Page 1

http:// www.trend.bg , e-mail: trend@gmail.com Брой 47, година І. Цена 1.00 лв.

Вторник, 1– 8 декември 2009 г.

Школският "Биг Брадър" струва около 8000 лева на училище Камерите са мобилни и ще правят записи не само в класните стаи, но и в коридорите и дворовете. Записите ще се съхраняват дълго, за да могат да се разследват евентуални инциденти. От тази година сериозно се затяга контролът и върху квесторите. В специална графа на

в бланката за проверка на теста ще се отбелязва колко и какъв тип отговори е дал всеки абитуриент. Ако някъде се окаже, че много ученици в дадена стая са отговорили по един и същ начин, било то вярно или грешно, или пък с едни и същи изречения, това е знак, че някой от квесторите не си е свършил работата. Абитуриентите могат да бъдат изгонени, ако хвърлят око в работата на съседа си по място или самите те подсказват. От образователното министерство бяха категорични, че са дали на квесторите директива незабавно да анулират работата на всеки преписвач.

Виж на стр. 10-11 стр. 4-5

стр. 6

В следващия брой: Икономически университет—гр. Варна


стр. 2

АЛТЕРНАТИВИ

от 1 до 8 декември 2009г.

Утре Наш Става Светът! Трета поредна година приемът на студенти в УНСС

е призван да формира високообразовани личности, които да водят обществото към един по-съвършен и хуманен свят. Университетът се вижда в бъдещето като лидер сред висшите училища в Югоизточна Европа, обучаващи студенти и провеждащи изследвания в областта на икономиката, управлението и администрацията, правото и политиката.

ще бъде с единен приемен изпит (ЕПИ). Единният приемен изпит обхваща 80 въпроса, състои се от две части и включва три модула: Обща част: модул 1 - "Български език и езикова култура" (20 въпроса) модул 2 - "Математика основи" (20 въпроса) Специална част: модул 3 (40 въпроса) по избор: модул 3 - "Български език и литература"; модул 3 - "Математика" модул 3 - "Икономика" модул 3 - "География на България" модул 3 - "История на България" Общата продължителност на ЕПИ (обща и специална част) е 3 (три) астрономически часа. Между общата и

специалната част не се предвижда почивка. Условие, за да кандидатствате в УНСС, е да имате минимален бал от 8 (осем) единици, образуван като сума от оценките от матурите: по български език и литература и по математика или по български език и литература и по история. Ако сте държали матура само по един от посочените предмети, то минималният бал от 8 единици се определя като сума от оценката по съответния предмет от дипломата за средно образование и оценката от матурата. Кандидатстудентските изпити са предварителни и редовни. Ако решите да се явите на предварителен изпит(и), трябва да попълните регистрационна карта, която ще намерите в Центъра за прием на документи.Ако желаете с получената оценка от предварителния изпит да участвате в класирането, трябва да попълните и състезателна карта. Тези от вас, които са се явили и на предварителен, и на редовен изпит, участват в класирането с получената повисока оценка от ЕПИ. Датите на отделните изпити можете да намерите в кандидатстудентския справочник и сайта на УНСС/www.unwe.acad.bg/.


стр. 3

МАТУРИ

Сигурно повечето от Вас много добре знаят, че един ученик, за да получи диплома за завършено средно образование трябва да се яви на Държавен зрелостен изпит т.е. на матура задължително по БЕЛ и по още един общообразователен предмет, който ученикът избира сам. Всеки ученик се явява на матура в учебното заведение, където учи, но изпитните дати и квесторите се определят от МОН. Тази година матурата по БЕЛ е на 14 май, а по втория предмет е на 17 май. Но преди да се яви на изпит зрелостникът трябва да подаде Заявленията за допускане до държавни зрелостни изпити до директора на училището, в което се обучава.В заявлението ученикът декларира своите желания, като вписва еднозначно по какъв учебен предмет иска да полага втория изпит, както и дали иска да полага изпити по желание и по кои учебни предмети.След определената дата не се приемат заявления, а записаните от зрелостника учебни предмети не могат да се променят. По време на изпита ученикът има право да ползва: линия, пергел, триъгълник, син химикал, молив, гума и непрограмируем калкулатор, ако е разрешено в учебно-изпитната програма, а зрелостниците с нарушено зрение и брайлова машина, преносим компютър с брайлов дисплей, брайлови прибори за чертане, техническо средство за уголемяване на шрифта при работа с компютър и оптични средства. Зрелостниците нямат право да ползват: речници,математически формули и таблици.

от 1 до 8 декември 2009г.

ЗАЩО МАТУРИТЕ СА ТОЛКОВА ВАЖНИ? 1.Само учениците издържали успешно държавните зрелостни изпити получават диплома за завършено средно образование. 2.Оценките от матурите формират 1/3 от общия успех в дипломата. 3.Много висши училища в страната приемат и бeз конкурсен изпит кандидатстуденти, издържали успешно ДЗИ. Един от най-често задаваните въпроси от страна на зрелостниците е свързан с учебно-изпитните програми. Учебно –изпитната програма за ДЗИ е съобразена с учебното съдържание , усвоено в задължителния за всички училища минимален брой часове. Общият успех в дипломата се изчислява като средноаритметична оценка от следните три оценки: 1.Средноаритметичната оценка (с точност до 0,01) от оценките в графата за държавни зрелостни изпити. 2.Средноаритметичната оценка (с точност до 0,01) от оценките по учебните предмети, изучавани в задължителната подготовка. 3.Средноаритметичната оценка (с точност до 0,01) от оценките по учебните предмети, изучавани в задължителноизбираемата подготовка. Новото през тази година е наличието на камери във всички стаи, в които се провеждат държавни зрелостни изпити. По думите на министъра на образованието благодарение на тези камери ще бъдат регистрирани всички нарушения по време на изпита.


стр. 4

Според данните, с които разполага министерството на образованието, около 80 000 младежи учат в чужбина. Във Франция и Германия са найголемите колонии от учащи българи.За да можете да бъдете един от тях е необходимо да притежавате: 1. Валидна диплома ; 2. Отличен среден успех ; 3. Минимални познания по чужд език; Допълнителните изисквания са в зависимост от възрастта, постиженията, дипломата, опита, средния Ви успех и други. Ще трябва да удовлетворите допълнителни условия и да предоставите допълнителни документи за кандидатстване. За какндидатстване са необходими сертификати като TOEFL, IELTS,IBT-80, и SAT; Чуждестранните кандидат-студенти трябва да имат разрешително за пребиваване в страната, добро владеене на чуждия език, медицинско удостоверение, сертификат за завършено средно образование, доказване на възможност за заплащане на таксите за обучение и медицинските грижи. Стъпките за успешно кандидатстване в чуждестранни университети са:

ОБРАЗОВАНИЕ

от 1 до 8 декември 2009г.

1.Обща разяснителна консултация; 2.Професионална ориентация; 3.Тест за проверка на езиковите знания; 4.Подбор на държава, специалност и университет; 5.Подготовка на документи за кандидатстване; 6.Администриране на процеса на кандидатсване; 7.Подготовка на документите за виза, където има нужда; 8.Помощ при кандидатстване за студентски заеми и стипендии; 9.Организиране на пътуването; Предпочитаните от българските студенти държави са Великобритания, Холандия и Дания. Дания е особено предпочитана с безплатното си образование и високата почасова ставка, която се заплаща на студентите. Когато те работят в извънучебно време, при положение, че тази работа е осигурена от университетите, става много привлекателна, защото заплащането е по 13-14 евро на час. Предпочитаните специалности са архитектурата, правото , модата , дизайнът и икономика . Университетът в Утрехт, Холандия, предлага стипендии за обучение в бакалавърски и магистърски програми на талантливи студенти. Стипендията за отличие може да бъде отпусната на студенти, които ще учат за бакалавърска или магистърска програма в една от следните области: - Бакалавърски програми (на английски език) по Икономика или Либерални изкуства и Магистърски програми (на английски език) по Биомолекулярни науки, Бизнес информатика, Изучаване на конфликти и човешки права, Иновации във фармацията, Международна икономика и бизнес, Лингвистика и Социология и социални изследвания..


стр. 5 Избраните студенти могат да получават стипендията за отличие за цялата продължителност на своето обучение, което означава не повече от три години за бакалавърски програми и максимум 2 години за магистратури. Броят на стипендиите, които се отпускат всяка година, е около 55.Минималната отпускана сума е 1500 евро, а максималната - 20 600 евро годишно. Стипендията не е пълна и се очаква студентите да имат и други източници на финансиране. Студентите не могат да кандидатстват за Utrecht Excellence Scholarship, стипендията се отпуска автоматично на вече приети отлични студенти в някоя от програмите, изброени погоре.Таксата за обучение на студенти от страни членки на ЕС, в бакалавърски и магистърски програми в Унивеситет Утрехт за 2009-2010 година е 1620 евро. Очаква се да бъде обявена таксата за 2010-2011 година.

ОБРАЗОВАНИЕ

от 1 до 8 декември 2009г.

Българските дипломи ще се признават в ЕС Дипломите от легитимните български университети ще се признават автоматично в Европа. Това става възможно с приемането на Националната агенция за оценяване и акредитация в Европейската асоциация на агенциите за осигуряване на качеството във висшето образование (ENQA). Родната институция ще бъде вписана в европейски регистър на Агенциите за осигуряване на качеството във висшето образование. И в момента българските дипломи са признати, тъй като страната ни е член на ЕС. Но при кандидатстване за работа в чужбина трябва да се получи апостил (заверка и легализиране на документа от компетентния орган в държавата, където той е издаден).

Венелина Райкова /студент в ХагаХоландия/

Студентка съм в Хага, Холандия. Определено съм доволна от образователната система в Холандия, макар да си има и недостатъци. Това, което ме привлече тук е наличието на кариерни центрове и ориентировъчни клубове. От друга страна за всичко, ама всичко може да се говори с лекторите. Може би това са главните недостатъци на висшето образование в България. Явно доста хора мислят като мен, защото в Хага има изключително много български студенти. В моя университет сме около 300-400, с тенденция да дойдат нови 200.


стр. 6

ИНТЕРВЮ

Г-жо Фандъкова, кои ще са основните приоритети в работата ви като министър на образованието и н а у к а т а ? - Не може да се изброят два-три основни приоритета, тъй като образователната система е много сложна. Вече сме направили анализ на ситуацията и имаме разработена програма, в която сме заложили нашето виждане за развитието на системата. Тя трябва да е в основата на развитието на всеки един сектор в страната, трябва да заеме подобаващо място в държавата. Предшественикът ви министър Вълчев спираше опитите за откриване на нови университети. Според вас трябва ли броят на висшите училища да се увеличава и л и н а п р о т и в ? - Това не трябва да зависи от министъра, а от законодателството. Няма нищо лошо в България да има много студенти. Икономика на знанието се постига с образовани хора, но от друга страна, образованието трябва да е качествено. Със сигурност не всички университети дават добро качество, но не трябва да се прави административна редукция. Първите и то бързи стъпки са да се заложат законовите и финансовите механизми, които да гарантират съществуването на автономните университети, но при засилен контрол. Т.е. в закона трябва да се заложат по-високи критерии за откриване на университети, а финансирането им да е обвързано с последваща оценка и тези, които не дават качествено образование, да

от 1 до 8 декември 2009г.

отпаднат причини?

по

икономически

- Да. Не е нужно във всеки малък град да има университет, но има начин младите хора от малкия град да получат висше образование, но от големи университети с доказано качество. Трябва да има окрупняване на университети, но не административно и механично. Ще промените ли Закона научните степени и звания предвиждате ли запазването централна институция, която п р и с ъ ж д а с т е п е н и т

за и на да е ?

- Има нужда от нов закон, който да позволява по-бързото развитие и израстване на младите учени. Ще н а п ра в и м а н ал и з на всички, предложени досега законопроекти, за да изработим нашето предложение. То ще е готово в близката половин година. Едва ли обаче ще премахнем директно централната институция. Вероятно ще се запази едно звено, което да има координиращи или контролиращи функции при присъждането на степените, но трябва да има и децентрализация в самите университети. Какво

ще

се

случи

с

БАН?

- Няма да закриваме академията, но тя трябва да се реформира. Ръководството и работещите там имат интерес да участват в реформите.Там има ефективни и модерни институти, но и такива, които имат нужда от промяна. БАН трябва да има връзка с университетите и да се финансира на проектен принцип. Тук също парите ще бъдат обвързани с резултатите.


стр. 7

от 1 до 8 декември 2009г.

МНЕНИЯ

е е врем по н й а въ те.Кр по този иси м р т А нифо решение вам под се а” у т з о с а „ в в д к у а ч е к ъм е се мож е ня Аз с Хавзем ам, че щ ега не ели. ко е т с и ч с в у да р ч о кои е вя ма.Т о вси рос.Н унифор ченици и ерно, н у в од нат и са личам м о к е а се об позн м да ици. а в с н ре а гра си им 8 г. ов, 1 Дим н о т н

Аслъ Енвер, 17 г.

Аз съм против това да се гледа на униформите като на някаква панацея за решаването на проблемите с дисциплината и мотивацията на учениците. Убедена съм, че една униформа няма да ни накара внезапно да заобичаме училището си, а за решаване на социалните различия да се говори, ми се вижда направо смехотворно. Тези неща лъсват , дори и да е след училище. Изобщо не виждам ползата от униформите, кому са нужни те.Невъзможно е един и същи модел и цвят дрехи да подхождат на всички . Все някой ще се чувства нещастен. И честно казано това, че и в други държави има униформи, с нищо не променя мнението ми. И най-умните правят грешки.

Иван Милев, 17 г.

В града, в който живея една от гимназиите наложи насила на родителите да платят на децата си униформите. Това беше против волята на 60% от родителите и децата. Един ден минавайки в района на гимназията виждам ученици в униформа, но какво ме впечатли. Под панталоните им се подаваха ръбовете на дънките. Е какъв е смисъла от това? Не съм съгласен, че преди учениците са били скромни и възпитани само заради това, че са носили униформи. Липсата на униформите ли са единствената причина за арогантното поведение на учениците?

Ина Атанасова, 19 г.

Според мен това не е найважният проблем, който трябва да бъде решен. Какво значение има това дали сме облечени с униформа или с дънки. Това не оказва никакво влияние върху успеха ни в училище.

Очакваме Вашите мнения: Как да се ограничи употребата на алкохол и цигари сред учениците?


стр. 8

При системната употреба на тютюн от ученици става натрупването на никотин в кръвта им, а от там и в мозъка. Както е известно, последният се намесва грубо в нормалното функциониране на невроните и поточно в предаването на нервните импулси между тях. Като се има в предвид и това, че организмът е в системна хипоксия /намалено парциално налягане на кислорода в кръвта/ при редовното пушене на цигари от младежите, коята допълнително затормозява мозъчната дейност, не е трудно да се предположи, че такива деца ще се справят много по -трудно с учебния материал от връстниците си, които не употребяват цигари. Не е без значение и факта, че тютюнопушенето, както и алкохолизма са вид наркомании и

ПРОБЛЕМИ

често са прелюдие към употребата на много по -сериозни психотропни средства като амфетамините и наркотиците. Резултатите от статистическо проучване показват, че над 73% от учениците прибягвят към цигарите. Близо 67% от тях са запознати с вредното влияние на цигарите върху човешкия организъм, но нямат намерение да спрат да пушат. Проучването показва, че главната причина, която подтиква учениците към пушене е стресът в училище. Но действителната причина коренно се различава от аргументите на учениците. Според психолозите учениците пушачи са най-често деца, които търсят начин да привлекат вниманиесмятат, че е интересно да се пуши. Но когато се стигне до там, че трябва да спрат те не си дават

от 1 до 8 декември 2009г.

никаква мотивация да направят нещо. Най-голямо внимание трябва да се обърне на учениците пушачи, а също така и на учениците все още непушачи! Причината е, че голяма част от хората, които пушат на 30 - 40 години са започнали през първите години на средното си образование. Така, че трябва да се търсят начини, с които да се въздейства върху учениците, да избегнат ранния допир с цигарите. Както е известно държавата е далеч от проблемите на подрастващото население и ние като общество не можем да разчитаме на нея, но като общество можем заедно да се справим с проблема.Да измислим кампания, която да е насочена към корена на този проблем.Очакваме Вашите мнения по въпроса.


стр. 9

Като пряка клетъчна отрова алкохола води до смърт на голям брой нервни клетки /неврони/ от кората на главния мозък и до функционални промени в огромна част от други. Всичко това в крайна сметка е причина за загуба на спомени за събития случили се непосредствено след злоупотребата с алкохол и до затрудняване на възприемането на учебния материал при учениците в по-дългосрочен план, особенно след системната му употреба от тях. Не е за подценяване и факта , че учениците употребяващи редовно алкохол са с лош хигиеннодиетичен режим и лоша дисциплина, което допълнително утежнява заучаването

ПРОБЛЕМИ

на уроците. Под лош хигиеннодиетичен режим би трябвало да се разбира непълноценното и недостатъчно хранене и недоспиване, които неминуемо съпъстват редовната употреба на спиртните напитки. Към всичко изложено до тук трябва да се добави, че често приема на алкохол е съпроводен с приемането на други психотропни вещества, което допълнително утежнява ситуациятя с възприемането на учебния материал. Още един неоспорим факт е, че тези деца

са почти винаги в лошо състояние на духа и отритнати от останалите. Направено проучване между ученици показава, че 88% от учениците пият алкохол. От тях: 73% - веднъж месечно, 25% от момчетата и 10% от момичетата са се напивали над 15 пъти. Една трета от момичетата и 40% от момчетата пият по една бира, чаша вино или 50 мл. концентрат дневно. Най-често употребяваният алкохол е бирата, но след него по предпочитания се подреждат

от 1 до 8 декември 2009г.

концентратите, виното и коктейлите. Учениците са достатъчно информирани за вредното влияние на алкохола, сочи изследването, но въпреки това продължават да пият. Толерантността към алкохола се оказва сравнително висока едва 52% преценяват, че той носи висок риск за здравето. Голям е броят на учениците, които смятат, че малки дози алкохол е полезен за човешкия организъм, според тях алкохолът убива микробите.Това донякъде е правилно но лекарите допълват: алкохолът е вид дрога и притежава потенциал на зависимост. Потенциалът на зависимостта на алкохола не е толкова силен, колкото при някои опияняващи дроги като хероин, кокаин и др., но е сравним с потенциала на някои успокоителни и сънотворни като бензодиазепините.


стр. 10

ТЕСТОВЕ

от 1 до 8 декември 2009г.

Какъв тип работа е подходяща за вас? ХОРА

Оградете с кръгче отговора, който се отнася до Вас:

ЛЕСНО СЕ ВЛИЯЯ ОТ МНЕНИЕТО НА МНОЗИНСТВОТО. C - Вярно B - Невярно АКО ИМАМ ВЪЗМОЖНОСТ ДА ИЗБИРАМ, ВИНАГИ СЕ СЪОБРАЗЯВАМ С МНЕНИЕТО ВИНАГИ ПРАВЯ НЕЩАТА ПО МОЙ СИ НА ДРУГИТЕ ХОРА КОГАТО ВЗИМАМ РЕ- НАЧИН. ШЕНИЕ. C - Вярно A - Вярно A - Невярно C - Невярно ЗА МЕН Е МНОГО ВАЖНО ДА ПОСТИГНА ОБИЧАМ ДА РАБОТЯ С ЦИФРИ. УСПЕХ В РАБОТАТА СИ. C - Вярно B - Вярно A - Невярно C - Невярно ВИНАГИ ПОМАГАМ НА КОЛЕГИ, КОИТО ОБИЧАМ ЗАНИМАНИЯ, КОИТО ИЗИСКИМАТ СЕМЕЙНИ ПРОБЛЕМИ. ВАТ МНОГО ФИЗИЧЕСКА И ПСИХИЧЕСКА A - Вярно ЕНЕРГИЯ. C - Невярно B - Вярно ЧЕСТО ЗАБРАВЯМ КЪДЕ ОСТАВЯМ НЕC - Невярно ЩАТА. ЧЕСТО СЕ ПИТАМ КАК ВСЪЩНОСТ СЕ В - Вярно ЧУВСТВАМ. C - Невярно A - Вярно НЕ МИ СЕ СЛУЧВА ЧЕСТО ДА УБЕДЯ НЯ- C - Невярно КОГО ДА ПОГЛЕДНЕ НА НЕЩАТА ОТ МО- АКО НЯКОЙ МИ ДОСАЖДА, ВИНАГИ МУ ЯТА ГЛЕДНА ТОЧКА. ГО КАЗВАМ. C - Вярно C - Вярно B - Невярно B - Невярно ЛИЧНИТЕ ОБИДИ НЕ МЕ ПРИТЕСНЯВАТ. C - Вярно КОМУНИКАЦИИ И ИЗКУСТВА A - Невярно Оградете с кръгче отговор, който се отКОГАТО СЪМ СРЕД НЕПОЗНАТИ, ОБИКнася до Вас: НОВЕНО СЪМ НАПРЕГНАТ. БИХ ИСКАЛ ДА СЪМ ВОДЕЩ НА ТЕЛЕC – Вярно ВИЗИОННО ПРЕДАВАНЕ. B – Невярно А - Вярно ПРИЯТНО МИ Е ДА РАЗКАЗВАМ НА ДРУ- С - Невярно ГИТЕ ЗА ПОСТИЖЕНИЯТА СИ. ПОНЯКОГА МИ Е ТРУДНО ДА КАЖА КАКC - Вярно ВО ТОЧНО ИМАМ ПРЕДВИД. A - Невярно С - Вярно ОТЕГЧАВАМ СЕ ОТ РУТИННИ ЗАДАЧИ. А - Невярно B - Вярно МИСЛЯ, ЧЕ ПИША ДОБРИ РАЗКАЗИ. C - Невярно А - Вярно КОГАТО СЕ ЗАНИМАВАМ С НЯКАКВА С - Невярно. ДЕЙНОСТ, ВИНАГИ СЕ СТРЕМЯ ДА ПОБЕ- МОГА ДА ПРАВЯ ДИЗАЙНЕРСКИ СКИЦИ. ДЯ. В - Вярно C - Вярно С - Невярно A - Невярно ПОЗНАНИЯТА МИ ЗА ИЗКУСТВОТО СА ДОСТА ОГРАНИЧЕНИ.


стр. 11

ТЕСТОВЕ

С - Вярно В - Невярно ПРЕДПОЧИТАМ ДА СЕ ЗАНИМАВАМ С ПРАКТИЧЕСКИ НЕЩА, ВМЕСТО ДА ЧЕТА ИЛИ ДА СЕ ЗАНИМАВАМ С ТВОРЧЕСКО ПИСАНЕ. С - Вярно А - Невярно РЯДКО ОБРЪЩАМ ВНИМАНИЕ НА МОДЕЛА НА ДРЕХАТА. С - Вярно В - Невярно ОБИЧАМ ДА РАЗИСКВАМ С ДРУГИТЕ ТЕХНИТЕ МНЕНИЯ. А - Вярно С - Невярно ИМАМ МНОГО ТВОРЧЕСКИ ИДЕИ. В - Вярно С - Невярно ПОВЕЧЕТО РОМАНИ СА БЕЗИНТЕРЕСНИ. С - Вярно А - Невярно НЕ СЪМ МНОГО ИЗОБРЕТАТЕЛЕН. С - Вярно В - Невярно. АЗ СЪМ МНОГО ЗЕМЕН ЧОВЕК. С - Вярно А - Невярно БИХ ИСКАЛ ДА НАПРАВЯ ИЗЛОЖБА НА МОИ ФОТОГРАФИИ ИЛИ КАРТИНИ, ЗА ДА МОГАТ И ДРУГИ ХОРА ДА ГИ ВИДЯТ. В - Вярно С - Невярно МОГА ДА ПРОЕКТИРАМ НЕЩО, КОЕТО ДА Е НАИСТИНА ИНТЕРЕСНО. В - Вярно С - Невярно. ЩЕ МИ Е ПРИЯТНО ДА ПРЕВЕЖДАМ ОТ ЧУЖДИ ЕЗИЦИ. А - Вярно С - Невярно НЕТРАДИЦИОННИТЕ ХОРА МЕ ПРИТЕСНЯВАТ. С - Вярно В - Невярно Точки: Брой отговори А: Брой отговори В: Брой отговори С:

от 1 до 8 декември 2009г.

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА РЕЗУЛТАТИТЕ : Х О Р А По отношение на хората, ако имате повече отговори «А» отколкото «В», вие се интересувате повече от това да се грижите за хората, отколкото да им влияете. Следователно трябва да се ориентирате към кариера в сферите на медицината, социалните грижи или образованието: например, лекар, зъболекар, психиатър, медицински работник, социален работник, логопед, учител или лектор. Но ако имате повече отговори «В» отколкото «А», повероятно е да се чувствате добре в занимания, свързани с кнтрол, търговия или мениджмънт: например армията, полицията, директор на затвор, охранител, отговорник по продажбите, маркетинг директор, рекламен директор или изследовател в сферата на маркетинга. КОМУНИКАЦИИ И ИЗКУСТВА В тази сфера, ако имате повече отговори «А» отколкото «В», то интересите ви са към медиите, литературата или езиците. Работа като журналист, изследовател в областта на радиото или телевизията, автор на рекламни текстове, преводач или пи ар специалист б и в и п о д х о ж д а л а . Повече точки «В» отколкото «А» подсказват, че за вас са подходящи дизайна и визуалните изкуства. Това включва кариера като графичен дизайнер, картограф, архитект, дизайнер на интериори или на витрини, жудожник на театрални декори, дизайнер на облекло или фотограф.

Адрес на редакцията: гр. Кърджали, бул. “България” №63, тел.: 0361/ 6 36 63, e-mail: trend@gmail.com, http:// www.trend.bg Главен редактор: Дамла Дениз

Зам. гл. редактор: Кристиан Петков Редакционен екип: графичен дизайнер-Арда Туран, журналист /соц. проблеми/-Зехра Садулла, журналист /мнения/-Мурат Боз, журналист /култура и спорт/-Юсуф Гюней, журналист /образование/-Седа Саян, фоторепортер-Назифе Местан, репортер-Огнян Благовестов, репортер-Бетюл Демир


стр. 12

ЗАБАВЛЕНИЕ

Ванеса Ан Хъджънс позната още като Ванеса Хъджънс е американска певица и актриса известна с ролята си в нашумелия тийн-филм Училищен мюзикъл. Ванеса Хъджънс е родена на 14 декември 1988 сестра Стела също върви по нейните стъпки. В корените си има ирландска и американска жилка от страна на баща си и филипинска, китайска и испанска жилка от страна на майка си. "Чувствам се като миш-маш" - споделя Хъджънс. От 8-годишна позира пред театрални постановки. След седми клас става частна ученичка. Първата и роля на голям екран е във филма "Тринадесет" като Ноел. После участва като гост в много сериали. Най-голямата и роля е в безспорния хит на Дисни "Училищен мюзикъл" партнира си с Зак Ефрон - с който излиза и в живота - и трите му продължения, както и в концерта на звездите от мюзикъла. Заради славата, която и носи филма, получава предложение за главна роля в трилъра Prom Night (Абитуриенстка вечер), но Хъджънс отказва, за да работи върху новия си албум.

от 1 до 8 декември 2009г.

Закари Дейвид Александър Ефрон е американски актьор и певец, познат още като Зак Ефрон. Участва предимно в мюзикъли, като най-известните му роля е в Училищен мюзикъл. Зак Ефрон е роден на 18 октомври 1987 в Калифорния. Баща му, Дейвид е инженер, а майка му Старла е секретарка. Има по-малък брат Дилън. С еврейско потекло е. За детството си, Ефрон споделя, че е било нормално: " Полудявах, когато получа петица, а не шестица, затова винаги бях клоуна на класа." Баща му го насърчава да играе още на 11 и така Зак започва да участва в много училищни пиеси. През 2001 минава през специална програма за актьорско майторство. Завършва в гимназия Arroyo Grande през 2006, след което кандидатства за местния университет. Приет е, но се отказва по време на следването, тъй като иска да продължи с филмовите си проекти. Въпреки всичко планира един ден да се върне в университета. Първата му главна роля е във филма The Derby Stallion през 2006. Същата година е избран за ролята на Трой Болтън в Училищен мюзикъл.

Вестник Тренд  

Вестник Тренд

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you