Page 1

Äîñòàâëÿºòüñÿ ÁÅÇÊÎØÒÎÂÍÎ ó ïîøòîâ³ ñêðèíüêè òà îô³ñè ì³ñòà Êóçíåöîâñüê ïî â³âòîðêàõ

1

(354) 11 ñ³÷íÿ 2011 ð.

Ðåêëàìíî-iíôîðìàöiéíà

ãàçåòà

òèðàæ 13 400


2

1 (354), 11 ñ³÷íÿ 2011 ð.

3-ê³ì.êâ., 7/9, Ïåðåìîãè, 9À. Ò. (096) 111-38-12. 3-ê³ì.êâ. 7/9, Ïåðåìîãè, íà 1+1, 1+äîï., Ïåðåìîãè, ðîçãëÿíó âñ³ âàð³àíòè. Ò. (096) 111-38-12. Òåðì³íîâî! 3-ê³ì.êâ., 5/5, Áóä³âåëüíèê³â, 8/1 (öåíòð ì³ñòà, ðåìîíò, ë³÷èëüíèêè), ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. (097) 848-30-52, (096) 775-00-68. 3-ê³ì.êâ., 5/5, Áóä³âåëüíèê³â. Ò. 2-50-32, (067) 362-75-75. 3-ê³ì.êâ., 5/5, Áóä³âåëüíèê³â. Ò. (067) 274-02-09. 3-ê³ì.êâ., 1/9, Ïåðåìîãè, 2 (ï³ä îô³ñ, ìàãàçèí, áàíê) íà 2-ê³ì. (9 ïîâ áóä.)+1-ê³ì. (5 ïîâ. áóä.) áåç äîï. Ò. 3-89-20. 3-ê³ì.êâ., ì.ͳæèí. Ò. (098) 412-55-51. 2-ê³ì.êâ., 9/9, Âàðàø, 10Á. Ò. (067) 178-55-27. 2-ê³ì.êâ., Þâ³ëåéíèé. Ò. 3-62-57. Êâàðòèðè: 1-ê³ì., 2-ê³ì. – (1-2)/9, íîâîçáóäîâàíèé öåãëÿíèé áóäèíîê (ìîæëèâà ðîçñòðî÷êà ïëàòåæó äî 6ì³ñ.). Ò. 2-50-32, (067) 362-75-75. 1-ê³ì.êâ., 6/9, Áóä³âåëüíèê³â. Ò. (096) 972-74-37. 1-ê³ì.êâ., 5/5, Áóä³âåëüíèê³â. Ò. (098) 690-58-76, (098) 689-82-28. 1-ê³ì.êâ., 3/5, Áóä³âåëüíèê³â. Ò. 3-12-21, (097) 740-90-10. Òåðì³íîâî! 1-ê³ì.êâ., 1/5, Áóä³âåëüíèê³â (á³ëÿ ë³êàðí³). Ò. (097) 346-26-89. 1-ê³ì.êâ., 1/9, Åíåðãåòèê³â, 11 (çðó÷íó ï³ä îô³ñ, ìàãàçèí, àïòåêó), ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. (067) 768-68-05. 1-ê³ì.êâ., 1/5, Ïåðåìîãè, ïîòðåáóþ÷ó êîñìåòè÷íîãî ðåìîíòó. Ò. (097) 945-51-56. Êîòåäæ, Âîëîäèìèðåöü, âóë.˳ñîâà-Ïîëÿíà (ÁÀÌ, 2-ïîâ., 160ì2, íàâêðóãè ë³ñ, ïîðó÷ 2 ñòàâêè, àñôàëüò, ìîæëèâî ï³ä äà÷ó), ³í. âàð³àíòè. Ò. (098) 990-22-80, (066) 806-77-45. Áóäèíîê, ñ.Ñò.×àðòîðèéñüê (0.2ãà), ñòàí õîðîøèé. Ò. (098) 946-51-42. Õàòó, ñ.Ñóõîâîëÿ (0.67ãà, ïðèâàòèçîâàíó). Ò. (067) 914-36-44. Õàòó, Ñò.Ðàôàë³âêà (29ñîò., õë³â, ãàðàæ, ôóíäàìåíò). Ò. (097) 945-50-07. Äà÷ó 8 ñîò. (áóäèíîê, ñàðàé, êîëîäÿçü, ïðèâàòèçîâàíó). Ò. (067) 347-75-72, (096) 368-46-05. Äà÷ó, ð-í êîîïåðàòèâó «Çäîðîâ’ÿ» (2 ïîâ. áóäèíîê, êîëîäÿçü, îãîðîäæåíó). Ò. (097) 451-54-95. Òåðì³íîâî! Äà÷ó 8ñîò. (îãîðîäæåíó ñ³òêîþ, áóäèíîê 5õ5 ç ï³íîáëîê³â, ñàäîê, ñòàâîê). Ò. (067) 351-05-76. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó 0.15ãà, ì-í «Ï³âí³÷íèé-1» (íàâïðîòè Âàðàø, 20, ñâ³òëî, âîäà, äåðæ. àêò, äîçâ³ë íà çàáóäîâó). Ò. 2-21-44 äî 21:00, (097) 345-86-36. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó 0.22ãà, ñ.Ñóõîâîëÿ (õóò³ð Îë³çàðêà, ð-í ñòàâê³â). Ò. (066) 840-32-64, (067) 033-93-10. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó 0.2ãà, ç áóäèíêîì, ð-í ðåàá³ë³òàö³éíîãî öåíòðó, 80òèñ.ó.î, òîðã, ³í. âàð³àíòè. Ò. (067) 526-98-28. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä çàáóäîâó, 0.12ãà, Ðàôàë³âêà. Ò. (097) 494-23-64. Ìàãàçèí 25ì2, Âîëîäèìèðåöü (íà êðèòîìó ðèíêó «Íåêòàð», ìîæëèâî ç â³òðèíàìè). Ò. (098) 985-54-29.

217 Ãàðàæ 9õ4, ð-í òåëåâåæ³ (º çà¿çä). Ò. (096) 713-02-22. Ãàðàæ³: ð-í òåëåâåæ³, íåäîáóäîâàíèé, íåäîðîãî; ðí õë³áîçàâîäó, ìåòàëåâèé. Ò. (096) 746-98-22. Ãàðàæ 6õ9, ð-í òåëåâåæ³ (îøòóêàòóðåíèé, ïîá³ëåíèé, âîäà, âîðîòà 2.5õ2.5). Ò. (096) 256-53-82. Ãàðàæ 6õ4, ð-ê «Ï³âí³÷íèé», ìåòàëåâèé. Ò. (067) 363-06-02. Ãàðàæ, ð-í «Îêîëèö³». Ò. 3-12-21, (097) 740-90-10. Ãàðàæ, ð-í «Îêîëèö³» (âîðîòà 2.35õ2.5, ñâ³òëî, ïîôàðáîâàíèé). Ò. (067) 351-05-76. Âàãîí÷èê 9õ3, áóä³âåëüíèé. Ò. 2-61-45, (067) 033-93-10. ʳîñê 2õ3, ìåòàë³÷íèé, áåç ì³ñöÿ. Ò. (067) 366-57-14. Áóñ «Renault-Trafic» 2005ð.â., 2.5äñ³, ïðèãíàíèé ç Äàí³¿, çåëåíèé, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. (097) 744-32-32. À/ì «Ford-Transit» 97ð.â., 2.5òä, êîðîòêèé, ñåðåäí³é, 120òèñ.êì. Ò. (096) 932-23-46. À/ì «Chrysler-Voyager» (Dodge Ram Van) 97ð.â., 3.3, øê³ðÿíèé ñàëîí, ïîâíèé åë. ïàêåò. ³ ò.ä., ³ç ͳìå÷÷èíè, áåç äîêóìåíò³â. Ò. (068) 572-31-31. À/ì «Opel-Vectra» 90ð.â., 2.0³, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. (096) 974-40-00. À/ì «Volvo-360 GLE» 87ð.â.; «²æ-2715» ïî çàï÷àñòèíàõ. Ò. (097) 297-74-33. À/ì: «KIA», «Chevrolet», « Chery», «Lada», «ÇÀÇ» – íîâ³ (º âàð³àíò ðîçñòðî÷êè áåç äîâ³äêè ïðî äîõîäè). Ò. (099) 329-03-32, (067) 832-63-82. À/ì «Daewoo-Sens» 2005ð.â., 75òèñ.êì. Ò. (097) 961-33-61. À/ì «Âîëãà-31029», á³ëèé, ñòàí õîðîøèé, 2500ó.î., áåç òîðãó. Ò. (096) 348-20-34. À/ì «ÃÀÇ-2410 Âîëãà» 89ð.â., 2.4ê, á³ëèé, 6000ãðí. Ò. (067) 582-18-21. À/ì «ÂÀÇ-21099» 2005ð.â., òåìíî-ñ³ðèé. Ò. (096) 976-57-77. À/ì «ÂÀÇ-2108» 90ð.â., 1.3, 5-ÊÏÏ, íåâàðåíèé, ñòàí õîðîøèé, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. (098) 469-20-99. À/ì «Ìîñêâè÷-2140 Ëþêñ» 83ð.â., ñèí³é, ï³ñëÿ ðåìîíòó, 16òèñ.ãðí. Ò. (098) 465-61-70. Ì/ö «ßâà-250» 60ð.â., ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. (067) 382-28-81, (066) 823-55-75. Ì/ö «Stinger» 2008ð.â., 250ñì 3 , ñïîðò-òóðèçì, 3000êì, 12òèñ.ãðí. Ò. (097) 805-07-12. Ñêóòåð «Àëüôà»; ìîòîøîëîìè, 2øò. Ò. (067) 360-53-28. Òðàêòîð «Ò-40 ÀÌ» 84ð.â., ñòàí â³äì³ííèé; «ÃÀÇ-53», äèç., áîðòîâèé. Ò. (097) 901-34-25. À/ì ñèãíàë³çàö³þ «Sheriff ZX-925», íîâó, 500ãðí. Ò. (097) 110-80-97. Êàì³íü; ÷åðâîíèé êàì³íü; ùåá³íü; ï³ñîê; â³äñ³â; ÷îðíîçåì; òîðô. Äîñòàâêà. Ò. 3-85-16, (097) 190-99-16. Öåãëó: á³ëó, ÷åðâîíó, 5-10 «êóá³â». Ò. (096) 905-45-75. ªâðîáëîêè â³áðîïðåñîâàí³ 20õ20õ40, 20õ12õ40; ïàðàïåòè; äàøêè íà ñòîâï÷èêè; áîðäþðè; ïëèòêó òðîòóàðíó, ëèöþâàëüíó (ð³çí³ êîëüîðè); ëîòêè; ºâðîïàðêàíè; áëîêè «ðâàíèé êàì³íü»; áðóê³âêà. Äîñòàâêà. Ò. (096) 226-56-68. Òåðì³íîâî! Âàííó ÷àâóííó, ñòàí õîðîøèé, íåäîðîãî. Ò. (097) 198-57-85.

ÎÃÎËÎØÅÍÜ Ó ÊÎÆÅÍ Ä²Ì

Ñïàëüíþ, á³ëó, ñòàí ³äåàëüíèé. Ò. (050) 375-98-79. Ñò³ë êîìï’þòåðíèé, ñòàí õîðîøèé. Ò. (096) 373-80-69, (096) 463-45-35. Äèâàí ðîçêëàäíèé, äî 1.8, äèòÿ÷èé, áåæåâèé. Ò. 2-33-14, (097) 705-77-66. Ì’ÿêèé êóòî÷îê; êð³ñëîêà÷àëêó, ïëåòåíó; ñò³ë æóðíàëüíèé. Ò. (067) 420-44-82. ˳æêî äèòÿ÷å (ñâ³òëå, 2 ìàòðàöè, øóõëÿäà, áàëäàõ³í), 600ãðí. Ò. (097) 464-29-66. Êîëÿñêó «Òàêî», äëÿ äâ³éíÿò. Ò. 3-78-50, (096) 363-29-11. Êîëÿñêó çèìîâî-ë³òíþ «Toledo», ç êîíâåðòîì; õîäóíêè. Ò. 3-93-91, (096) 372-52-51. Êîëÿñêó çèìîâî-ë³òíþ, ñèíþ, ñòàí õîðîøèé. Ò. (096) 937-77-65. Êîëÿñêó çèìîâî-ë³òíþ «Adbor-Picolino», ñèíüîáåæåâó, óêîìïëåêòîâàíó, ñòàí â³äì³ííèé. Ò. 2-21-16, (098) 221-56-20. Êîìï’þòåð: Celeron 1.4MGz/HDD 60Gb/ 512Mb/ìîí³òîð Samsung 17". Ò. (097) 669-76-12. Ìîí³òîð «LG Flatron T710PH», 17". Ò. 3-81-29. Ïðèíòåð «HP», 3 â 1, ñòàí õîðîøèé, 400ãðí. Ò. (096) 500-13-61. Ìàãí³òîëó «Samsung» (CD, äåêà, ðàä³î). Ò. 3-17-90, (096) 753-30-81. Àêóìóëÿòîðè äëÿ öèôðîâèõ ôîòî-, â³äåîêàìåð, íîóòáóê³â. Íèçüê³ ö³íè, ãàðàíò³ÿ, ÿê³ñòü. http://battery.in.ua Ò. (098) 630-68-08. Âåñ³ëüíó ñóêíþ ç³ âñ³ìà àêñåñóàðàìè, äóæå ãàðíó, ³í. âàð³àíòè. Ò. (097) 740-00-60.

Ñóêíþ âå÷³ðíþ (ðóêàâè÷êè, íàá³ð ïðèêðàñ), ð.44-46, 400ãðí. Ò. (097) 702-20-06. Ñóêíþ âèïóñêíó, êîë³ð «ô³àëêà», ð.42-44, 300ãðí. Ò. (097) 702-20-06. Øóáó ç âîâêà, æ³íî÷ó, æîâòó ç ÷îðíèì, äîâãó, íîâó, 1000ãðí. Ò. 2-15-41. Øóáó íîðêîâó, ö³ëüíó, ñó÷àñíó. Ò. 2-25-60 ç 17:00, (097) 889-36-55. Ðîçïðîäàæ çèìîâîãî âçóòòÿ, çíèæêà 20%, ð-ê «Ï³âí³÷íèé», 13.

Ìåòàëîáðóõò; ð³çàííÿ, âèâ³ç, äîðîãî. Ò. (067) 382-30-24, ²ãîð, (096) 733-75-31, Ñåðã³é. ÂÐÕ, òåëÿ, êîíÿ – æ/â; øê³ðè òåëÿ÷³. Ò. 3-11-33, (067) 382-01-72, (050) 855-68-87. Íåâè÷èíåí³ øê³ðêè íóòð³¿, ëèñèö³, áàáàêà, ºíîòà. Ò. (097) 704-90-89. Àêö³¿ «Çàõ³äåíåðãî». Ò. 3-13-88, (097) 204-92-38. Àêö³¿ ÂÀÒ «Çàõ³äåíåðãî», «Óêðòåëåêîì» òà ³í. â³äêðèòèõ àêö³îíåðíèõ òîâàðèñòâ. Ò. 3-25-69, (067) 765-27-58.

3-ê³ì.êâ., 8/9, Âàðàø, ºâðîðåìîíò íà 2 (9-òè ïîâ. áóä) +1+à/ì. Ò. 2-19-78, (097) 846-16-95. 3-ê³ì.êâ., 7/9, Âàðàø íà 2+1 àáî ïðîäàì. Ò. (098) 476-69-19. 3-ê³ì.êâ., 2/5 íà 1+1 àáî ïðîäàì, ³í. âàð³àíòè. Ò. 3-41-94, (098) 787-61-97. 3-ê³ì.êâ., Ïåðåìîãè, 13 íà 1+1. Ò. (098) 056-94-97, (098) 440-95-88. 3-ê³ì.êâ., 4 ïîâ., Ïåðåìîãè íà 2-ê³ì. Ò. 3-87-41, (097) 725-65-48. 2-ê³ì.êâ., 9/9, Ïåðåìîãè íà 1-ê³ì., Ïåðåìîãè, Âàðàø àáî ïðîäàì. Ò. (097) 279-88-93. 2-ê³ì.êâ., 9/9, Âàðàø, 10Á íà 1-ê³ì. àáî ïðîäàì. Ò. (067) 178-55-27. 1-ê³ì.êâ., 9/9, Áóä³âåëüíèê³â íà 2+äîï. Ò. (067) 810-96-87. 1-ê³ì.êâ. íà 3-ê³ì. Ò. (097) 398-56-00.

2-ê³ì.êâ. íà òðèâàëèé òåðì³í, ìåáëüîâàíó, âñ³ çðó÷íîñò³, ìîëîäà ñ³ì’ÿ, â÷àñíó îïëàòó ãàðàíòóºìî. Ò. (098) 127-57-00. 1-, 2-ê³ì.êâ. íà òðèâàëèé òåðì³í, ñâîº÷àñíó îïëàòó, ïîðÿäîê ãàðàíòóþ. Ò. (097) 351-08-38. 1-, 2-ê³ì.êâ. íà òðèâàëèé òåðì³í, ìîæëèâî ìåáëüîâàíó, ñâîº÷àñíó îïëàòó, ïîðÿäîê ãàðàíòóþ. Ò. (098) 528-23-07. 1-, 2-ê³ì.êâ. íà òðèâàëèé òåðì³í, ìîëîäà ñ³ì’ÿ, ïîðÿäîê, ñâîº÷àñíó îïëàòó ãàðàíòóºìî. Ò. (097) 710-15-66, (097) 711-61-20. 1-ê³ì.êâ. íà òðèâàëèé òåðì³í, Âàðàø, Ïåðåìîãè. Ò. (097) 553-83-57. Ïðîäóêòîâèé ìàãàçèí. Ò. (098) 300-96-53.

×îáîòè æ³íî÷³, çèìîâ³, øê³ðÿí³, ð.35-36, íîâ³, 580ãðí. Ò. (097) 756-26-85. Öóöåíÿò: «çàõ³äíîñèá³ðñüêà ëàéêà», «òàêñà», «ìîñêîâñüêà ñòîðîæîâà». Ò. (095) 663-29-74, (050) 757-88-05. Ñâèíþ 100êã. Ò. (098) Ãàðàæ, ð-í ìîëèòîâ611-45-28, (098) 911-07-17. Ñâèíþ (òóøêîþ àáî íîãî áóäèíêó, «Îêîëèö³». Ò. (095) 370-85-54, æ/â). Ò. (096) 226-56-68. Ñâèíþ, òóøêîþ, 23ãðí/êã. (067) 362-97-29. Ò. (050) 150-84-97. Êàáàíà, 160-170 æ/â, 22ãðí/êã, ñ.Ñóõîâîëÿ. Ò. (097) 854-62-50. Ìåä íàòóðàëüíèé ç 3-ê³ì.êâ. íà 1.5ð., Áóä³Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáë., íå- âåëüíèê³â, 9. Ò. (097) äîðîãî. Ò. 3-85-19, 3-60-31, 999-72-78. 2-ê³ì.êâ. íà òðèâàëèé (097) 512-30-43. òåðì³í. Ò. (097) 829-72-58. 2-ê³ì.êâ. íà äóæå òðèâàëèé òåðì³í, äîðîãî. Ò. (096) Òåðì³íîâî! 2-ê³ì.êâ., 1-3 713-95-11. ïîâ., ìîæëèâî óñ³÷åíó. Ò. 3- 2-ê³ì.êâ., ïîäîáîâî (öåíòð 11-16, 3-96-60, (067) 975-01-48. ì³ñòà, ìåáëüîâàíó, âñ³ çðó÷1-ê³ì.êâ., Ïåðåìîãè (áà- íîñò³, äîêóìåíòè íà ïðîæèâàíæàíî ð-í ñîáîðó). Ò. (097) íÿ, ïîêðàùåí³ óìîâè). Ò. (067) 848-60-97, (097) 979-32-22. 364-27-75, (050) 849-39-34. 2-ê³ì.êâ., ïîäîáîâî, âñ³ çðó÷íîñò³, Ïåðåìîãè. Ò. Áðóõò âñ³õ ìåòàë³â. Íàð³çàííÿ, íàäàííÿ (098) 784-23-44. 3-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî, òðàíñïîðòó. Ò. (096) öåíòð ì³ñòà, âñ³ çðó÷íîñò³. 453-05-57. Ò. (067) 364-25-56.

2-ê³ì.êâ., ïîäîáîâî, âñ³ çðó÷íîñò³. Ò. (067) 924-91-82. 2-ê³ì.êâ., ïîäîáîâî (ìåáëüîâàíó, ïîêðàùåí³ óìîâè, äîêóìåíòè íà ïðîæèâàííÿ). Ò. (067) 949-36-06. 2-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî, ìåáëüîâàíó. Ò. (093) 453-23-56. 2-ê³ì.êâ., ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî (âñ³ çðó÷íîñò³, äîêóìåíòè íà ïðîæèâàííÿ). Ò. (098) 279-15-76, (050) 712-61-77. 2-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî (öåíòð ì³ñòà, ìåáëüîâàíó, ïîêðàùåí³ óìîâè, äîêóìåíòè íà ïðîæèâàííÿ). Ò. (096) 873-75-44. 1-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî. Ò. (097) 443-55-98. 1-ê³ì.êâ., ïîäîáîâî. Ò. (097) 884-13-88. Òîðã³âåëüíèé ïàâ³ëüéîí 24ì2, ð-í ðèíêó. Ò. (097) 753-50-94. Ëàðüîê, ð-ê «Öåíòðàëüíèé» (ìåòàë³÷íèé, äëÿ òîðã³âë³ ïðîäóêòàìè õàð÷óâàííÿ). Ò. (067) 364-25-56. Òîðã³âåëüíèé ïàâ³ëüéîí, ð-ê «Öåíòðàëüíèé» (ð-í àâòîâîêçàëó). Ò. (067) 364-25-56. Ãàðàæ 6õ4 íà òðèâàëèé òåðì³í, ð-í òðàêòîðíî¿ áðèãàäè (º ñâ³òëî, âîðîòà 2.5õ2.5). Ò. (097) 286-32-61. Ãàðàæ, ð-í òåïëèöü. Ò. 3-79-69, (067) 382-16-98, (097) 994-64-45.

Ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ àâòîáóñîì ïî Óêðà¿í³, ÑÍÄ (Ìîñêâà ïí, ÷ò, ÑàíêòÏåòåðáóðã – 8, 18, 35 ì³ñöü). Ò. 3-63-03, (067) 967-59-87, (098) 836-69-01, +7(905) 782-81-31.

Ïàñàæèðñüê³, âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ì/à «ÔîðäÒðàíçèò» òà àâòîáóñîì ïî Óêðà¿í³, ÑÍÄ. Ò. 3-86-84, (067) 600-93-88. Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ì/à «Ìåðñåäåñ-Ñïðèíòåð» ïî ì³ñòó, îáëàñò³, Óêðà¿í³. Ò. 2-19-14, (067) 751-08-98, (096) 37-49-794. Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³ ì/à «VW-LT» (äîâãèé, ï³äâèùåíèé). Ïåðåâåçåííÿ ëàôåòîþ àâàð³éíèõ, òåõí³÷íî íåñïðàâíèõ à/ì. Ò. 3-43-69, 3-88-86, (097) 921-87-00, (097) 921-86-86, (097) 885-41-55. Âàíòàæí³, ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³, ÑÍÄ ì/à «ÔîðäÒðàíçèò» (íàéâèùèé, íàéäîâøèé); ïî¿çäêè ó Õìåëüíèöüêèé. Ò. 3-83-11, (067) 915-46-50.

Ïàñàæèðñüê³, âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³ ì/à «Ôîðä-Òðàíçèò». Ò. (067) 382-28-81.

Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ì/à «ÌåðñåäåñÑïðèíòåð» (íàéäîâøèé, íàéâèùèé) òà «Ìåðñåäåñ-Ñïðèíòåð» (3ò, 19ì2, 5 ïàñàæèðñüêèõ ì³ñöü). Ò. 2-21-92, 2-10-99, (096) 380-83-03. Ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ó ñ.Êàòþæàíêà äî ìîíàõà-ö³ëèòåëÿ. Ò. (098) 608-59-91.

Ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ì/à «ÌåðñåäåñÑïðèíòåð» (8, 18 ì³ñöü), àâòîáóñîì (49 ì³ñöü), Óêðà¿íà, Ìîñêâà (ðîçðàõóíîê áóäü-ÿêèé). Ò. 3-28-36, (067) 360-65-95, (926) 333-17-79, (098) 458-16-43. Ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ïî Óêðà¿í³, ÑÍÄ, ªâðîï³ ì/à «VW-T4». Ò. (096) 577-77-38. ÂÀÍÒÀÆͲ òà ÏÀÑÀÆÈÐÑÜʲ ÏÅÐÅÂÅÇÅÍÍß ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³ ì/à «Mercedes-Sprinter» (ñåðåäí³é, âèñîêèé, 8 ì³ñöü, 1.5ò, 1.7õ3.4õ1.75). Ò. (097) 917-70-11. Ïàñàæèðñüê³, âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³ ì/à «VW-T4» (7 ì³ñöü). Ò. 2-21-54, (097) 668-25-77. Òðàíñïîðòí³ ïîñëóãè: âàíòàæíèì à/ì «Mercedes» (5ò, 38ì 3); âàíòàæî-ïàñàæèðñüê³ (1.2ò). Ò. 3-17-61, (067) 380-10-99.

Äîñòàâëþ ì/à ïîïóòíèé âàíòàæ ç/äî: Ëóöüêà (ïî ïîíåä³ëêàõ); Çàð³÷íîãî, Äóáðîâèö³ (ó âèõ³äí³). Ò. (067) 382-28-81. Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³ à/ì «Ãàçåëü» (áîðòîâèé, òåíòîâàíèé); â³çüìó ïîïóòíèé âàíòàæ äî Êîñòîïîëÿ. Ò. (067) 368-51-05. Äîñòàâèìî Âàø âàíòàæ âàãîþ â³ä 0.1êã ó/³ç 600 ì³ñò Óêðà¿íè. Íèçüêà ö³íà. Êîìïàí³ÿ «²íÒàéì», âóë. Êîìóíàëüíà, 1/4. www.intime.ua, ò. (067) 617-17-63. Ïðàííÿ êèëèìîâèõ âèðîá³â, ìåáë³â – íà äîìó ó çàìîâíèêà. Ò. 2-12-36, (096) 569-39-29, (096) 803-57-75. Ïðîôåñ³éíà õ³ì÷èñòêà êèëèì³â, ì’ÿêèõ ìåáë³â, ³ãðàøîê îáëàäíàííÿì «Karcher». Ò. (096) 685-22-37, (097) 629-38-68.

Âñòàíîâëåííÿ IJÀÃÍÎÑÒÈÊÀ åëåêòðîííèõ Windows ñèñòåì

êîìïëåêñíà íàñòðîéêà, ßʲÑÍÅ â³äíîâëåííÿ ïðàöåçäàòíîñò³ Âàøîãî êîìï’þòåðà

àâòîìîá³ë³â ÐÅÀ˲ÇÀÖ²ß ïðîäóêö³¿ «Íàíîïðîòåê»

(097) 873-15-96

(067) 36-36-254


1 (354), 11 ñ³÷íÿ 2011 ð.

Ïðèéîì ÐÅÊËÀÌÈ, ÎÃÎËÎØÅÍÜ, ÏÐȲÒÀÍÜ: ì-í Âàðàø, 11, 4-é ï³ä’¿çä, 1-é ïîâ.

3

Ïîäÿêà

Âèñëîâëþºìî ùèðó ïîäÿêó ï³äïðèºìöþ Äìèòðóêó Ì.À. çà âèä³ëåí³ êîøòè íà ïðèäáàííÿ íîâîð³÷íèõ ïîäàðóíê³â òà ãîëîâ³ Êóçíåöîâñüêî¿ ì³ñüêî¿ ïàðò³¿ «Áàòüê³âùèíà» Õâàëüêî Í.Ñ. çà âèä³ëåí³ íîâîð³÷í³ ïîäàðóíêè äëÿ ñï³ëêè áàãàòîä³òíèõ ñ³ìåé «Ñ³ì’ÿ». Êîì³òåò ñï³ëêè «Ñ³ì’ÿ».

Ïåðåòÿæêà, ðåìîíò, ïîâíà ðåñòàâðàö³ÿ ì’ÿêèõ ìåáë³â. Ò. (0362) 46-01-31, (067) 905-93-66. Ñêëàäàííÿ, ðåìîíò ìåáë³â áóäü-ÿêî¿ ñêëàäíîñò³; óñòàíîâëåííÿ. Øâèäêî, ÿê³ñíî. Ò. (098) 909-00-68. Îáëèöþâàííÿ ïëèòêîþ; ã³ïñîêàðòîí; â³äêîñè; âàãîíêà; ëàì³íàò; ë³íîëåóì; ñòÿæêà; øòóêàòóðêà. Ò. (096) 608-12-51. Îáøèâêà áàëêîí³â âàãîíêîþ. Øâèäêî, ÿê³ñíî, íåäîðîãî. Ò. (067) 680-79-82. Øïàêëþâàííÿ; øòóêàòóðêà; ã³ïñîêàðòîí; îáëèöþâàííÿ ïëèòêîþ; âàãîíêà; ñòÿæêà; ëàì³íàò; ïë³íòóñ; ï³íîïëàñò; óñòàíîâëåííÿ äâåðåé; ë³íîëåóì; çáèðàííÿ ìåáë³â; âð³çêà ìèéîê. Ò. 2-21-74, (097) 637-94-37. Øïàêëþâàííÿ ñòåë³, ñò³í; êëåºííÿ øïàëåð; ð³äê³ øïàëåðè; â³äêîñè; ôàêòóðíà øòóêàòóðêà; äåêîðàòèâíå, ³íòåð’ºðíå ôàðáóâàííÿ ç ïîêðèòòÿì ëàêîì ç äåêîðàòèâíèì çîëîòîì. Ò. 2-40-65, (096) 226-56-98, (098) 904-58-73. Øïàêë³âêà; øòóêàòóðêà; ëàì³íàò; ïëèòêà; â³äêîñè; ã³ïñîêàðòîí; âàãîíêà òà ³í. Ò. (098) 760-53-52. Ëàì³íàò; ïëèòêà; ã³ïñîêàðòîí; êîðîáè; ñòåë³; áàëêîíè; åëåêòðèêà; óñòàíîâëåííÿ äâåðåé. Âñå ïðîôåñ³éíî. Ò. 3-80-34, (098) 229-30-37. Îáëèöþâàííÿ ïëèòêîþ; âñòàíîâëåííÿ äâåðåé; ëàì³íàò; àðêè; êàì³íè, ãðóáêè, ïå÷³. Ò. (067) 360-41-28. Ïëèòî÷í³ ðîáîòè; ã³ïñîêàðòîí: ïåðåãîðîäêè, ñòåë³; îáëèöþâàííÿ âàãîíêîþ. Ò. 2-62-01, (067) 601-07-59. Ïëèòêà; ã³ïñîêàðòîí (ô³ãóðí³ ñòåë³); øïàêëþâàííÿ; øïàëåðè; åëåêòðèêà. Ò. (098) 460-32-58. Óñòàíîâëåííÿ äâåðåé; ã³ïñîêàðòîí; âàãîíêà; ïëèòêà; â³äêîñè; øïàêëþâàííÿ; ñòÿæêà; øòóêàòóðêà; ëàì³íàò; ïåðôîðàòîðí³ ðîáîòè. Ò. (097) 737-18-30. Ïåðôîðàòîðí³ ðîáîòè; îòâîðè â áåòîí³; ïîñëóãè åëåêòðèêà; îáøèâêà áàëêîí³â âàãîíêîþ. Ò. 3-84-71, (097) 137-37-66.

Âèãîòîâëåííÿ, ìîíòàæ ìàðøîâèõ ñõîä³â, êîìïëåêòóþ÷èõ äî íèõ ç òâåðäèõ ïîð³ä äåðåâà. Ò. (097) 441-94-95, Ñåðã³é, (067) 256-38-22. Âèãîòîâëåííÿ áîðîíè äî Ðåìîíò ìîá. òåëåôîí³â; êîíÿ (2øò.), «ñòåëüâàãà», â³äíîâëåííÿ ïðîãðàìíîãî çà450ãðí. Ò. (03634) 2-51-59. áåçïå÷åííÿ â òåëåôîí³. Ìàã. «Ë³õòàðèê» (ïåðåõðåñòÿ Æàëþç³ ãîðèçîí- ðèíê³â «Ï³âäåííèé», «Öåíòòàëüí³, âåðòèêàëüí³; ðàëüíèé»). Ò. (098) 771-71-96. ðîëåòè òêàíèíí³, áàìÐåìîíò ìîá. òåëåôîí³â. áóêîâ³, äæóòîâ³. ÓñòàÍåäîðîãî, ÿê³ñíî, øâèäíîâëåííÿ, ÿê³ñòü, ãàêî. Áóä³âåëüíèê³â, 25/2, ðàíò³ÿ, ð-ê «Ï³âäåíêâ. (3-é ï³ä’¿çä â³ä ð³÷êè, íèé», 15. Ò. 2-10-35, 4-é ïîâ., äîìîôîí 74). Ò. 3-22-06, (098) 912-93-86. 2-15-75, (067) 288-64-68. ÆÀËÞDz: âåðòèêàëüí³, ãîðèçîíòàëüí³. ÐÎËÅÒÈ: òêàíèíí³, áàìáóêîâ³, äæóòîâ³, çàõèñí³; ïðîòèìîñê³òí³ ñ³òêè. Ãàðàíò³ÿ. Ò./ôàêñ: 3-83-30, (067) 764-42-02, (093) 008-19-73. ÆÀËÞDz ÂÅÐÒÈÊÀËÜͲ òà ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÜͲ, áàìáóêîâ³, äæóòîâ³; ðîëåòè òêàíèíí³. Øâèäêî, ÿê³ñíî, íåäîðîãî. Ò. 3-87-41. ÓÑÒÀÍÎÂËÅÍÍß, ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ «WINDOWS», êîìïëåêñíà íàñòðîéêà Âàøîãî êîìï’þòåðà. Âèð³øåííÿ òà óñóíåííÿ êîíôë³êò³â ³ íåïîëàäîê ó ñèñòåì³; íàëàøòóâàííÿ ²íòåðíåò; êîíñóëüòàö³¿. Ò. (097) 873-15-96, Ñàøà. Âñòàíîâëåííÿ, íàñòðîéêà «Windows», ðåìîíò êîìï’þòåð³â, êîìïëåêòóþ÷èõ, ïðèíòåð³â; ï³äá³ð òà ïîøóê äðàéâåð³â, óñòàíîâëåííÿ ïðîãðàì. Ò. (097) 953-14-79, (067) 99-69-700. Óñòàíîâëåííÿ «WINDOWS XP» «WINDOWS 7» íà ÍÎÓÒÁÓÊ ÇÀ̲ÑÒÜ «Vista». Ò. (097) 873-15-96. Óñòàíîâëåííÿ, íàñòðîéêà «Windows» íà ÏÊ òà íîóòáóêè; íàñòðîéêà ï³äêëþ÷åííÿ äî «ÎÃλ, ³í. ïîñëóãè. Ò. (067) 362-97-31. Óñòàíîâëåííÿ «Windows»; êîìïëåêñíà íàñòðîéêà Âàøîãî ÏÊ. Ò. (096) 198-50-34.

Ïîñëóãè åëåêòðèêà, âñ³ âèäè Ìàéñòåðíÿ «A&Þ»: ðîá³ò. Ò. (067) 178-51-49. ÀÊÂÀÌÀÉÑÒÅÐ. Çàì³íà ðåìîíò ïðàëüíèõ ìàâîäîïîñòà÷àííÿ, êàíàë³çàö³¿; øèí-àâòîìàò³â áóäüçì³éîâèê; óñòàíîâëåííÿ ÿêèõ ìàðîê. Ãàðàíò³ÿ òà ë³÷èëüíèê³â, ðåºñòðàö³ÿ; ÏÎ- ï³ñëÿãàðàíò³éíå îáñëóÑËÓÃÈ ÅËÅÊÒÐÈÊÀ – âñ³ ãîâóâàííÿ; çàïðàâêà âèäè ðîá³ò. Ò. 3-83-41, (096) à/ì êîíäèö³îíåð³â. Ò. 806-76-72, (096) 569-42-09. 2-11-38, (097) 830-64-95. Ñàíòåõí³÷í³ ðîáîòè: çàì³íà òðóá, êàíàë³çàö³¿; âñòà- Ðåìîíò åëåêòðîïëèò âñ³õ íîâëåííÿ, ðåºñòðàö³ÿ ìàðîê; ïðàöþºìî áåç âèõ³ë³÷èëüíèê³â, âñòàíîâëåííÿ äíèõ. Ò. 2-22-28, (097) âàíí, çì³øóâà÷³â, óí³òàç³â. 873-19-37. Ò. 2-50-03, (067) 189-76-91, (096) 849-15-18. «ÒÅËÅÐÀIJÎÌÀÉÑÒÅÐÍß»: ðåìîíò ïîÂѲ ÂÈÄÈ ÑÀÍÒÅÕͲáóòîâî¿ òåõí³êè: òåëå×ÍÈÕ ðîá³ò: îïàëåííÿ, â³çîð³â ó çàìîâíèêà, âîäîïðîâ³ä, êàíàë³çàö³ÿ, DVD, ìîí³òîð³â, ïèëîóñòàíîâëåííÿ óí³òàç³â, ñîñ³â, ì³êðîõâèëüîâèõ äóøîâèõ êàá³íîê, çì³øóïå÷åé. Ãàðàíò³ÿ, äîñòàââà÷³â òà ³í. Êîíñóëüòàö³ÿ êà. Ò. 3-85-08, 11:00áåçêîøòîâíà. Ò. 2-60-41, 20:00, (067) 363-43-36, (067) 884-97-89, (097) (067) 922-61-34. 153-87-47.

³äåî-, ôîòîçéîìêà âåñ³ëü, âèïóñêíèõ, óðî÷èñòèõ ïîä³é; ìîíòàæ, òâîð÷èé ï³äõ³ä; ñòóä³ÿ «Âåºãàñ». Ò. (096) 685-22-21, Ñåðã³é. «25 êàäð» ïðîïîíóº: â³äåî-, ôîòîçéîìêà âåñ³ëü, óðî÷èñòèõ ïîä³é; ìîíòàæ; âèãîòîâëåííÿ ôîòîàëüáîì³â; ïðîôåñ³éíà àïàðàòóðà. ßê³ñíî, äîñòóïíî. Ò. (067) 170-59-90. «Premiera Film»: â³äåîçéîìêà âåñ³ëü. ßê³ñíèé â³äåîìîíòàæ; çðàçêè íà http:// premierafilm.blogspot.com. Ò. (097) 945-53-51, ²ãîð. ³äåîñòóä³ÿ «ËÞÄÌÈËÀ»: öèôðîâà â³äåîçéîìêà âåñ³ëü+ôîòî íà äèñêó; âè¿çä âëàñíèì òðàíñïîðòîì. Ò. (096) 935-55-68. ³äåî-, ôîòîçéîìêà âåñ³ëü òà ³í. óðî÷èñòèõ ïîä³é; ïåðåçàïèñ ç Mini-DV íà DVD äèñêè. Ò. (067) 903-04-29, ³êòîð. «Studio-SV»: ïðîôåñ³éíà â³äåîçéîìêà âåñ³ëü, óðî÷èñòèõ ïîä³é. Ò. 2-30-33, (097) 653-52-39, Â’ÿ÷åñëàâ Âîëîäèìèðîâè÷. Ïðîôåñ³éíà öèôðîâà ôîòîçéîìêà óðî÷èñòèõ ïîä³é; ñòâîðåííÿ âåñ³ëüíèõ ôîòîàëüáîì³â. Øâèäêî, ÿê³ñíî, äîñòóïí³ ö³íè. Çðàçêè ðîá³ò íà http://foto.ucoz.ae. Ò. (097) 483-07-91. Çàáåçïå÷åííÿ ÿê³ñíèì, ïðîôåñ³éíèì ìóçè÷íèì ñóïðîâîäîì âåñ³ëü, Äí³â íàðîäæåííÿ, òàíö³â, äèñêîòåê. Ò. (098) 836-69-81. Ïîñëóãè ïðîôåñ³éíîãî òàìàäè. Ò. (096) 867-37-44, (050) 233-64-18. Ïðèéìàºìî çàìîâëåííÿ íà âåñ³ëüí³ êîðîâà¿, õë³áèíè, êîíäèòåðñüê³ âèðîáè, ñâÿòêîâ³ òîðòè äî óðî÷èñòèõ ïîä³é. ¯äàëüíÿ «Çàòèøîê», ò. 2-27-85, (095) 545-24-70. ËÀ̲ÍÓÂÀÍÍß, ÁÐÎØÓÐÓÂÀÍÍß, ÊÑÅÐÎÊÎϲß, ÏÎÑËÓÃÈ ÔÀÊÑÓ, ÄÐÓÊ. Ò. 2-42-32. ÏÎ˲ÃÐÀÔ²×Ͳ ÏÎÑËÓÃÈ: â³çèòêè, ïëàñòèêîâ³ êàðòêè, ëèñò³âêè, ôëàºðè, êàëåíäàð³; «ñàìîêëåéêè», äðóê íà CD, êîëüîðîâèé, ÷/á äðóê; áðîøóðóâàííÿ; ëàì³íóâàííÿ. Ò. (097) 819-84-57, (097) 256-88-20. Äèïëîìí³, êóðñîâ³, êîíòðîëüí³ ðîáîòè; ðåôåðàòè; íàá³ð òåêñòó; ñêàíóâàííÿ; äðóê. Ò. (097) 819-84-57, (097) 256-88-20. Êîíòðîëüí³ ðîáîòè ç àíãë³éñüêî¿, óêðà¿íñüêî¿ ìîâè. Ò. 3-48-29, (098) 842-20-85, Þëÿ. Çàäà÷³, ðîçðàõóíêè, ðåôåðàòè, êîíòðîëüí³, êóðñîâ³; äðóê, íàá³ð òåêñòó. Ò. 3-25-17, (096) 994-10-79.

³ä ùèðîãî ñåðöÿ â³òàºìî ç þâ³ëåºì íàøèõ äîðîãèõ êîëåã ËÈÒÂÈÍ×ÓÊ ²ðèíó Ñòàõ³âíó òà ÑÒÀÕÍÞÊ Ëþáîâ ²âàí³âíó!

Ïðîôåñ³éí³ ïîñëóãè ïî âåäåííþ áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó íà çàãàëüí³é ñèñòåì³ îïîäàòêóâàííÿ ç óðàõóâàííÿì âèìîã «Ïîäàòêîâîãî Êîäåêñó». Ò. (098) 488-40-98. Óâàãà! Äîïîìîæó ñõóäíóòè, íàâ÷ó çáåð³ãàòè ðåçóëüòàò! Ò. (097) 553-83-57, (050) 101-62-19.

Äîäàòêîâèé äîõ³ä äëÿ àêòèâíèõ ö³ëåñïðÿìîâàíèõ ëþäåé (ïîâíà àáî ÷àñòêîâà çàéíÿò³ñòü, ãíó÷êèé ãðàô³ê). Ò. (097) 921-08-90, 9:00-19:00. Ìîæëèâ³ñòü çàðîáëÿòè ó â³ëüíèé ÷àñ. Ò. (067) 689-10-46. Äîäàòêîâèé äîõ³ä äëÿ æ³íîê â³ä 25ð. Ò. (098) 275-84-05. Ó ìàãàçèí «Øîêîë³íî» ïðîäàâåöü (øîêîëàäí³ âèðîáè), ð-ê «Öåíòðàëüíèé». Ò. (096) 571-10-90, 10:00-18:00. Ó íîâèé ïðîäîâîëü÷èé ìàãàçèí êâàë³ô³êîâàí³ ïðîäàâö³ (ä/ð ó òîðã³âë³, ç/ï âèñîêà, ïîâíèé ñîö. ïàêåò). Ò. 2-33-53. Ïîòð³áåí çàêð³éíèê øèðîêîãî ïðîô³ëþ (ñòàæ íå ìåíøå 5ð.). Ò. (067) 366-57-14. Ïîòð³áåí ÷îëîâ³ê äëÿ ðåìîíòó ìîá³ëüíèõ òåëåôîí³â (íàâ÷àííÿ). Ò. (093) 875-55-28.

Àêö³ÿ ìèëîñåðäÿ: ïðîñèìî äîïîìîãè (ð³çí³ ðå÷³) äëÿ ñ³ìåé: Ñîáèùèö³, 1 ñ³ì’ÿ, Êîñòþõí³âêà, 7 ñ³ìåé; Âîâ÷åöüê, 3 ñ³ì’¿, Êîëî䳿 3 ñ³ì’¿. Ïðèíåñ³òü (àáî çàáåðåìî), ð-ê «Öåíòðàëüíèé», ìàã. «Äìèòðóê ³ Êî», ¹471-474. Ò. (097) 262-07-50, Äìèòðóê Ìèêîëà Àíäð³éîâè÷.

Ïóñòü êàæäûé äåíü Âàø áóäåò ñâåòëûì. Ïóñòü Âàøå ñåðäöå áóäåò ùåäðûì. Îò âñåé äóøè æåëàåì ñ÷àñòüÿ,  ðàáîòå - ðàäîñòíûõ ïîáåä. Ïóñòü îáîéäóò Âàñ âñå íåñ÷àñòüÿ, Êàê áóäòî èõ â ïðèðîäå íåò! Ç ïîâàãîþ êîëåêòèâ îïåðàö³éíîãî â³ää³ëåííÿ ÄÇ ÑÌÑ×-3.

³òàºìî ç 60-ð³÷íèì þâ³ëåºì ÒÀÁÎÐÎÂÅÖÜ Í³íó Âàñèë³âíó!

Íåõàé äóøà ó Âàñ í³êîëè íå ñòàð³º, Íà á³ë³é ñêàòåðòèí³ áóäóòü õë³á ³ ñ³ëü, Ñâî¿ì òåïëîì õàé çàâæäè ñîíöå ãð³º, Ñëîâà ïîäÿêè ëèíóòü çâ³äóñ³ëü.  æèòò³ íåõàé âñå áóäå, ùî ïîòð³áíî, Áåç ÷îãî íå ñêëàäàºòüñÿ æèòòÿ: Ëþáîâ, çäîðîâ’ÿ, ùàñòÿ, äðóæáà Òà â³÷íî ìîëîäà äóøà! Ç ïîâàãîþ êîëåêòèâ æ³íî÷î¿ êîíñóëüòàö³¿.

ðÿ 4 ÿíâà

Ìàìî÷êà íàøà ðîäíàÿ, ëþáèìàÿ! Áàáóøêà ñëàâíàÿ, íåçàìåíèìàÿ! Ñ Äí¸ì ðîæäåíüÿ Òåáÿ ïîçäðàâëÿåì, Âñÿ÷åñêèõ áëàã â Òâîåé æèçíè æåëàåì! ×òîáû Òû íèêîãäà íå áîëåëà, ×òîáû Òû íèêîãäà íå ñòàðåëà, ×òîáû âå÷íî áûëà Òû äëÿ íàñ ìîëîäîé, Âåñ¸ëîé, äîáðîé è íåæíîé òàêîé! Öåëóåì ìû äîáðûå, ñëàâíûå ðóêè, Ñ ëþáîâüþ ê Òåáå çÿòü, Òâîè äåòè è âíó÷êè.

Õòî çíàéøîâ çâ’ÿçêó êëþ÷³â ó êîðè÷íåâîìó øê³ðÿíîìó ÷îõë³, ïðîõàííÿ ïîâåðíóòè çà âèíàãîðîäó. Ò. (097) 892-03-89. Õòî çíàéøîâ 29.12.2010 ÷îðíó æ³íî÷ó ñóìî÷êó, ìîá. òåëåôîí «Motorola E398», ïðîõàííÿ ïîâåðíóòè çà âèíàãîðîäó. Ò. 2-21-60, (098) 971-85-67. Õòî çíàéøîâ ìîá. òåëåôîí «Nokia 2700», ÷îðíèé, ïðîõàííÿ ïîâåðíóòè çà âèíàãîðîäó. Ò. 2-62-83, (067) 157-89-22. Õòî çíàéøîâ çâ’ÿçêó êëþ÷³â, ìîæëèâî â êîáóð³, ïðîõàííÿ ïîâåðíóòè çà âèíàãîðîäó. Ò. (098) 709-37-58. Çàãóáèëàñÿ ñ³ðà ïóõíàñòà ê³øêà Ñîíÿ â ð-í³ âóë. ϳäã³ðíà àáî äà÷ ð-í Ñò.Ðàôàë³âêè. Äîïîìîæ³òü, áóäü ëàñêà, çíàéòè. Ò. (096) 712-31-70. Âòðà÷åíå ñâ³äîöòâî ïðî ïðàâî âëàñíîñò³ íà êâ. ¹1, Âàðàø, 13, ì.Êóçíåöîâñüê ââàæàòè íåä³éñíèì. Âòðà÷åíå ÷îðíîáèëüñüêå ïîñâ³ä÷åííÿ ñ.Â-2 ¹032667 íà ³ì’ÿ Îíàøêî Îëåêñàíäðà Ëåîí³äîâè÷à ââàæàòè íåä³éñíèì.

4 ñ³÷íÿ

³òàºìî ç Äíåì íàðîäæåííÿ äîðîãó äðóæèíó, ëþáëÿ÷ó ìàìó ÄÀ²Ä×ÈÊ Ãàëèíó Ïåòð³âíó!

Æåëàåì ñ÷àñòüÿ, ñâåòëûõ äíåé, Çäîðîâüÿ, ÷òî âñåãî öåííåé, Äîðîãè æèçíè ïîäëèííåé È ìíîãî ðàäîñòè íà íåé! Ç ïîâàãîþ òà ëþáîâ’þ ÷îëîâ³ê Ñåðã³é, ñèí Ìèõàéëî, äîöÿ Ìàðèíà.

7 ñ³÷íÿ

³òàºìî ç 55-ð³÷÷ÿì äîðîãó ñóñ³äêó ²ÙÈÊ Í³íó Âàñèë³âíó! ³òàºìî ùèðî ó Äåíü þâ³ëåþ – Áàæàºìî ìèðó â äóø³ íàä çåìëåþ. Áàæàºì ïðîæèòè ó ñèë³ é çäîðîâ’¿ Ùå ìíî㳿 ë³òà ùàñëèâî¿ äîë³! Ñóñ³äè.

íÿ 10 ñ³÷

³òàºìî ç Äíåì íàðîäæåííÿ ïîì³÷íèêà âèõîâàòåëÿ ãð. 2 ÄÍÇ ¹6 ÏÅÐÅÕÎÄÜÊÎ Îëåíó Âàñèë³âíó, ïðåêðàñíó æ³íêó, êîëåãó, ÷óéíó òà äîáðó ëþäèíó, ÿêà âñå ñâîº ñåðöå òà äóøó â³ääຠä³òÿì! Õàé ëàäèòüñÿ ñêð³çü: íà ðîáîò³, â ðîäèí³, Ùîá ðàä³ñíèé íàñòð³é ó ñåðö³ íå çãàñ, Âñå ñâ³òëå, ãàðíå, ùî òðåáà ëþäèí³, Íåõàé íåîäì³ííî ïðèõîäèòü äî Âàñ! Õàé ùàñòÿ ïðèõîäèòü ³ ëëºòüñÿ ð³êîþ, Õàé ãîðå îáõîäèòü çàâæäè ñòîðîíîþ, Õàé äîëÿ äàðóº Âàì äîâã³ ë³òà, À â ñåðö³ çàâæäè õàé æèâå äîáðîòà! Íèçüêèé óêë³í Âàì â³ä áàòüê³â. Ç ïîâàãîþ Îëåíà Ãåîð㳿âíà òà Âàëåíòèíà Ìèêîëà¿âíà.

ÿ 11 ñ³÷í

³òàºìî ç þâ³ëåºì ëþáëÿ÷îãî ñèíà, áðàòà, ÷îëîâ³êà, áàòüêà ÃÀËÀÉ×ÓÊÀ ³òàë³ÿ Ïåòðîâè÷à!

Ó 40 ë³ò ðîçêâ³òຠæèòòÿ, ² äóøà, í³áè ïòàøêà, ñï³âàº, Õàé ó þí³ñòü é íåìà âîðîòòÿ, Òà ó ñåðö³ âîíà îæèâàº. Òè æ ùå çîâñ³ì ó íàñ ìîëîäèé, Òè ïðèâ³òíèé, ñïîê³éíèé ³ ìèëèé, Çàëèøàéñÿ òàêèì íàçàâæäè, ², ùîá çàâæäè Òåáå âñ³ ëþáèëè. Ç ïîâàãîþ òà ëþáîâ’þ äî Òåáå ìàìà, äðóæèíà, äî÷êà òà âñÿ íàøà âåëèêà äðóæíà ðîäèíà.

Õòî çàãóáèâ çîëîò³ ñåðåæêè, çâåðòàéòåñü çà ò. (067) 953-31-80. Õòî çíàéøîâ à/ì êëþ÷³ ç áðåëîêîì â³ä ñèãíàë³çàö³¿ «Sheriff» íà ãàðàæàõ (ð-í õë³áîçàâîäó), ïðîõàííÿ ïîâåðíóòè çà âèíàãîðîäó. Ò. (098) 680-57-89.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ÊÓÏÐÈßÍÎÂÓ Íàäåæäó Ìèëåíòååâíó!

³òàºìî ç 45-ð³÷÷ÿì ßÊÎÂËÅÂÀ Âàñèëÿ Ïåòðîâè÷à!

13 ñ³÷í ÿ

Õàé êâ³òíóòü äí³ ÿñêðàâèì öâ³òîì ² áóäóòü â íèõ ñåðäå÷í³ñòü ³ òåïëî, Ùîá ó æèòò³ áóëî ÷îìó ðàä³òè, À ñìóòêó â äóø³ í³êîëè íå áóëî! Äðóæèíà, ñèí, ñóñ³äè.

íÿ 13 ñ³÷

³ä ùèðîãî ñåðöÿ â³òàºìî ç þâ³ëåºì äîðîãó ìàòóñþ, äðóæèíó ÁÓÒÐÈÌ Òàìàðó Îëåêñàíäð³âíó!

Ìàìî, ð³äíåíüêà, íàéêðàùà, ºäèíà, Âàñ ùèðî â³òຠâñÿ íàøà ðîäèíà! Ìè äÿêóºì Áîãó, ùî Âè ó íàñ º, Õàé ñèëó, çäîðîâ’ÿ Âàì ³í äàº. Ñïàñèá³ Âàì, ìàìî, çà òå, ùî çðîñòèëè, Çà ùèð³ñòü ñåðäå÷íó, òóðáîòó ïðî íàñ Óêë³í ïîñèëàºì ³ â Áîãà áëàãàºì Çäîðîâ’ÿ ³ ùàñòÿ äëÿ Âàñ ïîâñÿê÷àñ! Ç ëþáîâ’þ ÷îëîâ³ê, ä³òè, âíóê.

Ñåðäå÷íî â³òàºìî ç Äíåì íàðîäæåííÿ ð³äíåíüêó ìàòóñþ, ëþáó áàáóñþ ØÊÀÐËÀÒ Êàòåðèíó Ìàðê³âíó!

14 ñ³÷í ÿ

Õàé Ãîñïîäü çäîðîâ’ÿ Âàì ïîñèëàº, À Ìàò³íêà Áîæà íåõàé áëàãîñëîâèòü, Ñïàñèòåëü õàé îáäàðóº ëàñêîþ ñâÿòîþ Æèòòÿ Âàøîãî êîæíó ìèòü! Íåõàé ÿíãîë-îõîðîíåöü áåðåæå Âàñ â³ä áîëþ òà á³äè, íèçüêèé Âàì óêë³í çà ëàñêó, òåïëî, ï³äòðèìêó, äîáðî, ÿê³ Âè íàì äàðóºòå! ²ç íàéêðàùèìè ïîáàæàííÿìè ñèí, äî÷êà, çÿòü, íåâ³ñòêà, îíóêè, ïðàâíóê, óñÿ ÷èñåëüíà ðîäèíà.

³òàºìî ç 50-ð³÷÷ÿì ÌÈÕÀËÜ×ÓÊ Ñâ³òëàíó Ïàâë³âíó!

Íà ñâåòå äàò òàê ìíîãî ðàçíûõ, Íî ýòà äàòà âñåõ ñâåòëåé. Ó Âàñ ñåãîäíÿ ñâåòëûé ïðàçäíèê, Ó Âàñ ñåãîäíÿ þáèëåé. È ìû ñåé÷àñ ñî âñåé ëþáîâüþ Âàñ ïîçäðàâëÿåì ñ ýòèì äíåì. Æåëàåì äîáðîãî çäîðîâüÿ È ñ÷àñòüÿ ëè÷íîãî âî âñåì! Ç ïîâàãîþ Äàðèíêà, Îëüãà, Îëåêñ³é, ñâàòè Êà÷èíñüê³.

17 ñ ³ ÷ í ÿ


4

1 (354), 11 ñ³÷íÿ 2011 ð.

ßêùî Âè íå îòðèìàëè ãàçåòó, äçâîí³òü çà òåë. 2-42-32

Áåçêîøòîâíà ðåêëàìíî-³íôîðìàö³éíà ãàçåòà «Ì³ñüêèé ÌÀÉÄÀÍ». Çàñíîâíèê òà âèäàâåöü Êîòåëüíèêîâà Í.Ñ. Ñâ³äîöòâî Р¹375 â³ä 10.12.03ð. Ðåäàêòîð Êîòåëüíèêîâà Í.Ñ. Àäðåñà ðåäàêö³¿: 34400, гâíåíñüêà îáë., ì.Êóçíåöîâñüê, ì-í Þâ³ëåéíèé, 7. Òåë./ôàêñ. (03636) 2-42-32, (067) 362-97-27, (095) 830-6-000. E-mail: maydan2000@gmail.com. Ðîçïîâñþäæåííÿ îïëà÷åíå ðåêëàìîäàâöÿìè.  îêðåìèõ ðåêëàìíèõ ìàòåð³àëàõ çà áàæàííÿì çàìîâíèêà ìîæëèâ³ â³äõèëåííÿ â³ä ïðàâîïèñó. Îáñÿã: îäèí äðóêîâàíèé àðêóø, äðóê îôñåòíèé. Âèêîðèñòàííÿ ìàêåò³â ðåêëàìè áåç óçãîäæåííÿ ç ðåäàêö³ºþ íå äîçâîëÿºòüñÿ. Òèðàæ: 13400 ïðèì. ³ääðóêîâàíî ó ÂÀÒ «Âîëèíñüêà îáëàñíà äðóêàðíÿ», 43010, ì.Ëóöüê, ïð.Âîë³, 27. Ð/ð 26004010607980 ó ÔÊÁ «Ô³íàíñè òà êðåäèò», ÒΠâ гâíåíñüê³é îáë., ÌÔÎ 333603, êîä ªÄÐÏÎÓ 25894576. Çàì. ¹6154

³äïîâ³äàëüí³ñòü çà äîñòîâ³ðí³ñòü ³íôîðìàö³¿ íåñå ðåêëàìîäàâåöü Ðåäàêö³ÿ íàäຠìîæëèâ³ñòü êîíòðîëþ òèðàæó

!

Газета майдан №1 2011  

Газета майдан №1 2011