Page 1

$eterinilfs www.vetweb.cz

T6mamEsice:Problematikamastitid

lmunoprofylaxe mastitid- skuteinosta vize ProbldmySlecht6nina odolnostk mastitidfm

lnfekcebovinnimherpesvirem 4 (BHV-+) v in Detekce EHEscherichiacoli ve stievE skotu

EE

1 2010 roinik 60 cena75 K(12,50â‚Ź


LA ZVIRATA OJ N

pfi hoienf VyuZiti biolampy rilny komplikovan6

=. OJ

ru.runeenaosxA Veterin6rni ordinace. Praha

SOUHRN

SUMMARY

M. Heelingof complicatedwound with use Naderadskd M. Vyuiiti biolampypii hojeni komplikovan6 Naderadskd 2010;60:7-12. of therapeuticpolarizedlight lamp.Veterindistvi 2010;60:7-1 2. rdny.Veterindistvr paper of the complicated treatment This successful describes popisuje rdny s vyuZitfm komplikovan6 l6dbu etdnek 0sp65nou (Biostimul polarized lamp 302), light with wound use of therapeutic v hojenivyuZity (Biostimul metody byly Krom6 t6to biolampy 302). patch, and Pythium antibiotics hydrogel mikhydrogel dressing, Pythium oligandrum, hydrogelov6 ndplasti, d6le i hydrogely a fungus,livingby eatingparasitic plisiovyimi whichis microscopic mikroorganis-oligandrum, roskopickd houbaZivicise paraziticklimi je not onlyrightly woundrequires Treatment velmi fungus. of complicated ran komplikovanich l6dbou. U my spolus antibiotickou phases jednotliv6 the of wound knowledge of also chosen antibiotics, but tak6 zndt antibiotika, ale zvolit nejen sprdvnd dirleZitd to them.Thiswound pakrdnusprdvn6 andtreating thewoundappropriately Dikyopti- healing o5etiovat. fdzehojenirdny,a n6sledn6 methods. in 27daysdueto wellchosen healed postupu pii hojenibylar6na0pln6a bezndsledkft zhoje- wascompletely mdlnimu naza27dni.

Uvod

faktor0ovlivtraumatuneboSoku.Jednimz nejd&leZitdj5fch Velmid0leZihujicichhojeniranje zp0sobjejicho5etiovdni.ss Rdnaje defektkfiZe,pii kter6mje poru5enacelistvostkoZ- ffm faktoremje qib6r antibiotik,napiikladm6n6 dastose r6ny,jako je ta v popisovan6mpiipaniho krytu, dasto spojen6i se ztrdtouhmoty tk6n6.' M0Ze vys$rtuj(cinekrotizujfci volb6antibiotik stdtZivotohroZupo5kozenf(fyzikdlniho, d6,se mohoupii nespr6vn6 vzniknoutn6sledkemtraumatick6ho pouZitSirokospektrdlnebotermick6ho) di v d0sledkupatofyziologic- jicfmi.V tdchtopifpadechse doporucuje mechanick6ho po 48 hodindch.u a jejichucinekrevidovat rdnyjsouiezn6,bodn6, nf antibiotika lqichporuch.Mechanick6, traumatick6 trZn6-zhmoZd6n6 Na mnohapiipadechhojeniranu lidfl'ojiZ byloprokdz6no, sedn6,stieln6,kousn6,lr2n6,zhmo2d6n6, sv6tla. nebooperadni. Termick6 rdnyjsou napi.omrzlinynebopopd- 2e k urychlenihojenilze vyuZil0dinkupolarizovan6ho U tohotopiipadubyla pouZitabiolampaBiostimul302.Tato napi.radiaci,vznikli rdnyaktileniny.FyzikdlnimpoSkozenim, pfrsobenienergitvysocepolalampavyuZivdk terapeutick6mu zm6n v d0sledkupatofyziologiclgich nick6.'R6namivzniklyimi sv6tla(626nm),l6dbuje mo2n6provdderven6ho vndj5ichpodn6t0na patofyzio- rizovan6ho v organismu nebop0sobenim quasi-kontinudln[m a to efektivn6j5im logickyzmen6noutkdri jsou napi. dekubity,exulcerovane d6t ve dvou reZimech, pulznfmreZimu(s propftsobicim tumoryaj.'Podlepnlb6hum0Zemer6nyddled6litna akutn(, (100Hz)a Sirokospektrdlndji hojicise persecundam.os m6nnoufrekvenciod2 do 10 Hz).Lampamd v sob6akumuhojicise perprimama chronick6, Podle rozsahupo5kozenflze rozli5ovatrdny uzavien6, ldtor 6V/320mA a po dtyiechhodindchptisobenise musf svitiv6led kdy nedochdz(k po5kozeniintegrityk0Ze,ddle r6ny povr- dobit."Zdrojemsvdtlav lamp6jsouspecidlnivysoce sv6tlem,piekryt6specirdnyv ddstedn6 diodys dervenlimmonochromatick5im chove,kdydochdzfk po5kozeniepidermis, k&Ze,podlerozsahupo5kozenidermis Alni polarizatnif6lii, coZ umoZhujevice neZ dvojndsobnou nebov cel6tlou5tbe hloubkupr0nikudo mdkkyichtkdni neZ u diive pouZi'vanfch s rozs6hllimpo5kozenimcev,nervt, a r6ny komplikovan6 je dikykombinaci technologii lampa mirapolarizace o5etzp&sobu nebo orgdn0.''' Pro volbu dal5iho svahi,kosti ieno 27o je tzv. svdtlo laser0. Polarizovan6 niZ5f neZ zneu biostimuladnfch mechanicky ran na rdny dist6 a ieni md vyznamddleni je pii napi. terapeuticky d0leZit6 neprohin{, co2 studen6, tud(Z rozeznIval( kontaminace se ci5t6n6.Z hlediskabakteridlnf je tomu nejsou nekoherentni a diky l6db6 zdn6tfr. Toto vetesv6tlo (biologicky rdny.'Ve ciste) a infikovan6 rdnyasepticke podminky.'' a hygienick6 rin6rnipraxise setk6vdmenejcast6jis rdnamimechanickf- potiebaspeciiilnfbezpecnostni Proceshojenir6nyprobihdve t6zich,a protoje d0le2it6ve rdny. komplikovane infikovan6 mi, ze kteryich se mohoustdLt piipad. sprdvn6tdzizttolitsprdvn6oSetieni.F6zehojenijsoutii: z6n6tDo t6to kategoriespaddtak6popisovanlT (granulacnQ je piia epitelizace. proces liv6 (cistici,sekredni),proliferacn[ piirozenli ktlZe a integrity r6ny obnovy Hojeni proceshojeni ZdnlllivAf6ze zacindv okamZikuporanenla trvd obvykletii po5kozenfch tk6ni.Faktoryovlivtiuj(ci lehlyich rand6le.V z6n6tliv6tAziprobihAzastavenl dny,u chronickrl'ch ranse d6li na lok6lnfa syst6mov6. Mezilokalnifaktorypatii otok),pr0pil reakce(zarudnutf, z6n6tlivd r6ny, krvdceni, srdZenikrve, r6ny, stav okral& a spodiny typ, velikost,lokalizace granulocytft, (makrofdg0 neutrofilnfch a nik leukocyt0 do r6ny faktory se iadi Mezi tomnostinfekcea stafir6ny. syst6mov6 po 24 hodindchpak pievaZujimonocytya lymfocyty),kterou vdk zviiete,stavrniZivy,stav imunitnihosyst6mu,piidrulenf fAzezadhit asi dtvrtf pooperacni distia tuoi(se rannyisekret.Proliferacn( ndsledky akutniho komplikace a onemocn6ni,

vrrrnrruARsrvi tlzoto


M A L AZ V i N A T A G J fl q

N t! J

den po vzniku rdny.V prolifera6ni fiizi se htavn6d6li bunky a tuorfnov6cevy,rdna se vyphiujetzv.granuladnf tk6ni.Je-li tedy povrchrdnydervenli,leskllT a vlhtgihojeniprobihdsprdvje u/znamn6omezenau povleklfch n6.Granulace aneboinfipiedev5imchroniclqichran.V takov6mtopiipadd kovanlTch, neniVorbagranuladnl tkdn6optimdlni a proceshojenijezpomalen nebo zcela zastaven.Epitelizadnilaze za6h6 mezi Ses{m aZdes6tfmdnempo vznikurdny.V epitelizacni f6zise r6nakontrahuje, zpevliujese granuladnitkdri, postupndse piekrlTviivrstvamiepitelu(buhkybaz6ln(vrstvyepidermy),dozrAvajfkolagenovd vldkna,r6nase tak postupn6piem6nfv jizvu.qo

Pacient- popispifpadu

U p! 3x a

a a o o

T

Fena,plemeneJackRussellteri6r,v6ktii roky,trp6lazhruba p0l rokuneustdlese opakujicimipurulentnimi zAnltyan6lnich ZlAzek.Terapiespodrvalav opakovanlich r4ipla5ichbetadine a n6sledn6aplikaciTenazyme ve dvouaZ tifdennichintervalechdo 0pln6hovydi5tdni. Konecndterapiebytaroz5iienao tii.komplikaci jsmese s maji\idenni aplikaciAntirobe.Po zua2en( telkou rozhodlipro chirurgick6odstran6nianfulnr;h2l6zek v obdobiklidu,kdy se zdn6takutndneprojevoval. ZAkrokbyl provedenstandardnfm zp0sobemv inhaladnianestezii.Fena byladvadny pied operacimedikovdna Stomorgyt10 mg 1 tbl. 1x denn6,majitelkaje5tdpoddvata Wobenzym2x denn6'1tbl. Pii operacibyla rAnahojndvyplachovdna sterilnlmfyziologiclqimroZokema pied uzavienimisterilnimfyziologiclqim roZokems betadine.RezybylyvedenySikmoasi 3 cm od andlniho otvorua Zlttzkybyly vypreparovdny, aby nedo5lok poru5eni andlnichsvdrad0.K podvazu2t6zeka adaptacipodkoZibyl pouZitSicfmateridlResorbaPGAEP3,koZnisuturabylaprovedenajednotli4imiuzlfdkorn/mi stehySicimmateri6lem Resorba MopylenEP2.etvrhiden po operacise zadalyobjevovat prvni zn{mky nekrozyv okoli sutury.Fena nejevila2Adn6zn6mky z4i5en6bolestivosti. Rdnabylatedyoplachovdna stiidav6iepikem a betadinea st6lebylaaplikovdnaantibiotikaStomorgyl. Pdhiden po operacibylavid6trozsdhl6nekr6zav okolisutury, nekrozapostihlahlavn6tukovoutkiiria k0Zinadniv t6m6ipravidelnyich obd6lnilkoqich tvarech(obr.1). R6na nezap6chala a ani se nikdeneobjevoval hnis,bylav5akpovlekld,oknje byly zaoblene.Rdna byla odi5tdnabetadine,odstranenykousky nekrotick6tkdn6 a pot6 aplikovdnoderven6sv6flobiolampy (Biostimul BS 302)na kaZdoustranu,po dobu10 minut.Nakonec byla rdna potiena lalugenem.Majitelkadoma rdnu oplachovala3x dennd iepikem a po oplachuji potiela lalugenem.I pies o5etieni nekr6za stdle pokradovala a sedm17den bylo nutn6 prov6stchirurgickridebridement protoZese uvolnili podvazprav6andlniZlazky, v anestezii, kv0li demuZse dostdvalastolicepifmo do rdny na prav6strand. V rdmcidebridementu bylaprovedenamasivnilavdi sterilnim fyziologiclaim roztokems betadinea nakonecroZokempenicilinuG (1 ampules 5 mil.Ul v 5 mltyz.roztoku). R6nybylyadaptov6nya zavedenydr6nytypupenroses vytist6nimmimosuturu, aby bylo moZn6rdny vyplachovatbetadinea odvarem z iepiku.Vzhledemk tomu,Ze rdnanekrotizovala a bylapovlekldi piespoddvdni Stomorgylu, bytaje5t6soub6Zn6 s penicitinemzahdjena i aplikaceNoroclavu (amox.clav.25mg/kg). Fena byla od prvnf operacemedikovdnaNorocarpproti bolesti(Carprofen 2 mg/kg1xd.).Pocetoudobu nebylavfraz8

Obr. 1 - Ptiti den po operaci

Obr.2 - Druh,! den po reoperaci n6 skleslda piijimalakrmivo.Druhf den po reoperacizalala sutura povolovat,pravd6podobne diky temperamentufeny a tahuv horniddstir6nyna lev6stran6a spodniddstina prav6 stran6(obr.2). Oknje rdnyzadalyop6t mirn6nekrotizovat. To naznacovalo, 2e antibiotika spolus lokdlnil6cboum6lyopdt nedostadujici ridineka bakteridlniinfekcese znovu zadhala Siiit.Majitelka tak6uvdd6la,2e u fenydochazipiiv6t5imrozru5enik samovoln6mu 0nikustolice.Bylyprovedeny odb6ry z rdnyna kultivaci(vykultivovdnbeta-hemolytickf stafylokokus a E. colipierostl6 Profeusspp.)a stanovenicitlivosti na antibiotika(smdsbakteriiaProteussp.bylycitlivezitroveipouzena Gentamycin, a to na dva kiiZkyze vSechtestovanyich antibiotik:AMC(Amoxicilin s kys.klavulenovou), Clp (Ciproftoxacin), BAY (Enrofloxacin), PNC (Penicitin), SPt (Spiramycin), CVN (Cefovecin), laboratoibohuZelned6l6citlivostna Metronidazol,tab.1),jednalose tedyo velmirezistentnf mikroorganismy v riin6.Z ranybyltak6provedenodb6rna cytotogick6 vyietieni(uisledek:hlen+++,Leu++, G+ koky+, kvasinky+).Ddle byly provedenyodbery krve na hemokultivaci (r4isledek: 24 a 48 hod.bez z{chfiu bakterii)a vy5etienkrevniobraz(Ery - v5ev norm6,tab.2). Leu,Hb,Hkt,MCV MCHC,Leukogram Medikacebylazm6n6naje5t6pied rnistedkem kuttivace, a to ndsledovn6: Stomorgylbyl vym6n6nza Entizol(metronidazol 10 mg/kg)2x denn6p.o.,Baytrit5% s.c. (5 mg/kg)apokradoVETERI NARSTV1 I IZOIO


-

o, N

q d

-

o,

Citlivost naantibiotika:

AMC

Proteus sp. Beta- hemolltick! stafylokok E coli

WBC- leukocyty

10,3

gigall

RBC- erytrocyty

7,11

tera/l

hemoglobih

175

sll

hematokrit

o,49

MCV

69

fl

MHC

15,2

fmol

MCHC

35,8

g/dl

trombocyty

186

gigall

absolutni

relativni

I 210

0,7

0

0

lymfocyty

i 648

0,16

monocyty

824

0,08

eosinofily

618

0,06

0

0

neutrof.tyie neutrof.segmenty

bazofily

BAY

PNC

SPI

CVN

Toaletar6nya svicenibiolampoubylostejn6jako piedchozi dny.Poosvitubylna ranuaplikovanIntrasitegel,ten bylpiekryt miiZkouBactigras(antiseptick6 krytis chlorhexidinem) a jakosekunddrni krytibyl pouZitMeolin.Krytfriinybyloop6t piipevndno3M ndplasti.Sedm17 a2liin(tchiden po reoperaci bylo pozorovdnovfrazn6 piibliZovdniokraj0ran, pievlddala tvorbagranuladnitkdn6 spolu s epitelizacf(obr.7, sedmli den). O5etieni bylo provad6nostejn6 jako piede5l6 dny, pouzeod desdt6hodne byl Intrasitegel aplikovan pouzena hlub5imista,aby piili5ndtvorbagranuladni tkdn6nebrenila epitelizaci Hemagel. a navdt5iplochybylaplikovan Osm17 den po reoperacibyloukondenopodevanfNorocarpu. V t6 dob6 probihalav nichjen distdtvorba bylyrdnyjiZjen povrchov6, granulacnftkdn6 a zallnala pievaZovatepitelizace.Lokdlni oietiovdnir6nybylot6mdistejn6jakopiedchozidny (postupgelupouzeHemagel). n6 bylna rdnuaplikoviin mistoIntrasite

p.o. (2xdenn625 mg/kg). vdnobylov poddvdniAmoksiklavu Kombinace antibiotikbylazvolenatak,abybylopokrytoco nejv6t5ispektrummoZnfchp0vodcriinfekcevzhledemk charakteru a umfst6nir6ny.V piipad6,2e by nebylodostadujfcf, byla byprovedena zm6nanazdklad64isledk0kultivace. Renabyla omytabetadine,osu5enaa na kaZdouz ran byloaplikovano (Biostimul dervenesvetlobiolampy BS 302)10 minut,pot6byl (Pythiumoligandrum,dnes na okolfr6nyaplikov6nBiomycosin jiZprozttiialaregistrovanyi jakoEcosin), je5te tutoaplikacipak majitelkazopakovala vederdomaa druhyiden bylaaplikace Obr.3 -Tietf den po reoperaci zopakovdna stejnymzp0sobem.Dal5idenvypadalar6navice m6n6stejn6,nekrozajiZddle (obr.3).Op6tbyla nepokradovala provedenahygienardny ied6noubetadine,bylo aplikoviino derven6sv6tlobiolampy10 min.na ob6 rdnya na okoliobou ran a po osvitubyl opdtaplikovdnBiomycosin v roztoku,tuto aplikacipakje5t6majitelkazopakovala vecerdoma.Owrryden po reoperacibylyokrqe rdnyje5t6o n6covzddlen6j5ia r6ny stdlepovlekl6(obr.4).Bylaprovedena toaletardnybetadine, po o5etienibyl aplikovdno sv6tlobiolampy stejnlTm zpfrsobem, na rdnyaplikovdn Hemagela na ndjje5t6piiloZeny kolagenov6 houby(ParasorbResorba),v5e bylo piipevndnondplasti 3M s krytem.Pa\i denpo reoperacibylyoknje rdnyop6tvzddjiZ len6j5ineZpiede5lfden,ale v rdn6bylomoZn6pozorovat prvnizniimky po okrajich tvorbygranuladnf tkiin6a epitelizace jakopiede5lf (obr.5). Rdnybylyo5etienystejnfmzp0sobem den.Sest'iden po reoperacivypadalardnapoprv6l6pe,byla jen mfrn6 povleklSL a zn{mky granulacea epitelizacebyly Obr.4 - etvrt,i den po reoperaci uirazn6j5f(obr.6). VETERINARSTV1 IIZOIO

GEN

++

Hematologie

Leukogram

ctP


M A L AZ V i R A T A E J q

N |! J

U

Obr.5 - Pdt! den po reoperaci

Obr.7 - Sedm,i den po reoperaci

Obr.6 - Sest! den po reoperaci

Obr.8 -Tiindcti den po reoperaci

p! 3x a

o

o a a o a

Dvandcli den po reoperacirdnu o5etiila majitelkasama domapraktickystejnfm zp0sobem,jakii byl aplikovdnv ordinaci.O5etienise li5ilopouzenepouZitfm biolampy. Od tiinAct6ho dne po reoperacibyl vysazenenrofloxacin (obr.8, 13. den),Sestndcfden byl vysazeni meronidazol (obr.9, 16. den)a 18.denAmoksiklav (obr.10,20.den).Osmndc{,dvac6li a dvaadvacdhi den bylardnapouzeoptachovdna betadine a kontinu6lni reZimsvicenibiolampou bylzm6nenna pieru5ovanli. Ndsledn6byla r6napiekrytahydrogelovou ndplastf (Compeed), abynedochiizelo (obr.11, 20. k jejimuvysou5eni den hydrogel V t6 dob6bylardna , obr12,22. denhydrogel). jiZ pln6v poslednifazihojeni,ve f6ziepitelizadni. Hydrogetov6 ndplastbylatietidenpo aplikacilehceodstranitelnd pomoc[ roztokubetadine.Dvacd$ sedmf den po reoperacibyla rdLna fplnd zhojen6jizvoua fenajiZ nemdlaprobl6mys rlnikemstolice(obr.13,27.den).

Diskuse K l6db6 komplikovanfchran, jako byla tato, lze pouZit celou iadu kryti,kter6je tieba volitpodletypu a charakteru rAnyafAze hojeni.V pifpad6,2e je rlna povlekt6anebo je vhodnepouZitv prvn(f6zi hojeninapi. Intnekrotizujici,

T

10

rasitegel, coZ je dn,!amorfnihydroget(bez obsahukonzervadnich latek- parabenri). Hydrogelpodporuje piiroze nf debridementpomoci5etrn6rehydratace a autollTzy. Vytvdii vlhk6 prostiedipro hojenf r1ny a podporujeproces granulace gel byljiZs rlsp6chem a epitelizace.lsls Intrasite pouZitv l6dbdran u kr6lika'6 nebou n6kterfchpt6k0."'1u Intrasitelze 0sp65n6pouZitv prvnfchdvoufdzfchhojen rdny,ale s ndstupemlielit{ze hojenijevhodn6ho postupnd jelikoZv opadn6mpiipad6hroz nahraditjinfm hydrogelem, piili5natvorbagranuladn i tkdne,kterdbr6ni epitelizaci. piipad6byl pouZitHemaget. V popisovan6m Tentopiipravekpiedstavujeop6t kombinacimokr6metodyv kombinacis p0vodnimdeskfmvyndlezem, patentovanym pouZitimst6rickystin6nlich amintr,kter6dokdZfvelmi0cinnd v6zat voln6 kyslikoveradikdlyv ren6.1s,20 lJklzalo se, Ze Hemagelnepodporuje tak siln6 tvorbugranuladnf tkdn6 a r6namohlarychlejiepitelizovat. ProtoZemodernihum6nnimedicfnaaplikujek hojeniran fototerapeuticko u |6dbu'g''z1'" vyu2fuajici polarizovan6 ho sv6tla biolamp,byly schopnostitohotosv6tlapouZityi v tomto piipade.Polarizovan6 komplikovan6m svetlobiolampypronik6do tkdni,kdevyvol6vdl6debnezmdnyv podob6zv1iSe n6 aktivitybun6k,bun6cn6hometabolismua tvorbyliitek

VETERINARSTV1 IIZOIO


Obr.9 - Sestndct! den po reoperaci

Obr.10- Dvacdt! den po reoperaci nezbytnfch pro oslabenf organismus.Zlep5uje vyZivu v oblastipo5kozen6 tk6n6,podporujetvorbukolagenua protizdn6tlivlich ldtek,tim usnadriujehojeni,obnovua zdravy vfvoj bun6ka tkdni.3'e Vzhledemk typu rldinkuje tuto metodu moZn6[sp65n6aplikovatve v5echfdzichhojenir6ny. piiV popsan6mpiipaddbylo hojenirdnyzkomplikovdno jejich potladeni tomnostikvasinek.K byla vyu2itam6nd zn6m6,ale v hum6nnimedicin6vlcene2dvandctlets ilsp6chemaplikovandmetodavyuZivajici houbor4iorganismusPythium oligandrum(obsaZenfv Biomycosinua nyni i v Ecosi- Stramenu)."ou Tentoorganismus se iadfdo if5eChromista pieddl piedstavuje nopila,a diky typu rozmnoZovdni mezi houbamia prvoky.Jeho zpfrsobZivotaspodivdv tom, 2e s4imi vl6knypronik6do bun6kparazila(plisnenebokvasinky) a cerpAz n6ho potiebn6ldtky pro svoji4iZivu. Pythium plisfiouichorganismech krom6parazitismu na patologiclaich produkujetak6 enzymy,a tim zlep5ujesvoji0dinnostv boji protit6mtopatogen0m. Povyderp6niparazitamiz(zklle, propro piirozenlm prostfedim, toZe n6honeni na kter6by se byl schopenadaptovat,a tak uhyne hlady a uvolni prostorpro Dfky tomu se znovuosidlenitzv. norm6lni mikrofl6rou.'6 v humdnnimedicin6pou2fu6pii hojeni chronicklichran a k l6dbdplisriovfchonemocn6ni."-'u VETERINARSTV1 IIZO'IO


t! J P q

= N

rE J

Ur

Obr.11 - Dvacdf! den po reoperaci po aplikaci hydrogelovE ndplasti

p! 3x O

a

a a a O O

Obr.12- Dvacdf! druhf,den po reoperaci pied odstran*nfm hydrogelov1ndplasti Vzhledemk mechanismu ridinkunebyljedinfdirvodtuto metoduneaplikovati v tomtopiipad6.nazvfteti.

ZavEr Na takto komplikovan6m piipadunelzeurdit,kler6z pouZitfchmetodbyla nejd0teZit6j5i a nejpifnosn6j5i v hojenf t6to komplikovan6rdny. Pravd6podobnd v5e dohromady spolus antibiotikypodpoiitohojenfa viistedkembytozhojeni t6to rdnyve velmikrdtk6m6ase(27 dni) bezjaklichkoliv ndsledk0na zdrav(fenky.M0Zev5ak postouZit jako piikladvfznamu piizp0sobov6ni o5etiovdnirdny akluiin(titzi jejihohojenfa volbyantibiotikv t6chtopiipadech. Poddkovdnipatii majitelce fenky Casey za skvdlou spoluprdci a trpdlivost pii tdienf. Bez jeji trp6tiv6 a ob6tav6 spoluprdceby l6iba Asp4Sndnebyta! Literatura: 1.Thomas, S. Functions of a wound dressing. In:Wound manage-

q

ment and dressings.London:pharm press, 1990:9-19. 2. <httpl / cz.hartmann.intolC276665. htm> (cit: 2009-12-12) 3. <http://wvwbiolampa-biostimul.eu/hojeni-ran> (cit: ZOOg-lZ-.t Z\ 4. <hftpl Icz.hartmann.intoI C274453. htm> (cit: 2009-12- 12) 5. <http://www.rany.czltrideni-ran.htm> (cit:2009-12-12)

12

Obr.13 - Dvaciitf

sedm,! den po reoperaci,

ukonienf

l66by

6. Lewis,R.T. SoftTissue Infections.WortdJ Surg 1998; 22(2):146-15 7. Kymplov6,J. Fototerapiea neinvazivnilaseroterapiev deimatoloo Modernifototerapiea laseroterapie,Magnus prahia,20OO;g:122. 8. Kymplovri,J. Fototerapiea neinvazivnilaseroterapiev dermatol gii, Moderni fototerapie a laseroterapie.Magn65; praha 2000;8:1 26. 9. Navrdtil,L., Dylevsklil. Fototerapie- metodickApiirudkapro l6ka ie, MANUS 2001:12. 10. Bihari,1.,Mester,A. R.The biostimulativeeffectof low level lase therapy of long-standingcrural ulcers using helium neon lase heliumneon plus infraredlasers,and noncoherentlight:prelimin ry report of a randomiseddouble-blindcomparativestudy.Lase Therapy1989;1:97-98. 11. <http://www.biotherapy. eu/www/produkVi ndex.php?ru=40> (ci 2010-1-10) 12. Gvozdjdkovd, A. et al. Polarizedlightstimulatesendogenouskoen zyme Q, atocopherol plasma level and improvesmitochondri functions.Mltochondrion, 2005;5:15. 13. <http://www.rany.czlpptlprehled-produktu2_soubory/f rame.htm (cit:2009-12-'12) 1 4 .< h t t p ' ./ I w o u n d . s m i t h - n e p h e w . c o m / u k / p o p u p . a s p 1 Nodeld=555&Hide=True&Tab=> (cit:2OO9-1 2-12) 15 . < h t t p : / / w w w .w o r l d w i d e w o u n d s . c o mI 1 9 9 7/ j u l y l T h om a s Guide/Dress-Select.html)> (cit:2009-12-12) 16. <http://www.worldwidewounds.com/2006/februarv/Cousqu rinary-Lop-Rabbit-Fly-Strike. htmt>(cit: 2OO9-1 2-j 2\ 17. <http://www.Worldwidewounds.com/2003/augusVCbusque Wound-Assessment.html> (cit:2009-12-12) '1 8. <http://wvrrw.worldwidewou nds.com/2003/november/Cousquer/Av Wound-Management-Part-2.htmb (cit 2009-'l2-12l 19. <http://www.hemagel.bizlpriklady_pouziti> (cit:2009-12-12) 20. <http://www.woundbegone.com/faq.php> (cit:2009-12-.,1 2)' 2'1.Navretil, L. et al. Moderni fototerapie'a laseroterapie.praha Manus,2000i227. 22. Monstrey,S., Hoeksema,H., Depuydt,K., Van Maele,G., Van Lan duyt, K., Blondeel,P.The effect of polarizedlight on wound hea ling. EuropJ PlasticSurg 2002;24(8)i317-982. 23. <http://www.zdravcenlra.czlcpslrde/xbcr/zclFarmakoterapie-g-

(cit2009-12-1

24. Mencl,K. Piirodou proti Derma2001;1:8-12. 25. Mencl,K., Klime5,R. Unikdtnyobjav napom62eodstrdneniuples ni, atopick6hoekz6mu a lupienky?Slovenskdlek6rska komora - Sekcia klinickejmikrobiol6gie,Slovenskdspolodnost klinicke mikrobiol6gieSLS, l. diskusn6f6rum klinickejmikrobiol6gie,u'spo riadan6ako Vl. odborn6konferenciaSKM SLK a XL. dni kliniike mikrobiol6gie SSKM SLS, 17.-19.6. 2005. 26. <http://www. pythium.eu/cs/> (cit:2009-12-12)

Adresaautora MVDr.MartinaNa6eradsk Veterin6rniordinace Krymskii23 10100 Praha10

VETERINARSTV1 IIZOIO


M A L Az v i n A r A N lD

Progresivn f fototerapie Fotonyx r novinkaneienproveterindrni praxi

.D

Modernifototerapie

piednostemmetodyFotonyxpatifpienick6pouZiti.K nejvdt5im jah.ichkoli dev5fmabsence neZ6doucich vedlej5ich ridink0a riziL6debryich0dink0sv6tlavyu2(v6, celd iada obor&soudasn6 ka pied6vkov6nf pii zachovan6 vysok6terapeutick6 rldinnosti. veterin6rnfi humdnnimediciny.Modernffototerapievyulivdt Syst6myBiostimulvyul(valicimetoduFotonyxnabizejijednoprostiednic- duchouaplikacia otvira1itak rizn6 formysv6tla,piedev5imv5akpolarizovan6, zcelanov6moZnosti v l6db6i pretvim laser0a biolamp,a nepolarizovan6, napi.v podobdUV vencicel6iadyonemocn6nf. MetodaFotonyxryl<azu1e, takjako a infralamp.Terapeutick6 vyulil( polarizovan6ho protizdn6tliui sv6tladosahuje b6Zn6laserov6 systemy, analgeticlgi a biostimuladpodlecel6iadyodborn'ichstudiioprotisv6tlunepolarizovan6muni efekt,kteqije ov5emdi(y jedinednlima odli5nfmfyzik6lnim vfrazndvy55iefektivitu a jeho uZitije [sp65n6t6m6ive v5ech charakteristikdm metodyFotonyxiddovdvy55i. oblastechmediciny(viznapi.Fenyoet al,.,2002).

Progresivn i fototerapie Fotonyx Soudasn6metodyfototerapiepiind5ejido v6t5inymedicfns$ich obort moZnostefektivn6ie5itcelouiaduakutnichi chroniclgTch obtiZi,kter6vykazulini25ireaktivitu na b6Zn6pouZilvan6 postupy.Polarizovan6 svdtloo vhodn;ichvlnor4ichd6lkdchpak postupyrapidn6urychlitproces m0Zeve srovndnis klasickrimi (viznapi.Bihari,Mester,1991). hojenia regenerace V klinick6oraxise v5aksetkdvdme s n6kolikaomezenimi. Klasick6biolampy, kter6nejdast6ji vyuZivajf halogenov6 zdroye sv6tla, vykazulijednakniZ5iefektivitui dildfkomplikace pii aplikaci. Napiikladvysok6zahi(vdnisv6teln6hozdrojevede k produkci neZddouciho tepla,kter6mrjZeomezitjejichpouZitiu n6kteryich Velkoupiednostisyst6m&Biostimuljejejichaplikadnibezpedstav0(napi.zdn6tliv6stavy)a tak6 sniZujemoZnostipouZitv6ni nost,a to jak proo5etiovanou, tak po o5etiujiciosobu.VyuZiivdni (nutndpiestdvkypii aplikaci). pifstrojenevyZaduje Zddndzuld5tnfbezpednostni opatieninebo Laserovdsyst6myvykazuj(oproti biolampdm4iraznd vy55i Skolenf. je velmijednoduch6, Za5koleni k prdcis piistrojem dasoefektivitu, na druhoustranujejichpouZitije omezenopiisnlimi v6 nendrodn6. jsoucertifikovdny V5echnysyst6myBiostimul pro podmfnkami. hygieniclgimi a manipuladnimi PouZitilaseruje tak6 pouZitive zdravotnictvf v cel6Evropsk6unii. moZn6pouzeu n6kteryich indikacfa jetiebaanaiovalmoZn6ter- Dfky Sirok6muspektru pouZitimetody Fotonyx,nachfuej( pacienta. mick6po5kozeni syst6myBiostimuluplatn6niv mnohamedicinskrjch oborech, Tutosituaciie5inejmodern6j5i metodatzv.progresivni fototera- zejm6nav dermatologii, rehabilitaci, revmatologii, sporartopedii, pie Fotonyx. Tatometodakombinujeabsolutnibezpednost bio- tovni medicln6,praktick6ml6kaistvi,pediatrii,ORL, chirurgii lamps efektivitou laseroujchsyst6m0.MetodavyuZlviijakozdroj a plastick6 gynekologii chirurgii, a porodnictvf, lSzefistvf apod. sv6tlavysocesvitiv6LEDdiodys dervenlimquasimonochroma- Aplikacesyst6m&Biostimul v klinick6pras<i vychtz(z cel6rady tickyim sv6tlemo vlnov6d6lce626nm azfyzik1lnihohlediskase odbornlichstudii o l6debn6mvyuZitipolarizovan6ho sv6tla, piisn6kontrolovan6 tak blftf svdtlulaserov6mu. Specifick6, fyzi- a zdroveije kontinu6ln6 ov6iov6naiadouklinichichi experimenkdlni charakteristiky sv6tla generovan6hoa modifikovan6hotdlnichstudiiprovedenfchuniveaitniminebov6dec(imicentry metodouFotonyx,tak pronikdpodlecharakterutk6n6 a2 do v eesk6 republicei zahranidi(Akademiev6d e R, 1. l6kaisk6 hloubkyndkolikacentimetr0. p0sobenimaKivova- fakulta UniverzityKarlovya V5eobecndfakultni nemocnice Sekunddrnim nlichtransmiter0 pozorujeme a signdlnichlatek zm6nyv hloub- v Praze,L6kaisk6fakultaUniveaityKomensk6ho v Bratislavd, - Oslo). ce iddov6v6t5f.Terapeutickd efeKivitametodyFotonyxje klinic- Akademiev6dSR,Neuroprogress ky a experimentdln6 ov6ienaod frovn6 povrchut6la aZ do Syst6my Biostimulvyul(valici metody Fotonyx piedstawji hloubky n6kolikacentimetr0(Geyer et al., 2005), piidemZ z hlediskajejich neinvazivnosti, snadn6 aplikacea obsluhy, k vyrazn'fmspecifichlimbiochemiclgim zm6n6m nedochdzi rychl6hondstupuridinku,Sirok6hospeKraindikacia moZnosti pouzelok6ln6v mist6aplikace,ale tak6na frovni cel6hoorga- kombinaces jinfmi metodamipro l6dbuv domdcimi klinick6m nismu(viznapi.:Fenyoetal.,2OO2, prostiediide6lnivolbu. 2005). Gvozdlikovd, MetodaFotonyxgenerujesv6tlostuden6.To je terapeuticky velmiv12namn6,napiikladpii l6db6zdn6trl.Diky nekoherentPhDr.Radek Pt66ekPh.D..MBA. nostisv6tlanejsouzapotiebispeciiilnibezpednostni a hygienicMgr.Hanaxuierovi k6 podminlq. Biotherapy MetoduFotonyxjako prvni na sv6t6vyul(va1isyst6myBiostiwww.biotherapy.eu,e-mail: info@biotherapy.eu mul,kter6jsouurdenyjak proindividu6lnf, tak specializovan6 kliInfolinka:(+42017n 724 335

vrrrnruARsrvt tlzoto

13

Veterinarstvo  
Veterinarstvo  

Clanok o lieceni biostimulom vo veterine