Page 1

Äîñòàâëÿºòüñÿ ÁÅÇÊÎØÒÎÂÍÎ ïî â³âòîðêàõ ÊÓÇÍÅÖÎÂÑÜÊ ÐÀÔÀ˲ÂÊÀ

10

(363) 15 áåðåçíÿ 2011 ð.

Ðåêëàìíî-iíôîðìàöiéíà

ãàçåòà

òèðàæ 13 600


2

10 (363), 15 áåðåçíÿ 2011 ð.

4-ê³ì.êâ., 7/9, Âàðàø, 25, 55òèñ.ó.î. Ò. (097) 875-11-17. 3-ê³ì.êâ., 9/9, Âàðàø, 28À. Ò. 3-32-29, (097) 196-49-47. Òåðì³íîâî! 3-ê³ì.êâ., 5/5, Áóä³âåëüíèê³â, 8/1 (öåíòð ì³ñòà, ðåìîíò, ë³÷èëüíèêè), ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. (097) 848-30-52, (096) 775-00-68. 3-ê³ì.êâ., 4/5, Áóä³âåëüíèê³â. Ò. (097) 756-26-85. 3-ê³ì.êâ., 3/5, Áóä³âåëüíèê³â. Ò. (050) 384-88-97. Òåðì³íîâî! 3-ê³ì.êâ., 2-ïîâ., âåëèêîãàáàðèòíó, ÷åñüêîãî ïðîåêòó, öåãëÿíèé áóäèíîê, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. (097) 939-84-56, (097) 654-46-16. 2-ê³ì.êâ., 7/9, êóòîâó, Áóä³âåëüíèê³â, 21. Ò. (097) 763-35-63. 2-ê³ì.êâ., 7/9, Áóä³âåëüíèê³â (52.3ì2, ðåìîíò), ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 3-46-00, (096) 738-43-76. 2-ê³ì.êâ., 2/9, Ïåðåìîãè, 5. Ò. (097) 125-92-58. 2-ê³ì.êâ., 1/9, Âàðàø (52ì2, öåíòð ì³ñòà, äóæå çðó÷íó ï³ä îô³ñ, ïðèâàòèçîâàíó). Ò. (098) 440-95-85. 2-ê³ì.êâ., 1/9, Áóä³âåëüíèê³â. Ò. 3-82-96, (098) 294-23-69. 2-ê³ì.êâ., Âàðàø, 10Á. Ò. (067) 178-55-27. 1-ê³ì.êâ., 9/9, Åíåðãåòèê³â, 11 (37.7ì2, ðåìîíò, ë³÷èëüíèêè), 21òèñ.ó.î. Ò. 3-26-26, (067) 906-71-44. 1-ê³ì.êâ, 7/9, Âàðàø, 14. Ò. (097) 825-72-75. 1-ê³ì.êâ., 6/9, Áóä³âåëüíèê³â, 38. Ò. 3-44-52, (097) 075-17-30, (097) 075-17-31. 1-ê³ì.êâ., 4/5, Áóä³âåëüíèê³â. Ò. (098) 611-44-17. 1-ê³ì.êâ., 4/5, Áóä³âåëüíèê³â. Ò. (097) 743-87-19. 1-ê³ì.êâ., 1/5, Áóä³âåëüíèê³â (á³ëÿ ë³êàðí³, áåç ðåìîíòó). Ò. (097) 346-26-89. 1-ê³ì.êâ., 1/5, Áóä³âåëüíèê³â (óñ³÷åíó, ç áàëêîíîì). Ò. (097) 075-27-05. Òåðì³íîâî! 1-ê³ì.êâ., 5/5, Áóä³âåëüíèê³â (ðåìîíò, ë³÷èëüíèêè). Ò. (098) 690-58-76, (098) 689-82-28. 1-ê³ì.êâ., гâíå, âóë. Î.Òåë³ãè, 1/2 ( ö 32.6ì2, 21.7/5.5ì2, ³íäèâ³äóàëüí³ îïàëåííÿ, ãàðÿ÷å âîäîïîñòà÷àííÿ, 2 ñàðà¿, ï³äâàë, ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè), ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. (0362) 26-07-40, (096) 119-64-91. Êîòåäæ, Âîëîäèìèðåöü, âóë.˳ñîâà-Ïîëÿíà (ÁÀÌ, 2-ïîâ., 160ì2, íàâêðóãè ë³ñ, ïîðó÷ 2 ñòàâêè, àñôàëüò, ìîæëèâî ï³ä äà÷ó), ³í. âàð³àíòè. Ò. (098) 990-22-80, (066) 806-77-45. Áóäèíîê, âóë.Êóð÷àòîâà (3 ð³âíÿ, ãàðàæ íà 2 à/ì, ë³òíÿ êóõíÿ, òåïëèöÿ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà, ñàä). Ò. (067) 597-63-33. Áóäèíîê, ì.Êîñòîï³ëü (ð-í îá’¿çíî¿ Ñàðíè-гâíå, 2-ïîâ., öåãëÿíèé). Ò. (096) 233-67-20. Áóäèíîê, ñ.Áàáêà (á³ëÿ ð.Ñòèð, 30ñîò., ïðèâàòèçîâàí³, âñ³ äîêóìåíòè). Ò. (067) 363-69-09, (067) 258-36-23. Áóäèíîê, ð-í «Ðèáàöüêî¿ õàòèíè». Ò. (098) 971-08-05. Áóäèíîê, Ðàôàë³âêà (æèëèé, ìåáëüîâàíèé, ºâðîðåìîíò, ñàðàé, ãàðàæ, ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ, 0.25ãà ïðèâàòèçîâàí³), 70òèñ.ó.î. Ò. (067) 364-02-05. Áóäèíîê, ñ.Çàáîëîòòÿ (íåâåëèêèé, 80% ãîòîâíîñò³, ï³äâåäåíî ñâ³òëî) àáî çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïîðó÷ ï³ä çàáóäîâó. Ò. (096) 675-11-16. ×àñòèíó áóäèíêó, ñ.Çàáîëîòòÿ (46ì2, íåäîáóäîâàíèé, ïðèâàòèçîâàíèé, 0.04ãà). Ò. (096) 569-57-11. Õàòó, ñ.Áàáêà (2-ê³ì., äåðåâ’ÿíó, 25ñîò., ïðèâàòèçîâàí³, íàäâ³ðí³ ñïîðóäè, ñàäîê). Ò. (096) 755-62-64. Õàòó, ñ.Êîëî䳿 (1ãà, ïðèâàòèçîâàí³). Ò. (096) 259-86-54. Õàòó, Ñò.Ðàôàë³âêà (29ñîò., õë³â, ãàðàæ, ôóíäàìåíò). Ò. (097) 945-50-07. Äà÷ó çà ìîëîêîçàâîäîì. Ò. 3-54-08, (067) 928-51-89. Äà÷ó, ð-í àåðîïîðòó (áóäèíîê, ñàðàé, ïîãð³á, êîëîäÿçü, êóù³, äåðåâà, âèíîãðàä, åëåêòðîåíåðã³ÿ, ïðèâàòèçîâàíó). Ò. 3-29-47 ç 18:00. Äà÷ó 0.06ãà, ð-í àåðîïîðòó (áóäèíîê, ñâ³òëî, âîäà). Ò. (097) 321-22-99. Äà÷ó 10.7ñîò. (áóäèíîê, êîëîäÿçü, ïîãð³á), ïðèâàòèçîâàíó. Ò. (097) 941-49-11. Äà÷ó 11ñîò. (áóäèíîê, ñàðàé, äåðåâà, êóù³, âèíîãðàä, ïðèâàòèçîâàíó). Ò. (068) 145-66-04. Äà÷ó, ð-í ãðàäèðåíü (áóäèíîê, êîëîäÿçü, ôðóêòîâ³ äåðåâà). Ò. (097) 370-49-32. Äà÷ó, ð-í àåðîïîðòó (áóäèíîê, ñâ³òëî, ñâåðäëîâèíà, ïàðêàí). Ò. (098) 075-53-93. Äà÷íó ä³ëÿíêó 12ñîò., «Ïîë³ñüêà Íîâèíà 7» (ð-í àåðîïîðòó, çë³âà â³ä áåòîííî¿ äîðîãè, ñâ³òëî 380V, çàâåçåíèé ÷îðíîçåì, º äåðæ. àêò). Ò. (067) 274-41-46. Äà÷íó ä³ëÿíêó 7.4ñîò., ð-í ìîëîêîçàâîäó. Ò. 2-43-05, (067) 526-71-58, (098) 762-85-68. Çåìåëüíó 0.25ãà, ð-í «Ðèáàöüêî¿ õàòèíè». Ò. (098) 274-04-15. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó 29.7ñîò., ñ.Áàáêà (ïðèáóäîâó, åëåêòðîë³í³ÿ, äîêóìåíòè íà çåìëþ), ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. (098) 915-70-80.

378

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ð-í Þâ³ëåéíîãî (º äåðæ. àêò). Ò. (097) 919-58-83. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó 0.25ãà, ñ.Ñîïà÷³â (º äåðæ. àêò), 30òèñ.ãðí. Ò. (096) 612-06-38. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó 0.17ãà, îêîëèöÿ Ëóöüêà (5êì, ìàëüîâíè÷å ì³ñöå, 200ì äî ð.Ñòèð, äîðîãà àñôàëüòîâàíà äî ñàìî¿ ä³ëÿíêè, âñ³ êîìóí³êàö³¿: ñâ³òëî, âîäà, ãàç – ïîðó÷, äî àâòîáóñíî¿ çóïèíêè 50ì), 17òèñ.ó.î. Ò. (050) 378-69-40. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó äëÿ ñàä³âíèöòâà, 0.06ãà, íà òåðèòî𳿠Çàáîëîòò³âñüêî¿ ñ³ëüðàäè (º äåðæ. àêò). Ò. (096) 547-34-56. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä çàáóäîâó, 0.12ãà, ð-í Þâ³ëåéíîãî. Ò. (097) 672-42-06, (096) 367-43-26. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä çàáóäîâó, 23ñîò., Ñò.Ðàôàë³âêà. Ò. (096) 643-98-66. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä çàáóäîâó, 0.12ãà, Ðàôàë³âêà (º äåðæ. àêò). Ò. (096) 967-73-10. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä çàáóäîâó, 0.15ãà, Ðàôàë³âêà, âóë. Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî (öåíòð, ç áóäìàòåð³àëàìè). Ò. (067) 304-09-87. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó 0.12ãà, Ðàôàë³âêà, ïðèâàòèçîâàíó. Ò. (096) 734-61-96. Äâ³ çåìåëüí³ ä³ëÿíêè ï³ä çàáóäîâó, 0.12ãà, äåðæ. àêò: Ñò.Ðàôàë³âêà (ôóíäàìåíò), Ðàôàë³âêà. Ò. (067) 870-26-28, (097) 426-01-07. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä çàáóäîâó, 0.1ãà, ð-í «Îêîëèö³», ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. (096) 932-03-97. ̳ñöå ï³ä ãàðàæ 9õ4, ð-í òåëåâåæ³, ç ôóíäàìåíòîì, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 2-39-78, (098) 820-47-29.

ÎÃÎËÎØÅÍÜ Ó ÊÎÆÅÍ Ä²Ì

Êàì³íü; ÷åðâîíèé êàì³íü; ùåá³íü; ï³ñîê; â³äñ³â; ÷îðíîçåì; òîðô. Äîñòàâêà. Ò. 3-85-16, (097) 190-99-16. Êàì³íü áóä.; ÷åðâîíèé êàì³íü; ùåá³íü; â³äñ³â, ï³ñîê. Äîñòàâêà (3-15ò). Ò. (098) 771-85-26. Ïëèòè ïóñòîòí³: ñòàíäàðòí³, íåñòàíäàðòí³, íîâ³; ñõîäèíêîâ³ ìàðø³; ïåðåìè÷êè; áëîêè ôóíäàìåíòí³; ê³ëüöÿ êîëîäÿçí³, ñåïòèêîâ³; ºâðîïàðêàíè; áðóê³âêó; öåãëó: á³ëó, ÷åðâîíó; ðàêóøíÿê; êåðàìç³ò; ìåòàëîïëàñòèêîâ³ â³êíà, äâåð³. Ò. (098) 372-05-54. ϳíîáåòîíí³ áëîêè 20õ30õ60; 10õ30õ60; áî÷êè 50ë. Äîñòàâêà. Ò. (066) 767-74-40, (096) 972-05-33. Øèôåð; öåìåíò; öåãëó (á³ëó, ÷åðâîíó, âîãíåòðèâêó, ëèöþâàëüíó); äîøêè; êðîêâè; áàëêè. Äîñòàâêà áåçêîøòîâíî. Ò. (098) 775-55-03, (097) 380-03-09. Êàì³íü; ùåá³íü; â³äñ³â; ï³ñîê; ÷îðíîçåì (3-8ò); öåãëó á/â. Äîñòàâêà. Ò. 2-44-83, (098) 203-27-08. Êàì³íü; ùåá³íü; â³äñ³â. Òåðì³íîâà äîñòàâêà «ÌÀÇ», 12ò. Ò. (067) 139-55-83. Êàì³íü; ùåá³íü; öåãëó (÷åðâîíó, á³ëó, âîãíåòðèâêó, ëèöþâàëüíó); ï³ñîê. Äîñòàâêà áåçêîøòîâíî. Ò. 3-42-02, (067) 956-96-45.

Êîìïëåêò íà äèòÿ÷å ë³æêî (êîâäðà, ìàòðàö). Ò. (067) 162-69-67. Êîëÿñêó çèìîâî-ë³òíþ «Geoby», ô³îëåòîâó, ñòàí õîðîøèé. Ò. (097) 763-15-07. Êîëÿñêó çèìîâî-ë³òíþ «Îð³îí», êàâîâî-ìîëî÷íîãî êîëüîðó, ñòàí â³äì³ííèé. Ò. (067) 801-61-43. Êîëÿñêó çèìîâî-ë³òíþ «Òàêî». Ò. 3-25-38. Êîëÿñêó «Ring-Adbor», ñòàí õîðîøèé, íåäîðîãî. Ò. (097) 815-83-49, (097) 748-21-34. Êîëÿñêó çèìîâî-ë³òíþ «Chicco», ÷åðâîíî-ñ³ðó, á/â, 1ð., ñòàí õîðîøèé, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. (097) 828-53-35. Êîëÿñêó çèìîâî-ë³òíþ «Coneco-Toledo», ñèíüî-÷îðíó, 1000ãðí. Ò. (097) 151-48-32. Êîëÿñêó çèìîâî-ë³òíþ «Ring-Max», ñ³ðîáîðäîâó, ñòàí õîðîøèé. Ò. 3-94-69, (097) 668-36-89. Êîëÿñêó-âîçèê «Coneco». Ò. 3-90-79, (098) 889-74-80. Êîëÿñêó «Tako Jumper X», äëÿ ä³â÷èíêè, ñòàí õîðîøèé. Ò. (097) 756-26-75. Êîëÿñêó çèìîâî-ë³òíþ «Adbor-Ring», áåæåâó, ñòàí õîðîøèé. Ò. (096) 937-77-09. Âîçèê çèìîâî-ë³òí³é «Chicco» (óêîìïëåêòîâàíèé, ÷îõîë äëÿ í³ã, äîùîâèê), á³ðþçîâèé. Ò. (097) 441-17-07. Âîçèê çèìîâî-ë³òí³é, ñèí³é, 700ãðí, òîðã. Ò. (096) 805-61-02. Õîäóíêè «Goby», áëàêèòíî-æîâò³, «ìóçèêàëüí³», ñòàí â³äì³ííèé, 200ãðí. Ò. 2-62-73, (066) 602-83-71.

Òåðì³íîâî! Öåõ 198ì2, Ðàôàë³âêà. Ò. (098) 514-99-65. Ìàãàçèí 30ì2 (çåìåëüíà ä³ëÿíêà 150ì2), ³í. ïðîïîçèö³¿. Ò. (066) 930-96-34. Ïðèì³ùåííÿ àäì³í³ñòðàòèâíå íà 2 ïîâåðñ³, 630ì2, Ðàôàë³âêà, òåðèòîð³ÿ ÂÀÒ «Ðàéàãðîõ³ì». Ò. (096) 806-69-33. Ãàðàæ ð-í òåïëèöü. Ò. (098) 340-41-29. Ãàðàæ, ð-í òåëåâåæ³, íåäîáóäîâàíèé (80% ãîòîâíîñò³). Ò. (096) 487-02-01. Ãàðàæ 6õ6, ð-í òåëåâåæ³ (90% ãîòîâíîñò³). Ò. (097) 346-26-89. Ãàðàæ ð-í òåëåâåæ³ (95% «ï³ä êëþ÷», çðó÷íèé çà¿çä, 2.5õ2.2), òîðã. Ò. (067) 937-60-25. Ãàðàæ ìåòàëåâèé, ð-í ìîëèòîâíîãî áóäèíêó. ò. (050) 616-73-19. Ãàðàæ 6õ4, ð-í «Îêîëèö³», ñòàí õîðîøèé. Ò. (067) 363-84-40. Ãàðàæ 9õ4, ð-í «Îêîëèö³» (ïîá³ëåíèé, ïîôàðáîâàíèé «ï³ä êëþ÷», âîðîòà 2.5õ2.5, ñâ³òëî). Ò. 2-30-56, (097) 744-32-61. Ãàðàæ, ð-í «Îêîëèö³». Ò. (067) 177-89-74. À/ì «Mercedes-Benz C200», 95ð.â., 2.0á, àâòîìàò, ABS, êîíä., ëþê, ñòàí õîðîøèé. Ò. (067) 863-33-87. À/ì «VW-T4» 2003ð.â., 2.5òä, á³ëèé, âàíòàæíèé, «ñâ³æèé», ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. (098) 945-91-36. À/ì «VW-Caddy» 2005ð.â., 1.9òä³, ñ³ðèé «ìåòàë³ê», º âñå. Ò. (067) 360-63-83. À/ì «Fiat-Tempra» 90ð.â., 2.0³, ñèí³é, ïîâíèé åë. ïàêåò, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. (098) 910-01-41, (096) 653-99-96. À/ì «Nissan-Primera» 98ð.â., 1.6³, ñèãí., åë. ñêëîï³äéîìíèêè, ïîäóøêà áåçïåêè, ã/ï, àóä³îñèñòåìà, ñòàí õîðîøèé. Ò. (067) 363-23-98. À/ì «Audi-80», 86ð.â., 1.6ê, ñ³ðèé, ö/ç, ñèãí «Seriff», ìàãí³òîëà, ëþê, 2500ó.î. Ò. (097) 763-15-08, (098) 840-94-12. À/ì «Mitsubishi-Galant» 97ð.â., 2.5á, º âñå, 7999ó.î. Ò. (096) 111-39-94. À/ì «ÃÀÇ-24» 79ð.â., «×åøêà», 2.0ä, á³ëèé, 1200ó.î. Ò. (098) 405-11-14. À/ì «ÂÀÇ-2109» 89ð.â., 1.3, ñèí³é «ìåòàë³ê», 5-ÊÏÏ, ñòàí õîðîøèé, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. (098) 469-20-99. À/ì «ÂÀÇ-2107» 96ð.â. 1.6ê, 5-ÊÏÏ, àóä³îñèñòåìà, ñòàí õîðîøèé. Ò. (067) 363-23-98. Òåðì³íîâî! À/ì «ÂÀÇ-2104» 2002ð.â., ñòàí õîðîøèé. Ò. (098) 971-09-29. À/ì «ÂÀÇ-2104» 94ð.â., ñòàí õîðîøèé. Ò. (098) 127-57-14. À/ì «ÂÀÇ-21013», ï³êàï; êîìïðåñîð ñòàö³îíàðíèé. Ò. 3-45-04, (097) 136-93-96. À/ì: «ÂÀÇ-2101», 5-ÊÏÏ, ÒÎ 2012; «ÂÀÇ-21011», áåç ÒÎ, íà õîäó, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. (067) 760-18-74. À/ì «Ìîñêâè÷-Êîìáè», ðîáî÷èé, íà çàï÷àñòèíè. Ò. 3-89-21. Ñêóòåð 2-ì³ñíèé, ñòàí õîðîøèé. Ò. (096) 689-56-22. Ñêóòåð «Xingyue», 150ñì3, 4ò., ñòàí ³äåàëüíèé. Ò. 3-27-76, (098) 618-43-47. Ì/ö «ßâà-250» 60ð.â., ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. (067) 382-28-81, (066) 823-55-75. Âåëîñèïåä ã³ðñüêèé, 600ãðí. Ò. 3-65-76, (067) 384-61-82. Ïàëèâíèé íàñîñ, ðîçïîä³ëüíèê – äî òðàêòîðà «ÞÌÇ-6». Ò. (067) 170-95-41. Ãóìó «WR»2, ï³êàï, 205õ55 R16, 9³í, çèìîâ³, 4øò., 1300ãðí. Ò. (067) 298-79-56. Ãóìó äëÿ áóñ³â: 205õ70 R15, 215õ65 R16, 205x65 R16; äèñêè: «VW», «Caddy», «Audi». Ò. (067) 594-59-42.

Êðîëèêà äåêîðàòèâíîãî ç êë³òêîþ. Ò. 3-70-41, (098) 440-95-19. Ñâèíþ 170-180êã, ì’ÿñíî¿ ïîðîäè. Ò. (098) 869-79-56. Ñâèíþ, 100-130êã æ/â. Ò. (067) 388-15-78. Òåðì³íîâî! Ñâèíþ, ìîæëèâî òóøêîþ. Ò. (096) 246-77-29. Ñâèíþ (òóøêîþ àáî æ/â). Ò. (096) 226-56-68. Ñâèíþ 140-150êã, äåøåâî. Ò. (096) 316-21-26. Êàáàíà, 170êã æ/â, 22ãðí/êã, Êóçíåöîâñüê. Ò. (097) 565-26-38. Êàáàíà 160êã, â³äãîäîâàíîãî äîìàøí³ìè õàð÷àìè. Ò. (096) 712-28-12. Êàáàí³â: 70-80êã, 250-260êã, ìîæëèâî òóøêîþ. Ò. (097) 770-87-71. ʳç ç ìàëåíüêèìè êîçåíÿòàìè, ñ.Âîâ÷åöüê. Ò. 3-55-56, (098) 810-28-40. Êîíÿ 2ð. Ò. (098) 937-74-18. Òåëÿ, òóøêîþ, íåäîðîãî. Ò. (067) 382-01-72. Á³çíåñ: øèíîìîíòàæ â çáîð³ àáî îáëàäíàííÿ îêðåìî. Ò. 3-59-28, (067) 911-84-70.

Òåðì³íîâî! 1-, 2-ê³ì.êâ. Ò. (097) 506-70-94. 1-, 2-ê³ì.êâ, Ïåðåìîãè, Âàðàø. Ò. (067) 276-20-27. Òåðì³íîâî! 1-ê³ì.êâ., Ïåðåìîãè (áàæàíî ð-í ñîáîðó). Ò. (097) 848-60-97, (097) 979-32-22. Àêóìóëÿòîðè ñòàð³. Ò. (098) 830-81-01. Áðóõò ìåòàë³â. Íàð³çàííÿ íåãàáàðèòíîãî ìåòàëó; íàäàííÿ òðàíñïîðòó. Ò. (096) 453-05-57. Ïàðòó îäíîì³ñíó, á/â. Ò. (067) 585-05-10. ²ãðîâó ïðèñòàâêó «Sony PlayStation 2». Ò. (098) 970-73-66. Ðóøíèöþ ìèñëèâñüêó 60, 85ð.: «²çàóð», «²æ-58», «²æ-54». Ò. (096) 988-00-68. Êîñó àáî øèíüéîí êîñè. Ò. (067) 858-42-82. ÂÐÕ, òåëÿ, êîíÿ – æ/â; øê³ðè òåëÿ÷³. Ò. 3-11-33, (067) 382-01-72, (050) 855-68-87. Ìàøèíó ãíîþ. Ò. 3-95-19, (096) 950-69-75. Ìàêóëàòóðó; ïîë³òåëåíîâó ïë³âêó. Äîðîãó. Ò. (067) 672-23-72.

Òîðô; ÷îðíîçåì. Äîñòàâêà. Ò. (067) Õîëîäèëüíó êàìåðó 12ì3, ïðîìèñëîâó, 1800ó.î. Ò. (098) 440-95-95. 954-20-82. Õîëîäèëüíèê «Ñàïô³ð». Ò. (096) ªâðîáëîêè â³áðîïðåñîâàí³ 20õ20õ40, 20õ12õ40; ïàðàïåòè; äàøêè íà ñòîâï÷èêè; 860-69-30. Õîëîäèëüíèê «Îêà-6», á/â, ñòàí ðîáîáîðäþðè; ïëèòêó òðîòóàðíó, ëèöþâàëüíó (ð³çí³ êîëüîðè); ëîòêè; ºâðîïàðêàíè; áëî- ÷èé. Ò. (096) 127-90-47. êè «ðâàíèé êàì³íü»; áðóê³âêà. Äîñòàâêà. Ò. Ïîáóòîâó òåõí³êó ç ͳìå÷÷èíè: (096) 226-56-68. åëåêòðîïëèòè, õîëîäèëüíèêè, ìîðîçèëüí³ êàìåðè òà ³í. Ò. (098) Êàì³íü; ùåá³íü; ï³ñîê; ÷îðíîçåì; 780-41-01. òîðô. Äîñòàâêà «ÌÀÇ» (10ò) ó çðó÷íèé äëÿ Âàñ ÷àñ. Ò. (067) 954-20-82. Ïðàëüí³ ìàøèíè; åëåêòðîïëèòè; õîëîÌåòàë ëèñòîâèé, 2ìì. Ò. (066) 930-96-34. äèëüíèêè; ìîðîçèëüí³ êàìåðè òà ³í. – ˳ñîìàòåð³àëè: áðóñ, äîøêó, êðîêâè. Çà- ͳìå÷÷èíà, á/â, ñòàí õîðîøèé. Ò. (067) 594-59-42. ìîâëåííÿ. Ò. (096) 265-02-42. Ìîá. òåëåôîíè: «Nokia 5200», 300ãðí, ÄÎØÊÈ, ÐÅÉÊÈ, ÁÐÓÑ, øòàõåòíèê. Ò. «Nokia 8800E», 700ãðí», «Sony Ericsson (097) 645-44-98, (099) 212-56-11. Z300i», 200ãðí, òîðã. Ò. 3-84-48, (097) Âàííó ñòàëåâó, á/â. Ò. (098) 127-57-06. Äèâàí, ñòàí â³äì³ííèé. Ò. 3-70-41, (098) 828-46-57. Ìîá. òåëåôîí «Nokia E72», íîâèé. Ò. 440-95-19. Äèâàí; 2 êð³ñëà; êóõîííèé êóòî÷îê; 2 3-88-19, (098) 415-15-18. Êîìï’þòåð: Athlon 64/ìîí³òîð AcerTFT òóìáî÷êè ïðèë³æêîâ³. Ò. (096) 787-61-88. Øàôó; 2 êð³ñëà ðîçêëàäí³; òóìáó ï³ä TV. 19"/êîëîíêè, ìèøêà, êëàâ³àòóðà, 2200ãðí; ñêàíåð, 250ãðí. Ò. 3-79-35, (095) 427-53-76, Ò. 3-21-33, (097) 952-31-68. Ïðèõîæó. Ò. 3-88-19, (098) 415-15-18. (096) 409-37-16. Êîìï’þòåð: Pentium 2.13MHz, Duo/HDD Ì’ÿêó ÷àñòèíó, ×åõîñëîâà÷÷èíà (äèâàí, 2 êð³ñëà), 2500ãðí. Ò. 2-20-74, (096) 320Gb/ÎÇÓ 4Gb/GeForce 7900Gs/19" TFT/UPS 525/2/0 sound. Ò. 2-45-72, (067) 371-24-09. Ì’ÿêó ÷àñòèíó (äèâàí, 2 êð³ñë³-ë³æêà), 800-68-39. Ìîí³òîð, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. (096) íîâó, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. (098) 611-44-17. Ì’ÿêó ÷àñòèíó, ñèíþ, ñòàí õîðîøèé, íå- 738-42-62. Ìîí³òîð «Samsung SyncMaster 795DF», äîðîãî. Ò. 3-94-41, (096) 622-26-46. CRT, ñòàí ³äåàëüíèé. Ò. (098) 885-38-82. Ì’ÿêó ÷àñòèíó (äèâàí, 2 êð³ñëà). Ò. (067) Ñóïóòíèêîâ³ àíòåíè; ð³çí³ ïðîåêòè, ïàêå339-74-82. òè êàíàë³â íà âèá³ð. Óñòàíîâëåííÿ, ãàðàíÒåðì³íîâî! Ñò³íêó, 1000ãðí; ïðèõîæó, ò³ÿ, îáñëóãîâóâàííÿ. Ò. 2-34-99, (067) 500ãðí; òóìáó ï³ä TV, 200ãðí; ñò³ë æóð- 386-85-14. íàëüíèé, 100ãðí. Ò. (097) 483-07-86. Ñïîðòèâíèé îäÿã («adidas», «Reebok») Ñò³íêó á/â. Ò. (097) 370-43-88. – íîâèé â³ää³ë, ìàã. «Êîë³áð³ñ». Íàø³ ö³íè Ñò³íêó; ñïàëüíþ; êóõíþ. Ò. (096) òà ÿê³ñòü Âàñ ïðèºìíî çäèâóþòü! 860-69-30. ªìêîñò³ ñêëÿí³, 40ë (çàñîëåííÿ ïîÑò³ë ñêëÿíèé, êðóãëèé; 4 ñò³ëüö³, ö³íà ì³äîð³â, êàïóñòè, ìîæëèâî ï³ä àêâàð³óì), äîãîâ³ðíà. Ò. 2-25-91, (097) 682-11-97. 120ãðí/øò. Ò. (067) 362-22-58. Òåðì³íîâî! Êóõíþ, Ïîëüùà; äèâàí âåÊóøåòêó äëÿ ìàñàæó, á³ðþçîâó; â³áðîëèêèé – á/â; øàôó 3-äâåðíó; äèâàí-ìà- ìàñàæåð «Âàð³î-Ëþêñ» (6 ïîÿñ³â). Ò. (096) ëþòêó, øàôó äëÿ êíèã – ñòàð³. Ò. (067) 506-85-71. 253-33-79. Ôîðòåï³àíî «Ïðåëþä³ÿ», á/â, ö³íà äî˳æêî 2-ÿðóñíå; êîëèñêè - íîâ³. Ò. (097) ãîâ³ðíà. Ò. (067) 332-89-81. 505-97-56, (096) 320-59-49. ϳàí³íî, ÷îðíå, íåäîðîãî. Ò. 3-65-27, ˳æêî 2-ñïàëüíå; øàôè 2-äâåðí³ ç àíò- (067) 984-40-39. ðåñîëÿìè, 2øò., á/â. Ò. (097) 866-77-94. Ìàòðàöè òóðèñòè÷í³, 2õ0.8ì, õîðîø³, ˳æêî äèòÿ÷å (ãîéäàºòüñÿ, ìàòðàö, áàë- 2øò., íåäîðîãî. Ò. 2-11-42. Êîñàðêó ê³ííó, á/â, ö³íà äãîâ³ðíà. Ò. (098) äàõ³í, îáìåæóâà÷), íåäîðîãî. Ò. (097) 880-38-05, (097) 586-84-81. 440-73-03.

Àêö³¿ ÂÀÒ «Çàõ³äåíåðãî», «Óêðòåëåêîì» òà ³í. â³äêðèòèõ àêö³îíåðíèõ òîâàðèñòâ. Ò. 3-25-69, (067) 765-27-58. Àêö³¿ «Çàõ³äåíåðãî». Ò. 3-13-88, (097) 204-92-38.

4-ê³ì.êâ., 8/9, Áóä³âåëüíèê³â íà 2+1, 2+äîï. Ò. (098) 608-58-43. 3-ê³ì.êâ., 5/5, Áóä³âåëüíèê³â íà 1+äîï. Ò. 3-72-88, (067) 364-02-11, (098) 783-37-35. 3-ê³ì.êâ., 2/9, Ïåðåìîãè íà 1+äîï. Ò. (098) 628-73-12. 2-ê³ì.êâ., 9/9, Âàðàø íà êâàðòèðó, Ëóöüê àáî ïðîäàì. Ò. (067) 389-76-85. 2-ê³ì.êâ., 5/9, Âàðàø íà 1+äîï., óñ³÷åíó. Ò. 3-42-02 (ââå÷åð³), (067) 956-96-45. 2-ê³ì.+äîï., 5/9, Áóä³âåëüíèê³â íà 3-ê³ì., (3-5)/9. Ò. (098) 375-52-34. 2-ê³ì.êâ., 4/5, Áóä³âåëüíèê³â íà 3-ê³ì. àáî ïðîäàì. Ò. (097) 682-11-64. 2-ê³ì.êâ. 3/9, Âàðàø 43 (íîâèé áóäèíîê) íà 2-ê³ì., 9 ïîâ. áóä., Áóä³âåëüíèê³â. Ò. (097) 353-27-41, (095) 330-11-83. 2-ê³ì.êâ., 1/9, Âàðàø (ìîæëèâî ï³ä ìàãàçèí, îô³ñ) íà 3-ê³ì.êâ., ö³íà äîãîâ³ðíà Ò. (096) 766-54-54. 1-ê³ì.êâ., 8/9 íà 2-ê³ì. Ò. (067) 363-23-96. 1-ê³ì.êâ., 4/5, Áóä³âåëüíèê³â íà 3+äîï., Áóä³âåëüíèê³â, 10/2 àáî 11. Ò. (067) 492-68-46. 1-ê³ì.êâ., 1/9, Ïåðåìîãè (öåíòð ì³ñòà, âåëèêà êóõíÿ, êîìîðà) íà 2+äîï. Ò. (096) 944-02-53. À/ì «Mitsubishi-Galant» àáî «Ãàçåëü» íà ãàðàæ. Ò. (067) 438-02-61.

1-ê³ì.êâ., ìåáëüîâàíó, ñ³ì’ÿ ç 2-õ ÷îëîâ³ê. Ò. (096) 962-04-28. Êâàðòèðó íà òðèâàëèé òåðì³í, ïåðåäîïëàòà äî 1ð., äîðîãî. Ò. (096) 114-14-50. Ãàðàæ, ð-í ìîëèòîâíîãî áóäèíêó, «Îêîëèö³». Ò. (095) 370-85-54, (067) 362-97-29.

3-ê³ì.êâ. íà òðèâàëèé òåðì³í. Ò. (096) 170-09-26. 2-ê³ì.êâ. íà òðèâàëèé òåðì³í, Ïåðåìîãè, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíó, ïåðåäîïëàòà 3-4ì³ñ. Ò. (098) 624-67-73.

2-ê³ì.êâ., Âàðàø, ìåáëüîâàíó, ïîðÿäí³é ñ³ì’¿ áåç ä³òåé àáî ç 1 äèòèíîþ. Ò. (098) 937-36-07 ç 17:00. 2-ê³ì.êâ., ïîäîáîâî (öåíòð ì³ñòà, ìåáëüîâàíó, âñ³ çðó÷íîñò³, äîêóìåíòè íà ïðîæèâàííÿ, ïîêðàùåí³ óìîâè). Ò. (067) 364-27-75, (050) 849-39-34. 2-ê³ì.êâ., ïîäîáîâî, âñ³ çðó÷íîñò³, Ïåðåìîãè. Ò. (098) 784-23-44. 2-ê³ì.êâ., ïîäîáîâî (âñ³ çðó÷íîñò³, äîêóìåíòè íà ïðîæèâàííÿ). Ò. (098) 279-15-76, (050) 712-61-77. 3-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî, ìåáëüîâàíó. Ò. (096) 429-33-46. 3-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî, öåíòð ì³ñòà (âñ³ çðó÷íîñò³, äîêóìåíòè). Ò. (096) 791-46-16. 2-ê³ì.êâ., ïîäîáîâî, âñ³ çðó÷íîñò³. Ò. (067) 924-91-82. 2-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî, ìåáëüîâàíó. Ò. (093) 453-23-56. 1-ê³ì.êâ., 5/5, Áóä³âåëüíèê³â. Ò. (097) 791-81-84. 1-ê³ì.êâ. íà òðèâàëèé òåðì³í. Ò. 3-12-21, (097) 671-53-06. 1-ê³ì.êâ. íà òðèâàëèé òåðì³í, Áóä³âåëüíèê³â, ìåáëüîâàíó. Ò. (067) 108-68-80. 1-ê³ì.êâ., 1/5, Áóä³âåëüíèê³â. Ò. (096) 118-15-82. 1-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî, ìåáëüîâàíó. Ò. (093) 082-11-62. 1-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî. Ò. (098) 254-27-86. 1-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî. Ò. (097) 443-55-98. ʳìíàòó íà òðèâàëèé òåðì³í ïîðÿäí³é ä³â÷èí³. Ò. (067) 139-12-18. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó á³ëÿ Êóçíåöîâñüêà. Ò. 2-27-95, (098) 227-32-97. Ìàãàçèí 20ì 2, ð-ê «Öåíòðàëüíèé». Ò. (097) 506-70-94. Ãàðàæ íà òðèâàëèé òåðì³í, ð-í õë³áîçàâîäó, 200ãðí. Ò. (098) 912-03-67. Ãàðàæ, ð-í Þâ³ëåéíèé. Ò. (098) 528-22-63. Ãàðàæ 6õ4, ð-í õë³áîçàâîäó. Ò. (097) 780-89-14. Ãàðàæ íà òðèâàëèé òåðì³í, ð-í òåïëèöü. Ò. (067) 360-22-85. Ãàðàæ, ð-í «Îêîëèö³» (âîðîòà ï³ä áóñ). Ò. (098) 904-59-58. Ãàðàæ, ð-í «Îêîëèö³». Ò. (097) 195-81-34, (097) 160-13-81.

Ïàñàæèðñüê³, âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ì/à «Ôîðä-Òðàíçèò» òà àâòîáóñîì ïî Óêðà¿í³, ÑÍÄ. Ò. 3-86-84, (067) 600-93-88. Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ì/à «ÌåðñåäåñÑïðèíòåð» ïî ì³ñòó, îáëàñò³, Óêðà¿í³ (äî 2.5ò). Ò. 2-19-14, (067) 751-08-98, (096) 374-97-94. Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³ ì/à «VW-LT» (äîâãèé, ï³äâèùåíèé). Ïåðåâåçåííÿ ëàôåòîþ àâàð³éíèõ, òåõí³÷íî íåñïðàâíèõ à/ì. Ò. 3-43-69, 3-88-86, (097) 921-87-00, (097) 921-86-86, (097) 885-41-55. Âàíòàæí³, ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³, ÑÍÄ ì/à «Ôîðä-Òðàíçèò» (íàéâèùèé, íàéäîâøèé); ïî¿çäêè ó Õìåëüíèöüêèé. Ò. 3-83-11, (067) 915-46-50. Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³ ì/à «Ôîëüêñâàãåí LT-35» (äîâãèé, âèñîêèé). Ò. 3-82-42, (097) 899-32-08. Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ì/à «Ìåðñåäåñ-Ñïðèíòåð» (íàéäîâøèé, íàéâèùèé) òà «Ìåðñåäåñ-Ñïðèíòåð» (3ò, 19ì2, 5 ïàñàæèðñüêèõ ì³ñöü). Ò. 2-21-92, 2-10-99, (096) 380-83-03. Âàíòàæî-ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ì/à «Ìåðñåäåñ-Ñïðèíòåð» (íàéá³ëüøèé, íàéäîâøèé); ïîïóòíèé âàíòàæ äî Îäåñè. Ò. (097) 664-55-08. Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³ ì/à «Ðåíî-Òðàô³ê», 1.2ò; â³çüìó ïîïóòíèé âàíòàæ äî Ëóöüêà (ïî ñóáîòàõ). Ò. 3-89-42, (096) 118-15-33. ÂÀÍÒÀÆͲ òà ÏÀÑÀÆÈÐÑÜʲ ÏÅÐÅÂÅÇÅÍÍß ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³ ì/à «MercedesSprinter» (ñåðåäí³é, âèñîêèé, 8 ì³ñöü, 1.5ò, 1.7õ3.4õ1.75). Ò. (097) 917-70-11. Ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ àâòîáóñîì ïî Óêðà¿í³, ÑÍÄ (Ìîñêâà ïí, ÷ò, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã – 8, 18, 35 ì³ñöü). Ò. 3-63-03, (067) 967-59-87, (098) 836-69-01, +7(905) 782-81-31. Ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ó ñ.Êàòþæàíêà äî ìîíàõà-ö³ëèòåëÿ. Ò. (098) 608-59-91. Ïåðåâåçåííÿ: ïàñàæèðñüê³ ó Õìåëüíèöüêèé, Îäåñó, Õàðê³â òà ³í. (8 ì³ñöü); âàíòàæí³ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³ ì/à «VW-LT-3 maxi». Ò. (096) 911-42-15. Ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ïî Óêðà¿í³, ÑÍÄ, ªâðîï³ ì/à «VW-T4». Ò. (096) 57777-38, +7(903) 507-20-01. Ïàñàæèðñüê³, âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³ ì/à «VW-T4» (7 ì³ñöü). Ò. 2-21-54, (097) 668-25-77.


www.maydan.rv.ua

10 (363), 15 áåðåçíÿ 2011 ð.

³òàºìî äîðîãó äðóæèíó, ìàòóñþ ËÅÂ×ÓÊ Ëþäìèëó Ïåòð³âíó!

Âàíòàæî-ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ Óñòàíîâëåííÿ â³êîí, äâåðåé, ðàêîâèí, «Mercedes-Sprinter maxi»; ïî¿çäêè ó Õìåëü- ìèéîê, çì³øóâà÷³â, óí³òàç³â; âàãîíêà; ã³ïñîíèöüêèé (8 ì³ñöü). Ò. 2-45-66, (098) 512-94-83. êàðòîí; øïàêëþâàííÿ; ïëèòêà; ôàñàäí³ ðîáîòè òà ³í. Ò. (096) 574-39-63. Ïàñàæèðñüê³, âàíòàæí³ ïåðåâåÕóäîæíº ôàðáóâàííÿ; øïàêëþâàííÿ; çåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³ ì/à «Ôîðä«âåíåö³àíêà». Ò. (098) 945-91-36. Òðàíçèò». Ò. (067) 382-28-81. ªâðîâ³äêîñè; âñ³ âèäè ìàëÿðíèõ ðîá³ò. ßê³ñíî. Ò. (096) 989-86-63. Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ à/ì «ÌÀÇ» ç ïðè÷åïîì (10-20ò). Ò. (097) 289-53-85. Óêëàäàííÿ êàõëþ. Ò. (096) Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ «Êàìàç». Ò. (098) 865-95-90. 402-99-26. Äîñòàâëþ ì/à ïîïóòíèé âàíòàæ ç/äî: Ëóöüêà (ïî ïîíåä³ëêàõ); Çàð³÷íîãî, Äóáðîâèö³ (ó âèõ³äí³). Ò. (067) 382-28-81. Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ì/à «FordTransit». Ò. (097) 445-35-18, Àíàòîë³é. Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³ ì/à «VW LT-35». Ò. (097) 755-44-92.

Ìàéñòåð íà âñ³ ðóêè – âñ³ âèäè ðîá³ò; ðåìîíò êâàðòèð. Ò. 3-87-74, (097) 966-91-66. Îáøèâêà âàãîíêîþ; ëàì³íàò; ë³íîëåóì; ñòÿæêà ï³äëîãè; ã³ïñîêàðòîí; åëåêòðîìîíòàæ; øïàêëþâàííÿ; êîíñóëüòàö³¿ ç äèçàéíó. Ò. (097) 805-93-97.

Íàòÿæí³ ñòåë³, Ðîñ³ÿ, Ôðàíö³ÿ. Øâèäêî, ÿê³ñíî, ìîíòàæ, äîñòàâêà. Ò. (050) Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ì/à «Ford-Transit» 280-64-03, (068) 568-44-91. (âèñîêèé). Ò. (097) 968-72-26. Ðåñòàâðàö³ÿ âàíí. Ò. (095) Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ì/à 765-66-55. «Ôîðä-Òðàíçèò» (ìåáë³, áóäìàòåð³àëè, êâàðòèðí³ ïåðå¿çäè òà ³í.). Ò. Îõîðîíåöü-ãîñïîäàðíèê; ïåðôîðàòîðí³ (067) 594-59-42. ðîáîòè; ïîì³÷íèê íà äà÷³. Ò. (098) 787-61-52. Ïîñëóãè åêñêàâàòîðà (ðà÷îê): âåðòèêàëüíå ïëàíóâàííÿ, êîïàííÿ ñòàâê³â, ôóíäàìåíò³â, òðàíøåé. Ò. (096) 806-69-33. Ñêëàäàííÿ, óñòàíîâëåííÿ ìåáë³â; îòâîðè â áåòîí³; ëàì³íàò; ë³íîëåóì; âàãîíêà. Ò. (097) 720-35-85. Ïðîôåñ³éíà ïåðåòÿæêà ì’ÿêèõ ìåáë³â. Âåëèêèé âèá³ð ìåáëåâèõ òêàíèí. ßê³ñòü ãàðàíòóºìî. Ò. 3-26-25, (096) 974-41-21. Ïåðåòÿæêà, ðåìîíò ì’ÿêèõ ìåáë³â. Ò. (0362) 46-01-31, (067) 905-93-66. Ïðàííÿ êèëèìîâèõ âèðîá³â, ìåáë³â – íà äîìó ó çàìîâíèêà. Ò. 2-12-36, (096) 569-39-29, (096) 803-57-75.

Ïðîìèñëîâèé àëüï³í³çì: ÿê³ñíà ã³äðî³çîëÿö³ÿ ì³æïëèòíèõ ñòèê³â òà áàëêîííèõ ðàì. Ò. (096) 222-95-57. Ïðîìèñëîâèé àëüï³í³çì; ÿê³ñíà ã³äðî³çîëÿö³ÿ ì³æïàíåëüíèõ ñòèê³â; âñ³ ïîñëóãè ç³ çîâí³øí³õ ðîá³ò. Ò. (096) 435-95-40. Ïîêð³âëÿ, ã³äðî³çîëÿö³ÿ ãàðàæ³â ºâðîðóáåðîéäîì; ñòÿæêà. Ò. (097) 720-35-85. Ïîêð³âëÿ äàõ³â ºâðîðóáåðîéäîì: ãàðàæ³, ëàðüêè, áóäèíêè, áàëêîíè; ã³äðî³çîëÿö³ÿ òà ³í. Ò. (097) 960-47-73.

Ïðîôåñ³éíà õ³ì÷èñòêà êèëèì³â, ì’ÿêèõ ìåáë³â, ³ãðàøîê îáëàäíàííÿì «Karcher». Ò. Âèãîòîâëåííÿ õóäîæí³õ êîâàíèõ (096) 685-22-37, (097) 629-38-68. âèðîá³â: âîðîòà, îãîðîæ³, íàâ³ñè, Áóä³âåëüí³ ðîáîòè: êëàäêà; ôóíäàìåíò; îãðàäêè òà ³í. ìåòàëîâèðîáè. Ò. (096) ñòÿæêà; ïîêð³âëÿ äàõ³â òà ³í. Ò. (097) 453-05-57. 960-47-70. Âñ³ âèäè ðåìîíòíèõ ðîá³ò: ô³ãóðí³ ñòåë³; Ñàíòåõí³÷í³ ðîáîòè: çàì³íà òðóá, êàíààðêè; øïàêëþâàííÿ ñòåë³, ñò³í; øòóêàòóðêà; ë³çàö³¿; âñòàíîâëåííÿ, ðåºñòðàö³ÿ ë³÷èëüíèê³â, ñòÿæêà; ïëèòêà. ßê³ñíî. Ò. (096) 737-26-56. Ðåìîíò êâàðòèð «ï³ä êëþ÷»; ïåðôîðà- âñòàíîâëåííÿ âàíí, çì³øóâà÷³â, óí³òàç³â. Ò. òîðí³, ðîáîòè; ëàì³íàò; ã³ïñîêàðòîí; âàãîí- 2-50-03, (067) 189-76-91, (096) 849-15-18. êà. Ò. (097) 995-35-62. ÂѲ ÂÈÄÈ ÑÀÍÒÅÕͲ×ÍÈÕ ðîá³ò: ³äêîñè; âàãîíêà; îáøèâêà áàëêîí³â; ðîîïàëåííÿ, âîäîïðîâ³ä, êàíàë³çàö³ÿ, áîòà ç ã³ïñîêàðòîíîì; ñòÿæêè; øïàêëþâàíóñòàíîâëåííÿ óí³òàç³â, äóøîâèõ êàíÿ; ïëèòêà. Ò. (096) 291-11-67. á³íîê, çì³øóâà÷³â òà ³í. ÊîíñóëüòàÊîñìåòè÷íèé ðåìîíò: øïàêëþâàííÿ ö³ÿ áåçêîøòîâíà. Ò. 2-60-41, (067) ñòåë³, ñò³í; ôàðáóâàííÿ; êëåºííÿ øïàëåð; 884-97-89, (097) 153-87-47. â³äêîñè. Ò. (067) 384-53-98. Øïàêëþâàííÿ ñòåë³, ñò³í; ã³ïñîêàðòîíí³ ðîáîòè áóäü-ÿêî¿ ñêëàäíîñò³; îáëèöþâàííÿ ïëèòêîþ. Ò. (096) 684-03-17.

Ñàíòåõí³÷í³ ðîáîòè: çàì³íà âîäîïðîâîäó, êàíàë³çàö³¿; çì³éîâèê; óñòàíîâëåííÿ âàíí, óí³òàç³â, çì³øóâà÷³â. Ò. 2-12-71, 3-21-78, (098) 280-51-24, (097) 873-18-70. ÑÀÍÒÅÕͲ×Ͳ ÏÎÑËÓÃÈ: ïîâíèé, ÷àñòêîâèé ðåìîíò ñàíòåõí³êè. Ò. 2-48-16, (096) 400-62-92. Åëåêòðèê; åëåêòðîìîíòàæí³ ðîáîòè: ìîíòàæ, ðåìîíò ïðîâîäêè; ïåðåíîñ ðîçåòîê, âèìèêà÷³â, òîùî. Ò. (096) 855-85-36. ÏÎÑËÓÃÈ ÅËÅÊÒÐÈÊÀ: ïðîêëàäàííÿ, çàì³íà ïðîâîäêè ó êâàðòèðàõ, êîòåäæàõ. Ò. (097) 580-00-14. Ïîñëóãè åëåêòðèêà, âñ³ âèäè ðîá³ò. ÍÅÄÎÐÎÃÎ. Ò. (067) 178-51-49. Åëåêòðèê, âñ³ âèäè ðîá³ò. Øâèäêî, ÿê³ñíî, íåäîðîãî. Ò. (097) 286-32-69. Åëåêòðîìîíòàæí³ ðîáîòè; óñòàíîâëåííÿ äâåðåé: âõ³äíèõ, ì³æê³ìíàòíèõ. Ò. 3-10-08, (096) 485-81-67.

Øïàêëþâàííÿ; ôàðáóâàííÿ; êëåºííÿ øïàëåð; â³äêîñè. Ò. (096) 831-35-25. Øïàêëþâàííÿ ñòåë³, ñò³í; âëàøòóâàííÿ â³äêîñ³â; êëåºííÿ øïàëåð. Ò. 3-97-49, 2-36-13, (097) 579-17-68, (097) 451-93-51. Øïàêëþâàííÿ ñòåë³, ñò³í; â³äêîñè; êëåºííÿ øïàëåð. Øâèäêî, ÿê³ñíî. Ò. 2-41-93, 2-41-28, (097) 755-31-73, (097) 140-61-01. Øïàêëþâàííÿ ñòåë³, ñò³í; â³äêîñè; êëåºííÿ øïàëåð; ïëèòêà; ëàì³íàò; óñòàíîâëåííÿ äâåðåé. Ò. 2-34-26, (096) 736-79-10. Øïàêëþâàííÿ ñòåë³, ñò³í; êëåºííÿ øïàëåð; â³äêîñè; øòóêàòóðêà. Ò. 2-47-82, 3-78-22, (098) 630-48-66, (096) 770-35-56. Øïàêëþâàííÿ; øòóêàòóðêà; îáëèöþâàííÿ ïëèòêîþ; â³äêîñè; ñòÿæêà; ä/ð çà êîðäîíîì. Ò. (096) 806-63-97. Øïàêëþâàííÿ ñòåë³, ñò³í; øïàëåðè; â³äêîÆàëþç³ ãîðèçîíòàëüí³, âåðòèñè. Ò. 3-45-22, (096) 714-09-26. êàëüí³; ðîëåòè òêàíèíí³, áàìáóêîâ³, Øòóêàòóðêà; âàãîíêà; ã³ïñîêàðòîí; ïëèòäæóòîâ³. Óñòàíîâëåííÿ, ÿê³ñòü, ãàêà; ëàì³íàò; â³äêîñè; øïàëåðè; øïàêëþâàíðàíò³ÿ, ð-ê «Ï³âäåííèé», 15. Ò. íÿ; áåòîíóâàëüí³ ðîáîòè; ñòàæ 8ð. Ò. (097) 2-10-35, 3-22-06, (098) 912-93-86. 874-02-85. Øòóêàòóðêà; øïàêëþâàííÿ ñò³í, ñòåë³; â³äêîñè; êëåºííÿ øïàëåð. Øâèäêî, ÿê³ñíî. Æàëþç³ ãîðèçîíòàëüí³, âåðòèÒ. (097) 291-96-82. êàëüí³. Ðîëåòè áàìáóêîâ³ òà ç òêàÓêëàäàííÿ ïëèòêè; âàíí³ ê³ìíàòè «ï³ä íèíè. Ïðîòèìîñê³òí³ ñ³òêè (çâè÷àéí³, êëþ÷». Ò. (097) 815-83-49, (097) 748-21-34. ðîëåòíîãî òèïó). Âñòàíîâëåííÿ, ãàÓêëàäàííÿ ïëèòêè; ã³ïñîêàðòîí; ô³ãóðí³ ðàíò³ÿ, ÿê³ñòü, äîñòóïí³ñòü. Ò. ñòåë³; øïàêëþâàííÿ; øïàëåðè; ëàì³íàò; â³äêîñè 3-75-95, (067) 712-92-78. òà ³í. Ò. (098) 837-37-59, (096) 572-96-31. Ïëèòêà; ëàì³íàò; êëåºííÿ øïàëåð; øïàêÆÀËÞDz ÂÅÐÒÈÊÀËÜͲ òà ÃÎÐÈÇÎÍëþâàííÿ; ã³ïñîêàðòîí; àðêè; ô³ãóðí³ ñòåë³; â³äêîñè. Ò. (096) 127-90-83. ÒÀËÜͲ, áàìáóêîâ³, äæóòîâ³; ðîëåòè òêàÎáëèöþâàííÿ ïëèòêîþ ñò³í, ï³äëîãè ó íèíí³. Øâèäêî, ÿê³ñíî, íåäîðîãî. Ò. 3-87-41. çðó÷íèé äëÿ Âàñ ÷àñ. Øâèäêî, ÿê³ñíî, íåÆÀËÞDz: âåðòèêàëüí³, ãîðèçîíòàëüí³. äîðîãî. Ò. 2-40-14, (097) 720-64-14. ÐÎËÅÒÈ: òêàíèíí³, áàìáóêîâ³, äæóòîâ³, çàõèñí³; ïðîòèìîñê³òí³ ñ³òêè. Ãàðàíò³ÿ. Ò./ôàêñ: Îáëèöþâàííÿ ïëèòêîþ; ëàì³íàò; 3-83-30, (067) 764-42-02, (093) 903-66-42. âàãîíêà; ã³ïñîêàðòîí; àðêè; ãðóáêè; Ñóïóòíèêîâ³ àíòåíè; óñòàíîâëåííÿ; óñòàíîâëåííÿ äâåðåé; â³äêîñè. Ò. îáñëóãîâóâàííÿ; íàëàãîäæåííÿ; ïðîøèâ(097) 952-30-43, (096) 117-54-71. êà, ðåìîíò òþíåð³â. Ãàðàíò³ÿ. Ò. (098) 118-63-67.

3

14 áåðåç íÿ

Íàøà ìèëà ³ ëþáà, íàéêðàùà ó ñâ³ò³, Áàæàºìî ùàñòÿ, äàðóºìî êâ³òè. Ùîá ñîíöå ³ çîð³ ïëåêàëè òåïëî ² ùîá çàâæäè çäîðîâ’ÿ ó òåáå áóëî. Ùîá ñìóòêó íå çíàëà, ìè ïðîñèìî äîë³, Äîáðà òîá³ é ðàäîñò³, ð³äíà, äîâîë³. Áî ëþäÿì äëÿ ùàñòÿ áàãàòî íå òðåáà – ѳìåéíîãî çàòèøêó é ìèðíîãî íåáà! Ç ëþáîâ’þ ÷îëîâ³ê, ñèí ßðîñëàâ, äî÷êà Ñîô³ÿ.

çíÿ 15 áåðå ÓÑÒÀÍÎÂËÅÍÍß, ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ «WINDOWS», êîìïëåêñíà íàñòðîéêà Âàøîãî êîìï’þòåðà. Âèð³øåííÿ òà óñóíåííÿ êîíôë³êò³â ³ íåïîëàäîê ó ñèñòåì³; íàëàøòóâàííÿ ²íòåðíåò; êîíñóëüòàö³¿. Ò. (097) 873-15-96, Ñàøà. Âñòàíîâëåííÿ, íàñòðîéêà «Windows», ðåìîíò êîìï’þòåð³â, êîìïëåêòóþ÷èõ, ïðèíòåð³â; ï³äá³ð òà ïîøóê äðàéâåð³â, óñòàíîâëåííÿ ïðîãðàì. Ò. (097) 953-14-79, (067) 99-69-700. Óñòàíîâëåííÿ íàñòðîéêà «Windows» íà ÏÊ òà íîóòáóêè; íàñòðîéêà ï³äêëþ÷åííÿ äî «ÎÃλ, ³í. ïîñëóãè. Ò. (067) 362-97-31.

ÏÎ˲ÃÐÀÔ²×Ͳ ÏÎÑËÓÃÈ: â³çèòêè, ïëàñòèêîâ³ êàðòêè, ëèñò³âêè, ôëàºðè, êàëåíäàð³; ñàìîêëåéêà, äðóê íà CD, êîëüîðîâèé, ÷/á äðóê; áðîøóðóâàííÿ; ëàì³íóâàííÿ. Ò. (097) 819-84-57, (097) 256-88-20. Äèïëîìí³, êóðñîâ³, êîíòðîëüí³ ðîáîòè; ðåôåðàòè; íàá³ð òåêñòó; ñêàíóâàííÿ; äðóê. Ò. (097) 819-84-57, (097) 256-88-20. Êîíòðîëüí³ ðîáîòè ç àíãë³éñüêî¿, óêðà¿íñüêî¿ ìîâè. Ò. 3-48-29, (098) 842-20-85, Þëÿ.

Õðàíè Âàñ Áîã îò æèòåéñêèõ íåâçãîä, Îò òÿæ¸ëûõ áîëåçíåé, äóøåâíûõ òðåâîã. Ïóñòü áóäåò ïîáîëüøå áåçîáëà÷íûõ äíåé, Ñîãðåòûõ ëþáîâüþ ðîäíûõ è äåòåé. Ç ïîâàãîþ òà ëþáîâ’þ ä³òè, âíóêè, ïðàâíóêè.

Ïîçäðàâëÿþ ñ Äí¸ì ðîæäåíèÿ äîðîãóþ êóìó ÐÛÆÊÎ Æåíþ!

Êîìïëåêñíà íàñòðîéêà Âàøîãî ÏÊ; óñòàíîâëåííÿ «Windows», àíòèâ³ðóñ³â, íåäîÏðîâîäèòüñÿ íàá³ð áàæàþ÷èõ ïîçáàâèðîãî. Ò. (068) 466-78-20. ÐÅÌÎÍÒ ÊÎÌÏ’ÞÒÅвÂ. Óñòàíîâëåííÿ òèñÿ çàéâî¿ âàãè òà îòðèìàòè äîâãîñòðîêî«Windows», ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ; îïòè- âèé ðåçóëüòàò. (097) 553-83-57. ì³çàö³ÿ ðîáîòè ñèñòåìè, ä³àãíîñòèêà, ïåðåâ³ðêà Çàïðîøóºìî âñ³õ æ³íîê â³äâ³äàíà â³ðóñè òà ³í. Êîíñóëüòàö³ÿ ïî òåëåôîíó òè ìàñàæíî-òðåíàæåðíèé ñàëîí ÁÅÇÊÎØÒÎÂÍÀ. Ò. (097) 748-21-99, Ðîìàí. «Îðõ³äåÿ». Ñó÷àñí³ òðåíàæåðè, àíÐåìîíò ìîá. òåëåôîí³â. Íåäîðîãî, òèöåëþë³òí³ ìàñàæåðè, ìàñàæ³: ðó÷ÿê³ñíî, øâèäêî. Áóä³âåëüíèê³â, 25/2, íèé, áàíî÷íèé, ìåäîâèé. Ïåðåìîãè, êâ. (3-é ï³ä’¿çä â³ä ð³÷êè, 4-é ïîâ., äî5. Ò. 3-35-40, (098) 872-97-57. ìîôîí 74). Ò. 2-15-75, (067) 288-64-68. Ìàñàæ äîðîñëèì ³ ä³òÿì: êëàñè÷íèé, ìåÐåìîíò ìîá. òåëåôîí³â; â³äíîâëåííÿ äîâèé, ë³êóâàëüíî-ïðîô³ëàêòè÷íèé. Ò. ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ â òåëåôîí³. Ìàã. 3-73-52, (097) 705-77-37. «Ë³õòàðèê» (ïåðåõðåñòÿ ðèíê³â «Ï³âäåííèé», ˳êóâàëüíî-ïðîô³ëàêòè÷íèé ìàñàæ äî«Öåíòðàëüíèé»). Ò. (098) 771-71-96. ðîñëèì òà ä³òÿì – êîðèñíî, âèã³äíî, çðó÷íî. Ò. 2-24-69, Þëÿ, (097) 675-70-88, (063) ÑÅвÑÍÈÉ ÖÅÍÒÐ: òåðì³íîâèé 482-93-98. ðåìîíò òåëåâ³çîð³â ó çàìîâíèêà. ÐåÀêðèëîâå íàðîùóâàííÿ í³ãò³â. Ò. (098) ìîíò ïîáóòîâî¿ òåõí³êè: DVD, ìîí³òîð³â, 260-70-39, (050) 760-91-70. ïèëîñîñ³â, ì³êðîõâèëüîâèõ ïå÷åé. ÃàÌåáë³ íà çàìîâëåííÿ: êóõí³, øàôè-êóïå, ðàíò³ÿ, äîñòàâêà. Ò. 3-85-08, 11:00-20:00, äèòÿ÷³, ãàðäåðîáí³ ê³ìíàòè, òîðãîâ³, îô³ñí³ (067) 363-43-36, (067) 922-61-34. ìåáë³. Ò. (097) 793-14-60, (050) 605-58-70. Ðåìîíò ïðàëüíèõ ìàøèí-àâòîìàò³â ó Êóçíåöîâñüêó; íàäàííÿ êîíñóëüòàö³é; ïðîäàæ. Ò. (097) 944-65-96. Íàáðèäëî æèòè â áîðãàõ, êðåäèòàõ? Íàáåðè «Skype»: llutsk àáî (098) 122-43-42, Ìàéñòåðíÿ «A&Þ»: ðåìîíò ïðàëüíèõ ìàøèí-àâòîìàò³â áóäü-ÿêèõ ìà(050) 108-71-29. ðîê. Ãàðàíò³ÿ òà ï³ñëÿãàðàíò³éíå îáÏîâíà àáî ÷àñòêîâà çàéíÿò³ñòü; äåê³ëüêà ñëóãîâóâàííÿ; çàïðàâêà à/ì êîíäèö³âèä³â çàðîá³òêó. Ò. (098) 260-70-39. îíåð³â. Ò. 2-11-38, (097) 830-64-95. Ïîòð³áåí ðåïåòèòîð äëÿ ï³äãîòîâÐåìîíò ïðàëüíèõ ìàøèí-àâòîìàò³â. Ò. êè äèòèíè äî 1-ãî êëàñó. Ò. (095) (097) 443-57-44. 370-85-54, (067) 362-97-29. ÐÅÌÎÍÒ ÅËÅÊÒÐÎÏËÈÒ; ïîñëóãè åëåêòðèêà, ïåðåíîñ ðîçåòîê; ïåðôîðàòîðí³ ðîÏîòð³áåí çàâñêëàä (ïðîäîâîëü÷à ãðóïà, áîòè (áåç âèõ³äíèõ). (098) 477-08-04. ä/ð ó òîðã³âë³). Ò. 2-33-53. ÐÅÌÎÍÒ ÅËÅÊÒÐÎÏËÈÒ âñ³õ ìàðîê; ïðàÏîòð³áåí ïðîäàâåöü äèòÿ÷èõ òîâàð³â öþºìî áåç âèõ³äíèõ. Ò. 2-22-28, (097) (æ³íêà 23-30ð.). Ò. (067) 798-39-03. 873-19-37. Ðåìîíò õîëîäèëüíèê³â íà äîìó. Ò. (096) Ïîòð³áí³ ñòîðîæ³ Ò. (096) 517-28-17. 453-05-57. «Premiera Film»: â³äåîçéîìêà âåñ³ëü. ßê³ñíèé â³äåîìîíòàæ; çðàçêè íà http:// Ïîòð³áí³: êóõàð, îô³ö³àíò. Ò. (067) premierafilm.blogspot.com. Ò. (097) 945-53-51, 362-27-77. ²ãîð. Ó ïàëàòêó ïðîäàâåöü. Ò. (067) 251-97-69. ³äåîñòóä³ÿ «ËÞÄÌÈËÀ»: öèôðîâà Øóêàþ ðîáîòó ïñèõîëîãà àáî òðåíåðà â³äåîçéîìêà âåñ³ëü+ôîòî íà äèñêó; âè¿çä âëàñíèì òðàíñïîðòîì. Ò. (096) 935-55-68. (ä³â÷èíà 23ð., ä/ð 2ð.). Ò. (096) 903-23-66. ³äåîñòóä³ÿ «KAKTUS-VIDEO» ïðîïîíóº Øóêàþ ðîáîòó áóõãàëòåðà (â/î, çíàííÿ ÿê³ñíó öèôðîâó ôîòî-, â³äåîçéîìêó. Ìóçèêà. ÏÊ, ä/ð 10ð., ä/ð ãîëîâíèì áóõãàëòåðîì). Òàìàäà. Ò. (097) 136-12-72, (098) 443-64-88. Ò. (096) 910-00-92. «25 êàäð» ïðîïîíóº: â³äåî-, ôîòîçéîìØóêàþ ðîáîòó (åêîíîì³÷íà â/î, ä/ð, êà âåñ³ëü, óðî÷èñòèõ ïîä³é; ìîíòàæ; âèãî- êîðèñòóâà÷ ÏÊ, ³íâàë³ä 3 ãð.). Ò. (097) òîâëåííÿ ôîòîàëüáîì³â; ïðîôåñ³éíà àïàðà- 897-31-17. òóðà. ßê³ñíî, äîñòóïíî. Ò. (067) 170-59-90. ³äåî-, ôîòîçéîìêà âåñ³ëü, âèïóñêíèõ, óðî÷èñòèõ ïîä³é; ìîíòàæ, òâîð÷èé ï³äõ³ä; ñòóä³ÿ «Âåºãàñ». Ò. (096) 685-22-21, Ñåðã³é. Çàãóáèëàñÿ ìàëåíüêà, ÷îðíà ñîáà÷êà «ïå³äîçéîìêà âåñ³ëü, óðî÷èñòèõ ïîä³é; ÿê³- ê³íåñ», â³äêëèêàºòüñÿ íà «Òîøà». Ïðîõàíñíèé êîìï’þòåðíèé ìîíòàæ; òâîð÷èé ï³äõ³ä. íÿ ïîâåðíóòè çà âèíàãîðîäó. Ò. 3-32-43, Ò. (096) 738-42-17. Ïðîôåñ³éíà öèôðîâà ôîòîçéîìêà óðî- (098) 334-97-88. ßêùî Âè ñåðäå÷íà, äîáðà, íàä³éíà ëþ÷èñòèõ ïîä³é; ñòâîðåííÿ âåñ³ëüíèõ ôîòîàëüáîì³â. Øâèäêî, ÿê³ñíî, äîñòóïí³ ö³íè. äèíà ³ Âàì ïîòð³áíèé êîòèê ÷è ê³øå÷êà (ï³äë³òêè), çâåðòàéòåñü çà ò. 3-49-36, (067) Çðàçêè ðîá³ò íà http://foto.ucoz.ae. Ò. (097) 183-33-91. 483-07-91. Øóêàþ íàä³éíîãî äîáðîãî ãîñïîäàðÿ Âåñ³ëüíà ìóçèêà; òàìàäà; ìóçè÷íå îôîðìëåííÿ ïðîôåñ³éíèõ òà ðîäèííèõ ñâÿò. Ò. äëÿ ê³øå÷êè 2.5ì³ñ., ñâ³òëî ñ³ðà. Ò. 2-38-95. ³ääàì â õîðîø³ ðóêè öóöåíÿò (2ì³ñ., (067) 363-09-59, (066) 039-00-03. Âåñ³ëüíà ìóçèêà, ³ãðè, êîíêóðñè; âè¿çä ìàìà òàêñà, òàòî íåâ³äîìèé). Ò. (067) âëàñíèì òðàíñïîðòîì. Ò. (097) 436-83-89, 360-18-49. Âòðà÷åíå ÷îðíîáèëüñüêå ïîñâ³ä÷åííÿ ñ.Á (097) 229-42-81. Òàìàäà: âåñ³ëëÿ, þâ³ëå¿. Íåäîðîãî. Ò. ¹210705 íà ³ì’ÿ Ðóä÷óêà Ãðèãîð³ÿ ³êòîðîâè÷à ââàæàòè íåä³éñíèì. (067) 363-14-34. Âòðà÷åíå ÷îðíîáèëüñüêå ïîñâ³ä÷åííÿ ñ.Â-²² ¹084966 íà ³ì’ÿ Äàöþêà Àíäð³ÿ ÂîËÀ̲ÍÓÂÀÍÍß, ÁÐÎØÓÐÓÂÀÍëîäèìèðîâè÷à ââàæàòè íåä³éñíèì. Íß, ÊÑÅÐÎÊÎϲß, ÏÎÑËÓÃÈ ÔÀÊÂòðà÷åíå ÷îðíîáèëüñüêå ïîñâ³ä÷åííÿ ÑÓ, ÄÐÓÊ. Ò. 2-42-32. ñ.Â-1 ¹103112 íà ³ì’ÿ Âîùóêà ²ãîðÿ ³êòî³çèòêè 1000øò./130ãðí.; êîëüîðîâèé äðóê ðîâè÷à ââàæàòè íåä³éñíèì. À4 100øò./25ãðí.; ïë.êàðòêè 1øò./1.50ãðí. Âòðà÷åíèé ñòóäåíòñüêèé êâèòîê (1000øò.); ëèñò³âêè À6 15000øò./999ãðí. Ò. ¹07702144, âèäàíèé ÐÊÅÁ íà ³ì’ÿ Ìåëü(067) 970-54-90, (050) 042-20-02, Êóçíåöîâñüê. íèê ³êòî𳿠Þð³¿âíè, ââàæàòè íåä³éñíèì.

15 ìàð òà

Âñå, î ÷åì ìå÷òàåòñÿ, Íåïðåìåííî ñáóäåòñÿ,  íóæíûé ÷àñ âåçåíèå Ðÿäûøêîì î÷óòèòñÿ. Âåðü â ñâîè âîçìîæíîñòè, Ñèëû è óìåíèÿ, Áóäü ñîáîé è ðàäóéñÿ Æèçíè â Äåíü ðîæäåíèÿ! Ñ óâàæåíèåì êóì Þðà.

Êîíòðîëüí³; ðåôåðàòè; äèïëîìí³; êóðñîâ³ ðîáîòè ç ãóìàí³òàðíèõ íàóê, åêîíîì³êè, ñòàòèñòèêè. Ò. (098) 245-38-42. Çàïðîøóºìî áàæàþ÷èõ íà êóðñè îïåðàòîð³â êîìï’þòåðíîãî íàáîðó; òåðì³í íàâ÷àííÿ 3.5ì³ñ. Ò. 2-50-18, (067) 369-59-01, (098) 859-42-39.

³òàºìî ç 75-ð³÷íèì þâ³ëåºì äîðîãó ìàìó, áàáóñþ, ïðàáàáóñþ ÒÊÀ× Ìàð³þ Íå÷èïîð³âíó!

çíÿ 15 áåðå

³òàºìî ç 35-ð³÷÷ÿì êîõàíîãî ÷îëîâ³êà, òàòà ËÀÃÓÒÓ Ìàêñèìà ²âàíîâè÷à!

Õàé êâ³òíóòü äí³ ÿñêðàâèì öâ³òîì ² áóäóòü â íèõ ñåðäå÷í³ñòü ³ òåïëî, Ùîá ó æèòò³ áóëî ÷îìó ðàä³òè, À ñìóòêó â äóø³ í³êîëè íå áóëî! Ç ïîâàãîþ äðóæèíà, ñèí Âàíÿ, äîíå÷êà Êàòÿ.

³ä ùèðîãî ñåðöÿ â³òàþ ç Äíåì íàðîäæåííÿ ÑËÎÁÎÄÓ Âàñèëÿ ²âàíîâè÷à!

15 áåðåç íÿ

Íåõàé äîðîãà â Òåáå áóäå äîâãà-äîâãà, Ùîá âñå â æèòò³ çàäóìàíå çáóëîñü, À ÷àøà ùàñòÿ áóäå ïîâíà-ïîâíà, Ùîá ÷åðåç â³íöÿ àæ ³ùå ëèëîñü. Íåõàé âåñíà æèâå ó ñåðö³ ÿñíà, Äëÿ â³ðè, äëÿ ëþáîâ³, äëÿ êðàñè! Íåõàé êàëèíà áóäå êâ³òîì ðÿñíà, ² ì𳿠õàé çáóâàþòüñÿ óñ³! Ç ïîâàãîþ ëþáëÿ÷à òåùà.

åçíÿ 16 áåð

³òàºìî ç Äíåì íàðîäæåííÿ ÃÎØÒÓ Îëüãó ²âàí³âíó!

Íåõàé ñüîãîäí³ íàø³ ïðèâ³òàííÿ  Òâîºìó ñåðö³ ëèøàòü äîáðèé ñë³ä. Îòîæ ïðèéìè íàéêðàù³ ïîáàæàííÿ Äîñòàòêó, çëàãîäè é áàãàòî ë³ò. Âñþ äîáðîòó, ÿêà ³ñíóº â ñâ³ò³, Âñþ ðàä³ñòü, ùî æèâå ñåðåä ëþäåé, Íàéêðàù³ âñ³, ùî äî âïîäîáè êâ³òè, Äàðóºìî Òîá³ ó öåé ñâÿòêîâèé äåíü. Íåõàé Ãîñïîäü çàâæäè ó ïîì³÷ áóäå, À Ìàòè Áîæà áåðåæå â³ä çëà. Áàæàºìî çäîðîâ’ÿ, ùàñòÿ é ñèëè, Ðàäîñò³ çåìíî¿ ³ òåïëà! Ç ïîâàãîþ êîëåêòèâ ÏÏ Áîðòí³êà À.À.

³òàºìî ç þâ³ëåºì ÁÎÍÄÀÐ×ÓÊ Ìàð³þ ßê³âíó!

19 á å ð å çíÿ

Ëåò³òü ë³òà, ìîâ íà â³òðó òîïîë³.... À â òèõ ë³òàõ ³ ñîíöå, ³ äîù³. À ìè áàæàºì, ùîá áóëî äîâîë³ Ùàñòÿ ³ âåñåëîù³â â äóø³. Ëþäñüêî¿ øàíè çè÷èì ³ òåïëà, Äîáðîáóòó ³ ùàñòÿ ó ðîäèí³, Ùîá âñÿ á³äà ó áåçâ³ñòü â³ä³éøëà, À ùàñòÿ çàëèøàëîñÿ â³äíèí³! Ç ïîâàãîþ ïåäêîëåêòèâ ÇÎØ ¹5.

åçí ÿ 20 áåð

Ùèðî â³òàºìî ç 50-ð³÷íèì þâ³ëåºì ïåðøó â÷èòåëüêó ÍÂÊ ¹10 ÁÓÖÌÀÉ Ëþäìèëó Ôåäîð³âíó!

²ç þâ³ëåºì ñåðäå÷íî â³òàºìî, ³ä ùèðîãî ñåðöÿ çäîðîâ’ÿ áàæàºìî. Õàé äîâãîþ áóäå æèòòºâà äîðîãà, Ëþáîâ’þ îñâÿ÷åíà ³ ëàñêîþ Áîãà, Õàé ðàä³ñíî â ñåðö³ âîíà ïðîöâ³òàº, À Ìàòè Ïðå÷èñòà íà êðèëàõ òðèìàº. Ãîñïîäü õàé äàðóº íàä³þ é òåïëî Íà ìíî㳿 ë³òà, íà ðàä³ñòü é äîáðî! Ç ïîâàãîþ òà âäÿ÷í³ñòþ áàòüêè òà ó÷í³ 6-À ã³ìíà糿.

Ùèðî â³òàºìî ç 45-ð³÷÷ÿì ÊÎÇÀ×ÊÀ Âàñèëÿ Ìåôîä³éîâè÷à!

20 áåðå çíÿ

Õî÷åìî ïîáàæàòè Âàì ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, ïðîöâ³òàííÿ òà çíà÷íèõ ïðîôåñ³éíèõ óñï³õ³â. Íåõàé Âàñ â óñ³õ ïî÷èíàííÿõ ñóïðîâîäæóº óäà÷à, ðîçóì³ííÿ òà ï³äòðèìêà ç áîêó êîëåã ³ îäíîäóìö³â, à íåïðîñòà ðîáîòà ïðèíîñèòü çàäîâîëåííÿ. Áàæàºìî Âàì çàâæäè çàëèøàòèñÿ òàêèì æå ìîëîäèì, îðãàí³÷íî ïîºäíóþ÷è âèñîêèé ïðîôåñ³îíàë³çì ³ íåàáèÿê³ ÿêîñò³ êåð³âíèêà, ÿêîìó ïðèòàìàííà âîëÿ, ö³ëåñïðÿìîâàí³ñòü ³ øèðîêèé êðóãîç³ð. Íåõàé çáóäóòüñÿ Âàø³ ìð³¿, çàäóìè òà ñïîä³âàííÿ, à â³ðà, íàä³ÿ ³ ëþáîâ çàâæäè áóäóòü Âàøèìè â³ðíèìè ñóïóòíèêàìè ó æèòò³! Ç ïîâàãîþ âàðòà ¹2 ÇÂÂÎ, çì³íà «À».


4

10 (363), 15 áåðåçíÿ 2011 ð.

ßêùî Âè íå îòðèìàëè ãàçåòó, òåëåôîíóéòå 2-42-32

Áåçêîøòîâíà ðåêëàìíî-³íôîðìàö³éíà ãàçåòà «Ì³ñüêèé ÌÀÉÄÀÍ». Çàñíîâíèê, âèäàâåöü òà ðåäàêòîð Êîòåëüíèêîâà Í.Ñ. Ñâ³äîöòâî Р¹375 â³ä 10.12.03ð. Àäðåñà ðåäàêö³¿: 34400, гâíåíñüêà îáë., ì.Êóçíåöîâñüê, ì-í Þâ³ëåéíèé, 7. Òåë./ôàêñ. (03636) 2-42-32, (067) 362-97-27, (095) 830-6-000. E-mail: maydan2000@gmail.com, www.maydan.rv.ua. Òåëåôîíè Êóçíåöîâñüêà äðóêóþòüñÿ áåç êîäà ì³ñòà. Ðîçïîâñþäæåííÿ îïëà÷åíå ðåêëàìîäàâöÿìè.  îêðåìèõ ðåêëàìíèõ ìàòåð³àëàõ çà áàæàííÿì çàìîâíèêà ìîæëèâ³ â³äõèëåííÿ â³ä ïðàâîïèñó. Îáñÿã: îäèí äðóêîâàíèé àðêóø, äðóê îôñåòíèé. Âèêîðèñòàííÿ ìàêåò³â ðåêëàìè áåç óçãîäæåííÿ ç ðåäàêö³ºþ íå äîçâîëÿºòüñÿ. Òèðàæ: 13600 ïðèì. ³ääðóêîâàíî ó ÂÀÒ «Âîëèíñüêà îáëàñíà äðóêàðíÿ», 43010, ì.Ëóöüê, ïð.Âîë³, 27. Ð/ð 26004010607980 ó ÔÊÁ «Ô³íàíñè òà êðåäèò», ÒΠâ гâíåíñüê³é îáë., ÌÔÎ 333603, êîä ªÄÐÏÎÓ 25894576. Çàì. ¹1004

³äïîâ³äàëüí³ñòü çà äîñòîâ³ðí³ñòü ³íôîðìàö³¿ íåñå ðåêëàìîäàâåöü Ðåäàêö³ÿ íàäຠìîæëèâ³ñòü êîíòðîëþ òèðàæó

!

2011_10_  

Ðåêëàìíî-iíôîðìàöiéíà ãàçåòà 15 áåðåçíÿ 2011 ð. Äîñòàâëÿºòüñÿ ÁÅÇÊÎØÒÎÂÍÎ ïî â³âòîðêàõ ÊÓÇÍÅÖÎÂÑÜÊ ÐÀÔÀ˲ÂÊÀ Äîñòàâëÿºòüñÿ ÁÅÇÊÎØÒÎÂÍÎ ïî â³...

Advertisement