Page 1

ΓΙΑ ΕΝΑ Τ.Ε.Ε. διαρκούς ΔΡΑΣΗΣ & ουσιαστικής ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ 1.

Ο στόχος είναι η δημιουργία ενός περιφερειακού τμήματος με ισχυρή πολιτική θέση που να απορρέει από μια ευρύτερη βάση μελών με αυξημένη την αίσθηση του δημοκρατικού

τους

καθήκοντος,

ανεξάρτητο,

μη

κομματικό, το οποίο να αφουγκράζεται τις ανάγκες και αγωνίες των μελών του, να στηρίζει και να προωθεί τα επαγγελματικά τους δικαιώματα και υποχρεώσεις, μέσω μιας συνεχούς διαδραστικής λειτουργίας. 2.

Για το λόγο αυτό πρέπει να υπάρχει ουσιαστική και εμπεριστατωμένη παρέμβαση στα τοπικά θέματα τα οποία θα πρέπει να προσεγγιστούν με τη δέουσα σοβαρότητα και σύμφωνα πάντα με τις αρχές και τους κανόνες της σύγχρονης επιστημονικής/τεχνικής θεωρίας σε παράλληλη και αλληλεπιδρώσα σχέση με τις ανάγκες και τα εγγενή

τοπικά

χαρακτηριστικά

των

κοινωνικών,

οικονομικών. 3.

Να αναδιοργανωθούν οι ομάδες εργασίας και να καθοριστεί σαφώς ο ειδικότερος επιστημονικός/ τεχνικός τους ρόλος ανάλογα με τα σύγχρονα θέματα που αφορούν κάθε κλάδο καθώς και την τοπική κοινωνία, με στόχο να λειτουργήσουν ως βάσεις δεδομένων επιστήμης και 1


τεχνογνωσίας υπηρεσιών

αλλά

τεχνικής

και

ως

σύγχρονα

συμβουλευτικής.

όργανα

Επίσης

να

εκσυγχρονιστούν και να συμμετέχουν ενεργά οι μόνιμες επιτροπές. 4.

Να διοργανώνονται τακτικά ημερίδες ενημέρωσης για τα τρέχοντα ζητήματα τα οποία θα γίνονται και από εξειδικευμένα μέλη του περιφερειακού μας τμήματος, σε συνεργασία πάντα με την αντίστοιχη ομάδα εργασίας. Συνεχής επικοινωνία με όλα τα περιφερειακά τμήματα του Τ.Ε.Ε. σε όλη την επικράτεια, για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, ιδεών, απόψεων με στόχο την ταχύτερη, ουσιαστικότερη και οικονομικότερη επίλυση των τοπικών προβλημάτων.

5.

Διαμόρφωση ενός εξωστρεφούς προφίλ επικοινωνίας του Τ.Ε.Ε./Τ.Η. με την τοπική κοινωνία και τον τεχνικό κόσμο

αναλαμβάνοντας

δράσεις

διοργάνωσης,

συμβάλλοντας έτσι στη διάχυση της πληροφορίας και την ενημέρωση μεγαλύτερης μερίδας του τοπικού πληθυσμού. Εκτός των άλλων, στόχος είναι και η δυναμική παρουσία του περιφερειακού τμήματος σε όλα τα δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης (facebook, twitter κλπ), ώστε να δίνεται η δυνατότητα στην κοινωνία να αλληλεπιδρά σε πραγματικό χρόνο. 6.

Ουσιαστική υποστήριξη στα έργα του πρωτογενή τομέα, με προτάσεις από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό της περιοχής για την προώθησή τους καθώς και την βιωσιμότητα τους. Τεχνική/ επιστημονική συμβουλευτική υποστήριξη σε έργα και δράσεις του ΕΣΠΑ αλλά και ενημέρωση ως προς τις δυνατότητες και την επιλεξιμότητα έργων

προς

χρηματοδότησης.

ένταξη

σε

Προτάσεις

ευρωπαϊκά για

προγράμματα

χάραξη

τοπικής 2


στρατηγικής ανάπτυξης του πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα στηριζόμενη στα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα

του

Τόπου

μας

(φυσική

ομορφιά,

κτηνοτροφία, τοπικά προϊόντα, αγροτουρισμός κ.α). 7.

Πραγματική στήριξη σε κάθε μηχανικό, τόσο στους νέους όσο και παλαιότερους, ανάλογα με το πεδίο που εργάζονται, τόσο για τους μηχανικούς ιδιωτικών, δημοσίων έργων (μελετητές ή κατασκευαστές), όσο και για τους μισθωτούς του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα. Έχοντας ως γνώμονα τη σωστή υλοποίηση των έργων, διασφαλίζοντας τα εργασιακά δικαιώματα

(αμοιβές,

αξιοπρεπή

τρόπο

συνθήκες διαβίωσης

εργασίας με

κλπ

)

αναγνώριση

και του

ουσιαστικού ρόλου που διαδραματίζουμε στην κοινωνία . 8.

Τακτική επικοινωνία για την ενημέρωση με τα μέλη του τοπικού τμήματος (εύρεση εργασίας, επιστημονικά θέματα, αποτελέσματα ομάδων εργασιών, τοπικές παρεμβάσεις κλπ), Διεύρυνση της ενημέρωσης από το Τ.Ε.Ε./Τ.Η. όλων των μελών με e-mails για ημερίδες, συνέδρια κτλ όχι μόνο στα όρια του περιφερειακού τμήματος αλλά και σε όλη την Ελλάδα, σε συνεργασία με τα υπόλοιπα τμήματα.

9.

Κοινοποίηση σε κάθε μέλος του περιφερειακού τμήματος ηλεκτρονικά της ημερήσιας διάταξης για κάθε συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας και διοικούσας και στη συνέχεια την περίληψη των πρακτικών της κάθε συνεδρίασης.

10.

Απολογισμός του έργου των μονίμων επιτροπών και των ομάδων εργασίας.

11.

Πλήρης διαφάνεια στη διαχείριση των πόρων του περιφερειακού τμήματος με δυνατότητα ενημέρωσης των μελών τακτικά, και ανακατανομή διάθεσης πόρων με τέτοιο τρόπο ώστε να στηριχτούν τα μέλη του τμήματος

3


τόσο σε επιστημονική κατάρτιση όσο και σε συμμετοχή τους σε ομάδες εργασίας. 12.

Στήριξη κάθε δραστηριότητας μελών του περιφερειακού τμήματος, (ομάδα ποδοσφαίρου , εκπόνηση διπλωματικών ή

άλλες

παρεμφερείς

δραστηριότητες).

Διοργάνωση

εκπαιδευτικών εκδρομών. 13.

Επικοινωνία

με

πολεοδομίες

τις

κλπ)

αντιμετώπιση

στα

αρμόδιες έτσι

υπηρεσίες

ώστε

θέματα

να

που

(περιφέρεια,

υπάρχει

κοινή

αντιμετωπίζουν

οι

μηχανικοί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 14.

Ενημέρωση

των

δυνατοτήτων

ρύθμισης

των

ασφαλιστικών εισφορών του Ε.Τ.Α.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. καθώς και διερεύνηση εναλλακτικών προτάσεων ασφάλισης και επίλυσης φορολογικών θεμάτων που προκύπτουν σε καθημερινή βάση για το σύνολο των μελών. 15.

Ουσιαστική

λειτουργία

του

Website

και

συνεχή

ενημέρωση αυτού με όλα τα νέα προεδρικά διατάγματα – νόμους που αφορούν το επάγγελμά μας. 16.

Ανάληψη

δράσεων

δικτύωσης,

συνεργασίας

και

συνέργειας με λοιπούς τεχνικούς φορείς, επιμελητήρια της περιοχής και συλλόγους, καθώς και την Πανεπιστημιακή Κοινότητα

(Πανεπιστήμιο,

δημιουργώντας

κανάλια

Α.Τ.Ε.Ι.

αμφίδρομης

Πολυτεχνείο), επικοινωνίας

και

ενημέρωσης.

4


Κύριος στόχος της «ΔΙΑΔΡΑΣΗΣ» είναι η ανασυγκρότηση του περιφερειακού τμήματος του ΤΕΕ έτσι ώστε :  να είναι διαδραστικά προσιτό σε κάθε μέλος του, με άμεση αμφίδρομη επικοινωνία μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου, έτσι ώστε να είναι πάντα ενήμερο και να έχει τη δυνατότητα να εκφράζει τη γνώμη του και τα προβλήματα του .  να λειτουργεί χωρίς μικροπολιτικές σκοπιμότητες, έχοντας άποψη την οποία να διατυπώνει εμπεριστατωμένα στην τοπική κοινωνία να προτείνει ιδέες και να δίνει προτείνει λύσεις.  να υπαγορεύει τις υποχρεώσεις αλλά και να προασπίζει τα δικαιώματα των μελών του για όλα τα θέματα που τα αφορούν.  να έχει ως στόχο την σύνδεση της θεωρίας με την παραγωγή βασιζόμενο στην επιστημονική αξία των μελών του.  να σχεδιάζει με όραμα, χωρίς συμβιβασμούς, να χαράσσει στρατηγικές και να ηγείται των εξελίξεων, αναδεικνύοντας τον ουσιαστικό επιστημονικό ρόλο του καθώς και τις δυνατότητες συνεισφοράς των Διπλωματούχων Μηχανικών στην ανάπτυξη του τόπου.

Ο στόχος της «ΔΙΑΔΡΑΣΗΣ» είναι η διαρκής και ουσιαστική

Δράση & Αντίδραση με τα μέλη του, και το κοινωνικό σύνολο

5

Διάδραση - Διακήρυξη  

Η διακήρυξη θέσεως της παράταξης Διάδραση