Page 1

ใบสมัคร “ค่ายฮักน้ อง ครั้งที่ 8” ชมรมชาวเหนือ มหาวิทยาลัยมหิดล

ติดรู ปถ่าย

ส่ วนที่ 1 : ข้ อมูลส่ วนตัว ชื่อ นาย/นางสาว............................................................ นามสกุล................................................................ ชื่อเล่น.................................ศาสนา.............................. สัญชาติ............................. เชื้ อชาติ......................... วันเกิด...................... เดือน.............................................. พ.ศ................................. อายุ...........................ปี ศึกษาอยูร่ ะดับชั้น

ม.4

ม.5

ม.6 สายการเรี ยน.............................................................

โรงเรี ยน.........................................................................................จังหวัด................................................... เกรดเฉลี่ย..................................... ที่อยู่ บ้านเลขที่..........................หมูที่................... หมู่บา้ น/อาคาร................................................................ ซอย......................................... ถนน.....................................................ตาบล............................................... อาเภอ......................................จังหวัด............................................รหัสไปรษณี ย.์ ....................................... โทรศัพท์บา้ น.........................................โทรศัพท์มือถือ...........................................เครื อข่าย..................... E-mail.......................................................................................................................................................... ผูป้ กครองชื่อ.....................................................................................เกี่ยวข้องเป็ น....................................... เบอร์ โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้................................................................................................................. โรคประจาตัว/ยาประจาตัว............................................................................................................................ สิ่ งที่แพ้/ยาที่แพ้/อาหารที่แพ้......................................................................................................................... สิ่ งที่ชอบ....................................................................สิ่ งที่เกลียด................................................................. ความสามารถพิเศษ....................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... น้องสามารถเดินทางมาค่ายโดย รถยนต์

รถประจาทาง (ขนส่ ง)

รถไฟ

1


น้องรู ้จกั ค่ายฮักน้อง 8 ได้อย่างไร เว็บไซต์

เพื่อน

ฝ่ ายแนะแนว

รุ่ นพี่มหิ ดล

รุ่ นพี่ม.ปลาย

อื่นๆ ระบุ..............................................

ส่ วนที่ 2 : คาถาม 1. คณะที่นอ้ งสนใจจะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 2. คณะ.....................................................................มหาวิทยาลัย....................................................... 3. คณะ.....................................................................มหาวิทยาลัย....................................................... 4. คณะ.....................................................................มหาวิทยาลัย....................................................... 5. คณะ.....................................................................มหาวิทยาลัย....................................................... 2. น้องคิดว่าน้องมีอะไรที่พิเศษที่พี่ควรจะรับน้องเข้าค่าย............................................................................ ...................................................................................................................................................................... 3. ถ้าน้องได้มาเข้าค่าย น้องอยากจะนาเสนออาหารพื้นบ้านอะไรให้เพื่อนต่างจังหวัดได้รู้จกั เพราะอะไร อาหาร..................................................................................................................................................... เพราะ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... .............................................................................................................................................. 4. ให้คานิยามของคาต่อไปนี้ ไก่เผ่อ..................................................................................................................................................... ผะเลิด...................................................................................................................................................... ควายสะตวง............................................................................................................................................. ตากหงาย................................................................................................................................................. 5. ถ้าน้องได้มาเข้าค่ายน้องอยากร้องเพลงอะไรให้พวกพี่ ๆ สาวเชียงใหม่

สาวขอนแก่น

สาวเมืองนนท์

สาวเทคนิค

สาวบางโพ

สาวไส้ให้กากิน

สาววาริ น

อื่นๆ............................

2


6.ถ้าน้องได้รับคัดเลือกให้มาค่ายแต่เพื่อนสนิทน้องไม่ได้มาด้วย น้องจะยังมาค่ายหรื อไม่ เพราะอะไร ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... .............................................................................................................................. 7.น้องคิดยังไงกับคาว่า “มหิ ดล” .................................................................................................................. ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................... 8.น้องคาดหวังอะไรจากการมาค่ายในครั้งนี้................................................................................................. ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... .........................................................................................................................

3


ส่ วนที่ 3 : สาหรับผู้ปกครอง ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว........................................................................................................... เป็ นผูป้ กครองของ นาย / นางสาว ...........................................................โดยเกี่ยวข้องเป็ น......................... หากนักเรี ยนในปกครองของข้าพเจ้าผ่านการคัดเลือก ข้าพเจ้ายินยอมอนุ ญาตให้เข้าร่ วมกิจกรรมใน โครงการค่ายฮักน้อง ครั้งที่ 8 ของชมรมชาวเหนื อ มหาวิทยาลัยมหิ ดล ซึ่ งจัดขึ้นในวันที่ 3-5 เมษายน พ.ศ. 2555 ลงชื่อผูป้ กครอง........................................................... (.........................................................) วันที่................../.................../........................

4


ใบสมัคร “ค่ ายฮักน้ อง ครั้งที่ 8” ชมรมชาวเหนือ มหาวิทยาลัยมหิดล -ส่ งใบสมัครทางไปรษณี ย ์ (EMS เท่านั้น) จ่าหน้าซองถึง คุณฐิกลั กร ทานะ บ้านลีลาวดี ห้อง 10-238 เลขที่ 999 หมู่ที่ 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 - สิ่ งที่แนบมาด้วย 1.ใบสมัครค่าย 2. รู ปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จานวน 1 รู ป 3.ใบแสดงผลการเรี ยน (ปพ.1) - กาหนดการ หมดเขตส่ งใบสมัคร

วันที่ 19 มีนาคม 2555 (ยึดวันที่ประทับตราไปรษณี ย)์

ประกาศผล

วันที่ 22 มีนาคม 2555

กาหนดการชาระเงิน

วันที่ 23-27 มีนาคม 2555

*หมายเหตุ - รายละเอียดเพิ่มเติม

ค่าร่ วมโครงการค่ายฮักน้องครั้งที่ 8 จานวน 400 บาท - ค่ายจัดขึ้นวันที่ 3-5 เมษายน 2555 - สถานที่ ศูนย์วจิ ยั พืชสวนแพร่ ต.วังหงส์ อ.เมือง จ.แพร่

- สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและติดตามผลประกาศ ได้ที่ http://www.facebook.com/pages/ค่ายฮักน้ อง8/222790151151059

(เข้ามาพูดคุยกันได้นะคะ อย่าลืมมากดไลท์กนั เยอะ ๆ นะคะ) - ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม พี่นุ่น (ประธานค่าย) 082-6958727 พี่น้ าปลา 085-8299024 พี่เบียร์ 080-8534237

5

fgr  
fgr  

dvggrgrdrfijjjvdfjvjdfijv