, 0.12ãà, Ðàôàë³âêà (õîðîøå ì³ñöå). Ò. (067) 360-50-23, (097) 494-23-64. ÇÅÌÅËÜÍÓ Ä²ËßÍÊÓ 8ñîò., ð-í àåðîïîðòó, ïðèâàòèçîâàíó. Ò. 3-10-22, (050) 435-17-63. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó 21ñîò., ñ.Ùîê³â, º äåðæ. àêò, 21òèñ.ãðí. Ò. (067) 338-15-41. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä çàáóäîâó, 10ñîò., ð-í àâòîìèéêè (ôóíäàìåíò, áóä. ìàòåð³àëè, äîêóìåíòè îôîðìëåí³). Ò. (097) 664-55-19. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó 20ñîò., ñ.Ñóõîâîëÿ, º äåðæ. àêò. Ò. (067) 697-65-88. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó 0.15ãà, Ðàôàë³âêà (çàâåçåíî êàì³íü íà ôóíäàìåíò, ïðèâàòèçîâàíó), íåäîðîãî. Ò. (067) 362-40-20, (067) 362-20-46. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó 0.12ãà, Ðàôàë³âêà, º äåðæ. àêò. Ò. (097) 426-01-07. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó 0.9ãà, çà ìîëèòîâíèì áóäèíêîì. Ò. (097) 779-44-76. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó 0.25ãà, ð-í «Ðèáàöüêî¿ õàòèíè» (ïîðó÷ ç ô³ðìîþ «Ç³ìà-˺òî»). Ò. (097) 480-29-31. Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè: 0.12ãà, ñ.Áîðàòèí, Ëóöüêèé ð-í; 0.1ãà ñ.Ðîâåíö³ – ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. (066) 522-39-85. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä çàáóäîâó, ñ.Ñîïà÷³â (ôóíäàìåíò, ïîðó÷ àñôàëüòîâàíà äîðîãà, 380V), 9200ó.î., òîðã. Ò. (097) 741-29-64. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó 0.65ãà, ñ.Ñóõîâîëÿ (áóäèíîê, ãîñïîäàðñüê³ áóä³âë³: ë³òíÿ êóõíÿ, õë³â, êðèíèöÿ). Ò. (067) 231-17-78. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä çàáóäîâó, 0.12ãà, ñ.Ïðèëóöüê (6êì â³ä Ëóöüêà), ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. (050) 844-25-79. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä çàáóäîâó, 0.25ãà, ñ.Êîñòþõí³âêà, ïðèâàòèçîâàíó. Ò. (098) 830-80-71. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó íåäàëåêî â³ä ì³ñòà. Ò. (097) 831-20-09, (096) 275-51-45. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä çàáóäîâó, 0.13ãà, Ñò.Ðàôàë³âêà. Ò. (067) 360-38-76. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä çàáóäîâó, 23ñîò., Ñò.Ðàôàë³âêà (ïðèâàòèçîâàíó, º äåðæ. àêò). Ò. (096) 643-98-66. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó 2ãà, ñ.Ñîáèùèö³. Ò. (057) 299-74-83. Ïðèì³ùåííÿ 70ì2, Ïåðåìîãè, 5 (íåæèòëîâå, ðåìîíò, ïîæåæíà îõîðîíà). Ò. (096) 506-85-71. Ìàãàçèí 82.5ì2, Ðàôàë³âêà (ñêëàäñüêå ïðèì³ùåííÿ, 5ñîò.), ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. (098) 910-01-34, (098) 910-01-35. Òîðã³âåëüíèé ïàâ³ëüéîí, ð-ê «Öåíòðàëüíèé» (çðó÷íå ì³ñöå). Ò. (098) 591-89-88. Ãàðàæ, ð-í ì³ë³ö³¿. Ò. (096) 405-92-62. Ãàðàæ, ð-í õë³áîçàâîäó. Ò. (097) 864-90-02. Ãàðàæ 6õ4, ð-í õë³áîçàâîäó. Ò. (098) 971-09-29. Ãàðàæ 6õ4, ð-í òåëåâåæ³ (òèì÷àñîâî â³äñóòí³é çà¿çä). Ò. (067) 663-94-96. Ãàðàæ 9õ4, ð-í òåëåâåæ³ (º çà¿çä, âîðîòà 2.5õ2.5). Ò. (096) 713-02-22. Ãàðàæ³, ð-í «Îêîëèö³». Ò. (097) 755-44-92. Ãàðàæ 6õ4, ð-í «Îêîëèö³», 100% ãîòîâíîñò³ (âîðîòà 2.5õ2.5). Ò. (067) 698-21-47. Ãàðàæ 2-ïîâ., ð-í «Îêîëèö³». Ò. 3-24-12, (098) 030-07-29, (099) 344-05-71. Ãàðàæ 9õ4, ð-í «Îêîëèö³» (ïîá³ëåíèé, ïîôàðáîâàíèé «ï³ä êëþ÷», âîðîòà 2.5õ2.5, ñâ³òëî). Ò. 2-30-56, (097) 744-32-61. Òåðì³íîâî! Ãàðàæ, ð-í ë³êàðí³. Ò. (097) 945-50-86. Ãàðàæ ìåòàëåâèé, ð-í ìîëèòîâíîãî áóäèíêó. Ò. (050) 616-73-19. Âàãîí÷èê 5.5õ2.5, ìåòàëåâèé, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. (097) 841-26-58. Àâòîáóñ «ÏÀÇ-672», áåíç., ñòàí â³äì³ííèé; äâèãóíè: «ÃÀÇ-52, 53», «Ç²Ë-130» – á/â. Ò. (067) 362-34-18. À/ì: «ÌÀÇ-5551» 87ð.â., ñàìîñêèä, 40òèñ.ãðí; «ÓÀÇ-469» 90ð.â., ëåãêîâèé, ñòàí õîðîøèé, 15òèñ.ãðí. Ò. (097) 442-56-62. À/ì «VW-T4» 2000ð.â., 2.5òä³, âàíòàæî-ïàñàæèð., á³ëèé, ñâ³æîïðèãíàíèé. Ò. (097) 960-15-04. À/ì «Ford-Taunus» 80ð.â., 1.6L, çåëåíèé, â õîðîø³ ðóêè çà íåâåëèê³ ãðîø³. Ò. (067) 784-71-79, (099) 295-58-25. À/ì «Peugeot-605» 92ð.â., 2.1òä³, ñ³ðèé, ö/ç, ê/í, íà òèòàíàõ, 5500ó.î. Ò. (097) 741-29-64.

ÎÃÎËÎØÅÍÜ Ó ÊÎÆÅÍ Ä²Ì

À/ì «Chevrolet-Aveo LS» 2006ð.â., îðàíæåâèé, êîíä., 60òèñ.êì., 7500ó.î. Ò. (098) 605-41-56. À/ì «Chevrolet»: «Cruze», «Aveo» 2010ð.â., çàñòðàõîâàí³ ÊÀÑÊÎ, ìîæëèâà ÷àñòêîâà/ùîì³ñÿ÷íà îïëàòà. Ò. (098) 706-50-40, (050) 637-38-25. À/ì: «Kia Motors», «Chevrolet», «ÇÀÇ», «ÂÀÇ» – 2010ð.â. ï³ä 0% ð³÷íèõ ó ãðèâí³ íà 3ð. Ò. (098) 706-50-40, (050) 637-38-25. À/ì «Chery-Kimo» 2008ð.â., 1.3³. Ò. (097) 311-78-68. À/ì «ÂÀÇ-21013» 78ð.â., ÷åðâîíèé, ï³ñëÿ êàï. ðåìîíòó. Ò. (098) 895-84-35. Òåðì³íîâî! À/ì «ÂÀÇ-2104» 2002ð.â., ñòàí õîðîøèé. Ò. (098) 971-09-29. À/ì «ÂÀÇ-2107» 90ð.â., ï³ñëÿ êàï. ðåìîíòó, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. (098) 134-15-97. À/ì «ÂÀÇ-2107» 2004ð.â., 1.5, 5-ÊÏÏ, 65òèñ.êì, ñèãí., íîâà ãóìà, ÌÐ-3, 30òèñ.ãðí. (067) 357-53-56, (097) 740-33-35. À/ì «ÂÀÇ-2109» 90ð.â., 1.5, 5-ÊÏÏ, ñòàí õîðîøèé, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. (098) 469-20-99. À/ì «ÂÀÇ-2113» 83ð.â., ñòàí õîðîøèé, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. (096) 492-35-95. À/ì «ÂÀÇ-21074» 84ð.â., á³ëèé, ïîòðåáóº êîñìåòè÷íîãî ðåìîíòó (ìîæëèâî íà çàï÷àñòèíè), 1100ó.î. Ò. (097) 645-72-08. À/ì «ÂÀÇ-2121 Íèâà» 96ð.â., 1.7ê, á³ëèé, ñòàí õîðîøèé. Ò. (097) 960-15-04. Ì/à «ÃÀÇåëü» íà çàï÷àñòèíè, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. (067) 145-32-60.

À/ì «Ñëàâóòà» 2006ð.â., 20òèñ.êì., 22òèñ.ãðí, òîðã. Ò. (098) 212-11-08, (067) 366-96-32. À/ì «Òàâð³ÿ» 96ð.â., ñ³ðèé «ìåòàë³ê», 1400ó.î. Ò. (067) 702-92-89. Ì/ö «²æ Ïëàíåòà-5», ï³ñëÿ êàï. ðåìîíòó, ñòàí ³äåàëüíèé. Ò. (097) 610-59-56. Ì/ö «Stinger» 2008ð.â., 250ñì3, òóðèçì-êëàñèêà, ÷åðâîíèé, á/â 1ð., 3700êì, 10.5òèñ.ãðí. Ò. (097) 805-07-12. Ìîòîðîëåð «Geely», 2-ì³ñíèé, á/â 2ð., ñòàí ³äåàëüíèé, 4300ãðí. Ò. (093) 705-42-83. Òðàêòîð «Äæèíìà 240», Êèòàé. Ò. (098) 831-91-92. Çàï÷àñòèíè: «Ìîñêâè÷», «ÂÀÇ» – á/â. Ò. (098) 465-61-70. Äèñêè R14: «Audi», «VW», 4øò. Ò. (096) 104-26-31. Êàì³íü áóä.; ÷åðâîíèé êàì³íü; ùåá³íü; â³äñ³â, ï³ñîê. Äîñòàâêà (3-15ò). Ò. (098) 771-85-26. Øèôåð; öåìåíò; öåãëó (á³ëó, ÷åðâîíó, âîãíåòðèâêó, ëèöþâàëüíó); äîøêè; êðîêâè; áàëêè. Äîñòàâêà áåçêîøòîâíî. Ò. (098) 775-55-03, (097) 380-03-09. Êàì³íü; ÷åðâîíèé êàì³íü; ùåá³íü; ï³ñîê; â³äñ³â; ÷îðíîçåì; òîðô. Äîñòàâêà. Ò. 3-85-16, (097) 190-99-16. ªâðîáëîêè â³áðîïðåñîâàí³ 20õ20õ40, 20õ12õ40; ïàðàïåòè; äàøêè íà ñòîâï÷èêè; áîðäþðè; ïëèòêó òðîòóàðíó, ëèöþâàëüíó (ð³çí³ êîëüîðè); ëîòêè; ºâðîïàðêàíè; áëîêè «ðâàíèé êàì³íü»; áðóê³âêà. Äîñòàâêà. Ò. (096) 226-56-68. Êàì³íü; ùåá³íü; â³äñ³â; ï³ñîê; òîðô (3-8ò); öåãëó á/â. Äîñòàâêà. Ò. 2-44-83, (098) 203-27-08. Öåãëó: á³ëó, ÷åðâîíó, áî÷êè 5-10ì3. Ò. (096) 905-45-75. ÁËÎÊÈ ÐÀÊÓØÍßÊ. Ò. (097) 899-54-65. Êàì³íü; ùåá³íü; ï³ñîê; ÷îðíîçåì; òîðô. Äîñòàâêà «ÌÀÇ» (10ò) ó çðó÷íèé äëÿ Âàñ ÷àñ. Ò. (067) 954-20-82.

Øèôåð; öåìåíò; öåãëó: áóä³âåëüíó, ñèë³êàòíó, âîãíåòðèâêó, ëèöþâàëüíó; êàì³íü ÷åðâîíèé; ùåá³íü; áëîêè ç â³äñ³âó; øëàêîáëîêè; ï³íîáëîêè; ðàêóøíÿê; âàïíî; äîøêè; áðóñ; ÄÂÏ. Ò. (097) 488-62-18. ϳíîáåòîíí³ áëîêè 20õ30õ60; 10õ30õ60; áî÷êè 50ë. Äîñòàâêà. Ò. (066) 767-74-40, (096) 972-05-33. Êàì³íü; ùåá³íü; â³äñ³â. Äîñòàâêà 25ò. Ò. (067) 937-93-58. Êàì³íü; ùåá³íü; â³äñ³â. Äîñòàâêà «ÌÀÇ», 10ò. Ò. (096) 226-56-68. Áëîêè ç â³äñ³âó â³áðîïðåñîâàí³, ñò³íîâ³, ðâàí³ ñò³íîâ³, äëÿ îãîðîæ³ – ð³çíèõ êîëüîð³â. Ò. (097) 488-62-18. Êàì³íü; ùåá³íü; öåãëó (÷åðâîíó, á³ëó, âîãíåòðèâêó, ëèöþâàëüíó); ï³ñîê. Äîñòàâêà áåçêîøòîâíî. Ò. 3-42-02, (067) 956-96-45.

Êîëÿñêó äëÿ ïðîãóëÿíêè «TFK», ìîæëèâå âñòàíîâëåííÿ àâòîñèä³ííÿ +0, íîâó, ñòàí â³äì³ííèé, 2000ãðí. Ò. (067) 907-48-97. Êîëÿñêó-òðàíñôîðìåð «Emu Delti», ðîæåâó, 9êã, ñòàí â³äì³ííèé. Ò. (067) 928-99-54. Âîçèê «Geoby», ñ³ðî-÷åðâîíèé, óêîìïëåêòîâàíèé, ñòàí â³äì³ííèé, 350ãðí. Ò. (096) 650-23-20. Ìàøèíó äèòÿ÷ó íà àêóìóëÿòîð³ ç ïóëüòîì êåðóâàííÿ. Ò. (067) 969-50-65. Ì/ö «Geoby», íà àêóìóëÿòîð³. Ò. (098) 897-44-88. Ì/ö äèòÿ÷èé íà àêóìóëÿòîð³; ñàìîêàò ç 1ð. Ò. 2-15-78, (067) 768-55-26. Âåëîñèïåä äèòÿ÷èé, 7-12ð., ñòàí õîðîøèé. Ò. 3-70-51, (066) 296-68-20.

Àðìàòóðó: d=12ìì, d=8ìì. Ò. (067) 937-93-58. Êðóãè êîëîäÿçí³ ç³ çàìêàìè, ð³çí³ ðîçì³ðè, ö³íà âèðîáíèêà. Äîñòàâêà. Ò. (067) 364-46-56. ÄÎØÊÈ, ÐÅÉÊÈ, ÁÐÓÑ, øòàõåòíèê. Ò. (097) 195-13-11. Âàãîíêó; áëîêõàóñ; ï³äëîãó; ðåéÏîáóòîâó òåõí³êó ç ͳìå÷êè. Ò. (097) 664-05-32. ÷èíè: åëåêòðîïëèòè, õîëîäèëüÑêëî 4ìì. Íàð³çàííÿ, äåøåâî. Ò. íèêè, ìîðîçèëüí³ êàìåðè òà 3-44-69, (097) 297-74-33. ³í. Ò. (098) 780-41-01. Êóõíþ çá³ëüøåíîãî ðîçì³ðó, ñòàí â³äì³ííèé. Ò. (068) 569-53-16. Ïðàëüíó ìàøèíó, ͳìå÷÷èíà, Äèâàí, ñòàí õîðîøèé. Ò. (098) á/â, 940ãðí. Ò. (097) 265-33-99. 950-01-35. Êîíäèö³îíåðè; âñòàíîâëåííÿ. Ò. Äèâàí, ñòàí õîðîøèé; ñêëî 4ìì, (067) 362-37-60. ç ðàìàìè – á/â. Ò. 3-58-79, (096) Òåðì³íîâî! Òåëåâ³çîð «Toshiba 133-87-20. Bomba», ñòàí â³äì³ííèé, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. (097) 918-74-29. Òåëåâ³çîð «Samsung», ñòàí õîðîøèé. Ò. (067) 779-90-40. Òåëåâ³çîð «Samsung CS-14H3R», 14" (35ñì). Ò. (096) 685-52-51. Êîìï’þòåð: DDR 512/HDD 80Gb/ ìîí³òîð Samsung 17", îïòè÷íà ìèøêà, êëàâ³àòóðà. Ò. (067) 587-40-46. Ìîí³òîð 17", TFT; ìîá. òåëåôîí «Samsung Duos D880», 3Mp, 2 SIM, 750ãðí. Ò. 3-79-35, (095) 427-53-76, (096) 409-37-16. Ìîá. òåëåôîíè: Apple «iPhon 3G», 8Gb, «Nokia-5530». Ò. (097) 889-36-01. Àïàðàò äëÿ âèì³ðþâàííÿ òèñêó, àâòîìàò, ìàéæå íîâèé, 100ãðí. Ò. (097) 805-07-12. Âèøóêàíó âåñ³ëüíó ñóêíþ, Ì’ÿêó ÷àñòèíó; êóõíþ, á/â. Ò. ð.42-46 (îáðó÷, ðóêàâè÷êè), íåäî3-87-41, (096) 643-77-53. ðîãî. Ò. (098) 377-01-41. Ì’ÿêó ÷àñòèíó (3+2+1); øàôó Âèøóêàíó âåñ³ëüíó ñóêíþ. Ò. êíèæêîâó; 2 ïåíàëè ç àíòðåñîëÿìè (067) 379-05-44. – á/â. Ò. (067) 251-28-17. Êîñòþì ÷îëîâ³÷èé, 46/178. Ò. Ñò³íêó 4.5ì, á/â. Ò. (093) 2-25-13, (096) 313-67-17. 195-69-66. Êîñòþì ÷îëîâ³÷èé, 46/170, ÷îðÑò³íêó, Êîñòîï³ëü, á/â, ñòàí íèé, îäÿãíåíèé 1 ðàç, á/â, ñòàí õîðîøèé. Ò. (097) 579-22-96. äóæå õîðîøèé. Ò. (096) 800-00-06. Ñò³ë-òóìáó, ó÷í³âñüêèé, ñòàí õîÊîñòþìè ÷îëîâ³÷³, Ïîëüùà, ðîøèé. Ò. 2-26-52. 176/100 (ñâ³òëèé, òåìíèé), õîðîÑïàëüíþ «Ðîñàâà»; ñò³íêó äèòÿ- øà òêàíü, ÿê³ñòü, íîâ³, íåäîðîãî. Ò. ÷ó «Ïðåñòèæ» – ñòàí õîðîøèé. Ò. (067) 363-14-48. 2-14-73, (096) 153-07-63. ϳàí³íî «Óêðà¿íà», êîðè÷íåâå, Ñïàëüíþ, ͳìå÷÷èíà, á/â. Ò. ëàêîâàíå, ñòàí ðîáî÷èé, 4500ãðí. (067) 151-49-05. Ò. (067) 760-82-54. ˳æêî 2-ñïàëüíå, Ïîëüùà, ç ìàòϳàí³íî «Óêðà¿íà», á/â, ñòàí õîðàöîì; ñò³íêó 2.86ì, Ïîëüùà, ñó- ðîøèé. Ò. (098) 691-73-53. ÷àñíó; ì’ÿêó ÷àñòèíó, êóòîâó, ñó÷àñϳàí³íî «Óêðà¿íà». Ò. (098) íó, ðîçêëàäíó; êð³ñëî ðîçêëàäíå, 830-54-32. ñòàí õîðîøèé. Ò. (067) 779-90-40. ϳàí³íî «Óêðà¿íà», ñòàí ðîáî÷èé, ˳æêî äèòÿ÷å ç êîëèñêîþ «Geoby», â³äì³ííèé, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. (097) íåäîðîãî. Ò. (067) 908-78-06. 476-38-75. Ìàòðàö ìàñàæíèé, ñòàí â³äì³ííèé, Êèëèì 2õ2.2, ͳìå÷÷èíà, ñòàí õî400ãðí. Ò .(067) 907-48-97. ðîøèé. Ò. (098) 971-53-37. Êîëÿñêó çèìîâî-ë³òíþ «Chicco», Ïàëàñè: 3õ4, 2õ3, 2õ2, 2õ1.5; êèñòàí õîðîøèé, íåäîðîãî. Ò. 2-48-68, ëèì 2õ1.3 – íåäîðîãî, á/â. Ò. (096) 972-90-19. 3-87-41, (096) 643-77-53. Êîëÿñêó çèìîâî-ë³òíþ «X-Trail» Âîçà. Ò. (067) 700-90-18. Öóöåíÿò ïîðîäè «Àëàáàé» (ñå(äîùîâèê, ïðîòèìîñê³òíà ñ³òêà, êîøèê äëÿ íåìîâëÿòè), ñòàí â³äì³ííèé, ðåäíüîàç³àòñüêà â³â÷àðêà, 1.5ì³ñ., ç äîêóìåíòàìè), ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 650ãðí. Ò. (093) 114-73-39. Êîëÿñêó çèìîâî-ë³òíþ, «Adamex- (067) 708-24-39. Ïàïóãó «Êàðåëëà» ç âåëèêîþ Saturn», ñèíüî-áëàêèòíó, ñòàí õîðîøèé, êë³òêîþ. Ò. 3-79-76, (097) 698-88-34. 650ãðí, òîðã. Ò. (098) 574-50-52. Êîðîâó. Ò. (098) 416-70-25. Êîëÿñêó çèìîâî-ë³òíþ «ABC Ãîòîâèé ôóíêö³îíóþ÷èé á³çíåñ. Ò. Design», 4-êîë³ñíó, ñòàí õîðîøèé. (097) 964-12-41, (067) 784-71-79. Ò. (097) 451-54-96. Î÷èùåíó âîäó Í2Î íà ðîçëèâ, Êîëÿñêó çèìîâî-ë³òíþ «AdborRing», òåìíî-áîðäîâó, ñòàí õîðî- 0.50ãðí/ë³òð. Íå ì³ñòèòü ³ðæ³, õëîøèé, íåäîðîãî. Ò. (067) 868-49-53. ðó, í³òðàò³â òà áàêòåð³é. Ò. 3-24-17, Êîëÿñêó çèìîâî-ë³òíþ «Adbor- (096) 791-46-16. Êàðòîïëþ íàñ³ííó. Ò. (067) Ring Max», ñ³ðî-îðàíæåâó, ñòàí õîðîøèé, 750ãðí. Ò. 3-96-28, (067) 700-90-18. 695-72-24. Êîëÿñêó çèìîâî-ë³òíþ «TakoJumper Õ», ñ³ðî-áëàêèòíó, ñòàí â³äì³ííèé. Ò. (097) 951-22-77. Êîëÿñêó çèìîâî-ë³òíþ «Donatan», ñòàí â³äì³ííèé. Ò. 3-61-19, (097) 190-99-20 ç 19:00, (066) 401-85-41. Êîëÿñêó çèìîâî-ë³òíþ «TakoJumper Õ», ÷åðâîíà ç á³ëîþ âñòàâêîþ, ñòàí â³äì³ííèé. Ò. (067) 362-22-85. Êîëÿñêó çèìîâî-ë³òíþ «Tako-Silver Collection», á/â, ñòàí â³äì³ííèé, 950ãðí, òîðã. Ò. (097) 190-26-84. Êîëÿñêó äëÿ ïðîãóëÿíêè, çèìîâîë³òíþ «Chicco», ñèíþ ç áîðäîâèìè âñòàâêàìè, 500ãðí. Ò. (067) 907-48-97.

4-ê³ì.êâ., Áóä³âåëüíèê³â. Ò. (050) 173-37-55. 1-, 2-ê³ì.êâ, Ïåðåìîãè, Âàðàø. Ò. (067) 276-20-27. Òåðì³íîâî! 1-ê³ì.êâ., Ïåðåìîãè (áàæàíî ð-í ñîáîðó). Ò. (097) 848-60-97, (097) 979-32-22. 1-ê³ì.êâ., ìàëîñ³ìåéêó, áåç ðåìîíòó. Ò. (096) 944-59-69. 1-ê³ì.êâ., Ïåðåìîãè, Âàðàø. (067) 364-02-11, (098) 783-37-35 Ãàðàæ, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿. Ò. (067) 360-59-84 ç 18:00. Àâòîâèêóï: ãíèë³, áèò³, ñòàð³, ï³ñëÿ ÄÒÏ à/ì. Ò. (098) 465-61-70. À/ì «Ìîñêâè÷», «ÂÀÇ», «Âîëãà», «ÇÀÇ» íà çàï÷àñòèíè, ìîæëèâî áåç äîêóìåíò³â. Ïîñò³éíî, äîðîãî. Ò. (066) 106-26-53, (098) 405-60-20. À/ì «ÃÀÇ 52-53» íà çàï÷àñòèíè (ìîæëèâî áåç äîêóìåíò³â). Ò. (095) 494-51-11, (098) 215-48-99. À/ì: «ÂÀÇ», «Ñëàâóòà», ³íîìàðêó àáî äîêóìåíòè, ñòàí õîðîøèé (ìîæëèâî, ÿêèé ïîòðåáóº ðåìîíòó). Ò. (098) 469-20-99. Âåëîñèïåäè: «Àèñò», «Ìèíñê». Ò. (096) 477-44-77. Äèñêè R15 «Ford-Transit». Ò. (097) 445-35-18. ÌÀÊÓËÀÒÓÐÓ. ÌÎÆËÈÂÈÉ ÑÀÌÎÂȲÇ. Ò. (067) 360-69-93. Áðóõò ìåòàë³â. Íàð³çàííÿ íåãàáàðèòíîãî ìåòàëó; íàäàííÿ òðàíñïîðòó. Ò. (096) 453-05-57. Ñàíêè. Ò. 3-98-43, (067) 738-98-42. ÂÐÕ, òåëÿ, êîíÿ – æ/â; øê³ðè òåëÿ÷³. Ò. 3-11-33, (067) 382-01-72, (050) 855-68-87. Àêö³¿ «Çàõ³äåíåðãî». Ò. 3-13-88, (097) 204-92-38.

3-ê³ì.êâ., 9/9, Ïåðåìîãè íà 2+äîï., Âàðàø, Ïåðåìîãè. Ò. 3-81-73, (097) 590-65-69. 3-ê³ì.êâ., 8/9, Ïåðåìîãè íà 1+1. Ò. (098) 056-94-97, (097) 793-72-51. 3-ê³ì.êâ., 8/9, Áóä³âåëüíèê³â, 25/2 íà 1+äîï., Âàðàø, Ïåðåìîãè. Ò. (098) 853-52-52. 3-ê³ì.êâ., 8/9, Âàðàø, 45 íà 1-ê³ì. Ò. (098) 831-91-86. 3-ê³ì.êâ., 6/9, Ïåðåìîãè íà 1+1 àáî 1+äîï. Ò. (097) 650-97-90. 3-ê³ì.êâ., 5/5, Áóä³âåëüíèê³â íà 1+äîï., 2+äîï. Ò. 3-72-88, (067) 364-02-11, (098) 783-37-35, (093) 936-44-14, (066) 040-06-51. 2-ê³ì.êâ.+äîï., 1/9, Âàðàø (ñêëîïàêåòè, ë³÷èëüíèêè) íà 3-ê³ì.êâ., (2-8)/9 àáî ïðîäàì. Ò. (067) 382-36-13, (067) 382-37-13. 1-ê³ì.êâ., 9/9, Áóä³âåëüíèê³â íà 2+äîï. àáî ïðîäàì. Ò. (067) 810-96-87. 1-ê³ì.êâ., 4/9, Âàðàø, 43 íà 3-ê³ì. àáî ïðîäàì. Ò. 3-17-76, (098) 836-68-48. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó 18.5ñîò., ð-í ÀÒÖ íà 1-ê³ì. àáî ïðîäàì. Ò. (067) 582-12-11, (096) 745-58-42.


www.maydan.rv.ua

Ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ àâòîáóñîì ïî Óêðà¿í³, ÑÍÄ (Ìîñêâà ïí, ÷ò, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã – 8, 18, 35 ì³ñöü). 2-ê³ì.êâ. íà òðèâàëèé òåðì³í, ìåáëüîâàíó. Ò. (067) 672-14-71. Ò. 3-63-03, (067) 967-59-87, (098) 1-ê³ì.êâ. íà òðèâàëèé òåðì³í, Âà- 836-69-01, +7(905) 782-81-31. ðàø, ìåáëüîâàíó. Ò. 3-10-22, (050) Ïàñàæèðñüê³, âàíòàæí³ ïå435-17-63. 1-ê³ì.êâ. íà òðèâàëèé òåðì³í, ðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³ ìîæëèâî íåìåáëüîâàíó, ïåðåäî- ì/à «VW-T4» (7 ì³ñöü). Ò. 2-21-54, (097) 668-25-77. ïëàòà. Ò. (098) 937-37-06. Êâàðòèðó, Áóä³âåëüíèê³â (ð-í Ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ïî Óê«Ùåäðèêà-2»), ìåáëüîâàíó. Ò. ðà¿í³ (15, 21, 36 ì³ñöü). Ò. 2-12-63, (093) 609-31-39. (097) 321-22-22. Ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ «ÏÀÇÃàðàæ, ð-í ìîëèòîâíîãî áóäèíêó, «Îêîëèö³». Ò. (095) 4234» (íîâèé, 32 ì³ñöÿ); ë³ö. ¹140Ë. Ò. (067) 362-34-18. 370-85-54, (067) 362-97-29.

2-ê³ì.êâ íà òðèâàëèé òåðì³í ñ³ì’¿ ç 2-, 3-õ ÷îëîâ³ê. Ò. (067) 380-04-31. 2-ê³ì.êâ., ïîäîáîâî (öåíòð ì³ñòà, ìåáëüîâàíó, âñ³ çðó÷íîñò³, äîêóìåíòè íà ïðîæèâàííÿ, ïîêðàùåí³ óìîâè). Ò. (067) 364-27-75, (050) 849-39-34. 1-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî (âñ³ çðó÷íîñò³). Ò. (096) 400-46-25. 3-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî, öåíòð ì³ñòà (âñ³ çðó÷íîñò³, äîêóìåíòè). Ò. (096) 791-46-16. 3-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî, öåíòð ì³ñòà, âñ³ çðó÷íîñò³. Ò. (067) 364-25-56. 2-ê³ì.êâ., ïîäîáîâî (ìåáëüîâàíó, ïîêðàùåí³ óìîâè, äîêóìåíòè íà ïðîæèâàííÿ). Ò. (067) 949-36-06. 2-ê³ì.êâ., ïîäîáîâî, âñ³ çðó÷íîñò³. Ò. (067) 924-91-82. 2-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî (öåíòð ì³ñòà, ìåáëüîâàíó, äîêóìåíòè íà ïðîæèâàííÿ). Ò. (096) 873-75-44. 2-ê³ì.êâ., ïîäîáîâî, âñ³ çðó÷íîñò³, Ïåðåìîãè. Ò. (098) 784-23-44. 2-ê³ì.êâ., ïîäîáîâî (âñ³ çðó÷íîñò³, äîêóìåíòè íà ïðîæèâàííÿ). Ò. (098) 279-15-76, (050) 712-61-77. Êâàðòèðó íà íåòðèâàëèé òåðì³í. Ò. (096) 712-42-48. Òîðã³âåëüíèé ïàâ³ëüéîí 20ì2, ð-ê «Ï³âäåííèé». Ò. (067) 937-93-58. Ïðèì³ùåííÿ 80ì2, 1-é ïîâ., 80ì2, ï³äâàëüíå ïðèì³ùåííÿ, Âàðàø 43 (ï³ä ìàãàçèí, îô³ñ). Ò. (067) 360-13-60. Âåñ³ëüíó ñóêíþ, ð.44-46. Ò. 3-44-30, (067) 139-34-00. Âåñ³ëüíó ñóêíþ, ð.44-46. Ò. (097) 693-86-04.

Ïàñàæèðñüê³, âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ì/à «Ôîðä-Òðàíçèò» òà àâòîáóñîì ïî Óêðà¿í³, ÑÍÄ. Ò. 3-86-84, (067) 600-93-88. Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ì/à «Ìåðñåäåñ-Ñïðèíòåð» ïî ì³ñòó, îáëàñò³, Óêðà¿í³ (äî 2.5ò). Ò. 2-19-14, (067) 751-08-98, (096) 374-97-94. Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³ ì/à «VW-LT» (äîâãèé, ï³äâèùåíèé). Ïåðåâåçåííÿ ëàôåòîþ àâàð³éíèõ, òåõí³÷íî íåñïðàâíèõ à/ì. Ò. 3-43-69, 3-88-86, (097) 921-87-00, (097) 921-86-86, (097) 885-41-55. Âàíòàæí³, ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³, ÑÍÄ ì/à «Ôîðä-Òðàíçèò» (íàéâèùèé, íàéäîâøèé); ïî¿çäêè ó Õìåëüíèöüêèé. Ò. 3-83-11, (067) 915-46-50. Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³ ì/à «Ôîëüêñâàãåí LT-35» (äîâãèé, âèñîêèé). Ò. 3-82-42, (097) 899-32-08.

Ïàñàæèðñüê³, âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³ ì/à «Ôîðä-Òðàíçèò». Ò. (067) 382-28-81. Ïåðåâåçåííÿ: ïàñàæèðñüê³ ó Õìåëüíèöüêèé, Îäåñó, Õàðê³â òà ³í. (7 ì³ñöü); âàíòàæí³ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³ ì/à «VW-LT-3 maxi». Ò. (096) 911-42-15. Ïî¿çäêè ó Õìåëüíèöüêèé íà áàçàð ïî ñóáîòàõ (8 ì³ñöü). Ò. (096) 806-68-54. Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî Óêðà¿í³, ÑÍÄ ì/à «MercedesSprinter» (íàéâèùèé, íàéäîâøèé). Ò. (097) 753-99-72, (097) 187-12-38. Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ à/ì «ÌÀÇ» ç ïðè÷åïîì (10-20ò). Ò. (097) 289-53-85. Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ì/à «Ford-Transit». Ò. (097) 445-35-18, Àíàòîë³é.

Ïîêð³âëÿ, ã³äðî³çîëÿö³ÿ ãàðàæ³â ºâðîðóáåðîéäîì; ñòÿæêà. Ò. (097) 720-35-85. Ïîêð³âëÿ ºâðîðóáåðîéäîì ìàãàçèí³â, ëàðüê³â, ãàðàæ³â, îô³ñ³â; ã³äðî³çîëÿö³ÿ. Ò. 2-37-32, (096) 640-76-37. Ïîêð³âëÿ äàõ³â ºâðîðóáåðîéäîì. ßê³ñíî. Ò. (096) 570-52-42. Âèãîòîâëåííÿ ïàì’ÿòíèê³â, ôîòîêåðàì³êè. Äîñòàâêà, âñòàíîâëåííÿ. Ò. 3-16-46, (067) 106-14-93. Âèãîòîâëåííÿ, ðåìîíò êàì³í³â, ï³÷îê, ãðóáîê, áàðáåêþ. Ò. 3-88-39, (096) 265-02-16. Äâåð³ ìåòàëåâ³, îçäîáëåí³ äåðåâîì. Çàì³ðè, äîñòàâêà. ßê³ñòü ãàðàíòîâàíî. Ò. (0362) 43-41-90, (097) 377-70-53, (094) 966-41-90. Øàôè-êóïå; äâåð³-êóïå. Ò. (067) 860-48-28. Ñàíòåõí³÷í³ ðîáîòè: çàì³íà òðóá, êàíàë³çàö³¿; âñòàíîâëåííÿ, ðåºñòðàö³ÿ ë³÷èëüíèê³â, âñòàíîâëåííÿ âàíí, çì³øóâà÷³â, óí³òàç³â. Ò. 2-50-03, (067) 189-76-91, (096) 849-15-18.

Ðåìîíò àâòî. Ò. (098) 937-37-93. ³äåî-, ôîòîçéîìêà âåñ³ëü òà ³í. óðî÷èñòèõ ïîä³é; ïåðåçàïèñ ç MiniDV íà DVD äèñêè. Ò. (067) 903-04-29, ³êòîð. «Premiera Film»: â³äåîçéîìêà óðî÷èñòèõ ïîä³é. www.premierafilm. blogspot.com. Ò. (097) 945-53-51. ÆÀËÞDz ÂÅÐÒÈÊÀËÜͲ òà Ãγäåî-, ôîòîçéîìêà âåñ³ëü, âèÐÈÇÎÍÒÀËÜͲ, áàìáóêîâ³, äæó- ïóñêíèõ, óðî÷èñòèõ ïîä³é; ìîíòàæ, òîâ³; ðîëåòè òêàíèíí³. Øâèäêî, ÿê- òâîð÷èé ï³äõ³ä; ñòóä³ÿ «Âåºãàñ». Ò. ³ñíî, íåäîðîãî. Ò. 3-87-41. (096) 685-22-21, Ñåðã³é. ³äåîñòóä³ÿ «ËÞÄÌÈËÀ»: öèôÓÑÒÀÍÎÂËÅÍÍß, ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ «WINDOWS», êîì- ðîâà ïðîôåñ³éíà â³äåîçéîìêà âåñïëåêñíà íàñòðîéêà Âàøîãî ³ëü+ôîòî íà äèñêó; âè¿çä âëàñíèì êîìï’þòåðà. Âèð³øåííÿ òà òðàíñïîðòîì. Ò. (096) 935-55-68. Ñòóä³ÿ «Ñëàéä»: â³äåî-, ôîòîçéóñóíåííÿ êîíôë³êò³â ³ íåïîëàäîê ó ñèñòåì³; íàëàøòó- îìêà; ñòâîðèìî ãàðíèé ô³ëüì ïðî âàííÿ ²íòåðíåò; êîíñóëüòàö³¿. Âàø Äåíü îäðóæåííÿ. www.wedÒ. (097) 873-15-96, Ñàøà. paradise.blogspot.com. Ò. 3-95-36, (097) 280-02-07, Ãåííàä³é. Ìóçèêàíòè íà âåñ³ëëÿ, ³í. ñâÿòà; Âñòàíîâëåííÿ, íàñòðîéêà çàìîâíèê ìຠìîæëèâ³ñòü îçíàéî«Windows», ðåìîíò êîìï’þ- ìèòèñÿ ç íàøèì âèêîíàííÿì (íà òåð³â, êîìïëåêòóþ÷èõ, ïðèíòåð³â; ï³äá³ð òà ïîøóê äðàéâåð³â, äèñêó). Ò. (098) 836-69-81. Âåñ³ëüíà ìóçèêà; òàìàäà; ìóçè÷óñòàíîâëåííÿ ïðîãðàì. Ò. (097) íå îôîðìëåííÿ ïðîôåñ³éíèõ òà ðî953-14-79, (067) 99-69-700. äèííèõ ñâÿò. Ò. (067) 363-09-59, (066) 039-00-03. Öèôðîâà ôîòîçéîìêà óðî÷èñòèõ Óñòàíîâëåííÿ «WINDOWS XP» «WINDOWS 7» íà ÍÎÓÒ- ïîä³é; ñòâîðåííÿ âåñ³ëüíèõ ôîòîÁÓÊ ÇÀ̲ÑÒÜ «Vista». Ò. (097) àëüáîì³â. Øâèäêî, ÿê³ñíî, äîñòóïí³ 873-15-96. ö³íè. Çðàçêè ðîá³ò íà http:// foto.ucoz.ae. Ò. (097) 483-07-91. Æàëþç³ ãîðèçîíòàëüí³, âåðòèêàëüí³; ðîëåòè òêàíèíí³, áàìáóêîâ³, äæóòîâ³. Óñòàíîâëåííÿ, ÿê³ñòü, ãàðàíò³ÿ, ð-ê «Ï³âäåííèé», 15. Ò. 2-10-35, 3-22-06, (098) 912-93-86.

ËÀ̲ÍÓÂÀÍÍß, ÁÐÎØÓÐÓÂÀÍÍß, ÊÑÅÐÎÊÎϲß, ÏÎÑËÓÃÈ ÔÀÊÑÓ, ÄÐÓÊ. Ò. 2-42-32.

Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³ ì/à «VW LT» (äîâãèé, ï³äâèùåíèé, ç ïðè÷åïîì). Ò. (097) 898-81-75, (096) 803-56-63.

³çèòêè; ïë. êàðòêè; ö³ííèêè; ôëàºðè; ñàìîêëåéêà; äðóê íà äèñêàõ; êîëüîðîâèé äðóê 100øò. À4 25ãðí. Ò. (067) 970-54-90, (050) 042-20-02, Êóçíåöîâñüê. ÏÎ˲ÃÐÀÔ²×Ͳ ÏÎÑËÓÃÈ: â³çèòêè, ïëàñòèêîâ³ êàðòêè, ëèñò³âêè, ôëàºðè, êàëåíäàð³; ñàìîêëåéêà, äðóê íà CD, êîëüîðîâèé, ÷/á äðóê; áðîøóðóâàííÿ; ëàì³íóâàííÿ. Ò. (097) 819-84-57, (097) 256-88-20. Ðåôåðàòè; êîíòðîëüí³; êóðñîâ³ òà äèïëîìí³ ðîáîòè. Äåòàë³ íà kontrolny.io.ua. Ò. 2-43-32, (067) 363-71-78, (050) 700-73-60.

Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ à/ì «ÒÀÒÀ» ïî Óêðà¿í³ (4ò., 6ì, 34ì3, òåíò). Ò. 2-37-47, (097) 786-09-84. Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ áóñîì ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³. Ò. (097) 917-80-00. Äîñòàâëþ ì/à ïîïóòíèé âàíòàæ ç/äî: Ëóöüêà (ïî ïîíåä³ëêàõ); Çàð³÷íîãî, Äóáðîâèö³ (ó âèõ³äí³). Ò. (067) 382-28-81. Ïðîôåñ³éíà ïåðåòÿæêà ì’ÿêèõ ìåáë³â. Âåëèêèé âèá³ð ìåáëåâèõ òêàíèí. ßê³ñòü ãàðàíòóºìî. Ò. 3-26-25, (096) 974-41-21.

Ïåðåòÿæêà, ðåìîíò ì’ÿêèõ ìåáë³â. Ò. (0362) 46-01-31, (067) 905-93-66. Ïðàííÿ êèëèìîâèõ âèðîá³â, ìåáë³â íà äîìó ó çàìîâíèêà. Ò. 2-12-36, (096) 569-39-29, (096) 803-57-75.

ÂѲ ÂÈÄÈ ÑÀÍÒÅÕͲ×ÍÈÕ ðîá³ò: îïàëåííÿ, âîäîïðîâ³ä, êàíàë³çàö³ÿ, óñòàíîâëåííÿ óí³òàç³â, äóøîâèõ êàá³íîê, çì³øóâà÷³â òà ³í. Êîíñóëüòàö³ÿ áåçêîøòîâíà. Ò. 2-60-41, (067) 884-97-89.

ÑÓÏÓÒÍÈÊβ ÀÍÒÅÍÈ: âñòàíîâëåííÿ, îáñëóãîâóâàííÿ; íàëàãîäæåííÿ, ïðîøèâêà, ðåìîíò òþíåð³â. Ãàðàíò³ÿ. Ò. (096) 584-94-99. ÏÐÎÔÅѲÉÍÈÉ ÐÅÌÎÍÒ ÒÅËŲÇÎв íà äîìó ó çàìîâíèêà. Ïîñëóãà ñüîãîäí³ – íà ñüîãîäí³. Ãàðàíò³ÿ. Ò. (096) 420-31-41.

Áóð³ííÿ ñâåðäëîâèí, d=50mm, 110mm; ìîíòàæ íàñîñíîãî îáëàäÐåìîíò ïðàëüíèõ ìàøèí-àâòîìàò³â íàííÿ. Ò. (096) 434-99-00, Ñåðã³é. Áóð³ííÿ ñâåðäëîâèí. Øâèäêî, ó Êóçíåöîâñüêó; íàäàííÿ êîíñóëüÿê³ñíî, ãàðàíò³ÿ. Ò. (097) 891-07-47, òàö³é; ïðîäàæ. Ò. (097) 944-65-96. (097) 604-95-79. Ìàéñòåðíÿ «A&Þ»: ðåìîíò ïðàëüíèõ ìàøèí-àâòîìàò³â Ïåðôîðàòîðí³ ðîáîòè; áóäü-ÿêèõ ìàðîê. Ãàðàíò³ÿ òà åëåêòðèê; âàãîíêà, óñòàíîâï³ñëÿãàðàíò³éíå îáñëóãîâóëåííÿ äâåðåé. Ò. 3-84-71, âàííÿ; çàïðàâêà à/ì êîíäè(097) 137-37-66. ö³îíåð³â. Ò. 2-11-38, (097) 830-64-95. Ïðîëîìè, ïðîõîäè, îòâîðè; Òåðì³íîâèé ðåìîíò ìîá. òåëåïåðåíîñ ðîçåòîê, âèìèêà÷³â; ôîí³â, öèôðîâèõ ôîòîàïàðàò³â; óñâ³äáèâàííÿ ïëèòêè, ôàðáè; òàíîâêà îðèã³íàëüíèõ êîðïóñ³â; â³äêîñè. Ò. 2-47-11, (097) òåðì³í âèêîíàííÿ ðîá³ò â³ä 1ãîä. 324-97-68. Ìàã. «Äæåðåëî», 2-é ïîâ. Ò. (093) 918-16-25. Âñ³ âèäè ïåðôîðàòîðíèõ ðîá³ò: ÐÅÌÎÍÒ ÅËÅÊÒÐÎÏËÈÒ âñ³õ ìàïðîõîäè, îòâîðè ³ ò.ï. Ò. (067) ðîê, ãàðàíò³ÿ; ïîñëóãè åëåêòðèêà – 362-37-60. áåç âèõ³äíèõ. (098) 477-08-04. Ìîíòàæ êîíäèö³îíåð³â. Ò. (067) 361-01-83. ÐÅÌÎÍÒ ÅËÅÊÒÐÎÏËÈÒ, ¿õ ï³äêëþ÷åííÿ. Øâèäêî, ÿê³ñÆàëþç³ ãîðèçîíòàëüí³, âåðíî, â çðó÷íèé äëÿ Âàñ ÷àñ. Ò. òèêàëüí³. Ðîëåòè áàìáóêîâ³ 2-22-28, (097) 873-19-37. òà ç òêàíèíè. Ïðîòèìîñê³òí³ ñ³òêè (çâè÷àéí³, ðîëåòíîãî Ðåìîíò ìîá. òåëåôîí³â; â³äíîâòèïó). Âñòàíîâëåííÿ, ãàðàí- ëåííÿ ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ â ò³ÿ, ÿê³ñòü, äîñòóïí³ñòü. Ò. òåëåôîí³. Ìàã. «Ë³õòàðèê» (ïåðåõðåñòÿ ðèíê³â «Ï³âäåííèé», «Öåíòðàëü3-75-95, (067) 712-92-78. íèé»). Ò. (098) 771-71-96.

3

Õî÷åø îòðèìàòè ØÀËÜ ÷è ÁÐÀÑËÅÒ â³ä «AVON»? Ñòàíü êîíñóëüòàíòîì ó êâ³òí³. Ðåºñòðàö³ÿ áåçêîøòîâíî. Îô³ñ íàä áàðîì «Ãàëàêòèêà». Ò. 2-47-11, (067) 813-15-13, êîîðäèíàòîð Àíÿ. Ñåðâ³ñíî-³íôîðìàö³éíèé öåíòð çàïðîøóº äî ñï³âïðàö³; çàïèñ íà ñï³âáåñ³äó Ò. (096) 712-42-48, 9:00-18:00. Äîäàòêîâèé äîõ³ä äëÿ æ³íîê â³ä 25ð. Ò. (098) 275-84-05, (066) 433-79-66. Ðîáîòà ÿêà ïðèíîñèòü çàäîâîëåííÿ (ïîâíà àáî ÷àñòêîâà çàéíÿò³ñòü). Ò. (067) 853-00-92. Ïîòð³áí³: ïðîäàâö³, ïðàö³âíèêè â³ää³ëó êàäð³â, ïîì³÷íèêè êåð³âíèêà. Ò. (097) 828-25-11, 9:00-20:00. Ïîòð³áåí ïðîäàâåöü ïðîìèñëîâèõ òîâàð³â (ïàëàòêà). Ò. (067) 151-49-05. Ó ì.Êè¿â íà áóä³âíèöòâî êàìåíÿð³. Ò. (096) 265-42-94. Ó ì.Êè¿â êâàë³ô³êîâàí³ áóä³âåëüíèêè: ôàñàäíèêè, åëåêòðèêè, øïàêëþâàëüíèêè, ã³ïñîêàðòîííèêè òà ³í. Ò. (067) 121-05-71, (063) 694-85-96, Ñëàâ³ê. Ó çàë «Ðîçâàæàëüí³ àòðàêö³îíè» îïåðàòîðè (õëîïö³ 20-28ð.). Ò. (098) 804-58-60. Ó àòåëüº øâà÷êè (íàâ÷àííÿ, ïîâíèé ñîö. ïàêåò). Ò. 3-26-86. Ó ñ³ìåéíèé ñàëîí «Delight» ïåðóêàð³ (ä/ð íå ìåíøå 2ð., îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ). Ò. 3-44-67, ò/ô. 3-55-48, (067) 360-41-47. Ó ñàëîí-ñòóä³þ «Åëåãàíò»: ïåðóêàð³, ìàí³êþðíèöÿ (ä/ð íå ìåíøå 2ð., îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ). Ò. 3-96-06, ò/ô. 3-93-93, (067) 943-25-93. Íà òàíöìàéäàí÷èê: áàðìåí, îô³ö³àíò. Ò. (067) 441-17-07. Ó êàôå íà ïîñò³éíó ðîáîòó: êóõàð, áàðìåí. Ò. (096) 348-20-41. Òåðì³íîâî! Ïîòð³áí³: îô³ö³àíò, áàðìåí. Ò. (097) 920-07-69.

ÒçΠ«ÂÄÊ» ÷åêຠâ³ä ìåøêàíö³â ì³ñòà ö³êàâ³ ³äå¿ òà ïðîïîçèö³¿ ùîäî íàïîâíåíîñò³ ïðèì³ùåíü òîðã³âåëüíî-ðîçâàæàëüíîãî êîìïëåêñó «Ãëîíà ìàéäàí³ íåçàëåæíîñò³, Óðîêè àíãë³éñüêî¿ äëÿ ïî÷àòê³âö³â, áóñ» ì.Êóçíåöîâñüê. Ïðîïîçèö³¿ ïðîõàíí³ìåöüêî¿ äëÿ âñ³õ ð³âí³â íàâ÷àííÿ. íÿ íàäñèëàòè ó â³ää³ë ì³ñòîáóäóÒ. 3-44-61, (050) 101-62-19. âàííÿ òà àðõ³òåêòóðè ì³ñüêâèêîíêîÓðîêè àíãë³éñüêî¿ ìîâè. Ò. (068) ìó. Ò. (050) 339-72-70. 568-16-03. ²íäèâ³äóàëüí³ óðîêè àíãë³éñüêî¿ Àêö³ÿ ìèëîñåðäÿ: ïðîñèìî ìîâè äëÿ ä³òåé òà äîðîñëèõ; âñ³ äîïîìîãè îáëàñíîìó äèòÿ÷îìó íàâ÷àëüí³ ð³âí³. Ò. (097) 498-54-16. òóáåðêóëüîçíîìó ñàíàòîð³þ, Ðåïåòèòîðñòâî ç àíãë³éñüêî¿, ñ.Íîâîñòàâ, 120ä³òåé, 3-17ð. í³ìåöüêî¿ ìîâè (1-9 êëàñ). Ò. (096) (ë³æêà, ïîñò³ëü, ðå÷³, ð³çíå). 803-98-24. Ïðèíåñ³òü (àáî çàáåðåìî), ð-ê Äèïëîìí³, êóðñîâ³, êîíòðîëüí³ «Öåíòðàëüíèé», ìàã. «Äìèòðóê ðîáîòè; ðåôåðàòè; íàá³ð òåêñòó; ñêà- ³ Êî», ¹471-474.  êîãî º íóâàííÿ; äðóê. Ò. (097) 819-84-57, ³íôîðìàö³ÿ ïðî ñ³ì’¿, ÿê³ ïîòðåáóþòü äîïîìîãè, òåëåôîíóéòå (097) 256-88-20. Óðîêè ôðàíöóçüêî¿ ìîâè; êîíò- çà ò. (097) 262-07-50, Äìèòðóê ðîëüí³ ç àíãë³éñüêî¿ ìîâè. Ò. (097) Ìèêîëà Àíäð³éîâè÷. 997-73-05. Çàïðîøóºìî âèïóñêíèê³â ÑòàðîÏðîâîäèòüñÿ íàá³ð áàæàþ÷èõ ïîçáàâèòèñÿ çàéâî¿ âàãè òà îòðè- ðàôàë³âñêî¿ øêîëè 2001, 1996, ìàòè äîâãîñòðîêîâèé ðåçóëüòàò. 1991, 1986, 1981, 1976, 1971, 1966, 1961 ðîê³â âèïóñêó íà ñâÿòî-çóñòð³÷ (097) 553-83-57. øê³ëüíèõ äðóç³â ÿêå â³äáóäåòüñÿ 30.04.2011ð. î 17:00 â ïðèì³ùåíí³ Çàïðîøóºìî âñ³õ æ³íîê ð³äíî¿ øêîëè. Îðãêîì³òåò. â³äâ³äàòè ìàñàæíî-òðåíàæåð³ääàì ãàðíåíüêèõ êîøåíÿò ç äîíèé ñàëîí «Îðõ³äåÿ». Ñó÷àñí³ äàíèì ó õîðîø³ ðóêè. Ò. (096) òðåíàæåðè, àíòèöåëþë³òí³ ìà- 712-42-48. ñàæåðè, ìàñàæ³: ðó÷íèé, áàÕòî çíàéøîâ ìîá. òåëåôîí íî÷íèé, ìåäîâèé. Ïåðåìîãè, «Nokia 6300», áóäü ëàñêà, ïîâåðí³òü 5. Ò. 3-35-40, (098) 872-97-57. çà âèíàãîðîäó. Ò. 3-74-91, (096) 477-44-77. Õòî çíàéøîâ äåðæ. íîìåðí³ çíàêè Ãåëåâå íàðîùóâàííÿ í³ãò³â; êîðåêö³ÿ, õóäîæí³é ðîçïèñ; ìàê³ÿæ. ÂÊ 3583 ÀÎ, ïðîõàííÿ ïîâåðíóòè çà âèíàãîðîäó. Ò. (067) 112-29-16. Ò. (097) 917-70-31. Õòî çíàéøîâ ñòóäåíòñüêèé êâèÏåðìàíåíòíèé ìàê³ÿæ (òàòóàæ); áðîâè, î÷³, ãóáè; ëàì³íóâàííÿ âî- òîê, çàë³êîâó êíèæêó íà ³ì’ÿ Êðàëîññÿ «Paul Mitchell». Ò. (097) ñ³íñüêîãî ²ãîðÿ Âëàäèñëàâîâè÷à ïðîõàííÿ ïîâåðíóòè çà âèíàãîðî761-87-27. Ò. (096) 459-14-12. Êîñìåòîëîã³÷í³ ïîñëóãè: ÷èñòêà, äó.Õòî çíàéøîâ ñòóäåíòñüêèé êâèõ³ì³÷íèé ï³ë³íã, ìàñàæ îáëè÷÷ÿ; òîê íà ³ì’ÿ ×èðóê Òåòÿíè Àíàòîë³âîñêîâà äåï³ëÿö³ÿ; ôàðáóâàííÿ, ¿âíè, ïðîõàííÿ ïîâåðíóòè çà âèíàêîðåêö³ÿ áð³â. Ò. (097) 074-82-30. ãîðîäó. Ò. (098) 380-77-92. Ìàñàæ êëàñè÷íèé, ìîæëèâî íà Õòî çíàéøîâ êîðè÷íåâó ñóìêó ç äîìó ó çàìîâíèêà. Ò. (097) çàêîðäîííèìè äîêóìåíòàìè íà ³ì’ÿ 805-54-00. Áóðàê ªâãåí³¿, ïðîõàííÿ ïîâåðíóòè Â’ÿæó ñïèöÿìè òà ãà÷êîì íà çà- çà âèíàãîðîäó. Ò. (097) 981-04-96. ìîâëåííÿ. Ò. (067) 178-63-82. Õòî çíàéøîâ 22.04.2011ð. ôîòî«Òâåðåçèé âîä³é»: ïîñëóãè âî- àïàðàò «Canon» ó çåëåíîìó ôóòëÿð³, ä³ÿ íà àâòî çàìîâíèêà; ïåðåã³í àâòî. ïðîõàííÿ ïîâåðíóòè çà âèíàãîðîäó. Ò. (097) 953-74-79. Ò. (096) 806-68-54, (097) 947-78-36. Êîíòðîëüí³ ðîáîòè ç àíãë³éñüêî¿, óêðà¿íñüêî¿ ìîâè. Ò. 3-48-29, (098) 842-20-85, Þëÿ.

ßê³ñíà ïåðåòÿæêà ì’ÿêèõ ÷àñòèí, êóõîííèõ êóòî÷ê³â, ìàòðàö³â; àâòîìîá³ëüí³, øê³ðîçàì³ííèêè, çàì³íà ïðóæèí. Êîìóíàëüíà, 27. Ò. 2-60-64, (096) 518-81-98.

Ïðîôåñ³éíà õ³ì÷èñòêà êèëèì³â, ì’ÿêèõ ìåáë³â, ³ãðàøîê îáëàäíàííÿì «Karcher». Ò. (096) 685-22-37, (097) 629-38-68. Óêëàäàííÿ ïàðêåòó, äåðåâ’ÿíî¿ ï³äëîãè; øë³ôóâàííÿ; øïàêëþâàííÿ; ëàêóâàííÿ; ðåñòàâðàö³ÿ ñòàðîãî ïàðÂàíòàæî-ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåí- êåòó, ï³äëîãè. Ò. (096) 102-45-56. íÿ ì/à «Ìåðñåäåñ-Ñïðèíòåð» (íàéªâðîðåìîíò; íàòÿæí³ ñòåë³. á³ëüøèé, íàéäîâøèé); ïîïóòíèé âàíòàæ äî Îäåñè. Ò. (097) 664-55-08. Øâèäêî, ÿê³ñíî. Ò. (096) Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, 348-35-52. Óêðà¿í³ ì/à «VW LT-35 Maxi», Äâåð³; âàãîíêà; ëàì³íàò; ë³íîëåïîñëóãè ëàâåòîþ. Ò. 3-88-22, (097) óì; ïë³íòóñ; ïåðôîðàòîðí³ ðîáîòè; 864-90-02, (097) 756-27-00. Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, øë³ôîâêà ñòàðèõ â³êîí. Ò. (098) Óêðà¿í³ ì/à «Ðåíî-Òðàô³ê», 1.2ò; 360-60-66. Áóä³âåëüí³ ðîáîòè: êëàäêà; ôóíâ³çüìó ïîïóòíèé âàíòàæ äî Ëóöüêà (ïî ñóáîòàõ). Ò. 3-89-42, (096) äàìåíò; ñòÿæêà; ïîêð³âëÿ äàõ³â òà ³í. Ò. (097) 960-47-70. 118-15-33. Ìàéñòåð íà âñ³ ðóêè – âñ³ âèäè ÂÀÍÒÀÆͲ òà ÏÀÑÀÆÈÐÑÜʲ ÏÅÐÅÂÅÇÅÍÍß ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³ ðîá³ò; ðåìîíò êâàðòèð; åëåêòðèêà; ì/à «Mercedes-Sprinter» (ñåðåäí³é, ñàíòåõí³êà. Ò. 3-87-74, (097) âèñîêèé, 8 ì³ñöü, 1.5ò, 966-91-66. 1.7õ3.4õ1.75). Ò. (097) 917-70-11. ×îëîâ³÷³ ðóêè íà äîìó: ïðèáèòè, Âàíòàæî-ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåí- ïîôàðáóâàòè, ïîâ³ñèòè, ïåðåñòàâèíÿ «Mercedes-Sprinter maxi»; ïî- òè, â³äðåìîíòóâàòè ³ ò.ä. Ò. 3-61-52, ¿çäêè ó Õìåëüíèöüêèé (8 ì³ñöü). Ðîìà, (093) 784-14-71. Ò. 2-45-66, (098) 512-94-83. Ïðîìèñëîâèé àëüï³í³çì: ÿê³ñíà ã³äðî³çîëÿö³ÿ ì³æïëèòÏàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ íèõ ñòèê³â òà áàëêîííèõ ðàì. ó ñ.Êàòþæàíêà äî ìîíàõàÒ. (096) 222-95-57. ö³ëèòåëÿ. Ò. (098) 608-59-91. Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ì/à «Ìåðñåäåñ-Ñïðèíòåð» (íàéäîâøèé, íàéâèùèé) òà «ÌåðñåäåñÑïðèíòåð» (3ò, 19ì2, 5 ïàñàæèðñüêèõ ì³ñöü). Ò. 2-21-92, 2-10-99, (096) 380-83-03.

Ïðîìèñëîâèé àëüï³í³çì; ÿê³ñíà ã³äðî³çîëÿö³ÿ ì³æïàíåëüíèõ ñòèê³â; âñ³ ïîñëóãè ç³ çîâí³øí³õ ðîá³ò. Ò. (096) 435-95-40.

16 (369), 26 êâ³òíÿ 2011 ð.


4

16 (369), 26 êâ³òíÿ 2011 ð.

íÿ 24 êâ³ò

ßêùî Âè íå îòðèìàëè ãàçåòó, òåëåôîíóéòå 2-42-32

³òàþ ç âåëèêèì ñâÿòîì Âîñêðåñ³ííÿ Õðèñòîâîãî øàíîâíèõ ïðàö³âíèê³â ÊÏ «MEM»!

Ïðèéì³òü íàéêðàù³ â³òàííÿ ³ ïîáàæàííÿ Áîæîãî áëàãîñëîâåííÿ çäîðîâ’ÿ ³ äîáðîáóòó! Íåõàé ç öèì ñâÿòîì äî Âàñ ïðèéäå ëþáîâ, ùàñòÿ, äóøà çíàéäå ïðîáëèñêè ñâ³òëà, ñåðöå ïëàìåí³º ëþáîâ’þ, à ïîìèñëè ñòàíóòü ùèðèìè òà äîáðèìè!Âñ³õ Âàì çåìíèõ áëàã! Ãîëîâà ïðîôêîìó ÍÏÅÓ ÊÏ «MEM» Ñîêîë Ì.Ì.

íÿ 24 êâ³ò

³òàºìî ç 60-ð³÷íèì þâ³ëåºì ÷óäîâîãî ÷îëîâ³êà, ëþáëÿ÷îãî áàòüêà, òóðáîòëèâîãî ä³äóñÿ ÔÅÄÎÐ×ÓÊÀ Ìèêîëó Þð³ºâè÷à!

Âæå ñèâèé òóìàí íàêðèâຠâîëîññÿ, Âæå ä³òè äîðîñë³, îíóêè ðîñòóòü, À ñåðöå òàêå æ ìîëîäå ùå ³ äîñ³, ² ðóêè ñïî÷èíêó í³ÿê íå çíàéäóòü. Òîæ æèâ³òü ó ùàñò³ äî ñòà ë³ò Íà ðàä³ñòü âñ³é ðîäèí³. Íåõàé íàä Âàìè íåáåñà Çàâæäè ñÿþòü ÿñíî-ñèí³. Õàé ðàä³ñòü ïðèíîñèòü êîæíà ãîäèíà, ³ä ãîðÿ áîðîíèòü. Ñîíÿ÷íîþ áóäå æèòòºâà ñòåæèíà Íà äîâã³, ùàñëèâ³ é áëà㳿 ë³òà. Ñïàñèá³ Âàì, ëþáèé, ñïàñèá³, ð³äíåíüêèé, Çà òå, ùî òåïëîì ç³ãð³âàºòå íàñ, Ñïàñèá³ çà ëàñêó ³ í³æí³ñòü, Çà äóøó ïðåêðàñíó, òåïëî é äîáðîòó. Ñõèëÿºìîñü âñ³ ìè â íèçüêîìó ïîêëîí³ ² í³æíî ö³ëóºìî Âàø³ äîëîí³! Ç ëþáîâ’þ òà ïîâàãîþ äðóæèíà, ñèí Îëåêñàíäð, íåâ³ñòêà ³ðà, äîíüêà Âàëåíòèíà, çÿòü Îëåã, âíóêè Þð³é, Âîëîäèìèð, Ìàðãàð³òà, Àíº÷êà, Ëþáî÷êà.

³òàºìî ç Äíåì íàðîäæåííÿ äèðåêòîðà ô³ðìè ÒΠ«²ìáåêñ ïëþñ» ªÌÅËÜßÍÎÂÓ Ãàëèíó ³êòîð³âíó!

25 êâ³ò íÿ

Òî íå á³äà, ùî ðîêè øâèäêî ïëèíóòü, Òî íå á³äà, ùî 45 ïðèéøëî, Õàé ò³ëüêè ñïîãàäè â äóø³ íå ãèíóòü Ïðî òå âñå äîáðå, ùî â æèòò³ áóëî. Äîáðî õàé ïàíóº ó Âàøîìó äîì³, Òà çëàãîäà áóäå çàâæäè, Çäîðîâ’ÿ ì³öíîãî ³ ùèðî¿ äîë³ Çè÷èìî Âàì íàçàâæäè! Êîëåêòèâ ÒΠ«²ìáåêñ ïëþñ».

³òàºìî ç 50-ð³÷íèì þâ³ëåºì äîðîãó äðóæèíó, ìàìó ÊÀÑßÍ Íàòàë³þ Ãðèãîð³âíó!

28 êâ³ò íÿ

³ä ùèðîãî ñåðöÿ áàæàºì çäîðîâ’ÿ – Áåç íüîãî íåìèë³ í³ÿê³ ä³ëà,  çäîðîâ’¿ – áàãàòñòâî, ³ ðàä³ñòü, ³ ñèëà, ² á³ëüøîãî ùàñòÿ íà ñâ³ò³ íåìà. Ç ëþáîâ’þ ÷îëîâ³ê, ñèí, íåâ³ñòêà.

íÿ 29 êâ³ò

³òàºìî ç þâ³ëåºì ÍÎÂÀÊ Ðà¿ñó Ïàâë³âíó!

 äåíü Âàøîãî, ìàòóñþ, þâ³ëåþ, Ìè Âàñ â³òàºìî ñ³ì’ºþ. Çäîðîâ’ÿ é ùàñòÿ çè÷èì íå íà ð³ê – Íà âñå æèòòÿ áàæàºì ùèðî. Ùîá á³ëüøå ðàäîù³â òðàïëÿëîñÿ çåìíèõ, Ùîá ñåðöå Âàøå, ìàìî, íå áîë³ëî, Ùîá ðàä³ñíèì ³ äîâãèì áóâ Âàø â³ê, Ç äîáðîì, ëþáîâ’þ, ñïîêîºì ³ ìèðîì! Äî÷êà Ñâºòà, çÿòü Âàëåðà, âíóêè Âàäèì, ßíà, Àëüîíêà.

³òàºìî ç þâ³ëåºì ÍÎÂÀÊ Ðà¿ñó Ïàâë³âíó!

Ëþáà ìàòóñþ, áàáóñåíüêî ìèëà, Ñïàñèá³ âåëèêå, ùî Âè íàñ ðîñòèëè, Ùî Âè íàñ ëþáèëè, óñ³ì ïîìàãàëè, Ìîëèëèñü çà íàñ, äîáðà íàì áàæàëè, Çà ðóêè ðîáî÷³, çà õë³á íà ñòîë³, Ñïàñèá³ Âàì ð³äíà, óêë³í äî çåìë³, Çà Âàøå äîáðî òà òóðáîòó ïðî íàñ Ñüîãîäí³ ìè ùèðî â³òàºìî Âàñ! Äî÷êà Àëüîíà, çÿòü Ïåòðî, âíóêè Àðòåì, ˳ëÿ, ijìà, Âëàä, Äàðèíêà.

³òàºìî ç Äíåì íàðîäæåííÿ äîðîãó ìàìó, áàáóñþ ÍÎÂÀÊ Ðà¿ñó Ïàâë³âíó!

Íàøà ìàìî, ëþáà, íàéìèë³øà, ßêå ùàñòÿ, ùî Òè ó íàñ º! Òâî¿ î÷³ ñàì³ íàéð³äí³ø³, Òè, íåíà÷å ñîíå÷êî ÿñíå! Ïîáàæàºì ìè Òîá³ çäîðîâ’ÿ, Ðàäîñò³ ó ñåðö³ íàçàâæäè. ² æèâå íåõàé âîíî ç ëþáîâ’þ Òèõ, êîãî í³æíî ëþáèëà Òè! Ç ëþáîâ’þ ñèí ²âàí, íåâ³ñòêà Îêñàíà, âíóêè ³êà, Ñîô³éêà.

30

êâ³òíÿ ³òàºìî ç Äíåì íàðîäæåííÿ ÑÅÐÕÎÂֲ Âîëîäèìèðà Âàñèëüîâè÷à òà ³êòîðà Âàñèëüîâè÷à! Ç Äíåì íàðîäæåííÿ â³òàºì, Ùàñòÿ â³ä äóø³ áàæàºì. Ùîá ïðåêðàñíî Âàì æèëîñÿ, Âñå çàäóìàíå çáóëîñÿ. Ùîá í³êîëè íå õâîð³ëè, ² äóøåþ íå ñòàð³ëè. Ùîá ó ïðàö³ âñå ãîð³ëî, ² â êèøåí³ øåëåñò³ëî! Êîëåãè.

Áåçêîøòîâíà ðåêëàìíî-³íôîðìàö³éíà ãàçåòà «Ì³ñüêèé ÌÀÉÄÀÍ». Çàñíîâíèê, âèäàâåöü òà ðåäàêòîð Êîòåëüíèêîâà Í.Ñ. Ñâ³äîöòâî Р¹375 â³ä 10.12.03ð. Àäðåñà ðåäàêö³¿: 34400, гâíåíñüêà îáë., ì.Êóçíåöîâñüê, ì-í Þâ³ëåéíèé, 7. Òåë./ôàêñ. (03636) 2-42-32, (067) 362-97-27, (095) 830-6-000. E-mail: maydan2000@gmail.com, www.maydan.rv.ua. Òåëåôîíè Êóçíåöîâñüêà äðóêóþòüñÿ áåç êîäà ì³ñòà. Ðîçïîâñþäæåííÿ îïëà÷åíå ðåêëàìîäàâöÿìè.  îêðåìèõ ðåêëàìíèõ ìàòåð³àëàõ çà áàæàííÿì çàìîâíèêà ìîæëèâ³ â³äõèëåííÿ â³ä ïðàâîïèñó. Îáñÿã: îäèí äðóêîâàíèé àðêóø, äðóê îôñåòíèé. Âèêîðèñòàííÿ ìàêåò³â ðåêëàìè áåç óçãîäæåííÿ ç ðåäàêö³ºþ íå äîçâîëÿºòüñÿ. Òèðàæ: 14000 ïðèì. ³ääðóêîâàíî ó ÂÀÒ «Âîëèíñüêà îáëàñíà äðóêàðíÿ», 43010, ì.Ëóöüê, ïð.Âîë³, 27. Ð/ð 26004010607980 ó ÔÊÁ «Ô³íàíñè òà êðåäèò», ÒΠâ гâíåíñüê³é îáë., ÌÔÎ 333603, êîä ªÄÐÏÎÓ 25894576. Çàì. ¹1957

³äïîâ³äàëüí³ñòü çà äîñòîâ³ðí³ñòü ³íôîðìàö³¿ íåñå ðåêëàìîäàâåöü Ðåäàêö³ÿ íàäຠìîæëèâ³ñòü êîíòðîëþ òèðàæó

!

2011_16_  

201116,maydan,gazeta

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you