Page 1

พึงทราบเถิดว่า!

การทาบุญคนตาย การทาอาหาร เลี้ยงบ้านคนตาย ถือเป็ นบิดอะฮฺ (อุตริ กรรมในศาสนา) ที่บาป (ฮะรอม) ทั้งผูท้ าและผูไ้ ปร่ วม แปลโดย อ.อรุ ณ บุญชม


พึง่ ทราบเถิดว่า!!! การทาบุญคนตาย การทาอาหารเลี ้ยงบ้ านคนตาย ถือเป็ นบิดอะฮฺ ที่หะรอม ทังผู ้ ้ ทาและผู้ที่ไปร่วม จากรูป คือ รูปถ่ายหนังสือ "นิติศาสตร์ อิสลาม" (อัลฟิ กฮฺอลั มันหะญีย์) โดย อ อรุณ บุญชม ย่อหน้ าที่ 2 (ขอมะอัฟที่รูปถ่ายจากกล้ องมือถือนันไม่ ้ ชดั ) ความว่า หน้ า 240 *7.การที่คนในครอบครัวของผู้ตายยุง่ อยูก่ บั การทาอาหารและเรี ยกมาชุมนุมรับประทาน อาหารกัน ดังที่เป็ นประเพณีในสมัยนี ้คือเป็ นบิดอะห์ที่ขดั กับซุนนะห์ อย่างรุนแรง * ที่เป็ นซุนนะห์ก็คือ ตรงข้ ามกับที่กล่าวมานัน้ คือให้ เพื่อนบ้ านบางคนจัดเตรี ยมอาหารและ ส่งไปให้ ครอบครัวผู้ตาย หรื อเรี ยกผู้คนไปรับประทานอาหารที่บ้านของผู้เชิญ และสุนตั ให้ ทาอาหาร ให้ มากพอแก่ครอบครัวของผู้ตายตลอดวันและคืนนัน้ ทังนี ้ ้เพราะท่านนบี (ซ.ล.) ได้ กล่าวขณะเมื่อ ทราบข่าวการตายของ ยะอฺฟัร บุตร อะบีตอลิบว่า: "พวกท่านจงทาอาหารให้ แก่ครอบครัวของยะอฺฟัร เพราะความจริ งมันได้ เกิดเหตุการณ์ที่ทา ให้ พวกเขายุง่ " ติรมีซี (998) และอบูดาวูด (3132) และผู้อื่น และถือว่าหะรอมที่จะจัดอาหารให้ แก่หญิงที่ราพัน และผู้ที่มีลกั ษณะคล้ ายกันนัน้ ไม่วา่ จะ เป็ นคนในครอบครัวของผู้ตายหรื อไม่ก็ตาม ทังนี ้ ้เพราะจะเป็ นการส่งเสริ มให้ ทาความชัว่ และ สนับสนุนให้ กระทาความชัว่ กันตลอดไป และส่วนหนึง่ ของบิดอะห์ที่ครอบครัวของผู้ตายมักจะกระทากัน คือ เชิญผู้คนมา รับประทานอาหารเนื่องในโอกาสที่เรี ยกว่า "ผ่านสี่สิบวัน" และถ้ าหากค่าใช้ จ่ายในการจัดอาหารนี ้ เป็ นทรัพย์ของทายาทที่มีผ้ เู ยาว์ร่วมอยูด่ ้ วย การกระทานี ้ก็ยิ่งหะรอมมากขึ ้น เพราะเป็ นการกิน ทรัพย์ของเด็กกาพร้ า และทาให้ เสียทรัพย์ของเด็กกาพร้ าโดยไม่เกิดผลดี ดังนันทั ้ งผู ้ ้ เชิญและผู้รับ ประทานก็ตกอยูใ่ นการหะรอมด้ วยกันทังสองฝ่ ้ าย 8.อ่านกุรอานในงานพิธีที่จดั ขึ ้นเพื่อปลอบใจแก่ครอบครัวของผู้ตายโดยมีการเตรี ยมการ ก็ เป็ นบิดอะห์อีกเช่นกันที่เป็ นซุนนะฮฺก็คือการปลอบใจครอบครัวผู้ตายในช่วงสามวันนับตังแต่ ้ เสียชีวิต โดยไม่มีการเตรี ยมการ


เพิ่มเติม จาก อ. อรุณ บุญชม

อุลามาอฺใหญ่ ของมัษฮับชาฟิ อีย์ว่าอย่ างไรในเรื่องนี้ 1.ท่านอิหม่ามนะวะวีย์ (สิ ้นชีวิตปี ฮ.ศ.676) ได้ กล่าวไว้ ในหนังสือ “อัล-มัจญมัว๊ ะอฺ ” เล่ม ที่ 5 หน้ า 320 ว่า… ‫ َق أ َّشَقا ِح َق ُب أَق ِح ا َق ِّي ِح طَق َقع ًا َق َق ُب الَّش ِح‬: ‫ال ِحا ِح َق َق ْي ُب ُب‬ ‫َق َقا َق ِحا ُب َّش‬ ‫ا َق َق ِح َقْي َق‬ ‫ِح َق ٌء َق ْي ا َق َّش ٍة‬ ‫… ْيلْي َق ِح ِح‬.. ‫ُب ُب َق‬ ‫ُب‬ ‫َق ٌء َق ُب َق‬ “ท่านเจ้ าของหนังสือ “อัช-ชามิล ” (มี ชือ่ ว่า อบูนศั รฺ , มะห์มูด บิ น อัล- ฟั ฎล์ อัล- อิ ศบะ ฮานีย์ , มี ชือ่ รองว่า อิ บนุ ศ็อบบาค เป็ นชาวเมื อง อิ ศฟาฮาน, สิ้ นชีวิตปี ฮ.ศ. 512) และ นักวิชาการท่านอื่นๆกล่าวว่า …อนึ่ง การที่ครอบครัวผู้ตายได้ จดั ปรุงอาหารขึ ้น และเชิญ ชวนผู้คนให้ มาร่วมรับประทานกัน พฤติกรรมนี ้ ไม่ เคยปรากฏมีรายงานหลักฐานมา แต่ ประการใด, ดังนัน้ มันจึงเป็ นบิดอะฮ์ที่ไม่ชอบตามหลักการศาสนา”… 2. ท่านเช็ค อิบนุหะญัรฺ อัล- ฮัยตะมีย์ (สิ ้นชีวิตปี ฮ.ศ. 974) ได้ กล่าวในหนังสือ “ตุ๊ห์ ฟะตุ้ล มุห์ตาจญ์” ว่า …. ‫ِح َق ِحا ع ِح أَق ِح ا ِّي ِح طَقع ا اِح‬ ‫الَّش‬ ‫ا ِحاَق ِح ِح َق ٌء َقا ُب َق ٌء َقِح َق َقِح ِح اِح َق اِح َق‬ ‫ُب‬ ‫َق‬ ً ‫َق‬ ‫َق‬ ‫َق‬ ‫َق‬

‫َق َقا‬

“สิง่ ซึง่ ปฏิบตั ิกนั มา จนกลายเป็ นประเพณีไปแล้ ว .. อันได้ แก่การที่ครอบครัวผู้ตายปรุง อาหารขึ ้นมา เพื่อเชิญให้ ผ้ คู นมาร่วมรับประทานนัน้ มันคือ บิดอะฮ์ ท่ นี ่ ารั งเกียจ .. เช่นเดียวกับการตอบรับคาเชิญชวนไปร่วมในงานเลี ้ยงนี ้ (ก็เป็ นบิดอะฮ์ที่น่ารังเกียจ เช่นเดียวกัน) …(จากหนังสือ “อิอานะฮ์ อัฏ-ฏอลิบีน” เล่มที่ 2 หน้ า 146)


3. ท่านอะห์มดั บิน ซัยนีย์ ดะห์ลาน อดีตมุฟตีย์ของมัษฮับชาฟิ อีย์แห่งนครมักก ะฮ์ ได้ กล่าวตอบเมื่อมีผ้ ถู ามปั ญหาเรื่ องการเลี ้ยงอาหารบ้ านผู้ตายว่า … ‫ ا ْي ع ُب ُب الَّش ا ِحا ِح ِح ِحا ِح ل َق أَق ِح ا ِّي ِح ل ِح الَّشع ِحا ِحا اِح َق ِحا ا ل َق ِح اَّشِح‬، ‫نَقْيع‬ ‫َق َق ُب‬ ‫َق َق َق َق‬ ‫َق‬ ‫َق َق‬ ‫ُب َق‬ ‫ُب َق‬ ‫ا َق َق َقال ِحع َق َق اِح َقا ِح‬ ‫ُبْي َق ُب‬ “ใช่ , สิง่ ซึง่ ประชาชนกาลังกระทากัน อันได้ แก่การไปชุมนุมกัน ณ ครอบครัว ผู้ตาย และมีการปรุงอาหาร (เพื่อเลี ้ยงดูกนั ) ถือว่า เป็ นหนึ่งจากบิดอะฮ์ ต้องห้ าม .. ซึ่งผู้นาที่ต่อต้ านเรื่ องนี ้ จะได้ รับผลบุญตอบแทน ………” (จากหนังสือ “อิอานะฮ์ อัฏ-ฏอลิบีน” เล่มที่ 2 หน้ า 145) ท่านเช็คอะห์มดั ซัยนีย์ ดะห์ลาน ยังได้ กล่าวในการตอบคาถามนี ้อีกตอนหนึง่ ว่า ‫ِح ِح‬ ‫ِح‬ ‫ َق َقْي ٌء‬، ‫ُّس لَّش َق ِح َقا اَق ٌء ا ِح َق‬ ‫ا َقْيَق َق َّش ُب َق َق ِح ْي ً ُبْي َق ِّي‬ ‫الَّش َق‬

‫ا ل َق ِح ِح ِح ِحا اِح‬ ‫َق ٌء‬ ‫ُب َق‬ ‫أَق ْي َق ِح‬ ‫ َقِح َّش‬، ‫ال ِّي‬ ‫ا َّش‬

‫ا ِحا ِح ِح اِح َق ِح‬ ‫َق َق َق َّش أَق َّش َقال َق الَّش ِح َق‬ ‫اِح َق ِح ٍة ِحا أَق ْي َق ِح‬ ‫ا ا َق ِح َق َق ٌء اِح َق ِح ٍة ِحا‬ ‫الل ُب ُبا َق َّش ًا‬ ‫… ِحاَق أَق َق ُب َق َقاِح َق ُّس‬.

“และไม่มีข้อสงสัยใดๆเลยว่า การห้ ามปรามประชาชนจาก (การกระทา) สิง่ บิดอะฮ์ ต้ องห้ ามอย่างนี ้ คือการฟื น้ ฟูซนุ นะฮ์และเป็ นการทาลายบิดอะฮ์ , และยังเป็ นการเปิ ด ประตูแห่งความดีอย่างมากมาย และเป็ นการปิ ดประตูแห่งความชัว่ อย่างมากมาย , เพราะว่าประชาชนต่างก็ทมุ่ เท (ในเรื่ องนี )้ กันอย่างหนัก จนการกระทาดังกล่าวอาจ นาไปสูก่ ารปฏิบตั ิที่ต้องห้ ามได้ ” … (จากหนังสือ “อิอานะฮ์ อัฏ-ฏอลิบีน” เล่มที่ 2 หน้ า 146)

ทำบุญคนตาย  

แปลโดย อ.อรุ ณ บุญชม พึงทราบเถิดว่า ! เพิ่มเติม จาก อ. อรุณ บุญชม ‫َقَقاَق‬ ‫ِح‬ ‫َقعِحاِح‬ ‫ِح‬ ‫أَق‬ ‫ِح‬ ‫ِّي‬ ‫َق‬ ‫ا‬ ً‫ا‬ ‫َقطَقعَق‬ ‫...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you