Page 1


เรื่อง /ภาพ : กองบรรณาธิการ

14 travelplus @ thailand


ภูเก็ต

ไขมุกแหงอันดามัน

ภูเก็ตเปนศูนยกลางการทองเที่ยวในนานน้ำทะเลอันดามัน ไมวาจะเปนการดำน้ำ ดูปะการังเลนน้ำตามแนว หาดทราย การตกปลาชม ธรรมชาติปา เขาและโขดหินบนเกาะภูเก็ต ไดชื่อวาเปน ไขมุกแหงอันดามันเมืองทองเที่ยว ที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก ในดานความสวยงาม ของทิวทัศน และหาดทราย น้ำทะเลสีฟา ใสพรอมดวยสิง่ อำนวยความสะดวก ทางการทองเทีย่ ว ครบครัน เปนเกาะใหญทส่ี ดุ ของประเทศไทย มีฐานะเปนจังหวัดหนึง่ ในภาคใต ตัง้ อยูท างชายฝง ทะเลตะวันตก ของประเทศไทยในนานน้ำทะเลอันดามัน

travelplus 15 @ thailand




เปนรานอาหารสไตลสวนนานาชาติ เนนคอนเ ป็ ต ภายในรานจะตกแตงแบบ บานชนบทในตางประเทศ มีมมุ สวย ให า ยรูปมากมาย ทางราน ไดจดั โ นคุกกีร้ นั เพือ่ เอาใจนอง หนู ไดสนุกสนานอยางเต็มที่ เมนู อาหารของรานนัน้ มีครบแทบจะทุกสัญชาติ ทัง้ ไทย จีน ฝรัง่ เยอรมัน อิตาเลียน และฟวชัน่ สวนเมนูยอดนิยมทีท่ า นไมควรพลาด ไมวา จะเปนขาหมูเยอรมันแบบดัง้ เดิม โ่ี ครงหมูบารบคี วิ พิ า อรอยเหาะ หรืแ ลมอนแ บ ตบทายดวยเครื่องดื่มเย็น ชื่นใจที่มีใหเลือก หลากหลาย เราขอพาทุกทานดืม่ ด่ำกับบรรยากาศ และรสชาติของ อาหารไปพรอมกันทามกลางสายลมเย็นทีพ่ ดั โชย เพือ่ ใหไดสมั สั ทีเ่ หมือนจริงราวกับหลงไปอยูใ นหมูบ า นเล็ก อีก กี โลกหนึง่ โดย ทีไ่ มตอ งขามน้ำขามทะเลบินไปทีไ่ หน ชัว่ โมงนี้ ไดพสิ จู นตวั เองแลววาเปน รานอาหารยอดนิยม ที่ คู นตางหลัง่ ไหลมาจากทุกสารทิศ โดยเ พาะ ในชวงวันหยุดสุดสัปดาห เพือ่ มา า ยรูป ชมวิว แลวรวมรับประทาน อาหารกันอยางอิม่ หนำสำราญกันทัง้ ครอบครัว หากตองการจะเลีย้ ง รับรองหรือสังสรรคในโอกาสพิเศ ก็สามาร ติดตอจองลวงหนาได

52 travelplus @ thailand


travelplus 53 @ thailand


 

TomTom Runner Cardio

นา ิกาเพื่อสุขภาพเอาใจคนรักการวิ่งแสดงรายละเอียด ระบบการทำงานภายในรางกาย ชวยให ูสวมใสปรับปรุงการวิ่งใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงได คิดคนนา ิกาอัจ ริยะที่มีชื่อวา ออกมาเอาใจ ูมีใจรักในการวิ่งเปน พิเศ เพราะตัวนา ิกาจะแสดงรายละเอียด ลการออกกำลัง และชวยให ูใชปรับปรุงการวิ่ง ใหดีขึ้น

Xperia™TMZ2 สุดยอดกลอง า ยภาพและกลองวิดโี อระดับโลกในสมารทโฟน กันน้ำ เ พาะ ที่สุดของ เทานั้นที่ทำใหคุ เขาใกลประสบการ  ทีส่ มจริง พิกเ ลมากกวาเดิม เ นเ อรทใ่ี หญกวา ลลัพธอนั นาทึง่ วิดโี อ คมชัดกวา ึงสี่เทา

Samsung Galaxy Tab 4 7.0 แจงเกิดแลวสำหรับ ัม ุง แกเล็ก ี่ แท็บ แท็บเล็ต ระบบป ิบัติการแอนดรอยด ควอดคอรรุนใหม ลาสุด ครัง้ นีจ้ ดั เต็ม ขนาดหนาจอให ใู ชระดับกลางหรือ เลือกไดเสรีทง้ั และ นิว้ กลองความละเอียด ลานพิกเ ลพรอมกลองหนา ความละเอียด ลานพิกเ ลเพื่อให ูใชทำวิดีโอแชต ตัวเครื่องมีใหเลือกหนากาก สีคือดำหรือขาว

Samsung Gear Fit เปนอุปกร  สุดวาวและเปดราคามาแบบกระชากใจ เลนเอาอุปกร  แนวเดียวกันที่ออกมากอนหนานี้จืดชืดไปเลย เพราะ มาพรอมหนาจอ โคงและมา พรอมเ ็นเ อรวัดอัตราการ เตนหัวใจ เหมาะสำหรับการออกกำลังกาย และความสะดวกสบาย ในการเชื่อมตอกับโทรศัพทมือ ือ รวมทั้งยังกันน้ำและฝุนละออง มาตราฐาน อีกดวย

54 travelplus @ thailand




เรื่อง /ภาพ : กองบรรณาธิการ

ÊÕÊѹÂÒÁ¤èӤ׹

·Õè¹Õè...»†ÒµÍ§

เที่ยวปาตองในชวงเวลากลางวันกันมาหลายครั้งแลว แต บรรยากาศตอนกลางคืนยังไมเคยลงไปเดินลุยใหเห็นกันจะ เสียที อยางมากก็เพียงแคนั่งร านเพื่อเดินทางกลับตัวเมืองภูเก็ต หลังจาก ทีม่ าเลนน้ำทีห่ าด ปาตองจนมืดค่ำ ทีน่ เ่ี ห็นมีคนพูดกันนักวา ไมตา งอะไร กับพัทยา มีทั้งบารเหลาบารเบียร เพียงแตวาที่นี่อาจจะไมคึกคักเทา พัทยา และ ทู จ่ี ะมาใชบริการในยามราตรี จะมีแตนกั ทองเทีย่ วตางชาติ ทั้งนั้น โดยเ พาะพวกยุโรปและอเมริกา นักทองเที่ยวชาวเอเชียรูสึก วาจะไมคอยออกมาใชบริการกันมากนัก รสนิยมในการทองเที่ยวอาจ แตกตางกันก็เปนได เที่ยวทริปนี้เลยตองออกจากที่กันตอนเย็น เก็บ ภาพทะเลภูเก็ตในยามเย็นเพื่อรอเวลากอนที่จะไปตะลุย ายภาพหาด ปาตองในตอนกลางคืน ปราก วาพอใกลคำ่ ตลอดแนวชายหาดปาตอง เริม่ เปดไฟ จึงมองเห็นสีสนั เปนไฟระยิบระยับยาวตลอดแนวหาด เปนภาพ ที่ไมเคยเห็นมากอน และคิดวานักทองเที่ยวที่เคยเที่ยวปาตองคงนอย คนนักที่จะเห็นภาพที่วานี้ เพราะ ตองไปตั้งหลักบนเชิงเขาแลวตองรอ 62 travelplus @ thailand


เวลาจนค่ำ จึงไดเห็นภาพปาตองยามราตรีที่มีแสงไฟตลอดแนวฝง หลังจากที่เริ่มมืดแลวจึงขับร ไปเขาไปในปาตอง เพื่อ ายภาพตามที่ ตั้งใจไว และไดภาพในแงมุมตาง เปนภาพสะทอนใหเห็นปาตองใน ยามราตรี ทีม่ บี รรยากาศแหงสีสนั เปนเมืองทีม่ เี สนหส ำหรับนักทองเทีย่ ว และเปนแหลงรายไดจากการทองเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดภูเก็ต หากใครมาเทีย่ วภูเก็ต ลองหาเวลามาชมพระอาทิตยตกทีห่ าด ปาตอง และออกเดินเลนชมเมืองปาตองในยามราตรี ก็จะไดรูไดเห็น บรรยากาศของเมืองทองเทีย่ วทีน่ า ตืน่ ตาไมนอ ยเลยทีเดียว หากใครเปน นักทองราตรีอยางแทจริง หาดปาตองยามค่ำคืนเปนอีกส านที่หนึ่งที่ ไมควรพลาดเปนอยางยิ่ง หาดปาตองยามค่ำคืนมี นนสายหนึ่ง ทีเ่ ปนทีน่ ยิ มของนักทองราตรีเปนอยางมาก นัน้ คือ 'ซอยบางลาปาตอง” ในข ะที่พระอาทิตยลับขอบฟาลง นนสายนี้จะ ูกตื่นขึ้น พรอมกับแสงสี ที่ดูจะสนุกสนานเปนอยางมาก เกือบทั้งหมดของ นน สายบางลานี้ จะมี ับและบาร หรือบารเบียรเปนจำนวนมาก และนั้น คือดูจะไมเหมาะสำหรับ นักทองราตรีแบบครอบครัวเทาไรนัก แตนอก เหนือจาก นนแหงแสงสีที่ไมเคยลับในยามค่ำคืนนี้ ในบริเว ใกลกัน ยังมีกจิ กรรมประเภทแสดงโชว ใหทา นไดสำ สั อีกเชนกัน 'ไซมอนคาบาเร' ก็เปนทีน่ ยิ มของนักทองเทีย่ วชาวตางชาติไมแพส านทีเ่ ยีย่ มชมหรือแสดง โชวอื่น ในภูเก็ตเชนกัน ภายในการแสดงโชวของไ มอนคาบาเร ทาน จะพบกับการแสดงโชวที่หลากหลายสวยสดงดงามจากสาวประเภทสอง ที่นาตื่นตายิ่งนัก หาดปาตองยามค่ำนับเปนอีกหนึ่งส านที่ ที่นักทอง ราตรีไมควรพลาดเปนอยางยิ่ง travelplus 63 @ thailand


  เอา น ม บ ปร ม นมอบ  งเ ลา บเครอง มเยน นราคา บาย ร เปา ลาน ค ร

ต เ ยง ม

ตอนรับ มั เมอรนก้ี บั โปรโมชัน่ คลายรอนใหกบั นักดืม่ ทัง้ หลาย ื้อ แ ม เบียรสด เบียรสิงห ชวงเวลา น ใหคอเบียรดื่มคลายรอน ในราคาสบาย กระเปา พรอมกับหลากหลายเมนูอาหารแสนอรอยใหทานไดเลือกลิ้มลอง และยังเอาใจทานที่ชื่นชอบ ค็อกเทลกับ ชวงเวลา น ราคาเพียง บาท สุทธิกบั ทุกเมนูคอ็ กเทล ที่ ลานดี สแควร ลานกลางแจงดานหนาโรงแรมดุสติ ดีทู เชียงใหม พรอมกันนี้ ทานจะไดพบกับการแสดงลีลาการโชวโยนขวดจากบารเทนเดอรมอื รางวัล และวงดนตรีสดทีไ่ ม ำ้ แบบ ใคร อนคลายไปกับสายลมยามเย็นภายใตทองฟาที่สดใสของเมืองเชียงใหม เปดบริการตั้งแตเวลา น น ที่ดี สแควร

ปร รง รบซมเมอร ล คาอรอย

ซอ

ฝายการตลาด บริ ทั ทริปเปลที บรอดแบนด จำกัด มหาชน รวมกับกาแฟ จัดโปรโมชัน่ สุดพิเศ รับหนารอนสำหรับลูกคา เทานัน้ ชวนมาสัม สั ความอรอย หอมกรุน ของกาแฟ รอน เย็น ปน และอีกหลากหลายเมนู ในราคาพิเศ เมือ่ อ้ื เครือ่ งดืม่ ชนิดใดก็ได แกว รับฟรี อีก แกว นอกจากจะไดลิ้มรสความอรอยแลว ยัง ื้อไดในราคาคุมสุด ทุกวัน เพียงลูกคา นำคูปองที่แทรกไปพรอมใบแจงคาบริการแสดงที่ราน กวา สาขา ที่รวมรายการ ไดตั้งแตวันนี้ กรก าคม ลูกคา สามาร ติดตาม รายละเอียดเงื่อนไข หรือตรวจสอบเพิ่มเติมสิทธิประโยชนอื่น ไดที่ หรือ โทร

มา อ เต อมาร เ ต

โรงแรมอมารี ภูเก็ต นำเสนอโปรโมชั่นสุดพิเศ สำหรับเดือน พ ภาคมนี้ดวย วากิวโทมา ็อกสเต็ก ึ่งนำเขาเนื้อวากิวมาจากประเทศออสเตรเลีย ดวยความนุมของเนื้อ วากิว ที่มีจุดเดนพิเศ ตรงที่มีไขมันแทรกอยูในเนื้อคลายกับลายหินออน เสิรฟพรอม อส มาเดรา หรือ อสเปปเปอรคอรน และเครื่องเคียงสองชนิดดวยกัน ทำใหไดรสชาติที่หวาน นุมละมุนลิ้น อิ่มอรอยกับสเต็กขนาดยัก ดวยราคาเพียง บาท โปรโมชั่นนี้พรอมให บริการ หองอาหารลากริตตา ตั้งแตวันที่ ึง พ ภาคม ขอกำหนด และ เงือ่ นไขของโปรโมชัน่ อาจมีการเปลีย่ นแปลงโดยไมแจงใหทราบลวงหนา ลากริตตา เปดบริการ เปนประจำทุกวัน ตัง้ แตเวลา โมงเชา งึ เทีย่ งคืน

64 travelplus @ thailand

ปร ม น เมน ยอ อา าร า ค น ”

โปรโมชั่น เมนูสุดยอดอาหาร ขาวควินัว วันที่ พ ภาคม หองอาหารจีนเฟย ยาโรงแรม เรเน องส กรุงเทพ ราชประสงค เชฟชื่อดัง เหลียง ชิง อยไดรังสรรคสุดยอด เมนูจาก ขาวควินวั อาทิ ขาวควินวั นึง่ กุง แมนำ้ ไขขาว ุปควินัวหอยเชลล อกไกโด พุดดิ้งเตาหูงาดำใสขาว ควินวั ราคาเริม่ ตนที่ บาท ขาวควินวั เปน ใน อาหารเสริมกลามเนื้อมีไขมันต่ำและใหโปรตีนสมบูร  มีกรดอะมิโนจำเปน ึง ชนิด มีไฟเบอรมากกวาขาว กลอง ึงสองเทา มีธาตุเหล็ก โพแทสเ ียม และไขมัน ทีเ่ ปนประโยชน แ มคารโบไ เดรตต่ำ ไมใหระดับน้ำตาล ในเลือดสูงขึ้น ลิ้มลองสุดยอดอาหาร


ราศีมังกร 16 มกราคม - 12 กุมภาพันธ ราศีมังกรถือวาคอนขางเหนื่อย คนอื่นเขาวางเเผนไปเที่ยวเเต คุณตองมานัง่ หลังขดหลังเเข็งทำงาน พึง่ พาใครลำบากยากเข็ญ งานเยอะขึ้น แตเงินเดือนเทาเดิม รูสึกเซ็งๆเบื่อๆ

ราศีกุมภ 13 กุภาพันธ - 13 มีนาคม

ราศีกรกฎ 15 กรกฎาคม - 16 สิงหาคม

จิตใจแปรปราวนจนคนรอบขางเริ่มกลัว การงานขาดความ สม่ำเสมอ ตองใจเย็นขึ้นมีคนใจดีคอยเกื้อหนุนเเตขึ้นอยูกับ ตนเองวาเต็มรอยเเคไหน

ราศีสิงห 17 สิงหาคม - 16 กันยายน

มีเรื่องหงุดหงิดและตองระวังอุบัติเหตุสิ้นเปลืองเงินไปกับยาน พาหนะคารักษาพยาบาล ความรักไมคอ ยมีเวลาใหกนั แถมยังขี้ นอยใจ ใหมองโลกในแงดบี า ง

มีการงานรากฐานที่แข็งแรงมั่งคงดี เเตจะเริ่มคนพบเสนทาง ใหม เงินเขามือมาสม่ำเสมอ เเตจะใชจายสุรุยสราย หากตอง การติดตอกูเงิน ถาเอกสารพรอมก็ไดทันที

ราศีมีน 14 มีนาคม - 13 เมษายน

ราศีกันย 17 กันยายน - 16 ตุลาคม

จะมีดวงในการโยกยายเดินทาง การงานมีการเปลี่ยนแปลงทั้ง ป จะตองตัดสิ้นใจอยางเด็ดขาดมีโอกาสดีแตตองนอบนอม ถอมตน เพราะกำลังโดนคูแขงกลั่นแกลง

มีอารมณขน้ึ ๆลงๆเดีย๋ วสงบเดีย๋ วรอน พยายามเขาวัดเอาธรรมะ เขาขม การงานใหลดความถือดีลงบางความสามารถทวมทน อยูแลวเพียงแตคนอื่นยังมองคุณในแงลบอยู

ราศีเมษ 13 เมษายน - 13พฤษภาคม

ราศีตุลย 17 ตุลาคม - 15 พฤษจิกายน

ราศีพฤษภ 14 พฤษภาคม -13 มิถุนายน

ราศีพิจิก 16 พฤษจิกายน - 15 ธันวาคม

ราศีเมถุน 14 มิถุนายน - 14 กรกฎาคม

ราศีธนู 16 ธันวาคม -15 มกราคม

มีเรื่องไมสบายใจ อึดอัดอยูคนเดียว ทำงานตองรูจักอดทน เเละรอจังหวะ เขานอกออกในบาง ถึงจะมีโอกาสกาวหนา ถามั่วเฉยก็จะถูกแยงความดีความชอบ

จะมีเรื่องตองคิดตัดสินใจเสมอซึ่งสวนใหญจะคิดไมตก คน อยูไกลหรือหางหายไปนานจะกลับมาเยือน งานวุนวายเเต จะมีคนชวยเหลือเเบงเบา ทำธุรกิจสวนตัวราบรื่นผานฉลุย

มีโปรแกรมทองเที่ยว เดินทางไกล การงานราบรื่นดี ไดเจอ สิ่งใหมๆ แตอยาลืมวาผูใหญมีบทบาทสำคัญทำตัวนอบนอม เขาไว ทำใหผลงานมีชื่อเสียงมากกวาเกา

0-2971-4791

66 travelplus @ thailand

เริ่มมีเเนวคิดเปนผูใหญทั้งเรื่องงานเรื่องเงินใครที่อยากเปลี่ยน งาน จะมีคนหยิบยื่นโอกาสให แตตองรีบควาเพราะถาชาอด แน เหมาะกับงานที่ใชเเนวคิดสรางสรรค ชวงนี้ไอเดียดีมาก เรื่องความรักแสนหวานฉ่ำ แตก็ยังแอบไปโปรยเสนหอยูบาง งานที่เคยทำคนเดียวจะมีคนมาเเบงเบาและจะมีคนเสนองาน พิเศษเขามา เปนการเปดโอกาสคุณอยางดี การงานจะดีขึ้นเรื่อยๆ หากเจานายใหโอกาสก็รีบลอง อยาได ปฏิเสธรับรองรุงเเน มีดวงไดเดินทางไปตางประเทศ การเงิน คลองตัว ราบรื่น มีความสุขดี


Travel plus may 2014 1  
Travel plus may 2014 1  

Travel plus may 2014

Advertisement