Page 1

ISSUE NO.  1  Ι  APRIL  2015  

ü  ü  ü  ü 

Interview: Jeugdwerkloosheid  in  België   Interview:  Nestlé  Alliance  for  youth   Column:  Hold  up  op  geluk!   Column:  Cijfers  de  muniCe,  kennis  het  wapen!  

Jeugdwerkloosheid

Is er licht aan het einde van de weg? Youth Voice

1

For Youth 2015


Youth Voice

For Youth 2015

2


Redacteur: Yunus  Denizli   Bijdragen  van:  Olivier  Van  Pee,  Ellen  S,       Jan  Hertogen,  Niels  De  Rudder   Design:  Mehmed  mehmedov,  Yunus  Denizli    

Youth Voice  is  een  publica1e  van  For  Youth   in  het  kader  van  Jonge  Werklozen  Pla<orm.     Paleizenstraat  25  –  1030  Brussel,  België   Tel:  02  212  19  00   Fax:  02  212  19  09   www.foryouth.be  Ι  www.jongwerkloos.be         ForyouthVzw       @ForYouthBE   @JongWerkloos     Youth Voice

3

For Youth 2015


Inhoud BART COCKX JEUGDWERKLOOSHEID: DIAGNOSE EN REMEDIES

JEUGDWERKLOOSHEID IN CIJFERS

14

CATHERINE MENTIOR NESTLE ALLIANCE FOR YOUTH

18

EID CKX OSH S T CO ERKLO EMEDIE R A B R W EN GD JEU NOSE G DIA

6

6

14

EID

R

OSH

LO ERK DW G U S JE JFER I IN C

TIO MEN INE R R E O H CAT ANCE F LE T I ALL TH NES YOU

18

Youth Voice

For Youth 2015

4

DER RUD E D S P NIEL D-UP O HOL K U GEL

22


Inhoud

NIELS DE RUDDER HOLD-UP OP GELUK!

22

JAN HERTOGEN MAATSCHAPPELIJKE VERANDERING: CIJFERS DE MUNITIE, KENNIS HET WAPEN!

24

ELLEN S. CARTE BLANCHE

26

MAA JAN HE RTO TSC G H VER APPELI EN AND JK ERIN E G:

24

CAR

26

E TE B LLEN S . LAN CHE

JOB

BEU

28

RS

YOU T

H VO

ICE

30 Youth Voice

5

For Youth 2015


Interview Bart Cockx :

Voor de meest kansarme groep, voor de jongeren die veel tegenslagen gehad hebben in het verleden

I

kan je hen niet helpen met een standaardaanpak. Daar is maatwerk voor nodig. k heb me altijd ge誰nteresseerd gevoeld voor sociaal problematieken, voor mensen die in armoede leven. Ik heb daar een doctoraat over gedaan. Ik vind het belangrijk om naar oplossingen te zoeken voor mensen die op een of andere manier uitgesloten zijn. Ik probeer op een rationale manier te kijken hoe we de samenleving moeten structureren om daar een goed antwoord op te vinden. Het is een beetje uitzonderlijke situatie omdat ik vooral heel technisch bezig ben. Maar ik probeer om het tech-

Yunus Denizli

Prof. Dr. Bart Cockx is licentiaat in de economische wetenschappen aan de KU Leuven en Master of Science aan de London School of Economics. In 1992 promoveerde hij tot doctor in de economische wetenschappen aan de KU Leuven. In 1993 startte hij als docent aan de UCLouvain waar hij werkzaam bleef tot in 2008. Sindsdien is hij hoogleraar aan de UGent. Hij is tevens verbonden aan verschillende onderzoeksinstellingen in het binnen- en buitenland: het IZA in Bonn, CESifo in M端nchen en het IRES in Louvainla-Neuve. Zijn onderzoeksdomeinen zijn arbeidseconomie en microeconometrie. Meer in het bijzonder heeft hij zich gespecialiseerd in de evaluatie van arbeidsmarktbeleid en in evaluatiemethoden. Momenteel heeft hij ook onderzoek lopen over de effecten van zittenblijven en van herori谷ntering van studierichting op school. Hij heeft publicaties in belangrijke nationale en internationale wetenschappelijke tijdschriften.

Vanwaar komt uw interesse in jeugdwerkloosheid? Ik heb me altijd ge誰nteresseerd gevoeld voor sociaal problematieken, voor mensen die in armoede leven. Ik heb daar een doctoraat over gedaan. Ik vind het belangrijk om naar oplossingen te zoeken voor mensen die op een of andere manier uitgesloten zijn. Ik probeer op een rationale manier te kijken hoe we de samenleving moeten structureren om daar een goed antwoord op te vinden. Het is een beetje uitzonderlijke situatie omdat ik vooral heel technisch bezig ben. Maar ik probeer om het technische aspect te combineren met het sociale aspect.

Youth Voice

For Youth 2015

6


Youth Voice

7

For Youth 2015


Interview

België situeert zich net boven het Europese

totale jeugdwerkloosheid maar een druppel is op

gemiddelde voor jeugdwerkloosheid. Hoe

een hete plaat. Dit is eigenlijk maar een kleine

interpreteert u dat?

maatregel. Als je het probleem echt wil oplossen

Je moet niet alleen kijken naar jeugdwerkloosheid

moet je meer structureel werken. Dit plan is maar

maar dit in verhouding zien van mensen

een kleine schakel in de hele problematiek.

die op actieve leeftijd zijn. Dus de relatieve positie jeugdwerkloosheid ten opzichte van de

Waar moet men dan de oplossing zoeken?

werkloosheid van mensen die op actieve leeftijd

Volgens mij is de jeugdwerkloosheidproblematiek

zijn. Als je het zo bekijkt zie je dat de absolute

verschillend is in elke lidstaat van de Europese

jeugdwerkloosheidcijfers een vertekend beeld geven.

gemeenschap. Je moet vooral eerst een diagnose

In Vlaanderen is de jeugdwerkloosheidsgraad

maken van waarom de jeugdwerkloosheid

laag naar internationale normen, maar niet als je

hoog is in een bepaald land of waarom is het

dit cijfer in verhouding brengt tot de werkloosheidsgraad van heel de bevolking op actieve leeftijd. dan stel je vast dat de jeugdwerkloosheid in Vlaanderen hoger is dan in andere landen. En zeker veel hoger dan in succeslanden zoals Duitsland, Denemarken en Nederland. Dit

JE MOET PROBEREN OM DE STRUCTURELE PROBLEMEN AAN TE PAKKEN EN DAT IS ZEKER MAATWERK. JE KAN NIET ZOMAAR EEN PLAN OPLEGGEN VOOR ALLE LANDEN VAN DE EUROPESE UNIE.

stellen we niet allen voor de laatste

dat niet is. Want er zijn heel wat landen waar de jeugdwerkloosheid niet zo een groot probleem is, zoals in Duitsland bijvoorbeeld. Vanuit die diagnostiek moet je de structurele problemen proberen aan te pakken en dat is zeker maatwerk. Je kan niet zomaar één plan opleggen voor

paar jaren vast, maar reeds meer dan tien jaar. We

alle landen van de Europese Unie.

kunnen dus zeggen dat er in Vlaanderen (en België) een hoge structurele jeugdwerkloosheid is.

Kunnen we die oplossing zoeken in onze buurlanden?

De Europese Initiatieven, zoals de “job

Benchmarking

relevante

ideeën

en

guarantee”, kunnen deze soelaas bieden?

informatie opleveren. Maar men moet kijken in

Ik moet daarop een tweedelig antwoord geven.

welke mate een beleidsmaatregel werkt omwille

Enerzijds denk ik dat jobs aanbieden aan kansarme

van de specifieke omstandigheden of omwille

jongeren zeker een stap vooruit kan zijn. Door

van specifieke institutionele context in dat land.

de arbeidservaring die ze opdoen kunnen ze

Men kan een maatregel niet zomaar overnemen.

meer kansen krijgen op de arbeidsmarkt. Maar

Bijvoorbeeld Duitsland is gekend voor het systeem

anderzijds moet ik zeggen ten aanzien van de

van praktijkstages. Daar is er een hele lange traditie

Youth Voice

For Youth 2015

kan

8


Interview

van samenwerking tussen scholen en bedrijfsleven.

Dit is een hele complexe problematiek. In

Die traditie kun je niet zomaar van de ene dag op de

ons land is de ontslagregeling pas hervormd in

andere overplaatsen naar een ander land.

het begin van dit jaar onder de vorm van het eenheidscontract. V贸贸r het eenheidscontract was

Kunnen de internationale bedrijven en hun

er een verschillende ontslagbescherming voor

initiatieven een oplossing bieden?

arbeiders dan voor bedienden. Voor arbeiders

Die bedrijven hebben altijd nood aan jongeren.

was er quasi geen bescherming terwijl bedienden

Hun initiatieven kunnen geen structurele oplossing

heel goed beschermd waren tegen ontslag. Vanuit

bieden. Ze werken zich op die manier in de kijker. Ze

Europees perspectief waren Belgische bedienden

zullen dit doen omdat ze er zelf belang bij hebben:

dan ook bij de best beschermde werknemers. De

omdat ze zelf op zoek zijn naar goede jongeren en

hervorming heeft ervoor gezorgd dat arbeiders

om een goed imago te krijgen voor hun klanten.

beter beschermd worden en dat bedienden iets minder goed beschermd worden. Zeker de hogere

In het Deense model legt men meer nadruk

bedienden.

op het garanderen van jobzekerheid dan werkzekerheid. Wat is uw mening over dit model?

Youth Voice

9

For Youth 2015


Interview

Het probleem met dit beschermingsmechanisme

werkelijk nodig heeft.

is dat als je een vast bedrag uitbetaalt krijgt bij

Het probleem van dit systeem is wel dat je

ontslag. Dan geef je aan iedereen ongeacht de

hierdoor minder prikkels krijgt om naar werk te

noden evenveel. Nu zijn er sommige mensen

zoeken. Je verliest immers de vergoeding als je

die heel snel werk vinden. Voor deze mensen

werk vindt. Vandaar dat je dit alleen maar kan

is de ontslagvergoeding te hoog. Voor andere

doen als je veel meer gaat inzetten op activeren,

mensen, die langer zoeken naar een job, is de

veel meer dan dat op dit ogenblik het geval

ontslagvergoeding dan weer niet voldoende.

is in ons land. Dit ligt meer in de lijn van het

Vandaar heb ik samen met mijn collega aan de

Deense model. Daar worden werklozen heel

UCL, Bruno Van der Linden, voorgesteld de

nauw opgevolgd. Ze gaan er wekelijks op gesprek

ontslagvergoeding in een fonds te steken in de

om ervoor te zorgen dat ze effectief aan de slag

plaats van deze rechtstreeks uit te betalen aan de

kunnen gaan en dat niet ontmoedigd geraken. Je

ontslagen werknemer. Dat fonds gebruik je dan

moet dan wel de middelen gericht inzetten, want

als een soort verzekeringsmiddel. Diegenen die

je kan geen middelen inzetten voor iedereen. Voor

snel werk vinden, gaan minder lang van dat fonds

diegenen waarvan je vermoedt dat ze zelf een

gebruik maken omdat ze het niet nodig hebben.

baan kunnen vinden, kan je schriftelijk opvolgen.

Diegenen die langzaam een job vinden, gaan er

De lager geschoolden hebben daarentegen een

langer op beroep kunnen doen. Op deze manier

intensievere begeleiding nodig, met meer face-to-

wordt de ontslagvergoeding efficiĂŤnter ingezet

face contacten.

omdat men er enkel beroep op doet als men ze

Youth Voice

For Youth 2015

10


Interview

Denk je dat er bereidwilligheid zal zijn vanuit

onderwijs op 12 jarige leeftijd. Dit is vrij vroeg

de kant van werklozen om in zo een systeem

naar internationale normen. In het buitenland

in te stappen?

gebeurt dit dikwijls op de leeftijd van 14 à16 jaar.

Het is duidelijk dat werklozen daar een dubbel

In internationale wetenschappelijke studies heeft

gevoel aan zullen overhouden. Het positieve aan

men onderzocht of het moment van deze keuze

het idee is dat het meer begeleiding aanbiedt en

een effect heeft op je kansen op de arbeidsmarkt.

dat het ervoor zorgt dat jonge werklozen hulp

Gemiddeld genomen kan je niet zeggen dat dit de

krijgen bij het zoeken naar werk. Maar er is

uitkomst in de ene of de andere richting beïnvloedt.

natuurlijk wel de andere kant van de medaille.

Het enige wat onderzoek vastgesteld heeft is dat de

Je gaat ze immers ook meer gaan controleren

groep die kansarmer is er baat bij heeft om deze

sanctioneren indien ze niet meewerken.

keuze uit te stellen.

Dus het mes snijdt langs twee kanten en jongeren zullen daar niet altijd positief tegenover staan. Ik denk dat het ene niet kan zonder het andere. Natuurlijk zijn de meeste werklozen te goeder trouw en gaan ze op zoek naar een job. Maar je hebt altijd bij zitten

In het meeste onderzoeken kan men niet vast stellen dat zittenblijven een positief effect heeft op de lange termijn schoolprestaties. Dus kan je de vraag stellen of je niet moet inzetten op andere vormen van remediëring.

U zegt dat zitten blijven geen

remedie

is,

waarom? In het meeste onderzoeken kan men niet vaststellen dat zittenblijven een positief effect heeft op de lange termijn schoolprestaties. Ik ken enkel een paar studies die op korte termijn

die dit niet zullen doen. Je

goede

positieve

effecten

moet ze duidelijk maken dat de steun die ze

vinden, maar niet op lange termijn. Dus kan je de

krijgen kostelijk is voor de maatschappij en dat ze

vraag stellen of je niet moet inzetten op andere

hiervoor in ruil iets mogen voor doen.

vormen van remediëring. Dit kan door bijvoorbeeld intensievere begeleiding te organiseren tijdens het

Ook binnen ons onderwijs moet er volgens

jaar en/of eventueel in de zomerperiodes. Ik denk

u één en ander aangepast worden om de

dat dit soort remedieringtrajecten meer effect

jeugdwerkloosheid aan te pakken, o.a. de

zullen hebben dan het laten zitten van jongeren,

vroege oriëntering. Waarom zou vroege

want dan raken ze gedemotiveerd en waar komen

oriëntering een probleem zijn?

ze terecht bij jongere klasgenoten, wat op sociale vlak tot problemen kan leiden.

Dat vormt nu een belangrijk voorwerp van discussie in de hervormingsvoorstellen van het secundaire onderwijs. Op dit ogenblik gebeurt de keuze van technisch, beroeps of algemeen

Youth Voice

11

For Youth 2015


Interview

groepen niet via deze onderwijsvorm ge誰ntegreerd

Werk - en studeercombinaties hebben

op de arbeidsmarkt. . Het blijft dus een moeilijke

nog geen volle vaart gekregen. Zie je daar

problematiek. Je kan die alleen maar oplossen als je

verandering in komen? Dat is het hele problematiek en er zijn heel wat hervormingen op stapel wat dat betreft. Op dit ogenblik heeft het deeltijds beroepsonderwijs een negatief imago. Men is nu bezig met het integreren van het deeltijds beroepsonderwijs in de opleidingen van Syntra. Men tracht de twee systemen te integreren om het

watervalsysteem

in ons onderwijs af te bouwen. Diegene die in deeltijds

opleidingen

terecht kwamen, werden beschouwd als de zwakkere studenten

en

hadden

problemen om stages te vinden in het bedrijfsleven. Vandaar is het belangrijk dat je een systeem krijgt waarin

laagst geschoolde groep. Dat kan alleen door voor intensieve begeleiding te zorgen voor die groep en dat gaat geld kosten. Het lijkt mij belangrijk als je een inclusieve maatschappij wil krijgen dat je die groep meetrekt en dat je er ook middelen in investeert.

Er moet een structurele samenwerking ontstaan tussen enerzijds het onderwijs en ondernemers en anderzijds de diensten van arbeidsmiddeling. Dit is een proces van lange adem, waar je moet zorgen dat daar een structureel positieve spiraal wordt opgebouwd. Het is hierbij belangrijk dat er aangetoond wordt dat deeltijds beroepsonderwijs ook een positieve keuze kan zijn.

Hoe valt dit te combineren met het vertrouwensprobleem van deze groep jegens de overheidsinstellingen? Voor de meest kansarme groep, voor de jongeren die veel tegenslagen gehad hebben in het verleden kan je hen niet helpen met een standaardaanpak.

Daar is maatwerk voor nodig. Straathoekwerkers

de beroepsopleiding meer wordt gevaloriseerd. Er moet een structurele samenwerking ontstaan

kunnen hier relevante hulp aanbieden en

tussen enerzijds het onderwijs en ondernemers

kunnen eventueel in partnership met de

en anderzijds de diensten van arbeidsmiddeling.

arbeidsbemiddelingsorganisaties hulp aanbieden.

Dit is een proces van lange adem, waar je moet

Daar zouden veel meer middelen op ingezet

zorgen dat daar een structureel positieve spiraal

moeten worden.

wordt opgebouwd. Het is hierbij belangrijk dat er aangetoond wordt dat deeltijds beroepsonderwijs ook een positieve keuze kan zijn. Op die manier krijgen ondernemingen ook interesse krijgen in deze groepen. Maar dat is niet zo evident. Zelfs in Duitsland, dat het model is voor dat soort onderwijsvorm,

geraken

de

meest

kansarme

Youth Voice

For Youth 2015

veel meer middelen structureel gaat inzetten op die

12


Youth Voice

13

For Youth 2015


Dossier Jeugdwerkloosheid Cijfers en statistieken

h

et aantal werklozen in de EU was in januari 2015 ongeveer 23,8 miljoen. Vooral jongeren onder de 25 hebben het moeilijk. Meer dan 5 miljoen jongeren zijn vandaag werkloos in Europa. Landen zoals Spanje en Griekenland zitten veel hoger dan het Europese gemiddelde. Terwijl Duitsland en Nederland het laagste jeugdwerkloosheid heeft binnen Europese unie.

Yunus Denizli

53,5%

49,8%

21,9%

9,6%

Youth Voice

For Youth 2015

14

7,4%


Dossier

Youth Voice

15

For Youth 2015


Dossier

Youth Voice

For Youth 2015

16


Dossier

Youth Voice

17

For Youth 2015


Interview Catherine MEntior :

Corporate Communication Manager bij Nestlé Belgilux.

o

p initiatief van Nestlé hebben meerdere grote bedrijven zich verenigd om samen in België een Alliance for YOUthop te richten. Het doel van die alliantie is om op korte en middellange termijn honderden opportuniteiten te creëren voor jongeren onder 30 jaar in de vorm van arbeidscontracten en stageplaatsen.

Olivier Van Pee

Wat is Alliance for YOUth? De Alliance for YOUth in België is het Belgische equivalent van het door Nestlé opgezette, gelijknamige Europese initiatief, dat in juni 2014 werd gelanceerd. In het kader van die alliantie mobiliseert Nestlé zijn bedrijfspartners en andere ondernemingen die vastbesloten zijn om een positieve rol te spelen in de tewerkstelling van jongeren. Het doel van die alliantie is om op korte en middellange termijn honderden opportuniteiten te creëren voor jongeren onder 30 jaar in de vorm van arbeidscontracten en stageplaatsen. Wie zijn de partners? De verschillende partnerbedrijven van Nestlé in België zijn: Adecco, AXA, EY, IBA, IBM, Securex en Sodexo.

Youth Voice

For Youth 2015

18


Interview

Wat zijn de doelstellingen?

bieden aan jongeren onder de 30 jaar. Om

De doelstellingen van de Alliance for YOUth

een breder draagvlak aan deze beweging

in België zijn ambitieus: de partners verwachten

te geven, heeft Nestlé alle geïnteresseerde

samen meer dan 2600 banen en stageplaatsen

bedrijven uitgenodigd om zich in één alliantie

te kunnen aanbieden aan jongeren onder 30

te groeperen: de ‘Alliance for YOUth’ – een

jaar in de periode 2015-2016.

Europese beweging die meer dan 200 bedrijven bijeenbrengt.

Wat is de ontstaansverhaal van Alliance

Wat motiveerde Nestlé om een sociaal project over de jeugdwerkloosheid te

for Youth?

lanceren?

In 2013 lanceerde Nestlé een Europees jongerenwerkgelegenheid,

Ze vertelde ons dat Nestlé altijd bezig

getiteld Nestlé Needs YOUth, waarin het

was met sociale projecten, maar deze waren

zich engageert om in de drie volgende

vooral gericht op duurzame ontwikkeling van

jaren 20.000 werk- of stageplaatsen aan te

grondstoffen zoals koffie en cacao. Maar deze

initiatief

voor

Youth Voice

19

For Youth 2015


Interview

Zoals ze zei: «Deze projecten waren zeer ver

Waar situeert Alliance for YOUth zich

van mensen en hun dagelijkse leven in Europa.

in het Europees verhaal?

Dus begonnen we te denken over kwesties waarmee Europa geconfronteerd wordt en de

De Alliance for YOUth past binnen de

belangrijkste kwestie was jeugdwerkloosheid «

context van de ‘Jongerengarantie’, gelanceerd

Ze vermelde tevens :» Veel bedrijven praten

door de Europese Commissie, maar ook binnen

over maatschappelijke verantwoordelijkheid,

de ‘Europese Alliantie voor Leercontracten’,

we zien het op een manier dat het voordelig

een breder initiatief dat als doel heeft meer

voor de maatschappij moet zijn, maar het

leercontracten,

moet ook een positief impact hebben op de

kwalitatieve

stageplaatsen

alsook beroepsopleidingen aan te bieden aan

toekomst van onze activiteiten Dit filosofie

jongeren. Nestlé heeft zich aan die Europese

noemen we “Creating Shared Value”.

Alliantie voor Leercontracten in naam van de huidige en toekomstige partners verbonden via de Alliance for YOUth, waardoor zij automatisch toetreden.

Youth Voice

For Youth 2015

20


Interview

Hebben jullie een onderzoek gevoerd over jeugdwerkloosheid?

Wat gebeurt er na 2016? De “Alliance for YOUth” is een initiatief dat

Een onderzoek van Nielsen over jongeren in Europa toont het volgende aan:

bedoeld was om concrete engagementen aan de deelnemende ondernemingen te vragen, eerst voor

- 92% van de jongeren denkt dat

een periode van 3 jaar: 2014, 2015 en 2016. Leden

jongerenwerkloosheid een groot probleem is

van de Alliance for YOUth in België verbinden zich

in Europa.

ertoe programma’s die de toegang van jongeren

- 23% van de ondervraagde jongeren ziet

tot de arbeidsmarkt vergemakkelijken actief te

werkloosheid als het grootste maatschappelijke

ondersteunen en promoten en diverse initiatieven

probleem voor de komende vijf à tien jaar.

te ontwikkelen die jongeren relevante werkervaring

- 44% van de jongeren geeft gebrek aan

bieden, hetzij individueel, hetzij met andere leden

ervaring op als reden waarom ze geen werk

van de Alliance. Dus in 2016 zullen we samen

vinden.

bekijken hoe ver we staan en beslissen over de volgende stappen.

Youth Voice

21

For Youth 2015


Column

Hold-up op geluk! Niels De Rudder

m

e e s t a l hebben jongeren geen onhaalbare dromen of plannen. Geluk staat vaak bovenaan het lijstje. Geluk dat we vinden in een relatie met een partner, in een huisje met een tuintje waarin een boompje groeit en één of meerdere kinderen spelen. Anderen zegt het klassieke verhaaltje niet zoveel, zij ervaren geluk tijdens het maken van een wereldreis of bij het cruisen in een blitse wagen. En dat maakt in wezen geen enkel verschil uit. Voor de mens is niets zo universeel als het verlangen naar geluk. De kans is wel erg klein dat de lotto gewonnen ‘Je bent jong en je wilt wat’, is een wordt. Dus moet er gewerkt worden. Als het reclameslogan uit de vorige eeuw die de dag even kan in een leuke job. Zo eentje waarvoor van vandaag actueler dan ooit is. Elke jonge je opgeleid bent of waarvoor je gestudeerd hebt. kerel of meid zit boordevol dromen, plannen Niets mis met die verwachting. Dus worden er en ideeën voor de toekomst. Ongeduldig massa’s sollicitatiebrieven, al dan popelt en brandt de jeugd van niet aangetekend, opgestuurd en hevig verlangen om te beginnen bieden werkzoekende jongeren aan een zelfstandig bestaan. Net DE zich aan in bedrijven, in scholen, zoals een brullende racewagen amper op het groene licht JEUGDWERKLOOSHEIDS- aan de overheid, enz. En dat kost geld, veel geld. Voor pas kan wachten om met gierende CIJFERS ZIJN afgestudeerden is dit een zware banden nieuwe horizonten op te HALLUCINANT. OM dobber want op een uitkering zoeken. Maar evenzeer als een in de vorm van wachtgeld moet jonge vogel die liever ontelbare EN BIJ DE 6 MILJOEN er het eerste jaar niet gerekend keren op zijn bek gaat dan nog één seconde langer in het nest EUROPESE JONGEREN ZIJN worden. Sommigen kunnen nog te moeten blijven. Klaar om een WERKLOOS. LANDEN ALS even rekenen op een financieel steuntje van de ouders, anderen duidelijk antwoord te geven aan volledig op zichzelf de innerlijke drang om op eigen SPANJE EN GRIEKENLAND zijn aangewezen en zullen ‘s avonds benen te staan. ‘Kom uit uw kot’, DEELDEN DOOR DE CRISIS of in het weekend een baantje schreeuwt elke vezel van dat moeten zoeken. Maar goed, in jonge lichaam luidkeels uit! WEL ERG ZWAAR IN DE afwachting van die vaste job kan KLAPPEN EN FLIRTEN dit tijdelijk wel soelaas brengen. Meestal hebben jongeren geen onhaalbare dromen of NU MET DE 50% GRENS. O ja, ik had waarschijnlijk plannen. Geluk staat vaak MAAR OOK BELGIË LIGT moeten beginnen met ‘er was bovenaan het lijstje. Geluk dat we vinden in een relatie met NETJES OP HET TE HOGE eens een tijd’. Er was eens een tijd dat jonge mensen uit hun kot een partner, in een huisje met een tuintje waarin een boompje EUROPEES GEMIDDELDE konden komen zonder met hun smoel tegen metershoge muren groeit en één of meerdere VAN 22%. te botsen die hen de toegang kinderen spelen. Anderen zegt tot het leven verhinderden. Een het klassieke verhaaltje niet tijd waar er al zeker voor zo een zoveel, zij ervaren geluk tijdens spring-in-het-veld plaats op de het maken van een wereldreis arbeidsmarkt was zodat hij of zij of bij het cruisen in een blitse snel de jacht op geluk met een dromenvanger wagen. En dat maakt in wezen geen enkel kon inzetten. Niets meer van aan! Want als er verschil uit. Voor de mens is niets zo universeel dan eens antwoord op de vele brieven komt, als het verlangen naar geluk. staat er vaak zwart op wit in dat men enkel de

Youth Voice

For Youth 2015

22


Column

mensen met de meeste ervaring voor een gesprek weerhouden heeft. Nou moe. Jarenlang de broek op de schoolbanken versleten voor ... tja, voor wat? De jeugdwerkloosheidscijfers zijn hallucinant. Om en bij de 6 miljoen Europese jongeren zijn werkloos. Landen als Spanje en Griekenland deelden door de crisis wel erg zwaar in de klappen en flirten nu met de 50% grens. Maar ook BelgiĂŤ ligt netjes op het te hoge Europees gemiddelde van 22%. In grootstedelijk gebied echter ligt het cijfer nog een stuk hoger. En als we specifiek kijken naar de jeugdwerkloosheid bij jonge allochtonen, kunnen we niet anders dan duizelen. Komt daar bovenop dat de hervormingen van de werkloosheidsuitkeringen veel jonge werklozen in de kansarmoede duwen. Geen wonder dat in de armoedetabellen het cijfer van het armoederisico in de leeftijdscategorie 16-24 jaar sterk opvalt. Het zal sowieso een hele mentaliteitswijziging met zich meebrengen maar als we pretenderen begrippen als solidariteit en verdraagzaamheid hoog in het vaandel te dragen, moeten we dat ook af en toe eens in de praktijk omzetten. In tijden waarin burn-outs en depressies als gevolg van een jachtig bestaan weelderig gezaaid worden, kan een nieuwe collectieve arbeidsduurvermindering voor meer ademruimte zorgen. Het is een hot topic. Maar belangrijk in de context, we herverdelen de beschikbare arbeidsuren over meer mensen zodat er heel wat jobs gecreĂŤerd worden. Daar zit de kans om jeugdwerkloosheid structureel aan te pakken. Zijn we bereid om in het belang van onze samenleving, in het belang van onze jeugd, kortom in het belang van onze toekomst, een weinig in te leveren? Alhoewel inleveren, als we prularia die we helemaal niet nodig hebben bewust niet meer kopen, dan gaan we daar heus niet ongelukkiger van worden hoor. Ook het milieu zal ons eeuwig dankbaar zijn. Of is het hele idee slechts uit de hersenen van een gekke wereldvreemde denker gesponnen? Welk idee of plan ook, er moet dringend werk gemaakt worden van jeugdwerk. Simpelweg omdat de samenleving niet het recht heeft een hold-up te plegen op het geluk van een jonge generatie!

Youth Voice

23

For Youth 2015


Column

Cijfers de munitie, Kennis het wapen Jan Hertogen

j

o n g e r e n doen er goed aan dit toekomstperspectief voor ogen te houden en zich collectief gereed te maken om het werk en de maatschappelijke verantwoordelijkheden over te nemen. En ook te beseffen dat deze wisseling van generaties een dieselmotor is, die langzaam op gang zal komen om alsmaar te versnellen. Cijfers zijn de munitie voor het wapen van de

kennis. Enkel als jongeren slimmer worden dan wie

werk en vreemde herkomst een kwaliteit worden en geen reden meer voor exclusie?

het beleid maakt kunnen zij vooruitgang boeken en resultaten bereiken. Tot de leeftijd van 25 jaar

Reken even mee. De bevolking tussen 40 en

kunnen vele opeenvolgende generaties zich scholen

65 jaar (25 leeftijdsjaren) bestaat uit 3,8 mio

en harden in begrijpen, analyse en actie. In plaats

inwoners in België. Daartegenover staan 3,2

van alleen hun kennis ter beschikking te stellen van

mio jongeren van -25 jaar, die in vervanging

bedrijven, politiek en de financieel economische

zullen komen van deze groep van 40-65 jaar. Dat

machten kunnen zij deze ook aanwenden om de

is een verschil van meer dan een half miljoen

ongelijke eigendomsverhoudingen, de verschillen

(563.479 om exact te zijn). Het aantal geboortes

in verdiensten en in vermogen in beeld te

zal verder dalen en het aantal overlijdens stijgen,

brengen, aan te klagen en te wijzigen. Kennis

de immigratie zal verder voor een input zorgen

aanwenden voor solidariteit, mobilisatie en actie

in de tewerkstelling en de werkloosheid zal de

kan een tegengewicht bieden voor uitsluiting en

komende decennia verminderen. En dit ondanks

discriminatie. Studeren om beter dienstbaar te

een verdere automatisering en robotisering die

zijn voor z’n medeburgers, wie slimmer is dan z’n

als nieuwe spookbeelden worden opgevoerd als

tegenstander heeft al voor de helft gewonnen.

drogreden om de loonkosten te doen dalen en de vervangingsinkomsten te verlagen. Maar de

Enkele voorbeeldjes kunnen de ideeën prikkelen.

publieke dienstverlening, die nu al 45,6% van de

Met hoevelen staat de huidige generatie jongeren

loontrekkende tewerkstelling omvat zal in aantal

gereed om de babyboom generatie te vervangen de

en % de komende decennia verder toenemen.

komende jaren . De babyboom generatie is de sterke geboortestijging de 2 decennia volgend op WO2.

Jongeren

er

goed

aan

dit

Zijn zij met meer of minder om de oudere generaties

toekomstperspectief voor ogen te houden en zich

af te lossen als loontrekkende of zelfstandige?

collectief gereed te maken om het werk en de

Zullen de werklozen ‘opgezogen’ worden in het

maatschappelijke verantwoordelijkheden over te

Youth Voice

For Youth 2015

doen

24


Column nemen. En ook te beseffen dat deze wisseling van

waren er op 31/12/2003

bij de 15-25 jarigen,

generaties een dieselmotor is, die langzaam op gang

9.669 Uitkeringsgerechtigde Volledig Werklozen

zal komen om alsmaar te versnellen. Na 25 de 15: bij

(UVW) in de RVA statistiek, de WerkZoekenden

de instroom van 10-24 jarigen om de 50-64 jarigen

met Uitkerings Aanvraag, WZUA zoals VDAB/

te vervangen is er een tekort van 266.258. Wanneer

Actiris ze noemt. Het is de grootste en belangrijkste

gekeken wordt naar de 5, dwz de vervanging van

groep

de 60-64 jarigen door 20-24 jarigen is er nog een

31/12/2013 waren er 6.351 UVW in het Brussels

‘overschot’ van 43.089, maar dat zal zich jaar na jaar

gewest en 4.634 op 31/12/2014 of meer dan een

omzetten in een alsmaar groter wordend tekort.

halvering. Wanneer rekening gehouden wordt met

Werklozen/Werkzoekenden.

Welnu

op

de bevolkingsstijging bij de 15-24 jarigen en de Omdat de politiek dat maar al te goed beseft is

voornoemde cijfers omgezet worden in een % tav de

de pensioenleeftijd opgetrokken naar 67 jaar, het is

15-24 jarige bevolking in het Brussels gewest zien

een zwaktebod en zal maar een erg beperkt effect

we volgende evolutie: 7,8% van de15-24 jarigen

hebben tav van de aankomende jongerengeneraties

eind 2003, 4,6% eind 2013 en 3,3% eind 2014. Dat

die door de tewerkstelling zullen opgezogen

is een vermindering met 127% tav 2003.

worden, in Vlaanderen meer dan in Wallonië en ook Uiteraard moet nagegaan hoeveel de groei

Brussel zal een alsmaar kleiner wordend overschot

geweest is van het aantal studenten, het

houden de komende 25 jaar.

aantal leefloners, de NEET’s (Non Education, Is er dan geen wolkje aan de lucht. Werk en

Employ or Training – Geen onderwijs, werk

inkomen worden niet gratis toebedeeld. Door de

of beroepsopleiding), dwz dus de niet-actieve

voortdurende dynamiek van de immigratie en

bevolking in deze leeftijdsgroep. Maar toch

van gezinnen die zich generatie op generatie aan

duidt deze evolutie misschien al op wisseling van

armoede en uitsluiting moeten onttrekken, zal er

generaties, de ‘structurele’ vervanging van de

altijd aandacht moeten uitgaan naar de systemen

babybomers door de jongeren.

van sociale- en bestaanszekerheid en naar de toegang tot onderwijs en werk om elke uitsluiting

Het verleden kennen, maar ook voldoende naar

de kop in te drukken en de gelijke kansen voor

de toekomst kijken om te weten wat in het heden

iedereen te bewerkstelligen.

dient te gebeuren, daar is het om te doen. Kennis, met cijfers, analyse en actie onderbouwd, is het

En als de ‘grote wisseling’ nu al eens begonnen

wapen waarmee de welvaart en het welzijn voor

is? Een positieve evolutie op een jaar is nog geen

iedereen zal gerealiseerd worden. De inschakeling

trend, maar als het zich 2 opeenvolgende jaren

van jongeren in de vakbeweging, het onderwijs, de

voordoet dat kan men al spreken van een tendens.

nieuwe sociale bewegingen en de politiek geeft het

Neem nu volgend cijfer: in het Brusselse gewest

kader waarin dit wapen kan ingezet.

Youth Voice

25

For Youth 2015


Column

Carte Blanche Ellen S.

i

n m i j n antwoordmails sluit ik steevast af met de slogan: “het zal ons wel lukken”. Want daar ben ik nog altijd van overtuigd. Dat de aanhouder wint. Je kan alleen maar een job vinden door te solliciteren, niet door in een hoekje te blijven zitten. Ook al lijkt dat soms het aanlokkelijkste. Dan de obligate tips: school je bij, solliciteer als kassierster in de plaatselijke Delhaize, schrap de opleidingen uit je CV.

Carte blanche heb ik gekregen. Om voor u, beste lezer, een column te schrijven over werkloosheid. Jeugdwerkloosheid, meer bepaald. Mag ik mij, als 28-jarige, nog onder het etiket “jeugd” scharen? Ik hoop dat u het mij toestaat.

Verder las ik het schrijnende verhaal van een laaggeschoolde moeder die maar niet aan werk geraakt. Die gefrustreerd geraakt door het feit dat zovele hooggeschoolden onder hun niveau solliciteren en daardoor “jobs inpikken” van laaggeschoolden. Ik snap wat ze wil zeggen. Maar ik weet uit eigen ervaring dat er zo weinig jobs zijn voor hooggeschoolden, dat ze niet anders kunnen dan onder hun niveau te solliciteren. Want één sollicitatiebrief per week volstaat –meestal niet- om aan een job te geraken.

Als u mijn jobzoektocht een beetje gevolgd heeft op de website van De Standaard, dan weet u hoe ik de reeks heb afgesloten. Met een welgemeende vraag tot dialoog. Van mensen die, net als ik, moeite hebben om een job te vinden. Of iedereen die mij graag iets vertellen wil, n’importe quoi. Hier is op gereageerd. Door mensen met of zonder diploma’s, met of zonder ervaring, met of zonder job. Met allemaal hun eigen verhaal, hun eigen bedenkingen, hun eigen tips, soms ook hun eigen kritiek. Ik vul graag de rest van deze column met een bloemlezing uit de reacties.

Ik lees dat ik mensen een beetje een hart onder de riem heb kunnen steken met mijn verhaal, dat ze zich minder alleen hebben gevoeld. Dat zijn de leukste mails.

Mag ik beginnen met de tips? De eerste tip die binnenkwam, valt te categoriseren onder de noemer: “val op!” Doe iets anders dan het opstellen van een schools CV. Gebruik een gele briefkaart, een A5-envelop, felle kleurtjes. Maak een eigen website. Spring uit die hoop CV’s en laat zo van je horen.

In mijn antwoordmails sluit ik steevast af met de slogan: “het zal ons wel lukken”. Want daar ben ik nog altijd van overtuigd. Dat de aanhouder wint. Je kan alleen maar een job vinden door te solliciteren, niet door in een hoekje te blijven zitten. Ook al lijkt dat soms het aanlokkelijkste.

Ik kreeg mails met soms niet zo koosjere tricks: wees wat creatief met je CV. Het gaat dan niet over liegen. Maar de waarheid pimpen levert in deze tijden jobs op, aldus de schrijvers. Doodeerlijk zijn niet. Want ja, het is frustrerend om te weten dat jij die job als een professional zou kunnen uitvoeren, maar dat iemand met een positiever gesternte (lees: ervaring) er steevast mee gaat lopen. Mag het dan een eerlijke herverdeling genoemd worden, aldus de mailschrijver?

Ik heb deze week een aantal gesprekken achter de rug. Maandag mag ik op proefdag, op basis van die dag wordt er beslist of ik aangeworven word of niet. Ik heb er ongelofelijk veel zin in. Met wat geluk en een dubbele dosis inzet mag ik mijn zoektocht afsluiten, heel binnenkort zelfs. Staat u mij toe, beste lezer, daar een driedubbele achterwaartse salto voor te maken?

Dan kreeg ik verhalen te horen van mensen die de sprong in het duister naar een leven als eigen werkgever hebben gewaagd. Mensen die als zelfstandige begonnen zijn, in het klein, maar die stilletjes aan hun weg daarin vinden. Onnoemelijk veel bewondering heb ik daarvoor.

Youth Voice

For Youth 2015

26


Youth Voice

27

For Youth 2015


Youth Voice

For Youth 2015

28


Youth Voice

29

For Youth 2015


For Youth     Paleizenstraat  25 1030  Schaarbeek Tel:  02  212  19  00 Fax:  02  212  19  09  

E-­‐mail:  info@foryouth.be      Website:  www.Foryouth.be    FB:  ForyouthVzw    Twitter:  @ForYouthBE                    @JongWerkloos  

Youth Voice

For Youth 2015

30

Profile for Youth Voice

Youth voice  

Issue 1: Jeugdwerkloosheid

Youth voice  

Issue 1: Jeugdwerkloosheid

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded