Page 1




เมนูพิเศษล็อปสเตอรและปู หองอาหารศิลาดล โรงแรมสุโขทัย กรุงเทพฯ 9 -31 ธันวาคม 2556 เชฟจำลอง ปวไธสงค หรือเชฟจิมมี่ และทีมเชฟแหงหองอาหารศิลาดล บรรจงรังสรรคเมนูพเิ ศษตลอดเดือนธันวาคมนี้ โดยเชฟจิมมีไ่ ดคดั เลือกวัตถุดบิ อาหารทะเลชัน้ เลิศทัง้ ล็อปสเตอรและปูสดเนือ้ แนน ปรุงเขากับเมนูตำหรับไทยแท รสจัดจาน และตกแตงจานอาหารอยางประณีตสวยงาม พรอมใหบริการทั้งมื้อ กลางวันและมื้อค่ำ ระหวางวันที่ 9 -31 ธันวาคม 2556 หองอาหารศิลาดล เปดบริการทุกวัน มือ้ กลางวัน เวลา 12.00 - 15.00 น. และมื้อค่ำ เวลา 18.30 - 23.00 น. สนใจสอบถามรายละเอียดหรือสำรองทีน่ ง่ั ลวงหนาไดท่ี โทร. 0 2344 8888 หรืออีเมลล promotions@sukhothai.com

อบอุนกับวันครอบครัวแสนพิเศษ โรงแรมฮอลิเดย อินน กรุงเทพ สุขุมวิท 22 โปรโมชั่น บุฟเฟตบรันชอาหารนานาชาติแสนอรอย และอาหารทะเลสดๆ สำหรับวันพอปนี้ ที่หองอาหารซีตา คาเฟ โรงแรมฮอลิเดย อินน กรุงเทพ สุขุมวิท 22 บรันชเริ่มตนเวลา 11.30 น. - 15.00 น. ราคาทานละ 499++ บาท รวมเครื่องดื่มไรแอลกอฮอล เด็กอายุ 6-12 ป ราคา 249++ บาท สำรองทีน่ ง่ั โทร 02 683 4888 คนพบประสบการณประทับใจ ไมรูลืม ที่รอใหคุณสัมผัส ณ เลอ เมอริเดียน เขาหลัก บีช รีสอรท แอนด สปา ดวยขอเสนอสุดพิเศษ เปดประสบการณบนเกาะสวรรค หาดทรายสวยที่เขาหลักโดยจองวันนี้ เพื่อเขาพักไดจนถึง 31 มีนาคม 2557 ซึ่งประหยัดไดถึง 50% เลอ เมอริเดียน เขาหลัก บีช แอนด สปา รีสอรท ขอเชิญนักทองเทีย่ วเปดประสบการณสมั ผัสความงดงามแหงทะเลอันดามัน ดวยโปรโมชัน่ พิเศษ Great Holiday Sale ที่มอบขอเสนอที่พักในอัตราพิเศษ เริ่มตนที่ 5,600 +++ บาท รวมอาหารเชาสำหรับ 2 ทาน เริ่มจองไดตั้งแตวันนี้ จนถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และเขาพักไดจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2557

92 travelplus @ thailand


แพ็คเกจหองพัก Festive Season Package ตอนรับเทศกาล แหงความสุข ที่ โรงแรมแอมบาสซาเดอร กรุงเทพฯ โรงแรมแอมบาสซาเดอร กรุงเทพฯ สุขุมวิท 11 มอบ ความสุขตอนรับเทศกาลสุดหรรษา คริสตมาส - ปใหม ดวยโปรโมชัน่ แพ็คเกจหองพักราคาพิเศษ พักผอนภายในหองพักสไตลโมเดิรน คลาสสิค แสนสบาย พรัง่ พรอมดวยสิง่ อำนวยความสะดวกครบครัน สำรองหองพัก วันนี้ - 20 ธันวาคม 2556 เขาพักระหวาง 20 ธันวาคม 2556 - 5 มกราคม 2557 แพ็คเกจนี้รวมสิทธิพิเศษ ตางๆ อาทิ… -อาหารเชาที่แอม คาเฟ สำหรับ 2 ทาน -บัตรโดยสารรถไฟฟา (บีทีเอส) ประเภท 1 วัน สำหรับ 2 ทาน -บริการฟรี! นวดเทา 1 ชั่วโมง สำหรับ 2 ทาน ที่ … Sabai Hand & Foot Massage -สวนลด 20% สำหรับอาหาร และเครื่องดื่ม ที่… ทุกหองอาหารของโรงแรม -สวนลด 20% สำหรับบริการสปา และสวนลด 50% สำหรับ “แพ็คเกจสปา” ที่…เดอะ สปา -ใชบริการยิมเนเซี่ยม ฟรี! ที่…ศูนยสุขภาพ -บริการฟรี! อินเตอรเน็ต WI FI ราคาเริ่มตน หองพักซูพีเรีย (หองพักเดี่ยว / คู) 2,500 ++บาท / คืน (รวมอาหารเชา) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดตอฝายสำรอง หองพัก โทร. 0 -2254 - 0444 ตอ 1220 - 4 โรงแรมแอมบาสซาเดอร กรุงเทพฯ 171 สุขมุ วิท 11 กรุงเทพฯ 10110 E-mail : rsvbkk@amtel.co.th , salesbkk@amtel.co.th www.amtel.co.th

บลู เอเลเฟนท รังสรรคตำรับอาหารไทย “รัตนโกสินทร” ตอนรับเทศกาล ปใหม มาสเตอรเชฟนูรอ โซะมณี สเต็ปเป แหงบลู เอเลเฟนท เตรียมนำ สูตรอาหารไทยแทมาปรับและรังสรรคเปนรายการอาหารพิเศษ “รัตนโกสินทร” เพื่อตอนรับเทศกาลปใหมในวันที่ 31 ธันวาคม 2556 รายการอาหาร “รัตนโกสินทร” นี้ จะประกอบไปดวยตำรับ อาหารทีห่ ารับประทานไดยากในยุคสมัยนี้ อาทิ แตงเมลอนโครงการหลวง ปลาแหง ชอทิพยกุงล็อบสเตอร กุงน้ำจันทร แกงนพเกาไกฟาโครงการ หลวง รับประทานคูก บั ขาวสมุนไพรสามสี เปนตน พรอมดืม่ ด่ำบรรยากาศ ไปกับเสียงเพลงจากการบรรเลงของวงทรีโอ ที่จะมาขับกลอมบทเพลง ไพเราะ ตลอดค่ำคืน สลับกับดีเจ ที่จะมาเพิ่มสีสันและสรางความสนุก สนานและความประทับใจเพื่อเปนการตอนรับปใหมในราคา 3,850++ บาทตอทาน หรือ 4,450++ บาท ตอทานรวม แชมเปญ 1 แกว นอกจากนี้ แขกที่มารับประทานอาหารทุกทานยังมีโอกาสได รวมลุนรางวัลบัตรโดยสารไป-กลับ กรุงเทพฯ-ภูเก็ต 2 รางวัลจากสาย การบินไทยสไมล พรอมที่พัก 2 คืน ณ เซ็นทารา แกรนด บีช รีสอรท จังหวัดภูเก็ต สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสำรองโตะไดที่ คุณปทมา โรงเรียนสอนทำอาหารและภัตตาคารบลู เอเลเฟนท กรุงเทพฯ โทร. 0-2673-9353-8 หรือ อีเมล cooking.school@blueelephant.com

ค่ำคืนของคนรักชีสและไวน ที่ ซัมบาล บาร แอนด กริลล ณ โรงแรม รอยัล ออคิด เชอราตัน โรงแรม รอยัล ออคิด เชอราตัน เอาใจคนรักชีสและไวน ดวยอีเวนทสดุ พิเศษ “ชีสและไวน” ตอเนือ่ งมาจากโปรแกรมไวนของเชอราตัน ทัว่ โลก (Social Hour) โดยจัดขึน้ ในทุกคืนวันศุกรท่ี 3 ของเดือน หลีกหนีความวุน วายจากภายนอกมาดืม่ ด่ำไวนและชีสทีห่ อ งอาหาร บรรยากาศทันสมัยริมแมนำ้ เจาพระยา “ซัมบาล บาร แอนด กริลล” ณ โรงแรม รอยัล ออคิด เชอราตัน ขอเชิญแฟนพันธแทชสี และไวน มาสัมผัสรสนุม ละมุน ลิน้ ของไวนชน้ั นำจากแอฟริกาใต อาทิ Two Oceans Chardonnay และ Two Oceans Cabernet Sauvignon Merlot ในงาน “ชีสและไวน” ราตรีทจ่ี ะให คุณไดเพลิดเพลินไปกับไวนและชีสชัน้ เลิศนานาชนิด ราคาเพียง 599 บาท++ ตอทาน สำหรับเครือ่ งดืม่ ไวนไมอน้ั และชีสหลากชนิดชัน้ เยีย่ ม เติมเต็มสีสนั ใหคำ่ คืนวันศุกรของคุณกับชีสและไวน พรอมชมบรรยากาศ สุดโรแมนติกริมแมนำ้ เจาพระยา ไมวา คุณจะมองหาจุดพักผอนและชืน่ ชม เสนหข องแมนำ้ เจาพระยาหรือหาเครือ่ งดืม่ อุน เครือ่ งกอนงานปารตใ้ี นคืนวันศุกร คละเคลาเสียงเพลงจากดีเจทีพ่ รอมเติมสีสนั ความสนุกใหคำ่ คืนของคุณ พบ กันวันศุกรท่ี 20 ธันวาคม 2556 ตัง้ แตเวลา 18.30น. -20.30น. บริการเรือรับ สงจากสถานีรถไฟฟาสะพานตากสินถึงโรงแรมฟรีทกุ ครึง่ ชัว่ โมง สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมและสำรองทีน่ ง่ั ไดท่ี โทร 0 2266 9214 หรือ อีเมลล: events.rosh@sheraton.com travelplus 93 @ thailand


โรงแรมดิ เอมเมอรัลด หองอาหารจีนหยก โรงแรมดิ เอมเมอรัลด หองอาหารจีนหยก ไดรับการตกแตงใหมีบรรยากาศหรูหรา โอโถง นั่งสบาย ทั้งภายใน และภายนอก บริการดวยอาหารจีนกวางตุงสูตรตนตำหรับ หลากหลายสไตลใหคุณไดเลือกลิ้มลองมากมาก นอกจากนี้ ยังมี พฤกษามาลี, กวยเตีย๋ วเซีย่ งไฮผดั แหง, ซุปกระเพาะปลาสดเห็ดหอม, หอยเชลสผดั ซอสเอ็กซโอ กุงทอดครีมสลัด,บะหมี่อีฟูเนื้อปู และ ของหวานแสนอรอยที่หาทานไดยาก “เผือกทองคำ” รวมทั้งอาหารอื่นๆ อีกมากมายตามเมนู โดยเฉพาะ “ติ่มซำ” ที่มีบริการเฉพาะมื้อกลางวัน ทำใหมสดทุกวัน ทั้งประเภทนึ่งและทอด เชน ขนมจีบ ซาลาเปาไสตางๆ ฮะเกา ถุงทองนึ่ง กวยเตี๋ยวหลอด เผือกทอด และ กังปวยหัวไชเทาทรงเครื่อง เปนตน หองอาหารจีนหยก โรงแรมดิ เอมเมอรัลด เปดบริการทุกวัน มือ้ กลางวัน เวลา 11.30-14.30 น. และมื้อค่ำ 18.00-22.30 น. ตั้งอยูชั้น 2 รองรับลูกคาได ถึง 220 ที่นั่ง พรอมหองสวนตัวจำนวน 12 หอง เพื่อความสะดวกสบายตาม ตองการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่โทร. 0-2276-4567 ตอ 8429 - 30

52 travelplus @ thailand


December 2013 special edition  
December 2013 special edition  

Travel Plus Magazine @ Thailand December 2013 Special Edition

Advertisement