Page 1

2013 - 2018

PORTFOLIO

ARCHI TECTURE

YÜKSELSEZGİ N


ÖZGEÇMİ Ş(CV) 1 B tr meProj es 2

3

4 5 6

Z ongul dakL avuarAl anı‘ Pr oduct i onL i neEx per i enceMus eum’ 20172018

M mar Tasarı m 401

İ z mi rL i manAr kas ı Böl ges i ‘Por tCi t y Wat er Mes hPr oj ect ’ Ur banDes i gn;gr ouppr oj ect F undaEr oğl u-S edaT oker-Bayr am Akt aş-Yüks el S ez gi n

M mar Tasarı m 302

İ z mi rYağcı l arKöyü‘ Doğal Yapı m veAr aş t ı r maEns t i t üs ü’ Pr i mi t i fveEndüs t r i yel i nDi yal ekt i ği

Es ki ş ehi rÖmerAğaPar kı‘ YunusEmr eDüş ünceEvi ’

İ Çİ NDEKİ LER:

9 10

20162017

M mar Tasarı m 202

Br üt al i z m,Moder ni z m‘ Mi mar l ı kOkul u’ L es si sMor eMi esVanDerr ohe

M mar Tasarı m 201

# Di yez

Güneşbi nayaçar panakadarbi nanı nnekadarmuht eş em ol duğunubi l mi yor dum,( L ouı sKhan)

8

20162017

M mar Tasarı m 301

Venedi kGr andKanal ‘ Mi mar l ı kOkul u

7

20172018

EskşehrDoreM marl ı k Ot opar kCepheT as ar ı mı

SamsunBağEv

Mi mar i Pr oj eÇi z i mi ;3DModel ,RenderveT as ar ı m;

Çanakkal eYazl ı k

3DModel ,RenderveT as ar ı m,İ nş aatUygul amas ı( İ marAf f ı )

Çanakkal eDoğanGsm CepheT as ar ı mı ( uygul anmadı )

20152016

20152016

ÖĞRENCİ PROF ESYONEL


ÖZGEÇMİ Ş(CV)

StajB l gl er Hazr an Temmuz2015

Ağust os Eyl ül2015

Topoğrafya,Osmangaz Ünverstes,Pl anl ananStadyum Arazs, Odunpazarı/Eskşehr 15 şgünü Röl öve,Osmangaz Ünverstes AvanosTarh Evl er,Avanos/Nevşehr 21 şgünü

Hakkı mda

Hazr an Temmuz2016

EskşehrBüyükşehrBel edyes ŞantyeStaj ı

Temmuz Ağust os2017

NKM İnşaat-Eform M marl ıkOfsStaj ıÇanakkale/merkez

(kapal ıotopark,hayvanatbahçes,düğünsal onuşantyel er)

25 şgünü

(Uygul amaçzm ,3D model l emevegörsel l eştrme,metrajhesabı,pozgrds) 32 şgünü YükselSEZGİN İşTecrübes Doğum Tarh : 08Ocak1995 Doğum Yer : SAMSUN/Çarşamba Fathİl kokul u nşaatyapımışantyeçal ışanıOrdu/Ünye Eğ tm Durumu: EskşehrOsamangaz Ünverstes,(mezun) M marl ıkBöl ümü(%30İnglzce)(2013-2018) DoreM marl ıkcephetasarımı,m mar görsel l eştrme,renderEskşehr/Odunpazarı GNO:3.32 AtatürkEv Restorasyonyapımışantyeçal ışanıÇanakkale/Bgalıköyü Anadol uÜnverstes Açıköğretm Fakül tes EmgM marl ıkproj eçzm ve3D model l eme,cephetasarımıÇanakkale/Merkez İşl etmeYönetm Böl ümü

Ad Soyad :

İl etşm

Proğram Becerl er

+905445086440

Autocad

AdobePhotoshop

y.sezgn013@gmal .com

3dsmax

AdobePrem ere

https://www.facebook.com/yuksel .sezgn

Sketchup

Of fce

https://www.nstagram.com/y.sezgn26/

Lum on

e-QUEST

https://www.lnkedn.com/n/yüksel -sezgn-23a07916a/ BarbarosMahal l es İstkl alSokakDavuçaApt. No:12Kat:1/1ÇANAKKALE/Merkez

Dl İnglzce

Hobl er


1

Z ongul dakL avuarAl anı‘ Pr oduct i onL i ne Ex per i enceMus eum’2017-2018


1Zongul dakL avuarAl anı‘ Pr oduct i onL i neEx per i enceMus eum’20172018 Kent s elAnal i z

kentbelleği endüsti ri yelmi ras akguneyderesi fransı zevleri kentterasları kömüryüklemeli manı lavuaralanı n vardi yedüdüksesi deni zfeneri kenti n renkleri merdi venler

Pr oj eGel şm S ür ec 1. Aş a ma

Kömüri lebi rli ktekentleşmeyebaşlayan zonguldak kı sasüredeüreti m odağıhali negelmi şti r. zonguldakşehi ri ni n en önemliözelli ği ,yeral tı ndaveyer üstündeolmahali .Zonguldakt ayat ayhareketlenmeni n yanı sı radi keyhareketlenmedegözükmektedi r.

2. Aş a ma

3. Aş a ma

kenttekiproblemler kentselhafı zanı n gün geçti kçeyi ti ri lmesi Topografyanı n kentleşmeyeel veri şsi zolması Kentdeni zi li şki si ni n kopukluğu dağı nı kkentleşme trafi kyolları nı n kargaşası rantalanları nı n oluşması

4. Aş a ma

5. Aş a ma

Ür e tm Oda ğ ı Zo ng ul da k Kö mür egde ny ol

Kö mür ünol uş umuçng e r e kl j e ol o jkv et e k t o nky a pı . . . Br e y s e l KmlkXKol l e k tfÜr e tm

Sl ov eKrbl a j Bna s ı nı n me v c utkşs e l be nlğn , me mo ra l day o r uml a r k e n; k ül t ür e l be nlkol a r a ke l e a l a r a k , k ol l e k tfbr lk t e lkv e k ol l e k tfür e tml e rol uş a c a k .


1Zongul dakL avuarAl anı‘ Pr oduct i onL i neEx per i enceMus eum’20172018 VAZ İ YETPL ANI

KESİ T L ER Kul eAr aş t ı r maMer kez i

Konseptgereği ;al tüst,i çdı şi li şki sibantlaşan bi r dünyamet aforunu yansı tmakamacı ylali neermekanlar i lesağlanmakt adı r.Li neermekanları n bi raraya gelmesi ylekentselteraslarveaçı kmekanlar örgütleyen mekanlarort ayaçı kı yor Üreti m Bandı nı ni şleyi şbi çi mi yleaynıdoğrul tuda bi rsi rkülasyon şeması nasahi pti r.

Kri blajbi nasısi lo al tıalanıvekuleler yenii şlevleri yleyeni den kamuyaaçı lı yor.

ffKesi ti

ffKesi ti

Ser giSal onu Küt üphane

müzeni n yapı m di likömürün oluşumundakidoğalyı ğı lmalardan vekömür çı karı lı rken kurulan geçi cit ahki matları n si stemi nden esi nleni lmi şti r. t ahki matları n doğrudan bi çi mielealı nmamı ş,yapı m si stemit asarı mda kullanı lmı ştı r.

eeKesi ti

Kr i bl ajBi nas ı

YemekSal onu Ser giSal onu

AA Kesi ti

Mul t i medi a

Konf er ansSal onu

dd Kesi ti ccKesi ti

BB Kesi ti


1Zongul dakL avuarAl anı‘ Pr oduct i onL i neEx per i enceMus eum’20172018 SERGİAL ANL ARI

+14. 10 Kot planı


1Zongul dakL avuarAl anı‘ Pr oduct i onL i neEx per i enceMus eum’20172018

+8. 90 Kot planı

KÜT ÜPHANE +19. 30 Kot planı

YEMEKAL ANI


1Zongul dakL avuarAl anı‘ Pr oduct i onL i neEx per i enceMus eum’20172018 KONF ERANSSAL ONU


1Zongul dakL avuarAl anı‘ Pr oduct i onL i neEx per i enceMus eum’20172018 Sİ L O AL T I( MEMORİ AL ) RECONST RUCT I ON

Sl ov eKrbl a j Bna s ı nı n me v c utkşs e l be nlğn , me mo ra l day o r uml a r k e n; k ül t ür e l be nlkol a r a ke l e a l a r a k , k ol l e k tfbr lk t e lkv e k ol l e k tfür e tml e rol uş a c a k .

8. 50 kotplanı

2. 80 kotplanı

ÜRETİ M BANDI-KÖMÜRYI ĞI NI


1Zongul dakL avuarAl anı‘ Pr oduct i onL i neEx per i enceMus eum’20172018 ESKİKRİ BL AJBİ NASI( AT OL YE)

KUL EARAŞT I RMAMERKEZİ

RECONST RUCT I ON

RECONST RUCT I ON

+6. 70 kotplanı +17. 30 kotplanı

+10. 00 kotplanı

+2. 00 kotplanı


1Zongul dakL avuarAl anı‘ Pr oduct i onL i neEex per i enceMus eum’20172018

YERAL T I YERÜST ÜSERGİAL ANL ARI KUL E

KONF ERANSSAL ONU YEMEKAL ANI KÜT ÜPHANE

Sİ L O AL T I( MEMORİ AL )

KÖMÜRYI ĞI NIDENEYİ M AL ANI

ÜRET İ M BANDI ESKİKRİ BL AJBİ NASI( AT OL YE)


1Zongul dakL avuarAl anı‘ Pr oduct i onL i neEx per i enceMus eum’20172018 İ Ç MEKAN-I ŞI KET Kİ L ERİ

Ser giSal onu ( dünyai l eet ki l eş i m)

Ser giSal onu( kömüri l eet ki l eş i m)


2

İ z mi rL i manAr kas ı Böl ges i ‘Por tCi t y Wat er Mes hPr oj ect ’ Ur banDes i gn;gr ouppr oj ect

20172018

F undaEr oğl u-S edaT oker-Bayr am Akt aş-Yüks el S ez gi n


z mi rL i manAr kas ı Böl ges i ‘Por tCi t y Wat er Mes hPr oj ect ’ 2İ

KENT SELANAL İ ZL ER

Ur banDes i gn;gr ouppr oj ect

20172018

KONSEPT

AAKesi t i

BBKesi t i

CCKesi t i

A

C A

B B

C


z mi rL i manAr kas ı Böl ges i ‘Por tCi t y Wat er Mes hPr oj ect ’ 2İ Ur banDes i gn;gr ouppr oj ect

PROJ EGEL İ Şİ M SÜRECİ KONSEPT

1. Aş a ma

2. Aş a ma

6. Aş a ma

7. Aş a ma

20172018

BrS a na yBöl gesol a r a kgör ül enT a rhAl s a nc a kLma nAr k a s ı Böl ges; İ z mr ’ nl ks a na yböl gess a y ı l a bl r . 1939s onr a s ı y a pı l a ş a nŞ eht l erCa ddes, günümüz dedeE nnt or t ul a r ı nı ndüs t rBöl ges’ ba r ı ndı r ma k t a dı r . Denztc a r etnns a ğl a dı ğı k ül t ür el a k ı ş , böl gedek oz mopol ty a ş a mı getr mş tr . Mev c utE gev eUmur beyMa ha l l el era r a s ı ndageçr genet kl eşm a l a nl a r ı ol uş ma k t a dı r . Kül t ür el bel l eğn, v a rol a na k sl ek ül t ür el ür etm ş erdha l negetrl mes, Kentv eLma n a r a s ı ndabrdeneym s ür ecs unma k t a dı r .

Kentnt a rhk a r a k t erk or unur k en, y oğunv e moder nk entdok us unda ky a k ı ngeç mşde göza r dı edl memş tr .

E ndüs t ry el Ar k eol oj kAl a nl a r ı n, E ğtm Ka mpüs üol a r a kk ul l a nı mı öngör ül müş t ür . Al a nçndeul a ş ı m, t emel a r a çy ol l a r ı dı ş ı ndat r a mv a y l as a ğl a nma k t a dı r . 3. Aş a ma

8. Aş a ma

4. Aş a ma

9. Aş a ma

Mev c utgenşv ea ğı rt r a fky ol l a r ı , ma vv ey eşl brk a na l a dönüş t ür ül müş t ür .


z mi rL i manAr kas ı Böl ges i ‘Por tCi t y Wat er Mes hPr oj ect ’ 2İ

20172018

Ur banDes i gn;gr ouppr oj ect

Kı y ı S t r ük t ür ü’ ndeY erAl a n; Kı y ı L ok a nt a l a r ı Kı y ı T er a s l a r ı Ba l ı k ç ı Ba r ı na k l a r ı Aç ı kS er gAl a nl a r ı

K NOKTALA A RI OD S uAt öl y eİ l ş ks

Mek a nl a ra r a s ı a k ı ş s uöges l e s a ğl a nma k t a dı r Konuttpol oj s, İ z mrKentBel l eğn y a ns ı t ma k t a dı r .

M VE YÖNL İ L EN E N

E M

S uY a pı İ l ş ks

C

B

A

C

B

A

ıANAli zi p a Y

KonutTpol oj s

D

D

Va zy etPl a nı


z mi rL i manAr kas ı Böl ges i ‘Por tCi t y Wat er Mes hPr oj ect ’ 2İ Ur banDes i gn;gr ouppr oj ect

20172018

AAKest

BBKest

CCKest

DDKest


z mi rL i manAr kas ı Böl ges i ‘Por tCi t y Wat er Mes hPr oj ect ’ 2İ Ur banDes i gn;gr ouppr oj ect

20172018

Kül t ürŞer i di( Aks ı )

Endüs t r i yelAr kol oj i kAl an(Eği t i m Kampüs ü) Mar i naOf i s l er i

Umur beyMahal l es i

EgeMahal l es i

At ol yel er SporKompl eks i Açı kSi nemaAl anı

çL i man( Mar i na) Gökdel enl er İ İ s kel e

Mar i naAr kas ı Res t or ant l ar

Küt üphane

St adyum


z mi rL i manAr kas ı Böl ges i ‘Por tCi t y Wat er Mes hPr oj ect ’ 2İ Ur banDes i gn;gr ouppr oj ect

20172018

Ma rnaOfs l er Mel esÇayı

S udaol madur umu, İ z mrlZhns el T or t ul a r ı nda ndı r .

Kur uy a nMel esÇa y ı nı ny endenk ent ek a z a ndı r ı l ma s ı çn, ma rnaş l evy ük l ener ekfna nsböl gesol a n Ba y r a k l ı s emtl eet kl eşm a ma ç l a nmı ş t ı r . Lma nı ns a hpol duğuk a pa l ı ol maa l gı s ı , y ernda ha s a y da mv eç ev r esy l el ş kl ,çl ma nabı r a k mı ş t ı r . Ma rnaofs l er, ul us a l v ey er el ofs l er , t opl a nt ı s a l onu v ey eme-ç mea l a nı nda nol uş ma k t a dı r .


z mi rL i manAr kas ı Böl ges i ‘Por tCi t y Wat er Mes hPr oj ect ’ 2İ Ur banDes i gn;gr ouppr oj ect

20172018


z mi rL i manAr kas ı Böl ges i ‘Por tCi t y Wat er Mes hPr oj ect ’ 2İ Ur banDes i gn;gr ouppr oj ect

20172018


z mi rL i manAr kas ı Böl ges i ‘Por tCi t y Wat er Mes hPr oj ect ’ 2İ Ur banDes i gn;gr ouppr oj ect

20172018

Kül t ürŞ erd Akt i vi t eAl anl ar ı

+5. 00k ot unda kk ül t ürş erd, GARl eMARI NAy ı br brneba ğl a y a na k sv eç ev r esndeol uş a ny a y a k ul l a nı ma l a nı dı r . Ga l erl er , s a t ı şa l a nl a r ı , c a f el erv ea ç ı ka l a nl a r0. 00 k ot unday er l eşr k enY eşl Kül t ürAk s ıl ebr l k t e ç a l ı ş ma k t a dı r . Ga l erv ec a f edeky a ş a nt ı y ı a k t a r ma küz er epl a nl a r , k est l erv e3Dgör s el l erür etl mş tr .


z mi rL i manAr kas ı Böl ges i ‘Por tCi t y Wat er Mes hPr oj ect ’ 2İ Ur banDes i gn;gr ouppr oj ect

20172018

Kapal ıSer giAl anı

Kaf et er ya AAKest

BBKest


z mi rL i manAr kas ı Böl ges i ‘Por tCi t y Wat er Mes hPr oj ect ’ 2İ Ur banDes i gn;gr ouppr oj ect

20172018

Kül t ür elÜr et i m Aks ı ( s er gii z l emeal anl ar ı )

Açı kSer gial anl ar ı

Ür et i m At ol yel er i

Sui l eBul uş maNokt as ı


z mi rL i manAr kas ı Böl ges i ‘Por tCi t y Wat er Mes hPr oj ect ’ 2İ Ur banDes i gn;gr ouppr oj ect

20172018

E ndüs t ry el Mr a s

E ğtm Ka mpüs ü Günümüz deendüs t ry el ür etm v edepol a maa l a nı ol a r a kk ul l a nı l a ny a pı , 1930’ l uy ı l l a r dal ma n a r k a s ı s a na yböl gesne hz meta ma ç l ınş a edl mş tr . E ndüs t ry el mr a s ı n k or unma s ı a ma c ı y l a y a pı nı nç el ks t r ük t ür ü değş trl medenböl gedek eğtm k a mpüs ününbr brm ol a r a k t a s a r l a nmı ş t ı r .

AAKest


z mi rL i manAr kas ı Böl ges i ‘Por tCi t y Wat er Mes hPr oj ect ’ 2İ Ur banDes i gn;gr ouppr oj ect

20172018

ZemnKa tPl a nı

1. Ka tPl a nı


z mi rL i manAr kas ı Böl ges i ‘Por tCi t y Wat er Mes hPr oj ect ’ 2İ Ur banDes i gn;gr ouppr oj ect

At öl y el er Ul us l a r a s ı düz ey des a na tv ek ül t ür et knl k l ernnger ç ek l eş tğböl gede k onuml a na na t öl y el erk ent s el bel l eğnv e k ül t ür el a k t a r ı mı ns a ğl a ndı ğı a l a nl a r dı r . S uv ek a r al es a ğl a dı ğı et kl eşm mek a nl a r da z engney l eml l k l ers unma k t a dı r . Çel ks t r ük t ür es a hpol a nbuy a pı l a r da ; r esm, hey k el , oy ma c ı l ı k , s er a mka t öl y el erbul unma k t a dı r . İ kk a t l ı t a s a r l a na ny a pı ; pl a n, k estv e3D gör s el l erl ea k t a r ı l mı ş t ı r .

20172018


z mi rL i manAr kas ı Böl ges i ‘Por tCi t y Wat er Mes hPr oj ect ’ 2İ Ur banDes i gn;gr ouppr oj ect

20172018

ZemnKa tPl a nı

1. Ka tPl a nı


z mi rL i manAr kas ı Böl ges i ‘Por tCi t y Wat er Mes hPr oj ect ’ 2İ Ur banDes i gn;gr ouppr oj ect

20172018

AAKest

CCKest

BBKest


z mi rL i manAr kas ı Böl ges i ‘Por tCi t y Wat er Mes hPr oj ect ’ 2İ Ur banDes i gn;gr ouppr oj ect

20172018

MEL ESÇAYI

İ SKEL E

İ SKEL E

YATL İ MANI


z mi rL i manAr kas ı Böl ges i ‘Por tCi t y Wat er Mes hPr oj ect ’ 2İ Ur banDes i gn;gr ouppr oj ect

T ERSANE

Geç mşnz

20172018


z mi rL i manAr kas ı Böl ges i ‘Por tCi t y Wat er Mes hPr oj ect ’ 2İ Ur banDes i gn;gr ouppr oj ect

20172018

AÇI KSİ NEMAAL ANI

AÇI KSİ NEMAAL ANI

KI YIŞERİ Dİ


3

İ z mi rYağcı l arKöyü‘ Doğal Yapı m veAr aş t ı r maEns t i t üs ü’ Pr i mi t i fveEndüs t r i yel i nDi yal ekt i ği

20162017


z mi rYağcı l arKöyü‘ Doğal Yapı m veAr aş t ı r maEns t i t üs ü’ 3İ Dol uBoşAnal i z i

20162017

Pr i mi t i fveEndüs t r i yel i nDi yal ekt i ği

PROĞRAM Dİ YAGRAMI

Sket ch

GÖRSELEŞİ K ARGEKURMA YABANCI LAŞMAYAKARŞIBİ RSET

KatAnal i z i

Yer l eş i m Al anı

YapıAnal i z i

Haki m Rüz gar-Güneş Anal i z i

Yüks el t iAnal i z i

Yer l eş i m Al anı


z mi rYağcı l arKöyü‘ Doğal Yapı m veAr aş t ı r maEns t i t üs ü’ 3İ Pr i mi t i fveEndüs t r i yel i nDi yal ekt i ği

Va zy etPl a nı

20162017

YapıAr aşt ı r maenst i t üsü;Yağcı l arKöyünedı şar ı dangel eni nsanl ar ı nköyü yabancı l aşt ı r ması ndandol ayıköyedoğr uyakl aşanvi l l al ar akar şıbi rsetol ar akköyün KuzeyDoğuyönündekonuml anmı şt ı r .Yapı nı nbi çi ml enmesi ndegenelol ar aki kl i msel f akt ör l err oloynamakt adı r . Yapı nı nst r ükt ür ünüt aşveahşap si st eml erol uşt ur makt adı r . YapıAr aş t ı r maEns t i t üs üdoğal y apı mt ek ni k l er i ni öğr et mekv egel i ş ent ek nol oj i y l e bi r l i k t edahaek ol oj i ky apı l ary apmakamac ı y l ak ur ul muşbi renst i t üdür .Yapı Ar aş t ı r maEns t i t üs ü;üni v er s i t el er l e,öz el ş i r k et l er l e,hat t ak öyi l eanl aş may apar ak or t aki ş l ery ür üt mek t edi r .Bununy anı s ı r aens t i t üdeherz amany apı m at öl y el er i ür et i m hal i ndedi r .Bur adaür et i l enpr ef abr i ky apı l ardı ş ar ı y as at ı l ar akgel i rk ay nağı s ağl anmak t adı r .

T aşAt ol yes i St üdyo

T opr akAt ol yes i Açı kAmf i

St üdyo

geçmi ş i ni z i

Yemekhane

YapıAr aş t ı r maEns t i t üs ündes er t i f i k ak ar ş ı l ı ğı nda1s enel i keği t i ml erv er i l mek t edi r . Yaşs ı nı r l amas ıol mamas ı nı ny anı s ı r ak öy dek i i şbul amay angenç l eras ı l hedef i mi z ol mak t adı r .Ens t i t üus t aç ı r aki l i ş k i s ii ç er i s i ndey ür üt ül mek t edi r .Ens t i t üy egel enk i ş i y e i l kol ar aki şöğr et i l i r .Zamanl aç ı r ak l ı ğıbı r ak ı pus t al ı ğageç er ,us t al ı ğageç enk i ş i s er t i f i k aal ı ri s t erens t i t üdek al may adev am ederi s t er s ek endi k öy ünegi di pbui ş l er i or adaday ür üt ebi l i r .Bunl ar ı ny anı s ı r aanl aş mal ıol duğumuzüni v er s i t el er l e,öz el ş i r k et l er l eç al ı ş mai mk anıbul ur .Buş ek i l debi ri çdöngüs ağl anmak t adı r .

At r i um Ahş apAt ol yes i St üdyo

Seyi rKor i dor u AnaSi r kül as yon

Gi r i ş Yönet i m

Çal ı ş maAl anı

Ot opar k

Ens t i t üağı r l ı k l ıol ar akuy gul amal ıs i s t emey önel mek t edi r . Bununy anı s ı r at eor i kder s l er dev er i l mek t edi r .Ens t i t üde ç al ı ş ank i ş i l er eYağc ı l arKöy ününt ey z el er i t ar af ı ndan y apı l any er el y emek l er i y emek t edi r .

Ens t i t üde1s enel i ks er t i f i k al ıeği t i mi ny anı s ı r amer ak edenl erv ek ı s abi rs ür ededoğal y apı mt ekni k l er i ni öğr enmeki s t ey enl eri ç i n2haf t al ı kk ur s l arv er i l mek t edi r . Bu2haf t al ı ks ür eç t ey apı mt ek ni k l er i gös t er i l er ek s ür dür ül ebi l i r l i l i kadı nak i ş i l er eduy ar l ıol may ıöğr et i y or uz .


z mi rYağcı l arKöyü‘ Doğal Yapı m veAr aş t ı r maEns t i t üs ü’ 3İ Pr i mi t i fveEndüs t r i yel i nDi yal ekt i ği

20162017

As maKa tPl a nı

ZemnKa tPl a nı


z mi rYağcı l arKöyü‘ Doğal Yapı m veAr aş t ı r maEns t i t üs ü’ 3İ Pr i mi t i fveEndüs t r i yel i nDi yal ekt i ği

20162017

11( Boy ) Kest

Çev r edos t uEns t i t übi nas ı hak i mr üz garv egüneşy önü göz eal ar akk onuml andı r ı l mı ş t ı r . Yapı y ıy er deny uk ar ı y aahş ap ay ak l ar l ak al dı r ı pş i ddet l i r üz gar ı k ul l anar akdoğal hav al andı r ma s ağl anmı ş t ı r .

Ay r ı c ay apı nı nş ek l i y i nebuş i ddet l i r üz gar danet k i l enmemek v er üz gar ener j i s i ni depol ay ı pel ek t r i kener j i s i ne ç ev i r meki ç i nbuş ek i l det as ar l anmı ş t ı r .


z mi rYağcı l arKöyü‘ Doğal Yapı m veAr aş t ı r maEns t i t üs ü’ 3İ Pr i mi t i fveEndüs t r i yel i nDi yal ekt i ği

20162017

Gi r i ş Yönet i m

Ahş apAt ol yes i

Ens t i t üdeal tk at l aruy gul amaat ol y el er i ol ar ak k ul l anı l ı r k ens ahi pol duk l ar ıas mak at l ari s e at ol y ey l ebi r l i k t eç al ı ş ans t üdy ol arol ar ak i ş l ev l endi r i l mi ş t i r .

AAKest

St üdyo

BBKest


z mi rYağcı l arKöyü‘ Doğal Yapı m veAr aş t ı r maEns t i t üs ü’ 3İ Pr i mi t i fveEndüs t r i yel i nDi yal ekt i ği

20162017

At r i um

CCKest

T aşAt ol yes i St üdyo

DDKest


z mi rYağcı l arKöyü‘ Doğal Yapı m veAr aş t ı r maEns t i t üs ü’ 3İ

T opr akAt ol yes i

Pr i mi t i fveEndüs t r i yel i nDi yal ekt i ği

20162017

Yemekhane

St üdyo

F FKest E EKest

Yapı nı nç at ıeği ml er i güneş i mak s i mum al abi l ec ekş ek i l de ay ar l anmı ş t ı r .Çat ı l arhem i ç mek anı nk ont r ol l übi rş ek i l de güneşal abi l mes i hemdegüneş ener j i s i ni el ek t r i kener j i s i ne ç evi r ebi l mekamac ı y l agüneş panel i ol ar akt as ar l anmı ş t ı r .


z mi rYağcı l arKöyü‘ Doğal Yapı m veAr aş t ı r maEns t i t üs ü’ 3İ Pr i mi t i fveEndüs t r i yel i nDi yal ekt i ği

20162017

Ahş apBi r l eş i m Det ayı

Güneşpanel i

Seyi rKor i dor u

Pr oj edek i büt ün s i r k ül as y ons ey i r k or i dor udedi ği mi z l i neerk or i dori l e s ağl anmak t adı r .


4 Eski ş ehi rÖmerAğaPar kı‘ YunusEmr eDüş ünceEvi ’

20162017

Es ki ş ehi rÖmerAğaPar kı‘ YunusEmr eDüş ünceEvi ’

20162017


4 Eski ş ehi rÖmerAğaPar kı‘ YunusEmr eDüş ünceEvi ’

20162017

Sket ch

KentAnal i z i

Yoğunl ukanal i z i

KatAnal i z i

Es k i ş ehi rk ül t ür üv eDüny ai ç i nç oköneml i s embol l er denol anYunusEmr ei l e i l gi l i bi rdüş ünc eev i t as ar ı mıpr oj ek onumuz .Çal ı ş abi l ec eği mi zal anl ar danbi r i s i ÖmerAğaPar k ı y dı .Önc el i k l eç al ı ş mal ar ı mı z aYunusEmr e’ ni nhay at ı nı ar aş t ı r mak l abaş l adı k . Onunaş ı kol mas er üv eni ni t as av v uf i y or umunuöğr eni p anl amay aç al ı ş t ı k . YunusEmr eni ndüş ünc el er i ni nt as ar ı mı mı z danas ı lv uc ut al dı ğı y l a,günümüz enas ı l uy ar l andı ğı y l ai l gi l i ç al ı ş mal ary apt ı k . Dahas onr adan ÖmerAğaPar k ı ’ nı nanal i z l er i ni y apar akmek anıt anı may aç al ı ş t ı k . ÖmerAğa Par k ıüçk ı s ı mdanol uş uy or .T as ar ı mıy apac ağı mı zbi r i nc i k ı s ı m dadi ğerk ı s ı ml ar gi bi es k i denmez ar l ı k mı şdahas onr adanmez ar l arbaş k abi ry er et aş ı nar akpar k hal i nedönüş t ür ül müşs ony ı l l ar dadaYunusEmr e’ y i anmaal anıol ar akt a k ul l anı l mak t adı r . Bual anı nes k i denmez ar l ı kol mas ıdi k k at i mi ç ek mi ş t i buy üz den bual anıs eç mi ş t i m.Bupar kş ehi rmer k ez i ndengel enbi ry ür ümeak s ı ( Hat boy u) i l edeş ehi r l ebağl ant ık ur may aç al ı ş ı ramadahaç okk ul l anı c ı l ar ıet r af ı nda y aş ay ani ns anl arol mak t adı r . Şehi ri l eol anbuz ay ı fbağYunusEmr eDüş ünc e ev i i l egüç l endi r i l mey eç al ı ş ı l mak t adı r .


4 Eski ş ehi rÖmerAğaPar kı‘ YunusEmr eDüş ünceEvi ’ Kons ept İ br etal mazmı s ı ns enöl ül er den? Öl enl erbi z i m gi bi k ul deği l mi ? Bunc ay ı l y at ar l ary er i nal t ı nda, Yat anl arbi z i m gi bi k ul deği l mi ?

Bİ LMEYENNEBİ LSİ NBİ Zİ Bİ LENLERESELAM OLSUN!

20162017

YunusEmr e’ ni ni l kbaş t as adec ebuğdayar amaki ç i ny ol aç ı k mas ı dahas onr adandai s t ems i zbi rş ek i l debi rdoğr uüz er i ndenol ay l ar ı n geni ş l emes i y l eAl l ah’ aul aş mas ıv ebugeni ş l emez amanı ndabaz ıi ni ş ç ı k ı ş l ar ı nol mas ı ndanes i nl ener ekt as ar ı mı ngenel bi ç i mi ol uş muş t ur . T asar ı mı nuy gul andı ğıÖmerAğaPar k ı nı nes k i mez ar l ı kol mas ıv e bunut as ar ı mı mdahi s s et t i r meki ç i ny apı mı nç ev r es i Çam ağaç l ar ıi l e ör t ül müş t ür .YunusEmr e’ des öğütağac ıç oköneml i bi rk av r amdı r ç ünk üherdüş ünc ey edal dı ğı ndabi rs öğütağac ı nı nal t ı ndabul ur k endi ni ay r ı c ıTür kk ül t ür ündede s öğütağac ı nal t ıdi nl enmeal anı ol ar ak gös t er i l i rc anl ı l ı ğı dat as v i reder . Buet ki i ç i ny apı mı ni çav l us unda di nl enmev et opl anmaal anıgös t er ens öğütağac ıv ar dı r .

ARAYI Ş

Gi r i ş

SADEL İ K T ESL İ Mİ YET AŞKÖZ I ŞI K ÖL ÜM Va zy etPl a nı


4 Eski ş ehi rÖmerAğaPar kı‘ YunusEmr eDüş ünceEvi ’

20162017

PL ANL AR

Yönet i m +4. 15KotPl a nı

At ol yel er 3. 55KotPl a nı

Ser giAl anl ar ı 0. 00Kotpl a nı


4 Eski ş ehi rÖmerAğaPar kı‘ YunusEmr eDüş ünceEvi ’

20162017

AAKes i t i

BBKes i t i


4 Eski ş ehi rÖmerAğaPar kı‘ YunusEmr eDüş ünceEvi ’

20162017

CC Kes i t i

DDKes i t i

YÖNET İ M

SAT I ŞAL ANI


4 Eski ş ehi rÖmerAğaPar kı‘ YunusEmr eDüş ünceEvi ’ SENARYOT İ KANL AT I M Kons ept

20162017

Dı ş ıbi l mekhak k ı mı z dai ç i bi l meky as akmı ? YunusEmr e

L ÜB-KI ŞI R( ÖZ–KABUK)

Gi r i şak s ı nda,r üz gar dahı ş ı r day any apr ak l ar ı“ Hu”ç ek i pAl l ah’ ız i k r edens er v i ağaç l ar ı ,adet aahi r et eper del i keder c es i ne di z i l mi ş t i .Ser v i ağaç l ar ı nı nar as ı ndangi r i ş edoğr ui l er l edi k ç edüny ahay at ıgi bi dar ,s ı nı r l ıbi ral andangeç i y or dum.Ner ey egi t t i ği mi bi l mez c es i nek abuk l aş mı şbuy ol beni s ür ük l üy or du.Duv ar l ar adok unduğumdaahş aphi s s i ni al ı y or um.T opr akk ok us ugel i y or du bur numa,s ank i mez ar agi r i y or dum.Bi rar ay ı şv ar dıamaney i ar adı ğı mıbi l mi y or dum.Yür üy or dum hal agi r i şedoğr uy uk ar ı bak t ı ğı mdaahş apl ar ı nar as ı ndans ı z anı ş ı khuz mel er i ni gör düm.Gi r i ş egel di ği mdeay ağı mı nal t ı ndak i pat i k ahi s s i y okol duv ey er i ni dahas er tz emi nebı r ak t ı .Anl adı ğı mk adar ı y l abuy ol beni z emi ni nal t ı nagönder mi ş t i .Zemi ni nal t ı ndak i bugi r i şal anıgeni şv eı ş ı k al anbi ry er di .Beni buk abuki ç i ndebaz ıy er l er ei l et ec ekhi s s i v er mi ş t i .Duv ar l ar adok unduğumdabaz ıy er l er i nahş apbaz ıy er l er i n i s edahas oğukmal z emeol anbet onol duğunus ez di m.Duv ar l ary ük s ek t i amabuy ük s ek l i ki ns anıac i zbı r ak mı y or duv ey ar ahat s ı z et mi y or du,al anı ngeni ş l i ği ndenv eı ş ı kal mas ı ndandol ay ı .Dahas onr aor adanbaş k abi reş i ğegeç t i ği mdel oşbi ror t aml a k ar ş ı l aş t ı m.Bi ry andaı ş ı ks üz mel er i di k k at i mi ç ek er k enbi ry andandak ul ağı magel enneys es i beni bendenal ı y or du.Neys es i baz eny er i ni k av al s es i nebaz endeşi i r l er ebı r ak ı y or .Kabuğuni ç i ndei l er l edi k ç ef ar k l ıhi s l erol uş uy ork i mi z amani ns anı ni ç i nehuz ur dol ar k enk i mi z amanbi rmer akdüş üy ori ns anı ni ç i ne.Kabukk i mi z amangenel l i k l edeeş i kay r ı ml ar ı ndagüny üz üneç ı k ı y orv e k endi ni bel l i edi y or .( Buaç ı k l ı k l ark abuğunöz üar aar agös t er di ği y er l er i t ems i l et mek t edi r . )T opr ağı nal t ı nagünı ş ı ğı nıal ı y or .Gün ı ş ı ğı nı nal ı ndı ğıbuy er l er deAl l ah’ ıt es pi hedergi bi dur ans öğütağac ıv ar dı .O gör k eml i dal l ar ı nı ns al ı nı ş ıs ank i i ns anagel dergi bi , gel bur adadi nl endergi bi .Dal l ar ı nı nohı ş ı r t ı s ıbeni odönemegöt ür üy or du.Sank i YunusEmr egel mi ş t ebuağac ı ndi bi nde k ı v r ı l mı ş t ay at ı y orgi bi bi ry andader t l i dol abı ni ni l t i s i bi ry andandas öğütağac ı nı nAl l ah’ ıt es pi het mes i . Yür ümey edev am et t i ği mdeönümebas amak l argel di .Yuk ar ıdoğr uç ı k may adev am et t i ği mde bi ry anı mdaahş apdöş emes i ol ans adev ey ük s ekbi ral an.Di ğery anı mdada beni di ğer böl üml er ei l et ec ekol anbet onz emi nl i al anv ar .Duv ar l ar daYunusEmr e’ ni nhay at ı ndank es i t l er v er enhi k ay el ergös t er i l i y or .Bi rböl ümdenbaş k abi rböl ümegeç t i ği mdeeş i kol gus unuç oki y i anl ı y or dum.Far k l ıdöş emel er ,f ar k l ıduv ar l ar ,f ar k l ıhi s l er i c anl andı r mabunl ar ı nheps ieş i k ol gus unuanl amamıs ağl ı y or du.Zemi nev ar dı ğı mda odönemi t as v i redenbi ror t am gör düm. Kul ağı mabi ry andanağaçy apr ak l ar ı nı nhı ş ı r t ı s ı ,k uş l ar ı nc ı v ı l t ı s ıgel i r k enbi ry andanda gı c ı r day ank ağnıs es i v es udol abıs es i gel i y or du.Bur numabas t ı ğı my er i nt opr akk ok us unu al ı y or dum,y ür üdük ç et opr akk ok us uağaçk okus unak ar ı ş ı y or du.Sank i bumek ani l eet r af t ak i mek anl ar ıbi r l eş t i r mei mk anıv er i r c es i nebi rs aydaml ı kv ar dı .O s ay daml ı ğı naç ı l dı ğı mek anl ar danbi r i s i bual anat aş ı mı ş t ıadet a.İ ns anl ar ıor ay aç ağı r anbi rt as may dıbu.

Zemi ndenmer di v enl eri l ey uk ar ıç ı k ar kenz emi ndok us ununy eni denf ar k l ı l aş t ı ğı nıf ar ket t i m,t opr akz emi nden ahş apz emi negeç mi ş t i m.Bual andi ğeral anl ar danf ar k l ı y dıf ar k l ıol mas ı naamabi r azi l er l edi ği mdek uşc ı v ı l t ı l ar ı nı , s öğütağac ı nı ny apr ak l ar ı nı nç ı k ar dı ğıhı ş ı r t ı y ıy eni denduy abi l i y or dum.İ l er l emey edev am et t i ği mdebüy ükbi r t el ev i z y onek r anı ndanYunusEmr e’ ni ndönemi neai tbel ges el i z l i y or muş um gi bi hi s s et t i m.Ay r ı c ay apı nı nl ands c ape ol uş t ur ar aknas ı l bi rk abuk l aş may agi t t i ği ni deanl adı m.


5

Br üt al i z m,Moder ni z m‘ Mi mar l ı kOkul u’ L es si sMor eMi esVanDerr ohe

20152016


i z m,Moder ni z m‘ Mi mar l ı kOkul u’ 5 Brütal

L es si sMor eMi esVanDerr ohe

PROJ EGEL İ Şİ M SÜRECİ KONSEPT

El emanl ar ı nBi rAr ayaGel meŞeki l l er i

1.KatSi r kül as yon

Zemi nKatSi r kül as yon

20152016

Odt üMi mar l ı kBi nas ıMaketYapı mıveAnal i z


i z m,Moder ni z m‘ Mi mar l ı kOkul u’ 5 Brütal

L es si sMor eMi esVanDerr ohe

20152016

İ ŞL EVDİ YAGRAML ARI Gi r i ş Gal er iBoş l uğu Kant i n

Kant i n Pr oğr am Dağı l ı mı

Yönet i m-Of i s l er Küt üphaneBi l gi s ayarodas ı

Yönet i m veOf i s l er

Küt üphaneBi l gi s ayarOdas ı

St üdyol ar

Der s l i kl er

St üdyo

Der s l i kl er


i z m,Moder ni z m‘ Mi mar l ı kOkul u’ 5 Brütal

L es si sMor eMi esVanDerr ohe

20152016

VAZİ YETPL ANI

Gi r i ş

Kant i n

Gal er iBoş l uğu


i z m,Moder ni z m‘ Mi mar l ı kOkul u’ 5 Brütal

L es si sMor eMi esVanDerr ohe

20152016

GÖRÜNÜŞL ER

ÖNGÖRÜNÜŞ

ARKAGÖRÜNÜŞ

SAĞ GÖRÜNÜŞ

SOLGÖRÜNÜŞ


i z m,Moder ni z m‘ Mi mar l ı kOkul u’ 5 Brütal

L es si sMor eMi esVanDerr ohe

20152016

Dy eznbrk ol undat a s a r l a nmı şk a ntnnönündeka ç ı ka l a ndady ezn et kl ernndegör ül düğüa l a nt a s a r l a nmı ş t ı r .

İ ç Dı şl ş kss a y da ml ı kgöz ea l ı na r a kt a s a r l a nmı ş t ı r . İ kmek a nı nt ekmek a n ol a r a kl a gı l a nma s ıs t enl mş tr .

Küt l el era r a s ı nda kboş l uk l a r dans a nl a r ı nl etşm k ur a c a ğı mek a nl a r ol uş t ur ul muş t ur . S os y a l a l a nl a r

T a s a r ı mdaa nama l z emeol a r a kbr ütbet onk ul l a nı l mı şv es a del k t ey a nabr t a v ı rz l enmş tr .


i z m,Moder ni z m‘ Mi mar l ı kOkul u’ 5 Brütal

L es si sMor eMi esVanDerr ohe

20152016

Küt üphane Küt l el erpl a ndüz l emndebr brnnöt el enmess onuc uol uş a nduv a r ss t emndenol uş muş t ur . Duv a r l a rpl a ndüz l emndeda v a ml ı l ı ğı ol a n k esl mey enbrbçmdet a s a r l a nmı ş t ı r .

Y a pı dak üt l el ernmer k ezney er l eş mşa v l uss t em et r a f ı ndagenşmek a nl a r ür et er ekhem ş l ev s el a l a nl a rol uş t ur uy orhem deçdı şdedğmzs ı nı r ı k a l dı r mı şol uy or uz . S ı nı r ı nol duğubrs ı nı r s ı z l ı k . E şkhs s

Grda l düz enmzol uş t ur a ndy ezpl a na nl a y ı ş ı mer k ezdeol uş t ur a nv e br brnt a kpedenkeğkduv a rl ebr l k t edev a ml ı l ı ğı k a y bet medengrş hs sngüç l endr mş tr .

F a r k l ı k üt l el erngrda l st emnöt el enmess onuc uol uş a ny enbrpl a n ss t emy l eol uş t ur ul muş t ur . Küt l el erkm z a ma nbr brçnegr er k enkm z a ma nbra v l uss t emy l ev ey aba ş k abrel ema nl ebr l eş mek t edr .


6

Venedi kGr andKanal ‘ Mi mar l ı kOkul u #Di yez

Güneşbi naya çar panakadar bi nanı nnekadar muht eş em ol duğunu bi l mi yor dum, ( L ouı sKhan)

20152016


kGr andKanal ‘ Mi mar l ı kOkul u # Di yez 6Venedi

Güneşbi nayaçar panakadarbi nanı nnekadarmuht eş em ol duğunubi l mi yor dum,( L ouı sKhan)

PROJ EGEL İ Şİ M SÜRECİ

20152016

El emanl ar ı nBi r ar ayaGel meŞeki l l er i

KONSEPT

Si r kül as yon

Pr oğr am Dağı l ı mı İ ş l evDi yagr aml ar ı

Venedk ’ nKuz ey doğus unda y era l a nVenedkok ul upr oj es dy ezpl a nş ema s ı nas a hptr . Ok ul unçndendkk esş enk k a na l geç mek t edr . Küt l el era r a s ı ndaol uş a n a v l ul a r, y a r ı a ç ı kmek a nl a r s unma k t a dı r .

SporSal onu

Yemekhane

Kaf e

St üdyol ar

Yönet i m

Küt üphane

Mev c uty a pı y l aol a nl ş k y önl endrcz emnt a s a r ı mı y l a s a ğl a nmı ş t ı r .


kGr andKanal ‘ Mi mar l ı kOkul u # Di yez 6Venedi

Güneşbi nayaçar panakadarbi nanı nnekadarmuht eş em ol duğunubi l mi yor dum,( L ouı sKhan)

20152016

MEKANET KİVEET Kİ L EŞİ ML ERİ

Ok ul unKuz ey doğus unda ka l a nk üt üpha nel ey emek ha nennbul uş t uğubr s os y a l mek a ns unma k t a dı r .

S t üdy ol a r ı nGüneyndekk or ul uka l a n,ns a nl a rçns os y a l mek a n s unma k t a dı r .

S a ç a kt a s a r ı mı y l amek a nay önl endrcl ket ksk a t a nı ş ı kef ek t.

Ka na l boy unc as ür egel ena ç ı kmek a nl a rbr br l ery l el neerbrl ş k k ur ma k t a dı r .

Y a pı y ı dkk es enk a na l l a rk öpr ül era r a c ı l ı ğı y ş aot ur maa l a nl a r ı ol uş t ur ma k t a dı r .

Küt üpha nedet emel es er l err a f ı nı a y dı nl a t a r a kbel r t enı ş ı kef ek t.


kGr andKanal ‘ Mi mar l ı kOkul u # Di yez 6Venedi

Güneşbi nayaçar panakadarbi nanı nnekadarmuht eş em ol duğunubi l mi yor dum,( L ouı sKhan)

20152016

MEKANET KİVEET Kİ L EŞİ ML ERİ

Ok ul unk uz eyndekdenz e a k a nk a na l ı nl neer l ğnden f a y da l a na r a kol uş t ur ul a n k a r ş ı l ı k l ı y a r ı a ç ı kmek a nl a r .

S pors a l onunungrşnde geçşbel r t env e y önl endr enı ş ı ket ks.

S a ç a k t at a s a r l a na nı ş ı k et ksy önl endrcl kş l evnde k ul l a nı l mı ş t ı r , mek a nadernl k k a t mı ş t ı r .


7

Es ki ş ehi rDor eMi mar l ı kOt opar k CepheT as ar ı mı


ş ehi rDor eMi mar l ı kOt opar kCepheT as ar ı mı 7Eski


8

S ams unBağEvi Mi mar i Pr oj eÇi z i mi ;3DModel ,RenderveT as ar ı m;


8SamsunBağEvi

Mi mar i Pr oj eÇi z i mi ;3DModel ,RenderveT as ar ı m;

VAZİ YETPL ANI

Çat ıPl anı


8SamsunBağEvi

Mi mar i Pr oj eÇi z i mi ;3DModel ,RenderveT as ar ı m;

Zemi nKatPl anı

1.KatPl anı


8SamsunBağEvi

Mi mar i Pr oj eÇi z i mi ;3DModel ,RenderveT as ar ı m;

KESİ T L ER


8SamsunBağEvi

Mi mar i Pr oj eÇi z i mi ;3DModel ,RenderveT as ar ı m;

GÖRÜNÜŞL ER


8SamsunBağEvi

Mi mar i Pr oj eÇi z i mi ;3DModel ,RenderveT as ar ı m;

GÖRÜNÜŞL ER


8SamsunBağEvi

Mi mar i Pr oj eÇi z i mi ;3DModel ,RenderveT as ar ı m;

KAL I PPL ANL ARI


9

Çanakkal eYaz l ı k 3DModel ,RenderveT as ar ı m, İ nş aatuygul amas ı ( İ marAf f ı )


9Çanakkal eYaz l ı k

3DModel ,RenderveT as ar ı m, İ nş aatuygul amas ı ( İ marAf f ı )


1 0

Çanakkal e CepheT as ar ı mı ( uygul anmadı )


1 0Çanakkal e

CepheT as ar ı mı ( uygul anmadı )


2 0 1 3

TEŞEKKÜR EDERİM...

2 0 1 8

YÜKSEL SEZGİN

Yüksel Sezgin Portfolıo  
Yüksel Sezgin Portfolıo  
Advertisement