Page 1

Ðåêëàìíî-iíôîðìàöiéíà

òèðàæ 14 000

ãàçåòà

Äîñòàâëÿºòüñÿ ÁÅÇÊÎØÒÎÂÍÎ ïî â³âòîðêàõ

14

(367) 12 êâ³òíÿ 2011ð.

ÊÓÇÍÅÖÎÂÑÜÊ

ÂÎËÎÄÈÌÈÐÅÖÜ

ÐÀÔÀ˲ÂÊÀ


2

14 (367), 12 êâ³òíÿ 2011 ð.

4-ê³ì.êâ., 9/9, Þâ³ëåéíèé, 7, ³í. âàð³àíòè. Ò. 3-68-41, (067) 377-39-97. 3-ê³ì.êâ., 8/9, Áóä³âåëüíèê³â, 25/2, ³í. âàð³àíòè. Ò. (098) 853-52-52. 3-ê³ì.êâ., 8/9, Áóä³âåëüíèê³â, 27/2. Ò. (067) 526-71-94. 3-ê³ì.êâ. 8/9, Âàðàø, 7. Ò. (097) 645-60-64. 3-ê³ì.êâ., 8/9, Ïåðåìîãè. Ò. (097) 333-73-19, (066) 074-71-31. 3-ê³ì.êâ., 5/5, Áóä³âåëüíèê³â. Ò. 2-29-64, (063) 254-19-90. 3-ê³ì.êâ., 5/5, Áóä³âåëüíèê³â. Ò. 3-51-90, (097) 759-86-52. 3-ê³ì.êâ., 4/5, Áóä³âåëüíèê³â, 13. Ò. 2-20-87, (097) 756-26-85. 2-ê³ì.êâ., 9/9, Âàðàø, 3. Ò. (098) 290-55-16, (067) 389-76-85. 2-ê³ì.êâ., 8/9, Þâ³ëåéíèé, 7, 66.5ì2. Ò. (067) 362-58-62. 2-ê³ì.êâ., 6/9, Áóä³âåëüíèê³â. Ò. 2-29-76, (096) 256-07-60. 2-ê³ì.êâ., 4/5, Áóä³âåëüíèê³â, 4. Ò. 3-53-84, (098) 906-45-40. 2-ê³ì.êâ., 4/5, Áóä³âåëüíèê³â, 24. Ò. 3-59-32, (093) 783-10-70. 1-ê³ì.êâ., 4/5, Áóä³âåëüíèê³â (ðåìîíò, ë³÷èëüíèêè). Ò. (097) 743-87-19. 2-ê³ì.êâ., 3/5, Áóä³âåëüíèê³â (ðåìîíò, ìåáë³, ²íòåðíåò, òåëåôîí). Ò. (067) 779-90-40. 1-ê³ì.êâ, 7/9, Âàðàø, 14. Ò. (097) 825-72-75. 1-ê³ì.êâ., 6/9, Áóä³âåëüíèê³â, 38. Ò. 3-44-52, (097) 075-17-30, (097) 075-17-31. 1-ê³ì.êâ., 5/5, Áóä³âåëüíèê³â (á³ëÿ ïðîô³ëàêòîð³þ). Ò. 3-57-67, (067) 106-15-24, (067) 689-07-63. 1-ê³ì.êâ., 3/5, Áóä³âåëüíèê³â. Ò. (097) 740-90-10. 1-ê³ì.êâ., 3/5, Áóä³âåëüíèê³â, 30/2. Ò. (096) 435-94-64. 1-ê³ì.êâ., âð³çàíó, 1/9, Âàðàø. Ò. (096) 361-76-19, (097) 952-31-68. 1-ê³ì.êâ., Øòîðìîâå (á³ëÿ ªâïàòîð³¿). Ò. (067) 982-35-21. Òåðì³íîâî! 1-ê³ì.êâ., Ëóöüê, íåäîðîãî. Ò. (050) 211-79-12. Áóäèíîê, ñ.Áàáêà (á³ëÿ ð.Ñòèð, 30ñîò., ïðèâàòèçîâàí³, âñ³ äîêóìåíòè). Ò. (067) 363-69-09, (067) 258-36-23. Áóäèíîê, ì.Êîñòîï³ëü (îá’¿çíà Ñàðíèгâíå, ð-í ÀÇÑ «WOG», 2-ïîâ., öåãëÿíèé). Ò. (096) 233-67-20. Áóäèíîê, Ðàôàë³âêà (çàãàëüíà 84.5ì2, æèëà 52ì2, 0.29ãà, ïðèâàòèçîâàí³). Ò. (096) 773-71-42. Áóäèíîê, ð-í «Ðèáàöüêî¿ õàòèíè». Ò. (098) 971-08-05. Áóäèíîê, ñ.Ñóõîâîëÿ (60ñîò., íîâèé ñàðàé, ëüîõ, ñàäîê). Ò. 2-37-48 ç 17:00, (096) 104-26-96. Áóäèíîê, Ðàôàë³âêà (æèëèé, ìåáëüîâàíèé, ºâðîðåìîíò, ñàðàé, ãàðàæ, ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ, 0.25ãà ïðèâàòèçîâàí³), 75òèñ.ó.î. Ò. (067) 364-02-05. Òåðì³íîâî! Áóäèíîê, Ðàôàë³âêà, âóë. Êí. Îëüãè, 32 (3-ê³ì., òåëåôîí, ë³òíÿ êóõíÿ, ñàðàé, ëüîõ, ñàäîê, 0.28ãà, ìîæëèâî ç ìåáëÿìè), 23òèñ.ó.î, òîðã. Ò. (097) 812-02-48. Áóäèíîê, ñìò. Í.Ðàôàë³âêà, âóë.Ïóøê³íà, 23 (80% ãîòîâíîñò³). Ò. (096) 974-40-41, (096) 974-40-40. ×àñòèíó áóäèíêó, ñ.Çàáîëîòòÿ (46ì2, öåíòð ñåëà, ïîòðåáóþ÷îãî âíóòð³øí³õ ðîá³ò, ïðèâàòèçîâàíèé), 8000ó.î., òîðã. Ò. (096) 569-57-11. Õàòó, Ñò.Ðàôàë³âêà (29ñîò., õë³â, ãàðàæ, ôóíäàìåíò). Ò. (097) 945-50-07.

436

Äà÷ó 6ñîò., ð-í àåðîïîðòó (êîëîíêà, ñàðàé, ôóíäàìåíò ï³ä áóäèíîê, åëåêòðîìåðåæà, äåðåâà, ÷àãàðíèêè). Ò. 3-62-58, (067) 874-86-52. Äà÷ó 13ñîò., ð-í ãðàäèðåíü (ïðèâàòèçîâàíó, áóäèíî÷îê, ñàðàé, ôðóêòîâ³ äåðåâà, êóù³, ñòàâîê ç ðèáîþ, êîëîäÿçü). Ò. 3-61-21 ç 14:00. Äà÷íó ä³ëÿíêó 5ñîò., ð-í êîîïåðàòèâó «Çäîðîâ’ÿ» (÷îðíîçåì, íà ï³äâèùåíí³, íå ï³äòîïëþº, òèì÷àñîâà áóä³âëÿ äëÿ ³íñòðóìåíò³â), ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. (096) 269-90-62. Äà÷íó ä³ëÿíêó 8ñîò., ð-í àåðîïîðòó (ìîæëèâà åëåêòðèô³êàö³ÿ, º äåðæ. àêò). Ò. (067) 675-40-29. Äà÷íó ä³ëÿíêó çà ìîëîêîçàâîäîì (ñàðàé, êîëîäÿçü, äåðåâà, êóù³, âèíîãðàä, òåïëèöÿ, çðó÷íèé çà¿çä, ïðèâàòèçîâàíó. Ò. 2-45-13, (096) 810-12-86. Äà÷íó ä³ëÿíêó 7ñîò., çà ìîëîêîçàâîäîì (áåç áóä³âåëü, íåîðàíó), äåøåâî. Ò. 2-46-21, (097) 755-44-96. Äà÷íó ä³ëÿíêó 12ñîò., ð-í àåðîïîðòó (ñâ³òëî, äåðæ. àêò). Ò. (067) 774-14-89. Äâ³ äà÷í³ ä³ëÿíêè ç àåðîïîðòîì (ñâ³òëî, áóäèíîê, ñâåðäëîâèíà, áàê, êàðêàñ òåïëèö³). Ò. (098) 771-78-82. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä äà÷ó, ð-í çàë. ñòàíö³¿, ïðèâàòèçîâàíó. Ò. (096) 612-41-99. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó 6ñîò., ð-í àåðîïîðòó (áóäèíîê, ñâ³òëî, êîëîäÿçü, ñâåðäëîâèíà). Ò. 2-12-61, (097) 490-67-57. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä çàáóäîâó, ñ.Áàáêà. Ò. (067) 364-43-46. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó íåäàëåêî â³ä ì³ñòà. Ò. (097) 831-20-09, (096) 275-51-45. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó 0.12ãà, Ðàôàë³âêà, ïðèâàòèçîâàíó. Ò. (096) 734-61-96. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä çàáóäîâó, 0.1ãà, ð-í Þâ³ëåéíîãî, ïðèâàòèçîâàíó, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. (096) 932-03-97. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó 0.125ãà, ð-í Þâ³ëåéíîãî. Ò. (097) 190-18-97. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä çàáóäîâó, ñ.Ñîïà÷³â (ôóíäàìåíò, ïîðó÷ àñôàëüòîâàíà äîðîãà, 380V), 9200ó.î., òîðã. Ò. (097) 741-29-64. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä çàáóäîâó, 0.25ãà, ñ.Êîñòþõí³âêà ïðèâàòèçîâàíó. Ò. (098) 830-80-71. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä çàáóäîâó, 0.13ãà, Ñò.Ðàôàë³âêà. Ò. (067) 360-38-76. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä çàáóäîâó, 23ñîò., Ñò.Ðàôàë³âêà (ïðèâàòèçîâàíó, º äåðæ. àêò). Ò. (096) 643-98-66. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó 5ñîò., Ñò.Ðàôàë³âêà. Ò. (097) 593-97-41. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó 0.125ãà, ð-í Þâ³ëåéíîãî, Ñò.Ðàôàë³âêè (ìîæëèâî ÷àñòèíàìè). Ò. (097) 672-42-06, (096) 367-43-26. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó 0.05ãà, Áîðèñï³ëü (ð-í öàðñüêîãî ñåëà, ñâ³òëî, ãàç ïîðó÷, äåðæ. àêò ï³ä çàáóäîâó). Ò. (067) 779-28-36. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä çàáóäîâó, 0.12ãà, Ðàôàë³âêà (õîðîøå ì³ñöå). Ò. (067) 360-50-23, (097) 494-23-64. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä çàáóäîâó, Ðàôàë³âêà (âîäà, ñàäîê, îãîðîäæåíà, º äåðæ. àêò). Ò. 3-70-54, 18:00-22:00. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó 0.65ãà, ñ.Ñóõîâîëÿ (áóäèíîê, ãîñïîäàðñüê³ áóä³âë³: ë³òíÿ êóõíÿ, õë³â, êðèíèöÿ). Ò. (067) 231-17-78. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä çàáóäîâó (ç íåæèëèì áóäèíêîì), ñ.Â.Âåäìåæêà. Ò. (067) 378-71-70. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä çàáóäîâó, 0.25ãà, 15êì â³ä гâíîãî, ïðèâàòèçîâàíó, 12òèñ.ó.î, òîðã. Ò. (097) 389-81-92. Òåðì³íîâî! Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä çàáóäîâó, 0.1ãà, çà ìîëèòîâíèì áóäèíêîì. Ò. (096) 569-54-80. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 10êì â³ä Êóçíåöîâñüêà. Ò. (098) 476-69-39. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó 29.9ñîò., ñ.Áàáêà (ðîçïî÷àòå áóä³âíèöòâî, áóäèíîê 10õ12, ãàðàæ 5õ6, áàíÿ 5.7, ëüîõ 4.5õ6, 2 ñåïòèêà, ïðèâàòèçîâàíà ËÅÏ, âñ³ äîêóìåíòè), ôîòî íà www.4bloka.com. Ò. (098) 915-70-80. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó 0.25ãà, ð-í «Ðèáàöüêî¿ õàòèíè» (ïîðó÷ ç ô³ðìîþ «Ç³ìà-˺òî»). Ò. (097) 480-29-31. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó 23ñîò., Ñò.Ðàôàë³âêà (õàòà, ïîãð³á, ñâ³òëî, ðîäþ÷èé ñàä, îãîðîäæåíó, ïðèâàòèçîâàíó). Ò. (097) 451-93-98. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó 0.12ãà, Ñò.Ðàôàë³âêà, º äåðæ. àêò. Ò. (097) 426-01-07. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó 0.2ãà, ñ.Ëîçêè, º äåðæ. àêò. Ò. (097) 861-29-00, Ñåðã³é. Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè: 0.12ãà, ñ.Áîðàòèí, Ëóöüêèé ð-í; 0.1ãà ñ.Ðîâåíö³ – ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. (066) 522-39-85. ̳ñöå ï³ä ãàðàæ, ð-í òðàêòîðíî¿ áðèãàäè. Ò. 2-43-41, (096) 733-33-26. Òåðì³íîâî! Ìàãàçèí 30ì2 (çåìåëüíà ä³ëÿíêà 150ì2), ³í. ïðîïîçèö³¿. Ò. (066) 930-96-34. Ìàãàçèí 25ì 2, ð-ê «Öåíòðàëüíèé». Ò. (098) 996-79-97, (098) 996-79-86.

Õàòó, ñ.Äîâãîâîëÿ (025ãà, ñàðàé, ñàäîê, êîëîäÿçü). Ò. (0234) 3-74-38. Õàòó, ñ.Êîëî䳿 (1ãà, ïðèâàòèçîâàí³). Ò. (096) 259-86-54. Õàòó, ñ.Öì³íè (3 ê³ì., 54ì2, 25ñîò., ïðèâàòèçîâàí³). Ò. (098) 599-29-09. Õàòó, ñ.Êîëî䳿 (ñòàðó, 0.25ãà, âîäîïîñòà÷àííÿ, ïðèâàòèçîâàíó). Ò. 3-22-55, (097) 560-59-44. Äà÷ó, ð-í àåðîïîðòó (áóäèíîê, ñàðàé, ïîãð³á, êîëîäÿçü, êóù³, äåðåâà, âèíîãðàä, åëåêòðîåíåðã³ÿ, ïðèâàòèçîâàíó). Ò. 3-29-47 ç 18:00. Äà÷ó çà ìîëîêîçàâîäîì (äîðîãîþ âíèç, «Ïîë³ñüêà Íîâèíà-3», áóäèíîê, äåðåâà êóù³, âèíîãðàä, êâ³òè). Ò. 3-54-08, (067) 928-51-89. Äà÷ó 13ñîò., çà ìîëîêîçàâîäîì, ï³ä çàáóäîâó (êîëîíêà, ôóíäàìåíò). Ò. 3-62-58, (067) 874-86-51. Äà÷ó çà ìîëîêîçàâîäîì (2 ïîâ. áóäèíîê, ñàðàé, êîëîäÿçü, äåðåâà, êóù³, ìîæÌàãàçèí 82.5ì 2 , Ðàôàë³âêà ëèâ³ñòü ï³äêëþ÷åííÿ åëåêòðèêè). Ò. 2-48-33, (ñêëàäñüêå ïðèì³ùåííÿ, 5ñîò.), ö³íà (095) 556-82-70. äîãîâ³ðíà. Ò. (098) 910-01-34, (098) Äà÷ó 10ñîò. (ïîáëèçó ì³ñòà, áóäèíîê, 910-01-35. êîëîäÿçü, åë. åíåðã³ÿ), ö³íà äîãîâ³ðíà. ôîòî íà www.4bloka.com. Ò. (050) 767-76-44, Òåðì³íîâî! ʳîñê 20ì 2, ð-ê «Ï³âäåííèé(097) 847-05-02. 1» (ïðîìèñëîâèé ðÿä). Ò. (067) 360-44-78. Ïðèì³ùåííÿ 70ì2, Ïåðåìîãè, 5 (íåæèòÄà÷ó, ð-í àåðîïîðòó (2-ïîâ. áóäèíîê, ñâ³òëî, âîäà, äåðåâà, âèíîãðàä). Ò. (067) ëîâå, ðåìîíò, ïîæåæíà îõîðîíà). Ò. (096) 506-85-71. 364-26-86, (067) 362-37-60.

ÎÃÎËÎØÅÍÜ Ó ÊÎÆÅÍ Ä²Ì

À/ì «ÂÀÇ-2121 Íèâà» 96ð.â., 1.7ê, á³ëèé, ñòàí õîðîøèé. Ò. (097) 960-15-04. À/ì «ÂÀÇ-21115» 2007ð.â., ñ³ðèé, ñòàí õîðîøèé. Ò. (096) 772-40-33. À/ì «Òàâð³ÿ» 96ð.â., ñ³ðèé «ìåòàë³ê», 1400ó.î. Ò. (097) 702-92-89. À/ì «Ìîñêâè÷» ïî çàï÷àñòèíàõ. Ò. (098) 465-61-70. Òðàêòîð ñàìîðîáíèé (2-êîðïóñíèé ïëóã, äâèãóí Ã-51, ìîäåðí³çîâàíèé, 3 öèë³íäðè â ðîáîò³, 3 â ðåçåðâ³, áåç äîêóìåíò³â), 12òèñ.ãðí. Ò. (097) 512-10-26. Ãóìó 185õ70 R14, á/â; äèñêè «Fiat» R14, çàë³çí³. Ò. (097) 961-32-45. Òåðì³íîâî! Öåõ 198ì2, Ðàôàë³âÊàì³íü áóä.; ÷åðâîíèé êàì³íü; ùåá³íü; êà. Ò. (098) 514-99-65. â³äñ³â, ï³ñîê. Äîñòàâêà (3-15ò). Ò. (098) 771-85-26. Ãàðàæ, ð-í õë³áîçàâîäó. Ò. (097) 864-90-02. Öåãëó: á³ëó, ÷åðâîíó, áî÷êè 5-10ì3. Ò. Ãàðàæ, ð-í òåëåâåæ³, íåäîáóäîâàíèé, íå- (096) 905-45-75. äîðîãî. Ò. (096) 746-98-22. Ãàðàæ ð-í òåëåâåæ³ (95% «ï³ä êëþ÷», Êàì³íü; ÷åðâîíèé êàì³íü; ùåá³íü; çðó÷íèé çà¿çä, 2.5õ2.2), òîðã. Ò. (067) ï³ñîê; â³äñ³â; ÷îðíîçåì; òîðô. Äî937-60-25. ñòàâêà. Ò. 3-85-16, (097) 190-99-16. Ãàðàæ 6õ4, ð-í òåëåâåæ³ (ïîâí³ñòþ ãîòîâèé, âîðîòà 2.5õ2.5). Ò. 3-87-01, (097) Ïëèòè ïóñòîòí³: ñòàíäàðòí³, íåñòàí816-60-35. Ãàðàæ 10õ6, ð-í òåïëèöü. Ò. 2-29-76, äàðòí³, íîâ³; ñõîäèíêîâ³ ìàðø³; ïåðåìè÷êè; áëîêè ôóíäàìåíòí³; ê³ëüöÿ êîëîäÿçí³, ñåï(096) 256-07-60. Ãàðàæ 6õ4, ð-í «Îêîëèö³», ñòàí õîðî- òèêîâ³; ºâðîïàðêàíè; áðóê³âêó; öåãëó: á³ëó, øèé. Ò. (067) 363-84-40. ÷åðâîíó; ðàêóøíÿê; êåðàìçèò; ìåòàëîïëàñÃàðàæ 9õ4, ð-í «Îêîëèö³» (ïîá³ëåíèé, òèêîâ³ â³êíà, äâåð³; ïëèòè Ï-ïîä³áí³. Ò. (098) ïîôàðáîâàíèé «ï³ä êëþ÷», âîðîòà 2.5õ2.5, 372-05-54. ñâ³òëî). Ò. 2-30-56, (097) 744-32-61. Ãàðàæ 6õ6, çà «Îêîëèöåþ» (ñâ³òëî 380V, Êàì³íü; ùåá³íü; ï³ñîê; ÷îðíîçåì; âîðîòà 2.5õ2.5, õîðîøèé çà¿çä), 8000ó.î. òîðô. Äîñòàâêà «ÌÀÇ» (10ò) ó çðó÷Ò. (097) 791-81-67. íèé äëÿ Âàñ ÷àñ. Ò. (067) 954-20-82. Ãàðàæ 2-ïîâ., ð-í «Îêîëèö³». Ò. 3-24-12, (099) 344-05-86, (099) 344-05-71. Ïëèòè äëÿ ñò³í; ìàòåð³àëè äëÿ âèãîòîâÃàðàæ 6õ4, ð-í «Îêîëèö³». Ò. (096) ëåííÿ ôóíäàìåíòó: êîëîíè 2 ÊÑÄ 4-42-2-3Ä, 698-98-95. Ãàðàæ 6õ4, ð-ê «Ï³âí³÷íèé», ìåòàëåâèé. ðèãåë³ ÐÏÄ 4-26. Ò. (098) 281-84-50. Øèôåð; öåìåíò; öåãëó: áóä³âåëüíó, ñèë³Ò. (067) 363-06-02. Ãàðàæ ìåòàëåâèé, ð-í ìîëèòîâíîãî áóäèí- êàòíó, âîãíåòðèâêó, ëèöþâàëüíó; êàì³íü ÷åðâîíèé; ùåá³íü; áëîêè ç â³äñ³âó; øëàêîêó, îáøèòèé äîøêàìè. Ò. (050) 616-73-19. Ãàðàæ 5.8õ3.4, ìåòàëåâèé, ïåðåâ³çíèé. áëîêè; ï³íîáëîêè; ðàêóøíÿê; âàïíî; äîøêè; áðóñ; ÄÂÏ. Ò. (097) 488-62-18. Ò. (097) 779-44-49.

Âîðîòà ãàðàæí³; äâåð³; ìàíãàëè; áóðæóéêè; òîïêè â ïàðèëêó. Ò. (097) 321-76-51.

Êàì³íü; ùåá³íü; â³äñ³â; ï³ñîê; òîðô (3-8ò); öåãëó á/â. Äîñòàâêà. Ò. 2-44-83, (098) 203-27-08.

À/ì «Peugeot-Expert» 2001ð.â., 2.0òä, ñèí³é, 7 ì³ñöü, çèìîâà ãóìà, ñòàí â³äì³ííèé. Ò. (098) 781-66-57, (098) 906-45-40. Òåðì³íîâî! À/ì: «Peugeot-505» 86ð.â., 2.0á, ö/ç, ã/ï, ñèãí., ëþê; «Fiat-Ducato» 91ð.â., 2.5ä, âàíòàæî-ïàñàæèð., ñåðåäíÿ áàçà, íåäîðîãî. Ò. (097) 976-75-52. À/ì «Peugeot-605» 92ð.â., 2.1òä³, ñ³ðèé, ö/ç, ê/í, íà òèòàíàõ, 5500ó.î. Ò. (097) 741-29-64. À/ì «Land-Mark», 2006ð.â., 2.4, ãàç-áåíçèí, ïîâíèé «ôàðø». Ò. (097) 966-76-77. À/ì «Mitsubishi-Lancer X» 2009ð.â., 1.5, ÷îðíèé, 7òèñ.êì. Ò. (096) 381-41-95. À/ì «Chevrolet-Aveo LS» 2006ð.â., êîíä., ñèãí. àâòîìàãí³òîëà, 60òèñ.êì. Ò. (098) 605-41-56. À/ì «Lanos», 1.5, ó êðåäèò ï³ä ì³í³ìàëüí³ â³äñîòêè. Ò. (097) 198-85-96. À/ì «Mazda-626», 93/97ð.â., 1.8, ïî çàï÷àñòèíàõ. Ò. (097) 688-66-24. À/ì «Ford-Taunus» 80ð.â., 1.6L, çåëåíèé, â õîðîø³ ðóêè çà íåâåëèê³ ãðîø³. Ò. (067) 784-71-79, (099) 295-58-25. À/ì «VW-T4» 2003ð.â., 2.5òä, á³ëèé, âàíòàæíèé, «ñâ³æèé», ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. (098) 945-91-36. À/ì «VW-T4», 2.5òä³, âàíòàæî-ïàñàæèð., á³ëèé, ñâ³æî ïðèãíàíèé. Ò. (097) 960-15-04. À/ì «Fiat-Doblo» 2003ð.â., ñâ³æîïðèãíàíà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. (097) 617-43-86. À/ì «ÃÀÇ-21Ñ Âîëãà» 66ð.â., áåç ÒÎ, ñòàí íîðìàëüíèé. Ò. 3-65-29, (098) 814-03-15. À/ì «ÂÀÇ-2107» 2004ð.â., 1.5, 5-ÊÏÏ, ö/ç, ñèãí., òîíîâàíèé, àâòîìàãí³òîëà ÌÐ-3, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. (097) 752-73-84.

Êàì³íü; ùåá³íü; â³äñ³â. Äîñòàâêà 2.5ò. Ò. (067) 937-93-58. Öåãëó: á³ëó, ëèöþâàëüíó, ÷åðâîíó, âîãíåòðèâêó. Ò. (096) 127-46-52. ÁËÎÊÈ ÐÀÊÓØÍßÊ. Ò. (097) 899-54-65. Áëîêè ç â³äñ³âó â³áðîïðåñîâàí³, ñò³íîâ³, ðâàí³ ñò³íîâ³, äëÿ îãîðîæ³ – ð³çíèõ êîëüîð³â. Ò. (097) 488-62-18. Øèôåð; öåìåíò; öåãëó (á³ëó, ÷åðâîíó, âîãíåòðèâêó, ëèöþâàëüíó); äîøêè; êðîêâè; áàëêè. Äîñòàâêà áåçêîøòîâíî. Ò. (098) 775-55-03, (097) 380-03-09. ϳíîáåòîíí³ áëîêè 20õ30õ60; 10õ30õ60; áî÷êè 50ë. Äîñòàâêà. Ò. (066) 767-74-40, (096) 972-05-33. ªâðîáëîêè â³áðîïðåñîâàí³ 20õ20õ40, 20õ12õ40; ïàðàïåòè; äàøêè íà ñòîâï÷èêè; áîðäþðè; ïëèòêó òðîòóàðíó, ëèöþâàëüíó (ð³çí³ êîëüîðè); ëîòêè; ºâðîïàðêàíè; áëîêè «ðâàíèé êàì³íü»; áðóê³âêà. Äîñòàâêà. Ò. (096) 226-56-68. Êðóãè êîëîäÿçí³ ç çàìêàìè, ð³çí³ ðîçì³ðè, ö³íà âèðîáíèêà. Äîñòàâêà. Ò. (067) 364-46-56. Êàì³íü; ùåá³íü; öåãëó (÷åðâîíó, á³ëó, âîãíåòðèâêó, ëèöþâàëüíó); ï³ñîê. Äîñòàâêà áåçêîøòîâíî. Ò. 3-42-02, (067) 956-96-45. «ÔÑÁ-60», íîâ³, 350ãðí/øò. Ò. (067) 360-88-16. Âàííó 1.7ì, ìåòàëåâó, 300ãðí. Ò. 3-81-10, (096) 859-41-54.

³êíî äåðåâ’ÿíå ç 1-ê³ì.êâ. ç âíóòð³øí³ìè æàëþçÿìè, 300ãðí. Ò. (096) 118-15-46. Äâåð³ ì³æê³ìíàòí³ (êîðîáêà, îáíàë³÷êà, çàìêè âõ³äí³ 2øò.), 50ãðí; ñêëî ç³ ñïàëüí³, á/â. Ò. 3-93-38. ÄÎØÊÈ, ÐÅÉÊÈ, ÁÐÓÑ, øòàõåòíèê. Ò. (097) 645-44-98, (099) 212-56-11. Âàãîíêó; áëîêõàóñ; ï³äëîãó; ðåéêè. Ò. (097) 664-05-32. Ñêëî 4ìì. Íàð³çàííÿ, äåøåâî. Ò. 3-44-69, (097) 297-74-33. Êóõíþ çá³ëüøåíîãî ðîçì³ðó, ñòàí â³äì³ííèé. Ò. (068) 569-53-16. Êóõíþ êóòîâó, á/â, ñòàí õîðîøèé. Ò. (097) 526-66-99. Êð³ñëà ðîçêëàäí³, 2øò.; ñò³ë æóðíàëüíèé – á/â, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 3-29-80, (063) 667-27-87. Äèâàí; øàôó. Ò. (098) 127-57-06. Äèâàí êóòîâèé, âåëèêèé, 3000ãðí; ïåðåäïîê³é 1400õ400, 750ãðí. Ò. (097) 866-77-94. Ïðèõîæó, ͳìå÷÷èíà. Ò. 2-13-98. Ì’ÿêèé êóòî÷îê (äèâàí, 2 êð³ñëà), ñòàí õîðîøèé. Ò. 2-34-70 ç 19:00, (067) 717-68-63. Ñò³ë êîìï’þòåðíèé, â³ëüõà, ñòàí â³äì³ííèé, 700ãðí. Ò. 2-21-67, (067) 797-60-09. Ñò³ë êîìï’þòåðíèé 160õ55 ç íàâ³ñíîþ ïîëèöåþ, ÿê³ñíèé, ñòàí â³äì³ííèé. Ò. (067) 362-56-53. Ñò³íêó â äèòÿ÷ó ê³ìíàòó+ïèñüìîâèé ñò³ë, ñò³ëåöü – 450ãðí. Ò. 3-33-00, (098) 869-90-02. Ñò³íêó, Ïîëüùà, êîë³ð ï³ä äåðåâî; ñò³ë êóõîííèé + 4 òàáóðåòêè. Ò. 3-53-99. Ñïàëüíþ, Ðóìóí³ÿ, á/â, ñòàí õîðîøèé, íåäîðîãî. Ò. (097) 671-52-36. Øàôó-êóïå, ͳìå÷÷èíà, 3ì., 3-äâåðíó. Ò. (097) 344-44-89, (095) 553-37-59. Øàôó 2-äâåðíó; ïðèõîæó; ñò³ë æóðíàëüíèé; êóõíþ, Ðàôàë³âêà. Ò. (067) 111-43-90. ˳æêî 2-ñïàëüíå; 2 òóìáî÷êè äî ë³æêà – á/â 1ð., ñòàí õîðîøèé. Ò. (096) 803-92-48. ˳æêî äèòÿ÷å «Geoby Dinosaur», á/â, ñòàí õîðîøèé, 500ãðí. Ò. 2-41-80, (067) 703-68-27. ˳æêî äèòÿ÷å (ãîéäàºòüñÿ); áàëäàõ³í; âàííî÷êó. Ò. (097) 351-30-45. ˳æêî äèòÿ÷å (ìàòðàö, âèñîêèé îáìåæóâà÷), 400ãðí. Ò. (097) 825-51-19. ˳æêî äèòÿ÷å, â³ä íàðîäæåííÿ äî 3ð, óêîìïëåêòîâàíå; ñò³ëåöü äëÿ ãîäóâàííÿ «Geoby». Ò. (067) 662-41-73. Êîëÿñêó çèìîâî-ë³òíþ «Adbor-Ring», ñòàí õîðîøèé. Ò. 3-99-21, (097) 183-19-71. Êîëÿñêó çèìîâî-ë³òíþ «Adamex-Panda», ïîìàðàí÷åâî-áåæåâó, ñòàí â³äì³ííèé, 1000ãðí. Ò. (097) 693-86-05. Êîëÿñêó çèìîâî-ë³òíþ, «Good-Baby», ñèíüî-ñ³ðó, ñòàí ³äåàëüíèé. Ò. (097) 485-34-22. Êîëÿñêó çèìîâî-ë³òíþ «X-Lander» 2010ð.â. (äîùîâèê, âåëèêà ñóìêà â ïîäàðóíîê). Ò. (096) 420-35-42. Êîëÿñêó çèìîâî-ë³òíþ «Geoby», áîðäîâî-ñ³ðó, õîäóíêè ó ïîäàðóíîê – ñòàí õîðîøèé. Ò. 3-63-82, (097) 320-23-21. Êîëÿñêó çèìîâî-ë³òíþ, ñèíüî-÷åðâîíó. Ò. (097) 163-43-72. Êîëÿñêó «Geoby», ñòàí â³äì³ííèé, íåäîðîãî. Ò. (097) 303-46-26. Êîëÿñêó çèìîâî-ë³òíþ «Geoby», îðàíæåâó, 3-êîë³ñíó. Ò. (096) 457-77-31. Êîëÿñêó çèìîâî-ë³òíþ «Donatan», ñòàí õîðîøèé, 1000ãðí. Ò. 3-66-51, (097) 995-67-29. Êîëÿñêó çèìîâî-ë³òíþ «Viki», áîðäîâîáåæåâó, á/â 1ð., íåäîðîãî. Ò. 3-83-82, (098) 773-01-80. Êîëÿñêó çèìîâî-ë³òíþ «Adbor Ring Max», çåëåíî-ñàëàòîâó, ñòàí õîðîøèé. Ò. 2-49-43, (097) 137-37-25. Êîëÿñêó «Geoby», á/â 6ì³ñ., ñòàí õîðîøèé. Ò. 3-12-08, (067) 347-99-11. Êîëÿñêó çèìîâî-ë³òíþ «Donanan», ñòàí â³äì³ííèé. Ò. 3-61-19, (097) 190-99-20 ç 19:00, (066) 401-85-41. Êîëÿñêó çèìîâî-ë³òíþ «Tako-Jumper Õ», ñ³ðî-áëàêèòíó, 1700ãðí. Ò. (097) 951-22-77. Êîëÿñêó çèìîâî-ë³òíþ « Tako-Jumper Õ», ÷åðâîíà ç á³ëîþ âñòàâêîþ, ñòàí â³äì³ííèé. Ò. (067) 362-22-85. Êîëÿñêó çèìîâî-ë³òíþ «Chicco», áåæåâî-áëàêèòíó, ñòàí ³äåàëüíèé. Ò. (097) 980-72-75. Êîëÿñêó çèìîâî-ë³òíþ «Tako-Jumper», á/â, ÷åðâîíî-ñ³ðó. Ò. 2-38-74, (096) 573-70-62. Êîëÿñêó çèìîâî-ë³òíþ «Viki», ÷åðâîíó. Ò. (096) 362-86-15. Êîëÿñêó çèìîâî-ë³òíþ «Tako Silver Collection», ñòàí â³äì³ííèé, 1350ãðí. Ò. (098) 568-92-32.

Âîçèê âåñíÿíî-ë³òí³é, ÷îðíî-áëàêèòíèé (ñ³òêà, äîùîâèê). Ò. (095) 365-74-04, (098) 652-09-98. Âîçèê «Geoby d888», ñòàí õîðîøèé, á/â. Ò. (067) 734-12-48. Âîçèê «Geoby», 3-êîë³ñíèé, ñèíüî-æîâòèé, ñòàí õîðîøèé. Ò. 3-31-02, (093) 520-96-52. Âåëîñèïåä äèòÿ÷èé, 7-12ð., ñòàí õîðîøèé. Ò. 3-70-51, (066) 296-68-20. Ïðàëüí³ ìàøèíè; åëåêòðîïëèòè; õîëîäèëüíèêè; ìîðîçèëüí³ êàìåðè òà ³í. – ͳìå÷÷èíà, á/â, ñòàí õîðîøèé. Ò. (067) 594-59-42. Ïîáóòîâó òåõí³êó ç ͳìå÷÷èíè: åëåêòðîïëèòè, õîëîäèëüíèêè, ìîðîçèëüí³ êàìåðè òà ³í. Ò. (098) 780-41-01. Õîëîäèëüíèê «Samsung», 2000ãðí. Ò. 3-18-57, (096) 653-99-81. Õîëîäèëüíèê «Äíåïð-2». Ò. (096) 787-61-88. Ïðàëüíó ìàøèíó, ͳìå÷÷èíà, á/â, 940ãðí. Ò. (098) 681-14-52. Òåðì³íîâî! Òåëåâ³çîð «Toshiba Bomba», ñòàí â³äì³ííèé, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. (097) 918-74-29. Òåëåâ³çîð «Samsung», 13ñì, 100Ãö, 1500ãðí. Ò. (097) 688-66-24. Ñìàðòôîí «Nokia E51», á/â, ñòàí õîðîøèé. Ò. (097) 961-32-45. Ìîá. òåëåôîí Apple «iPhon 3G», 8Gb. Ò. (097) 889-36-01. Ìîá. òåëåôîí Apple «iPhon 3G», 8Gb, á/â. Ò. (067) 363-12-65. Íåòáóê «Gigabyte T1028X», ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. (067) 362-21-69. Êîìï’þòåð, ïîâíèé «ôàðø»: 2 ÿäðà, ÐÊ ìîí³òîð, ÁÔÓ «Íл, web-êàìåðà, êëàâ³àòóðà, ìèøêà), 3650, òîðã. Ò. (096) 327-55-85. Êîìï’þòåð: Pentium, ìîí³òîð 17", íîâèé, êîëîíêè, ñêàíåð, ìèøêà, êëàâ³àòóðà, ô³ëüòð. Ò. 3-79-35, (095) 427-53-76, (096) 409-37-16. Êîìï’þòåð: Intel Cor 2 Duo E6320/ GeForce 8600 512Mb/2Gb/HDD 1.5Tb/ ìîí³òîð Asus 22", êîëîíêà ç ñàáôóôåðîì, êëàâ³àòóðà, ìèøêà. Ò. 2-40-56, (067) 366-55-69. Ïðîöåñîð Pentium 4 2.4MGz (S478), 130ãðí. Ò. (097) 873-15-96. Êîëîíêè 100Âò, 2øò.; ï³äñèëþâà÷-ðåâåáðàòîð; ïóëüò 10 êàíàë³â. Ò. (098) 448-83-19. Âèøóêàíó âåñ³ëüíó ñóêíþ, ð.42-46 (îáðó÷, ðóêàâè÷êè), íåäîðîãî. Ò. (098) 377-01-41. Âèøóêàíó âåñ³ëüíó ñóêíþ. Ò. (098) 996-79-97. Ñóêíþ äëÿ âèïóñêíîãî âå÷îðà, äîâãó, ð.42-44; áîñîí³æêè. Ò. 2-37-48 ç 17:00, (096) 104-26-96. Áðþêè äëÿ âàã³òíèõ, ð.46; «êåíãóðó». Ò. (097) 351-30-45. Ðå÷³ ó ñåëî: òþë³, øòîðè, ïëàôîíè, îäåæà òà ³í. Ò. 3-93-38. Êîâðîë³í. Ò. (067) 111-43-90. ϳàí³íî «Óêðà¿íà», ÷îðíå, á/â, íåäîðîãî. Ò. (098) 691-73-53. ϳàí³íî «Óêðà¿íà», ñòàí õîðîøèé. Ò. (097) 937-45-26. ϳàí³íî «Óêðà¿íà», êîðè÷íåâå, ëàêîâàíå, ñòàí ðîáî÷èé, 4500ãðí. Ò. (067) 760-82-54. Ñâèíþ 110-120êã, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. (096) 246-77-29. Ñâèíþ (òóøêîþ àáî æ/â). Ò. (096) 226-56-68. Ñâèíþ 80-90êã. Ò. (098) 869-79-56. Ñâèíþ 70-80êã, âèãîäîâàíó áåç ïðåì³êñ³â. Ò. (098) 837-69-68. Ñâèíþ æ/â àáî òóøêîþ, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. (050) 197-69-49, (067) 897-95-42. Òåëÿ, òóøêîþ, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. (067) 382-01-72. Âóëèêè «óêðà¿íñüê³» ç ðàìêàìè. Ò. (096) 634-32-79. Ðîçñàäó îã³ðê³â. Ò. 3-41-51, (097) 262-93-93. Î÷èùåíó âîäó Í 2 Î íà ðîçëèâ, 0.50ãðí/ë³òð. Íå ì³ñòèòü ³ðæ³, õëîðó, í³òðàò³â òà áàêòåð³é. Ò. 3-24-17, (096) 791-46-16. Çåìëþ ÷îðíó íà äà÷ó, ó òåïëèöþ. Äîñòàâêà. Ò. (097) 237-46-30. Ãîòîâèé ôóíêö³îíóþ÷èé á³çíåñ. Ò. (097) 964-12-41, (067) 784-71-79.


www.maydan.rv.ua

Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³ ì/à «VW LT-35». Ò. (097) 755-44-92. Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³ à/ì «Ãàçåëü» (áîðòîâèé, òåíòîâàíèé); â³çüìó ïîïóòíèé âàíòàæ äî Êîñòîïîëÿ. Ò. (067) 368-51-05.

3-ê³ì.êâ, Ïåðåìîãè, 2, 5, 6. Ò. 3-26-78, (097) 754-45-67. 3-ê³ì.êâ., Âàðàø, Ïåðåìîãè. Ò. (096) 513-77-01. 2-, 3-ê³ì.êâ, (1-9)/9, Âàðàø, Ïåðåìîãè. Ò. (067) 811-26-14, (067) 362-34-08. Òåðì³íîâî! 1-ê³ì.êâ., Ïåðåìîãè (áàæàíî ð-í ñîáîðó). Ò. (097) 848-60-97, (097) 979-32-22. À/ì: «ÂÀÇ», «Ñëàâóòà», ³íîìàðêó, ñòàí õîðîøèé (ìîæëèâî, ÿêèé ïîòðåáóº ðåìîíòó). Ò. (098) 469-20-99. À/ì «ÃÀÇ 52-53» íà çàï÷àñòèíè (ìîæëèâî áåç äîêóìåíò³â). Ò. (095) 494-51-11, (098) 215-48-99. Àâòîâèêóï: ãíèë³, áèò³, ñòàð³, ï³ñëÿ ÄÒÏ à/ì. Ò. (098) 465-61-70. À/ì «Ìîñêâè÷», «ÂÀÇ», «Âîëãà», «ÇÀÇ» íà çàï÷àñòèíè, ìîæëèâî áåç äîêóìåíò³â. Ïîñò³éíî, äîðîãî. Ò. (066) 106-26-53, (098) 405-60-20. Ì/ö «²æ». Ò. (097) 547-93-14. Äèñêè R15 «Ford-Transit». Ò. (097) 445-35-18. Ïðè÷³ï äî ëåãêîâîãî à/ì. Ò. 3-24-92, (096) 976-62-38. Àêóìóëÿòîðè ñòàð³. Ò. (098) 830-81-01. Áðóõò ìåòàë³â. Íàð³çàííÿ íåãàáàðèòíîãî ìåòàëó; íàäàííÿ òðàíñïîðòó. Ò. (096) 453-05-57. Õîëîäèëüíèê; òåëåâ³çîð; ë³æêî 2-ñïàëüíå, ñòàí õîðîøèé, íåäîðîãî. Ò. 2-16-57, (067) 362-36-77. Âåëîñèïåä 3-êîë³ñíèé, ï³äë³òêîâèé. Ò. 3-33-00, (098) 869-90-02. ÌÀÊÓËÀÒÓÐÓ. ÌÎÆËÈÂÈÉ ÑÀÌÎÂȲÇ. Ò. (067) 360-69-93. ÂÐÕ, òåëÿ, êîíÿ – æ/â; øê³ðè òåëÿ÷³. Ò. 3-11-33, (067) 382-01-72, (050) 855-68-87. Àêö³¿ «Çàõ³äåíåðãî». Ò. 3-13-88, (097) 204-92-38.

4-ê³ì.êâ., 2/5, Ïåðåìîãè íà 2+äîï. àáî ïðîäàì. Ò. (096) 975-62-40. 3-ê³ì.êâ., 9/9, Ïåðåìîãè íà 2+äîï., Âàðàø, Ïåðåìîãè. Ò. 3-81-73, (097) 590-65-69. 3-ê³ì.êâ., 8/9, Ïåðåìîãè, 17 íà 1+äîï. Ò. 2-31-41, (098) 710-50-22. 3-ê³ì.êâ., 5/5, Áóä³âåëüíèê³â íà 1+äîï., 2+äîï. Ò. 3-72-88, (067) 364-02-11, (098) 783-37-35, (093) 936-44-14, (066) 040-06-51. 3-ê³ì.êâ., 3/5, Ïåðåìîãè (ë³÷èëüíèêè, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò) íà 1+1 àáî ïðîäàì. Ò. (096) 461-37-10. 3-ê³ì.êâ. íà 1+1., ³í. ïðîïîçèö³¿. Ò. (098) 787-62-91. 2-ê³ì.êâ., 9/9, Âàðàø, 10Á íà 1-ê³ì. àáî ïðîäàì. Ò. (067) 178-55-27. 2-ê³ì.+äîï., 5/9, Áóä³âåëüíèê³â íà 3ê³ì., (3-5)/9. Ò. (098) 375-52-34. 2-ê³ì.êâ., 4/5, Áóä³âåëüíèê³â íà 3-ê³ì. àáî ïðîäàì. Ò. (097) 682-11-64. 2-ê³ì.êâ.+äîï., 1/9, Âàðàø (ñêëîïàêåòè, ë³÷èëüíèêè) íà 3-ê³ì.êâ., (2-8)/9. Ò. (067) 382-36-13, (067) 382-37-13. 1-ê³ì.êâ., 7/9, гâíå, ð-í ϳâí³÷íèé íà 2-, 3ê³ì.êâ., Êóçíåöîâñüê, Âàðàø, Ïåðåìîãè àáî ïðîäàì. Ò. (067) 811-26-14, (067) 362-34-08. 1-ê³ì.êâ., 5/5, Áóä³âåëüíèê³â íà 2+äîï. Ò. (067) 158-34-31. 1-ê³ì.êâ., 5/5, Áóä³âåëüíèê³â íà ãàðàæ+äîï. àáî ïðîäàì. Ò. (097) 825-51-19. 1/2 áóäèíêó, Ðàôàë³âêà (ðåìîíò, âñ³ çðó÷íîñò³ â áóäèíêó) íà 1-ê³ì.êâ., ³í. âàð³àíòè, àáî ïðîäàì. Ò. (096) 913-45-11. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó 18.5ñîò., ð-í ÀÒÖ íà 1-ê³ì. àáî ïðîäàì. Ò. (067) 582-12-11, (096) 745-58-42. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó 29.9ñîò., ñ.Áàáêà (ðîçïî÷àòå áóä³âíèöòâî) íà áóñ+äîï. Ò. (098) 689-79-06.

2-ê³ì.êâ., ïîäîáîâî (âñ³ çðó÷íîñò³, äîêóìåíòè íà ïðîæèâàííÿ). Ò. (098) 279-15-76, (050) 712-61-77. 2-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî (öåíòð ì³ñòà, ìåáëüîâàíó, äîêóìåíòè íà ïðîæèâàííÿ). Ò. (096) 873-75-44. 2-ê³ì.êâ., ïîäîáîâî (ìåáëüîâàíó, ïîêðàùåí³ óìîâè, äîêóìåíòè íà ïðîæèâàííÿ). Ò. (067) 949-36-06. 2-ê³ì.êâ., ïîäîáîâî, âñ³ çðó÷íîñò³. Ò. (067) 924-91-82. 2-ê³ì.êâ., ïîäîáîâî, âñ³ çðó÷íîñò³, Ïåðåìîãè. Ò. (098) 784-23-44. 1-ê³ì.êâ. Ò. (097) 779-44-33. 1-ê³ì.êâ., Âàðàø, íåìåáëüîâàíó. Ò. (067) 362-79-59. 1-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî. Ò. (097) 443-55-98. 1-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî, ð-í ð-ê «Öåíòðàëüíèé» (äîêóìåíòè íà ïðîæèâàííÿ). Ò. (098) 631-11-21. Ïðèì³ùåííÿ 80ì 2, 1-é ïîâ., 80ì 2 , ï³äâàëüíå ïðèì³ùåííÿ, Âàðàø 43 (ï³ä ìàãàçèí, îô³ñ). Ò. (067) 360-13-60. Ìàãàçèí, ð-ê «Ï³âäåííèé» àáî ïðîäàì. Ò. (050) 193-48-73. Òîðã³âåëüíèé ïàâ³ëüéîí 20ì 2, ð-ê «Ï³âäåííèé». Ò. (067) 937-93-58. Òîðã³âåëüíèé ïàâ³ëüéîí, á³ëÿ Âàðàø, 12. Ò. (098) 386-89-89. Ãàðàæ íà òðèâàëèé òåðì³í, ð-í Þâ³ëåéíîãî, 250ãðí. Ò. (097) 066-14-92. Ãàðàæ íà òðèâàëèé òåðì³í, ð-í Ñò.Ðàôàë³âêè. Ò. 3-25-85, (096) 810-64-89. Âåñ³ëüíó ñóêíþ, ð.44-46, á³ëó, åêñêëþçèâíà ìîäåëü ³ç ñàëîíó ó гâíîìó (ìîæëèâî ç àêñåñóàðàìè). Ò. (097) 695-31-91. Âåñ³ëüíó ñóêíþ, ð.44-46. Ò. (097) 693-86-04.

Ïàñàæèðñüê³, âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ì/à «Ôîðä-Òðàíçèò» òà àâòîáóñîì ïî Óêðà¿í³, ÑÍÄ. Ò. 3-86-84, (067) 600-93-88. Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ì/à «ÌåðñåäåñÑïðèíòåð» ïî ì³ñòó, îáëàñò³, Óêðà¿í³ (äî 2.5ò). Ò. 2-19-14, (067) 751-08-98, (096) 374-97-94. Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³ ì/à «VW-LT» (äîâãèé, ï³äâèùåíèé). Ïåðåâåçåííÿ ëàôåòîþ àâàð³éíèõ, òåõí³÷íî íåñïðàâíèõ à/ì. Ò. 3-43-69, 3-88-86, (097) 921-87-00, (097) 921-86-86, (097) 885-41-55. Âàíòàæí³, ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³, ÑÍÄ ì/à «Ôîðä-Òðàíçèò» (íàéâèùèé, íàéäîâøèé); ïî¿çäêè ó Õìåëüíèöüêèé. Ò. 3-83-11, (067) 915-46-50. Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³ ì/à «Ôîëüêñâàãåí LT-35» (äîâãèé, âèñîêèé). Ò. 3-82-42, (097) 899-32-08. Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ì/à «Ìåðñåäåñ-Ñïðèíòåð» (íàéäîâøèé, íàéâèùèé) òà «Ìåðñåäåñ-Ñïðèíòåð» (3ò, 19ì2, 5 ïàñàæèðñüêèõ ì³ñöü). Ò. 2-21-92, 2-10-99, (096) 380-83-03.

Äîñòàâëþ ì/à ïîïóòíèé âàíòàæ ç/äî: Ëóöüêà (ïî ïîíåä³ëêàõ); Çàð³÷íîãî, Äóáðîâèö³ (ó âèõ³äí³). Ò. (067) 382-28-81. Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ áóñîì (1.2ò). Ò. (066) 930-96-34.

2-ê³ì.êâ., Âàðàø, ìåáëüîâàíó, ìîëîä³é Ïàñàæèðñüê³, âàíòàæí³ ïåðåâåñ³ì’¿ áåç ä³òåé àáî ç îäí³ºþ äèòèíîþ. Ò. çåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³ ì/à «Ôîðä(096) 652-99-27. Òðàíçèò». Ò. (067) 382-28-81. 2-ê³ì.êâ., ïîäîáîâî (öåíòð ì³ñòà, ìåáëüîâàíó, âñ³ çðó÷íîñò³, äîêóìåíòè íà ïðîæèâàíÂàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³ íÿ, ïîêðàùåí³ óìîâè). Ò. (067) 364-27-75, ì/à «VW LT» (äîâãèé, ï³äâèùåíèé, ç ïðè÷å(050) 849-39-34. ïîì). Ò. (097) 898-81-75, (096) 803-56-63. 1-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî (âñ³ çðó÷íîñò³). Ò. (096) 400-46-25. Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî Óê3-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî, öåíòð ì³ñòà, âñ³ çðó÷ðà¿í³, ÑÍÄ ì/à «Mercedes-Sprinter» íîñò³. Ò. (067) 364-25-56. (íàéâèùèé, íàéäîâøèé). Ò. (097) 3-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî, öåíòð ì³ñòà (âñ³ çðó÷753-99-72, (097) 187-12-38. íîñò³, äîêóìåíòè). Ò. (096) 791-46-16.

Ïðîìèñëîâèé àëüï³í³çì: ÿê³ñíà ã³äðî³çîëÿö³ÿ ì³æïëèòíèõ ñòèê³â òà áàëêîííèõ ðàì. Ò. (096) 222-95-57.

ÑÅвÑÍÈÉ ÖÅÍÒÐ: òåðì³íîâèé ðåìîíò òåëåâ³çîð³â ó çàìîâíèêà. Ðåìîíò ïîáóòîâî¿ òåõí³êè: DVD, ìîí³òîð³â, ïèëîñîñ³â, ì³êðîõâèëüîâèõ ïå÷åé. Ãàðàíò³ÿ, äîñòàâêà. Ò. 3-85-08, 11:00-20:00, (067) 363-43-36, (067) 922-61-34.

Ïðîìèñëîâèé àëüï³í³çì; ÿê³ñíà ã³äðî³çîëÿö³ÿ ì³æïàíåëüíèõ ñòèê³â; âñ³ ïîñëóãè ç³ çîâí³øí³õ ðîá³ò. Ò. (096) 435-95-40.

ÐÅÌÎÍÒ ÅËÅÊÒÐÎÏËÈÒ âñ³õ ìàðîê, ãàðàíò³ÿ; ïîñëóãè åëåêòðèêà – áåç âèõ³äíèõ. (098) 477-08-04.

Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó à/ì «JAC» (5-ì³ñíèé, äî 2ò, òåíòîâàíèé, íèçüÏîêð³âëÿ, ã³äðî³çîëÿö³ÿ ãàðàæ³â ºâðîðóêà ïîñàäêà). Ò. (097) 543-56-30. áåðîéäîì; ñòÿæêà. Ò. (097) 720-35-85. Ïîêð³âëÿ ºâðîðóáåðîéäîì ìàãàçèí³â, Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ à/ì ëàðüê³â, ãàðàæ³â, îô³ñ³â; ã³äðî³çîëÿö³ÿ. Ò. «ÒÀÒÀ» ïî Óêðà¿í³ (4ò., 6ì, 34ì3, 2-37-32, (096) 640-76-37. òåíò). Ò. 2-37-47, (097) 786-09-84. Ïîêð³âëÿ äàõ³â ºâðîðóáåðîéäîì. ßê³ñíî. Ò. (096) 570-52-42. Ìåáë³ íà çàìîâëåííÿ: êóõí³, øàôè-êóïå, Ïîñëóãè àâòîêðàíîì. Ò. (067) äèòÿ÷³, ãàðäåðîáí³ ê³ìíàòè, òîðãîâ³, îô³ñí³ 360-88-16, (098) 840-87-79. ìåáë³. Ò. (097) 793-14-60, (050) 605-58-70. Ðîçðîáêà äèçàéí-ïðîåêò³â êóõîíü, øàôêóïå. Ìàãàçèí «Êîìàíäîð». Ò. 3-28-76, Îáðîáêà çåìë³ ì³í³-òðàêòîðîì: (067) 364-02-11. ïëóãè, ãðóíòîôðåçà, êàðòîïëåêîïà÷Äâåð³ ìåòàëåâ³, îçäîáëåí³ äåðåâîì. Çàì³êà. Ò. (096) 109-45-05. ðè, äîñòàâêà. ßê³ñòü ãàðàíòîâàíî. Ò. (0362) 43-41-90, (097) 377-70-53, (094) 966-41-90. Ïðîôåñ³éíà ïåðåòÿæêà ì’ÿêèõ ìåáë³â. ÂåÂèãîòîâëåííÿ ïàì’ÿòíèê³â, ôîòîêåðàì³ëèêèé âèá³ð ìåáëåâèõ òêàíèí. ßê³ñòü ãà- êè. Äîñòàâêà, âñòàíîâëåííÿ. Ò. 3-16-46, ðàíòóºìî. Ò. 3-26-25, (096) 974-41-21. (067) 106-14-93. ßê³ñíà ïåðåòÿæêà ì’ÿêèõ ÷àñòèí, êóõîííèõ êóòî÷ê³â, ìàòðàö³â; àâòîìîá³ëüí³, øê³ðîçàì³ííèêè, çàì³íà ïðóæèí. Êîìóíàëüíà, 27. Ò. 2-60-64, (096) 518-81-98.

Âèãîòîâëåííÿ õóäîæí³õ êîâàíèõ âèðîá³â: âîðîòà, îãîðîæ³, íàâ³ñè, îãðàäêè òà ³í. ìåòàëîâèðîáè. Ò. (096) 453-05-57.

Ïðàííÿ êèëèìîâèõ âèðîá³â, ìåáë³â – íà äîìó ó çàìîâíèêà. Ò. 2-12-36, (096) 569-39-29, (096) 803-57-75.

ÂѲ ÂÈÄÈ ÑÀÍÒÅÕͲ×ÍÈÕ ðîá³ò: îïàëåííÿ, âîäîïðîâ³ä, êàíàë³çàö³ÿ, óñòàíîâëåííÿ óí³òàç³â, äóøîâèõ êàá³íîê, çì³øóâà÷³â òà ³í. Êîíñóëüòàö³ÿ áåçêîøòîâíà. Ò. 2-60-41, (067) 884-97-89.

Ñàíòåõí³÷í³ ðîáîòè: çàì³íà òðóá, êàíàë³çàö³¿; âñòàíîâëåííÿ, ðåºñòðàö³ÿ ë³÷èëüíèê³â, Ïåðåòÿæêà, ðåìîíò ì’ÿêèõ ìåáë³â. Ò. âñòàíîâëåííÿ âàíí, çì³øóâà÷³â, óí³òàç³â. Ò. (0362) 46-01-31, (067) 905-93-66. 2-50-03, (067) 189-76-91, (096) 849-15-18.

Ïðîôåñ³éíà õ³ì÷èñòêà êèëèì³â, ì’ÿêèõ ìåáë³â, ³ãðàøîê îáëàäíàííÿì «Karcher». Ò. (096) 685-22-37, (097) 629-38-68. Âàãîíêà, ã³ïñîêàðòîí; ëàì³íàò; ë³íîëåóì; ïëèòêà; àðêè; äâåð³; ïë³íòóñè. ßê³ñíî, íåäîðîãî. Ò. 2-31-95, (097) 764-77-58. Âèêîíóºìî ð³çí³ áóä³âåëüí³ ðîáîòè. Ò. (097) 751-11-62. Âñ³ âèäè ðåìîíòíî-áóä³âåëüíèõ ðîá³ò; ôàñàäè; ïîêð³âëÿ äàõ³â. Ò. (098) 905-33-73. Ðåìîíò êâàðòèð «ï³ä êëþ÷»; ïåðôîðàòîðí³, ðîáîòè; ëàì³íàò; ã³ïñîêàðòîí; âàãîíêà. Ò. (097) 995-35-62. Äâåð³; âàãîíêà; ëàì³íàò; ë³íîëåóì; ïë³íòóñ; ïåðôîðàòîðí³ ðîáîòè; øë³ôîâêà ñòàðèõ â³êîí. Ò. (098) 360-60-66. Øïàêëþâàííÿ ñòåë³, ñò³í; ã³ïñîêàðòîíí³ ðîáîòè áóäü-ÿêî¿ ñêëàäíîñò³; ëàì³íàò; ïëèòêà. Ò. (096) 684-03-17. Øïàêëþâàííÿ; ôàðáóâàííÿ; êëåºííÿ øïàëåð; â³äêîñè. Ò. (096) 831-35-25. Øïàêëþâàííÿ; øòóêàòóðêà; ã³ïñîêàðòîí; ïëèòêà; âàãîíêà; ñòÿæêà; ëàì³íàò; ïë³íòóñ; ï³íîïëàñò; óñòàíîâëåííÿ äâåðåé; ë³íîëåóì; çáèðàííÿ ìåáë³â; âð³çêà ìèéîê. Ò. 2-21-74, (097) 637-94-37. Øïàêëþâàííÿ; ã³ïñîêàðòîí; ïëèòêà; âàãîíêà; â³äêîñè; ëàì³íàò; ë³íîëåóì; ïë³íòóñè; óñòàíîâëåííÿ äâåðåé. ßê³ñíî. Ò. 3-64-00, (097) 892-64-28. Øïàêëþâàííÿ ñòåë³, ñò³í; êëåºííÿ øïàëåð; â³äêîñè; øòóêàòóðêà. Ò. 2-47-82, (098) 630-48-66. Îáøèâêà áàëêîí³â; ïëèòêà; â³äêîñè; øïàëåðè. Ò. 2-36-37, (098) 908-67-63.

Âàíòàæî-ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ì/à «Ìåðñåäåñ-Ñïðèíòåð» (íàéá³ëüøèé, íàéäîâøèé); ïîïóòíèé âàíòàæ äî Îäåñè. Ò. (097) 664-55-08. Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³ ì/à «VW LT-35 Maxi», ïîñëóãè ëàâåòîþ. Ò. 3-88-22, (097) 864-90-02, (097) 756-27-00. Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³ ì/à «Ðåíî-Òðàô³ê», 1.2ò; â³çüìó ïîïóòíèé âàíòàæ äî Ëóöüêà (ïî ñóáîòàõ). Ò. 3-89-42, (096) 118-15-33. ÂÀÍÒÀÆͲ òà ÏÀÑÀÆÈÐÑÜʲ ÏÅÐÅÎáøèâêà âàãîíêîþ; ëàì³íàò; ë³íîÂÅÇÅÍÍß ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³ ì/à «Mercedesëåóì; ñòÿæêà ï³äëîãè; ã³ïñîêàðòîí; åëåêSprinter» (ñåðåäí³é, âèñîêèé, 8 ì³ñöü, 1.5ò, òðîìîíòàæ; øïàêëþâàííÿ; êîíñóëüòàö³¿ 1.7õ3.4õ1.75). Ò. (097) 917-70-11. ç äèçàéíó. Ò. (097) 805-93-97. Ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ïî Óêðà¿í³ (15, 21, 36 ì³ñöü). Ò. 2-12-63, (097) 321-22-22. Îáøèâêà áàëêîí³â âàãîíêîþ; åëåêòðèÏàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ àâòîáóñîì ïî Óêðà¿í³, ÑÍÄ (Ìîñêâà ïí, ÷ò, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã êà; ë³íîëåóì. Øâèäêî, ÿê³ñíî, íåäîðîãî. Ò. (067) 680-79-82. – 8, 18, 35 ì³ñöü). Ò. 3-63-03, (067) 967-59-87, Îáøèâêà âàãîíêîþ: ïëàñòèê, ÌÄÔ; óñ(098) 836-69-01, +7(905) 782-81-31. òàíîâëåííÿ â³êîí, äâåðåé; ìîíòàæ ã³ïñîêàðòîíó, ëàì³íàòó. Øâèäêî, ÿê³ñíî. Ò. (096) Ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ó ñ.Êà469-56-14. òþæàíêà äî ìîíàõà-ö³ëèòåëÿ. Ò. Óêëàäàííÿ ïàðêåòó, äåðåâ’ÿíî¿ ï³äëîãè; (098) 608-59-91. øë³ôóâàííÿ; øïàêëþâàííÿ; ëàêóâàííÿ; ðåñòàâðàö³ÿ ñòàðîãî ïàðêåòó, ï³äëîãè. Ò. (096) Ïåðåâåçåííÿ: ïàñàæèðñüê³ ó Õìåëüíèöüêèé, Îäåñó, Õàðê³â òà ³í. (8 ì³ñöü); âàíòàæí³ 102-45-56. Ïëèòêà; ëàì³íàò; êëåºííÿ øïàëåð; øïàêïî ì³ñòó, Óêðà¿í³ ì/à «VW-LT-3 maxi». Ò. ëþâàííÿ; ã³ïñîêàðòîí; àðêè; ô³ãóðí³ ñòåë³; (096) 911-42-15. â³äêîñè. Ò. (096) 127-90-83. Ðåìîíòí³, ïåðôîðàòîðí³, åëåêòðîìîíÏàñàæèðñüê³, âàíòàæí³ ïåðåâåçåíòàæí³ ðîáîòè; óêëàäàííÿ ï³äëîãè âñ³õ âèä³â. íÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³ ì/à «VW-T4» (7 Ò. 3-82-53, (067) 860-48-28. ì³ñöü). Ò. 2-21-54, (097) 668-25-77.

1-ê³ì.êâ., ñâîº÷àñíó îïëàòó, ïîðÿäîê ãàðàíòóºìî. Ò. (097) 955-61-09. 1-ê³ì.êâ. íà òðèâàëèé òåðì³í, ñâîº÷àñíó îïëàòó, ïîðÿäîê ãàðàíòó. Ò. (098) 221-94-36. Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³ «ÃàÊâàðòèðó íà òðèâàëèé òåðì³í, â³ðóþ÷à çåëü» (òåíòîâàíèé, äî 2ò.). Ò. (097) 847-04-27. ñ³ì’ÿ. Ò. (096) 584-86-61. Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ à/ì «ÌÀÇ» ç ïðèÏðèì³ùåííÿ 40-80ì2. Ò. (098) 804-58-60, ÷åïîì (10-20ò). Ò. (097) 289-53-85. ³òàë³é. Ãàðàæ, ð-í ìîëèòîâíîãî áóäèíêó, «Îêîëèö³». Ò. (095) 370-85-54, (067) 362-97-29.

Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ì/à «FordTransit». Ò. (097) 445-35-18, Àíàòîë³é.

Ìàéñòåð íà âñ³ ðóêè – âñ³ âèäè ðîá³ò; ðåìîíò êâàðòèð; åëåêòðèêà; ñàíòåõí³êà. Ò. 3-87-74, (097) 966-91-66.

Äåêîðàòèâíå, ôàêòóðíå ïîêðèòòÿ «âåíåö³àíêà»; ð³äê³ øïàëåðè òà ³í. ðåìîíòí³ ðîáîòè. Ò. (098) 470-55-49, (096) 778-70-16, (099) 075-24-28, (097) 488-66-99. Âñ³ âèäè ðîá³ò ç ã³ïñîêàðòîíîì; îáøèâêà âàãîíêîþ; óêëàäàííÿ: êîâðîë³íó, ë³íîëåóìó, ëàì³íàòó; ïåðåíîñ ðîçåòîê, âèìèêà÷³â. Ò. (096) 752-85-53, (097) 588-11-17. ªâðîðåìîíò; íàòÿæí³ ñòåë³. Øâèäêî, ÿê³ñíî. Ò. (096) 348-35-52.

14 (367), 12 êâ³òíÿ 2011 ð.

Ñàíòåõí³÷í³ ïîñëóãè: çàì³íà âîäîïîñòà÷àííÿ, êàíàë³çàö³¿; ïðî÷èñòêà êàíàë³çàö³¿. Ò. 2-48-16, (096) 400-62-92. Áóð³ííÿ ñâåðäëîâèí, d. 50mm, 110mm; ìîíòàæ íàñîñíîãî îáëàäíàííÿ. Ò. (096) 434-99-00, Ñåðã³é. Áóð³ííÿ ñâåðäëîâèí. Øâèäêî, ÿê³ñíî, ãàðàíò³ÿ. Ò. (097) 891-07-47, (097) 604-95-79. Ïðîëîìè, ïðîõîäè, îòâîðè; ïåðåíîñ ðîçåòîê, âèìèêà÷³â; â³äáèâàííÿ ïëèòêè, ôàðáè; â³äêîñè. Ò. 2-47-11, (097) 324-97-68. Ïåðôîðàòîðí³ ðîáîòè; åëåêòðèê; âàãîíêà, óñòàíîâëåííÿ äâåðåé. Ò. 3-84-71, (097) 137-37-66. Âñ³ âèäè ïåðôîðàòîðíèõ ðîá³ò; óñòàíîâëåííÿ äâåðåé; ðåìîíò åëåêòðîïëèò; ïåðåíîñ åëåêòðîðîçåòîê òà ³í.; êëàäêà. Ò. (097) 692-08-57. Ïîñëóãè åëåêòðèêà. Íåäîðîãî. Ò. (097) 757-81-59. Ðåìîíò, ïåðåíîñ, óñòàíîâëåííÿ ñâ³òèëüíèê³â, ðîçåòîê, âèìèêà÷³â, ïðîâîäêè, êàðíèç³â; ³í. ðåìîíòí³ ðîáîòè. Ò. 2-46-56, (096) 752-84-70. Æàëþç³ ãîðèçîíòàëüí³, âåðòèêàëüí³. Ðîëåòè áàìáóêîâ³ òà ç òêàíèíè. Ïðîòèìîñê³òí³ ñ³òêè (çâè÷àéí³, ðîëåòíîãî òèïó). Âñòàíîâëåííÿ, ãàðàíò³ÿ, ÿê³ñòü, äîñòóïí³ñòü. Ò. 3-75-95, (067) 712-92-78. Æàëþç³ ãîðèçîíòàëüí³, âåðòèêàëüí³; ðîëåòè òêàíèíí³, áàìáóêîâ³, äæóòîâ³. Óñòàíîâëåííÿ, ÿê³ñòü, ãàðàíò³ÿ, ð-ê «Ï³âäåííèé», 15. Ò. 2-10-35, 3-22-06, (098) 912-93-86. ÆÀËÞDz ÂÅÐÒÈÊÀËÜͲ òà ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÜͲ, áàìáóêîâ³, äæóòîâ³; ðîëåòè òêàíèíí³. Øâèäêî, ÿê³ñíî, íåäîðîãî. Ò. 3-87-41. ÆÀËÞDz: âåðòèêàëüí³, ãîðèçîíòàëüí³. ÐÎËÅÒÈ: òêàíèíí³, áàìáóêîâ³, äæóòîâ³, çàõèñí³; ïðîòèìîñê³òí³ ñ³òêè. Ãàðàíò³ÿ. Ò./ôàêñ: 3-83-30, (067) 764-42-02, (093) 903-66-42. ÓÑÒÀÍÎÂËÅÍÍß, ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ «WINDOWS», êîìïëåêñíà íàñòðîéêà Âàøîãî êîìï’þòåðà. Âèð³øåííÿ òà óñóíåííÿ êîíôë³êò³â ³ íåïîëàäîê ó ñèñòåì³; íàëàøòóâàííÿ ²íòåðíåò; êîíñóëüòàö³¿. Ò. (097) 873-15-96, Ñàøà. Âñòàíîâëåííÿ, íàñòðîéêà «Windows», ðåìîíò êîìï’þòåð³â, êîìïëåêòóþ÷èõ, ïðèíòåð³â; ï³äá³ð òà ïîøóê äðàéâåð³â, óñòàíîâëåííÿ ïðîãðàì. Ò. (097) 953-14-79, (067) 99-69-700. Óñòàíîâëåííÿ «WINDOWS XP» «WINDOWS 7» íà ÍÎÓÒÁÓÊ ÇÀ̲ÑÒÜ «Vista». Ò. (097) 873-15-96.

Ðåìîíò ïðàëüíèõ ìàøèí-àâòîìàò³â ó ×îëîâ³÷³ ðóêè íà äîìó: ïðèáèòè, ïîôàð- Êóçíåöîâñüêó; íàäàííÿ êîíñóëüòàö³é; ïðîáóâàòè, ïîâ³ñèòè, ïåðåñòàâèòè, â³äðåìîíòóâà- äàæ. Ò. (097) 944-65-96. òè ³ ò.ä. Ò. 3-61-52, Ðîìà, (093) 784-14-71. Ìàéñòåðíÿ «A&Þ»: ðåìîíò Ïîñëóãà «×îëîâ³÷³ ðóêè íà äîìó» – âèïðàëüíèõ ìàøèí-àâòîìàò³â áóäüêîíàííÿ øèðîêîãî ñïåêòðó ÷îëîâ³÷î¿ ðîÿêèõ ìàðîê. Ãàðàíò³ÿ òà ï³ñëÿãàðàíáîòè íà äîìó. Ò. (097) 885-37-13. ò³éíå îáñëóãîâóâàííÿ; çàïðàâêà à/ì êîíäèö³îíåð³â. Ò. 2-11-38, (097) Ðîçðîáêà äèçàéí-ïðîåêò³â: ³íòå830-64-95. ð’ºðè, ôàñàäè, ïðîåêòè ëàíäøàôòíîãî äèçàéíó. Ñòóä³ÿ «Dream Ðåìîíò ïðàëüíèõ ìàøèí-àâòîìàò³â. Ò. Design». Ò. (097) 911-50-83. (097) 443-57-44.

ÐÅÌÎÍÒ ÅËÅÊÒÐÎÏËÈÒ, ¿õ ï³äêëþ÷åííÿ. Øâèäêî, ÿê³ñíî, â çðó÷íèé äëÿ Âàñ ÷àñ. Ò. 2-22-28, (097) 873-19-37.

3

Ìàê³ÿæ äî âèïóñêíîãî âå÷îðà; ïîïåðåäí³é çàïèñ. Ò. 2-47-11, (067) 813-15-13. Ãåëåâå íàðîùóâàííÿ í³ãò³â; êîðåêö³ÿ, õóäîæí³é ðîçïèñ; ìàê³ÿæ. Ò. (097) 917-70-31. Â’ÿæó ñïèöÿìè òà ãà÷êîì íà çàìîâëåííÿ. Ò. (067) 178-63-82.

Õî÷åø îòðèìàòè ØÀËÜ ÷è ÁÐÀÑËÅÒ â³ä «AVON»? Ñòàíü êîíñóëüòàíÐåìîíò ìîá. òåëåôîí³â; â³äíîâëåííÿ òîì ó êâ³òí³. Ðåºñòðàö³ÿ áåçêîøòîâïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ â òåëåôîí³. Ìàã. íî. Îô³ñ íàä áàðîì «Ãàëàêòèêà». Ò. «Ë³õòàðèê» (ïåðåõðåñòÿ ðèíê³â «Ï³âäåííèé», 2-47-11, (067) 813-15-13, êîîðäèíà«Öåíòðàëüíèé»). Ò. (098) 771-71-96. òîð Àíÿ. Òåðì³íîâèé ðåìîíò ìîá. òåëåôîí³â, öèôðîâèõ ôîòîàïàðàò³â; óñòàíîâêà îðèã³Ìåðåæåâà êîìïàí³ÿ, ÑØÀ – ïîñò³éíî íàëüíèõ êîðïóñ³â; òåðì³í âèêîíàííÿ ðîá³ò â³ä 1ãîä. Ìàã. «Äæåðåëî», 2-é ïîâ. Ò. (093) çðîñòàþ÷èé äîõ³ä òà êàð’ºðíèé ð³ñò. Ò. (067) 926-63-19. 918-16-25. Ô³ðì³ ïîòð³áí³ êîìóí³êàáåëüí³ ö³ëåñïðÿÐåìîíò ìîá. òåëåôîí³â; êîíñóëüòàö³¿. Ò. ìîâàí³ ëþäè (ãíó÷êèé ãðàô³ê). Ò. (096) 2-13-65, (098) 440-95-93. 766-78-24. Ïîòð³áí³: ïðîäàâö³, ïðàö³âíèêè â³ää³ëó Ðåìîíò ìîá. òåëåôîí³â. Íåäîðîãî, êàäð³â, ïîì³÷íèêè êåð³âíèêà. Ò. (097) ÿê³ñíî, øâèäêî. Áóä³âåëüíèê³â, 25/2, 828-25-11, 9:00-20:00. êâ. (3-é ï³ä’¿çä â³ä ð³÷êè, 4-é ïîâ., äîÑåðâ³ñíî-³íôîðìàö³éíèé öåíòð çàïðîìîôîí 74). Ò. 2-15-75, (067) 288-64-68. øóº äî ñï³âïðàö³; çàïèñ íà ñï³âáåñ³äó Ò. (096) 712-42-48, 9:00-18:00. Ðåìîíò àâòî. Ò. (098) 937-37-93. Ïîòð³áí³ â³äïîâ³äàëüí³ ä³â÷àòà òà õëîïö³. ³äåîçéîìêà óðî÷èñòèõ ïîä³é, âåñ³ëü; ÿê³- Ò. (096) 677-69-67. ñíèé êîìï’þòåðíèé ìîíòàæ; ïåðåçàïèñ â³äåîêàñåò íà äèñêè. Ò. (096) 405-98-44. Ó àòåëüº øâà÷êè (íàâ÷àííÿ, ïî³äåî-, ôîòîçéîìêà âåñ³ëü òà ³í. óðî÷èâíèé ñîö. ïàêåò). Ò. 3-26-86. ñòèõ ïîä³é; ïåðåçàïèñ ç Mini-DV íà DVD äèñêè. Ò. (067) 903-04-29, ³êòîð. Ó ì.Êè¿â íà áóä³âíèöòâî êàìåíÿð³. «25 êàäð» ïðîïîíóº: â³äåî-, ôîòîçéîìêà Ò. (096) 265-42-94. âåñ³ëü, óðî÷èñòèõ ïîä³é; ìîíòàæ; âèãîòîâëåííÿ ôîòîàëüáîì³â; ïðîôåñ³éíà àïàðàòóÓ öåõ ñòîëÿð³, Êóçíåöîâñüê; íà ðà. ßê³ñíî, äîñòóïíî. Ò. (067) 170-59-90. ïèëîðàìó ð³çíîðîáî÷³. Ò. (098) ³äåî-, ôîòîçéîìêà âåñ³ëü, âèïóñêíèõ, 690-39-05. óðî÷èñòèõ ïîä³é; ìîíòàæ, òâîð÷èé ï³äõ³ä; ñòóä³ÿ «Âåºãàñ». Ò. (096) 685-22-21, Ñåðã³é. Ó ìåáëåâèé öåõ ïðàö³âíèêè (ä/ð). Ò. Ñòóä³ÿ «Ñëàéä»: â³äåî-, ôîòîçéîìêà; (097) 591-04-86. ñòâîðèìî ãàðíèé ô³ëüì ïðî Âàø Äåíü íàÏîòð³áåí ñêëàäàëüíèê ìåáë³â. Ò. 2-35-34. ðîäæåííÿ. www.wed-paradise.blogspot.com. Ó öåõ, Êóçíåöîâñüê: ï³äñîáí³ ðîá³òíèêè, Ò. 3-95-36, (097) 280-02-07, Ãåííàä³é. ñòîëÿð. Ò. 2-60-64, (096) 518-81-98. Öèôðîâà ôîòîçéîìêà óðî÷èñòèõ ïîä³é; Ó íîâèé ïðîäîâîëü÷èé ìàãàçèí êâàë³ô³ñòâîðåííÿ âåñ³ëüíèõ ôîòîàëüáîì³â. Øâèä- êîâàí³ ïðîäàâö³ (ä/ð ó òîðã³âë³, ç/ï âèñîêî, ÿê³ñíî, äîñòóïí³ ö³íè. Çðàçêè ðîá³ò íà êà, ïîâíèé ñîö. ïàêåò). Ò. 2-33-53. http://foto.ucoz.ae. Ò. (097) 483-07-91. Ïîòð³áåí ìåíåäæåð (ä/ð ó òóðèñòè÷í³ Ìóçèêàíòè íà âåñ³ëëÿ, ³í. ñâÿòà; çàìîâíèê ãàëóç³). Ò. 2-62-32, (096) 361-76-29. ìຠìîæëèâ³ñòü îçíàéîìèòèñÿ ç íàøèì âèêîíàííÿì (íà äèñêó). Ò. (098) 836-69-81. Ïîòð³áåí âîä³é «B», «C» (ñòàæ Âåñ³ëüíà ìóçèêà; òàìàäà; ìóçè÷íå îôîððîáîòè íå ìåíøå 5ð.). Ò. 2-26-86. ìëåííÿ ïðîôåñ³éíèõ òà ðîäèííèõ ñâÿò. Ò. (067) 363-09-59, (066) 039-00-03. Ïîòð³áåí âîä³é («ÌÀÇ» ç ïðè÷åïîì). Ò. (097) 274-80-24, Àíäð³é. ËÀ̲ÍÓÂÀÍÍß, ÁÐÎØÓÐÓÂÀÍÏîòð³áåí àäì³í³ñòðàòîð ðîçâàæàëüíèõ Íß, ÊÑÅÐÎÊÎϲß, ÏÎÑËÓÃÈ ÔÀÊêîìï’þòåðíèõ àâòîìàò³â. Ò. (096) 133-48-50. ÑÓ, ÄÐÓÊ. Ò. 2-42-32. Ïîòð³áíà øâà÷êà (ä/ð, íå ìåíøå 2ð.). Ò. (067) 360-20-14, 16:00-20:00. ³çèòêè; ïë. êàðòêè; ö³ííèêè; ôëàºðè; ñàÒåðì³íîâî! Ïîòð³áåí ôàðìàöåâò (ïðîìîêëåéêà; äðóê íà äèñêàõ; êîëüîðîâèé äðóê â³çîð). Ò. (067) 946-44-80, (097) 656-86-04. 100øò. À4 - 25ãðí. Ò. (067) 970-54-90, (050) Êóçíåöîâñüê³é ô³ë³¿ ªâðîïåéñüêîãî óí³042-20-02, Êóçíåöîâñüê. âåðñèòåòó íà ïîñò³éíó ðîáîòó: âèêëàäà÷³ ç ÏÎ˲ÃÐÀÔ²×Ͳ ÏÎÑËÓÃÈ: â³çèòêè, ïëàñ- åêîíîì³êè, ï³äïðèºìñòâà ³ îáë³êó (â/î òèêîâ³ êàðòêè, ëèñò³âêè, ôëàºðè, êàëåíäàð³; ìàã³ñòð, ñõèëüí³ñòü äî íàóêîâî¿ ðîáîòè). Ò. ñàìîêëåéêà, äðóê íà CD, êîëüîðîâèé, ÷/á (03634) 4-86-98. äðóê; áðîøóðóâàííÿ; ëàì³íóâàííÿ. Ò. (097) Ó ñ³ìåéíèé ñàëîí «Delight» ïåðóêàð³ 819-84-57, (097) 256-88-20. (ä/ð íå ìåíøå 2ð., îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóÄèïëîìí³, êóðñîâ³, êîíòðîëüí³ ðîáîòè; âàííÿ). Ò. 3-44-67, ò/ô. 3-55-48, (067) ðåôåðàòè; íàá³ð òåêñòó; ñêàíóâàííÿ; äðóê. 360-41-47. Ò. (097) 819-84-57, (097) 256-88-20. Ó ñàëîí-ñòóä³þ «Åëåãàíò»: ïåðóêàð³, ìàÐåôåðàòè; êîíòðîëüí³; êóðñîâ³ òà äèï- í³êþðíèöÿ (ä/ð íå ìåíøå 2ð., îô³ö³éíå ëîìí³ ðîáîòè. Äåòàë³ íà kontrolny.io.ua. Ò. ïðàöåâëàøòóâàííÿ). Ò. 3-96-06, ò/ô. 2-43-32, (067) 363-71-78, (050) 700-73-60. 3-93-93, (067) 943-25-93. Ó ñàëîí-ïåðóêàðíþ «Â³êòîð³ÿ» íà ïîñò³éÊîíòðîëüí³ ðîáîòè ç àíãë³éñüêî¿, íó ðîáîòó ïåðóêàð. Ò. (097) 947-78-26. óêðà¿íñüêî¿ ìîâè. Ò. 3-48-29, (098) Ó êàôå-áàð «Ôàðàîí» îô³ö³àíò. Ò. 842-20-85, Þëÿ. 2-19-06 ç 13:00, (097) 861-29-09. Íà òàíöìàéäàí÷èê: áàðìåí, îô³ö³àíò. Ò. Óðîêè àíãë³éñüêî¿ äëÿ ïî÷àòê³âö³â, (097) 441-17-07. í³ìåöüêî¿ äëÿ âñ³õ ð³âí³â íàâ÷àííÿ. Ò. 3-44-61, (050) 101-62-19. Óðîêè àíãë³éñüêî¿ ìîâè äëÿ ä³òåé òà äîðîñëèõ; âñ³ íàâ÷àëüí³ ð³âí³, ³íäèâ³äóàëüíèé ï³äõ³ä. Ò. (097) 498-54-16. Àêö³ÿ ìèëîñåðäÿ: ïðîñèìî äîïîÒåñòè ç àíãë³éñüêî¿ ìîâè. Ò. (097) 610-77-21. ìîãè îáëàñíîìó äèòÿ÷îìó òóáåðêóëüîçíîìó ñàíàòîð³þ, ñ.Íîâîñòàâ, Àïòåêà «Çåëåíà ïëàíåòà» Çåìíî¿ 120ä³òåé, 3-17ð. (ë³æêà, ïîñò³ëü, ðå÷³, (Çóáèöüêî¿), Êóçíåöîâñüê: êîíñóëüòàö³ÿ ð³çíå). Ïðèíåñ³òü (àáî çàáåðåìî), ðë³êàðÿ áåçêîøòîâíà, ï³äá³ð ïðåïàðàò³â ê «Öåíòðàëüíèé», ìàã. «Äìèòðóê ³ ò³ëüêè ðîñëèííîãî ïîõîäæåííÿ äëÿ áóäüÊî», ¹471-474.  êîãî º ³íôîðìàö³ÿ ÿêîãî çàõâîðþâàííÿ. Ò. 3-15-68. ïðî ñ³ì’¿, ÿê³ ïîòðåáóþòü äîïîìîãè, äçâîí³òü. Ò. (097) 262-07-50, ÄìèòÏðîâîäèòüñÿ íàá³ð áàæàþ÷èõ ïîçáàâèðóê Ìèêîëà Àíäð³éîâè÷. òèñÿ çàéâî¿ âàãè òà îòðèìàòè äîâãîñòðîêîâèé ðåçóëüòàò. (097) 553-83-57. Ïðîïàëà ñîáàêà ïîðîäè ï³ê³íåñ. Çàïðîøóºìî âñ³õ æ³íîê â³äâ³äàÏðîõàííÿ ïîâåðíóòè çà âèíàãîðîòè ìàñàæíî-òðåíàæåðíèé ñàëîí äó. Ò. (096) 775-69-03. «Îðõ³äåÿ». Ñó÷àñí³ òðåíàæåðè, àíòèöåëþë³òí³ ìàñàæåðè, ìàñàæ³: ðó÷Âòðà÷åíèé òåõ. ïàñïîðò íà êâ. ¹52, Áóíèé, áàíî÷íèé, ìåäîâèé. Ïåðåìîãè, ä³âåëüíèê³â, 37 íà ³ì’ÿ Âîëîùóêà Àíàòîë³ÿ 5. Ò. 3-35-40, (098) 872-97-57. Âîëîäèìèðîâè÷à ââàæàòè íåä³éñíèì. Âòðà÷åíå ÷îðíîáèëüñüêå ïîñâ³ä÷åííÿ Ïåðìàíåíòíèé ìàê³ÿæ (òàòóàæ); áðîâè, î÷³, ãóáè; ëàì³íóâàííÿ âîëîññÿ «Paul ¹021770 íà ³ì’ÿ Íîãîëÿ Äìèòðà Ìèêîëàéîâè÷à ââàæàòè íåä³éñíèì. Mitchell». Ò. (097) 761-87-27.


4

14 (367), 12 êâ³òíÿ 2011 ð.

ßêùî Âè íå îòðèìàëè ãàçåòó, òåëåôîíóéòå 2-42-32

8 êâ³ò íÿ

³òàºìî ç 60-ð³÷÷ÿì ÷óéíîãî, äîáðîñîâ³ñíîãî ²ËܯÍÀ Àíàòîë³ÿ ³êòîðîâè÷à!

Òîá³ ñüîãîäí³, ð³äíèé, 60! ²ç âäÿ÷í³ñòþ ìè õî÷åì ïðèâ³òàòè: Òåáå çà ìóäð³ñòü êóìîâñüêèõ ïîðàä, Çà âì³ëî âñ³ì äîïîìàãàòè, Çà ïðèêëàä ÷îëîâ³êà é ñ³ì’ÿíèíà, ² çà ìîãóòí³ ðóêè çîëîò³, Íåõàé Ãîñïîäü ïîøëå áëàãîñëîâåííÿ, Íåõàé çäîðîâ’ÿ é ñèë äàðóþòü âñ³ ñâÿò³! Ç ëþáîâ’þ òà ïîâàãîþ ðîäèíà Ïóñòîâ³ò³â Ãàëÿ, Îëåã.

íÿ 9 êâ³ò

³òàºìî ç 10-ð³÷÷ÿì ÊÎÂÁÀÑÞÊ Êàòðóñþ!

Õàé áóäå æèòòÿ Òâîº ñõîæå íà êàçêó, Õàé Áîã Òîá³ âñå, ùî Òè õî÷åø, äàº. Ñïàñèá³ çà äóøó, ñïàñèá³ çà ëàñêó, Ñïàñèá³ çà òå, ùî Òè ó íàñ º! ijäóñü, áàáóñÿ, õðåñíà Ñâ³òëàíà ç ñ³ì’ºþ.

³òàºìî ç Äíåì íàðîäæåííÿ ÄÎÂÆÈÍÑÜÊÎÃÎ Âàñèëÿ Ìèõàéëîâè÷à!

1 2 ê â ³ò íÿ

Ìû Òåáå ñåãîäíÿ ïîæåëàåì Çäîðîâüÿ, áîäðîñòè íà äîëãèå ãîäà. Áóäü òàêèì, êàêèì Òåáÿ ìû çíàåì, Äîáðûì è îòçûâ÷èâûì âñåãäà. Äðóæèíà Âàëåíòèíà, ñèí ßðîñëàâ, äî÷êà Òàíÿ, çÿòü Ñåðã³é, âíóê Âëàäèñëàâ.

òíÿ 13 êâ³

³òàºìî ç 50-ð³÷÷ÿì äîðîãó êîëåãó ÒÐÎÖÜÊÓ Îêñàíó Áîãäàí³âíó!

50 â³äë³òàþòü ó âèð³é ² ñïëèâàþòü, ÿê òàëà âîäà, Ìè áàæàºì ùàñòÿ é çäîðîâ’ÿ, ² äóøà, ùîá áóëà ìîëîäà. Íå çäîëàþòü í³ á³ëü õàé, í³ âòîìà, Ðàäîñò³ çè÷èì íà äîâã³ì ïóò³. Õàé ùàñòèòü íà ðîáîò³ ³ âäîìà, ² õàé ëàäèòüñÿ âñå ó æèòò³! Êîëåêòèâ ãðóïè 2 ÍÂÊ ¹10.

³òàþ ç 4-ð³÷÷ÿì äîðîãó äîíå÷êó ÑÒÓÏÅÍÜÊÎ ªâó!

1 5 ê â ³ò íÿ

Òè àíãåë, àëå ò³ëüêè íå ë³òàºø, Òè ñîíöå, ìåí³ çàâæäè òåïëî, Òåáå ñüîãîäí³ ïîçäîðîâëÿþ, Íåõàé Ãîñïîäü áóäå ç Òîáîþ! Ç ëþáîâ’þ ìàìà.

òíÿ 17 êâ ³

Ùèðî â³òàºìî ç þâ³ëåºì ˲ÄÈ× Ãàëèíó Þð³¿âíó!

Çà ðîêîì ð³ê æèòòÿ íåâïèííî ëèíå, Äàðóº âåñåí âåñåëêîâèé ÷àñ. Ó öþ ïðåêðàñíó þâ³ëåéíó äíèíó ³òàííÿ ùèð³ Âè ïðèéì³òü â³ä íàñ. Õàé äîëÿ Âàì øëå äîáðî òà ùàñòÿ, ̳öíå çäîðîâ’ÿ, ìîðå áëàã çåìíèõ, À ùåäð³ äí³, ìîâ ðóøíèêè êâ³ò÷àñò³, Íåõàé ùå äîâãî ñòåëÿòüñÿ äî í³ã! Êîëåãè ïî ðîáîò³.

òí ÿ 1 5 êâ³

³òàºìî ç 50-ð³÷íèì þâ³ëåºì äîðîãîãî ñèíà, áðàòà Á²ËÈÊÀ Îëåêñàíäðà Âàñèëüîâè÷à!

Áàæàºìî ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, äîáðîáóòó, äîâãèõ ðîê³â æèòòÿ! Õàé áóäå äîâãèì Òâ³é æèòòºâèé øëÿõ, Õàé íå òóðáóþòü ëèõî òà íåùàñòÿ! ² æóðàâë³ íà êðèëàõ ïðèíåñóòü Âñå òå, ùî ëþäè íàçèâàþòü ùàñòÿì! Ç ëþáîâ’þ ìàìà, ñåñòðè ç ñ³ì’ÿìè.

³òàºìî ç 35-ð³÷íèì þâ³ëåºì ÑÀÂÈ× Â³òàë³ÿ Àíàòîë³éîâè÷à!

17 êâ³ò íÿ

Áàæàºì çäîðîâ’ÿ áàãàòî-áàãàòî, Õàé ùàñòÿ ³ ìèð çàëèøàþòüñÿ â õàò³, Õàé ãîðå îáõîäèòü çàâæäè ñòîðîíîþ, À ðàä³ñòü ïðèõîäèòü ³ ëëºòüñÿ ð³êîþ, Õàé äîâãî âñì³õàºòüñÿ ñîíöå ³ íåáî, Õàé Áîã áåðåæå Òåáå, ëþáèé, âåñü ÷àñ, Òà ³íøîãî ùàñòÿ íàì á³ëüøå íå òðåáà, Æèâè ò³ëüêè, ð³äíèé, ³ç íàìè é äëÿ íàñ. Äðóæèíà ²ðèíà, ñèíè Áîãäàí, Âëàä. Áåçêîøòîâíà ðåêëàìíî-³íôîðìàö³éíà ãàçåòà «Ì³ñüêèé ÌÀÉÄÀÍ». Çàñíîâíèê, âèäàâåöü òà ðåäàêòîð Êîòåëüíèêîâà Í.Ñ. Ñâ³äîöòâî Р¹375 â³ä 10.12.03ð. Àäðåñà ðåäàêö³¿: 34400, гâíåíñüêà îáë., ì.Êóçíåöîâñüê, ì-í Þâ³ëåéíèé, 7. Òåë./ôàêñ. (03636) 2-42-32, (067) 362-97-27, (095) 830-6-000. E-mail: maydan2000@gmail.com, www.maydan.rv.ua. Òåëåôîíè Êóçíåöîâñüêà äðóêóþòüñÿ áåç êîäà ì³ñòà. Ðîçïîâñþäæåííÿ îïëà÷åíå ðåêëàìîäàâöÿìè.  îêðåìèõ ðåêëàìíèõ ìàòåð³àëàõ çà áàæàííÿì çàìîâíèêà ìîæëèâ³ â³äõèëåííÿ â³ä ïðàâîïèñó. Îáñÿã: îäèí äðóêîâàíèé àðêóø, äðóê îôñåòíèé. Âèêîðèñòàííÿ ìàêåò³â ðåêëàìè áåç óçãîäæåííÿ ç ðåäàêö³ºþ íå äîçâîëÿºòüñÿ. Òèðàæ: 14000 ïðèì. ³ääðóêîâàíî ó ÂÀÒ «Âîëèíñüêà îáëàñíà äðóêàðíÿ», 43010, ì.Ëóöüê, ïð.Âîë³, 27. Ð/ð 26004010607980 ó ÔÊÁ «Ô³íàíñè òà êðåäèò», ÒΠâ гâíåíñüê³é îáë., ÌÔÎ 333603, êîä ªÄÐÏÎÓ 25894576. Çàì. ¹1632

³äïîâ³äàëüí³ñòü çà äîñòîâ³ðí³ñòü ³íôîðìàö³¿ íåñå ðåêëàìîäàâåöü Ðåäàêö³ÿ íàäຠìîæëèâ³ñòü êîíòðîëþ òèðàæó

!

2011_14_  

2011_14_ gazeta maydan