Page 1

Sprint: Test New Ideas, Solve Big Problems, and Answer Your Most Pressing Questions ●

Dobre pomys?y nie przychodz? same. Co wi?cej, droga mi?dzy dobrym pomys?em a sukcesem koncepcji bywa usiana niepewno?ci? i trudnymi chwilami. Mno?? si? w?tpliwo?ci. Nie wiadomo, jak zacz?? i na czym nale?y si? skupi? przede wszystkim. Czy lepiej zaanga?owa? pojedyncz? osob?, czy zespó?? Jak rozpozna? odpowiednie rozwi?zanie? Jak zyska? pewno??, ?e w?a?nie ten

Author : Jake Knapp Pages : pages Publisher : Simon &Schuster Audio Language : ISBN-10 : 1442397683 ISBN-13 : 9781442397 682


pomys? odniesie sukces w prawdziwym ?yciu? I jak dowiedzie? si? o tym wszystkim szybko — bez nieskutecznych burz mózgów i nieko?cz?cych si? dyskusji? Innymi s?owy, jak podejmowa? dobre decyzje biznesowe?Dzi?ki tej ksi??ce dowiesz si?, czym s? i jak przeprowadza? sprinty, aby znale?? rozwi?zania trudnych problemów. Nauczysz si? dobiera? idealny zespó? i zyskasz wiedz?, jak najlepiej wykorzystywa? potencja? poszczególnych jego cz?onków, a tak?e jak w praktyczny sposób organizowa? przebieg sprintu. Zapoznasz si? z ró?nymi metodologiami sprintu. Je?li masz przed sob? du?e szanse, problem


czy pomys?, w tej ksi??ce znajdziesz mnóstwo pomocnych wskazówek. Ka?da z przedstawionych metod zosta?a wypróbowana, ulepszona i przetestowana przez spo?eczno?? sprinterów. Dzi?ki tej ksi??ce ?wietnie przygotujesz swój pierwszy sprint i znajdziesz rozwi?zanie... w pi?? dni!Dowiedz si?, jak:dobra? zespó?, miejsce i czas,ustali? cel i formu?owa? w?a?ciwe pytania,tworzy? mapy i korzysta? z wiedzy ekspertów,wybiera ? najlepsze rozwi?zanie,utworz y? prototyp i przetestowa? go,korzysta? z list kontrolnych sprintu.Pi?? dni wystarczy, by rozwi?za? problem i znale?? drog? do sukcesu!Jake Knapp wdra?a? procesy sprintu w Google Ventures.


Przeprowadzi? ponad sto sprintów w takich firmach, jak 23andMe, Slack czy Nest. Wcze?niej Jake pracowa? w Google, a teraz jest jednym z najlepszych projektantów ?wiata.John Zeratsky projektowa? aplikacje mobilne. Zanim do??czy? do Google Ventures, pracowa? dla FeedBurner. Knapp cz?sto wypowiada si? na temat projektowania i produktywno?ci na ?amach „Wall Street Journal”, „Fast Company” i „Wired”.Braden Kowitz za?o?y? zespó? projektowy Google Ventures. Doradza? blisko dwustu startupom. Bra? udzia? w tworzeniu kilku produktów Google, takich jak Gmail, Google Spreadsheets i Google Trends. Sprint: Test New Ideas, Solve Big Problems, and Answer Your Most Pressing Questions

Profile for YukikoPolzin

Sprint: Test New Ideas, Solve Big Problems, and Answer Your Most Pressing Questions  

Sprint: Test New Ideas, Solve Big Problems, and Answer Your Most Pressing Questions  

Advertisement