Page 1

Գենդերային ՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ

հետազոտությունների և

ԿԵՆՏՐՈՆ ԵՐևԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՈՒՄ

առաջնորդության կենտրոն

ՀԵՏԱՔՐՔՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

Գենդերային

Գ Հ Ա Կ ,

Հ Ա Մ Ա Ր

1

( Մ Ա Յ Ի Ս ,

Հ Ո Ւ Լ Ի Ս )

Հ Ո Ւ Ն Ի Ս ,

հետազոտություններ 

Առաջնորդության հետազոտություններ

Կենտրոնի աշխատանքների մեկնարկը

Կանանց առաջնորդություն

Գենդերային

2013 թվականի մայիսի 7-ին

Ավելի քան 90 մասնակից

կանացնել

հավասարություն

տեղի ունեցավ Գենդերային հե-

տեղական և միջազգային

ծրագրեր և միջոցառումներ

Մենթորային

տազոտությունների և առաջ-

պետական և հասարակա-

ոչ

ծրագիր

նորդության կենտրոնի (ԳՀԱԿ)

կան

կազմակերպություն-

խատակիցների և ուսանող-

ներից ներկա էր Կենտրոնի

ների, այլ նաև բոլոր հե-

բացման

տաքրքրվողների

պաշտոնական բացման արա-

Դասընթացներ

րողությունը: 

Դասախոսների վերապատրաստումներ

Ծրագիրը,

շրջանակներում

որի

գործում է

Կենտրոնը, ֆինանսավորվում է

որը

արարողությանը,

հոյակապ

ծրագրի

համար,

Դրամաշնորհային

ԱՄՆ

Միջազգային

զարգաց-

ծրագրեր

ման

գրասենյակի

կողմից

շարունակվելու

համալ-

Կենտրոնի

1

րիերայի կենտրոնի և տարմակերպությունների և պե-

համա-

Կենտրոնը, ըստ էության, իր

տական կառույցների հետ,

շրջանակ-

տեսակի մեջ առաջինն է

որոնք զբաղվում են ոլորտի

Հայաստանում, որը գործում

խնդիրների լուծմամբ և ակ-

է բարձրագույն կրթական

տիվորեն ներգրավված են

համակարգի

կանանց առաջնորդության

րում:

2

շրջանակնե-

Կենտրոնն իր գոր-

ծունեության

տազոտողների հետ

ընթացքում

պլանավորում

Կենտրոնի ծրագրերը 2

է

իրա-

և

գենդերային

հավասա-

րության գործընթացում պետական համալսարանում:

ԳՀԱԿ արտաքին կապերի հաստատում Գենդերային

3

է

կան համալսարանի

տում

Դրամաշնորհային

մագործակցում է ԵՊՀ Կաբեր հասարակական կազ-

կապերի հաստա-

համար

որը 3

1

ուսանողուհիների

հա-

հաջորդ

ներում:

2

համար:

ԳՀԱԿ-ը

ընթացքում:

մեկնարկը

“Մենթորշիփ” ԵՊՀ

այդ

աշ-

տարիների

գործակցության

Հանդիպումներ հե-

Բացի

ԵՊՀ

իրականացվել

պետական

աշխատանքների

ԳՀԱԿ արտաքին

էր

միայն

սարանի և Արիզոնայի պետա-

Երևանի

ՀԱՄԱՐԻ ՆԵՐՍՈՒՄ

սկիզբ

տարատեսակ

հետազոտութ-

շարքում

լինելու

իր

գային

կազմակերպություն-

յունների և առաջնորդության

ծրագիր գենդերային

հնարավորությանը:

Ավելին,

ների հետ, ինչպիսիք են Կա-

կենտրոնի գլխավոր նշանա-

նանց ռեսուրսային կենտրո-

քաղաքականության

գործունեության առաջին իսկ

կություններից մեկը ամուր և

ամսում Կենտրոնը հաջողու-

նը, ԱՄՆ Խաղաղության կոր-

համատեքստում

արդյունավետ կապերի հաս-

թյամբ դարձավ

Հայաստա-

պուսը, Բրիտանական խոր-

տատումն է ոլորտի տեղա-

նում Գենդերային թեմատիկ

ուրդը Հայաստանում և այլն:

Արիզոնայի պետա-

կան և միջազգային կազմա-

խմբի անդամ, որը համա-

Արտաքին

կան համալսարա-

կերպությունների

գործակցում է ԵԱՀԿ, ՄԱԿ-ի

տատման արդյունքում ակ-

նում

Կենտրոնը

և այլ կառույցների հետ:

տիվանում է այն ցանցը, որն

Գենդերային հիմ-

թյուն է տալիս գենդերային

Վերապատրաստում

3

4

մեծ

հետ: կարևորու-

նախնդիրների պատ-

հիմնահարցերով

զբաղվող

մական ակունքները

կազմակերպությունների

Կենտրոնը բացի այդ համագործակցություն է սկսել մի շարք տեղական և միջազ-

կապերի

հաս-

աշխատում է Հայաստանում գենդերային հավասարության հասնելու ուղղությամբ:


ԷՋ 2

Հանդիպումներ հետազոտողների հետ այնպիսի հետազոտութԳՀԱԿ իր գործունեության

հանդիպումների

յուններ,

ընթացքում

կազմակեր-

մակերպումը Կենտրոնի

“Կնոջ կերպարը գովազ-

պում է թեմատիկ հան-

կարևոր

դում”, “Գենդերային դե-

դիպումներ և քննարկում-

ներից մեկն է, որը հնա-

րերի

ներ ոլորտի ներկայացու-

րավորություն է տալիս

հայկական դպրոցական

ցիչների հետ: Մի շարք

ոլորտի

դասագրքերում”,

“Տղա-

հետազոտողներ

արդեն

ներին ներկայանալ հան-

մարդկանց միգրացիայի

իսկ ներկայացրել են իրենց

րությանը և մատնանշել

ազդեցությունը կանանց

աշխատանքների

գենդերային

վրա

պայմանավորված

արդ-

ինչպիսիք

են

ներկայացումը

գյուղական

հա-

կազ-

գործառույթ-

հետազոտող-

հիմքով հիմ-

յունքները Կենտրոնի կող-

մայնքներում”, “Կանայք

մից

նախնդիրները,

որպես իրենց իրավունք-

դեռևս առկա են մեր հա-

ների պահանջատերեր”

սարակությունում:

կազմակերպված

Լ. Մինասյանը

հանդիպումների

կանանց իրա-

քում: Դրանց շարքում են

ընթաց-

վունքների մասին

և այլն:

որոնք

Նմանատիպ

ԿԵՆՏՐՈՆԻ ԾՐԱԳՐԵՐԸ “Գենդերն այն

մասին է, թե ինչպես է մարմինը մտնում պատմության մեջ” Ռ. Կոննել

Գենդերային հետազո-

ծրագիրը անհատների և

տությունների և առաջ-

կազմակերպությունների

նորդության ԵՊՀ

համար, որոնց կարող են

կենտրոնը իրականաց-

դիմել բոլոր ցանկացող-

նում է մի շարք ծը-

ները, ովքեր ցանկանում

րագրեր, որոնց թվին են

են հետազոտություններ

պատկանում մենթորա-

իրականացնել գենդերա-

յին ծրագիրը ԵՊՀ ուսա-

յին քաղաքականության

նողուհիների համար,

շրջանակներում: Բացի

Փոքր դրամաշնորհային

այդ Կենտրոնը կազմա-

կերպում է վերապատրաստման ծրագիր ԵՊՀ դասախոսական անձնակազմի համար Արիզոնայի պետական համալսարանում, որտեղ նրանք կարող են նոր դասընթացներ մշակել գենդերային հետազոտությունների ոլորտում:

“Մենթորշիփ” ԵՊՀ ուսանողուհիների համար Թրեյնինգներ

Երևանի պետական համալսարանի Գենդերային հետազոտությունների և առաջնորդության կենտրոնը (ԳՀԱԿ) կազմակերպում է մենթորային ծրագիր ԵՊՀ ուսանողուհիների համար: Մենթորային ծրագրի նախատեսված ժամանակա-

ԵՊՀ Շրջանավար տների և արիերայի կենտրոնի հետ

ԳԵՆԴԵՐԱՅԻՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ և ԱՌԱՋՆՈՐԴՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

հատվածում ԵՊՀ 6 ֆակուլտետների բակալավրիատի 4րդ կուրսի և մագիստրատուրայի 25 ուսանողուհիներ հնարավորություն կստանան 1 տարվա ընթացքում համագործակցել իրենց կյանքում՝ կարիերայում, աշխատանքի և կրթության ասպարեզներում հաջողություններ ունեցող, առաջնորդական հմտություններ ունեցող կանանց հետ (Հա

յաստանից և արտերկրից), ինչի արդյունքում հնարավորություն կունենան զարգացնել իրենց գիտելիքներն ու հմտությունները համապատասխան ոլորտներում: Մենթորները լինելու են քաղաքական, հասարակական կյանքում, ինչպես նաև բիզնես ոլորտում որոշակի նվաճումների հասած կանայք, ովքեր իրենց փորձը և գիտելիքները կփոխանցեն ԵՊՀ ուսանողուհիներին:


ԳՀԱԿ,

ԷՋ 3

ՀԱՄԱՐ 1

Դրամաշնորհային ծրագիր գենդերային քաղաքականության համատեքստում դրամաշնորհային ծրագիր, որը բաց է ոչ միայն անհատների և խմբերի, այլ նաև կազմակերպությունների համար, ովքեր հետաքրքրվքած են գենդերային հիմնախնդիրների

լուծման

գործըն-

թացներով, ինչպես նաև նպաստում են գենդերային կոմպոնենտների ներմուծմանը այդ հիմնախնդիրների լուծման գործում քաղաքականության մշակման մակարդակում: Գենդերային

Բացի

մի

հիմնախնդիրների

ծրագրերից

շարք

այլ

հետազոտող Լ.Գրիգորյանը հայկական գովազդների մասին

փոքր

շնորհային ծրագրերը ևս

Գենդերային

հետազոտությունների

Այս

դիտարկվել

և

որպես

քաղաքականության

դրամակարող են

գենդերային իրականացման

առաջնորդության կենտրոնը

նոր և արդյունավետ մեխանիզմների

կազմակերպում

վերհանման միջոց:

է

նաև

ՀՀ N57 ՕՐԵՆՔԸ

Վերապատրաստում Արիզոնայում

՛ԿԱՆԱՆՑ ԵՎ ՏՂԱՄԱՐԴԿԱՆՑ

Գենդերային յունների

և

հետազոտութառաջնորդության

ինչպես նաև այնտեղ գենդերային հե-

ՀԱՎԱՍԱՐ ԻՐԱ-

տազոտությունների

ՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ԵՎ

շրջանակներում

կենտրոնի ծրագրերի շարքում է

երկուական նոր առարկա մշակելու

գտնվում նաև ԵՊՀ դասախոս-

նպատակով,

ների վերապատրաստման ծրա-

կդասավանդվեն

գիրը, որի շրջանակներում ԵՊՀ

ֆակուլտետներում, իսկ հետագայում

դասախոսները

ներկայացված

նաև գենդերային հետազոտություն-

փաստատթղթերի հիման վրա,

ների և կանանց առաջնորդության

ինչպես

մագիստրոսական ծրագրում:

նաև

հարցազրույցի

որոնք

ՀԱՎԱՍԱՐ

հետագայում իրենց

ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒ-

իսկ

ԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՄԱՍԻՆ’ ընդունվել է 2013 թվականին:

արդյունքներով մեկնում են Արիզոնա

(ԱՄՆ)՝

վերապատ-

րաստվելու Արիզոնայի պետա-

ԵՊՀ Շրջանավարտների և

կան

իրենց

կարիերայի կենտրոնի

կողմից դասավանդվող առար-

դասընթացը CV գրելու

համալսարանում

կաների շրջանակներում գենդերային

տարրեր

ներմուծելու,

մասին:

ԳԵՆԴԵՐԱՅԻՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ և ԱՌԱՋՆՈՐԴՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ


ԳՀԱԿ,

Գենդերային

ՀԱՄԱՐ 1

ԷՋ 4

հիմնախնդիրների պատմական ակունքները ԵՊՀ դասախոս

2013թվականի հունիսի 28-ին Գենդերային հետազոտությունների և առաջնորդության կենտրոնի հյուրն էր Անի Մանուկյանը, ով եկել էր ներկայացնելու մեզ և բոլոր հետաքրքրվածներին իր կողմից Արիզոնայի համալսարանում կատարված հետազոտությունը ֆեմինիստական շարժումների պատմական ալիքների մասին:

Անի Մանուկյանի ելույթը Կենտրոնում

ֆեմինիստական գործունեությունը:

Հատկապես

Այդպես, նշված կարծիքներից կարելի

հատկանշական էին Բեթթի շրջանակներում

է անել մի շարք եզրակացություններ.

Ֆրիդանի "Կնոջ առեղծվա-

Անի Մանուկյանը անդրա-

պարզ է և ակնհայտ, որ դոմինանտ է

ծը" (The Feminine Mystery) և

դարձել էր ֆեմինիստական

համարվում

Սիմոնե

Բովուարի

շարժման ալիքներին ԱՄՆ-

վությունը՝ ի տարբերություն մի շարք

"Երկրորդ սեռ" (The Second Sex)

ում

այլ ոլորտների, այդ իսկ պատճառով

ստեղծագործությունները:

Հայաստանում պետք է զարգացնել և

Ներկայացումից

խթանել

Թեմայի

և

Եվրոպայում:

Այդ

ընթացքում՝ որպես ժամանակաշրջանի

ակնառու

ներկայացուցիչներ,

խորը

ուսումնասիրության

էին

ենթարկվել Բեթթի Ֆրիդանի և

Սիմոնե

կյանքն

դը

Բովուարի

ու

դը

անմի-

տնտեսական

կանանց

ջապես հետո և բացի այդ

տնտեսական

ընթացքում բավական հա-

անկախության

ճելի և արդյունավետ զրույց

յուն ընձեռելով:

ակտի-

ակտիվությունը

ասպարեզում՝

նրանց

հնարավորութ-

և բանավեճ էր տարածվել:

ակտիվ

Գենդերային հետազոտությունների և առաջնորդության կենտրոն ԳԵՆԴԵՐԱՅԻՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ և ԱՌԱՋՆՈՐԴՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

ՀԱՍՑԵ: ԱԼԵՔ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ 1,

ԵՐևԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ՀԵՌ: +37410570673 ԷԼ.ՀԱՍՑԵ: CGLS@YSU.AM,

(ՌԱԴԻՈՖԻԶԻԿԱՅԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ, 436 ՍԵՆՅԱԿ)

GENDERLEAD@YAHOO.COM

ԵՐևԱՆ, ՀԱՅԱՍՏԱՆ

0025, ԵՐևԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ

ՎԵԲ ԿԱՅՔ: YSU.AM/GENDER FACEBOOK: HTTPS:// WWW.FACEBOOK.COM/ GENDERSTUDIESCENTER BLOG: HTTP://CGLS.BLOGSPOT.COM/

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԱԾ ԿԱՐԾԻՔՆԵՐԻ ՊԱՏԿԱՆՈՒՄ ԵՆ ՄԻԱՅՆ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐԻՆ

Գենդերային հետազոտությունների և առաջնորդության Կենտրոն  

Մայիս, Հունիս, Հուլիս, 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you