Page 1

Äîñòàâëÿºòüñÿ ÁÅÇÊÎØÒÎÂÍÎ ó ïîøòîâ³ ñêðèíüêè òà îô³ñè ì³ñòà Êóçíåöîâñüê ïî â³âòîðêàõ

3

(356) 25 ñ³÷íÿ 2011 ð.

Ðåêëàìíî-iíôîðìàöiéíà

ãàçåòà

òèðàæ 13 400


2

3 (356), 25 ñ³÷íÿ 2011 ð.

4-ê³ì.êâ., 7/9, Âàðàø, 25, 94ì2. Ò. (097) 875-11-17. 3-ê³ì.êâ. 8/9, Âàðàø. Ò. (097) 645-60-64. 3-ê³ì.êâ., 6/9, Âàðàø, 24Á. Ò. (063) 937-13-32. 3-ê³ì.êâ., 5/5, Áóä³âåëüíèê³â. Ò. 2-29-64, (063) 186-66-85. 3-ê³ì.êâ., 5/5, Áóä³âåëüíèê³â, 4/1. Ò. 3-51-90, (097) 759-86-52. 3-ê³ì.êâ., 5/5, Áóä³âåëüíèê³â. Ò. (067) 274-02-09. Òåðì³íîâî! 3-ê³ì.êâ., 5/5, Áóä³âåëüíèê³â, 8/1 (öåíòð ì³ñòà, ðåìîíò, ë³÷èëüíèêè), ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. (097) 848-30-52, (096) 775-00-68. 3-ê³ì.êâ., 4/9, Âàðàø, 32, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíó. Ò. (067) 253-33-79. 3-ê³ì.êâ., 3/9, Áóä³âåëüíèê³â, 27 (÷àñòêîâî ìåáëüîâàíó), ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. (097) 279-88-83. 3-ê³ì.êâ., 3/9, Ïåðåìîãè. Ò. (066) 705-44-47 ç 17:00. 2-ê³ì.êâ., 8/9, Áóä³âåëüíèê³â. Ò. 2-36-63. 2-ê³ì.êâ., 5/5, Ïåðåìîãè, 50. Ò. 2-41-33, (098) 801-95-52. 2-ê³ì.êâ., 3/9, Âàðàø, 43 (íîâîáóäîâà, öåãëÿíèé áóäèíîê). Ò. (067) 362-79-59. 2-ê³ì.êâ., Þâ³ëåéíèé. Ò. 3-62-57. 1-ê³ì.êâ., 9/9, Åíåðãåòèê³â, 11 (37.7ì2, ðåìîíò, ë³÷èëüíèêè, ²íòåðíåò). Ò. 3-26-26, (067) 906-71-44. 1-ê³ì.êâ., 7/9, Ïåðåìîãè (ïîë³ïøåíå ïëàíóâàííÿ, ðåìîíò). Ò. (067) 672-46-77. 1-ê³ì.êâ., 7/9, Âàðàø (38.4ì 2 , ë³÷èëüíèêè, ²íòåðíåò, çðó÷íå ì³ñöå). Ò. (097) 183-33-35. 1-ê³ì.êâ., 5/5, Áóä³âåëüíèê³â. Ò. (098) 690-58-76, (098) 689-82-28. 1-ê³ì.êâ., 4/9, Åíåðãåòèê³â, 11. Ò. (098) 423-47-87. 1-ê³ì.êâ., 3/5, Áóä³âåëüíèê³â. Ò. 3-12-21, (097) 740-90-10. 1-ê³ì.êâ., 1/9, Åíåðãåòèê³â, 11 (çðó÷íó ï³ä îô³ñ, ìàãàçèí, àïòåêó), ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. (067) 768-68-05. 1-ê³ì.êâ., 1/5, Áóä³âåëüíèê³â, 10/2. Ò. 2-47-47, (097) 895-93-77. Êîòåäæ, Âîëîäèìèðåöü, âóë.˳ñîâàÏîëÿíà (ÁÀÌ, 2-ïîâ., 160ì2, íàâêðóãè ë³ñ, ïîðó÷ 2 ñòàâêè, àñôàëüò, ìîæëèâî ï³ä äà÷ó), ³í. âàð³àíòè. Ò. (098) 990-22-80, (066) 806-77-45. Êîòåäæ, âóë.Áîíäàðåíêà. Ò. (098) 071-30-01. Áóäèíîê (30êì â³ä Êóçíåöîâñüêà, 50ì 2, âñ³ çðó÷íîñò³, 0.6ãà). Ò. (096) 320-89-74. Áóäèíîê, Ðàôàë³âêà (10ñîò., 87ì2, 4 ê³ì., âàííà, òóàëåò, êîòåëüíÿ, êóõíÿ 13ì2, âîäà). Ò. (097) 838-18-81, (097) 179-50-08. Áóäèíîê, âóë.Êóð÷àòîâà (3 ð³âíÿ, ãàðàæ íà 2 à/ì, ë³òíÿ êóõíÿ, òåïëèöÿ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà, ñàä). Ò. (067) 597-63-33. Áóäèíêè, ³ííèöüêà îáë.: 1-ïîâ. (0.65ñîò.); 2-ïîâ. (1.2ãà, 2 ñàðà¿, 2 ãàðàæ³, 2 êîëîäÿç³, ñàä). Ò. (096) 619-38-46. ×àñòèíó áóäèíêó, ñ.Çàáîëîòòÿ (46ì2, öåíòð ñåëà, ïîòðåáóº âíóòð³øí³õ ðîá³ò, ïðèâàòèçîâàíèé). Ò. (096) 569-57-11. Õàòó, ñ.²âàí÷³ (0.25ãà), ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. (067) 585-73-76. Õàòó, Ñò.Ðàôàë³âêà (29ñîò., õë³â, ãàðàæ, ôóíäàìåíò). Ò. (097) 945-50-07. Õàòó, ñ.Ñóõîâîëÿ (0.67ãà, ïðèâàòèçîâàíó). Ò. (067) 914-36-44. Äà÷ó 11ñîò. (áóäèíîê, äåðåâà, êóù³, ïðèâàòèçîâàíó). Ò. (068) 145-66-04. Äà÷ó, ð-í àåðîïîðòó. Ò. (098) 075-53-93. Äà÷³: ð-í àåðîïîðòó (ç áóäèíêîì), ð-í ìîëîêîçàâîäó (ä³ëÿíêà). Ò. (067) 596-04-29. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó 0.2ãà, ç áóäèíêîì, ð-í ðåàá³ë³òàö³éíîãî öåíòðó, 80 òèñ.ó.î, òîðã, ³í. âàð³àíòè. Ò. (067) 526-98-28. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó 0.125ãà, ð-í «Îêîëèö³» (áóäìàòåð³àëè, ïðèâàòèçîâàíó, º äåðæ. àêò). Ò. (098) 405-11-14. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä çàáóäîâó, 0.12ãà, Ðàôàë³âêà. Ò. (097) 494-23-64. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä çàáóäîâó, 23ñîò., Ñò.Ðàôàë³âêà. Ò. (096) 643-98-66. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä çàáóäîâó, 0.12ãà, Ðàôàë³âêà (º äåðæ. àêò). Ò. (096) 967-73-10. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó 0.15ãà, ì-í «Ï³âí³÷íèé-1» (íàâïðîòè Âàðàø, 20, ñâ³òëî, âîäà, äåðæ. àêò, äîçâ³ë íà çàáóäîâó). Ò. 2-21-44 äî 21:00, (097) 345-86-36. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó äëÿ ñàä³âíèöòâà, 0.12ãà, íà òåðèòî𳿠Çàáîëîòò³âñüêî¿ ñ³ëüðàäè (º äåðæ. àêò). Ò. (096) 547-34-56. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä çàáóäîâó, 0.25ãà, ñ.Êîñòþõí³âêà. Ò. (098) 830-80-71. ʳîñê, öåíòð ì³ñòà. Ò. 2-27-95, (098) 227-32-97. Òåðì³íîâî! Ìàãàçèí 20ì2, ð-ê «Öåíòðàëüíèé» (ïðîäîâîëü÷èé ðÿä). Ò. (097) 506-70-94. Ìàãàçèí 25ì2, Âîëîäèìèðåöü (íà êðèòîìó ðèíêó «Íåêòàð», ìîæëèâî ç â³òðèíàìè). Ò. (098) 985-54-29. Ìàãàçèí 18ì2, ð-ê «Öåíòðàëüíèé» (2-é ïðîìèñëîâèé ðÿä). Ò. (067) 589-58-91. Ìàãàçèí 25ì2, ð-ê «Öåíòðàëüíèé». Ò. (098) 996-79-86. Ìàãàçèí 35ì2, ð-ê «Öåíòðàëüíèé» (çðó÷íèé çà¿çä), ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. (067) 277-00-27. Ìàãàçèí 30ì2 (çåìåëüíà ä³ëÿíêà 150ì2). Ò. (066) 930-96-34. ʳîñê 2õ3, ìåòàë³÷íèé, áåç ì³ñöÿ. Ò. (067) 366-57-14. Ãàðàæ 6õ9, ð-í òåëåâåæ³ (îøòóêàòóðåíèé, ïîá³ëåíèé, âîäà, âîðîòà 2.5õ2.5). Ò. (096) 256-53-82.

368

Ãàðàæ³, ð-í òåëåâåæ³, íåäîáóäîâàí³. Ò. (050) 870-79-37. Ãàðàæ, ð-í òåëåâåæ³, íåäîáóäîâàíèé (80% ãîòîâíîñò³). Ò. (096) 487-02-01. Ãàðàæ, ð-í òåëåâåæ³ (çðó÷íèé çà¿çä, âîäà, ñâ³òëî). Ò. (067) 801-21-86. Ãàðàæ çà ë³êàðíåþ, ìåòàëåâèé, 18òèñ.ãðí. Ò. (067) 908-09-69. Ãàðàæ, ð-í êîëãîñïíîãî äâîðó. Ò. (098) 268-63-77. Ãàðàæ 6õ4, çà ïîë³êë³í³êîþ (çà¿çä ç³ ñòîðîíè ì³ë³ö³¿, ï³äâàë, ÿìà). Ò. (067) 386-01-01. Ãàðàæ 6õ4, ð-ê «Ï³âí³÷íèé», ìåòàëåâèé. Ò. (067) 363-06-02. Ãàðàæ 9õ4, ð-í «Îêîëèö³» (ïîá³ëåíèé, ïîôàðáîâàíèé «ï³ä êëþ÷», âîðîòà 2.5õ2.5, ñâ³òëî). Ò. 2-30-56, (097) 744-32-61. Ãàðàæ, ð-í «Îêîëèö³». Ò. 3-12-21, (097) 740-90-10. À/ì «VW-Transporter» 2003ð.â., 2.5òä³, âàíòàæíèé, á³ëèé, ñâ³æîïðèãíàíèé, 12òèñ.ó.î. Ò. (098) 945-91-36. À/ì «VW-Jetta» 81ð.â., 1.6ä, ñèí³é «ìåòàë³ê», ñòàí õîðîøèé. Ò. (096) 780-10-11. À/ì «Ford-Transit» 2003ð.â., 2.0òë³, âàíòàæî-ïàñ., 230òèñ.êì, á³ëèé, ñòàí õîðîøèé. Ò. (067) 380-10-99. À/ì «Ford-Sierra» 89ð.â., 1.8ê, ñåäàí, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. (098) 696-00-12. À/ì «BMW-520» 90ð.â., 2.0³, òåìíî-ñ³ðèé «ìåòàë³ê». Ò. (097) 994-43-08. À/ì «BMW-524» 90ð.â., òóðáîäèç., ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. (096) 748-01-89. À/ì «Hyundai H-200» 98ð.â., 2.5ä, 5 ïàñ. ì³ñöü, ÷åðâîíèé. Ò. 3-53-36, (098) 083-07-18. À/ì: «KIA», «Chevrolet», « Chery», «Lada», «ÇÀÇ» – íîâ³ (º âàð³àíò ðîçñòðî÷êè áåç äîâ³äêè ïðî äîõîäè). Ò. (099) 329-03-32, (067) 832-63-82. À/ì «ÃÀÇ-5204», áåíç., áîðòîâèé, ñòàí õîðîøèé. Ò. 2-42-64, (067) 322-55-78. À/ì «Ãàçåëü-3302» 2004ð.â, 2.3á 406, áîðòîâèé; àâòîçàï÷àñòèíè «Mercedes»: 124, 190. Ò. (098) 279-15-77. À/ì «Lada-Kalina» 2007ð.â., 1.6³, õåò÷áåê, áåæåâèé, ñòàí â³äì³ííèé. Ò. 3-94-34, (067) 944-36-80. À/ì «ÂÀÇ-21144» 2010ð.â., ÷îðíèé, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 3-76-44, (067) 980-03-56. À/ì «ÂÀÇ-2107» 2005ð.â., ñòàí ³äåàëüíèé. Ò. 2-34-76, (098) 056-94-80. À/ì «ÂÀÇ-21063» 84ð.â., íåäîðîãî, íà õîäó. Ò. (068) 226-20-72. À/ì «ÂÀÇ-21063» 88ð.â., íå ãíèëèé, íå áèòèé, îäèí âëàñíèê, ñòàí õîðîøèé. Ò. (098) 405-11-14. À/ì «ÂÀÇ-2107» 96ð.â. 1.6ê, 5ÊÏÏ, çåëåíèé, ñòàí õîðîøèé. Ò. (067) 363-23-98. Ì/ö «ßâà-250» 60ð.â., ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. (067) 382-28-81, (066) 823-55-75. Ì/ö «Ìèíñê», ç äîêóìåíòàìè, 6000ãðí, ñòàí õîðîøèé. ò. (097) 738-37-22. Ãóìó: çèìîâó, ë³òíþ – ïî çàêóï³âåëüíèõ ö³íàõ, á/â. Ò. 2-15-52, (097) 245-64-19. Àêóìóëÿòîð «ÂÀÇ» «Èñòîê», 60Ar, íà ãàðàíò³¿; êîâïàêè íà 13; êèëèìêè ó ñàëîí, áàãàæíèê. Ò. 3-76-44, (067) 980-03-56. Òðàêòîð «Iseki» 2003ð.â. (2-êîðïóñíèé ïëóã, ôðåçà) – ßïîí³ÿ, ìîæëèâî îêðåìî. Ò. 3-76-06, (096) 455-43-75. Êîìáàéí «Íèâà», ñòàí ðîáî÷èé. Ò. (096) 835-66-24. Êàì³íü áóä.; ÷åðâîíèé êàì³íü; ùåá³íü; â³äñ³â, ï³ñîê. Äîñòàâêà (3-15ò). Ò. (098) 771-85-26. Êàì³íü; ùåá³íü; öåãëó (÷åðâîíó, á³ëó, âîãíåòðèâêó, ëèöþâàëüíó); ï³ñîê. Äîñòàâêà áåçêîøòîâíî. Ò. 3-42-02, (067) 956-96-45. ªâðîáëîêè â³áðîïðåñîâàí³ 20õ20õ40, 20õ12õ40; ïàðàïåòè; äàøêè íà ñòîâï÷èêè; áîðäþðè; ïëèòêó òðîòóàðíó, ëèöþâàëüíó (ð³çí³ êîëüîðè); ëîòêè; ºâðîïàðêàíè; áëîêè «ðâàíèé êàì³íü»; áðóê³âêà. Äîñòàâêà. Ò. (096) 226-56-68. Êàì³íü; ÷åðâîíèé êàì³íü; ùåá³íü; ï³ñîê; â³äñ³â; ÷îðíîçåì; òîðô. Äîñòàâêà. Ò. 3-85-16, (097) 190-99-16. Øèôåð; öåìåíò; öåãëó: áóä³âåëüíó, ñèë³êàòíó, âîãíåòðèâêó, ëèöþâàëüíó; êàì³íü ÷åðâîíèé; ùåá³íü; áëîêè ç â³äñ³âó; øëàêîáëîêè; ï³íîáëîêè; ðàêóøíÿê; âàïíî; äîøêè; áðóñ; ÄÂÏ. Ò. (097) 488-62-18.

ÎÃÎËÎØÅÍÜ Ó ÊÎÆÅÍ Ä²Ì

Ïëèòè ïóñòîòí³, ñòàíäàðòí³, íåñòàíäàðòí³; áëîêè ôóíäàìåíòí³; êåðàìç³ò; ºâðîïàðêàíè, 20 âèä³â (ìîæëèâå óñòàíîâëåííÿ); êîëîäÿçí³ ê³ëüöÿ; ðàêóøíÿê; öåãëó – íîâ³; ïëèòè Ï-îáðàçí³; ìåòàëîïëàñòèêîâ³ â³êíà; äâåð³ ì³æê³ìíàòí³ «ÌÀÊ», Òåðíîï³ëü. Ò. (098) 372-05-54. Âàííó ÷àâóííó, 160ñì, á/â, 1000ãðí, òîðã. Ò. 3-75-15, (096) 453-62-77. ³êíà «WDS» â³ä âèðîáíèêà, 4-êàì., «Trio» 3-êàì. Ö³íè Âàñ çäèâóþòü! Ò. (098) 514-99-65, (098) 419-60-90. Äîøêè: îáð³çàí³, íåîáð³çàí³; áðóñ; áàëêè; êðîêâè. Äîñòàâêà. Ò. (098) 599-29-67, (096) 591-84-61. Øòàõåòè, æåðäèíè – ï³ä çàìîâëåííÿ. Ò. (097) 841-72-14. Îáëàäíàííÿ äëÿ ìàãàçèíó: òóìáè ç³ ñêëîì (äëÿ êîñìåòèêè, ñóâåí³ð³â). Ò. 3-70-38, (097) 171-63-07. Ïðèõîæó; ñò³ë êîìï’þòåðíèé; òóìáî÷êó ï³ä Ò – íîâ³, íåäîðîãî. Ò. (067) 149-28-13. Ñò³íêó «Ñìèãà» (4.2ì, íàòóðàëüíèé äóáîâèé øïîí), ñòàí õîðîøèé. Ò. (096) 849-71-36. Ñò³íêó äèòÿ÷ó, ñâ³òëó, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. (067) 607-78-00. Òåðì³íîâî! Ñò³íêó «Â³êòîð³ÿ Íîâà», «ãîð³õ». Ò. 2-38-08, (097) 727-78-97. Ñò³ë æóðíàëüíèé; êîìîä; ñòåëàæ³. Ò. 3-96-10, (097) 277-29-38. Ñò³ë æóðíàëüíèé, ðîçêëàäíèé, á/â. Ò. 3-73-20, (097) 431-89-55. Ñåðâàíò, Ðèãà, ïîë³ðîâàíèé, á/â, íåäîðîãî. Ò. (096) 269-73-30. Òðåëüÿæ á/â, ñòàí â³äì³ííèé. Ò. 3-69-15, (099) 202-40-54. Ì’ÿêó ÷àñòèíó êóòîâó, êîðè÷íåâó, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. (096) 804-02-43. Ì’ÿêó ÷àñòèíó, ñâ³òëî-êîðè÷íåâó. Ò. 3-98-85, (096) 950-68-88. Øàôó ñóêíåâó ç àíòðåñîëÿìè; äèâàí – á/â, íåäîðîãî. Ò. 3-52-31. Øàôó 4-äâåðíó ç äçåðêàëàìè. Ò. 3-18-57, (096) 653-99-81. Äèâàí, ñèí³é (2 ïîäóøêè), á/â, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. (096) 104-26-25, (096) 810-13-21. Äèâàí, 2 êð³ñëà – 600ãðí; ñò³íêó (3 øàôè) – 700ãðí. Ò. 3-59-94. ̳í³-äèâàí, íîâèé. Ò. 3-17-65, (096) 911-42-51. ˳æêî äèòÿ÷å (ñâ³òëå, 2 ìàòðàöè, øóõëÿäà, áàëäàõ³í), 600ãðí. Ò. (097) 464-29-66. ˳æêî äèòÿ÷å ç ìàòðàöîì; õîäóíêè; ñò³ëü÷èê äëÿ ãîäóâàííÿ; âàííî÷êó. Ò. 3-90-09, (097) 275-79-95. ˳æêî äèòÿ÷å (ãîéäàºòüñÿ, âèñóâíà øóõëÿäà, ìàòðàö íà êîêîñîâ³é ñòðóæö³, áàëäàõ³í, ïîñò³ëü). Ò. (097) 530-58-25. ˳æêî äèòÿ÷å, ñâ³òëå (íà êîëåñàõ, äåðåâ’ÿíå, ç ìàòðàöîì). Ò. 2-60-18, (097) 727-53-32. ˳æêî äèòÿ÷å (ãîéäàºòüñÿ, êîêîñîâèé ìàòðàö), ñòàí ³äåàëüíèé, 900ãðí. Ò. 2-43-63, (096) 381-45-16. ˳æêî äèòÿ÷å, Ïîëüùà, óêîìïëåêòîâàíå, ñòàí ³äåàëüíèé, 850ãðí. Ò. (067) 360-54-92. Êîëÿñêó çèìîâî-ë³òíþ «Adbor-Ring» ñ³ðî-ðîæåâó, ñòàí â³äì³ííèé, íåäîðîãî. Ò. 3-21-35, (097) 995-67-75. Êîëÿñêó çèìîâî-ë³òíþ «Geoby», ñòàí â³äì³ííèé. Ò. (067) 360-09-74. Êîëÿñêó çèìîâî-ë³òíþ, ñèíþ, ñòàí â³äì³ííèé. Ò. (067) 363-26-73. Êîëÿñêó çèìîâî-ë³òíþ «Atlant», ÷åðâîíó, ñòàí õîðîøèé, 800ãðí. Ò. (098) 905-32-36. Êîëÿñêó; õîäóíêè; âàííî÷êó. Ò. (067) 125-06-71. Êîëÿñêó çèìîâî-ë³òíþ «X-Lander», îðàíæåâó, 3 â 1, ñòàí â³äì³ííèé. Ò. (097) 968-72-48. Âîçèê îñ³ííüî-ë³òí³é «Chicco». Ò. (067) 117-84-51. Âîçèê «Chicco», ñ³ðèé; âåëîñèïåä, 1-3ð. – á/â. Ò. 3-98-85, (096) 950-68-88. Òåëåâ³çîð «Samsung CS-14H3R», 14" (35ñì), 650ãðí. Ò. (096) 685-52-51.

Õîëîäèëüíèê «Snaige», 2-êàì., á/â 2ð., 1500ãðí. Ò. (098) 830-54-70. Ñìàðòôîí «Nokia E-66», íîâèé. Ò. 3-52-31, (097) 381-81-54. Ñìàðòôîí «Samsung I450», ïîâíèé êîìïëåêò, ñòàí õîðîøèé, 600ãðí, òîðã. Ò. (067) 312-78-57. Ìîá. òåëåôîíè «Sony Ericsson»: «K550i», «R300» – ñòàí õîðîøèé, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. (067) 699-91-49. Ìîá. òåëåôîí «Nokia 5610 Express music», ñëàéäåð, ñòàí õîðîøèé. Ò. 3-97-15, (098) 530-79-45. Àêóìóëÿòîðè äëÿ öèôðîâèõ ôîòî-, â³äåîêàìåð, íîóòáóê³â. Íèçüê³ ö³íè, ãàðàíò³ÿ, ÿê³ñòü. http://battery.in.ua Ò. (098) 630-68-08. Êàñîâèé àïàðàò «²ÊÑÌ 500», óí³âåðñàëüíèé, ïîðòàòèâíèé. Ò. (067) 596-04-29. Øâåéíó ìàøèíêó, ðó÷íó ç åëåêòðîïðèâîäîì. Ò. 3-73-20, (097) 431-89-55. Âèøóêàíó âåñ³ëüíó ñóêíþ, ð.42-46, íåäîðîãî, ³í. ïðîïîçèö³¿. Ò. 3-52-84, (096) 643-98-65. Ïàëüòà: êàøåì³ð, ìàëèíîâîãî êîëüîðó, ð.44-46, íîâå, 450ãðí; íà ëåáåäèíîìó ïóõó, 40ãðí. Ò. (098) 971-08-58. Øóáó íîðêîâó, ö³ëüíó, ñó÷àñíó. Ò. 2-25-60 ç 17:00, (097) 889-36-55. ÂÇÓÒÒß ÂÅËÈÊÈÕ ÐÎÇ̲в çèìîâî¿ òà âåñíÿíî¿ êîëåêö³é ïî çíèæåíèõ ö³íàõ. ×åêàºìî íà Âàñ! «Grand Áàçàð», â³ää³ë G-39. óäðîðîçïîä³ëüíèêè «Ò-25», 2øò., á/â. Ò. 3-42-02, (067) 956-96-45. Ôîðòåï³àíî öèôðîâå, ³í. ìóçè÷í³ ³íñòðóìåíòè. Ìàã. «Ñâ³ò âçóòòÿ». Ò. (097) 730-97-55.

4-ê³ì.êâ. 8/9, Áóä³âåëüíèê³â íà 2+1. Ò. (098) 608-58-43. 4-ê³ì.êâ., 4/5, Ïåðìîãè, ³í. âàð³àíòè. Ò. (067) 438-37-70. 4-ê³ì.êâ., 3/9, Áóä³âåëüíèê³â íà 2+1, 2+äîï. àáî ïðîäàì. Ò. (097) 767-11-86. 4-ê³ì.êâ., 2/5, Ïåðåìîãè íà 2+äîï. àáî ïðîäàì. Ò. (096) 975-62-40. 3-ê³ì.êâ., 8/9, Âàðàø, ºâðîðåìîíò íà 2 (9-òè ïîâ. áóä) +1+à/ì. Ò. 2-19-78, (097) 846-16-95. 3-ê³ì.êâ., 7/9, Áóä³âåëüíèê³â, 28 íà 1+1, ³í. âàð³àíòè. Ò. (097) 873-15-86. 3-ê³ì.êâ., 5/9, Áóä³âåëüíèê³â íà 2-ê³ì., 9 ïîâ.áóä.+1-ê³ì. Ò. 2-23-66, (096) 284-57-89. 3-ê³ì.êâ., 5/5, Áóä³âåëüíèê³â íà 2+äîï., 2-ê³ì. (óñ³÷åíà)+äîï. Ò. 3-72-88, .(067) 364-02-11. 3-ê³ì.êâ., 5/5 íà 1+äîï. àáî ïðîäàì. Ò. 3-57-68, (097) 321-24-35. 3-ê³ì.êâ., 4 ïîâ., Ïåðåìîãè íà 2-ê³ì. Ò. 3-87-41, (097) 725-65-48. 3-ê³ì.êâ., 1/9, Ïåðåìîãè, 2 (ï³ä îô³ñ, ìàãàçèí, áàíê) íà 2-ê³ì. (9 ïîâ áóä.)+1-ê³ì. (5 ïîâ. áóä.) áåç äîï. Ò. 3-89-20. 3-ê³ì.+2-ê³ì.+äîï. íà áóäèíîê â ìåæàõ ì³ñòà. Ò. (098) 448-83-28. 2-ê³ì.êâ., 8/9, Áóä³âåëüíèê³â íà 3+äîï. Ò. 2-36-63. 2-ê³ì.êâ., 4/5, Áóä³âåëüíèê³â íà 3-ê³ì., Áóä³âåëüíèê³â. Ò. (067) 589-58-91. 2-ê³ì.êâ., Ðàôàë³âêà íà 1, 2-ê³ì., Êóçíåöîâñüê àáî ïðîäàì. Ò. (096) 913-45-11. 1-ê³ì.êâ., 9/9, Áóä³âåëüíèê³â íà 2+äîï. Ò. (067) 810-96-87. 1-ê³ì.êâ., 7/9, Ïåðåìîãè (ðåìîíò) íà 2+äîï., 3+äîï. – áåç ðåìîíòó. Ò. (067) 672-46-77. 1-ê³ì.êâ., 6/9, Áóä³âåëüíèê³â íà 2+äîï. Ò. 3-44-52, (097) 075-17-31, (097) 075-17-30. 1-ê³ì.êâ. íà 3-ê³ì. Ò. (097) 398-56-00. Áóäèíîê, ñìò.Äåìèä³âêà, гâíåíñüêà îáë. (âñ³ çðó÷íîñò³ â áóäèíêó, 72ì2, 0.05ãà, ãàðàæ, ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, ïîãð³á, ÷èñòà çîíà) íà 1-ê³ì.êâ. (1-6)/9, Êóçíåöîâñüê. Ò. 2-26-17, (097) 669-76-10.

×îâåí «Óô³ìêà», íàäóâíèé (2.6ì, 2 ì³ñíèé, 2 íàñîñè), ñòàí õîðîøèé, 750ãðí. Ò. (098) 835-91-27. Âîäó ãëèáîêîãî î÷èùåííÿ «Ôîíòå». Äîñòàâêà. Ò. 3-24-17, (096) 791-46-16. Öóöåíÿò: «çàõ³äíîñèá³ðñüêà ëàéêà», «òàêñà», «ìîñêîâñüêà ñòîðîæîâà». Ò. (095) 663-29-74, (050) 757-88-05. Öóöåíÿò í³ìåöüêî¿ â³â÷àðêè, ÷èñòîêðîâíèõ. Ò. (097) 277-55-81. ʳøå÷îê êîðîòêîøåðñòíèõ. Ò. 3-16-21. Ñâèíþ, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. (096) 246-77-29. Ñâèíþ, 130-140êã æ/â. Ò. (097) 398-43-01. Ñâèíþ (òóøêîþ àáî æ/â). Ò. (096) 226-56-68. Ñâèíþ, 150êã æ/â, íåäîðîãî. Ò. (03634) 7-11-24, (098) 456-29-42. Ñâèíþ, 110-120êã æ/â, êîðìëåíó 1-, 2-ê³ì.êâ. íà òðèâàëèé òåðì³í. Ò. íàòóðàëüíèìè õàð÷àìè, Ðàôàë³âêà. Ò. (067) 380-04-28. (097) 256-97-06. 1-, 2-ê³ì.êâ. íà òðèâàëèé òåðì³í, ñâîºÊàáàíà 240-250; ñâèíþ 150-160êã ÷àñíó îïëàòó, ïîðÿäîê ãàðàíòóþ. Ò. – æ/â. Ò. (097) 770-87-71. (097) 351-08-38. 1-, 2-ê³ì.êâ. íà òðèâàëèé òåðì³í, ñâîº÷àñíó îïëàòó, ïîðÿäîê ãàðàíòóºìî. Ò. 3-ê³ì.êâ., Âàðàø. Ò. (096) 513-77-01 (096) 910-20-45. ç 18:00. 1-, 2-ê³ì.êâ. íà òðèâàëèé òåðì³í. Ò. (097) 508-49-01. 3-ê³ì.êâ, Âàðàø, Ïåðåìîãè. Ò. 1-, 2-ê³ì.êâ. íà òðèâàëèé òåðì³í, ìî3-26-78, (097) 754-45-67. ëîäà ñ³ì’ÿ, ïîðÿäîê, ñâîº÷àñíó îïëàòó ãàðàíòóºìî. Ò. (096) 190-95-11. Òåðì³íîâî! 2-ê³ì.êâ., 1-3 ïîâ., ìîæ1-, 2-ê³ì.êâ. íà òðèâàëèé òåðì³í, ìîëèâî óñ³÷åíó. Ò. 3-11-16, 3-96-60, (067) ëîäà ñ³ì’ÿ, îïëàòó, ïîðÿäîê ãàðàíòóº975-01-48. ìî. Ò. (067) 416-30-11. 2-ê³ì.êâ., ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿. Ò. (098) 971-50-60. 1-, 2-ê³ì.êâ., 1 ïîâ., Ïåðåìî1-, 2-ê³ì.êâ, Ïåðåìîãè, Âàðàø. Ò. ãè, Âàðàø. Ò. 3-26-78, (097) (067) 276-20-27. 754-45-67. 1-ê³ì.êâ., Ïåðåìîãè (áàæàíî ð-í ñîáîðó). Ò. (097) 848-60-97, (097) 979-32-22. Òåðì³íîâî! 1-ê³ì.êâ. íà òðèâàëèé òåðì³í, Äà÷ó ïîáëèçó ì³ñòà (ð-í ìîëîêîçàáàæàíî íåìåáëüîâàíó, ìîëîäà ñ³ì’ÿ, âîäó). Ò. (097) 821-11-72. À/ì «ÂÀÇ» àáî ³íîìàðêó â õîðîøîìó ïîðÿäîê, ñâîº÷àñíó îïëàòó ãàðàíòóºìî. ñòàí³ (ìîæëèâî áèòó, ãíèëó, ÿêà ïîòðåáóº Ò. 2-12-31, (098) 787-52-50, 18:00-22:00. 1-ê³ì.êâ. íà òðèâàëèé òåðì³í, Âàðàø, ðåìîíòó). Ò. 3-99-05, (097) 205-74-08. Àêóìóëÿòîðè ñòàð³. Ò. (098) 830-81-01. Ïåðåìîãè, ñâîº÷àñíó îïëàòó, ïîðÿäîê ãàðàíòóºìî. Ò. 3-21-87, (096) 745-47-54. 1-ê³ì.êâ. íà òðèâàëèé òåðì³í, ìîëîäà Ìåòàëîáðóõò; ð³çàííÿ, âèâ³ç, äîðîãî. Ò. (067) 382-30-24, ²ãîð, ñ³ì’ÿ, ïîðÿäîê, ñâîº÷àñíó îïëàòó ãàðàí(096) 733-75-31, Ñåðã³é. òóºìî. Ò. 2-16-24 ç 18:00, (097) 704-04-37. Òåðì³íîâî! Êâàðòèðó, ð-í ÇÎØ ¹3, ïåðåäîïëàòó ãàðàíòóþ, ðîçãëÿíó âñ³ Áðóõò âñ³õ ìåòàë³â. Íàð³çàí- ïðîïîçèö³¿. Ò. (098) 693-63-82. íÿ, íàäàííÿ òðàíñïîðòó. Ò. (096) Êâàðòèðó íà òðèâàëèé òåðì³í. Ò. (098) 453-05-57. 929-77-21. ³çüìó íà êâàðòèðó îäíó ìîëîäó Ñòîëè êóõîíí³, ðàäÿíñüê³, ç ëàì³íîâàíîþ ïîâåðõíåþ. Ò. 3-49-07, (096) ä³â÷èíó. Ò. (096) 134-44-05. Ïðîäóêòîâèé ìàãàçèí àáî ïàâ³ëüÏðàëüí³ ìàøèíè; åëåêòðî- 226-55-70. ïëèòè; õîëîäèëüíèêè; ìîðîÂÐÕ, òåëÿ, êîíÿ – æ/â; øê³ðè òå- éîí. Ò. (096) 517-82-49. Ëàðüîê ó ïðîìèñëîâîìó ðÿäó. Ò. çèëüí³ êàìåðè òà ³í. – ͳìå÷÷è- ëÿ÷³. Ò. 3-11-33, (067) 382-01-72, (050) (097) 744-32-77. íà, á/â, ñòàí õîðîøèé. Ò. (067) 855-68-87. Àêö³¿ «Çàõ³äåíåðãî». Ò. 3-13-88, 594-59-42. Ãàðàæ, ð-í ìîëèòîâíîãî áó(097) 204-92-38. Àêö³¿ ÂÀÒ «Çàõ³äåíåðãî», «Óêðòå- äèíêó, «Îêîëèö³». Ò. (095) Õîëîäèëüíèê «Nord» ç ìîðîçèëüíîþ êàìåðîþ, á/â, ì³êðîõâèëüîâó ï³÷. ëåêîì» òà ³í. â³äêðèòèõ àêö³îíåðíèõ 370-85-54, (067) 362-97-29. òîâàðèñòâ. Ò. 3-25-69, (067) 765-27-58. Ò. (067) 363-26-73.

2-ê³ì.êâ. íà òðèâàëèé òåðì³í. Ò. (067) 386-01-01. 2-ê³ì.êâ., 1500ãðí+êîìóíàëüí³, ïåðåäîïëàòà. Ò. (068) 563-10-44. 2-ê³ì.êâ., Ïåðåìîãè, ìåáëüîâàíó, ïåðåäîïëàòà 3-4ì³ñ. Ò. (098) 374-97-82. 2-ê³ì.êâ íà òðèâàëèé òåðì³í. Ò. (067) 380-04-31. 2-ê³ì.êâ., ïîäîáîâî (öåíòð ì³ñòà, ìåáëüîâàíó, âñ³ çðó÷íîñò³, äîêóìåíòè íà ïðîæèâàííÿ, ïîêðàùåí³ óìîâè). Ò. (067) 364-27-75, (050) 849-39-34. 2-ê³ì.êâ., ïîäîáîâî, âñ³ çðó÷íîñò³, Ïåðåìîãè. Ò. (098) 784-23-44. 2-ê³ì.êâ., ïîäîáîâî (âñ³ çðó÷íîñò³, äîêóìåíòè íà ïðîæèâàííÿ). Ò. (098) 279-15-76, (050) 712-61-77. 3-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî, öåíòð ì³ñòà (âñ³ çðó÷íîñò³, äîêóìåíòè). Ò. (096) 791-46-16. 2-ê³ì.êâ., ïîäîáîâî, âñ³ çðó÷íîñò³. Ò. (067) 924-91-82. 2-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî (öåíòð ì³ñòà, ìåáëüîâàíó, ïîêðàùåí³ óìîâè, äîêóìåíòè íà ïðîæèâàííÿ). Ò. (096) 873-75-44. 2-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî, ìåáëüîâàíó. Ò. (093) 453-23-56. 2-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî, âñ³ çðó÷íîñò³, äîêóìåíòè. Ò. (097) 953-49-19. 2-ê³ì.êâ., ïîäîáîâî (ìåáëüîâàíó, ïîêðàùåí³ óìîâè, äîêóìåíòè íà ïðîæèâàííÿ). Ò. (067) 949-36-06. 1-ê³ì.êâ., Âàðàø, ìåáëüîâàíó. Ò. (097) 865-83-86. 1-ê³ì.êâ. íà òðèâàëèé òåðì³í. Ò. (098) 971-53-38. 1-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî, ³í. âàð³àíòè. Ò. (097) 443-55-98. 1-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî. Ò. (098) 254-27-86. Ïðèì³ùåííÿ 1-, 2-é ïîâ. Ô³ðìà «Óêðà¿íà», Åíåðãåòèê³â, 13 (êàôå «Ãàëàêòèêà»). Ò. 2-22-46. Ãàðàæ, ð-í «Îêîëèö³» (âîðîòà ï³ä áóñ). Ò. (098) 904-59-58. Ãàðàæ, 1-é ðÿä â³ä ñòîëîâè òåïëè÷íî¿. Ò. 3-79-69, (067) 382-16-98. Âèøóêàíó âåñ³ëüíó ñóêíþ, á³ëó, ð.48. ò. (096) 979-17-12. Åêñêëþçèâíó âåñ³ëüíó ñóêíþ, ð.46-48. Ò. 3-23-54, (097) 782-98-67.

Ïàñàæèðñüê³, âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ì/à «Ôîðä-Òðàíçèò» òà àâòîáóñîì ïî Óêðà¿í³, ÑÍÄ. Ò. 3-86-84, (067) 600-93-88. Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ì/à «Ìåðñåäåñ-Ñïðèíòåð» ïî ì³ñòó, îáëàñò³, Óêðà¿í³ (äî 2.5ò). Ò. 2-19-14, (067) 751-08-98, (096) 374-97-94. Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³ ì/à «VW-LT» (äîâãèé, ï³äâèùåíèé). Ïåðåâåçåííÿ ëàôåòîþ àâàð³éíèõ, òåõí³÷íî íåñïðàâíèõ à/ì. Ò. 3-43-69, 3-88-86, (097) 921-87-00, (097) 921-86-86, (097) 885-41-55. Âàíòàæí³, ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³, ÑÍÄ ì/à «ÔîðäÒðàíçèò» (íàéâèùèé, íàéäîâøèé); ïî¿çäêè ó Õìåëüíèöüêèé. Ò. 3-83-11, (067) 915-46-50. Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³ ì/à «Ôîëüêñâàãåí LT-35» (äîâãèé, âèñîêèé). Ò. 3-82-42, (097) 899-32-08. Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ì/à «Ìåðñåäåñ-Ñïðèíòåð» (íàéäîâøèé, íàéâèùèé) òà «ÌåðñåäåñÑïðèíòåð» (3ò, 19ì 2, 5 ïàñàæèðñüêèõ ì³ñöü). Ò. 2-21-92, 2-10-99, (096) 380-83-03. Âàíòàæî-ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ì/à «Ìåðñåäåñ-Ñïðèíòåð» (íàéá³ëüøèé, íàéäîâøèé); ïîïóòíèé âàíòàæ äî Îäåñè. Ò. (097) 664-55-08. Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³ ì/à «Ðåíî-Òðàô³ê», 1.2ò; â³çüìó ïîïóòíèé âàíòàæ äî Ëóöüêà (ïî ñóáîòàõ). Ò. 3-89-42, (096) 118-15-33. ÂÀÍÒÀÆͲ òà ÏÀÑÀÆÈÐÑÜʲ ÏÅÐÅÂÅÇÅÍÍß ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³ ì/à «Mercedes-Sprinter» (ñåðåäí³é, âèñîêèé, 8 ì³ñöü, 1.5ò, 1.7õ3.4õ1.75). Ò. (097) 917-70-11.


3 (356), 25 ñ³÷íÿ 2011 ð.

Ïðèéîì ÐÅÊËÀÌÈ, ÎÃÎËÎØÅÍÜ, ÏÐȲÒÀÍÜ: ì-í Âàðàø, 11, 4-é ï³ä’¿çä, 1-é ïîâ.

Ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ àâòîáóñîì ïî Óêðà¿í³, ÑÍÄ (Ìîñêâà ïí, ÷ò, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã – 8, 18, 35 ì³ñöü). Ò. 3-63-03, (067) 967-59-87, (098) 836-69-01, +7(905) 782-81-31. Ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ó Ìîñêâó, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã. Ò. (067) 912-49-75, (099) 232-05-42. Ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ïî Óêðà¿í³, ÑÍÄ, ªâðîï³ ì/à «VW-T4». Ò. (096) 577-77-38, +7 903-507-20-01. Ïàñàæèðñüê³, âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³ ì/à «VW-T4» (7 ì³ñöü). Ò. 2-21-54, (097) 668-25-77. Òðàíñïîðòí³ ïîñëóãè: âàíòàæíèì à/ì «Mercedes» (5ò, 38ì3); âàíòàæî-ïàñàæèðñüê³ (1.2ò). Ò. 3-17-61, (067) 380-10-99. Ïàñàæèðñüê³, âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³ ì/à «Ôîðä-Òðàíçèò». Ò. (067) 382-28-81. Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³ ì/à «VW LT» (äîâãèé, ï³äâèùåíèé, ç ïðè÷åïîì). Ò. (097) 898-81-75, (096) 803-56-63. Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ «ÃÀÇ-52» (áîðòîâèé). Ò. (097) 322-55-78. Äîñòàâëþ ì/à ïîïóòíèé âàíòàæ ç/äî: Ëóöüêà (ïî ïîíåä³ëêàõ); Çàð³÷íîãî, Äóáðîâèö³ (ó âèõ³äí³). Ò. (067) 382-28-81. Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³ à/ì «Ãàçåëü» (áîðòîâèé, òåíòîâàíèé); â³çüìó ïîïóòíèé âàíòàæ äî Êîñòîïîëÿ. Ò. (067) 368-51-05. Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ à/ì «ÌÀÇ» ç ïðè÷åïîì (10-20ò). Ò. (097) 289-53-85.

Ðåìîíò êâàðòèð, êîòåäæ³â, ìàãàçèí³â, ãàðàæ³â òà ³í. æèòëîâèõ òà ïðîìèñëîâèõ îá’ºêò³â. Âñ³ âèäè ðîá³ò âèêîíóþòüñÿ ïðîôåñ³îíàëàìè. Ò. (096) 949-73-20. Ðåìîíò Âàøî¿ îñåë³ «ï³ä êëþ÷». ßê³ñòü ãàðàíòîâàíà. Ò. (097) 982-42-47. Ðåìîíò êâàðòèð. Àêóðàòíî, íàä³éíî. Ò. (098) 909-00-69. Êîìïëåêñíèé ðåìîíò êâàðòèð: ïëèòêà, ã³ïñîêàðòîí; ïåðôîðàòîðí³ ðîáîòè; åëåêòðèêà òà ³í. Øâèäêî, ÿê³ñíî. Ò. 3-94-34, (067) 944-36-80. Øïàêëþâàííÿ; ôàðáóâàííÿ; øïàëåðè. Íåäîðîãî. Ò. (096) 831-35-25. Øïàêëþâàííÿ ñòåë³, ñò³í; êëåºííÿ øïàëåð; ³í. ðåìîíòí³ ðîáîòè. Ò. 3-35-14, (098) 270-05-73. Øïàêëþâàííÿ ñòåë³, ñò³í; øòóêàòóðêà; êëåºííÿ øïàëåð, «ïîêàòêà» ôàðáîþ; â³äêîñè. Ò. (097) 161-47-79. Øïàêëþâàííÿ ñòåë³, ñò³í, â³äêîñ³â; êëåºííÿ øïàëåð; îáëèöþâàííÿ ïëèòêîþ. Ò. 3-34-04, 2-35-07, (097) 742-09-56, (097) 590-65-85. Øïàêëþâàííÿ ñòåë³, ñò³í; êëåºííÿ øïàëåð; â³äêîñè. Ò. 2-47-82, 3-78-22, (098) 630-48-66, (096) 770-35-56. Îáøèâêà áàëêîí³â âàãîíêîþ. Øâèäêî, ÿê³ñíî, íåäîðîãî. Ò. (067) 680-79-82. Îáëèöþâàííÿ ïëèòêîþ ñò³í, ï³äëîãè ó çðó÷íèé äëÿ Âàñ ÷àñ. Øâèäêî, ÿê³ñíî, íåäîðîãî. Ò. 2-40-14, (097) 720-64-14. Îáëèöþâàííÿ ïëèòêîþ; ëàì³íàò; âàãîíêà; ã³ïñîêàðòîí; àðêè; ãðóáêè; êàì³íè; øïàêëþâàííÿ; óñòàíîâëåííÿ äâåðåé; êâàðòèðè «ï³ä êëþ÷». Ò. (097) 952-30-43, (096) 117-54-71.

Óñòàíîâëåííÿ äâåðåé; âàãîíêà; ã³ïñîêàðòîí; àðêè; â³äêîñè; ë³íîëåóì; ëàì³íàò; ñòÿæêà; øïàêëþâàííÿ; ïëèòêà. Ò. (067) 332-08-63. Óñòàíîâëåííÿ äâåðåé; âàãîíêà; ã³ïñîêàðòîí; àðêè; â³äêîñè; ë³íîëåóì; ëàì³íàò; ñòÿæêà; øïàêëþâàííÿ. Ò. (067) 360-41-28. ³äêîñè, øïàêëþâàííÿ; ìàëÿðêà; ïëèòêà; ïåðôîðàòîðí³ ðîáîòè. Ò. 2-14-20, (096) 851-29-31. Ìîíòàæ äâåðåé, àðîê; óêëàäàííÿ êàõëþ; ï³äëîãà: äåðåâî, ëàì³íàò; øïàêë³âêà; äåêîðàòèâíà øïàêë³âêà; áàéðàì³êñ; åëåêòðèêà. Ò. (097) 982-42-47. Ïåðôîðàòîðí³ ðîáîòè: ïåðåíîñ ðîçåòîê; øòðîáè; â³øàííÿ êàðíèç³â, óêëàäàííÿ ïë³íòóñ³â. Ò. (096) 989-86-63, Ìàêñèì. ÅËÅÊÒÐÈÊ. Âñ³ âèäè ðîá³ò. ÍÅÄÎÐÎÃÎ. Ò. (098) 642-68-79. Ðåìîíò, ïåðåíîñ, óñòàíîâëåííÿ ñâ³òèëüíèê³â, ðîçåòîê, âèìèêà÷³â, ïðîâîäêè, êàðíèç³â; ³í. ðåìîíòí³ ðîáîòè. Ò. 2-46-56, (096) 752-84-70. Ñàíòåõí³÷í³ ðîáîòè: çàì³íà òðóá, êàíàë³çàö³¿; âñòàíîâëåííÿ, ðåºñòðàö³ÿ ë³÷èëüíèê³â, âñòàíîâëåííÿ âàíí, çì³øóâà÷³â, óí³òàç³â. Ò. 2-50-03, (067) 189-76-91, (096) 849-15-18. ÂѲ ÂÈÄÈ ÑÀÍÒÅÕͲ×ÍÈÕ ðîá³ò: îïàëåííÿ, âîäîïðîâ³ä, êàíàë³çàö³ÿ, óñòàíîâëåííÿ óí³òàç³â, äóøîâèõ êàá³íîê, çì³øóâà÷³â òà ³í. Êîíñóëüòàö³ÿ áåçêîøòîâíà. Ò. 2-60-41, (067) 884-97-89, (097) 153-87-47. Ñàíòåõí³÷í³ ðîáîòè: çàì³íà âîäîïðîâîäó, êàíàë³çàö³¿; çì³éîâèê; óñòàíîâëåííÿ âàíí, óí³òàç³â, çì³øóâà÷³â. Ò. 2-12-71, 3-21-78, (098) 280-51-24, (097) 873-18-70. Ïîñëóãè åëåêòðèêà, âñ³ âèäè ðîá³ò. Ò. (067) 178-51-49. Âèãîòîâëåííÿ, ìîíòàæ ìàðøîâèõ ñõîä³â, êîìïëåêòóþ÷èõ äî íèõ ç òâåðäèõ ïîð³ä äåðåâà. Ò. (097) 441-94-95, Ñåðã³é, (067) 256-38-22. Âèãîòîâëåííÿ áîðîí³â äî êîíÿ (2øò.), «ñòåëüâàãà», 450ãðí. Ò. (03634) 2-51-59. Æàëþç³ ãîðèçîíòàëüí³, âåðòèêàëüí³; ðîëåòè òêàíèíí³, áàìáóêîâ³, äæóòîâ³. Óñòàíîâëåííÿ, ÿê³ñòü, ãàðàíò³ÿ, ð-ê «Ï³âäåííèé», 15. Ò. 2-10-35, 3-22-06, (098) 912-93-86.

Äîñòàâèìî Âàø âàíòàæ âàãîþ â³ä 0.1êã ó/³ç 600 ì³ñò Óêðà¿íè. Íèçüêà ö³íà. Êîìïàí³ÿ «²íÒàéì», âóë. Êîìóíàëüíà, 1/4. www.intime.ua, ò. (067) 617-17-63. Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ áóñîì (1.2ò). Ò. (066) 930-96-34. Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ «MercedesSprinter maxi» (ìåáë³, áóä. ìàòåð³àëè, êâàðòèðí³ ïåðå¿çäè). Ò. 2-45-66, (098) 512-94-83. Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ì/à «Ôîðä-Òðàíçèò» (ìåáë³, áóäìàòåð³àëè, êâàðòèðí³ ïåðå¿çäè òà ³í.). Ò. (067) 594-59-42. Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ à/ì «Jac» (2ò, 5 ïàñ. ì³ñöü, íèçüêèé). Ò. (095) 804-87-87. Ïîñëóãè àâòîêðàíîì ó áóäü-ÿêèé ÷àñ. Ò. (067) 360-88-16, (098) 840-87-79. Ïåðåòÿæêà, ðåìîíò ì’ÿêèõ ìåáë³â. Ò. (097) 225-42-23. Çá³ðêà ìåáë³â áóäü-ÿêî¿ ñêëàäíîñò³; åëåêòðîìîíòàæí³ ðîáîòè; ðåìîíò åëåêòðîïðèëàä³â, åëåêòðîïëèò. Ò. (067) 363-26-73.

Îáëèöþâàííÿ ïëèòêîþ; øïàêëþâàííÿ; øòóêàòóðêà; ëàì³íàò; óñòàíîâëåííÿ äâåðåé, ³í. âèäè ðîá³ò. Ò. 2-21-74, (097) 637-94-37. Îáëèöþâàííÿ ïëèòêîþ; øïàêëþâàííÿ; øïàëåðè; ã³ïñîêàðòîí; øòóêàòóðêà; ëàì³íàò. Ò. (097) 489-97-66, (098) 071-52-61. Ïëèòêà; ã³ïñîêàðòîí; âàãîíêà. Ò. (098) 837-37-29. Ïëèòêà; ëàì³íàò; êëåºííÿ øïàëåð; øïàêëþâàííÿ; ã³ïñîêàðòîí; àðêè; ô³ãóðí³ ñòåë³; â³äêîñè. Ò. (096) 127-90-83.

×îëîâ³ê íà ãîäèíó. Ïîòð³áí³ Ïðîôåñ³éíà ïåðåòÿæêà ì’ÿêèõ ÷îëîâ³÷³ ðóêè? Çâåðòàéòåñü (097) ìåáë³â. Âåëèêèé âèá³ð ìåáëåâèõ òêà- 982-42-47. íèí. ßê³ñòü ãàðàíòóºìî. Ò. 3-26-25, (096) 974-41-21. Øòóêàòóðêà; øïàêëþâàííÿ; â³äêîÑêëàäàííÿ ìåáë³â «ï³ä êëþ÷»; ã³ïñî- ñè. Ò. (097) 935-63-65. êàðòîí, øïàêëþâàííÿ; ëàì³íàò; â³äêîñè; çáèâàííÿ ïëèòêè; ïëèòêà; ñòÿæêà. Îáøèâêà âàãîíêîþ; ã³ïñîêàðÒ. 2-27-42, (098) 372-05-54. òîí; åëåêòðîìîíòàæ; ñòÿæêà ï³äëîãè; ëàì³íàò; ë³íîëåóì; Ïåðåòÿæêà, ðåìîíò, ïîâíà ðåøïàêëþâàííÿ; øòóêàòóðêà. Ò. ñòàâðàö³ÿ ì’ÿêèõ ìåáë³â. Ò. (097) 805-93-97. (0362) 46-01-31, (067) 905-93-66. Óêëàäàííÿ ïëèòêè, ëàì³íàòó; ìîíÏðîôåñ³éíà õ³ì÷èñòêà êèëèì³â, ì’ÿêèõ ìåáë³â, ³ãðàøîê îáëàäíàííÿì òàæ ã³ïñîêàðòîíó; óñòàíîâëåííÿ äâåð«Karcher». Ò. (096) 685-22-37, (097) íèõ áëîê³â. Øâèäêî, ÿê³ñíî. Ò. (067) 629-38-68. 974-58-29, (098) 869-79-26. Óêëàäàííÿ ïëèòêè; ã³ïñîêàðòîí; Ïðàííÿ êèëèìîâèõ âèðîá³â, ô³ãóðí³ ñòåë³; øïàêëþâàííÿ; øïàëåðè; ìåáë³â – íà äîìó ó çàìîâíèêà. Ò. 2-12-36, (096) 569-39-29, (096) ëàì³íàò; â³äêîñè òà ³í. Ïîì³ðí³ ö³íè, õîðîøà ÿê³ñòü. Ò. (098) 837-37-59, (067) 803-57-75. 967-08-18.

Æàëþç³ ãîðèçîíòàëüí³, âåðòèêàëüí³. Ðîëåòè áàìáóêîâ³ òà ç òêàíèíè. Ïðîòèìîñê³òí³ ñ³òêè (çâè÷àéí³, ðîëåòíîãî òèïó). Âñòàíîâëåííÿ, ãàðàíò³ÿ, ÿê³ñòü, äîñòóïí³ñòü. Ò. 3-75-95, (067) 712-92-78. ÆÀËÞDz: âåðòèêàëüí³, ãîðèçîíòàëüí³. ÐÎËÅÒÈ: òêàíèíí³, áàìáóêîâ³, äæóòîâ³, çàõèñí³; ïðîòèìîñê³òí³ ñ³òêè. Ãàðàíò³ÿ. Ò./ôàêñ: 3-83-30, (067) 764-42-02, (093) 008-19-73. ÆÀËÞDz ÂÅÐÒÈÊÀËÜͲ òà ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÜͲ, áàìáóêîâ³, äæóòîâ³; ðîëåòè òêàíèíí³. Øâèäêî, ÿê³ñíî, íåäîðîãî. Ò. 3-87-41. ÓÑÒÀÍÎÂËÅÍÍß, ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ «WINDOWS», êîìïëåêñíà íàñòðîéêà Âàøîãî êîìï’þòåðà. Âèð³øåííÿ òà óñóíåííÿ êîíôë³êò³â ³ íåïîëàäîê ó ñèñòåì³; íàëàøòóâàííÿ ²íòåðíåò; êîíñóëüòàö³¿. Ò. (097) 873-15-96, Ñàøà. Âñòàíîâëåííÿ, íàñòðîéêà «Windows», ðåìîíò êîìï’þòåð³â, êîìïëåêòóþ÷èõ, ïðèíòåð³â; ï³äá³ð òà ïîøóê äðàéâåð³â, óñòàíîâëåííÿ ïðîãðàì. Ò. (097) 953-14-79, (067) 99-69-700. Óñòàíîâëåííÿ «WINDOWS XP» «WINDOWS 7» íà ÍÎÓÒÁÓÊ ÇÀ̲ÑÒÜ «Vista». Ò. (097) 873-15-96. Óñòàíîâëåííÿ íàñòðîéêà «Windows» íà ÏÊ òà íîóòáóêè; íàñòðîéêà ï³äêëþ÷åííÿ äî «ÎÃλ, ³í. ïîñëóãè. Ò. (067) 362-97-31.

ÏÐÎÔÅѲÉÍÈÉ ÐÅÌÎÍÒ ÒÅËŲÇÎв íà äîìó ó çàìîâíèêà. Ïîñëóãà ñüîãîäí³ – íà ñüîãîäí³. Ãàðàíò³ÿ. Ò. (096) 420-31-41. Ðåìîíò åëåêòðîïëèò âñ³õ ìàðîê; ïðàöþºìî áåç âèõ³äíèõ. Ò. 2-22-28, (097)873-19-37. Ðåìîíò ïðàëüíèõ ìàøèí-àâòîìàò³â ó Êóçíåöîâñüêó; íàäàííÿ êîíñóëüòàö³é; ïðîäàæ. Ò. (097) 944-65-96. Ìàéñòåðíÿ «A&Þ»: ðåìîíò ïðàëüíèõ ìàøèí-àâòîìàò³â áóäüÿêèõ ìàðîê. Ãàðàíò³ÿ òà ï³ñëÿãàðàíò³éíå îáñëóãîâóâàííÿ; çàïðàâêà à/ì êîíäèö³îíåð³â. Ò. 2-11-38, (097) 830-64-95. Ðåìîíò õîëîäèëüíèê³â íà äîìó. Ò. (096) 517-28-17. Ðåìîíò ìîá. òåëåôîí³â; â³äíîâëåííÿ ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ â òåëåôîí³. Ìàã. «Ë³õòàðèê» (ïåðåõðåñòÿ ðèíê³â «Ï³âäåííèé», «Öåíòðàëüíèé»). Ò. (098) 771-71-96. Âåëîìàéñòåð: âñ³ âèäè ðåìîíòó âåëîñèïåä³â âñ³õ ìàðîê; âè¿çä äî çàìîâíèêà. Ò. 3-11-15, (096) 118-15-70. «25 êàäð» ïðîïîíóº: â³äåî-, ôîòîçéîìêà âåñ³ëü, óðî÷èñòèõ ïîä³é; ìîíòàæ; âèãîòîâëåííÿ ôîòîàëüáîì³â; ïðîôåñ³éíà àïàðàòóðà. ßê³ñíî, äîñòóïíî. Ò. (067) 170-59-90. «Premiera Film»: â³äåîçéîìêà âåñ³ëü. ßê³ñíèé â³äåîìîíòàæ; çðàçêè íà http:// premierafilm.blogspot.com. Ò. (097) 945-53-51, ²ãîð. ³äåîñòóä³ÿ «KAKTUS-VIDEO» ïðîïîíóº ÿê³ñíó öèôðîâó ôîòî-, â³äåîçéîìêó. Ìóçèêà. Òàìàäà. Ò. (097) 136-12-72, (098) 443-64-88. «Studio-SV»: ïðîôåñ³éíà â³äåîçéîìêà âåñ³ëü, óðî÷èñòèõ ïîä³é. Ò. 2-30-33, (097) 653-52-39, Â’ÿ÷åñëàâ Âîëîäèìèðîâè÷. ³äåî-, ôîòîçéîìêà âåñ³ëü, âèïóñêíèõ, óðî÷èñòèõ ïîä³é; ìîíòàæ, òâîð÷èé ï³äõ³ä; ñòóä³ÿ «Âåºãàñ». Ò. (096) 685-22-21, Ñåðã³é. ³äåî-, ôîòîçéîìêà âåñ³ëü òà ³í. óðî÷èñòèõ ïîä³é; ïåðåçàïèñ ç Mini-DV íà DVD äèñêè. Ò. (067) 903-04-29, ³êòîð. ³äåîçéîìêà âåñ³ëü, óðî÷èñòèõ ïîä³é, ìîíòàæ. ßê³ñòü òà òâîð÷èé ï³äõ³ä ãàðàíòóþ. Ò. (098) 227-32-89. Ïðîôåñ³éíà öèôðîâà ôîòîçéîìêà óðî÷èñòèõ ïîä³é; ñòâîðåííÿ âåñ³ëüíèõ ôîòîàëüáîì³â. Øâèäêî, ÿê³ñíî, äîñòóïí³ ö³íè. Çðàçêè ðîá³ò íà http:// foto.ucoz.ae. Ò. (097) 483-07-91. Âåñ³ëüíà ìóçèêà; òàìàäà; ìóçè÷íå îôîðìëåííÿ ïðîôåñ³éíèõ òà ðîäèííèõ ñâÿò. Ò. (067) 363-09-59, (066) 039-00-03.

22 ñ³÷ íÿ

³òàºìî ç 50-ð³÷÷ÿì ØÀÁÀÊ Íàä³þ Ãðèãîð³âíó!

³ä ùèðîãî ñåðöÿ áàæàºì çäîðîâ’ÿ – Áåç íüîãî íåìèë³ í³ÿê³ ä³ëà,  çäîðîâ’¿ – áàãàòñòâî, ³ ðàä³ñòü, ³ ñèëà, ² á³ëüøîãî ùàñòÿ íà ñâ³ò³ íåìà. Õàé Ìàò³ð Áîæà áåðåæå Òåáå âñþäè, Íåõàé øàíóþòü çàâæäè äîáð³ ëþäè, Íåõàé îáìèíàþòü âñ³ áîë³ é òðèâîãè, Õàé äîâãîþ áóäå æèòòºâà äîðîãà! Êîëåêòèâ òðàâìàòîëîã³÷íîãî â³ää³ëåííÿ ÄÇ ÑÌÑ×-3.

âàðÿ 24 ÿí

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ÆÓÊÀ Àëåêñàíäðà Èãîðåâè÷à!

Õîòü ãîäû áûñòðî ïðîëåòàþò È èõ íè÷åì íåëüçÿ îñòàíîâèòü, Ñ òðèäöàòèëåòèåì Òåáÿ ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì È äî 100 ëåò æåëàåì ìû äîæèòü. À â ýòîò äåíü ïîçâîëü íàì ïîæåëàòü: Îò æèçíè - ñèëû è áîäðîñòè, Îò ðîäíûõ - ëàñêè è íåæíîñòè, Îò ëþäåé - ìèðà è âåðíîñòè, Îò äðóçåé - áåñêîðûñòíîé ùåäðîñòè. Ñ ëþáîâüþ æåíà, ñûí Àðñåíèé, ðîäèòåëè , ñåñòðà ñ ìóæåì.

âàðÿ 24 ÿí

Ïîçäðàâëÿåì ñ Äí¸ì ðîæäåíèÿ ÃÐÈØÊÎÂÓ Èðèíó Âèêòîðîâíó!

Ñåãîäíÿ è âñåãäà Òåáå æåëàåì ñ÷àñòüÿ, Õðàíè Òåáÿ ñóäüáà îò ìðàêà è íåíàñòüÿ, Îò çëîãî ÿçûêà, îò òÿæêîãî íåäóãà, Îò óìíîãî âðàãà è ìåëî÷íîãî äðóãà, È äàé Òåáå Ãîñïîäü, êîëü ýòî â åãî âëàñòè, Çäîðîâüÿ, äîëãèõ ëåò è ìíîãî-ìíîãî ñ÷àñòüÿ! Ðîäèòåëè, ìóæ, ñûí Äàíèëà.

³òàºìî ç Äíåì íàðîäæåííÿ äîðîãó äîíå÷êó ÊÎÃÓÒ Áîãäàíó Ïåòð³âíó!

25 ñ³÷ íÿ

Ìè Òåáå â³òàºì ³ç âåëèêèì ñâÿòîì ² Òîá³ áàæàºì ðàäîñò³ áàãàòî. Âèðîñòàé ðîçóìíà, äîáðà ³ êðàñèâà, Áóäü â æèòò³, Áîãäàíà, Òè çàâæäè ùàñëèâà. Ãàðíî Òîá³ â÷èòèñÿ, ùîá áàãàòî çíàòè, Áî âñüîãî ö³êàâîãî â ñâ³ò³ º áàãàòî. Ùîá â æèòò³ íå çíàëà Òè ãîðÿ ³ á³äè, Ùîá Òîá³ ùàñòèëî âñþäè ³ çàâæäè. Ç ëþáîâ’þ áàòüêè.

Ïîçäðàâëÿåì ñ Äí¸ì ðîæäåíèÿ äîðîãóþ ñåñòðó, äî÷ü ÅÑÈÊÎÂÓ Íàòàëèþ!

27 ÿíâ àðÿ

Ïóñòü â ýòîò äåíü Òåáå âñåãäà Íåñóò öâåòû, ïîäàðêîâ ìîðå. Ïóñòü íèêîãäà íèêòî íèãäå Íå ïðè÷èíèò Òåáå íè êàïëè ãîðÿ. Ïóñòü â æèçíè æäóò ëèøü òåïëûå ñëîâà, È ñåðäöå íèêîãäà îò ãîðÿ íå çàïëà÷åò, È ïóñòü âñåãäà êðóæèòñÿ ãîëîâà Îò ñ÷àñòüÿ, îò ëþáâè è îò óäà÷è! Ñ óâàæåíèåì ìàìà, ñåìüÿ ñåñòðû.

íÿ 30 ñ³÷

³òàºìî ç ïåðøèì Äíåì íàðîäæåííÿ äîðîãîãî ñèíî÷êà ÊÓÊËÓ Âëàäèñëàâà Ñåðã³éîâè÷à! Ñîíå÷êî Òè ÿñíå, ðèáêî çîëîòà, Ìè Òîá³ áàæàºì ùàñòÿ ³ äîáðà, Áóäü òàêèé âðîäëèâèé, ÿê âîëîøêà â ïîë³, Áóäü òàêèé ùàñëèâèé, ÿê ïòàøêà íà âîë³! Ìè äÿêóºì Áîãó, ùî Òè ó íàñ º, Õàé ñèëó, çäîðîâ’ÿ òà ùàñòÿ Òîá³ â³í äàº! Ç ëþáîâ’þ ìàìà Òàíÿ, òàòî Ñåðã³é.

Óâàãà! Äîïîìîæó ñõóäíóòè, íàâ÷ó çáåð³ãàòè ðåçóëüòàò! Ò. (097) 553-83-57, (050) 101-62-19. Ìàñàæ ë³êóâàëüíî-ïðîô³ëàêòè÷íèé äîðîñëèì ³ ä³òÿì. Êîðèñíî, âèã³äíî, çðó÷íî. Ò. 2-24-69, Þëÿ, (097) 675-70-88, (063) 482-93-98. Ìàñàæ äîðîñëèì ³ ä³òÿì: êëàñè÷íèé, ìåäîâèé, ë³êóâàëüíî-ïðîô³ëàêòè÷íèé. Ò. 3-73-52, (097) 705-77-37. Ìàí³êþð, íàðîùóâàííÿ í³ãò³â; ïåðóÇàáåçïå÷åííÿ ÿê³ñíèì, ïðîôåñ³é- êàð. Íåäîðîãî, ÿê³ñíî, ãàðàíòîâàíèé íèì ìóçè÷íèì ñóïðîâîäîì âåñ³ëü, Äí³â ÷óäîâèé ðåçóëüòàò. Ò. (096) 619-17-32. íàðîäæåííÿ, òàíö³â, äèñêîòåê. Ò. (098) ÁÅÇÊÎØÒÎÂͲ ÎÃÎËÎØÅÍ836-69-81. ³çèòêè; ïëàñòèêîâ³ êàðòêè; ö³ííèêè; Íß íà ñàéò³ www.4bloka.com. àô³ø³; ñàìîêëåéêà; ëèñò³âêè; êàëåíäà- Ò. (093) 344-98-90. ðèêè; äðóê íà äèñêàõ. Ò. (067) 970-54-90, (050) 042-20-02, Êóçíåöîâñüê. ×èñòêà, â³äíîâëåííÿ âåñ³ëüíèõ ñóêîíü. Äèçàéí, äðóê ïîë³ãðàô³÷íî¿ òà ñó- Ò. (097) 353-71-64, (097) 759-59-11. âåí³ðíî¿ ïðîäóêö³¿. Ò. (0332) 78-85-34, Àêö³ÿ! ªãèïåò òà Åì³ðàòè. ÒÀ «Òâ³é (050) 181-52-99. ÏÎ˲ÃÐÀÔ²×Ͳ ÏÎÑËÓÃÈ: â³çèòêè, ñâ³ò». ˳ö. À ¹349619 â³ä 28.09.2007. ïëàñòèêîâ³ êàðòêè, ëèñò³âêè, ôëàºðè, Ò. 2-62-32, (096) 361-76-29. êàëåíäàð³; «ñàìîêëåéêè», äðóê íà CD, êîëüîðîâèé, ÷/á äðóê; áðîøóðóâàííÿ; ëàì³íóâàííÿ. Ò. (097) 819-84-57, (097) 256-88-20. Äèïëîìí³, êóðñîâ³, êîíòðîëüí³ ðîÕî÷åø îòðèìàòè â ïîäàðóíîê áîòè; ðåôåðàòè; íàá³ð òåêñòó; ñêàíó- ÒÓÀËÅÒÍÓ ÂÎÄÓ â³ä «AVON»? âàííÿ; äðóê. Ò. (097) 819-84-57, (097) Ñòàíü êîíñóëüòàíòîì «AVON» äî 256-88-20. 14 ëþòîãî. Ðåºñòðàö³ÿ áåçêîøòîâíî. Îô³ñ íàä áàðîì «ÃàëàêÇàïðîøóºìî áàæàþ÷èõ íà òèêà». Ò. 2-47-11, (067) 813-15-13, êóðñè îïåðàòîð³â êîìï’þòåðíîêîîðäèíàòîð Àíÿ. ãî íàáîðó; òåðì³í íàâ÷àííÿ 3.5ì³ñ. Ò. 2-50-18, (067) 369-59-01, Ìîæëèâ³ñòü çàðîáëÿòè ó â³ëüíèé (098) 859-42-39. ÷àñ. Ò. (067) 689-10-46. Ïðîôåñ³éí³ ïîñëóãè ïî âåäåííþ áóõÓ Äîíåöüêèé ô³ë³àë ì³æíàðîäíî¿ ãàëòåðñüêîãî îáë³êó íà çàãàëüí³é ñèñ- êîìïàí³¿ ïåäàãîãè äëÿ ðîçâèòêó íîâî¿ òåì³ îïîäàòêóâàííÿ ç óðàõóâàííÿì ñèñòåìè íàâ÷àííÿ. Ò. (098) 523-18-32. âèìîã «Ïîäàòêîâîãî Êîäåêñó». Ò. (098) Ïîòð³áåí çàêð³éíèê æ³íî÷îãî îäÿãó 488-40-98. (ñòàæ ðîáîòè íå ìåíøå 5ð.). Ò. (067) 366-57-14. ËÀ̲ÍÓÂÀÍÍß, ÁÐÎØÓÐÓÂÀÍÍß, ÊÑÅÐÎÊÎϲß, ÏÎÑËÓÏîòð³áåí ìåíåäæåð-êîíñóëüÃÈ ÔÀÊÑÓ, ÄÐÓÊ. Ò. 2-42-32. òàíò (ïðîäàæ ìåòàëîïëàñòèêîâèõ â³êîí, áàæàíèé ä/ð, êîìóÊîíòðîëüí³; ðåôåðàòè; äèïëîìí³; êóðñîâ³ ðîáîòè ç ãóìàí³òàðíèõ íàóê, í³êàáåëüí³ñòü, áàæàííÿ ïðàöþåêîíîì³êè, ñòàòèñòèêè. Ò. (098) âàòè). Ò. (067) 360-91-97. 245-38-42. Çàäà÷³, ðîçðàõóíêè, ðåôåðàòè, êîíÏîòð³áåí ïðîäàâåöü îäÿãó. Ðåçþìå òðîëüí³, êóðñîâ³; äðóê, íàá³ð òåêñòó. íàäñèëàòè íà maydan2000@gmail.com. Ò. 3-25-17, (096) 994-10-79. Ïîòð³áí³ âî䳿 ç âëàñíèì à/ì. Ò. (067) 938-92-70. Êîíòðîëüí³ ðîáîòè ç àíãë³éñüÏîòð³áåí áóõãàëòåð-åêîíîì³ñò. Ò. êî¿, óêðà¿íñüêî¿ ìîâè. Ò. (097) 080-62-62. 3-48-29, (098) 842-20-85, Þëÿ.

Êîíòðîëüí³, êóðñîâ³: âèùà ìàòåìàòèêà, ô³çèêà, ïðîãðàìóâàííÿ. Ò. (096) Óñòàíîâëåííÿ «Windows», àíòè- 974-40-13. Ãîòóþ äî òåñò³â ç ìàòåìàòèêè, ô³çèâ³ðóñ³â; êîìïëåêñíà íàñòðîéêà Âàøîêè; çàíÿòòÿ íà äîìó ó ó÷í³â. Ò. (067) ãî ÏÊ. Ò. (096) 313-67-36. 154-45-52. «ÒÅËÅÐÀIJÎÌÀÉÑÒÅÐÍß»: Çàïðîøóºìî âñ³õ æ³íîê ðåìîíò ïîáóòîâî¿ òåõí³êè: òåëåâ³äâ³äàòè ìàñàæíî-òðåíàæåðíèé â³çîð³â ó çàìîâíèêà, DVD, ìîí³ñàëîí «Îðõ³äåÿ». Ñó÷àñí³ òðåòîð³â, ïèëîñîñ³â, ì³êðîõâèëüîíàæåðè, àíòèöåëþë³òí³ ìàñàæåâèõ ïå÷åé. Ãàðàíò³ÿ, äîñòàâêà. Ò. ðè, ìàñàæ³: ðó÷íèé, áàíî÷íèé, 3-85-08, 11:00-20:00, (067) ìåäîâèé. Ïåðåìîãè, 5. Ò. 3-35-40, 363-43-36, (067) 922-61-34. (098) 872-97-57.

3

Ïîòð³áåí ïåêàð (äåííèé ãðàô³ê ðîáîòè, ñòàæ ðîáîòè íå ìåíøå 2ð., áàæàííÿ ïðàöþâàòè, ïîâíèé ñîö. ïàêåò). Ò. 3-00-32, (096) 127-84-00. Ó ñëóæáó òàêñ³ «Ë³äåð» âèõîâàí³ âî䳿 ç³ ñâî¿ìè ì³êðîàâòîáóñàìè, ì³í³âåíàìè (ìîæëèâå îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ). Ò. (097) 234-86-59, Ñàøà. Ó ìàãàçèí «Øîêîë³íî» ïðîäàâåöü (øîêîëàäí³ âèðîáè), ð-ê «Öåíòðàëüíèé». Ò. (098) 687-12-13, 10:00-17:00. Ó â³ää³ë êàíöòîâàð³â ïðîäàâåöü, ìàã. «Íàä³ÿ». Ò. (050) 832-37-14. Ó ñàëîí-ñòóä³þ «Åëåãàíò»: ïåðóêàð³, ìàí³êþðíèöÿ (ä/ð íå ìåíøå 2ð., îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ çà òðóäîâèì äîãîâîðîì). Ò. 3-44-67, ò./ô. 3-55-48, (067) 360-41-47. Ó ñ³ìåéíèé ñàëîí «Delight» ïåðóêàð³ (ä/ð íå ìåíøå 2ð., îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ çà òðóäîâèì äîãîâîðîì). Ò. 3-44-67, ò/ô. 3-55-48, (067) 360-41-47. Ó ìàãàçèí «Àãðî-Êîðì» ïðîäàâåöü (êîìá³êîðìè äëÿ òâàðèí), ð-ê «Ï³âäåííèé». Ò. (098) 687-12-13, ïí-ïò, 10:00-17:00. Ó áàð «Âåíåö³ÿ»: êâàë³ô³êîâàí³ êóõàð³, îô³ö³àíòè, áàðìåíè. Ò. (097) 234-86-59, Ñàøà. Ïîòð³áí³: áàðìåí, îô³ö³àíò. Ò. 2-29-40, (097) 989-70-99. Ó êàôå-áàð «Ãàëàêòèêà» ïîì³÷íèê êóõàðÿ (äî 40ð.). Ò. 2-14-50 ç 12:00. Øóêàþ ðîáîòó íÿí³, ìîæëèâî ïîãîäèííî. Ò. (097) 343-72-98. Øóêàþ ðîáîòó (åêîíîì³÷íà â/î, ä/ð, êîðèñòóâà÷ ÏÊ, ³íâàë³ä 3 ãð.). Ò. (097) 897-31-17.

Õòî çíàéøîâ êëþ÷³ â êîðè÷íåâîìó ÷îõë³, ïðîõàííÿ ïîâåðíóòè çà âèíàãîðîäó. Ò. (098) 630-41-89. Âòðà÷åíå ÷îðíîáèëüñüêå ïîñâ³ä÷åííÿ ñ.Â-1 ¹129903 íà ³ì’ÿ Ïðîêîï÷óê Ãàëèíè Äìèòð³âíè ââàæàòè íåä³éñíèì. Âòðà÷åíå ÷îðíîáèëüñüêå ïîñâ³ä÷åííÿ ñ.Á ¹206678 íà ³ì’ÿ Ìîñêàëèêà Âàäèìà ³êòîðîâè÷à ââàæàòè íåä³éñíèì.

Âñòàíîâëåííÿ ÊÑÅÐÎÊÎϲß, Windows

êîìïëåêñíà íàñòðîéêà, ßʲÑÍÅ â³äíîâëåííÿ ïðàöåçäàòíîñò³ Âàøîãî êîìï’þòåðà

(097) 873-15-96

ÏÎÑËÓÃÈ ÔÀÊÑÓ, ËÀ̲ÍÓÂÀÍÍß, ÁÐÎØÓÐÓÂÀÍÍß

ò. 2-42-32


4

3 (356), 25 ñ³÷íÿ 2011 ð.

ßêùî Âè íå îòðèìàëè ãàçåòó, äçâîí³òü çà òåë. 2-42-32

ÏÐÈÉÎÌ ÐÅÊËÀÌÈ, ÎÃÎËÎØÅÍÜ, ÏÎÇÄÎÐÎÂËÅÍÜ ì-í Âàðàø, 4-é ï³ä’¿çä, 1-é ïîâ.,

ç ïîíåä³ëêà ïî ï’ÿòíèöþ: 09:00 - 18:00; ó ñóáîòó: 11:00 - 15:00 Òåë/ôàêñ 2-42-32 (äëÿ äîâ³äîê)

ÂÈÊÎÒÅÊ

Áåçêîøòîâíà ðåêëàìíî-³íôîðìàö³éíà ãàçåòà «Ì³ñüêèé ÌÀÉÄÀÍ». Çàñíîâíèê òà âèäàâåöü Êîòåëüíèêîâà Í.Ñ. Ñâ³äîöòâî Р¹375 â³ä 10.12.03ð. Ðåäàêòîð Êîòåëüíèêîâà Í.Ñ. Àäðåñà ðåäàêö³¿: 34400, гâíåíñüêà îáë., ì.Êóçíåöîâñüê, ì-í Þâ³ëåéíèé, 7. Òåë./ôàêñ. (03636) 2-42-32, (067) 362-97-27, (095) 830-6-000. E-mail: maydan2000@gmail.com. Ðîçïîâñþäæåííÿ îïëà÷åíå ðåêëàìîäàâöÿìè.  îêðåìèõ ðåêëàìíèõ ìàòåð³àëàõ çà áàæàííÿì çàìîâíèêà ìîæëèâ³ â³äõèëåííÿ â³ä ïðàâîïèñó. Îáñÿã: îäèí äðóêîâàíèé àðêóø, äðóê îôñåòíèé. Âèêîðèñòàííÿ ìàêåò³â ðåêëàìè áåç óçãîäæåííÿ ç ðåäàêö³ºþ íå äîçâîëÿºòüñÿ. Òèðàæ: 13400 ïðèì. ³ääðóêîâàíî ó ÂÀÒ «Âîëèíñüêà îáëàñíà äðóêàðíÿ», 43010, ì.Ëóöüê, ïð.Âîë³, 27. Ð/ð 26004010607980 ó ÔÊÁ «Ô³íàíñè òà êðåäèò», ÒΠâ гâíåíñüê³é îáë., ÌÔÎ 333603, êîä ªÄÐÏÎÓ 25894576. Çàì. ¹146

³äïîâ³äàëüí³ñòü çà äîñòîâ³ðí³ñòü ³íôîðìàö³¿ íåñå ðåêëàìîäàâåöü Ðåäàêö³ÿ íàäຠìîæëèâ³ñòü êîíòðîëþ òèðàæó

!

2011_03_  

òèðàæ 13 400 Ðåêëàìíî-iíôîðìàöiéíà ãàçåòà 25 ñ³÷íÿ 2011 ð. Äîñòàâëÿºòüñÿ ÁÅÇÊÎØÒÎÂÍÎ ó ïîøòîâ³ ñêðèíüêè òà îô³ñè ì³ñòà Êóçíåöîâñüê ïî â³âòîð...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you