Page 1

Äîñòàâëÿºòüñÿ ÁÅÇÊÎØÒÎÂÍÎ ó ïîøòîâ³ ñêðèíüêè òà îô³ñè ì³ñòà Êóçíåöîâñüê ïî â³âòîðêàõ

6

(359) 15 ëþòîãî 2011 ð.

Ðåêëàìíî-iíôîðìàöiéíà

ãàçåòà

òèðàæ 13 400


2

6 (359), 15 ëþòîãî 2011 ð.

Òåðì³íîâî! 4-ê³ì.êâ., 8/9, Âàðàø (öåãëÿíèé áóäèíîê). Ò. 2-62-27, (097) 552-76-16. 4-ê³ì.êâ., 7/9, Âàðàø, 25, 94ì2. Ò. (097) 875-11-17. 3-ê³ì.êâ., 9/9, Âàðàø, 28À. Ò. 3-32-29, (097) 196-49-47. 3-ê³ì.êâ. 8/9, Âàðàø. Ò. (097) 645-60-64. 3-ê³ì.êâ., 7/9, Ïåðåìîãè, 9À. Ò. (096) 111-38-12. Òåðì³íîâî! 3-ê³ì.êâ., 5/5, Áóä³âåëüíèê³â, 8/1 (öåíòð ì³ñòà, ðåìîíò, ë³÷èëüíèêè), ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. (097) 848-30-52, (096) 775-00-68. Òåðì³íîâî! 3-ê³ì.êâ., 5/5, Áóä³âåëüíèê³â (áåç ðåìîíòó, ë³÷èëüíèêè, ²íòåðíåò, òåëåôîí), äåøåâî. Ò. (096) 733-82-35, (096) 947-63-26. 3-ê³ì.êâ., 3/9, Ïåðåìîãè, 61ì2. Ò. (066) 263-17-62. 2-ê³ì.êâ., 7/9, êóòîâó, Áóä³âåëüíèê³â, 21. Ò. (097) 763-35-63. 2-ê³ì.êâ., 6/9, Âàðàø. Ò. (067) 360-23-54. 2-ê³ì.êâ., 3/9, Âàðàø, 43 (íîâîáóäîâà, öåãëÿíèé áóäèíîê). Ò. (067) 362-79-59. 1-ê³ì.êâ., 9/9, Åíåðãåòèê³â, 11 (37.7ì2, ðåìîíò, ë³÷èëüíèêè, ²íòåðíåò). Ò. 3-26-26, (067) 906-71-44. 1-ê³ì.êâ., 5/9, Åíåðãåòèê³â, 11. Ò. (067) 268-56-46. 1-ê³ì.êâ., 5/9, Âàðàø, 43 (41ì2, íîâèé öåãëÿíèé áóäèíîê). Ò. (097) 926-19-61. 1-ê³ì.êâ., 5/5 (íîâà ï’ÿòèïîâåðõ³âêà). Ò. 3-34-65, (097) 889-36-23. Òåðì³íîâî! 1-ê³ì.êâ., 5/5, Áóä³âåëüíèê³â (ðåìîíò, ë³÷èëüíèêè). Ò. (098) 690-58-76, (098) 689-82-28. 1-ê³ì.êâ., 2/5, Áóä³âåëüíèê³â (òåëåôîí, ë³÷èëüíèêè). Ò. 3-66-76. 1-ê³ì.êâ., 1/5, Áóä³âåëüíèê³â (á³ëÿ ë³êàðí³, áåç ðåìîíòó). Ò. (097) 346-26-89. 1-ê³ì.êâ., Åíåðãåòèê³â, 15, 27ì2. Ò. (067) 251-28-46. 1-ê³ì.êâ., Øòîðìîâå (á³ëÿ ªâïàòîð³¿). Ò. (067) 982-35-21. Êîòåäæ, Âîëîäèìèðåöü, âóë.˳ñîâà-Ïîëÿíà (ÁÀÌ, 2-ïîâ., 160ì2, íàâêðóãè ë³ñ, ïîðó÷ 2 ñòàâêè, àñôàëüò, ìîæëèâî ï³ä äà÷ó), ³í. âàð³àíòè. Ò. (098) 990-22-80, (066) 806-77-45. Êîòåäæ, ñ.Áàáêà (öåíòð, íåäîáóäîâàíèé, 18ñîò., ïðèâàòèçîâàíèé). Ò. (063) 216-74-16. Áóäèíîê, Âîëîäèìèðåöü (ó íàïðÿìêó ñ.Äîâãîâîëÿ, äåðåâ’ÿíèé, íåäîáóäîâàíèé). Ò. (097) 365-08-00. Áóäèíîê, ñ.Ñò.×àðòîðèéñüê (0.2ãà), ñòàí õîðîøèé. Ò. (098) 946-51-42. Áóäèíîê, ñ.Ñîïà÷³â (12õ14, öåãëÿíèé, õë³â, ãàðàæ, ñàäîê, âîäà, 1ãà), 50òèñ.ó.î. Ò. (098) 837-37-32. Áóäèíîê, ñ.Ñîïà÷³â (íîâèé, ãîñïîäàð÷³ ñïîðóäè, àñôàëüò, ïîðó÷ ë³ñ, êàð’ºð, ìàãàçèí). Ò. (098) 837-26-50, (097) 198-57-44. Áóäèíîê, ñ.²âàí÷³ (öåíòð, öåãëÿíèé, 25ñîò., õë³â, ç äîêóìåíòàìè). Ò. (096) 841-00-17. Áóäèíîê, âóë.Êóð÷àòîâà (3 ð³âíÿ, ãàðàæ íà 2 à/ì, ë³òíÿ êóõíÿ, òåïëèöÿ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà, ñàä). Ò. (067) 597-63-33. Áóäèíîê, Ðàôàë³âêà (10ñîò., 87ì2, 4 ê³ì., âàííà, òóàëåò, êîòåëüíÿ, êóõíÿ 13ì2, âîäà). Ò. (097) 838-18-81, (097) 179-50-08. Áóäèíîê (30êì â³ä Êóçíåöîâñüêà, 50ì2, âñ³ çðó÷íîñò³, 0.6ãà). Ò. (096) 320-89-74. ×àñòèíó áóäèíêó, ñ.Çàáîëîòòÿ (46ì2, öåíòð ñåëà, ïîòðåáóº âíóòð³øí³õ ðîá³ò, ïðèâàòèçîâàíèé). Ò. (096) 569-57-11. Õàòó, ñ.Êîëî䳿 (1ãà, ïðèâàòèçîâàí³). Ò. (096) 259-86-54. Äà÷ó 11ñîò. (áóäèíîê, ñàðàé, äåðåâà, êóù³, âèíîãðàä, ïðèâàòèçîâàíó). Ò. (068) 145-66-04. Äà÷ó çà ìîëîêîçàâîäîì (ÏÒÅÌ). Ò. 3-45-28, (067) 276-52-69, Ãàëÿ. Äà÷ó 5ñîò. ð-í àåðîïîðòó (ñâ³òëî, âîäà, ñàðàé, òóàëåò, äåðåâà, êóù³, âèíîãðàä òà ³í.). Ò. 2-23-18, (097) 799-42-25. Äà÷ó, ð-í àåðîïîðòó (îáëàøòîâàíó äëÿ ïðîæèâàííÿ, âñ³ çðó÷íîñò³). Ò. (098) 80689-03. Äà÷íó ä³ëÿíêó, ð-í çàë³çíè÷íî¿ ñòàíö³¿. Ò. (097) 297-81-67. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä çàáóäîâó, 23ñîò., Ñò.Ðàôàë³âêà. Ò. (096) 643-98-66. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó 70ì2, Áóä³âåëüíèê³â. Ò. (067) 362-33-77. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó 0.25ãà, ð-í «Ðèáàöüêî¿ õàòèíè» (ïðèâàòèçîâàíó, º äåðæ. àêò). Ò. (097) 480-29-31. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó 0.25ãà, ñ.Ïðîì³íü (11 êì â³ä Ëóöüêà, áóäèíîê 25ì2, öåãëÿíèé, ãàç, âîäà, îïàëåííÿ, áåòîííèé çàá³ð). Ò. 3-94-02, (067) 671-52-26. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó 0.15ãà, ì-í «Ï³âí³÷íèé1» (íàâïðîòè Âàðàø, 20, ñâ³òëî, âîäà, äåðæ. àêò, äîçâ³ë íà çàáóäîâó). Ò. 2-21-44 äî 21:00, (097) 345-86-36. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä çàáóäîâó, 0.12ãà, ð-í Þâ³ëåéíîãî. Ò. (097) 672-42-06, (096) 367-43-26.

409

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä çàáóäîâó, 0.15ãà, Ðàôàë³âêà (º äåðæ. àêò, òåõïàñïîðò íà çàáóäîâó). Ò. (067) 148-58-46. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä çàáóäîâó, 0.12ãà, Ðàôàë³âêà (º äåðæ. àêò). Ò. (067) 360-50-23. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ñ.Áàáêà (ñòàðà õàòà, ñàðàé÷èê òà ³í.). Ò. (098) 790-98-76. Äâ³ çåìåëüí³ ä³ëÿíêè ï³ä çàáóäîâó, 0.12ãà, äåðæ. àêò: Ñò.Ðàôàë³âêà (ôóíäàìåíò), Ðàôàë³âêà. Ò. (067) 870-26-28, (097) 426-01-07. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó 0.7ãà, ñ.Ñóõîâîëÿ (áóäèíîê äåðåâ’ÿíèé, ãîñïîäàðñüê³ ñïîðóäè: ë³òíÿ êóõíÿ, ñàðàé, êðèíèöÿ). Ò. (067) 231-17-78. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä çàáóäîâó, 0.15ãà, Ðàôàë³âêà (öåíòð, ç áóäìàòåð³àëàìè). Ò. (067) 304-09-87. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä çàáóäîâó, 10ñîò., íåäàëåêî â³ä ì³ñòà. Ò. (098) 842-21-68. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä çàáóäîâó (25ñîò., ïðèâàòèçîâàíó, º äåðæ. àêò, òåõïàñïîðò íà çàáóäîâó). Ò. (098) 476-69-39.

ÎÃÎËÎØÅÍÜ Ó ÊÎÆÅÍ Ä²Ì

À/ì «ÂÀÇ-2109» 89ð.â., ñòàí õîðîøèé, íåäîðîãî. Ò. (096) 446-55-13. À/ì «ÂÀÇ-21063» 89ð.â., 1.3ê, çåëåíèé, íå ãíèëèé, íå âàðåíèé, ñòàí õîðîøèé, 2300ó.î. Ò. (067) 697-67-30. À/ì «Ñëàâóòà» 2006ð.â., 1.2³, ãàç-áåíç., 30òèñ.êì. Ò. (096) 794-11-47. Ì/ö «Stinger» 2008ð.â., ñïîðò-òóðèçì, àêóðàòíå âîä³ííÿ, 3000êì, 11òèñ.ãðí. Ò. (097) 805-07-12. Ì/ö «ßâà-250» 60ð.â., ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. (067) 382-28-81, (066) 823-55-75. ̳í³-òðàêòîð «Iseki» (2-êîðïóñíèé ïëóã, ôðåçà), 23ê/ñ, ñòàí â³äì³ííèé, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 3-76-06, (096) 455-43-75. Òðàêòîð «Ò-40» 89ð.â., ïåðåäíüîïðèâ³äíèé, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. (067) 672-28-22. Ïðè÷³ï äî ëåãêîâîãî à/ì, îáøèòèé. Ò. Òåðì³íîâî! Öåõ 198ì2, Ðàôàë³â(097) 861-29-02, (098) 824-08-23. êà. Ò. (098) 514-99-65. Çàï÷àñòèíè «Opel-Rekord» 2.2³: êðèøêó êàïîòà, ãîëîâêó äâèãóíà, êîðîáêó ïåðåäà÷. Òîðã³âåëüíèé ïàâ³ëüéîí 16ì 2 , ð-ê Ò. (097) 480-29-31. «Ï³âí³÷íèé». Ò. (096) 738-43-74. ³äïðàöüîâàíå ìàñòèëî, 60ë. Ò. (067) Òîðã³âåëüíèé ïàâ³ëüéîí, ð-ê «Öåíòðàëü- 549-10-24. íèé» (çðó÷íå ì³ñöå). Ò. (098) 591-89-88. Øèôåð; öåìåíò; öåãëó: áóä³âåëüíó, ñèë³êàòíó, âîãíåòðèâêó, ëèöþâàëüíó; êàì³íü Ïðèì³ùåííÿ âçóòòºâî¿ ìàéñòåðí³, ÷åðâîíèé; ùåá³íü; áëîêè ç â³äñ³âó; øëàêîð-ê «Öåíòðàëüíèé» (ïîðÿä ç øâåéáëîêè; ï³íîáëîêè; ðàêóøíÿê; âàïíî; äîøíîþ ìàéñòåðíåþ). Ôîòî íà êè; áðóñ; ÄÂÏ. Ò. (097) 488-62-18. www.kuznyaboard.rv.ua. Ò. (098) 328-87-15, (099) 344-05-71. Êàì³íü; ùåá³íü; ï³ñîê; ÷îðíîçåì; òîðô. Äîñòàâêà «ÌÀÇ» (10ò) ó çðó÷2 Òåðì³íîâî! Ìàãàçèí 20ì , ð-ê «Öåíòíèé äëÿ Âàñ ÷àñ. Ò. (067) 954-20-82. ðàëüíèé» (ïðîäîâîëü÷èé ðÿä). Ò. (097) 50670-94. Êàì³íü áóä.; ÷åðâîíèé êàì³íü; ùåá³íü; Ìàãàçèí 25ì 2, Âîëîäèìèðåöü (íà êðè- â³äñ³â, ï³ñîê. Äîñòàâêà (3-15ò). Ò. (098) òîìó ðèíêó «Íåêòàð»); â³òðèíè. Ò. (098) 771-85-26. 985-54-29. Ïëèòè ïóñòîòí³, ñòàíäàðòí³, íåñòàíÃàðàæ 6õ12, ð-í òåïëèöü, íåäîáóäîâà- äàðòí³; áëîêè ôóíäàìåíòí³; êåðàìç³ò; ºâðîíèé. Ò. (066) 714-32-12. ïàðêàíè, 20 âèä³â (ìîæëèâå óñòàíîâëåíÃàðàæ â êðåäèò, 10õ4, ð-í õë³áîçàâîäó íÿ); êîëîäÿçí³ ê³ëüöÿ; ðàêóøíÿê; öåãëó – (380V, ñèãíàë³çàö³ÿ, âîðîòà 3õ3). Ò. (093) íîâ³; ïëèòè Ï-îáðàçí³; ìåòàëîïëàñòèêîâ³ 349-75-03. â³êíà; äâåð³ ì³æê³ìíàòí³ «ÌÀÊ», Òåðíîï³ëü, Ãàðàæ 9õ4, ð-í «Îêîëèö³» (ïîá³ëåíèé, øïîíîâàí³. Äîñòàâêà. Ò. (098) 372-05-54. ïîôàðáîâàíèé «ï³ä êëþ÷», âîðîòà 2.5õ2.5, ñâ³òëî). Ò. 2-30-56, (097) 744-32-61. Êàì³íü; ùåá³íü; öåãëó (÷åðâîíó, Ãàðàæ, ð-í «Îêîëèö³». Ò. (067) 177-89-74. á³ëó, âîãíåòðèâêó, ëèöþâàëüíó); Ãàðàæ 6õ4, ð-í «Îêîëèö³», ñòàí õîðîï³ñîê. Äîñòàâêà áåçêîøòîâíî. Ò. øèé. Ò. (067) 363-84-40. 3-42-02, (067) 956-96-45. Ãàðàæ 6õ4, ð-í «Îêîëèö³» (ïîá³ëåíèé, ïîôàðáîâàíèé, ïëèòè ïóñòîòí³, âîðîòà ªâðîáëîêè â³áðîïðåñîâàí³ 20õ20õ40, 2.5õ2.5). Ò. (096) 517-28-12. 20õ12õ40; ïàðàïåòè; äàøêè íà ñòîâï÷èêè; Ãàðàæ, ð-í òåëåâåæ³, íåäîáóäîâàíèé áîðäþðè; ïëèòêó òðîòóàðíó, ëèöþâàëüíó (80% ãîòîâíîñò³). Ò. (096) 487-02-01. (ð³çí³ êîëüîðè); ëîòêè; ºâðîïàðêàíè; áëîÃàðàæ 6õ6, ð-í òåëåâåæ³ (90% ãîòîâ- êè «ðâàíèé êàì³íü»; áðóê³âêà. Äîñòàâêà. Ò. íîñò³). Ò. (097) 346-26-89. (096) 226-56-68. Ãàðàæ, ð-í òåëåâåæ³ (çðó÷íèé çà¿çä, ñâ³òëî). Ò. (067) 801-21-86. Êàì³íü; ÷åðâîíèé êàì³íü; ùåá³íü; À/ì «Geely CK» 2007ð.â., 1.5, ÷îðíèé, ï³ñîê; â³äñ³â; ÷îðíîçåì; òîðô. Äîïîâíèé åë. ïàêåò, ñòàí â³äì³ííèé. Ò. 3-23-51, ñòàâêà. Ò. 3-85-16, (097) 190-99-16. (098) 057-24-51. À/ì «Chevrolet-Lacetti» 2005ð.â., 1.8, Äîøêè: îáð³çàí³, íåîáð³çàí³; áðóñ; áàë83òèñ.êì., óí³âåðñàë, îäèí âëàñíèê, ãàðàæ- êè; êðîêâè. Äîñòàâêà. Ò. (098) 599-29-67, íå çáåð³ãàííÿ, ñâîº÷àñíèé ñåðâ³ñ, ñòàí (096) 591-84-61. â³äì³ííèé. Ò. (063) 076-36-56. À/ì «Chevrolet-Aveo», äâèãóí «Opel» гäê³ øïàëåðè, ð-ê «Ï³âí³÷íèé», 1.5, ìîæëèâà ÷àñòêîâà îïëàòà. Ò. (099) 16. Ò. (097) 012-22-93. 329-03-32, (067) 832-63-82. À/ì «Citroen-Berlingo» 2003ð.â., 1.9ä, Ðàìó áàëêîííó 6ì, äåðåâ’ÿíó, á/â 4ð; ïàñàæèð., ñòàí â³äì³ííèé. Ò. (097) 952-73-10. áëîê áàëêîííèé; â³êíî ç æàëþçÿìè, áåç À/ì «Ford-Transit» 2003ð.â., 2.0òë³, âàí- ðàìè. Ò. (098) 880-33-26. òàæî-ïàñ., 230òèñ.êì, á³ëèé, ñòàí õîðîøèé. Ðàìè áàëêîíí³, äåðåâ’ÿí³, ïîôàðáîâàí³, Ò. (067) 380-10-99. íîâ³. Ò. (098) 504-65-71. À/ì «Ford-Orion» 86ð.â., 1.6á, 2500ó.î., òîðã. Ò. (097) 722-91-81. ³êíà «WDS» â³ä âèðîáíèêà, À/ì «Opel-Astra» 2006ð.â., 1.4, ÷îðíèé, 4-êàì., «Trio» 3-êàì. Ö³íè Âàñ çäèñåäàí. Ò. (067) 477-21-65. âóþòü! Ò. (098) 514-99-65, (098) 419-60-90. À/ì «Opel-Kadett» 87ð.â., 1.3ê, 5-äâåðíèé, õåò÷áåê. Ò. (097) 195-69-08. Ñò³íêó, Êîñòîï³ëü, «ãîð³õ», ñòàí õîðîÌ/à «VW LT-35» 2001ð.â., äèç., ÷åðâîíèé, âàíòàæî-ïàñàæèð., 6 ì³ñöü. Ò. (097) øèé. Ò. 3-80-77, (097) 618-46-29. Ñò³íêó; ñïàëüíþ, Ïðèáàëòèêà; êóõíþ, 751-11-62. À/ì «Mercedes Vito-111» 2006ð.â., ïà- Ïîëüùà – á/â. Ò. (096) 860-69-30. ñàæèð. Ò. (097) 330-45-50. Ñò³íêó, ñò³ë êîìï’þòåðíèé. Ò. À/ì «Mitsubishi-Galant» 90ð.â., 1.8³, ÌÏÇ, 3-44-78, (096) 394-47-48. ñèãí., ö/ç, ãàðàæíå çáåð³ãàííÿ, íå ãíèëèé, ñòàí ³äåàëüíèé, ö³íà äîãîâ³ðíà, òîðã. Ò. (097) Äèâàí, Á³ëîðóñ³ÿ; äâåð³ ì³æê³ìíàòí³, 5øò. 526-66-76. À/ì «Mitsubishi-Galant» 86ð.â., 1.6 ãàç- – íåäîðîãî. Ò. 3-52-82, (067) 599-16-64. Äèâàíè äèòÿ÷³, 2øò., á/â. Ò. 3-60-32, áåíç., ç äîêóìåíòàìè, ï³ñëÿ ÄÒÏ àáî ïî çàï÷àñòèíàõ + 2 äâèãóíè, ãàçîâó óñòàíîâêó. (098) 719-79-44. Ì’ÿêó ÷àñòèíó (äèâàí êóòîâèé, 2 êð³ñëà). Ò. (096) 757-30-67. À/ì «Mazda-626 GLX» 87ð.â., åë. ïà- Ò. (097) 682-10-25. Ì’ÿêó ÷àñòèíó, êóòîâó, «êàâîâó», á/â 1ð., êåò, 3600ó.î. Ò. (098) 416-56-49, (098) ñòàí õîðîøèé. Ò. 3-63-12, (097) 442-65-16. 830-80-58. Ìåáë³ äëÿ êóõí³, ïðèõîæî¿, ê³ìíàòè. Ò. À/ì «BMW-520» 90ð.â., 2.0³, òåìíî(097) 644-59-82. ñ³ðèé «ìåòàë³ê». Ò. (097) 994-43-08. Øàôó 4-äâåðíó ç àíòðåñîëÿìè. Ò. (067) À/ì «ÃÀÇ-3302» 2004ð.â., 2.3á 406, áîðòîâèé; àâòîçàï÷àñòèíè «Mercedes»: 124, 362-34-00, (067) 362-33-70. Êóõíþ; êóõîííèé êóòî÷îê ç³ ñòîëîì – 190. Ò. (098) 279-15-77. À/ì «ÃÀÇ-31105» 2007ð.â. Ò. (097) á³ë³; ïðèõîæó, Ïîëüùà; ñïàëüíþ; ñò³íêó; ñò³ë æóðíàëüíèé; òóìáó ï³ä TV (äóáîâèé øïîí). 626-98-14. À/ì «ÃÀÇ-24» 79ð.â., «×åøêà», 2.0ä, Ò. (097) 574-93-64, (097) 483-07-86. Ìîäóëüíó ñèñòåìó äèòÿ÷ó «Êîìá³»: á³ëèé, 1200ó.î. Ò. (098) 405-11-14. À/ì «ÂÀÇ-21063» 84ð.â., íåäîðîãî, íà ë³æêî+ìàòðàö, ñò³ë, øàôà), ñòàí â³äì³ííèé, õîäó. Ò. (068) 226-20-72. 2500ãðí. Ò. 3-17-74, (097) 799-00-74.

Êîëÿñêó çèìîâî-ë³òíþ «Murano», ñ³ðó, ñòàí â³äì³ííèé. Ò. (097) 827-64-45. Êîëÿñêó çèìîâî-ë³òíþ äëÿ äâ³éíÿò «Adbor», íåäîðîãî. Ò. (096) 738-56-77. Êîëÿñêó çèìîâî-ë³òíþ «Galax», êîë³ð «ï³ñî÷íèé», ñòàí â³äì³ííèé, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 3-82-12, (063) 713-86-61. Êîëÿñêó çèìîâî-ë³òíþ, ñòàí õîðîøèé. Ò. (098) 842-21-68. Êîëÿñêó çèìîâî-ë³òíþ «Aro Neam Hugo», óêîìïëåêòîâàíó, ñòàí â³äì³ííèé, 1200ãðí. Ò. (067) 162-69-67. Êîëÿñêó çèìîâî-ë³òíþ «Geoby», ÷åðâîíó, 3-êîë³ñíó, 800ãðí. Ò. 2-21-44, (097) 345-86-36. Êîëÿñêó çèìîâî-ë³òíþ «Òàêî», óêîìïëåêòîâàíó, ñòàí äóæå õîðîøèé. Ò. 3-50-32, (068) 139-50-51. Êîëÿñêó çèìîâî-ë³òíþ «Vivaro-Adbor», ñòàí â³äì³ííèé. Ò. 2-29-85, (096) 750-99-02. Âîçèê «Geoby», ñèí³é, óêîìïëåêòîâàíèé, ñòàí õîðîøèé, 500ãðí. Ò. 3-94-34, (067) 942-27-75. Âîçèê çèìîâî-ë³òí³é, ñàëàòîâèé, ç 6ì³ñ., 550ãðí; âåëîñèïåä ç ðó÷êîþ, 250ãðí. Ò. (096) 686-39-70. Âîçèê îñ³ííüî-ë³òí³é «Chicco». Ò. (096) 320-43-10. Ïðàëüí³ ìàøèíè; åëåêòðîïëèòè; õîëîäèëüíèêè; ìîðîçèëüí³ êàìåðè òà ³í. – ͳìå÷÷èíà, á/â, ñòàí õîðîøèé. Ò. (067) 594-59-42. Õîëîäèëüíèê «×èíàð 4», íåäîðîãî. Ò. (066) 388-63-24. Õîëîäèëüíèê «Äíåïð-2Ì» 1-êàì., á/â, 380ãðí. Ò. (096) 951-44-70. Õîëîäèëüíèêè: «Äíåïð», «Ñàðàòîâ»; ïðàëüíó ìàøèíêó «Ðèãà»; øâåéíó ìàøèíêó «Ëàäà». Ò. (096) 860-69-30. Ïîáóòîâó òåõí³êó ç ͳìå÷÷èíè: åëåêòðîïëèòè, õîëîäèëüíèêè, ìîðîçèëüí³ êàìåðè òà ³í. Ò. (098) 780-41-01. ̳êðîõâèëüîâó ï³÷ «Digital» (íåðæàâ³éêà). Ò. (067) 363-26-73. Ìîí³òîð «LG»; ì³í³-åëåêòðîñòàíö³þ; â³äåîìàãí³òîôîí. Ò. (067) 362-34-00, (067) 362-33-70. Êîìï’þòåð: Celeron D 3.2 GHz/DDR2 1Gb/Radeon X300 256Mb/HDD 160Gb/ DVD-ROM/ ìîí³òîð TFT 17", 2200ãðí. Ò. 3-79-35, (095) 427-53-76, (096) 409-37-16. Ñèñòåìíèé áëîê: AMD Phenom 2 X4 945 3.0GHz/MB Gigabyte GA770TA-UD3/2Gb DDR3/HDD 500Gb/ Radeon HD 5570 512Mb/DVD-RW NEC/Chieftec 400W CHP-400F ATX 2.3/êîðïóñ ASUS TA-863. Ò. (097) 494-23-65. Ñèñòåìíèé áëîê: AMD Sempron 2200+/DDR 512Mb/HDD 80Gb sata/CDRW, DVD/Radeon 9550/FDD 3.5". Ò. (067) 587-40-46. ÁÔÓ «HP Photosmart C3183» (ïðèíòåð +ñêàíåð+êîï³ð), 380ãðí. Ò. (098) 221-56-06. Òåðì³íîâî! Øóáó, íóòð³ÿ, ð.48-50, 1600ãðí. Ò. 3-17-98, (067) 738-30-13. Ñïîðòèâíèé îäÿã («adidas», «Reebok») – íîâèé â³ää³ë, ìàã. «Êîë³áð³ñ». Íàø³ ö³íè òà ÿê³ñòü Âàñ ïðèºìíî çäèâóþòü! Ïàëüòî ÷îðíå, áåæåâå; äóáëÿíêó áîðäîâó, ã³ð÷è÷íó, ð.44-46; ÷îáîòè-áîòôîðäè, çèìîâ³, áîðäîâ³, ð.39 – âñå ïî 150ãðí. Ò. 3-96-79, (067) 927-58-56. Ïàëüòî çèìîâå, æ³íî÷å, ð.48-52, 2øò. Ò. 3-73-20, (097) 431-89-55. Âåñ³ëüíó ñóêíþ, îäèí ðàç âäÿãíåíó, ð.46. Ò. (097) 672-42-06, (096) 367-43-26. Âåñ³ëüíó ñóêíþ, ñòàí õîðîøèé, 400ãðí. Ò. (096) 730-11-60. Òðåíàæåð «Á³ãîâà äîð³æêà», åëåêòðè÷íèé, 3500ãðí. Ò. (067) 672-99-51, Ãåííàä³é. ×îâåí «Ëèñè÷àíêà», íàäóâíèé, 2-ì³ñíèé. Ò. (067) 362-33-61. Àêâàëàíã «ÀÑÂ-2», ñòàí õîðîøèé, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. (096) 757-30-67. ϳñòîëåò «Àëüôà» 440-4ìì (Ôëîáåðà), çíèæêà 50%. Ò. (098) 722-05-88. Áàÿí «Òóëüñüêèé», ñòàí õîðîøèé, 100ãðí. Ò. (097) 169-61-22. Ìåäè÷íèé ïðåïàðàò «Êàðèïàçèì», Ðîñ³ÿ, äëÿ ë³êóâàííÿ ñóãëîá³â, ì³æõðåáöåâèõ ãðèæ. Ò. 2-20-09, (097) 226-28-86. Íàòóðàëüíà ë³êóâàëüíî-ïðîô³ëàêòè÷íà ïðîäóêö³ÿ êîìïàí³¿ «Â³âàñàí». ²íôîðìàö³ÿ, çàìîâëåííÿ çà òåë. 3-58-33, (067) 362-97-50. Ëîì ñð³áëà. Ò. (097) 805-07-12.

Çâàðþâàëüíèé àïàðàò «Ïàòîí ÑÒØ-250», 200ãðí. Ò. (096) 768-79-81. Ñâèíþ (òóøêîþ àáî æ/â). Ò. (096) 226-56-68. Ñâèíþ, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. (096) 246-77-29. Ñâèíþ 150-160êã, ì’ÿñíî¿ ïîðîäè. Ò. (097) 770-87-71. Ñâèíþ, 140êã æ/â. Ò. (096) 798-09-79. Ñâèíþ 140êã, òóøêîþ, ïîëîâèíó òóøêè, æ/â, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. (096) 316-21-26. Ñâèíþ 130-140êã. Ò. (098) 522-83-94. Ñâèíþ. Ò. (097) 672-13-79. Ñâèíþ, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. (097) 190-26-83. Êàáàíà, 140êã æ/â, 18ãðí/êã. Ò. (097) 401-89-94. Êàáàíà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. (098) 455-20-63. Êàáàíà; êîðîâó ä³éíó, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. (067) 890-34-40. Ïîðîñÿò 5ì³ñ. (äëÿ ãîä³âë³). Ò. (097) 321-74-48. Òåëÿ, òóøêîþ, íåäîðîãî. Ò. (067) 382-01-72. Áàðàíèíó, 35ãðí/êã. Ò. (097) 861-29-02, (098) 824-08-23. Íàñ³ííÿ âèñîêî¿ ÿêîñò³, ìàã. «Ñâ³ò íàñ³ííÿ», Ðàôàë³âêà, âóë. Çàë³çíè÷íà. Ò. (098) 079-36-60. Äðîâà áåðåçîâ³. Ò. (097) 526-66-71. ×àñòêó á³çíåñó (âîäà ãëèáîêîãî î÷èùåííÿ «Ôîíòå»). (067) 371-04-07, Ìàêñèì. Ïóò³âêó íà 2-õ â Òóðå÷÷èíó â ô³ðìè «Áàóåð» (8 äí³â + ñí³äàíîê + åêñêóðñ³¿), 1.0326.05, 1600ãðí (íå âðàõîâóþ÷³ ïåðåë³ò). Ò. (097) 250-34-79.

2-ê³ì.êâ. Ò. (096) 752-85-97. 2-ê³ì.êâ. Ò. (098) 971-50-60. 2-ê³ì.êâ. (1-4)/5, Áóä³âåëüíèê³â. Ò. (097) 763-35-63. Òåðì³íîâî! 1-ê³ì.êâ., Ïåðåìîãè (áàæàíî ð-í ñîáîðó). Ò. (097) 848-60-97, (097) 979-32-22. Êâàðòèðó, 1/9, Âàðàø, 13, 17, Ïåðåìîãè, 4, 13, áàæàíî êóòîâó. Ò. (097) 252-29-99. Áëîê-ê³ìíàòó, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿. Ò. (096) 463-45-90, (096) 517-65-41. Äà÷ó ç áóäèíî÷êîì, ãàðíó, äîðîãî. Ò. (097) 321-22-22. À/ì «Ford-Sierra», óí³âåðñàë, áåç äîêóìåíò³â. Ò. (096) 386-79-49. À/ì «ÂÀÇ» àáî ³íîìàðêó â õîðîøîìó ñòàí³ (ìîæëèâî áèòó, ãíèëó, ÿêà ïîòðåáóº ðåìîíòó). Ò. 3-99-05, (097) 205-74-08. À/ì: «ÂÀÇ», «Ñëàâóòà», ³íîìàðêó, ñòàí õîðîøèé (ìîæëèâî, ÿêèé ïîòðåáóº ðåìîíòó). Ò. (098) 469-20-99. À/ì «ÇÀÇ-Òàâð³ÿ 1102» (ìîæëèâî, ÿêà ïîòðåáóº ðåìîíòó). Ò. 3-77-46, (093) 784-39-50. Àêóìóëÿòîðè ñòàð³. Ò. (098) 830-81-01. Ëåùàòà âåëèê³. Ò. (096) 252-47-90. Ìåòàëîáðóõò; ð³çàííÿ, âèâ³ç, äîðîãî. Ò. (067) 382-30-24, ²ãîð, (096) 733-75-31, Ñåðã³é. Áðóõò âñ³õ ìåòàë³â. Íàð³çàííÿ, òðàíñïîðò. Ò. (096) 453-05-57. Åëåêòðîã³òàðó. Ò. (096) 156-31-42. Ô³ëüìîñêîï äëÿ ïîêàçó ä³àô³ëüì³â. Ò. 3-51-00, (098) 992-77-63. Àêö³¿ ÂÀÒ «Çàõ³äåíåðãî», «Óêðòåëåêîì» òà ³í. â³äêðèòèõ àêö³îíåðíèõ òîâàðèñòâ. Ò. 3-25-69, (067) 765-27-58. Àêö³¿ «Çàõ³äåíåðãî». Ò. 3-13-88, (097) 204-92-38.

4-ê³ì.êâ., 4/5, Ïåðåìîãè, ðîçãëÿíó ð³çí³ âàð³àíòè. Ò. (067) 438-37-70. 4-ê³ì.êâ., 2/9, Âàðàø íà 1+2, ³í. âàð³àíòè. Ò. (067) 589-30-84. 4-ê³ì.êâ., 2/5, Ïåðåìîãè íà 2+äîï. àáî ïðîäàì. Ò. (096) 975-62-40. 3-ê³ì.êâ. 7/9, Ïåðåìîãè íà 1+äîï. Ò. (096) 111-38-12. 3-ê³ì.êâ., 5/5, Áóä³âåëüíèê³â íà 1+äîï., 2+äîï. Ò. 2-28-85. 3-ê³ì.êâ., 5/5 íà 1+äîï. àáî ïðîäàì. Ò. 3-57-68, (097) 321-24-35. 3-ê³ì.êâ., 5/5, Áóä³âåëüíèê³â íà 2+äîï. Ò. (098) 885-50-42. 3-ê³ì.êâ., 4/9, Ïåðåìîãè íà 2+äîï. Ò. 3-87-41, (096) 643-77-53. 3-ê³ì.êâ., 4/5, Áóä³âåëüíèê³â íà 1+äîï, 1+1. Ò. (097) 756-26-85. 3-ê³ì.êâ., 3/5, Áóä³âåëüíèê³â, 13 íà 2+äîï. àáî ïðîäàì. Ò. (096) 373-80-55. 3-ê³ì.êâ, 1/10 (öåãëÿíèé áóäèíîê) íà 1+äîï. àáî ïðîäàì (ìîæëèâî ï³ä îô³ñ). Ò. (098) 674-12-46. 2-ê³ì.êâ., 9/9, Âàðàø íà êâàðòèðó, Ëóöüê àáî ïðîäàì. Ò. (067) 389-76-85. 2-ê³ì.êâ., 5/9, Âàðàø íà 1+äîï., óñ³÷åíó. Ò. 3-42-02 (ââå÷åð³), (097) 956-96-45. 2-ê³ì.+äîï., 5/9, Áóä³âåëüíèê³â íà 3-ê³ì., (3-5)/9. Ò. (098) 375-52-34. 2-ê³ì.êâ., 1/9, çðó÷íó ï³ä îô³ñ íà 3+äîï., Âàðàø, Ïåðåìîãè àáî ïðîäàì. Ò. (098) 440-95-85.

2-ê³ì.êâ., ì.Òèðàñï³ëü, Ïðèäí³ñòðîâ’ÿ (öåíòð ì³ñòà, ãàðàæ) íà 2-ê³ì., êð³ì 1, 9 ïîâ., Êóçíåöîâñüê. Ò. 3-17-93. 1-ê³ì.êâ., 9/9, Áóä³âåëüíèê³â íà 2+äîï. Ò. (067) 810-96-87. 1-ê³ì.êâ., 6/9, Áóä³âåëüíèê³â, 38 íà 2+äîï. Ò. 3-44-52, (097) 075-17-31, (097) 075-17-30. 1-ê³ì.êâ., 6/9, Âàðàø íà 2-ê³ì., Ïåðåìîãè, Âàðàø. Ò. (097) 504-15-47. 1-ê³ì.êâ., 4/5, Áóä³âåëüíèê³â íà 2-ê³ì. Ò. 3-17-93. 1-ê³ì.êâ.+à/ì «Daewoo-Lanos» íà 2-ê³ì. Ò. (097) 428-53-27, (067) 158-34-31. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó 15 ñîò., 30êì â³ä Êèºâà íà 1-ê³ì.êâ., Êóçíåöîâñüê àáî ïðîäàì. Ò. (097) 821-11-21.

1-, 2-ê³ì.êâ. íà òðèâàëèé òåðì³í. Ò. 2-14-62, (097) 889-36-13. 1-ê³ì.êâ. íà òðèâàëèé òåðì³í, ìîëîäà ñ³ì’ÿ, ïîðÿäîê, ñâîº÷àñíó îïëàòó ãàðàíòóºìî. Ò. 2-16-24 ç 18:00, (097) 704-04-37. 1-ê³ì.êâ. íà òðèâàëèé òåðì³í, ìîëîäà ñ³ì’ÿ, ïîðÿäîê, ñâîº÷àñíó îïëàòó ãàðàíòóºìî. Ò. (097) 400-82-02. 1-ê³ì.êâ. íà òðèâàëèé òåðì³í, Âàðàø, Ïåðåìîãè, ìîëîäà ñ³ì’ÿ. Ò. (098) 416-56-49, (098) 830-80-58. Êâàðòèðó, ìîëîäà ñ³ì’ÿ ç äâîõ ÷îëîâ³ê, áàæàíî ìåáëüîâàíó. Ò. (097) 848-60-92. Ãàðàæ, ð-í ìîëèòîâíîãî áóäèíêó, «Îêîëèö³». Ò. (095) 370-85-54, (067) 362-97-29.

2-ê³ì.êâ., Ïåðåìîãè, ìåáëüîâàíó. Ò. (098) 476-69-32. 2-ê³ì.êâ., Áóä³âåëüíèê³â (ìåáëüîâàíó, ïîáóòîâà òåõí³êà). Ò. 2-23-18, (097) 799-42-25. 2-ê³ì.êâ., Áóä³âåëüíèê³â. Ò. (097) 161-42-37. 2-ê³ì.êâ. íà òðèâàëèé òåðì³í. Ò. (098) 722-05-88. 2-ê³ì.êâ., ïîäîáîâî (öåíòð ì³ñòà, ìåáëüîâàíó, âñ³ çðó÷íîñò³, äîêóìåíòè íà ïðîæèâàííÿ, ïîêðàùåí³ óìîâè). Ò. (067) 364-27-75, (050) 849-39-34. 2-ê³ì.êâ., ïîäîáîâî, âñ³ çðó÷íîñò³, Ïåðåìîãè. Ò. (098) 784-23-44. 2-ê³ì.êâ., ïîäîáîâî (âñ³ çðó÷íîñò³, äîêóìåíòè íà ïðîæèâàííÿ). Ò. (098) 279-15-76, (050) 712-61-77. 3-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî, öåíòð ì³ñòà, âñ³ çðó÷íîñò³. Ò. (067) 364-25-56. 3-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî, öåíòð ì³ñòà (âñ³ çðó÷íîñò³, äîêóìåíòè). Ò. (096) 791-46-16. 3-ê³ì.êâ., ïîäîáîâî, Áóä³âåëüíèê³â, âñ³ çðó÷íîñò³. Ò. (098) 240-45-65, (093) 131-67-97. 3-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî. Ò. (097) 774-01-82. 2-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî, ìåáëüîâàíó. Ò. (093) 453-23-56. 2-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî (öåíòð ì³ñòà, ìåáëüîâàíó, âñ³ çðó÷íîñò³, äîêóìåíòè íà ïðîæèâàííÿ). Ò. (096) 873-75-44. 2-ê³ì.êâ., ïîäîáîâî (ìåáëüîâàíó, ïîêðàùåí³ óìîâè, äîêóìåíòè íà ïðîæèâàííÿ). Ò. (067) 949-36-06. 1-ê³ì.êâ. íà òðèâàëèé òåðì³í, 1200ãðí/ì³ñ. Ò. (093) 121-72-41. 1-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî. Ò. (098) 254-27-86. ³çüìó íà êâàðòèðó ä³â÷èíó. Ò. (098) 996-78-63. Ïðèì³ùåííÿ 55ì 2 . Ò. (097) 519-75-21. Áîêñè ÑÒÎ: 29.2ì2, 22.8ì2 (âèñîòà 6.5, ÿìà, ï³äâàë, âñ³ êîìóí³êàö³¿). Ò. (067) 420-79-55. Ãàðàæ íà òðèâàëèé òåðì³í, ð-í «Îêîëèö³». Ò. 3-18-69, (067) 438-02-61. Âåñ³ëüí³ ñóêí³, 2øò., òóôë³ ð.38-39, âèøèò³ ðóøíèêè. Ò. (098) 763-97-69. Åêñêëþçèâíó âåñ³ëüíó ñóêíþ. Ò. (097) 693-86-04.

Ïàñàæèðñüê³, âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ì/à «Ôîðä-Òðàíçèò» òà àâòîáóñîì ïî Óêðà¿í³, ÑÍÄ. Ò. 3-86-84, (067) 600-93-88. Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ì/à «ÌåðñåäåñÑïðèíòåð» ïî ì³ñòó, îáëàñò³, Óêðà¿í³ (äî 2.5ò). Ò. 2-19-14, (067) 751-08-98, (096) 374-97-94. Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³ ì/à «VW-LT» (äîâãèé, ï³äâèùåíèé). Ïåðåâåçåííÿ ëàôåòîþ àâàð³éíèõ, òåõí³÷íî íåñïðàâíèõ à/ì. Ò. 3-43-69, 3-88-86, (097) 921-87-00, (097) 921-86-86, (097) 885-41-55. Âàíòàæí³, ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³, ÑÍÄ ì/à «Ôîðä-Òðàíçèò» (íàéâèùèé, íàéäîâøèé); ïî¿çäêè ó Õìåëüíèöüêèé. Ò. 3-83-11, (067) 915-46-50.


Ïðèéîì ÐÅÊËÀÌÈ, ÎÃÎËÎØÅÍÜ, ÏÐȲÒÀÍÜ: ì-í Âàðàø, 11, 4-é ï³ä’¿çä, 1-é ïîâ.

Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³ Ñêëàäàííÿ ìåáë³â «ï³ä êëþ÷»; ã³ïñîêàðì/à «Ôîëüêñâàãåí LT-35» (äîâãèé, âèñî- òîí, øïàêëþâàííÿ; ëàì³íàò; â³äêîñè; çáèêèé). Ò. 3-82-42, (097) 899-32-08. âàííÿ ïëèòêè; ïëèòêà; ñòÿæêà. Ò. 2-27-42, (098) 372-05-54. Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ì/à «ÌåðÇá³ðêà ìåáë³â áóäü-ÿêî¿ ñêëàäíîñò³; åëåêñåäåñ-Ñïðèíòåð» (íàéäîâøèé, íàéòðîìîíòàæí³ ðîáîòè; ðåìîíò ïîáóòîâî¿ âèùèé) òà «Ìåðñåäåñ-Ñïðèíòåð» òåõí³êè. Ò. (067) 363-26-73. (3ò, 19ì2, 5 ïàñàæèðñüêèõ ì³ñöü). Ò. Êîìïëåêñíèé ðåìîíò êâàðòèð: ïëèòêà, 2-21-92, 2-10-99, (096) 380-83-03. ã³ïñîêàðòîí; ïåðôîðàòîðí³ ðîáîòè; åëåêòðèêà òà ³í. Øâèäêî, ÿê³ñíî. Ò. 3-94-34, (067) Âàíòàæî-ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ì/à 944-36-80. «Ìåðñåäåñ-Ñïðèíòåð» (íàéá³ëüøèé, íàéÂñ³ âèäè ðåìîíòíèõ ðîá³ò: ô³ãóðí³ ñòåë³; äîâøèé); ïîïóòíèé âàíòàæ äî Îäåñè. Ò. àðêè; øïàêëþâàííÿ ñòåë³, ñò³í; øòóêàòóðêà; (097) 664-55-08. ñòÿæêà; ïëèòêà. ßê³ñíî. Ò. (096) 737-26-56. Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³ Øòóêàòóðêà; âàãîíêà; ã³ïñîêàðòîí; ïëèòì/à «Ðåíî-Òðàô³ê», 1.2ò; â³çüìó ïîïóòíèé êà; ëàì³íàò; â³äêîñè; øïàëåðè; øïàêëþâàíâàíòàæ äî Ëóöüêà (ïî ñóáîòàõ). Ò. 3-89-42, íÿ; áåòîíóâàëüí³ ðîáîòè; ñòàæ 8ð. Ò. (097) (096) 118-15-33. 874-02-85. ÂÀÍÒÀÆͲ òà ÏÀÑÀÆÈÐÑÜʲ ÏÅÐÅØïàêëþâàííÿ; ôàðáóâàííÿ; êëåºííÿ ÂÅÇÅÍÍß ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³ ì/à «Mercedes- øïàëåð; â³äêîñè. Ò. (096) 831-35-25. Sprinter» (ñåðåäí³é, âèñîêèé, 8 ì³ñöü, 1.5ò, Øïàêëþâàííÿ ñòåë³, ñò³í; êëåºííÿ øïà1.7õ3.4õ1.75). Ò. (097) 917-70-11. ëåð; ð³äê³ øïàëåðè; ôàêòóðíà øòóêàòóðêà; äåêîðàòèâíå ôàðáóâàííÿ. Ò. 2-40-65, (096) Äîñòàâèìî Âàø âàíòàæ âàãîþ â³ä 226-56-98, (098) 904-58-73. 0.1êã ó/³ç 600 ì³ñò Óêðà¿íè. Íèçüêà Øïàêëþâàííÿ ñòåë³, ñò³í; êëåºííÿ øïàö³íà. Êîìïàí³ÿ «²íÒàéì», âóë. Êîëåð; ³í. ðåìîíòí³ ðîáîòè. Ò. 3-35-14, (098) ìóíàëüíà, 1/4. www.intime.ua, ò. 270-05-73. (067) 617-17-63. Øïàêëþâàííÿ ñòåë³, ñò³í; ã³ïñîÏàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ àâòîáóñîì ïî êàðòîíí³ ðîáîòè áóäü-ÿêî¿ ñêëàäÓêðà¿í³, ÑÍÄ (Ìîñêâà ïí, ÷ò, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã íîñò³; îáëèöþâàííÿ ïëèòêîþ. Ò. (096) – 8, 18, 35 ì³ñöü). Ò. 3-63-03, (067) 967-59-87, 684-03-17. (098) 836-69-01, +7(905) 782-81-31. Ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ïî Óêðà¿í³, Øïàêëþâàííÿ ñòåë³, ñò³í; âëàøòóâàííÿ ÑÍÄ, ªâðîï³ ì/à «VW-T4». Ò. (096) â³äêîñ³â; êëåºííÿ øïàëåð. Ò. 3-97-49, 577-77-38, +7(903) 507-20-01. 2-36-13, (097) 579-17-68. Ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ó Ìîñêâó, Øïàêëþâàííÿ ñòåë³, ñò³í, êëåºííÿ øïàÑàíêò-Ïåòåðáóðã. Ò. (067) 912-49-75, (099) ëåð; â³äêîñè. Ò. (098) 229-30-68, (067) 232-05-42. 164-21-41. Øïàêëþâàííÿ ñòåë³, ñò³í; â³äêîñè; ïëèòÏàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ó ñ.Êàêà; ëàì³íàò; óñòàíîâëåííÿ äâåðåé. Ò. òþæàíêà äî ìîíàõà-ö³ëèòåëÿ. Ò. 2-34-26, (096) 736-79-10. (098) 608-59-91. Øïàêëþâàííÿ ñòåë³, ñò³í; â³äêîñè; êëåºííÿ øïàëåð; øòóêàòóðêà; «êîðî¿ä». ÍåäîÏàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ïî Óêðà¿í³ ì/à ðîãî, ÿê³ñíî. Ò. 3-35-12, 2-41-89, (097) «Mercedes-Sprinter» (ì’ÿê³ ðîçêëàäí³ ñèä³í- 873-30-98, (097) 898-54-46. íÿ, TV, DVD). Ò. 3-48-45, (096) 989-88-33. Øïàêëþâàííÿ ñòåë³, ñò³í; êëåºííÿ øïàÏàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ïî Óêðà¿í³, çà ëåð; â³äêîñè. Ò. 2-47-82, 3-78-22, (098) êîðäîí. Ò. 2-62-32, (096) 361-76-29. 630-48-66, (096) 770-35-56. Ïàñàæèðñüê³, âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³ ì/à «VW-T4» (7 ì³ñöü). Ò. 2-21-54, (097) 668-25-77.

Îáøèâêà âàãîíêîþ; ã³ïñîêàðòîí; åëåêòðîìîíòàæ; ñòÿæêà ï³äëîãè; ëàì³íàò; ë³íîëåóì; øïàêëþâàííÿ; øòóêàòóðêà. Ò. (097) 805-93-97.

Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ áóñîì (1.2ò). Ò. (066) 930-96-34. Îáëèöþâàííÿ ïëèòêîþ; ëàì³íàò; âàãîíÂàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³ êà; ã³ïñîêàðòîí; àðêè; ãðóáêè; óñòàíîâëåííÿ à/ì «Ãàçåëü» (áîðòîâèé, òåíòîâàíèé); äâåðåé; â³äêîñè. Ò. (097) 952-30-43, (096) â³çüìó ïîïóòíèé âàíòàæ äî Êîñòîïîëÿ. Ò. 117-54-71. (067) 368-51-05. Îáøèâêà âàãîíêîþ; ã³ïñîêàðòîí; Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ì/à åëåêòðîìîíòàæ; ñòÿæêà ï³äëîãè; «Ôîðä-Òðàíçèò» (ìåáë³, áóäìàòåð³ëàì³íàò; ë³íîëåóì; øïàêëþâàííÿ; àëè, êâàðòèðí³ ïåðå¿çäè òà ³í.). Ò. øòóêàòóðêà. Ò. (097) 497-31-43. (067) 594-59-42. Îáëèöþâàííÿ ïëèòêîþ ñò³í, ï³äëîãè ó Âàíòàæî-ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ çðó÷íèé äëÿ Âàñ ÷àñ. Øâèäêî, ÿê³ñíî, íå«Mercedes-Sprinter maxi»; ïî¿çäêè ó Õìåëü- äîðîãî. Ò. 2-40-14, (097) 720-64-14. íèöüêèé (8 ì³ñöü). Ò. 2-45-66, (098) 512-94-83. Îáëèöþâàííÿ ïëèòêîþ. ßê³ñíî, øâèäêî, íåäîðîãî. Ò. (097) 873-19-88. Ïàñàæèðñüê³, âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³ ì/à «ÔîðäÎáëèöþâàííÿ ïëèòêîþ. Ò. (097) Òðàíçèò». Ò. (067) 382-28-81. 664-25-51. Ïëèòêà; ã³ïñîêàðòîí (ô³ãóðí³ ñòåë³); øïàêÂàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ à/ì «ÌÀÇ» ç ïðè- ëþâàííÿ; ëàì³íàò; ë³íîëåóì; âàãîíêà; åëåê÷åïîì (10-20ò). Ò. (097) 289-53-85. òðèêà. Ò. (097) 494-79-78. Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ à/ì «FAW» (äî Âàãîíêà, ã³ïñîêàðòîí; ëàì³íàò; ë³íîëå3ò, áîðòîâèé, íèçüêèé, 5 ïàñàæèð. ì³ñöü). óì; ïëèòêà; àðêè; äâåð³; ïë³íòóñè. ßê³ñíî, Ò. (097) 464-29-68. íåäîðîãî. Ò. 2-31-95, (097) 764-77-58. Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ «Êàìàç». Ò. (098) Óñòàíîâëåííÿ äâåðåé; âàãîíêà; ã³ïñîêàð402-99-26. òîí; àðêè; â³äêîñè; ë³íîëåóì; ëàì³íàò; ñòÿæêà; øïàêëþâàííÿ; ïëèòêà. Ò. (067) 332-08-63. Äîñòàâëþ ì/à ïîïóòíèé âàíòàæ Óñòàíîâëåííÿ äâåðåé, çàìê³â; îáøèâêà ç/äî: Ëóöüêà (ïî ïîíåä³ëêàõ); Çàð³áàëêîí³â; ã³ïñîêàðòîí; ïåðôîðàòîðí³ ðîáî÷íîãî, Äóáðîâèö³ (ó âèõ³äí³). Ò. (067) òè; ïîñëóãè åëåêòðèêà. Áåç âèõ³äíèõ. Ò. 382-28-81. 3-94-31, (098) 477-08-04. Óñòàíîâëåííÿ äâåðåé; âàãîíêà; ã³ïñîêàðÂàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³ «Ãà- òîí; àðêè; â³äêîñè; ë³íîëåóì; ëàì³íàò; ñòÿæçåëü» (òåíòîâàíèé, äî 2ò.). Ò. (097) 847-04-27. êà; øïàêëþâàííÿ. Ò. (067) 360-41-28. Ïîñëóãè àâòîêðàíîì ó áóäü-ÿêèé ÷àñ. Ò. (067) 360-88-16, (098) 840-87-79. ³äêîñè; øïàêëþâàííÿ ñò³í, ñòåë³; Ïðîôåñ³éíà õ³ì÷èñòêà êèëèì³â, ì’ÿêèõ ðîáîòà ç ã³ïñîêàðòîíîì, âàãîíêîþ; ìåáë³â, ³ãðàøîê îáëàäíàííÿì «Karcher». Ò. ñàíòåõí³÷í³ ðîáîòè. Ò. (097) 825-72-75, (096) 685-22-37, (097) 629-38-68. (093) 694-17-59. Ïðàííÿ êèëèìîâèõ âèðîá³â, ìåáë³â – íà äîìó ó çàìîâíèêà. Ò. 2-12-36, (096) 569-39-29, (096) 803-57-75.

Ðîáîòà ç ã³ïñîêàðòîíîì; ô³ãóðí³ ñòåë³; âàãîíêà; ëàì³íàò; ïåðôîðàòîðí³, åëåêòðîìîíòàæí³ ðîáîòè. Ò. (067) 336-44-71. Ëàì³íàò; ïëèòêà; ã³ïñîêàðòîí; êîðîáè; Ïåðåòÿæêà, ðåìîíò ì’ÿêèõ ìåáë³â. Ò. (097) ñòåë³; áàëêîíè; åëåêòðèêà; óñòàíîâëåííÿ 225-42-23. äâåðåé. Âñå ïðîôåñ³éíî. Ò. 3-80-34, (098) 229-30-37. Ïåðåòÿæêà, ðåìîíò, ïîâíà ðåñÊëàäêà; øòóêàòóðêà; ïëèòêà; ã³ïñîêàðòàâðàö³ÿ ì’ÿêèõ ìåáë³â. Ò. (0362) òîíí³ ðîáîòè áóäü-ÿêî¿ ñêëàäíîñò³; âàãîí46-01-31, (067) 905-93-66. êà; ëàì³íàò. Ò. (096) 794-11-47. Ïðîôåñ³éíà ïåðåòÿæêà ì’ÿêèõ ìåáë³â. ÐÅÌÎÍÒ ÂÀØί ÎÑÅ˲. «ÂåíåÂåëèêèé âèá³ð ìåáëåâèõ òêàíèí. ßê³ñòü ö³àíêà», äåêîðàòèâíà òà ôàêòóðíå ãàðàíòóºìî. Ò. 3-26-25, (096) 974-41-21. ïîêðèòòÿ; ð³äê³ øïàëåðè. Ïîâíèé êîìïëåêñ ðîá³ò. Ò. (097) 488-66-99, ßê³ñíà ïåðåòÿæêà ì’ÿêèõ ÷àñòèí, (099) 075-24-28. êóõîííèõ êóòî÷ê³â, ìàòðàö³â; òêàíèíè ìåáëåâ³, àâòîìîá³ëüí³, øê³ðîçàÑòÿæêà; êëàäêà; ëàì³íàò; áóä³âíèöòâî ì³ííèêè, çàì³íà ïðóæèí. Åíåðãåòèê³â, êàì³í³â; ìàíãàë³â; ïåðôîðàòîðí³ ðîáîòè. Ò. 27. Ò. 2-60-64, (096) 518-81-98. (097) 953-98-84.

Ïðîìèñëîâèé àëüï³í³çì: ÿê³ñíà ã³äðî³çîëÿö³ÿ ì³æïëèòíèõ ñòèê³â òà áàëêîííèõ ðàì. Ò. (096) 222-95-57. Ìàéñòåð íà âñ³ ðóêè – âñ³ âèäè ðîá³ò; ðåìîíò êâàðòèð. Ò. 3-87-74, (097) 966-91-66.

ÑÅвÑÍÈÉ ÖÅÍÒÐ: òåðì³íîâèé ðåìîíò òåëåâ³çîð³â ó çàìîâíèêà. Ðåìîíò ïîáóòîâî¿ òåõí³êè: DVD, ìîí³òîð³â, ïèëîñîñ³â, ì³êðîõâèëüîâèõ ïå÷åé. Ãàðàíò³ÿ, äîñòàâêà. Ò. 3-85-08, 11:00-20:00, (067) 363-43-36, (067) 922-61-34.

Çâàðþâàííÿ ìåòàëîêîíñòðóêö³é: âîðîòà, äâåð³, ðåø³òêè òà ³í. Ò. (098) 035-31-99.

Ðåìîíò ìîá. òåëåôîí³â; â³äíîâëåííÿ ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ â òåëåôîí³. Ìàã. «Ë³õòàðèê» (ïåðåõðåñòÿ ðèíê³â «Ï³âäåííèé», Ñàíòåõí³÷í³ ðîáîòè: çàì³íà òðóá, êàíà- «Öåíòðàëüíèé»). Ò. (098) 771-71-96. ë³çàö³¿; âñòàíîâëåííÿ, ðåºñòðàö³ÿ ë³÷èëüíèê³â, ÏÐÎÔÅѲÉÍÈÉ ÐÅÌÎÍÒ ÒÅËÅâñòàíîâëåííÿ âàíí, çì³øóâà÷³â, óí³òàç³â. Ò. ²ÇÎв íà äîìó ó çàìîâíèêà. Ïî2-50-03, (067) 189-76-91, (096) 849-15-18. ñëóãà ñüîãîäí³ – íà ñüîãîäí³. Ãàðàíò³ÿ. Ò. (096) 420-31-41. ÂѲ ÂÈÄÈ ÑÀÍÒÅÕͲ×ÍÈÕ ðîá³ò: îïàëåííÿ, âîäîïðîâ³ä, êàíàë³çàö³ÿ, Ðåìîíò ïðàëüíèõ ìàøèí-àâòîìàò³â ó óñòàíîâëåííÿ óí³òàç³â, äóøîâèõ êàÊóçíåöîâñüêó; íàäàííÿ êîíñóëüòàö³é; ïðîá³íîê, çì³øóâà÷³â òà ³í. Êîíñóëüòàäàæ. Ò. (097) 944-65-96. ö³ÿ áåçêîøòîâíà. Ò. 2-60-41, (067) Ðåìîíò õîëîäèëüíèê³â íà äîìó. Ò. (096) 884-97-89, (097) 153-87-47. 517-28-17. Ñàíòåõí³÷í³ ðîáîòè: çàì³íà âîäîïðîâîÌàéñòåðíÿ «A&Þ»: ðåìîíò ïðàëüäó, êàíàë³çàö³¿; çì³éîâèê; óñòàíîâëåííÿ âàíí, íèõ ìàøèí-àâòîìàò³â áóäü-ÿêèõ ìàóí³òàç³â, çì³øóâà÷³â. Ò. 2-12-71, 3-21-78, ðîê. Ãàðàíò³ÿ òà ï³ñëÿãàðàíò³éíå îá(098) 280-51-24, (097) 873-18-70. ñëóãîâóâàííÿ; çàïðàâêà à/ì êîíäèö³îíåð³â. Ò. 2-11-38, (097) 830-64-95. Ïðîëîìè, ïðîõîäè, îòâîðè; ïåðåíîñ ðîçåòîê, âèìèêà÷³â; â³äáèâàííÿ ÐÅÌÎÍÒ ÅËÅÊÒÐÎÏËÈÒ âñ³õ ìàðîê; ïëèòêè, ôàðáè; â³äêîñè. Ò. 2-47-11, ïðàöþºìî áåç âèõ³äíèõ. Ò. 2-22-28, (097) (097) 324-97-68. 873-19-37. ÐÅÌÎÍÒ ÅËÅÊÒÐÎÏËÈÒ. ÏÐÎÔÅѲÉÍÎ; ïîñëóãè åëåêòðèêà. (098) 477-08-04. Ïåðôîðàòîðí³ ðîáîòè; ïîñëóãè åëåêòðèêà; îáøèâêà âàãîíêîþ, óñòàíîâëåíÐåìîíò ïîáóòîâî¿ òåõí³êè; çâàíÿ äâåðåé. Ò. 3-84-71, (097) 137-37-66. ðþâàëüíèõ àïàðàò³â; çàðÿäíèõ ïðèñòðî¿â. Ò. (097) 775-93-13. Åëåêòðîìîíòàæ, äåìîíòàæ; ðåìîíò: êîòåäæ³, êâàðòèðè, îô³ñè. Ïðîôåñ³éíî. Ò. ³äåîñòóä³ÿ «ËÞÄÌÈËÀ»: öèôðîâà (096) 639-61-98. Åëåêòðèê; åëåêòðîìîíòàæí³ ðîáîòè: â³äåîçéîìêà âåñ³ëü+ôîòî íà äèñêó; âè¿çä ìîíòàæ, ðåìîíò ïðîâîäêè; ïåðåíîñ ðîçå- âëàñíèì òðàíñïîðòîì. Ò. (096) 935-55-68. «Premiera Film»: â³äåîçéîìêà âåñ³ëü. òîê, âèìèêà÷³â, òîùî. Ò. (096) 855-85-36. Ïîñëóãè åëåêòðèêà, âñ³ âèäè ðîá³ò. ÍÅ- ßê³ñíèé â³äåîìîíòàæ; çðàçêè íà http:// premierafilm.blogspot.com. Ò. (097) ÄÎÐÎÃÎ. Ò. (067) 178-51-49. Ðåìîíò, ïåðåíîñ, óñòàíîâëåííÿ ñâ³òèëüíèê³â, 945-53-51, ²ãîð. ³äåî-, ôîòîçéîìêà âåñ³ëü, âèïóñêíèõ, ðîçåòîê, âèìèêà÷³â, ïðîâîäêè, êàðíèç³â; ³í. ðåóðî÷èñòèõ ïîä³é; ìîíòàæ, òâîð÷èé ï³äõ³ä; ìîíòí³ ðîáîòè. Ò. 2-46-56, (096) 752-84-70. ñòóä³ÿ «Âåºãàñ». Ò. (096) 685-22-21, Ñåðã³é. Âèãîòîâëåííÿ, ìîíòàæ ìàðøîâèõ ñõîä³â, ³äåîñòóä³ÿ «KAKTUS-VIDEO» ïðîïîíóº êîìïëåêòóþ÷èõ äî íèõ ç òâåðäèõ ïîð³ä äåðåâà. ÿê³ñíó öèôðîâó ôîòî-, â³äåîçéîìêó. ÌóçèÒ. (097) 441-94-95, Ñåðã³é, (067) 256-38-22. êà. Òàìàäà. Ò. (097) 136-12-72, (098) Âèãîòîâëåííÿ áîðîí³â äî êîíÿ (2øò.), 443-64-88. «ñòåëüâàãà», 450ãðí. Ò. (03634) 2-51-59. «25 êàäð» ïðîïîíóº: â³äåî-, ôîòîçéîìêà âåñ³ëü, óðî÷èñòèõ ïîä³é; ìîíòàæ; âèãîÆàëþç³ ãîðèçîíòàëüí³, âåðòèòîâëåííÿ ôîòîàëüáîì³â; ïðîôåñ³éíà àïàðàêàëüí³; ðîëåòè òêàíèíí³, áàìáóêîâ³, òóðà. ßê³ñíî, äîñòóïíî. Ò. (067) 170-59-90. äæóòîâ³. Óñòàíîâëåííÿ, ÿê³ñòü, ãàÏðîôåñ³éíà öèôðîâà ôîòîçéîìêà óðîðàíò³ÿ, ð-ê «Ï³âäåííèé», 15. Ò. ÷èñòèõ ïîä³é; ñòâîðåííÿ âåñ³ëüíèõ ôîòî2-10-35, 3-22-06, (098) 912-93-86. àëüáîì³â. Øâèäêî, ÿê³ñíî, äîñòóïí³ ö³íè. Çðàçêè ðîá³ò íà http://foto.ucoz.ae. Ò. (097) 483-07-91. Æàëþç³ ãîðèçîíòàëüí³, âåðòèÒàìàäà: âåñ³ëëÿ, þâ³ëå¿. Íåäîðîãî. Ò. êàëüí³. Ðîëåòè áàìáóêîâ³ òà ç òêà(067) 363-14-34. íèíè. Ïðîòèìîñê³òí³ ñ³òêè (çâè÷àéí³, Âåñ³ëüíà ìóçèêà; òàìàäà; ìóçè÷íå îôîððîëåòíîãî òèïó). Âñòàíîâëåííÿ, ãàìëåííÿ ïðîôåñ³éíèõ òà ðîäèííèõ ñâÿò. Ò. ðàíò³ÿ, ÿê³ñòü, äîñòóïí³ñòü. Ò. (067) 363-09-59, (066) 039-00-03. 3-75-95, (067) 712-92-78. Âåñ³ëüíà ìóçèêà, ³ãðè, êîíêóðñè; âè¿çä âëàñíèì òðàíñïîðòîì. Ò. (097) 436-83-89, ÆÀËÞDz ÂÅÐÒÈÊÀËÜͲ òà ÃÎÐÈÇÎÍ- (097) 229-42-81. ÒÀËÜͲ, áàìáóêîâ³, äæóòîâ³; ðîëåòè òêàÇàáåçïå÷åííÿ ÿê³ñíèì, ïðîôåñ³éíèì ìóíèíí³. Øâèäêî, ÿê³ñíî, íåäîðîãî. Ò. 3-87-41. çè÷íèì ñóïðîâîäîì âåñ³ëü, Äí³â íàðîäæåíÆÀËÞDz: âåðòèêàëüí³, ãîðèçîíòàëüí³. íÿ, òàíö³â, äèñêîòåê. Ò. (098) 836-69-81. ÐÎËÅÒÈ: òêàíèíí³, áàìáóêîâ³, äæóòîâ³, çàõèñí³; ïðîòèìîñê³òí³ ñ³òêè. Ãàðàíò³ÿ. Ò./ôàêñ: Ïðèéìàºìî çàìîâëåííÿ íà 3-83-30, (067) 764-42-02, (093) 903-66-42. âåñ³ëüí³ êîðîâà¿, õë³áèíè, êîíäèòåðñüê³ âèðîáè, ñâÿòêîâ³ òîðòè äî ÓÑÒÀÍÎÂËÅÍÍß, ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ óðî÷èñòèõ ïîä³é. ¯äàëüíÿ «Çàòè«WINDOWS», êîìïëåêñíà íàñòðîéêà øîê», ò. 2-27-85, (095) 545-24-70. Âàøîãî êîìï’þòåðà. Âèð³øåííÿ òà óñóíåííÿ êîíôë³êò³â ³ íåïîëàäîê ó ñèñòåì³; íàëàøòóâàííÿ ²íòåðíåò; êîíËÀ̲ÍÓÂÀÍÍß, ÁÐÎØÓÐÓÂÀÍñóëüòàö³¿. Ò. (097) 873-15-96, Ñàøà. Íß, ÊÑÅÐÎÊÎϲß, ÏÎÑËÓÃÈ ÔÀÊÑÓ, ÄÐÓÊ. Ò. 2-42-32. Âñòàíîâëåííÿ, íàñòðîéêà «Windows», ðåìîíò êîìï’þòåð³â, êîìïëåêòóþ÷èõ, ïðèíòåð³â; ï³äá³ð òà ïîøóê äðàéâåð³â, óñòàíîâëåííÿ ïðîãðàì. Ò. (097) 953-14-79, (067) 99-69-700. Óñòàíîâëåííÿ «WINDOWS XP» «WINDOWS 7» íà ÍÎÓÒÁÓÊ ÇÀ̲ÑÒÜ «Vista». Ò. (097) 873-15-96. Óñòàíîâëåííÿ íàñòðîéêà «Windows» íà ÏÊ òà íîóòáóêè; íàñòðîéêà ï³äêëþ÷åííÿ äî «ÎÃλ, ³í. ïîñëóãè. Ò. (067) 362-97-31. ÐÅÌÎÍÒ ÊÎÌÏ’ÞÒÅвÂ. Óñòàíîâëåííÿ «Windows», ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ; îïòèì³çàö³ÿ ðîáîòè ñèñòåìè, ä³àãíîñòèêà, ïåðåâ³ðêà íà â³ðóñè òà ³í. Êîíñóëüòàö³ÿ ïî òåëåôîíó ÁÅÇÊÎØÒÎÂÍÀ. Ò. (097) 748-21-99, Ðîìàí.

Âèâ³ñêè, â³òðèíè áóäü-ÿêî¿ ñêëàäíîñò³. ßê³ñíî, íåäîðîãî. Ò. (03655) 3-51-03, (098) 712-10-81. ³çèòêè 1000øò./130ãðí.; êîëüîðîâèé äðóê À4 100øò./25ãðí.; ïë.êàðòêè 1øò./ 1.50ãðí. (1000øò.); ëèñò³âêè À6 15000øò./ 999ãðí. Ò. (067) 970-54-90, (050) 042-20-02, Êóçíåöîâñüê. ³çèòêè; ïëàêàòè; àô³ø³; ëèñò³âêè; êàëåíäàð³; áëîêíîòè; øèðîêîôîðìàòíèé äðóê. Ò. (067) 701-97-01. ÏÎ˲ÃÐÀÔ²×Ͳ ÏÎÑËÓÃÈ: â³çèòêè, ïëàñòèêîâ³ êàðòêè, ëèñò³âêè, ôëàºðè, êàëåíäàð³; ñàìîêëåéêà, äðóê íà CD, êîëüîðîâèé, ÷/á äðóê; áðîøóðóâàííÿ; ëàì³íóâàííÿ. Ò. (097) 819-84-57, (097) 256-88-20. Äðóê íà ðó÷êàõ, ïàêåòàõ, ôóòáîëêàõ; çíà÷êè; áåéäæ³; âèìïåëè; ïðàïîðè. Ò. (067) 701-97-01. Äèïëîìí³, êóðñîâ³, êîíòðîëüí³ ðîáîòè; ðåôåðàòè; íàá³ð òåêñòó; ñêàíóâàííÿ; äðóê. Ò. (097) 819-84-57, (097) 256-88-20. Ðåïåòèòîð ç àíãë³éñüêî¿ ìîâè. Ò. (097) 951-99-09.

Êîíòðîëüí³ ðîáîòè ç àíãë³éñüêî¿, óêðà¿íñüêî¿ ìîâè. Ò. 3-48-29, (098) 842-20-85, Þëÿ. Çàïðîøóºìî áàæàþ÷èõ íà êóðñè îïåðàòîð³â êîìï’þòåðíîãî íàáîðó; òåðì³í íàâ÷àííÿ 3.5ì³ñ. Ò. 2-50-18, (067) 369-59-01, (098) 859-42-39. Øâèäêèé íàá³ð òåêñòó. Ò. 2-60-57, Îëÿ, (097) 937-48-00. ²íñòèòóò äèñòàíö³éíîãî òà çàî÷íîãî íàâ÷àííÿ çàïðîøóº âñ³õ áàæàþ÷èõ îòðèìàòè âèùó îñâ³òó ïî íîðìàòèâí³é òà ñêîðî÷åí³é ôîðì³ íàâ÷àííÿ ïðè ÍÀÂ×ÀËÜÍÎÌÓ ÖÅÍÒв ÎÍÏÓ â ì.Êóçíåöîâñüê. Ò. (097) 722-90-00.

6 (359), 15 ëþòîãî 2011 ð.

3

Çàïðîøóþ ä³ëîâîãî ïàðòíåðà ç ïåðñïåêòèâîþ ñàìîñò³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ äëÿ ðîáîòè ç ëþäüìè, ³íôîðìàö³ºþ, ðåêëàìîþ. Ò. (098) 260-70-39. Ïîòð³áåí ðåïåòèòîð ç ³íôîðìàòèêè äëÿ âñòóïó äî ÂÍÇ. Ò. (097) 380-25-59. Ïîòð³áåí áóõãàëòåð-åêîíîì³ñò. Ò. (097) 080-62-62. Ïîòð³áåí ìåíåäæåð-êîíñóëüòàíò (ïðîäàæ ìåòàëîïëàñòèêîâèõ â³êîí, áàæàíèé ä/ð, êîìóí³êàáåëüí³ñòü, áàæàííÿ ïðàöþâàòè). Ò. (067) 360-91-97.

Ïîòð³áí³ ïðàö³âíèêè äëÿ ðåàë³çàö³¿ êâ³ò³â íà 8 áåðåçíÿ. Ò. (067) 686-98-09. Ïîòð³áí³: ïðîäàâåöü-äèçàéíåð, ïåðóêàð. Ò. (067) 686-98-09. Ïîòð³áíà ïðèáèðàëüíèöÿ. Ò. (095) Ïðîôåñ³éí³ ïîñëóãè ïî âåäåííþ áóõãàë- 260-83-91. Ïîòð³áåí ïðîäàâåöü äèòÿ÷èõ òîâàð³â òåðñüêîãî îáë³êó íà çàãàëüí³é ñèñòåì³ îïîäàòêóâàííÿ ç óðàõóâàííÿì âèìîã «Ïîäàò- (æ³íêà 23-30ð.). Ò. (067) 798-39-03. êîâîãî Êîäåêñó». Ò. (098) 488-40-98. Ïîòð³áåí ïåêàð (äåííèé ãðàô³ê Þðèäè÷íà äîïîìîãà ïðè ñêëàäàíí³ ïîçîâðîáîòè, ñòàæ ðîáîòè íå ìåíøå 2ð., íèõ çàÿâ. Ò. (098) 611-55-15, (095) 627-86-17. áàæàííÿ ïðàöþâàòè, ïîâíèé ñîö. ïàêåò). Ò. 3-00-32, (096) 127-84-00. Âîëîäèìèðåöüêà àâòîøêîëà ÒÑÓ (ÄÒÑÀÀÔ) ïðîâîäèòü íàá³ð íà êóðÓ Ñàíêò-Ïåòåðáóðã âîä³é «Å». Ò. +7(906) ñè ïî ï³äãîòîâö³ âî䳿â òðàíñïîðò247-16-03. íèõ çàñîá³â êàòåãî𳿠«Â». ÏåðåìîÓ ïðîäóêòîâèé ìàãàçèí ïðîäàâåöü. Ò. ãè, 23. Ò. 3-43-83, (067) 360-03-18. (097) 431-89-50. Ó ñàëîí-ñòóä³þ «Åëåãàíò»: ïåðóêàð³, Óâàãà! Äîïîìîæó ñõóäíóòè, íàâ÷ó çáåð³- ìàí³êþðíèöÿ (ä/ð íå ìåíøå 2ð., îô³ö³éíå ãàòè ðåçóëüòàò! Ò. (097) 553-83-57, (050) îôîðìëåííÿ çà òðóäîâèì äîãîâîðîì). Ò. 101-62-19. 3-96-06, ò/ô. 3-93-93, (067) 943-25-93. Ó ñ³ìåéíèé ñàëîí «Delight» ïåðóêàð³ Çàïðîøóºìî âñ³õ æ³íîê â³äâ³äà(ä/ð íå ìåíøå 2ð., îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ òè ìàñàæíî-òðåíàæåðíèé ñàëîí çà òðóäîâèì äîãîâîðîì). Ò. 3-44-67, ò/ô. «Îðõ³äåÿ». Ñó÷àñí³ òðåíàæåðè, àí3-55-48, (067) 360-41-47. òèöåëþë³òí³ ìàñàæåðè, ìàñàæ³: ðó÷Øóêàþ ðîáîòó âîä³ÿ «Â», «Ñ» (âëàñíèé à/ íèé, áàíî÷íèé, ìåäîâèé. Ïåðåìîãè, ì «Mercedes-Vito», 7 ì³ñöü). Ò. (097) 877-32-45. 5. Ò. 3-35-40, (098) 872-97-57. Øóêàþ ðîáîòó ïñèõîëîãà àáî òðåíåðà (ä³â÷èíà 23ð., ä/ð 2ð.). Ò. (096) 903-23-66. Ìàñàæ äîðîñëèì ³ ä³òÿì: êëàñè÷íèé, ìåäîâèé, ë³êóâàëüíî-ïðîô³ëàêòè÷íèé. Ò. 3-73-52, (097) 705-77-37. Ïåðìàíåíòíèé ìàê³ÿæ (òàòóàæ); áðîâè, î÷³, ãóáè. Ò. (097) 761-87-27, Þëÿ.

Àêö³ÿ ìèëîñåðäÿ: ïðîñèìî äîïîìîãè (ð³çí³ ðå÷³) äëÿ ñ³ìåé: Öì³íè 2 ñ³ì’¿, Êîçëèíè÷³ 3 ñ³ì’¿, Âîëîäèìèðåöü 3 ñ³ì’¿, Áàáêà 1 ñ³ì’ÿ, Æîâêèí³, 1 ñ³ì’ÿ. Ïðèíåñ³òü (àáî çàáåðåìî), ð-ê «Öåíòðàëüíèé», ìàã. «Äìèòðóê ³ Êî», ¹471-474.  êîãî º ³íôîðìàö³ÿ ïðî ñ³ì’¿, ÿê³ ïîòðåáóþòü äîïîìîãè, äçâîí³òü. Ò. (097) 262-07-50, Äìèòðóê Ìèêîëà Àíäð³éîâè÷.

Ãåëåâå, àêðèëîâå íàðîùóâàííÿ í³ãò³â; õóäîæí³é ðîçïèñ. Ò. (098) 260-70-39, (050) 760-91-70. ²íäèâ³äóàëüíèé ïîøèâ øòîð, òþë³, ëàìáðåêåí³â, òîùî; îôîðìëåííÿ êðåäèòó. Ò. 3-17-98, (067) 738-30-13. Ìåáë³ íà çàìîâëåííÿ: êóõí³, øàôè-êóïå, äèòÿ÷³, ãàðäåðîáí³ ê³ìíàòè, òîðãîâ³, îô³ñí³ ìåáë³. Ò. (097) 793-14-60, (050) 605-58-70. Õòî çíàéøîâ ïàñïîðò íà ³ì’ÿ Êîöþáàé8 áåðåçíÿ â Ïðàç³, 1200ãðí (åêñêóðñ³ÿ äî ëî ³êòîðà, ïðîõàííÿ ïîâåðíóòè çà âèíàãî³äíÿ ó âàðòîñò³ òóðó); ïåíñ³îíåðàì ³ ñòóäåí- ðîäó. Ò. 2-11-42. òàì â³çà ó ïîäàðóíîê! ÒÀ «Òâ³é ñâ³ò», Áóä³âåëüíèê³â, îô. 148. ˳ö. À ¹349619 â³ä Õòî çíàéøîâ ìîá. òåëåôîí 28.09.2007. Ò. 2-62-32, (096) 361-76-29. «iPhon», çàãóáëåíèé 5.02.2011 ó ìàðøðóòö³ Òåðíîï³ëü-Êóçíåöîâñüê, ïðîõàííÿ ïîâåðíóòè çà âèíàãîðîäó. Ò. (050) 267-75-05, (096) 342-24-98. Õî÷åø îòðèìàòè â ïîäàðóíîê ÒÓÀËÅÒÍÓ ÂÎÄÓ â³ä «AVON»? Ñòàíü êîíñóëüòàíòîì «AVON» äî 14 ëþòîãî. Ðåºñòðàö³ÿ áåçêîøòîâíî. Îô³ñ íàä áàðîì «Ãàëàêòèêà». Ò. 2-47-11, (067) 813-15-13, êîîðäèíàòîð Àíÿ. Ñòàíü ïðåäñòàâíèêîì «AVON» ³ îòðèìàé â ïîäàðóíîê âèøóêàíèé àðîìàò. Ò. (067) 393-11-25, êîîðäèíàòîð Ëþäà. «Fm group» (ïàðôóìè, êîñìåòèêà, õ³ì³ÿ) äîäàòêîâèé çàðîá³òîê + ìîæëèâ³ñòü êîðèñòóâàòèñÿ ïðîäóêö³ºþ ç³ çíèæêîþ 40%. Ò. 3-17-98, (067) 738-30-13, (098) 905-32-18, (099) 510-75-07. Äîäàòêîâèé äîõ³ä äëÿ ö³ëåñïðÿìîâàíèõ æ³íîê. Ò. (098) 275-84-05. Ðîáîòà â äîìàøí³õ óìîâàõ äëÿ æ³íîê. Ïîâíà àáî ÷àñòêîâà çàéíÿò³ñòü. Ò. (067) 853-00-92. Ïîòð³áåí ìåíåäæåð ïî ðîáîò³ ç ê볺íòàìè (áåçêîøòîâíå íàâ÷àííÿ, ñï³âáåñ³äà). Ò. (097) 921-08-90, 9:00-18:00. Ïîòð³áí³: êîíñóëüòàíòè, ìåíåäæåðè. Ò. (096) 917-04-21. Áàæàºòå, ùîá ðîáîòà ïðèíîñèëà çàäîâîëåííÿ? Íàâ÷³òüñÿ çàðîáëÿòè çà ÷àøêîþ ÷àþ. Ò. (098) 028-51-43, 9:00-21:00.

Õòî çíàéøîâ çâ’ÿçêó êëþ÷³â (7øò. + â³ä ãàðàæà), ïðîõàííÿ ïîâåðíóòè çà âèíàãîðîäó. Ò. (067) 456-82-83. Õòî çíàéøîâ êëþ÷³ â êîðè÷íåâ³é øê³ðÿí³é êëþ÷íèö³ ïðîõàííÿ ïîâåðíóòè çà âèíàãîðîäó. Ò. (098) 376-99-13. Platinum Bank: òîâàð â êðåäèò ñòàâ äîñòóïíèì äëÿ âñ³õ â³êîì â³ä 21-70ð. Ìîá³ëüí³ òåëåôîíè, ïîáóòîâà, êîìï’þòåðíà òåõí³êà, ìåáë³, ïîñóä, ãîäèííèêè, â³êíà, äâåð³ âõ³äí³, êîíäèö³îíåðè, ìîæëèâà ãîò³âêà; ïðàöþºìî äëÿ Âàñ ç ð³çíèìè ìàãàçèíàìè. Ò. (097) 793-29-49, (050) 448-05-06. Çàìîâ ÊÐÅÄÈÒÊÓ â³ä «ÏðèâàòÁàíêó». ³äïðàâ SMS ç òåêñòîì Ï.³.Ï. íà íîìåð +38(098) 252-17-88. Âòðà÷åíå ÷îðíîáèëüñüêå ïîñâ³ä÷åííÿ ñ.Á ¹506890 íà ³ì’ÿ Ñóïòåëÿ Ãåîðã³ÿ Îëåãîâè÷à ââàæàòè íåä³éñíèì. Âòðà÷åíå ÷îðíîáèëüñüêå ïîñâ³ä÷åííÿ ñ.Á ¹210366 íà ³ì’ÿ Ìàêàð÷óê Ãàííè Òèõîí³âíè ââàæàòè íåä³éñíèì. Âòðà÷åíå ÷îðíîáèëüñüêå ïîñâ³ä÷åííÿ ñ.Ä ¹088025 íà ³ì’ÿ ªðøîâà Äìèòðà Ìèðîñëàâîâè÷à ââàæàòè íåä³éñíèì. Âòðà÷åíå ÷îðíîáèëüñüêå ïîñâ³ä÷åííÿ ñ. ¹577267 íà ³ì’ÿ Êàçì³ð÷óêà Ñåðã³ÿ ²âàíîâè÷à ââàæàòè íåä³éñíèì.

ÄΠ²ÄÎÌÀ ÏËÀÒÍÈʲ ÏÎÄÀÒʲÂ! ³äïîâ³äíî äî âèìîã Áþäæåòíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè òà Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Äåðæàâíèé áþäæåò Óêðà¿íè íà 2011 ð³ê» äàòîþ ïî÷àòêó çä³éñíåííÿ îïåðàö³é ïî âèêîíàííþ äåðæàâíîãî òà ì³ñöåâèõ áþäæåò³â âèçíà÷åíî 07.02.2011ð. Çàðàõóâàííÿ íàäõîäæåíü äî äåðæàâíîãî òà ì³ñöåâîãî áþäæåò³â ïðîâîäèòüñÿ çã³äíî íîâèõ ðàõóíê³â, â³äêðèòèõ Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì Äåðæêàçíà÷åéñòâà Óêðà¿íè â гâíåíñüê³é îáëàñò³. Ïðîõàííÿ äî ïëàòíèê³â ïîäàòê³â. Ç ìåòîþ óíèêíåííÿ íåïîðîçóì³íü òà ñâîº÷àñíîñò³ íàäõîäæåííÿ ïëàòåæ³â äî áþäæåò³â óñ³õ ð³âí³â, çà á³ëüø äåòàëüíîþ ³íôîðìàö³ºþ çâåðòàéòåñü äî Êóçíåöîâñüêî¿ ÎÄϲ: ì.Êóçíåöîâñüê, ì-í Áóä³âåëüíèê³â, 1, òåë. 3-63-80, àáî äî Óïðàâë³ííÿ Äåðæàâíîãî êàçíà÷åéñòâà ó ì.Êóçíåöîâñüêó: ì-í Áóä³âåëüíèê³â, 2, òåë. 3-65-57. Êóçíåöîâñüêà ÎÄϲ.


4

6 (359), 15 ëþòîãî 2011 ð.

ßêùî Âè íå îòðèìàëè ãàçåòó, äçâîí³òü çà òåë. 2-42-32

³òàºìî ç 30-ð³÷íèì þâ³ëåºì êîõàíó äðóæèíó, ìàìó ²ÁÐÀòÌÎÂÓ Ëþäìèëó Ëåîí³ä³âíó!

1 2 ëþò îãî

Áàæàºì çäîðîâ’ÿ áàãàòî-áàãàòî, Õàé ùàñòÿ ³ ñïîê³é çàëèøàþòüñÿ â õàò³, Õàé ãîðå îáõîäèòü çàâæäè ñòîðîíîþ, Õàé ðàä³ñòü ïðèõîäèòü ³ ëëºòüñÿ ð³êîþ, Õàé äîâãî âñì³õàºòüñÿ ñîíöå ³ íåáî, Õàé Áîã áåðåæå Òåáå, ëþáà, âåñü ÷àñ, Òà ³íøîãî ùàñòÿ íàì á³ëüøå íå òðåáà, Æèâè ò³ëüêè, ð³äíà, ³ç íàìè é äëÿ íàñ. Ç ïîâàãîþ ÷îëîâ³ê òà ä³òè.

òîãî 1 3 ëþ

³òàºìî ç 10-ð³÷÷ÿì äîðîãó âíó÷êó, ïëåì³ííèöþ, õðåñíèöþ ÆÓÊ-ØÀÕÐÀÉ Ñîô³þ!

Ìè Òåáå â³òàºì ³ç âåëèêèì ñâÿòîì, Ìè Òîá³ áàæàºì ðàäîñò³ áàãàòî. Õàé ñ쳺òüñÿ ñîíöå ç ãîëóáîãî íåáà, ² òðîÿíäà ïåðøà çàöâ³òå äëÿ Òåáå. Õàé â æèòò³ Òâîºìó ãîðÿ íå áóâàº, Íà óñòàõ óñì³øêà ìàêîì ðîçöâ³òàº. Õàé äëÿ Òåáå ãàðíà áóäå êîæíà äíèíà, Äîðîãà Ñîô³éêà, áóäü çàâæäè ùàñëèâà! Õàé Áîã ìèëîñåðäíèé ç âèñîêîãî íåáà, Äàðóº óñå, ÷îãî â æèòò³ òðåáà, À Ìàò³íêà Áîæà, öàðèöÿ ñâÿòà, Äàðóº ùàñëèâ³ òà äîâã³ ë³òà! Ç ïîâàãîþ òà ëþáîâ’þ áàáóñÿ, ä³äóñü, õðåùåíí³ áàòüêè, äÿäüêî Ñåðã³é.

³òàºìî äîðîãó äîíå÷êó, ñåñòðó ªÇÃÎÐ ßíó Âàñèë³âíó!

1 4 ëþò îãî

Çè÷èìî ùàñòÿ áåçìåæíîãî, Çäîðîâ’ÿ äîáðîãî, áëàãîïîëó÷÷ÿ ³ äîáðà. Íåõàé ìíîæàòüñÿ ãàðàçäè ó æèòò³, Ïîâíèòüñÿ ðàä³ñòþ äóøà, Çáóâàþòüñÿ âñ³ ì𳿠³ áàæàííÿ, Õàé ðàä³ñòü ³ äîñòàòîê ñèïëþòüñÿ, Íåìîâ âèøíåâèé öâ³ò, Õàé ìàëþº äîëÿ ç áóäí³â ñâÿòî ² äàðóº áåçë³÷ ãàðíèõ ë³ò. Ç ëþáîâ’þ äî Òåáå ìàìà, òàòî, ñåñòðè, áðàò.

îãî 15 ëþò

³òàþ ç Äíåì íàðîäæåííÿ äîðîãó äîíå÷êó ÄÓÄ²Ê Â³êòîð³þ! Áàæàþ ñîíöÿ íà æèòòºâ³é íèâ³ ² â³ðíîãî ²ñóñà çàâæäè íà ïóò³, Õàé óñå, ùî ïîòð³áíî ëþäèí³, Ñóïóòíèêîì áóäå ó æèòò³. Ç ëþáîâ’þ äî Òåáå òâ³é òàòî.

³òàºìî ç Äíåì íàðîäæåííÿ äîðîãó äîíå÷êó, ñåñòðè÷êó ÑËÎÁÎÄÓ Â³êòîð³þ Êîñòÿíòèí³âíó!

1 5 ëþò îãî

Áóäü ñàìîé âåñ¸ëîé è ñàìîé ñ÷àñòëèâîé, Õîðîøåé, íåæíîé è ñàìîé êðàñèâîé, Áóäü ñàìîé âíèìàòåëüíîé, ñàìîé ëþáèìîé, Ïðîñòîé, îáàÿòåëüíîé, íåïîâòîðèìîé, È äîáðîé, è ñòðîãîé, è ñëàáîé, è ñèëüíîé, Ïóñòü áåäû óõîäÿò ñ äîðîãè â áåññèëüå, Ïóñòü ñáóäåòñÿ âñå, ÷òî Òû õî÷åøü ñàìà, Ëþáâè Òåáå, âåðû, íàäåæäû, äîáðà! Ç ëþáîâ’þ ìàìà, òàòî, áðàò.

îãî 15 ëþò

³òàºìî ç 60-ð³÷÷ÿì ÏÎËÓÉÊÎ Êàòåðèíó Îëåêñàíäð³âíó!

Æåíà Òû è ìàìà, ðîäíàÿ, ëþáèìàÿ, Áàáóøêà ñëàâíàÿ íåçàìåíèìàÿ! Ñ Äíåì ðîæäåíüÿ Òåáÿ ïîçäðàâëÿåì, Âñÿ÷åñêèõ áëàã â Òâîåé æèçíè æåëàåì. ×òîáû Òû íèêîãäà íå ñòàðåëà, ×òîáû âå÷íî áûëà ìîëîäîé, Öåëóåì ìû äîáðûå ñëàâíûå ðó÷êè! Ñ ëþáîâüþ òâîé ìóæ, çÿòü, òâîè äåòè è âíóêè.

³òàºìî äîðîãèõ ñâî¿õ ä³òåé DzÍ×ÅÍÊÎ Àëëó ç 10 ð³÷÷ÿì òà ѪÄÎÂÀ Àíäð³ÿ ç 20 ð³÷÷ÿì!

Áàæàºìî Âàì çäîðîâ’ÿ, ùàñòÿ, ðàäîñò³ òà çä³éñíåííÿ âñ³õ Âàøèõ ìð³é. Ìè ëþáèìî âàñ, íàø³ ð³äíåíüê³! Ç ëþáîâ’þ ñåñòðà, áðàò, ìàìà.

Áåçêîøòîâíà ðåêëàìíî-³íôîðìàö³éíà ãàçåòà «Ì³ñüêèé ÌÀÉÄÀÍ». Çàñíîâíèê òà âèäàâåöü Êîòåëüíèêîâà Í.Ñ. Ñâ³äîöòâî Р¹375 â³ä 10.12.03ð. Ðåäàêòîð Êîòåëüíèêîâà Í.Ñ. Àäðåñà ðåäàêö³¿: 34400, гâíåíñüêà îáë., ì.Êóçíåöîâñüê, ì-í Þâ³ëåéíèé, 7. Òåë./ôàêñ. (03636) 2-42-32, (067) 362-97-27, (095) 830-6-000. E-mail: maydan2000@gmail.com. Ðîçïîâñþäæåííÿ îïëà÷åíå ðåêëàìîäàâöÿìè.  îêðåìèõ ðåêëàìíèõ ìàòåð³àëàõ çà áàæàííÿì çàìîâíèêà ìîæëèâ³ â³äõèëåííÿ â³ä ïðàâîïèñó. Îáñÿã: îäèí äðóêîâàíèé àðêóø, äðóê îôñåòíèé. Âèêîðèñòàííÿ ìàêåò³â ðåêëàìè áåç óçãîäæåííÿ ç ðåäàêö³ºþ íå äîçâîëÿºòüñÿ. Òèðàæ: 13400 ïðèì. ³ääðóêîâàíî ó ÂÀÒ «Âîëèíñüêà îáëàñíà äðóêàðíÿ», 43010, ì.Ëóöüê, ïð.Âîë³, 27. Ð/ð 26004010607980 ó ÔÊÁ «Ô³íàíñè òà êðåäèò», ÒΠâ гâíåíñüê³é îáë., ÌÔÎ 333603, êîä ªÄÐÏÎÓ 25894576. Çàì. ¹777

³äïîâ³äàëüí³ñòü çà äîñòîâ³ðí³ñòü ³íôîðìàö³¿ íåñå ðåêëàìîäàâåöü Ðåäàêö³ÿ íàäຠìîæëèâ³ñòü êîíòðîëþ òèðàæó

!

2011_06_  

òèðàæ 13 400 Ðåêëàìíî-iíôîðìàöiéíà ãàçåòà 15 ëþòîãî 2011 ð. Äîñòàâëÿºòüñÿ ÁÅÇÊÎØÒÎÂÍÎ ó ïîøòîâ³ ñêðèíüêè òà îô³ñè ì³ñòà Êóçíåöîâñüê ïî â³âòî...