Page 1

1 DRAF MANUAL PELAKSANAAN PLBS PENDIDIKAN ALQURAN DAN AL SUNNAH 5227/2

Isi Kandungan Bil

Perkara

Mukasurat

1

Kata-kata Aluan ……………………………………………………….

4

2

Pendahuluan…………………………………………..................…..

5

3

Objektif………………………………….....................................….

6

4

Ciri- Ciri PLBS…………................................……………………...

7

5

Personel Yang akan Menguruskan PLBS …………………….....

10

6

Proses Pengurusan Kerja PLBS di Sekolah……………………..

15

7

Maklumat Pentaksir Kawasan……………………………………

17

8

Penyelarasan …………………………………………………

22

9

Surat Siaran Dari Lembaga Peperiksaan…………………………………………………….

24

10

Peraturan Pemarkahan PLBS…………………………………………..

30

11

Terjemahan Skala Skor Keseluruhan…….

32

12

Borang Markah Individu………………………………………………………

35

13

14

Rekod Pencapaian Kerja Kursus Pelajar …………………………………………..

39

Senarai Semak Pemantauan PLBS………………………………………………..

1

40


2 DRAF MANUAL PELAKSANAAN PLBS PENDIDIKAN ALQURAN DAN AL SUNNAH 5227/2

15

Borang Penyelarasan PLBS………………………………………………………..

2

41


3 DRAF MANUAL PELAKSANAAN PLBS PENDIDIKAN ALQURAN DAN AL SUNNAH 5227/2

3


4 DRAF MANUAL PELAKSANAAN PLBS PENDIDIKAN ALQURAN DAN AL SUNNAH 5227/2

Kata-kata aluan PLBS merupakan komponen pentaksiran yang dikendalikan oleh guru-guru mata pelajaran secara berterusan untuk melahirkan pelajar yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelektual, tidak `examination oriented’. Justeru untuk mencapai matlamat tersebut adalah penting bagi para pentaksir sekolah terutama guru-guru baru merujuk kepada Manual PLBS PQS 2011 untuk meninggikan darjah kesahan dan kebolehpercayaan skor pentaksiran.

Semoga dengan usaha ini dapat dijadikan panduan dan memudahkan pelaksanaan PLBS di sekolah-sekolah seluruh negara.

4


5 DRAF MANUAL PELAKSANAAN PLBS PENDIDIKAN ALQURAN DAN AL SUNNAH 5227/2

Pendahuluan Mata pelajaran Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah adalah satu bidang pengajian yang menumpukan kepada pengetahuan dan kefahaman yang menyeluruh mengenai Islam. Ia tertumpu kepada aspek-aspek utama yang sering dikaitkan dengan pengajian al-quran dan al-sunnah dan amalan seharian. Pengolahan mata pelajaran ini dibuat berasaskan bidang Pengajian al-Quran, Ulum Al-Quran , Pengajian Hadis, Ulum al-Hadis, Akhlaq dan Tamadun. Penyusunan ini berbeza dengan apa yang terdapat dalam mata pelajaran Pendidikan Islam Teras yang disusun mengikut pembahagian tradisi ilmu-ilmu Islam. Mata pelajaran ini ditawarkan sebagai salah satu daripada pelajaran elektif pengajian Islam.

Objketif i. Melahirkan pelajar yang bertaqwa. ii. Melahirkan pelajar yang dapat memahami dan menghayati ajaran Islam dalam kehidupan seharian berpandukan al-Quran dan al-Sunnah. iii. Memupuk semangat pelajar yang sentiasa berusaha untuk memahami dan menguasai berbagai bidang ilmu pengetahuan sama ada duniawi dan ukhrawi. iv. Membina keseimbangan pelajar yang dapat menguasai berbagai bidang ilmu pengetahuan yang dipelajari.

Pelaksanaan Plbs Dirancang di peringkat sekolah merujuk kepada perancangan pentaksiran seperti berikut:       

Pelajar yang akan ditaksir Bila pentaksiran dilaksanakan Kekerapan pentaksiran Siapa yang terlibat dalam pentaksiran Pemilihan atau pembinaan instrumen pentaksiran Penskoran Penggredan 5


6 DRAF MANUAL PELAKSANAAN PLBS PENDIDIKAN ALQURAN DAN AL SUNNAH 5227/2



Pelaporan pelaksanaan PLBS di sekolah berpandukan kepada dokumen pentaksiran mata pelajaran berkenaan

Ditadbir di peringkat sekolah merujuk kepada usaha mengumpul maklumat pentaksiran dan dilaksanakan oleh guru pentaksir yang terlibat dalam pengajaran dan pembelajaran calon dan pengurusan eviden. Dinilai di peringkat sekolah merujuk kepada proses pemberian skor kepada eviden ditaksir berdasarkan peraturan perskoran. Dilaporkan di peringkat sekolah merujuk kepada pelaporan skor oleh guru pentaksir bagi menentukan tahap pencapaian calon.Penilaian dibuat berdasarkan prinsip kriteria yang telah di tetapkan dan peraturan penggredan yang telah di bina. Skor yang dilaporkan menunjukkan tahap pencapaian pelajar yang boleh diperbaiki serta di pertingkatkan dari semasa ke semasa. Dimoderatkan pula merujuk kepada usaha memastikan setiap calon ditaksir berdasarkan kriteria yang sama.Mekanisme penyelarasan dan pemantauan dilaksanakan untuk meningkatkan darjah kesahan dan kebolehpercayaan skor pentaksiran bagi menjamin kualiti. Kebolehpercayaan dan kesahan skor merujuk kepada sejauh mana skor pentaksiran itu dapat menggambarkan kecukupcakupan tentang perkara yang ditaksir itu relevan. Ini dapat ditentukan dengan menetapkan perkara yang ditaksir adalah terangkum dalam huraian sukatan pelajaran. Kebolehpercayaan merujuk kepada sejauh mana skor pentaksiran itu tepat dan tekal. Kesahan dan kebolehpercayaan dipastikan melalui pelaksanaan mekanisme penyelarasan dan pemantauan. Kebolehlaksanaan dipantau melalui pengesanan.

Ciri-ciri Plbs 1. KESERASIAN DENGAN KEHENDAK KURIKULUM Format pentaksiran dan jenis aspek yang ditaksir mengambil kira kemahiran,sikap dan nilai murni yang ingin dikembangkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran 2. BERPUSATKAN CALON (INDIVIDUALISED) Aktiviti yang ditaksir dilakukan sepenuhnya oleh calon. Skor pencapaian penguasaan peribadi boleh diberi tanpa membuat perbandingan dengan calon-calon lain (pelaporan skor yang berbentuk absolute,bukan skor relatif) 3. LUWES(FLEKSIBLE) Pentaksiran yang tidak rigid daripada segi jadual waktu ,tempat dan kaedah (Assessment on demand). Pentaksiran ini memberi peluang kepada calon untuk ditaksir apabila telah bersedia dan mempunyai pengalaman dalam sesuatu perkara yang hendak ditaksir. 4. BERPAKSIKAN PEMBINAAN INSAN Pendekatan pentaksiran yang menjadikan nilai-nilai murni sebagai sesuatu yang perluditanamkan dalam diri calon dan ditaksir 6


7 DRAF MANUAL PELAKSANAAN PLBS PENDIDIKAN ALQURAN DAN AL SUNNAH 5227/2

5. TELUS DAN TERBUKA Memberi peluang kepada calon untuk mengetahui:    

Apa yang ditaksir Bagaimana pentaksiran dibuat Bila pentaksiran dilakukan Di mana pentaksiran dilakukan

6. KEBOLEHLAKSANAAN DAN SISTEMATIK Format pentaksiran mengambil kira aspek aspek yang memastikan pentadbiran pentaksiran boleh dilaksanakan dengan sistematik.

7. KEPELBAGAIAN INSTRUMEN Pelbagai instrument digunakan untuk memberikan cakupan yang lebih luas dan lebih banyak eviden bagi menghasilkan gambaran yang menyeluruh serta tepat tentang prestasi pembelajaran calon.

8. FORMATIF DAN BERTERUSAN Pentaksiran dilakukan secara berterusan mulai tingkatan empat hingga ke tingkatan lima menerusi pentaksiran merujuk kriteria (Criterion Referenced Assissment) di mana prestasi calon ditentukan dengan membandingkan eviden yang diperoleh daripada calon dengan pernyatan kriteria. Calon diberi peluang untuk mempertingkatkan pembelajaran dan memperbaiki skor dalam kemahiran yang ditaksir

9. MEMPUNYAI SKOR Skor yang diberi oleh pentaksir mempunyai kesahan dan kebolehpercayaan yang tinggi kerana penskoran dilakukan mengikut prosedur yang ditetapkan. Disamping iti pemantauan dan penyelarasan dilakukan dari semasa ke semasa. Kesahan merujuk kepada perkara yang ditaksir adalah termaktub dalam huraian sukatan pelajaran. Kebolehpercayaan merujuk kepada skor yang berasaskan peraturan pemarkahan yang telah diselaraskan.

10. PELAPORAN POSITIF Skor yang dilaporkan akan menunjukkan tahap penguasaan serta menggalakkan calon memperbaiki tahap penguasaan dari semasa ke semasa. 7


8 DRAF MANUAL PELAKSANAAN PLBS PENDIDIKAN ALQURAN DAN AL SUNNAH 5227/2

11. PENYELARASAN DAN PEMANTAUAN BERTERUSAN Pemantauan berterusan dilakukan bagi memastikan PLBS dilaksanakan mengikut prosedur yang ditetapkan. Kesimpulanya,PLBS merupakan pentaksiran yang dilaksanakan untuk menguji keupayaan dalam kemahiran bertutur pelajar tingkatan empat dan tingkatan lima yang meliputi konstruk dan konteks mata pelajaran Bahasa Arab Tinggi,Bahasa Komunikasi dan Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah. Kemahiran bertutur calon ditaksir mengikut konstruk dan konteks berdasarkan aspek kekuatan daya ingatan ,ketepatan sebutan dan kefasihan.  Panduan pelaksanaan dan tugasan dibekalkan oleh Lembaga Peperiksaan.  Pentaksir dan pemantau dilantik oleh LP/JPN/PPD  Skor dan pelaporan disediakan oleh pihak sekolah dan dihantar ke LP.  Sijil dikeluarkan oleh pihak sekolah 

Calon persendirian yang mendaftar mata pelajaran Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah (5227) wajib mengambil PLBS.     

Kemahiran bertutur calon ditaksir mengikut konstruk dan konteks berdasarkan kekuatan daya ingatan ,ketepatan sebutan dan kefasihan. Panduan pelaksanaan dan tugasan dibekalkan oleh Lembaga Peperiksaan Pentaksir dan pemantau dilantik oleh LP/JPN/PPD Skor dan pelaporan disediakan oleh pihak sekolah dan dihantar ke LP. Sijil dikeluarkan oleh pihak sekolah.

8


9 DRAF MANUAL PELAKSANAAN PLBS PENDIDIKAN ALQURAN DAN AL SUNNAH 5227/2

Personel Yang Akan Menguruskan Pl PETUGAS KPK KPN

KRITERIA

Ketua Pentaksir Kawasan (KPKw)

Dilantik oleh Jabatan Pelajaran Negeri

 

 

TUGAS-TUGAS

Guru Pakar,guru cemerlang,ketua bidang dan guru kanan matapelajaran. Telah disahkan dalam jawatan Mengajar matapelajaran yang berkaitan dengan PLBS Berpengalaman sebagai Pentaksir Berkemahiran dalam pentaksiran

9

1. Bertanggungjawab tentang hal ehwal PLBS matapelajaran berkaitan di peringkat kawasan(daerah/zon/gabun gan) masing-masing. 2. Menjadi penghubung antara Jabatan Pelajaran Negeri dengan Pejabat Pelajaran Daerah/Zon/Gabungan dan sekolah sekolah di dalam kawasan Sebelum Pentaksiran 1. Menghadiri mesyuarat mesyuarat penyelarasan di peringkat negeri 2. Memberi taklimat kepada pentaksir kawasan dan Ketua Pentaksir Sekolah Semasa Pentaksiran 1. Menyelaras pentaksiran oleh ketua Pentaksir sekolah 2. Bertangungjawab untuk memastikan setiap calon melalui proses pentaksiran yang lengkap 3. Melaksanakan penyelarasan skor di sekolah Selepas Pentaksiran 1. Mengumpul dan menyatukan kan laporan KPS dan menyerahkan kepada KPN. 2. Menyelesaikan kes-kes khas 3. Menyediakan laporan prestasi Ujian dan laporan dan Prestasi calon KPN 4. Melaporkan kepada KPN ketidakaturan dalam pelaksanaan PLBS .


10 DRAF MANUAL PELAKSANAAN PLBS PENDIDIKAN ALQURAN DAN AL SUNNAH 5227/2

Personel Yang Akan Menguruskan Plbs KRITERIA Ketua Pentaksir Sekolah (KPS)

Dilantik oleh Pengetua

    

TUGAS-TUGAS

Guru Pakar,Guru Cemerlang,Ketua Bidang dan Guru Kanan Matapelajaran. Telah disahkan dalam jawatan Mengajar matapelajaran yang berkaitan dengan PLBS Berpengalaman sebagai Pentaksir Berkemahiran dalam pentaksiran Jika bukan opsyen mata pelajaran mesti berpengalaman mengajar mata pelajaran berkaitan sekurang-kurangnya 3 tahun.

1. Bertanggungjawab tentang hal ehwal PLBS matapelajaran berkaitan di peringkat kawasan(daerah/zon/gabungan) masing-masing. 2. Menjadi penghubung antara Jabatan Pelajaran Negeri dengan Pejabat Pelajaran Daerah/Zon/Gabungan dan sekolah sekolah di dalam kawasan Sebelum Pentaksiran 1. Membentuk AJK dan mengadakan penataran peringkat sekolah 2. Menghadiri mesyuarat penyelarasan peringkat kawasan 3. Bertanggungjawab memberi taklimat dan penerangan kepada pentaksir sekolah,calon dan ibu bapa/ penjaga di sekolah sendiri. 4. Menjadi pemantau dan penyelaras dalaman bagi mata pelajaran masingmasing di sekolah sendiri Semasa Pentaksiran 1. Membimbing dan membantu calon meningkatkan prestasi 2. Mentaksir dan menyelaras skor calon 3. Memberi kerjasama kepada pentaksir negeri/kawasan dalam urusan penyelarasan Selepas Pentaksiran 1. Mentaksir semula kerja calon jika ada perubahan selepas diselaraskan oleh KPN/KPKw 2. Memastikan PS menyerahkan skor kepada SUP

10


11 DRAF MANUAL PELAKSANAAN PLBS PENDIDIKAN ALQURAN DAN AL SUNNAH 5227/2

3. Memastikan semua rekod dan eviden disimpan oleh PS ditempat selamat selama 6 bulan selepas keputusan diumumkan 4. Menyediakan laporan pelaksanaan PLBS peringkat sekolah dan menyerahkannya kepada KPKw. 5. Memastikan borang penskoran individu yang berpindah sekolah dihantar ke sekolah baru oleh PS. 6. Memastikan sijil PLBS bagi setiap calon disediakan oleh PS.

11


12 DRAF MANUAL PELAKSANAAN PLBS PENDIDIKAN ALQURAN DAN AL SUNNAH 5227/2

Proses Pengurusan Kerja Plbs Di Sekolah Bil

Proses

Tanggungjawab

Tindakan

Tempoh Pelaksanaan

1

Menerima surat siaran PLBS daripada JPN/PPD/PPG Menerima dokumen PLBS daripada JPN/PPD/PPG Menubuhkan Jawatankuasa PLBS Sekolah. Melantik Ketua Pentaksir Sekolah bagi setiap mata pelajaran. Melantik pentaksir bagi setiap mata pelajaran. Menghantar senarai Jawatankuasa PLBS dan pentaksir kepada JPN. Memperbanyakkan dokumen PLBS untuk kegunaan pentaksir. Menyediakan jadual pelaksanaan PLBS dan menghantar salinan kepada JPN dan Pentaksir Kawasan. Menyediakan kemudahan tempat untuk menjalankan PLBS. Menamakan guru mata pelajaran sebagai pentaksir untuk melaksanakan PLBS. Pentaksir berperanan menjalankan PLBS serta merekod dan menyimpan skor dalam Borang Skor Individu. Pentaksir juga menguruskan segala urusan yang berkaitan dengan pentaksiran, menghantar skor ke Lembaga Peperiksaan secara atas talian Memberi taklimat pelaksanaan PLBS kepada calon.

Pengetua

GPK Akademik

Jan - Mac

Pengetua

GPK Akademik

Jan - Mac

Pengetua

GPK Akademik

Jan - Mac

Pengetua

Pengetua

Jan - Mac

Pengetua

Pengetua

Jan - Mac

Pengetua

GPK Akademik

Februari

Pengetua

GPK Akademik

Jan - Mac

Pengetua

GPK Akademik

Jan - Mac

Pengetua

Pengetua

Jan – Julai

Pengetua

GPK Akademik

Jan - Mac

Pengetua

GPK Akademik

Jan - Mac

12

Memastikan setiap PS mempunyai sistem fail PLBS

Pengetua

Pentaksir Sekolah

Sepanjang tahun

13

Memastikan pentaksir menggunakan instrumen tahun semasa Memastikan penyelarasan dalaman dijalankan di peringkat sekolah. Melakukan pemantauan. Merekod skor dalam Borang Skor Individu. Menyimpan eviden pentaksiran dengan selamat.

Pengetua

Pentaksir Sekolah

Feb – Julai

Pengetua

GPK Akademik

Jan – Julai

Pengetua Pengetua

GPK Akademik Pentaksir Sekolah

Jan – Julai Feb – Julai

Pengetua

Pentaksir Sekolah

Sehingga enam bulan selepas proses PLBS

2 3 4 5 6 7 8

9 10

11

14 15 16 17

12


13 DRAF MANUAL PELAKSANAAN PLBS PENDIDIKAN ALQURAN DAN AL SUNNAH 5227/2 18

19 20 21

22 23 24

25

Memaklumkan skor kepada calon yang ditaksir dan meminta calon menandatangani Borang Skor Individu bagi setiap taksiran. Memindahkan dengan betul skor dari Borang Skor Individu ke Borang Kelompok Menyemak dan mengesahkan pemindahan skor dari Borang Skor Individu ke Borang Kelompok Menyimpan semua borang yang berkaitan di tempat yang selamat selama enam bulan selepas pengumuman keputusan. Memastikan skor calon dimasukkan dalam sistem aplikasi kemasukan markah PLBS yang ditetapkan LP. Menyemak balas skor yang dimasukkan ke dalam aplikasi. Menyerahkan salinan cetakan Senarai Keseluruhan Markah Kerja Kursus calon untuk disahkan oleh Pengetua. Mengeluarkan sijil PLBS kepada calon.

Pengetua

Pentaksir Sekolah

Feb – Julai

Pengetua

Pentaksir Sekolah

Julai

Pengetua

Pengetua

Julai

Pengetua

Pengetua

Julai

Pengetua

SUP

Ogos

Pengetua

Ogos

Pengetua

SUP Pentaksir Sekolah SUP

Pengetua

SUP

Ogos - Okt

13

Ogos


14 DRAF MANUAL PELAKSANAAN PLBS PENDIDIKAN ALQURAN DAN AL SUNNAH 5227/2

Maklumat Pentaksir Negeri

.

Skala Pemarkahan Keseluruhan PENCAPAIAN Cemerlang Sederhana Lemah

MARKAH 80-100 40-79 00-39

Tempoh Pengulangan

5.2.1

Calon yang mencapai tahap sederhana dan lemah berhak mengulang.

5.2.2

Pengulangan hanya dibuat pada bahagian yang tidak mencapai tahap cemerlang.

Panduan Pemarkahan BIL 1

PERKARA PEMARKAHAN (BAHAGIAN TILAWAH) 

Skala Pemarkahan PERKARA DINILAI Tajwid

PENCAPAIAN

HURAIAN

Cemerlang

Terdapat maksimum 4 kesalahan bagi manamana kreteria berikut:  Menyempurnakan hukum Nun Sakinah dan tanwin berikut:  Izhar Halqi  Idgham Maal Ghunnah  Idhgam Bila Ghunnah  Iqlab  Ikhfa’ Hakiki  Menyempurnakan hukum Mim Sakinah berikut:  Ikhfa’ Syafawi  Idgham Mithlain  Izhar Syafawi  Menyempurnakan hukum nun dan mim bertasydid  Menyempurnakan hukum alif dan lam berikut:  Alif Lam Qamariah 14


15 DRAF MANUAL PELAKSANAAN PLBS PENDIDIKAN ALQURAN DAN AL SUNNAH 5227/2 

Sederhana

Alif Lam Syamsiah

 Memulakan bacaan dan berhenti pada semua tempat yang sesuai.  Membunyikan hukum qalqalah berikut:  Qalqalah Sughra  Qalqalah Kubra  Menyempurnakan kadar bacaan sebahagian daripada mad berikut:  Mad Wajib Muttasil  Mad Jaiz Munfasil  Mad Aridh Lissukun  Mad Lazim  Mad Lin  Mad Silah  Mad Iwad Terdapat 5-10 kesalahan bagi mana-mana kreteria berikut:  Menyempurnakan hukum Nun Sakinah dan tanwin berikut:  Izhar Halqi  Idgham Maal Ghunnah  Idhgam Bila Ghunnah  Iqlab  Ikhfa’ Hakiki  Menyempurnakan hukum Mim Sakinah berikut:  Ikhfa’ Syafawi  Idgham Mithlain  Izhar Syafawi  Menyempurnakan hukum nun dan mim bertasydid  Menyempurnakan hukum alif dan lam berikut:  Alif Lam Qamariah  Alif Lam Syamsiah  Memulakan bacaan dan berhenti pada semua tempat yang sesuai.  Membunyikan hukum qalqalah berikut:  Qalqalah Sughra  Qalqalah Kubra

 Menyempurnakan kadar bacaan sebahagian daripada mad berikut:  Mad Wajib Muttasil  Mad Jaiz Munfasil  Mad Aridh Lissukun  Mad Lazim  Mad Lin  Mad Silah  Mad Iwad Lemah

Terdapat 11 kesalahan dan ke atas bagi manamana kriteria berikut:

15


16 DRAF MANUAL PELAKSANAAN PLBS PENDIDIKAN ALQURAN DAN AL SUNNAH 5227/2  Menyempurnakan hukum Nun Sakinah dan tanwin berikut:  Izhar Halqi  Idgham Maal Ghunnah  Idhgam Bila Ghunnah  Iqlab  Ikhfa’ Hakiki  Menyempurnakan hukum Mim Sakinah berikut:  Ikhfa’ Syafawi  Idgham Mithlain  Izhar Syafawi  Menyempurnakan hukum nun dan mim bertasydid  Menyempurnakan hukum alif dan lam berikut:  Alif Lam Qamariah  Alif Lam Syamsiah

Fasohah

Cemerlang

 Memulakan bacaan dan berhenti pada semua tempat yang sesuai.  Membunyikan hukum qalqalah berikut:  Qalqalah Sughra  Qalqalah Kubra  Menyempurnakan kadar bacaan sebahagian daripada mad berikut:  Mad Wajib Muttasil  Mad Jaiz Munfasil  Mad Aridh Lissukun  Mad Lazim  Mad Lin  Mad Silah  Mad Iwad Bagi setiap kriteria berikut terdapat 4 kesalahan:    

Sederhana

Bagi setiap kriteria berikut terdapat 5-10 kesalahan:    

Lemah

Membaca dengan lancar Menepati makhraj huruf Menyebut huruf dengan jelas Membaca dengan intonasi yang baik

Membaca dengan lancar Menepati makhraj huruf Menyebut huruf dengan jelas Membaca dengan intonasi yang baik

Bagi setiap kriteria kesalahan dan ke atas:    

16

berikut

terdapat

Membaca dengan lancar Menepati makhraj huruf Menyebut huruf dengan jelas Membaca dengan intonasi yang baik

11


17 DRAF MANUAL PELAKSANAAN PLBS PENDIDIKAN ALQURAN DAN AL SUNNAH 5227/2

4

Penetapan skala markah adalah secara holistik

Kesalahan calon dicatat pada bahagian catatan dalam Borang Markah Individu.

PEMARKAHAN (BAHAGIAN HAFAZAN) 

Skala Pemarkahan PERKARA DINILAI Hafaz / Lancar

PENCAPAIAN Cemerlang

HURAIAN Bagi setiap kesalahan:

kriteria

berikut

terdapat

4

 Hafaz ayat sepenuhnya  Bacaan lancar  Bacaan secara tadwir Sederhana

Bagi setiap kriteria berikut terdapat 5-10 kesalahan:  Hafaz ayat sepenuhnya  Bacaan lancar  Bacaan secara tadwir

Lemah

Bagi setiap kriteria kesalahan dan ke atas:

berikut

terdapat

11

 Hafaz ayat sepenuhnya  Bacaan lancar  Bacaan secara tadwir

Tajwid

Cemerlang

Terdapat maksimum 4 kesalahan bagi manamana kreteria berikut:  Menyempurnakan hukum Nun Sakinah dan tanwin berikut:  Izhar Halqi  Idgham Maal Ghunnah  Idhgam Bila Ghunnah  Iqlab  Ikhfa’ Hakiki  Menyempurnakan hukum Mim Sakinah 17


18 DRAF MANUAL PELAKSANAAN PLBS PENDIDIKAN ALQURAN DAN AL SUNNAH 5227/2 berikut:  Ikhfa’ Syafawi  Idgham Mithlain  Izhar Syafawi  Menyempurnakan hukum nun dan mim bertasydid  Menyempurnakan hukum alif dan lam berikut:  Alif Lam Qamariah  Alif Lam Syamsiah  Memulakan bacaan dan berhenti pada semua tempat yang sesuai.  Membunyikan hukum qalqalah berikut:  Qalqalah Sughra  Qalqalah Kubra  Menyempurnakan kadar bacaan sebahagian daripada mad berikut:  Mad Wajib Muttasil  Mad Jaiz Munfasil  Mad Aridh Lissukun  Mad Lazim  Mad Lin  Mad Silah  Mad Iwad Sederhana

Terdapat 5-10 kesalahan bagi mana-mana kreteria berikut:  Menyempurnakan hukum Nun Sakinah dan tanwin berikut:  Izhar Halqi  Idgham Maal Ghunnah  Idhgam Bila Ghunnah  Iqlab  Ikhfa’ Hakiki  Menyempurnakan hukum Mim Sakinah berikut:  Ikhfa’ Syafawi  Idgham Mithlain  Izhar Syafawi  Menyempurnakan hukum nun dan mim bertasydid  Menyempurnakan hukum alif dan lam berikut:  Alif Lam Qamariah  Alif Lam Syamsiah  Memulakan bacaan dan berhenti pada semua tempat yang sesuai.  Membunyikan hukum qalqalah berikut:  Qalqalah Sughra  Qalqalah Kubra  Menyempurnakan kadar bacaan sebahagian daripada mad berikut:  Mad Wajib Muttasil  Mad Jaiz Munfasil  Mad Aridh Lissukun  Mad Lazim  Mad Lin 18


19 DRAF MANUAL PELAKSANAAN PLBS PENDIDIKAN ALQURAN DAN AL SUNNAH 5227/2   Lemah

Mad Silah Mad Iwad

Terdapat 11 kesalahan dan ke atas bagi manamana kriteria berikut:  Menyempurnakan hukum Nun Sakinah dan tanwin berikut:  Izhar Halqi  Idgham Maal Ghunnah  Idhgam Bila Ghunnah  Iqlab  Ikhfa’ Hakiki  Menyempurnakan hukum Mim Sakinah berikut:  Ikhfa’ Syafawi  Idgham Mithlain  Izhar Syafawi  Menyempurnakan hukum nun dan mim bertasydid  Menyempurnakan hukum alif dan lam berikut:  Alif Lam Qamariah  Alif Lam Syamsiah  Memulakan bacaan dan berhenti pada semua tempat yang sesuai.  Membunyikan hukum qalqalah berikut:  Qalqalah Sughra  Qalqalah Kubra  Menyempurnakan kadar bacaan sebahagian daripada mad berikut:  Mad Wajib Muttasil  Mad Jaiz Munfasil  Mad Aridh Lissukun  Mad Lazim  Mad Lin  Mad Silah  Mad Iwad

Fasohah

Cemerlang

Bagi setiap kesalahan:    

Sederhana

berikut

terdapat

4

Membaca dengan lancar Menepati makhraj huruf Menyebut huruf dengan jelas Membaca dengan intonasi yang baik

Bagi setiap kriteria berikut terdapat 5-10 kesalahan:    

Lemah

kriteria

Membaca dengan lancar Menepati makhraj huruf Menyebut huruf dengan jelas Membaca dengan intonasi yang baik

Bagi setiap kriteria kesalahan dan ke atas:

19

berikut

terdapat

11


20 DRAF MANUAL PELAKSANAAN PLBS PENDIDIKAN ALQURAN DAN AL SUNNAH 5227/2    

5

Membaca dengan lancar Menepati makhraj huruf Menyebut huruf dengan jelas Membaca dengan intonasi yang baik

Penetapan skala markah adalah secara holistik

Kesalahan calon dicatat pada bahagian catatan dalam Borang Markah Individu.

PEMARKAHAN (BAHAGIAN BACAAN HADIS) 

Skala Pemarkahan

PERKARA DINILAI Kelancaran, Fasohah dan Tatabahasa

SKALA MARKAH Cemerlang

HURAIAN Bagi setiap kriteria berikut terdapat 4 kesalahan:    

Sederhana

Bagi setiap kriteria berikut terdapat 5-10 kesalahan:    

Lemah

Membaca dengan lancar Menepati makhraj huruf Menyebut dengan jelas Menepati baris

Membaca dengan lancar Menepati makhraj huruf Menyebut dengan jelas Menepati baris

Bagi setiap kriteria berikut terdapat 11 kesalahan dan ke atas:    

Membaca dengan lancar Menepati makhraj huruf Menyebut dengan jelas Menepati baris

Penetapan skala markah adalah secara holistik

Kesalahan calon dicatat pada bahagian catatan dalam Borang Markah Individu.

20


21 DRAF MANUAL PELAKSANAAN PLBS PENDIDIKAN ALQURAN DAN AL SUNNAH 5227/2

Penyelarasan Penyelarasan adalah proses untuk meastikan ketekalan keselarasan skor supaya menepati standard/kriteria yang ditetapkan. Proses ini hendaklah dilaksanakan dengan cara yang betul dan seragam dari segi:   

Kefahaman peraturan penskoran Penggunaan peraturan penskoran Pemberian skor kepada calon

Penyelarasan dilaksankan di peringkat pusat (Penyelaras Pusat yang dilantik oleh LP) dan di peringkat sekolah (Guru Cemerlang/Ketua Bidang/ Guru Kanan Mata Pelajaran) mengikut jadual yang ditetapkan dengan mengambil kira. Memastikan keseragaman dalam aspek kefahaman terhadap peraturan penskoran; penggunaan yang betul terhadap peraturan pemarkahan dan pemberian skor yang betul bagi setiap murid . Penyelarasan penskoran dilakukan untuk memastikan bahawa wujud keselarasan di antara pentaksir keselarasan penskoran akan diukur berdasarkan Indeks Kebolehpercayaan Antara Pentaksir ( IKAP) (IKAP). - inter-rater reliability A IKAP  n A = bilangan calon yang mempunyai skor yang dipersetujui n = bilangan calon yang diselaras Hanya IKAP ≥ 0.7 diterima Jika IKAP < 0.7 maka penyetaraan skor perlu dibuat Skor penyelaras adalah MUKTAMAD SKOR YANG DIPERSETUJUI 

Markah maksimum kurang atau sama dengan 5, beza skor mestilah sifar

Markah maksimum melebihi 5, beza skor mestilah tidak melebihi 3

21


22 DRAF MANUAL PELAKSANAAN PLBS PENDIDIKAN ALQURAN DAN AL SUNNAH 5227/2

Contoh Penyelarasan Skor Pendidikan Al Quran dan Al Sunnah Bil

Pentaksir Sekolah

PKw

Dipersetujui

1

Nama Kamal

44

47

+

2

Ahmad

39

35

0

3

Aishah

48

47

+

4

Kasim

43

45

+

5

Abd Rahim

49

45

0

6

Maryam

39

37

+

7

Muhammad

43

43

+

8

Khairul zaman

44

40

0

9

Rostam

41

40

+

10

Zamaruddin

40

41

+

IKAP 

Tidak perlu diselaras kerana IKAP ≥ 0.7 diterima

22

8  0.80 10


23 DRAF MANUAL PELAKSANAAN PLBS PENDIDIKAN ALQURAN DAN AL SUNNAH 5227/2

Bil

Pentaksir Sekolah

PKw

Dipersetujui

1

Nama Kamal

44

47

+

2

Ahmad

39

35

0

3

Aishah

48

53

0

4

Kasim

48

43

0

5

Abd Rahim

49

45

0

6

Maryam

39

37

+

7

Muhammad

43

43

+

8

Khairul zaman

44

40

0

9

Rostam

41

40

+

10

Zamaruddin

40

46

0

IKAP 

Perlu di selaras kerana IKAP < 0.7

23

6  0.6 10


24 DRAF MANUAL PELAKSANAAN PLBS PENDIDIKAN ALQURAN DAN AL SUNNAH 5227/2

Surat Siaran Dari Lembaga Peperiksaan KP.LP.004.07.04.1( ) Januari 2010 Pengarah Pelajaran Semua Jabatan Pelajaran Negeri (u.p.: Ketua Sektor,Sektor Penilaian dan Peperiksaan)

Y. Bhg. Datuk/Dato’/Tuan/Puan, PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PLBS) PEPERIKSAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA (SPM) Dengan sukacitanya perkara di atas dirujuk. 2. Dimaklumkan bahawa Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PLBS) wajib dilaksanakan oleh semua calon peperiksaan SPM yang mendaftar untuk mata pelajaran yang mempunyai komponen PLBS mengikut format dan jadual yang ditetapkan dalam dokumen PLBS mata pelajaran berkenaan. 3. Sehubungan itu, pihak Lembaga Peperiksaan telah menyediakan format pentaksiran serta tugasan bagi PLBS di Laman Web Lembaga Peperiksaan http://apps2.moe.gov.my/lpm/ untuk rujukan pihak sekolah dan Jabatan Pelajaran Negeri. 4. Pihak Lembaga Peperiksaan juga telah menyediakan peraturan pentadbiran pelaksanaan PLBS seperti di Lampiran A. 5. Pihak Lembaga Peperiksaan memohon kerjasama pihak Y. Bhg. Datuk/Dato’/ tuan/puan untuk memaklumkan kepada semua sekolah dibawah pentadbiran Y. Bhg. Dato’/ tuan/puan mengenai perkara berkenaan. Sekian, terima kasih. "BERKHIDMAT UNTUK NEGARA" Saya yang menurut perintah, 24


25 DRAF MANUAL PELAKSANAAN PLBS PENDIDIKAN ALQURAN DAN AL SUNNAH 5227/2

(DATOâ&#x20AC;&#x2122; DR SALBIAH BINTI ISMAIL) Pengarah Peperiksaan Lembaga Peperiksaan Kementerian Pelajaran Malaysia

Lampiran A PERATURAN PENTADBIRAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PLBS) 1.

Pihak sekolah yang menawarkan mata pelajaran dengan komponen PLBS hendaklah memastikan infrastruktur dan kelengkapan fizikal sekolah disediakan bagi membolehkan pelaksanaan komponen PLBS sebelum menawarkan mata pelajaran berkaitan.

2.

Pihak sekolah hendaklah memohon kelulusan daripada Pengarah Pelajaran Negeri dua (2) tahun sebelum menawarkan mata pelajaran dengan komponen PLBS.

3.

Pihak sekolah hendaklah melantik Penolong Kanan Akademik sebagai Ketua Pentaksir Sekolah. Ketua Pentaksir Sekolah bertanggungjawab menyelaras dan memastikan pelaksanaan PLBS mengikut prosedur yang ditetapkan. Pihak sekolah hendaklah melantik guru mata pelajaran sebagai Pentaksir Sekolah bagi mengendalikan pelaksanaan PLBS. Pelantikan Ketua Pentaksir Sekolah dan Pentaksir Sekolah tidak melibatkan sebarang implikasi kewangan kerana pentaksiran adalah sebahagian daripada tugas pengajaran dan pembelajaran.

4.

Pihak sekolah hendaklah mengendalikan PLBS bagi calon sekolah yang mengambil mata pelajaran dengan komponen PLBS mengikut format dan jadual yang ditetapkan dalam dokumen PLBS mata pelajaran berkenaan. Pihak JPN hendaklah menguruskan pelantikan pentaksir untuk mengendalikan PLBS bagi calon persendirian yang mengambil mata pelajaran dengan komponen PLBS mengikut format yang ditetapkan dalam dokumen PLBS mata pelajaran berkenaan.

5.

Calon yang mengambil mata pelajaran yang mempunyai komponen PLBS hendaklah melaksanakan PLBS mengikut format dan jadual yang ditetapkan dalam dokumen PLBS mata pelajaran berkenaan.

6.

Calon yang memerlukan pengecualian PLBS hendaklah memohon kepada pihak sekolah dengan mengemukakan dokumen sokongan seperti laporan perubatan atau kad OKU.

7.

Pihak sekolah hendaklah mengemukakan permohonan kepada Pengarah Pelajaran Negeri.

8.

Pengarah Pelajaran Negeri hendaklah mengeluarkan surat pengesahan pengecualian PLBS dan menghantar satu (1) salinan surat pengesahan berserta dokumen sokongan kepada Pengarah Peperiksaan (u.p.: Unit SPM).

9.

Pengarah Peperiksaan akan mengeluarkan surat kelulusan pengecualian PLBS kepada Pengarah 25


26 DRAF MANUAL PELAKSANAAN PLBS PENDIDIKAN ALQURAN DAN AL SUNNAH 5227/2

Pelajaran Negeri dan salinan kepada Unit Pengurusan Maklumat Dan Prosesan Data (UPMPD), Lembaga Peperiksaan. 10.

Pihak sekolah dan pentaksir hendaklah memastikan calon melaksanakan sendiri komponen PLBS.

11.

Pentaksir hendaklah memberi skor yang sah berdasarkan evidens dalam bentuk proses dan/atau produk yang dihasilkan oleh calon.

12.

Pihak sekolah dan JPN hendaklah memastikan dokumen skor dan evidens disimpan di tempat yang selamat dan mematuhi prosedur keselamatan sepanjang tempoh pelaksanaan PLBS.

13.

Bagi calon pindah pusat, sekolah asal hendaklah menyerahkan dokumen skor dan evidens mudah alih calon kepada sekolah baru. Sekolah baru hendaklah menghantar markah calon kepada LP. Bagi calon menumpang, sekolah asal hendaklah menghantar markah calon kepada LP. Bagi calon persendirian, JPN hendaklah menghantar markah calon kepada LP.

14.

Pihak sekolah hendaklah mengeluarkan pelaporan dalam bentuk sijil bagi calon sekolah. Pihak JPN hendaklah mengeluarkan pelaporan dalam bentuk sijil bagi calon persendirian.

15.

Tempoh penyimpanan dokumen skor dan evidens ialah enam (6) bulan selepas tarikh pengumuman keputusan. Pemulangan evidens kepada calon ialah 30 hari selepas tempoh penyimpanan tamat. Pengetua berhak melupuskan evidens yang tidak dituntut oleh calon selepas tamat tempoh pemulangan. Bagi calon MPV dan MPAV, evidens boleh dipulangkan kepada calon selepas tamat peperiksaan bertulis.

26


27 DRAF MANUAL PELAKSANAAN PLBS PENDIDIKAN ALQURAN DAN AL SUNNAH 5227/2

Pengarah Pelajaran Semua Jabatan Pelajaran Negeri (u.p : Ketua Sektor, Sektor Penilaian dan Peperiksaan) Y.Bhg. Datuk/Dato’/Tuan/Puan, PELAKSANAAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PLBS) BAGI CALON PERSENDIRIAN PEPERIKSAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA (SPM) 2010 Dengan sukacitanya perkara di atas dirujuk. 2. Dimaklumkan bahawa Mesyuarat Pengurusan Lembaga Peperiksaan Bil 3/2010 bertarikh 15 Mac 2010 telah menetapkan calon persendirian yang mendaftar mata pelajaran yang mempunyai komponen pentaksiran berasaskan sekolah wajib melaksanakan komponen berkenaan seperti Lampiran A. 3. Sehubungan itu, pihak Lembaga Peperiksaan memohon Y.Bhg Datuk/Dato’/ Tuan/Puan memaklumkan kepada semua pegawai di Sektor/Unit Penilian Dan Peperiksaan di bawah pentadbiran Y.Bhg Datuk/Dato’/ Tuan/ Puan supaya mematuhi peraturan pentadbiran PLBS seperti di Lampiran B. Sekian, terima kasih. “ BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah,

( DATO’ DR SALBIAH BINTI ISMAIL ) Pengarah Peperiksaan Lembaga Peperiksaan Kementerian Pelajaran Malaysia

27


28 DRAF MANUAL PELAKSANAAN PLBS PENDIDIKAN ALQURAN DAN AL SUNNAH 5227/2

. Lampiran B PERATURAN PENTADBIRAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PLBS) CALON PERSENDIRIAN PEPERIKSAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2010 Tanggungjawab Jabatan Pelajaran Negeri 1.

Melantik seorang Pentaksir dari Sekolah Kerajaan, Sekolah Bantuan Kerajaan atau Sekolah Agama Bantuan Kerajaan untuk melaksanakan ULKCP dan PLBS bagi calon persendirian. Pentaksir yang sama mentaksir calon secara individu dan secara berkumpulan. Pentaksir layak menerima bayaran sebanyak RM 4.00 bagi setiap calon.

2.

Menyediakan jadual pelaksanaan Ujian Lisan Khusus Calon Persendirian (ULKCP) dan Pentaksiran Lisan Berasaskan Sekolah (PLBS).

3.

Menguruskan tempat menjalankan pentaksiran ULKCP dan PLBS.

4.

Memaklumkan jadual dan tempat pelaksanaan ULKCP dan PLBS kepada persendirian.

5.

Menghantar satu salinan jadual pelaksanaan ULKCP dan PLBS kepada Ketua Penolong Pengarah Unit SPM, Lembaga Peperiksaan sebelum 30 Mei bagi tujuan pemantauan.

6.

Mengeluarkan laporan ULKCP dan PLBS bagi mata pelajaran berkenaan untuk calon persendirian.

7.

Menghantar markah ULKCP peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (Ulangan) ke Unit Pengurusan Maklumat Dan Prosesan Data, Lembaga Peperiksaan sebelum atau pada 30 Julai tahun peperiksaan.

8.

Menghantar markah ULKCP dan PLBS peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia ke Unit Pengurusan Maklumat Dan Prosesan Data, Lembaga Peperiksaan sebelum atau pada 30 Ogos tahun peperiksaan

28

calon


29 DRAF MANUAL PELAKSANAAN PLBS PENDIDIKAN ALQURAN DAN AL SUNNAH 5227/2

SENARAI SEMAK PEMANTAUAN PENILAIAN LISAN BERASASKAN SEKOLAH (PLBS) PENDIDIKAN AL QURAN AL SUNNAH ( 5227/2 ) TAHUN 20..... Nama Sekolah :

BIL 1

2

3

4

5

PERKARA JAWATANKUASA PENYELARASAN PENTAKSIRAN SEKOLAH  Ditubuhkan  Bermesyuarat  Minit Mesyuarat  Penyelarasan dibuat  PERLANTIKAN MENGIKUT KRITERIA YANG  DITETAPKAN  Ketua Pentaksir Sekolah ( KPS )  Pentaksir Sekolah ( PS )  PENGURUSAN DAN PENGENDALIAN  Buku Panduan Pentaksiran PLBS 5227/2  Soalan PLBS tahun semasa  Jadual pelaksanaan disediakan  Pemantauan peringkat sekolah telah dibuat  Pentaksiran pada masa yang ditetapkan  Prosedor pelaksanaan dipatuhi  PELAPORAN  Borang markah dilengkapkan (Lampiran A – D)  Borang markah disimpan dengan selamat  Laporan PLBS disediakan  PENYIMPANAN BAHAN PENTAKSIRAN  Fail maklumat PLBS dari LPM & JPN  Fail borang pemarkahan keseluruhan  Fail borang pemarkahan individu  Fail soalan soalan pentaksiran PQS (5227/2)

(

)

Ketua Pentaksir Negeri / Kawasan

29

YA

TIDAK

CATATAN


30 DRAF MANUAL PELAKSANAAN PLBS PENDIDIKAN ALQURAN DAN AL SUNNAH 5227/2

LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Borang Penyelarasan Pentaksiran Berasaskan Sekolah 1. Kod dan Nama Mata Pelajaran : 5227/1 Pendidikan Al Quran dan Al Sunnah 2. Maklumat Sekolah / Pusat : Nama : …………………………………………………. Alamat : …………………………………………………. …………………………………………………. ………………………………………………… Nama Pengetua : ……………………………………….

No.Telefon : ………………….. Kod Sekolah : ………………….. No.Pusat : ………………….. Jumlah Calon : …………………..

3.Maklumat Pentaksir Sekolah Nama : ……………………………………………………………………………………………… Opsyen : …………………………………………………………………………………………..… Pengalaman Mengajar : …………………………………………………………………………… Tingkatan yang ditaksir : ………………………………………………………………………...... 4.Komen / Catatan 4.1 Persediaan Penyelarasan Calon:……………………………………………………………………………………….......... ......................................................................................................................................... ……………………………………………………………………………………………….……. ......................................................................................................................................... …………………………………………………………………………………….………………. Alat/Bahan: …………………………………………………………………….……………..... 4.2 Pengendalian Pentaksiran Penggunaan Borang Penskoran:……………………………………………………………… ........................................................................................................................................ ……………………………………………………………………………………………………. ........................................................................................................................................ ……………………………………………………………………………………………………. Penyimpanan Borang Penskoran: …………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ...................................................................................................................................... …………………………………………………………………………………………………… Penyimpanan Bahan Kerja Calon (Proses dan Produk)................................................. 30


31 DRAF MANUAL PELAKSANAAN PLBS PENDIDIKAN ALQURAN DAN AL SUNNAH 5227/2

........................................................................................................................................ ....................................................................................................................................... ........................................................................................................................................ Hal-Hal Lain ( jika ada ) …………………………………………………………………………………………………… ...................................................................................................................................... …………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………

Cadangan …………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………

31


32 DRAF MANUAL PELAKSANAAN PLBS PENDIDIKAN ALQURAN DAN AL SUNNAH 5227/2

Borang Penyelarasan LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Cop Sekolah

No. Pusat

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA BORANG PENYELARASAN MARKAH CALON

Bil

Angka Giliran

No.K.Pengenalan

Markah Penilai Penyelaras

Perbezaan Markah

Catatan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Berdasarkan (IKAP). - inter-rater reliability

IKAP 

IKAP 

A n

10

 ____

A = bilangan calon yang mempunyai skor yang dipersetujui

Markah calon perlu / tidak perlu diselaras

n = bilangan calon yang diselaras

Hanya IKAP ≥ 0.7 diterima Jika IKAP < 0.7 maka penyetaraan skor perlu dibuat

Tandatangan

:_____________________________

Nama Penyelaras

:_____________________________

Tarikh

:_____________________________ 32

.


33 DRAF MANUAL PELAKSANAAN PLBS PENDIDIKAN ALQURAN DAN AL SUNNAH 5227/2

Maklumat Penyelaras Nama

: ……………………………………………………………………………....

Jawatan

: ……………………………………………………………………………….

Jabatan/Sekolah : ……………………………………………………………………………... No.Telefon

: ……………………………………………………………………………….

Tandatangan

: ……………………………………………………………………………….

Tarikh : ………………………………………………………………………………............. Disahkan Oleh : ……………………………. ( Tandatangan Penyelaras)

…………………….…….. (Tandatangan Pengetua) (Cap sekolah)

Tarikh : ……………………………

Tarikh : …………………….. Borang Pengesahan Penyelarasan

Peperiksaan SPM Tahun 20.............. Nama Mata Pelajaran Pendidikan Al Quran dan Al Sunnah Kod Mata pelajaran 5227/2 Adalah disahkan bahawa___________________________________________________________ No kad pengenalan____________________sebagai penyelaras luaran, telah melaksanakan tugastugas penyelarasan mata pelajaran_________ tersebut di atas pada _________________________

___________________________ Tandatangan Pemantau Dalaman Nama : ________________________________ Tarikh :________________________

Cop sekolah :

33


34 DRAF MANUAL PELAKSANAAN PLBS PENDIDIKAN ALQURAN DAN AL SUNNAH 5227/2

CONTOH SIJIL Logo Sekolah

Dengan ini diperakui bahawa: Nama Pelajar No. Kad Pengenalan Angka Giliran

Telah mengikuti dan menyempurnakan

Pentaksiran Lisan Berasaskan Sekolah (PLBS)

Sijil Pelajaran Malaysia 2008

Bagi Mata Pelajaran

PENDIDIKAN AL- QURAN DAN AL-SUNNAH

Komponen Pentaksiran

Pencapaian

Tilawah al-Quran

Cemerlang

Hafazan al-Quran

Cemerlang

Bacaan Hadis

Cemerlang

Tandatangan _____________ (Pentaksir)

Tandatangan _____________ (Pengetua)

34


35 DRAF MANUAL PELAKSANAAN PLBS PENDIDIKAN ALQURAN DAN AL SUNNAH 5227/2

35

PLBS  

MANUAL PLBS

PLBS  

MANUAL PLBS

Advertisement