Page 1

e di ti e 4, de ce m be r 20 1 0

traumapost


Frank de Groot, nieuwe manager TraumaNet AMC Frank de Groot, de nieuwe manager van TraumaNet AMC, is in het Amsterdamse zorgveld geen onbekende. Hij heeft diverse managementfuncties in Amsterdamse ziekenhuizen vervuld.

De afgelopen vijf jaar werkte hij als manager

Na vijf jaar is Frank de Groot weer terug

van de Stichting Huisartsen Dienstenposten

in het ziekenhuis. ‘Het leuke is dat ik in de

Amsterdam (SHDA) ondermeer mee aan de

acute zorg blijf werken, maar dan in een

totstandkoming van de Huisartsenpost bij

andere rol én voor het eerst bij een

de Spoedeisende Hulp (SEH) in het AMC.

academisch ziekenhuis.’ Bij de SHDA hield

Samen met traumachirurg Carel Goslings

hij zich intensief bezig met de integratie van

vormt hij nu het management van TraumaNet

de Huisartsenpost met de SEH in het AMC.

AMC. Een vooruitblik op de toekomstplannen.

Een belangrijke stap voorwaarts, zegt hij. ‘In veel ziekenhuizen kan de samenwerking nog verder ontwikkeld worden. In het AMC

is dit binnen korte tijd gelukt. Iedereen was ontzettend betrokken en enthousiast; als deze organisatie echt iets wil, gebeurt het heel snel.’

“In en rond Amsterdam is veel gaande, dat wordt spannend voor de acute zorg.”

Het eerste deel van zijn werkende leven

hele netwerkorganisatie. We willen bijvoor-

bracht hij door als fysiotherapeut. Zo’n

beeld dat iedereen de onderlinge afspraken

achttien jaar geleden besloot hij om het roer

binnen het regionale netwerk goed kent

om te gooien en het management in te gaan.

en zich eraan committeert. Maar ook dat

‘Mijn idee over zorg en hoe je dat organiseert

iedereen alle noodzakelijke informatie snel

ging verder dan alleen de patiënt. Ik wilde

kan vinden. Vervolgens kun je elkaar hierop

ook een rol spelen bij het vormgeven van

aanspreken en toetsen.’

zorg voor grote patiëntengroepen, dat heeft me altijd al geboeid.’ Vervolgens

CBRN-ramp

vervulde hij diverse managementfuncties

TraumaNet AMC speelt een belangrijke rol bij

in onder andere het Slotervaartziekenhuis

de vraag hoe de opvang van ongevalslacht-

en het OLVG, zowel binnen de fysiotherapie

offers in onze regio het best georganiseerd

als daarbuiten.

kan worden, gaat hij door. ‘Dat doen we dus onder andere door goede afspraken

Binnen TraumaNet AMC hebben we voor

te maken over de samenwerking met onze

de komende twee jaar een beleidsplan

netwerkziekenhuizen, maar ook met het

geschreven, vervolgt hij. ‘Het wordt spannend

VUmc, de regionale ambulancediensten en

de aankomende jaren in de acute zorg

andere ketenpartners, zoals de geneeskun-

omdat er veel gaande is in en rond

dige hulpverleningsorganisaties in de regio

Amsterdam. Denk alleen al aan de wens

(GHOR) bij een grootschalige crisis of ramp.

van ziektekostenverzekeraars om het aantal

Chemische, Biologische, Radiologische of

SEH’s te verminderen.’ Officieel bestaan we

Nucleaire (CBRN)-rampen staan nu bijvoor-

sinds 2008 als zelfstandig traumacentrum,

beeld hoog op de agenda. Hoe bereiden

vervolgt hij. ‘Mijn voorganger Fia Pontzen

we ons voor op een ramp met gevaarlijke

heeft zich vooral beziggehouden met het

stoffen? Samen met onze partners gaan

opzetten van de netwerkorganisatie en de

we kijken hoe we de opvang van besmette

herkenbaarheid. Nu, twee jaar later willen

rampslachtoffers op de SEH het beste

we veel aandacht besteden aan het borgen

kunnen regelen. Wij hebben in onze regio

van de kwaliteit van de traumazorg door de

ook de regierol in het ontwikkelen en


ondersteunen van allerlei activiteiten op het

worden bezet door patiënten die ook prima

Vanuit onze achtergrond vormen we een

gebied van Opleiden, Trainen en Oefenen

door een huisarts of een andere hulpverlener

prima duo, we wisselen veel kennis met

(OTO) bij onze netwerkpartners.’

gezien kunnen worden. Daarbij komt dat pa-

elkaar uit.’ TraumaNet AMC is een samen-

tiënten met een lage prioriteit soms uren in

werkingsnetwerk van ziekenhuizen, het AMC

Samenwerking

de wachtkamer zitten omdat spoedpatiënten

is een van de partners, vervolgt hij. ‘Wij zijn

De aankomende jaren is eveneens de samen-

eerst worden geholpen.’

werking tussen huisartsposten en SEH-

als TraumaNet AMC de regisseur en coördinator van het netwerk. Regelmatig merk ik

afdelingen volgens hem heel belangrijk. ‘Als

Het duale management met traumachirurg

dat onze traumachirurgen in het veld hoog

we zorg van hoogwaardige kwaliteit willen

Carel Goslings ervaart hij als inspirerend.

staan aangeschreven. Daar hebben wij veel

blijven bieden, moeten we die samenwerking

‘Ik richt me vooral op het bedrijfsmatige en

voordeel van. Onze partners zijn enthousiast

verder doorontwikkelen. In het AMC zijn ze

hij houdt het (zorg) inhoudelijke belang in

om met ons samen te werken en daardoor

daar goed mee bezig. Zo spreken patiënten

de gaten.

krijg je sneller iets voor elkaar.’

die op eigen houtje naar de SEH komen bij binnenkomst als eerste een triageverpleegkundige. Belangrijke meerwaarde is dat bij de poort wordt beslist of de patiënt voor behandeling naar de SEH gaat of naar de huisarts wordt doorgestuurd. Andersom kunnen patiënten die uitgenodigd zijn bij de Huisartsenpost direct worden doorgestuurd naar de SEH als dat nodig is. Dat is belangrijk omdat veel SEH-afdelingen nu zwaar

“Wij zijn als Trauma­Net AMC de regisseur en coördinator van het netwerk. Onze partners zijn enthousiast om met ons samen te werken en daardoor krijg je sneller iets voor elkaar.”

“Ik vind dat we samen meer landelijke standaarden moeten gaan ontwikkelen. Laten we de goede initiatieven in het land breder trekken en op elkaar afstemmen.”

Bewustwording ‘Daarnaast willen we op basis van (weten-

gaan ontwikkelen. Laten we de goede

schappelijk) onderzoek meer richting geven

initiatieven in het land breder trekken en

aan traumazorg. We hebben veel kennis in

op elkaar afstemmen.

huis, ook door de traumaregistratie in alle netwerkziekenhuizen. Laatst bleek bijvoor-

Genoeg uitdagingen dus! Interessant is dat

beeld uit onderzoek dat er veel kinderen

onze rol zich steeds meer verbreedt. Dat

zijn met hoofdletsel ten gevolge van een

zie je ook bij de andere traumacentra in

fietsongeval. Via diverse media hebben we

Nederland gebeuren. De SEH, en dus de

naar buiten gebracht dat in veel gevallen dat

acute zorg is voor een ziekenhuis de

voorkomen kan worden door het dragen van

belangrijkste ingang naar de kliniek. Door

een fietshelm. Met zo’n actie stimuleren we

onze netwerkfunctie en doordat de focus

niet alleen de bewustwording bij ouders van

steeds gericht is op de hele keten van

de ongevalrisico’s maar ook de maatschap-

samenwerken, kunnen we niet alleen een

pelijke discussie.

duidelijke rol in de traumazorg, maar in de hele acute zorg, spelen. De wereld verandert

Belangrijk is eveneens de landelijke samen-

continu en de ontwikkelingen gaan snel. Als

werking tussen de traumacentra. De 11

TraumaNet AMC zijn we flexibel genoeg om

traumacentra in Nederland hebben allemaal

daarop in te spelen.’

dezelfde taak, ieder met de eigen regio als grootste aandachtsgebied. Ik vind dat we samen meer landelijke standaarden moeten


Extra stimulans voor Opleiden, Trainen en Oefenen

stemming met betrokken collega’s in de regio

het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ),

voor zijn rekening, zoals GHOR-directies,

dat eindverantwoordelijk is voor de besteden

ziekenhuizen, ambulance-instellingen, GGD’s,

van OTO-stimuleringsgelden en waarin alle

huisartsenposten en GGZ-instellingen.

betrokken zorginstellingen uit de regio

TraumaNet AMC legt verantwoording af aan

vertegenwoordigd zijn.

Activiteiten op het gebied van OTO (Opleiden, Trainen en Oefenen) in het kader van Rampenopvang mogen sinds eind 2008 rekenen op een flinke financiële impuls. Het ministerie stelt jaarlijks tien miljoen euro beschikbaar aan de elf Nederlandse traumacentra voor het verbeteren van de regionale voorbereiding op rampen en crises.

Wie is…

Corina de Groot? In deze rubriek stellen medewerkers van TraumaNet AMC zich voor.

Ziekenhuizen, ambulanceposten, huisartsen,

van OTO-activiteiten en het voorbereiden op

GGD’s – alle instellingen in de regio van

rampen conform Leidraad Maatramp (zie de

TraumaNet AMC die zich bezighouden met

website van het Ministerie van Binnenlandse

rampenopvang kunnen aanspraak maken

Zaken voor meer informatie). Ook kunnen

op een bijdrage uit de zogenaamde OTO-

traumacentra het geld gebruiken voor

stimuleringsgelden. Het potje werd gevuld

coördinatie en planvorming. Tot slot kan de

in het kader van het Convenant OTO dat

invoering van een landelijke ondersteunings-

eind 2008 werd gesloten door een groot

structuur uit het fonds gefinancierd worden.

aantal betrokkenen bij medische rampen-

TraumaNet AMC beoordeelt de aanvragen.

hulpverlening.

Het geld mag niet gaan naar het financieren van reguliere zorg, bijvoorbeeld naar per-

Het bedrag van tien miljoen euro per jaar

soneel dat het werk van collega’s opvangt

wordt gelijk verdeeld over de elf trauma-

die meedoen aan een oefening. Ook mag

centra in Nederland. Partners uit de regio

het geld niet gaan naar compensatie van

van TraumaNet AMC kunnen via de website

productieverlies.

(www.TraumaNetAMC.nl) een aanvraag indienen voor een bijdrage uit het fonds.

De coördinatie van OTO-activiteiten is in

Het geld kan gebruikt worden voor het

handen van TraumaNet AMC. Behalve de

voorbereiden, faciliteren en organiseren

voorbereiding neemt het netwerk de af-

‘Ik ben redelijk ‘nieuw’ want ik werk sinds juni als beleidsmedewerker Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO) bij TraumaNet AMC. Daarvoor heb ik 18 jaar in verschillende functies in het VUmc gewerkt. In mijn laatste functie gaf ik advies over de ontwikkeling van kwaliteitssystemen en zorgpaden. Als beleidsmedewerker OTO heb ik een adviserende rol naar zorginstellingen binnen ons regionale netwerk. Daarnaast zorg ik voor de coördinatie van verschillende (landelijke) opleidingen zoals de HMIMS (Hospital Major Incident Management Support) en de AHLS (Advanced HazMat Life Support). Ook stimuleer en ondersteun ik nieuwe initiatieven zoals projecten op het gebied van OTO. Doel van OTO is om naast een Rampen OpvangPlan (ROP) in zorginstellingen ook de kwaliteit van Opleiden, Trainen en Oefenen te verbeteren. Wij vinden het noodzakelijk dat de betrokken zorgprofessionals goed opgeleid zijn en algemene kennis hebben over hoe de

rampenbestrijding en hun eigen taak in elkaar zit. Door dit te trainen en te oefenen ontwikkel je de routine om de juiste besluiten te nemen en om intuïtief situaties te overzien. Het ministerie van VWS stelt jaarlijks tien miljoen euro beschikbaar aan de 11 traumacentra voor het verbeteren van de voorbereiding op rampen en crisis. Voor een bijdrage uit het stimuleringsfonds kunnen alle zorginstellingen die zich bezighouden met ROP/OTO bij ons een aanvraag indienen. Samen met collega’s beoordeel ik de subsidieaanvraag. Ook neem ik deel aan het landelijk overleg van OTOcoördinatoren om onder andere jaarplannen en projecten op elkaar af te stemmen. Ik ben dus een verbindende schakel tussen zowel landelijke als regionale OTO-professionals. Dat maakt mijn werk heel boeiend.’

Traumapost  

Nieuwe manager TraumaNet.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you