Page 1


VE HZI• 0


- TETONEZET A P A V I L O N BELSŐ TEREINEK DIMENZIÓI: -HASZNOSÍTHATÓ TERÜLET: lóOm -BELSŐ TERÜLET: 1 lóm -KÖRBEZÁRT ZÖLD TERÜLET: m i n 7 - 2 0 m - M A X . BELTÉRI MAGASSÁG: 3 , 6 5 m - M I N . BELTÉRI MAGASSÁG: 2 , 2 m 2

2

2

M

A P A V I L O N TÖMEGÉNEK BEFOGLALÓ PARAMÉTEREI: -HOSSZ: 1 4 , 3 m -SZÉLESSÉG: 1 3 , S m - M A X .MAGASSÁG: 3 , 7 5 m -MIN.TERÜLETI PRIORITÁS: ~ 2 0 0 m -TETŐHAJLÁS SZÖGEI: 10°-21,5° 2


ÉSZAK N Y U G A T I H O M L O K Z A T NÉZET TECHNOLÓGIAI FELÉPÍTÉS S O R R E N D J E E . L E P E S > KÜLSD H O M L O K Z A T I K E R E T E K BEÉPÍTÉSE 5. L E P E S > KIÁLLÍTÓTÉR LEFEDŐ B U R K D L A T A N A K RÖGZÍTÉSE l i E P E S . > TETŐFEDÉS, S Z E N D V I C S P A N E L FEKTETÉSE RÖGZÍTÉSE 1 L E P E S > DELSO H O M L O K Z A T I KIALAKÍTÁSA Z . L E P E S > MEREVÍTŐ GSZOG K E R E T E K E S J A R O F E L O L E T I L A P O K FELÁLLÍTÁSA 1. L E P E S > T A L P A K FELÁLLÍTÁSA

.MENTES ACEL


A PAVILON ALAPRAJZÁT BEFOGLALÓ NEGYSZGG KONTÚRJÁNAK KITZESE, A KÖZÉPPONT MEGHATÁROZÁSA OTAN

A T A R T O L A R A K LESZORASA A KITOZOTT R A S Z T E R ADOTT PONTJAIN, M A J D A T A R T O L A D A K A T EGÍMASRDZ K 0 T I A KES0DD J A R D F E L O L E T E T IS TARTÓ AZOK MAGASSÁGI REALLITASA GSZOG S I K V A S A L A T I R A C S

FELÁLLÍTJÁK A Z E P U L E T TÖMEGÉNEK T A F T D S Z E F K E Z E T I K E R E T E I T -' BELSŐ H O M ­ L O K Z A T K E H E T E K BEEMELÉSE. M A J B A TETŐ S Z E N D V I C S P A N E L J E I N E K FEKTETÉSE


A M O B I L P i V I L D N JÁRÓSÍKJÁNAK MEREVITD/TARTD RACSDZATA


FELÁLLÍTJÁK AZ EPULET TÖMEGÉNEK TARTÓSZERKEZETI K E R E T E I T - > RELSO HOMLOKZAT K E R E T E K R E E M E L E S E , M A J D A TETŐ SZENDVICSPANELJEINEK FEKTETÉSE

A TARTÓKERET A JÁRÓSÍK, ALATT KERÜL RÖGZÍTÉSŰÉ, ÁTÖLELVE IGÍ A JÁRÓFELÜLET ES A KIÁLLÍTÓTÉR RELSÖ T E R E T

(n)

A PAVILON ALHLNÉZETI T E R V E ÉS A TARTÓKERET TÍPUSOK POZÍCIÓJA


FELÁLLÍTJÁK AZ EPULET TÖMEGÉNEK TARTÓSZERKEZETI K E R E T E I T - > RELSO HOMLOKZAT K E R E T E K R E E M E L E S E , M A J D A TETŐ SZENDVICSPANELJEINEK FEKTETÉSE

T A R T O L A D A K E S J A R D S I K G SZOG VASALATAHOZ RÖGZÍTIK A TARTÓKERETEK SZARÁT, M A J D , A Z OLDHATÓ SAROK KAPCSOLATOKNAK ..KÖSZÖNHETŐ A TARTÓ FORMÁJÁT FEL T U D J A K HAJTOGATNI,A TARTÓKERET FESÜ SZERŰ KIALAK T A S A N A K KÖSZÖNHETŐEN T E L J E S E N ÖSSZEHAJTOGATHATÓ.

'--SS' • T_

-.

4,30 4,30

15

2,65

1,10 4,30


5,00


FELÁLLÍTJÁK A Z E P D L E T TÖMEGEN E K TARTÓSZERKEZETI K E R E T E I T - > BELSŐ H O M L O K Z A T K E R E T E K B EMELÉSE, M A J D A TETŐ S Z E N D V I C S P A N E L J E I N E K FEKTETÉSE

SÁVOSAN RÖGZÍTHETŐ KLICK-DN TETŐFEDŐ SZENDVEICS PANEL KÜNNYÜFÉMLEMEZ FEDÉSSEL BELSŐ H O M L O K Z A T I F A L R A ÉS A MEREVÍTŐ K E R E T E K R E F E K T E T E T T ERESZ CSATORNA /CSAPADÉKVÍZ LEVEZETÉS KERETEKNÉL/ MEREVÍTŐ K E R E T E K OLDHATÓ K A P C S O L A T I KIALAKÍTÁSÁNAK MÉRNÖKI K A P C S O L A T I L E M E Z E / A C É L L E M E Z / T E T Ő F E D É S A L J Z A T Á O L SZOLGÁLÓ T E L J E S F E L Ü L E T E N F E K T E T E T T OSFJ L E M E Z , M E L Í E T A K E R E T V Á Z A K R A É S A S Z E L E M E N E K R E RÖGZÍTENEK BELSŐ H O M L O K Z A T I K I A L A K Í T Á S / F A K E R E T R E F O G L A L T S I K P L E X I T / A HOMLOKZATKÉPZÖ K E R E T E T A TARTÓVÍZHOT ÉS A SZELEMENEKHEZ. V A L A M I N T A J Á R Ó F E L Ü L E T H E Z RÖGZÍTIK KI,


A KIÁLLÍTÓTÉR LEHATÁROLÓ BURKOLATÁNAK RÖGZÍTÉSE, M A J D A Z E L E K T R O M O S VEZETÉKEK BEHÚZÁSA +3,60


A JAHGFELULETI DESZKÁZATOT A K A R AZ ÜTOLSÖ LÉPESKÉNT IS KEZELHETJÜK, AZ OLDAHATÖ KAPCSOLATOK M I A T T ÍGY A S Z E R K E Z E T ÁLLÍTÁS VÉGÉIG KORRIGÁLHATÓ AZ E L E M E K PRECÍZ ELIISZKEDÉSE


ÉPÍTÉSZETI MŰLEÍRÁS - S Z I G E T

PAVILON

árnyékokkal is játszik. A tárlatot szemlélők c s a k részlegesen látnak kifelé a pavilonból, a középen kialakított lépcsőzött társalgó téren ülők a z o n b a n m a j d n e m 3 6 0 f o k b a n kilátnak a környezetre, a n n a k

TELEPÍTÉS, TÉRKÉPZÉS

ellenére, h o g y a z épület közepén p i h e n n e k . Ez a belső h o m l o k z a t

A p a v i l o n , m i n t a S z i g e t fesztivál "mozgó emléktára", Európa s z e r t e

átlátszó felületeinek köszönhető, és a külső h o m l o k z a t megfelelő

m e g j e l e n n e a nagyvárosokban. M i v e l a fesztivál hangulatát és a

magasságban való kinyitásával érhető e l . Ez a f a j t a t e r v e z e t t kilátás

S z i g e t r e jellemző érzéseket próbáltam belekomponálni a P a v i l o n

a z t is elősegíti, h o g y a külső szemlélők / a bejárati f r o n t kivételével/

tömegébe és t e r e i b e , így a z t j a v a s l o m , h o g y a p a v i l o n t lehetőleg zöld

c s a k a belső áramlást, és a cirkuláló mozgást látják. Főként a belső

területek / p a r k , erdő, l i g e t / mentén, v a g y épp a z o k b a n állítsák f e l ,

térképzés fontosságát t a r t o t t a m s z e m előtt a n n a k fejében, h o g y a

h o g y a z h a n g u l a t a S z i g e t fesztiválra vetítve stílus a z o n o s

látogatók

lehessen.

minél

élesebben

tudják

átélni

a z élményeket,

az

A p a v i l o n legfőbb szerkesztési e l v e , h o g y c s i g a - szerűen körbezár e g y

elszigeteltség áldásos hatásának köszönhetően. A belsőre fókuszálva

kis t e r e t . E n n e k l e g f o n t o s a b b jelentősége az, h o g y a p a v i l o n így körbe

az épület tömegképzése / a bejárati fronttól e l t e k i n t v e / próbál

t u d ölelni e g y fát. / H a a z a d o t t területen n i n c s megfelelő méretű,

visszahúzódó l e n n i , körbejárva a z épületet a z átlátszó felületek alján

fajtájú f a , v a g y a p a v i l o n telepítése, t e r h e i veszélyeztetnék a növény

apró / 5 - 1 0 c m átmérőjű/ átlátszó kör matricákat l e h e t o l v a s n i , és

fejlődését, a k k o r a p a v i l o n c s a p a t a , a nyitónapon e g y földlabdás

elhelyezni,

„Sziget fát " telepítene a z építmény fókuszpontjába, m e l y e t a p a v i l o n

n y o m t a t h a t n a k k i a p a v i l o n b a n . Igy h a g y h a t n a k n y o m o t a látogatók a

elbontása

saját

után o t t is hagynának emlékül, a z a d o t t

városnak

melyeket

kedvenc

a

látogatók

dalszövegrészleteik

szerkeszthetnek kiragasztásával,

m e g , és egyben

az

ajándékozva a z t . A p a v i l o n e g y f a j t a áramlás-cirkuláció alapján járható

ellenőrzött k e r e t e k közt matricázott f a l , a z a z épület külső h o m l o k z a t a

b e . A látogatás során a függesztett lámpák és plakátok közt járnak

is a tárlat s z e r v e s része válhat, m e l y p l u s z f e l f e d e z n i valót nyújt.

m a j d a látogatók. A belső tér csavarosodásából adódó beláthatatlan

ÉPÍTÉSZETI MONDANIVALÓ ÉS A Z ÉPÜLET KÜLSŐ MEGJELENÉSE/ TÖMEGE:

A p a v i l o n e g y befelé forduló építmény képet m u t a t j a , a természetre és

a

közösségi

élményre

fókuszál,

mely

tulajdonságok

t a g a d h a t a t l a n u l a S z i g e t fesztivál sajátjai. Tehát a fő mondanivaló a z elszigeteltség e g y sajátos módja, a térbeli leválasztás, a z a z a szigetszerű elkülönítés. A p a v i l o n közepét képző lépcsők és a f a köré épül, c s a v a r o d i k a kiállítótér. A p a v i l o n a l a p r a j z a valójában négyzetbe foglalható,

mely

négyzet

szabályos

háromszög

raszterrel

való

felosztásából adódott a z a l a p r a j z i f o r m a . A járószint p o d e s z t r e e m e l t , ez a szigetszerűséget erősíti, h a g y j a levegőhöz és fényhez j u t n i a l e f e d e t t növényzetet. A bejárat és a kijárat a z o n o s feljáróval bír, tehát e g y f r o n t o n találhatóak, a z o n b a n vizuálisan mégis jól elkülöníthetőek egymástól. A bejárat n y i t o t t homlokzatán látható, h o g y a közösségi élet, és környezet-természetközeliségen túl a p a v i l o n a fénnyel és a z

átláthatatlan. M i n d e n

kapcsolatoknak összeállítási

eleme

szétszedhető

a z oldható

köszönhetően. A felállítás során több szerelési,

folyamat

is történhet

Szétszerelésükkor a p a v i l o n

egymással

párhuzamosan.

e l e m e i saját m a g u k b a

fordíthatók,

csukhatók, csavarozhatók, így szállításukra e g y önrakodó

nyerges

vontató is elegendő. A helyszínre érkezve kijelölik/meghatározzák a pavilon

középpontját--ez

koncepció

szerint

a z épülő

pavilon

fókuszpontjában lévő f a . Ez után kimérik, és feljelölik a p a v i l o n alaprajzát befoglaló négyszöget, m e l y n e k jellemző r a s z t e r p o n t j a i n elindíthatják a lábak, és a járófelületi e l e m e k felállítását. A p a v i l o n i d e i g l e n e s alapjául szolgáló t a l p a k /álpadló r e n d s z e r e k h e z hasonló/ m e n e t e s , r o z s d a m e n t e s acél s z e r k e z e t i e l e m e k , m e l y e k e t hatszögletű sík k e r e t r e rögzítenek, m a j d e z t s z i n t e z i k . E z t követően a hatszögletű k e r e t e k h e z rögzítik a járófelületi,háromszög alaprajzú f a k e r e t e k e t , m e l y e k b e b e - illeszthetőek a járófelületi lécezések. E z e k e t a léceket a tárlat

megtekintésének

haladási

irányába

állítják.

Ez után

a

tartószerkezeti k e r e t e k bekötése következik. A fésűszerűen hajlítható kereteket

kinyitják,és rögzítik a

befűzik pozíciót

a

már

felállított

merevítő

és felhajtogatják

azokat.

Következő lépésként a p a v i l o n belső h o m l o k z a t i k e r e t e i t építik

látogató c s a k részlegesen lát kifelé, a fókusz u g y a n i s a haladás

f o r d u l és kizárólag a b e n t lévő d o l g o k r a koncentrál.

ennyire

keretekbe,majd

fesztiválon próbálna a z e m b e r e l j u t n i v a l a h o v a . Mindeközben a

Belső p s z e u d o - közteret kialakítva, akár c s a k a fesztiválon, befelé

A p a v i l o n b o n y o l u l t tömeget m u t a t , a z o n b a n a s z e r k e z e t e korántsem

fa

út, és a függesztett térakadályok o l y a n érzetet a d n a k , m i n t h a e g y

végtelenítésén és a belső közrezárt téren álló fára való rálátáson v a n .

SZERKEZET/ANYAGHASZNÁLAT/ ÖSSZEÁLLÍTÁS

b e , e z e k f a k e r e t e s e l e m e k , m e l y e k e t üveg h e l y e t t sík felületű p l e x i t t e l

BELSŐ TÉRSZERVEZÉS ÉS FUNKCIÓK

töltenek k i . Következhet a tetőfedés,szendvics

szerkezetű,sávos

A z épület kívülről n e m is m u t a t j a a belső részek játékosságát. A z

kialakításban . Ez a s z e r k e z e t

egyszerű fél n y e r e g - tetőből a r r a következtethetünk, h o g y e g y

rögzítjük a tartószerkezetekhez és s z e l e m e n e k h e z ) , átfedéseket is

középpont felé lejtő, tetővel lehatárolt belsőt járhatunk körbe, d e e z

biztosító könnyűfém fedéssel készült. A sávos c l i c k - o n fedést a

n e m igaz, m e r t a belső rész nyílt, és a végtelenbe cirkulál, a h o g y a z

g e r i n c e n , és a tartókereteknél p l u s z fedősávokkal látják e l , biztosítva

e m b e r jár b e n n e . A tartókeretek merevítéséből adódik, h o g y a belső

e z z e l a tető vízhatlanságát,és a p a v i l o n testének többszöri töréséből

borítás kétszer törik, így a belső tetőgerinc mentén kirajzolódik a

adódó diletációs különbségeket. A z így k i a l a k u l t lejtési mezőkről a z

kiállítótér járóvonala. A bejáratnál k a p o t t h e l y e t e g y vendégváró p u l t ,

esetleges

a m e l y a z ajándékbolt kiszolgáló felületét is j e l e n t i . A tárlat a n y a g a i t

ereszcsatornákkal v e z e t i k e l , és a tartókeretek vonalában v e z e t i k l e a

függesztett tablókon /plakátokon mutatják b e , v a l a m i n t f a l r a vetített

p a v i l o n járófelülete alá. M a j d a látogatói tér lehatároló burkolatát

k i s f i l m e k k e l idézik f e l a fesztivál hangulatát. A húsz éves fesztivál

rögzítik kívülről, m e l y mögött és fölött s z e r e l i k

relikviáit, dedikátumait szintén m e g t e k i n t h e t i k a látogatók. A p a v i l o n

vezetékeket. Kialakítják a h o m l o k z a t i képhez szükséges

kiállítóterének végén e g y vetítő s a r o k k a p o t t h e l y e t , a h o l k o n c e r t

lábazati tartógerendáit. M i n d e z e k után e m e l i k b e a külső h o m l o k z a t i

a n y a g o k a t vetíthetnek l e , v a g y akár a k u s z t i k u s

keretelemeket.

rendezhetnek.

k i s k o n c e r t e k e t is

Ebből a térből kilépve, a p a v i l o n

tömege által

O S B I I . hordozóanyagon lévő ( e z t

csapadékvizet a belső h o m l o k z a t i f a l a k tetején fekvő

A pavilon

gyártott elemekből áll.

az e l e k t r o m o s

m i n d e n egyes szerkezeti

keretek

része előre

Miután felépítették a p a v i l o n tömegét, a

közrezárt területre érünk, m e l y e t e d d i g belülről jártunk körbe, i t t

belső t e r e k kialakítása, a tárlat berendezése, a z e l e k t r o n i k a i eszközök

üldögélni,

beállítása következik.

beszélgetni,

nosztalgiázni

lehet,

a

fókuszpontként

magasodó f a árnyékában /nyári időszakban a h o m l o k z a t i f a l a k n e m kerülnek beépítésre/.

A kiállítás megtekinthetőségének útvonala,

lefutása v e z e t i a z e m b e r t , és így c s a k a képekre, a h a n g u l a t r a k e l l koncentrálnunk.

/tervező' hallgató: BIRO M A T E /


13,60

^

3,40

,

1

2

/

1 , 1 2 7

W

,

W

,

1 , 1 2

4,55

7

"1

CD

5 2

, C2 0O

5 , 5

0

0

o -8/8 65

0

í r

0

CD

4

0

0 2

0

,

0

0

0

65

0 4

0

2-

0

1 % 0

5 ,

lí 3)

6

5 ,

8

3

O

o Q5

^

o

^k 4,55

3,00

/

7

5 7

3,80

14,00

K O M P L E X TERVEZÉS - S Z I G E T P A V I L O N 2012/13

II. félév

-

SZIE

Y B L MIKÓS

ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI

B I R Ó M Á T É A L A P R A J Z - T A L P KIOSZTÁS ÉS MEREVÍTÉS

K A R

NÉSZ

8

ÉV.V.:DÉVÉNYI T .

H.:15-21


14,00 9 1,50

^

1,50

3,75

2,25

2,25

2,25

-k

2°;

-k

CM CD

5 2

,

37,5

E

o

CD

JÁRÓ

0

o

JÁRÓ o CD

0 , 5

0

0

0

00

00

0

o 4

,

60x20cm

5 ,

r

3

6,l' / 3

51,4

75cm

ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI

K A R

5

,

3

6

,

5

Ti

/

CD

0

^k

CD

0

o

0

^k /

4—

1 , 1 0

/

1,50

1,50

1,50

/

1 , 3 0

/

1 , 1 5

/

2,30

/

1 , 3 0

/

4

0 X

1,90

14,00

K O M P L E X TERVEZÉS - S Z I G E T P A V I L O N 2012/13

II. félév

SZIE

Y B L MIKÓS

B I R Ó M Á T É A L A P R A J Z - JÁRÓSZINT E L E M E I N E K KIOSZTÁSA

NÉSZ

8

ÉV.V.:DÉVÉNYI T .

H.:15-21


14,5 3,35

6,55

4,55

CD

o 2

CD

,

5 5

,

5 , 5

o

LO

5

o

c\2 o

oo 3

,

2

,

5

CD í

5

o

,

;9

4—

i

,

o

5

,

1,52

1,16

1,13

1,98

1,15

2,38

1,68

2,20

14,42

K O M P L E X TERVEZÉS - S Z I G E T P A V I L O N 2012/13

II. félév

SZIE

B I R Ó M Á T É A L A P R A J Z - TETŐNÉZET

Y B L MIKÓS

ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI

K A R

NÉSZ

8

ÉV.V.:DÉVÉNYI T .

H.:15-21


K O M P L E X TERVEZÉS - S Z I G E T P A V I L O N 2012/13

II. félév

-

SZIE

Y B L MIKÓS

B I R Ó M Á T É K E R E T TÍPUSOK GYÁRTMÁNYTERVEI

ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI

K A R

NÉSZ

8

ÉV.V.:DÉVÉNYI T .

H.:15-21


K O M P L E X TERVEZÉS - S Z I G E T P A V I L O N 2012/13

II. félév

-

SZIE

B I R Ó M Á T É HOMLOKZAT-METSZET

Y B L MIKÓS

ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI

K A R

NÉSZ

8

ÉV.V.:DÉVÉNYI T .

H.:15-21


3 1 5 0

M A T

T E R V E Z Ő S Z A K I R Á N Y V Á L A S Z T Á S 2 0 1 3


R A

s

2

0

N

Y


MOSONMAGYARÓVÁR

1 9 9 0

H I L D JÓZSEF ÉPÍTŐIPARI S Z K I . ( G Y O R ) YBL MIKLÓS ÉP.TUDOMÁNYI K A R ( 2 0 0 9 - B P . ) + A N G O L B-KAT. TERVEZÉS

SZÜLETETT ISKOLÁK

B2 N Y E L V V I Z S G A JOGOSÍTVÁNY ÉS É P Í T É S Z E T T Ö R T É N E T

K I T A R T Á S / B U Z G A L O M ; S Z É P R E ÉS KIVÁLÓSÁGRA VALÓ FOGÉKONYSÁG; LELEMÉNYESSÉG/KREATIVITÁS; SZOCIÁLIS I N T E L I G E N C I A . G I T Á R O Z Á S (VÉGZ. E R K E L F. Z E N E I S K O L A ) D A L S Z E R Z É S , V E R S ÍRÁS, FOTÓZ ÁS, R A J Z O L Á S K O S Á R L A B D Á Z Á S , O L I M P I A I ÍJÁSZAT.

KEDVCENC TANTÁRGY V I A (ELEMZÉS) /JELLEMKÉP/

H

0

B

B I


I

a

c) K 0

L A

T E R V E K

N A P P A L

T T T T T

E E E E E

R R R R R

V V V V V

1 2 3 4 5

B B B K K

Ö Ö Ö O O

R R R N N

C C C R R

S S S Á Á

ÖK ÖK ÖK D D

5 4 5 5 4


6 7 8 9 1 0 1 1

BIENNALE ISKOLAI Ü L L Ő I ÚT PALYTA 0 RCZY S Z A B

MAKETTEK MAKETTEK PÁLYÁZAT PÁLYÁZAT PÁLYÁZAT A D I D Ó


A

M


c—3

\

I

V 1 1

^ \

1 lí

i ( 4

^

1

1 3

1 i —^^^i

111

1

tiH


ü

ü Á

l_

Y

Á

" L A

- M I N I PARK -T 0 E G K Ö Z L E K E D É S I CSOMÓPONTOK FELŰJ - I LLŰZIÓS JÁRDA ÁTJÁRÓK

T


N A

y i

i

O R C Z Y 2 0

K E R T

1

2

A T A S Z T R Ó F A V É D D E L N I T E Z E T


N E M Z E T V É D E L M E

G

Y

E

T

N A G Y V Á R A D

E

I

M T É R


o

N cq

O

CD MJJ

1

-J

N

co

—1

^ 1

>-

LU - J

m

LU CD LU LU m

cq

- J

CD M J J

>-

U j CD N Cl LL co CD co LU LU U j

o

co LU

- J

N d

-j

Cl LU

>-

CD LU LU

MJJ

CL O

a:

u j

Mjj LL

CL

»-H

N

co C D

CL MJJ

co - J

LU

cq >-

o >- J

N

>-

MJJ

LL

<c 1—

N

co MJJ

co co

Uj C l CD o MJJ

Uj Uj

©

LL

h-

*o

RABJAI

* MJJ

»-H

co

ÉJSZAKA

o 1

—i

- J

N

-J co

o

co

o

co LU CC ^ 1

LU

Í V

• M R M Í I H H

B!ROM - KOMPLEX  
B!ROM - KOMPLEX  
Advertisement