Page 1

Jah: 2011.12.1 ngaix. ~ 2012.7.1 ngaix, mhai (15). Dee yuh lih - Cub caw yuh si tang Meung Vax.

1

sw, 2011_12_1 oef:~2012.7.1 oef:? rhm (15) wD;xkuf,tguf,ykdefzmof, - pgif;umefzhm,ykdefcmof, rldif:]o}

Zkn f,pli f:zh:zj.pSi f:erf. ]] vSi fv d }} erf.rj:? sq;wge f;rldif:rfG,

M

eung Vax yuh grawng keeig pa yoek pa awp, daux si ngaix tiep thie pa yoek pa awp piang meung daux 2012 num. Ot daux hoek si ngai tiep thie: piang meung pa yoek pa awp, 2012 num khix 6.26 ngaix, hak tiex Vax Meung Man yuh krax phi: ang prah, yuh grawng keeig pa yoek pa awp ka daux pak ban cag bo Veng Pang Kham. Fux cu six daux vawng: Meung Vax T ax kuad Ngaox, fux cong shu chi: T ax kuad Rang, fux cong: see ling T ax Run, pu cang: daux pa yuh krax si toe mai plak praix T ax Cao Kawx Ang, cong: yang pang: kong thing cu reung T ax Li Cu Liiex, see fax woe shu chi: T ax Sam Lu:, cu six daux cup caw kuad song Tax Bo Lai kham, caung kong pu-pu cang: T ax Yiien Seung Ping:, pa yuh lhiux cang:

yuh cu cang: daux cup pa yuh krax tiep thie: ka pa yoke pa awp Pao Ai Rong, fux cu six daux cup caw kuad song Cheung Long Seung:, chang wu fux shu chi: daux see fax woe Li Cee Chao, khawm cao kaing pa ot greem ku cub, cao kaing bun dai, kawn nyawm gau lai, pui haoh pui hun daux veng Pang Kham koe pui (3000) kaux haoh, pa hoek laik yam. Bang kum mawh cong: yang pang kong thing fux cu reung Co T a Fux cao bung. Ot daux bang kum jauh tix mawh pu cang: daux pa yuh krax si toe mai plak prax T ax Cao Kawx Ang, viex buan son daux vawng: ah lox pa tat son sang yuh ka daux si ngaix tiep thie: piang meung pa yoek ku plak. lox lai ah nin: Plak greem ku cup ku caw:, daux liien greem vawng: ku cub:

2012 num khix 6.26 ngaix, mawh si ngaix tiiep: thie: piang meung pa yoek pa awp, ka mawh si ngaix pluat tik Meung Vax pa yoek pa awp naog (7) num bawg yam. hak tiex Meung Vax klang ang lai sum pa yoek pa awp, ka daux hak tiex meung man kawn daing nhie:, pa yoek pa awp, pa yuh pui ka rawm si tah kawn laik lih hak tiex Meung Vax, kaoh khaix bre tix yuh krax ngaox lao ka si ngaix tiiep: thie: piang meung: pa yoek pa awp, thie riang son pluat tik Meung

Vax pa yoek pa awp , tieh riang: ka pa yuh laih lai ka pa yoek pa awp, pa tot an khan kix. kaoh khaix sawn plak piang: nawh, tawm sawn grawng sang yuh ka si ngaix tiiep thie: piang meung pa yoek pa awp daux 2012 num yuh nin plak greem : K: pa yuh krax tiiep: thie: ka pa yoek pa awp mai daux hak tiex plak greem, khaw bre sau riang: mai paox, bre hawt lox pa tat plak piang son pluat tik pa yoek pa awp. bre sau riang (Continued on page 2)

Cao pu pliak lai ~ Sam Sang. Sang Kaw. zl;ydef,vduf;]o}`OmrfOmif:? zl;ydef,wSrf_ayj.vduf;wh:sv;pmif;cldif; (Editor)`Omif,auj:? 佤译/三 木 桑 傣 译/ http://www.wskeungwa.blog.com. http://you.video.sina.com.cn wastatenewsagency


Jah: 2011.12.1 ngaix. ~ 2012.7.1 ngaix, mhai (15). Dee yuh lih - Cub caw yuh si tang Meung Vax.

tiiep: thie: ka pa yuh pa yoek pa awp ka daux hak tiex Meung Vax, pa tot pa coh an khan kix, grawng tiep: tie: ka pa yoek pa awp ang prah ti bawg kawx. KH: pa yuh krax tiiep: tie: ka pa yoek pa awp, khawm pa giex krax kaux cong plak greem ku dauh, nhiiet tix yuh krax giex ka pa yuh pa yoek pa awp, khawm pa tot, kiieh kix nhiet bluad. pa ang nghiiet lox teei beeih glawm piang:, can pui giex uik ka teei beeh glawm diak khaw tix yaox, paox nyiiex paox ma ka ang pon tix taoh, ka ang chix tix viex mau hu prawng kaing:. G: daux hak tiex ku dauh, lien ku cub, greem vawng: ku cup, nyiiex gau lai ting:, ot mee khix 6 – 20 ngaix hoek khix 7 – 20 ngaix, khaw bre khrawm tix yuh krax gau sawn lox pa tat plak piang: son sang pluat tik pa yoek pa awp pa tat daux 2005 num khix 6 – 10 ngaix. kaoh khaix yuh nan thie krax tawng yung kawn pui lien ex son grawng tik pa yoek pa awp, kieh pa ti cao kaing ku kaux nhie: tawng: beeh glawm tix. NG: pa pon cup pa tiiep: thie ka pa yoek pa awp, pa giex krax gaux cong plak greem, daux hak tiex nyiiex ma plak greem, khaw bre khrawm pa pon tix daux (1)num bawg yam in, pa yoek pa awp ku cau khawm cak yuh pa yoek pa awp an kix, khrawm pui haoh pui hun, lien ot daux hak tiex, gleeing sin ax pui hun, kieh pui plak praix tawng: rhawm sang prah Meung Vax pa yoek pa awp. T: bre hawt lox pa tat cao kaing ting: daux vawng:, jauh 2012 num khix 5 – 31 ngaix, amg lai pon tix kieh dee yuh pa yoek pa awp koe daux hak tiex Meung Vax. mawx ang nghiet teei beeih glawm piang. TH: yuh krax tiiep: thie ka pa yoek pa awp mawh kaing lang plawng ka hak tiex Meung Vax, pa viex been, cao kaing ku kaux khaw tix bre kaut son pui haoh pui hun, mawh cao thung ka son pluat tik pa yoek pa awp. tawx riang rao ka kaing yuh pa tiiep: thie ka pa yoek pa awp, ang pon tix teei grawng lox tang dauh, cu ca yuh kaing pa yuh kix. Chang wu fux shu chi: daux see fax woe Li cee chao viex buan son pa tiiep thie: son pa yoek pa awp, see fax woe ngaox lao krax pa pon kaing pa yuh kix ku plak: Nawh ah : nap yam ka sim si kaux laux si miang ku kaux ku pui, in si ngaix ex khrawm tix dee in, mawh

si ngaix pluat tik piang meung pa yoek pa awp. aux viex buan son daux see fax woe, cup pa yuh krax tiep thie ka pa yoek pa awp krai lao krax pa pon kaing pa yuh. Ka daux (7) num kawx, daux vawng: ex hoik yuh bang kum krai lao pui piang meung mhong tawng ka tik num phen, hoik tat plah lai son sang tik pa yoek pa awp ku cau, hoik thie cub pa yuh krax tiep: thie ka pa yoek pa awp, thie krax tawng yung ka kawn pui son tik pa yoek pa awp. khawm bre plak piang: tix yuh krax si diex gau ku plak, thie krax si nhiiet ka cao kaing ku plak, khawm nan, kawn koe pui ang nghiiet lox, kawn nhiiet tix yuh pa yoek pa awp in kix pu phih hak tiex Meung Vax ku dauh, ang nghiiet lox plak piang. khee nan, cao kaing ting daux vawng: Meung Vax tax kuad Pang tawm ploi lox lai lih plak greem ra bawg, mai ot daux 2010 num khix 9 – 4 ngaix mai 2011 num khix 2 – 18 ngaix, ploi pa yuh liux cang Pao Ai Rong yuh cu cang, Cao Ai Tao fux shu chi yuh fux cu cang ka son pa yuh krax tiiep ka pa yoek pa awp. mhaing plak greem tawx riang: rao ka kaing: yuh kix, ka hoik pon riang: tix cheeix, koe krax dieh ka pa yoek pa awp. Jauh khaix seet cup caw pa tiiep: ka pa yoek tix koe num sum tix koe cau daux 2010 num khix 9 – 5 ngaix, beeih glawm daing ting:, kaing yuh ka nhu:, kix hoik kham gee nawh ku plak, viex rhawm rhi sau riang: yuh tix pon hoik beeih glawm pa tawx plak piang ka tix, son sang kieh Meung Vax mawh dee ang lai koe pa yoek pa awp. Nawh ah nin, daux ti num in plak piang baox tawx lox, mhaing kix baox sawk khrie plak greem, ang pa yoek pa awp grai ang vah rhawm, baox tawx krax si diex ka pa yuh pa yoek pa awp an kix kah hak tiex plak laong, ang kieh pa yoek pa awp cu: ca daux hak tiex, jauh daux 2011 num khix 7 – 1 ngaix hoek 2012 num khix 6 hoik caw tix shiao pui (3000) kaux, kix caw tix shiao cak cheu (400) bawg, hoik pon krax yuh ka in kix plak greemK: ot daux yuh kaing: caw tix pon

sw, 2011_12_1 oef:~2012.7.1 oef:? rhm (15) wD;xkuf,tguf,ykdefzmof, - pgif;umefzhm,ykdefcmof, rldif:]o} giex pui (798) kaux ; ka daux si mex 647 kaux, bun 151 kaux . Daux si nax : 1. pa yuh pa yoek pa awp : 37 kaux ( si mex ). 2. pa yuh laih lia : 35 kaux ( si mex : 27 kaux, bun : 8 kaux ) . 3. pa yah tix coh : 44 kaux ( si mex : 9 kaux , bun : 35 kaux ). 4. pa tot si tah : 682 kaux ( si mex : 57 kaux , bun : 108 kaux ) KH: pon pa yoek pa awp, kraung pa yuh, to mau, cheu siao, nad : (1) phen paing 70.4 kin. (2) si dap 589.736 kin. (3) mu si tah 966648 sok, pa mawh mawk 25734 kaux. (4) ma huang siien 216 kin. (5)kliep pa yuh si tah 45 brawm. (6) ma huang shu pa ang nyang mhawm 1522 kin. (7) phen lung: 2122 khaux. (8) rawm phen lung 170 khaux. (9) kax khux 135 gie: mai 36 khaux. (10) huang phix 2900 khaux. (11) chaox tat 47.328kin. (12) siang faung 1007 khaux. (13) saung faung 1290 khaux, saung faun gang hoik 856 kin. (14) kax fei ying 342 kin. (15)ching hua yiux 2 kawng. (16) siang cing taix kawx 12 kawng. (17) cau pa yuh kah 1309.556 khaux, rawm pa yuh ka 15 phing. (18) sitah pa thie cau 92.25 toeng. (19) chaw pa yuh kah 3.48 toeng. (20) yax faung 120 teek. (21) cheu pa leet ka 12 lhang. (22)nad pa kho 17 pang ( nad lang 9 pang, M16 1 pang, siao kax 2 pang, nad cak 2 bang, nad luk lhaik 2 pang, siao kaux ching 1 pang, nad sim 1 pang, nad ngoing 8 pang,si kao 224 taix,plix taoh 4 taix ). (23) to mau 536623.6 mheen mau hawx; mau thai 40120 cu, mau man 1000 veng. (24) mau si diex 810 mheen mau hawx. NG: kaing: plak praix : Jauh 2011 num khix 7 – 1 ngaix hoek 2012 num khix 6 – 25 ngaix, caw tix riep: lox mhaing gaw ka meung hawx (9 )grawn gaw kix tai pa yuh lai phen (6) grawng, giex pui (7 )kaux ( si mex 6 kaux, bun 1 kaux) hoik tawx ka kix. tawx pa tot si tah ka

2

kix 50 kaux ( si mex 25 kaux, bun 25 kaux ), rawm sitah ching yang hua nax 6.1 toeng. kix caw tawx ka ex (3) kaux, pa yuh lai phen 1 kaux ( si mex ), pa tot sit ah 2 kaux ( si mex ). T ax li cee chao ah nin : daux ti num bawg yam in kaing: pa yuh kla hoik pon riang: ti jeeix, ang nyang kup diak ah pliak piang:, khaw kawn sau riang tix, kaing: pa sang yuh kawn lang, pa yuh kaing: ang mhawm an kix riien nhie: krax glip krax glie, hawt ka chix yuh pui ku cau yam in, pa yoek pa awp pa kaoh khaing plak praix laik daux hak tiex Meung Vax kawn mawh pa ting son kaing: yuh si voe ngaix, pa gaux rhawm ka, pa yoek pa awp pa pon in kix hoik mawh haok huan krax pa yuh. T ax li cee chao ah nin: krax pa pon kaing: pa yuh in kix, hoik mawh riang: rao pa tawx ku cub cao kaing ku kaux, ot dee in ah lox lao lhie ka pui ku kaux. Ot daux kaing: yuh si voe ngai kawn mhie: pon krax teem ka ku cub cao kaing ku kaux, sau riang: ka daux kaing: yuh, ang lhat ka kaing: nu pa caw, sau riang: yuh tix hoik beeih beeih glawm pa tawx plak piang: ka tix, sau riang: son ang pa yoek pa awp lai koe hak tiex Meung Vax. Ka ngoik, can cao kaing hoek yam an, kix tawm yaok tix sau ngu: ka pa yoek pa awp pa pon kix daux glang yuh kaing: num in , pa naok daux khaing (30) mu, ngu: hoik ju lo ngie, pa yoek pa awp an kix hoik haok mai taok ngu: daux rao ma, hoik khieh pui piang: meung nhie: tawng rhawm sang tik Meung Vax pa yoek pa awp.¡ ¡

Cao pu pliak lai ~ Sam Sang. Sang Kaw. zl;ydef,vduf;]o}`OmrfOmif:? zl;ydef,wSrf_ayj.vduf;wh:sv;pmif;cldif; (Editor)`Omif,auj:? 佤译/三 木 桑 傣 译/ http://www.wskeungwa.blog.com. http://you.video.sina.com.cn wastatenewsagency


3

Jah: 2011.12.1 ngaix. ~ 2012.7.1 ngaix, mhai (15). Dee yuh lih - Cub caw yuh si tang Meung Vax.

sw, 2011_12_1 oef:~2012.7.1 oef:? rhm (15) wD;xkuf,tguf,ykdefzmof, - pgif;umefzhm,ykdefcmof, rldif:]o}

BANG NIIEP GRAWNG GLIP NGAI GRAI LOX TAX (LI MING) FUX MI SHU CANG DAUX CUB CAW KUAD SONG MEUNG VAX. pu, ka ran yuh chux cang:. 1971 num khix 11 hoek 1973 num khix 4 deeh hu yuh fux ying: cang ka tap 3035,ka viex son ying: cang, ka yuh thux ci tiu tiu cang. 1972khix 12 – 1 ngaix hu gau tix daux cawng liien, caw tix yuh pang: cang ka daux pang: 9. 1973 num khix 5 hoek 1974 num khix 9 dee hu yuh shu chi: ka klawng pa. 1974 num khix 9 – 4 ngaix seet lhiux 12 koe cau, nawh deeh hu yuh caung woe daux tap 22. 1979 num khix 11 laik daux bang kum pa ti yuh pa yuh tong paux been kong ma nit .1979 num khix 11 dee hoek yuh tiu cang ka paux vuax, yuh kong cawx cu cu cang, ka yuh shu chi daux man pa viex son ku plak, paox meet ton. grawm, paox nyiex ma tax Li Ming 1984 num khix3 -28 ngaix an kix hoek laik yam an khawm lhiux 12 mai paux vuax naix tix uik. tau, deeh yuh chang mox cang:, Bang kum mawh tax Co Tax mai yuh cee pu shu chi ka daux kix Fux cao bung, mai phat ah cau pu yuh kaing: . cup caw pa tawx tai khawm uik . 1985 num khix 5 dee yuh chux Ot greem lox cao bung, pui ku cang daux tong paux chiung chi kaux yaok tix kaoh, ngeem kaing bang naing loe. tix mai lox khrup rhawm loe ma 1986 num khix 1deeh hu yuh nit. chux cang nyiiex gau lien, ka yuh Khaix an tawm mawh pang cao gau. 1989 num khix 4 – 17 rawng niiep krax glip ngai kong seex cu raung daux cup kix ngaix kru naing: rob rom 417 seet grai lox fux mi shu cang: kuad song Woe Siang: Tong pa tix koe num, deeh ghaok tix yuh daux kuad song tax li viex buan son ah lox nab . cu cee pu fux pu cang:, khix 5 – 25 mingy uh tix nyiex kix Nawh ah nin: in si ngaix ex ngaix loh tix mawh pa ti rob rom Pa yuh caung siiex fux mi shu grum dee in, mawh khrup rhawm tix kaux . cang tax Li Ming, hoik mawh pa chawm yiiem son glip ngaix grai 1989 num khix 11 – 20 ngaix tawx riang rao: ju tix son been tix lox tax Li Ming. deeh yaok tix haok yuh cu cee pu kaux, khee hoik rheeng saux, ang Li Ming keh daux 1945 num fux pu cang: greem vawng:, lai pon tix pai, glip ngai grai lox khix 8- 15 ngaix ka chi Wuang 1995 num khix 5 – 1 ngaix khaing piang hak tiex daux 2012 Leen yaong thun daux siang: seet cup caw kuad song koe cau num khix 6- 15ngaix, ju: nawh 67 Yung Pang nyiex pa yuh kaing: ma dee tawx yuh fux mi shu cang:, num. ti nyiex. kieh yuh kaing plak khaix. Ot daux 2012 num khix 6 – 17 1956 num – khix 9 hoek 1962 Jauh 2012 num 1, ot glang ngaix plak ngaix (3) taix tawm num khix 7, nawh caw tix laik gau saux tax Li Ming, cu six daux cup niiep krax glip ngai grai lox nawh lai hak tiex meung hawx Chang kuad song tax Bo Lai Kham, fux dee ot kix daux caung: kong pu. Yiien. mi shu cang: Yi Fang an kix ka Fux cong shu ci: daux pa ti rob 1963 num khix I hoek 1967 hiok hoek jhak daux nyiiex (2-3) rom T ax kuad Ngaox, T ax kuad khix 12 nawh naox lai gau tix, bawg. mhawn rhawm paox nyiiex Rang, pu cang: daux pa yuh krax phat mawh cao ploi riang: ka paox ma. si toe mai plak praix T ax Cao man. Ot daux 40 num haok bawg Kawx Ang, cong: yang pang kong 1968 num khix 3, nawh yam, tax Li Ming hoik tawx riang thing cu raung Li Cu Liiex, fux cu mhaing tix deeh hak tiex yuh raung Co ta fux, caung kong pu - been, hawt laik mai cup Lu Sing pu cang Yiien Seung Ping:, fux pu Kawx, tax kuad (Cao Nyi Lai) an cang: tax Sut, tax brah , tax cawx , kix, mawh cao gau pui ka lai. cu six daux cup caw: kuad song 1969 num khix 10 deeh gaok T ax paw lai kham, fux cu six tix yuh cee tao yiien daux 9 liien Cheung Long Saung,cu six daux tap: 4049 . cup caw: bun dai Yax Wu Kiu 1969 khix 12 – 30 ngaix kaoh Rong, fux cong chang mox cang: khaix ngaox lao co khiung six, Cai Sam, tax Kat, shu ci: lum pang (Cao Nyi Lai) nawh yaok tix kham Pi ti, pa viex son bang naing mawh kong ma nit ti kaux. plak greem Cang: Huax, fux shu 1970 num khix 4 – 24 ngaix chi: daux see fax woe Cang: Ai nawh yaok tix haok yuh fux ying: Kat, Cao Ai T ao, fux pu cang daux cang ka daux tap 4049, ka viex son pa riep nyu: See Loex, fux pu cang ying cang: . daux ciien saux pu Li See Saung, 1970 num khix 11 nawh deeh pa yuh cing lix num ngu: riang: hu yuh kang seex ka daux tong song phaux Ma Saung cao kaing paux ciung chi ciang tong cee hiux

G

rao ka daux kaing: chaw meung vax, chix ot mai pui, viex rhawm rhi tix yuh kaing son pui hun, ang tee tix ting: ving: tix vieh voe ngai kawn pui, sau riang: rao tix yuh kaing:, hoik mawh pui laoh tix kaux. Daux ju: tax Li Ming, hoik mawh kaut son hak tiex, yuh been ling ju:. yam in, nawh hoik glip ngai grai lox khaing hak tiex, ex khaw gau mai kaing: pa yuh, viex krax khrup mawh riang : rao, yuh hoik pa ang tax Li Ming nyang hoik yuh. nhie: sau riang: daux kaing: pa yuh si voe ngai. Krax niiep grawng glip ngai grai lox tax Li Ming hoik daux si ngauh pui hun taix paox nyiex ma nawh, mhawn rhawm kix, plak ngaix phat viex hu si paung riang: nawh¡¡

Cao pu pliak lai ~ Sam Sang. Sang Kaw. zl;ydef,vduf;]o}`OmrfOmif:? zl;ydef,wSrf_ayj.vduf;wh:sv;pmif;cldif; (Editor)`Omif,auj:? 佤译/三 木 桑 傣 译/ http://www.wskeungwa.blog.com. http://you.video.sina.com.cn wastatenewsagency


sw, 2011_12_1 oef:~2012.7.1 oef:? rhm (15) wD;xkuf,tguf,ykdefzmof, - pgif;umefzhm,ykdefcmof, rldif:]o}

Jah: 2011.12.1 ngaix. ~ 2012.7.1 ngaix, mhai (15). Dee yuh lih - Cub caw yuh si tang Meung Vax.

Yj,wD,cgwf,vldw;f zgrf.plrf;rldif:]o}

U.W.S.A

4

qwf:ymifzofbj;rof:urful;OSef:

efG:oef:Omefcwf:bj;rof:urf ul;rldif:rldif: Yd< 2012.6.26 oef:

oef:Omefcwf:bj;rof:urf ul;rld if:rldif: (International Day Against Drug Abuse)

yj,wD,cgwf,vldwf;zgrf.plrf;rldif:]o}cof qwf:pAwf: ymif c l u f : xl y f : oef : zof ; bj;rof : urf u l ; yl d i f y l d i f wD;clif;pldfof:odef rSif:rD; iof;ikef:ymifOmif:/ oef:xd(6.6.2012)yAefoef:Omefcwf: bj;rof :urf efG :vk rf ;zj. Ul ;rld if :rld if :(International Day Against Drug Abuse) bl,wD ,yj,wD ,cgwf;vldwf; zg rf .pl rf ;rld if :]o} qkd if ;rld if :rmef ;auj; qwf :pA wf : ymifqkwf;zof bj;rof:urful;OSef:OSef:efG:omif:pldof: odefrSif:rD,? wD;iof;ikef:ymifOmif:wD;eef/ tgef pl of rl d if : ]o}cof tef ck d ef ; pg wf , rj:ef G : ymif e ef . rD :- uSrfpl ofyof; yj,wD,cgwf,vldwf;zgrf.plrf ;rldif:]o} ayj;xof ; OS of : rd ef , vS if ,? uS r f pl of y of ;sv; zl ; emrf :efG: ayj;xof ;wImif:? uS rfzl ;yg if umef Okduf : qof;Okduf:vlif wIkef :? Zl ;ugef:pgif ;umefzhm,uyf : Okdyf,eguf;rldif: qof;auj,tmif:? Zl;rhmefG:vkrf:iof; ik ef :sv;uS rf zl ;xwf :Omif ;zh m,ydk ef zmof ,rld if :]o} vD :ql :av.? Zl ; emrf : ef G :pg if ; umef zh m,pl rf ;vl rf ; ayj;xof ; Omrf vl , ? Zl ; ug ef : pg if ; umef zh m ,tk yf , uk r f u mef r l d i f : ayj;xof ; yl o f , vjcrf : ? Zl ; ug ef : pgif;umefvl ifyhm:rldif: ayj;xof;bSef,Odif:ydif,? Zl; ugef:wyf.ug ifsv; plofej;qkrf: zhm,zAof;rlnf.bj; rof :urfrld if :]o} yof:thm;Il if :? Zl ;erf:efG:sv;zhm, qdOif, pgif;umefzhm,plrf;vlrf; vD:qldof.cBmof:? tgef pl oful ;xj,e? ul;pg if;umef? tgef plof rk uf.qk rf:emif : bdif:cof? efG:plif:pAef:uRif:Ogefvduf;cofsv; plrf; yj:ayj;sr;ulef:rldif: efG:sq;oAif:ckduf.wgef:ymifOmif: wif :OA if ; pl rf ;wif :rl wf :rD :ul ef :(3000)auj.yh m rj:cof ;pl rf ;efG:ymif zof bj;rof :urf eef.bl ,bof ./ uSrfzl;rhmvkrf:iof;ikef: qlofwjzk yAefzl;cyf.ymifJ efG:ymif uk rfeef . zl ;ug ef:pg if ;umef zhm, uyf :Okd yf,eg uf ;rld if : ayj;xof ;qof ;auj,tmif : wmif

wl of ul ef : vl if i of ; ik ef : rl d if :]o}cof rg uf , vmwf ; acj;uGmrf: Oyf:vSif:se vgif;ap.umif.bj;rof:urf efG:vkrf;zj.ul;rldif:rldif:eef.uGj,J oef :xd (26.6. 201 2)eh . yA ef oef :Omefcwf: bj;rof:urfefG:vkrf ;zj.wif:OAif ; aOtrf ,uj: yAef oef : cgyf ,cl yf,wA rf(7)yD<? tef rldif:]o} ykdefzof,se ul;rldif:rldif:pkqgrf:vgif;rldif:]o} wS yf :wwf :yk wf :cmwf , awtrf ,vh ;zk uf,Og rf ;bj; zdef,efG:rldif:]o}eef.bof./ efG:rldif:]o} trf,zkuf, Ogrf;bj;zdef,bof.aOwauj;? vgif;zkuf,Ogrf;bj; zd ef , efG :rld if :rmef ;rmif ,wD ;eef . bmif :wkd uf :rD : wif : erf bl , bof . / ug yf ; eef s v; bj;rof : urf ul;yldifyldifsv;Oif? erf.bj;bj tefygif:pAwf:bj; rof:urf sv;Oif ? cdlif;cl of :qfG.wdkof :wj,xk uf,tguf , bj;rof :urf sv;Oif rld of ;vA of vg if ;awj,Ol if , cof ;_tguf,? awj.Olif,vwf :zmef,cmrf,rldif:]o}pof : eef . wkd uf:rD :bl,wif :erf / td if eld ofacj;wS yf : wwf: auj,rwD,i0f;ikef:rldif:]0}pof:cof wmrf:omif: acj;bld if:tmef : wj,wkd uf:awj:zA of ;rl nf .bj;rof : urfefG:rldif:]o}eef. vlof,vh;pAwf:P;ref:azj;erf. azj;wl of ? ayj:xk d if oef : Omef cwf :bj;rof :urf ul;rldif:rldif:eef.rj: vlof,vh;tof cldif;clof:tefuAof; qg rf :bj;rof :urf tef wd ng yf :vh ;qld of :eef. rj: qk wf ;zof s e ymuf ,ej;ul ef :wif : erf c of pk p ef qgrf:/ cwf:qfGwkduf:Olef: yefydif,nj,wD;ayj;sr; ul ef:rldif :cof pkxkdifqg rf :vg if; sp.umif;bj;rof:urf eh .erf erf ? wd ng yf .ul ef :xk uf ,tg uf ,? ul ef :uj.chm? ul ef : ud ef Ok if :ql d of :eef . yef c of wk d wf . bl d ef . bj;cof? ulef:xkuf,tguf,? ulef:uj.chmqldof:eef.vlof, yef wmrf , cof qg rf : eif , yuf : yl d if (tk yf . yaw,) rD:eef.bof./ tdifeldofulef:vlifiof;ikef:cof tkyf,ukrf wl d if , ymif u ef vg if ; yef pj(yBwf . Oej,)bj;rof : urf eh .bof .auj;? Cof ck d ef :wS yf :wwf :ruf :ref ; umefimef:wkduf:awj: zAof;rlnf.bj;rof:urf tef

vl of ,Ok d yf , pA wf : uG j,xS if ; wif : ej;? sw,ef G ; yD < 2012eh.uGj,? rldefeif, yj;wfG;eh.(u) xj,epg if ;umef yj;wf G ; cof ul ;wD ; wD ;? vl of , urf .xS rf yef pS if :umef zA of ;rl nf . bj;rof :urf eh.uGj,? awvh;qgrf:ayj,vOD,acj;wSyf:wwf: iof ; ik e f : cof r l d i f : ]0}cof vg i f ; wk d u f : awj: zAof;rlnf.bj;rof:urfeh.ykwf:ykwf:cmwf;cmwf;? vlof,zAof;rlnf. ]] vgif;xkuf,tguf,? vgif;uj.chm? vgif;udefOl;}}quGj,qldof:eh.? vlof,vh;cof;yj: wlif.ekdif yuf:wjwlnf:qgrf: vgif;bj;rof:urf eh.wj,aO,bof./ (c) pgif;umefzhm,zAof;rlnf.bj;rof:urfcofsv; pgif; umef zh m,pl rf , vl rf ; ed rf O of : cof qg rf : sq; wg ef ;sq;oA if :ul ;wD ;wD ;? vl of ,pk rf ;rkd of :uef aO cwf : qf G p A wf : umef zA of ; rl nf . bj;rof : urfeh. euf:euf:ejej? qdlof:ulef:udefOkif: bj;rof:urfqdlof:eef. vlof ,Oif,Ogef yef ydif,nj,cof? eSwf;qfG.cofwkdwf.vgif;qfG.wkdof:? udefOkif:bj;rof:urfqldof:eef.uGj,? ayj:Oif, Ogefvhmyguf; trf,xgrf,qkdif vlof,yef wmrf, qg rf :eif , yuf :yl d if (tk yf .yaw,)rD : oh .eef . bof./ awvh;wSyf:wwf:Twj:ref;rSef;? aw trf,vh;wlnf:pefcl of:cg ifikdef:Ol:aO wS yf: wwf:Twj:/ auj.vfG pAwf:ylef.ySefrhmrD;(tkyf. yaw,)qk d if qof ;uof ,awvh ;pyf .tof yk ef ; zgef:ref:? vgif;yD;egif._rduf.Olnf,tofikdef: rj:xkwf,tofulef:pAwf:zdwf:eef. awtrf, vh;pyf.cmrf;vj:vj:/ (i) xj,epgif;umeful;wD;? qgrf:sq;wgef;sq;oAif: ul;teftef? efG:wyf. ul;wD;wD;sv;efG:plif: pA ef:Ogefvd uf;wif:OAif ; efG:rldif :]o}ul;wD; sw,tof oef: xd20.6.vldef xkdif oef:xd 20.7 vldef? yD< 2012eh . vl of,vA yf;pAef : pkxkdif eldofacj;wSyf :wwf:iof;ik ef: rldif:]o} cof pAwf :vd uf;ykdefzmof, vgif;wkduf:awj:zAof ; rl nf .bj;rof:urf rld of ;yD < 2005.6.26 oef : eef . wD ; zf G wD ; ref : / ayj:vA y f ; pA e f : pk xkdifqldif.eefbof.auj; vlof,Oyf:vS if:xkdif ulef:yj;wfG; cofpkxkdifqgrf:? Vgif;eh.su,wj, tg ef pl of cof ul ;Omif . Omif .vl of ,vh ;tof yk ef ; zgef:aO cyf.ckdifuGj,/ (q) bj;rof:urf ul ;rABof :rABof :sv; cl of :cg iftef uAof , vl nf; vg if ;bj;rof :urf wif :OA if ; tef zhm, zA of ;rlnf .bj;rof:urf cofsv;zhm,pl rf;vl rf;cof wdngyf.vh; efG:cmof:wmif:(1)yD<eh. vlof,vh; qk wf ;zof se ymuf , ej;wmrf :wjul ef :wif : Erf c of ? awvh ; pA wf :seef G : vk rf ; zj.cof pk pefqg rf : vg if ;rld if :]o} cwf:qfG pA wf :umef zA of ;rl nf.bj;rof :urf tefsw.eef.bof ./ (O) vl of ,vh ;pA wf :qg rf :eif ,acj;wS yf :wwf :iof ; ik ef :cof rl d of ;oef : xd (31.5.2012)eef . ykwf:cmwf,? ]]zl;vfGzfGaOtrf,oj; wuf:aw

trf ,vh ;xk uf ,tg uf , bj;rof :urf }}efG :rld if :]o} vj:vj:/ ayj:trf ,qg rf : wkd uf :yl ef .yS ef bl , qk d if awvh ;tof vl d if ; (tab:)ref : euf : euf:ejejbof./ (n) umefzAof;rlnf .bj;rof :urfeh. yAef umef bmyf ; zkdwf ,vl if tef rld if :]o} awvh;wkd uf :awj: uGj,cmof:pkdifydlifekdif;bof./ bj;rof:urfeh. ref: yA ef a z:vl if wD ; ul ef : vk rf ; zj,(urf , zj,) wif :OA if ; yj:wif :ul ef :rld if :]o}pof :cof bl , tefoj;eef. pof:xkuf,vDxwf:Omif; olef. Og ef , umef rD : zg ef : vD wj,ul ef : wif : erf ? awtrf , vh ; ol ef . Og ef , Ol ef wl of a uj.vA of aO bj;pAwf:vgif;wkuf.c yefulef:wif:erf? su,wj,tg ef pl of cof ul ;Omif .Omif . vl of ,vh ; tg ef pl of erf :ej; ul ef :rld if :cof wk d uf :awj: zA of ; rl nf . yS wf ; bj;rof : urf eh . rl wf :ph m aO rldif:]o}? tgefulef:rldif:cof yhwmif:uwf:bAef pA wf :umef ckd ef ;bfG,rmuf ;rD:efG :rld if :]]0}}ul ;wD ;/ zl ;erf :efG :(zhm,qd Oif ,)pg if ;umef zh m, plrf;vlrf;rldif:]o} vD:qldof.cBmof: wmifwlof pgif;umef zh m,zA of ;rl nf .bj;rof :urf rld if :]o}aO vl seacj; wS y f : wwf : umef i mef : zh m ,zA o f ; rl n f . bj;rof : eef.oj;Jrldof;eh. yAefoef:Omefcwf:bj;rof:urf ul ;rl d if :rl d if :bof .? pof :wmif wl of pg if ;umef zh m,zA of ; rl nf .bj;rof :urf sv;wmif wl of zh m,pl rf ;vl rf ; ed rf Oof : rl d if : ]o} pof : cof w if : OA if ; awOyf : vS if : wmif ,se ej;umef pof:cyf .ckd if rj:sv;OA ef ;qkd of ; clof:tefwdvh;tefefG: yj,wD,cgwf;vldwf;zgrf.plrf;rldif:

(Continued on page 5)

Cao pu pliak lai ~ Sam Sang. Sang Kaw. zl;ydef,vduf;]o}`OmrfOmif:? zl;ydef,wSrf_ayj.vduf;wh:sv;pmif;cldif; (Editor)`Omif,auj:? 佤译/三 木 桑 傣 译/ http://www.wskeungwa.blog.com. http://you.video.sina.com.cn wastatenewsagency


5

Jah: 2011.12.1 ngaix. ~ 2012.7.1 ngaix, mhai (15). Dee yuh lih - Cub caw yuh si tang Meung Vax.

(Continued from page 4)

]o}pof :cof ykd ef zmof ,xkd if efG :vk rf ;zj.pk xkd ifqg rf : vgif;rldif:]o} ]]trf,xkuf,tguf, bj;rof:urf? trf,uj. ch m ?trf , ud e f O l ; }} eef . ? cg y f ; cl y f , (7)yD < wA r f yD <eh .bof ./ sw,tof oef :eef .rj: iof ;ik ef : cof vh;zgwf,zhg.oh.rl,qkrf:zhm,qSwf;aO: bj;rof: rof :urf qg rf :sq;wg ef ;? sq;oA if :ul ;wD ;? tg ef plofcof ul;Omif.Omif. tofwj,olef,ykef;zgef:aO vl if :yef Owd? wkduf :Ol ef:yef wD;ayj;sr;ul ef : rldif:]o}cof pkxkdifqgrf: vgif;tefrldif:]o} trf,zkuf, Og rf ;bj;rof :urf? trf ,xk uf ,tg uf ,? trf ,uj.chmtrf , udefOkif: bj;rof:urfqldof:eef.rj:bof./ ulnf;uj; rD:ulef:urf;zgif; trf,xgrf,acj;qdOif,efG:iof;ikef: cofsv; wkd uf:vuf .vg rfxk uf ,tg uf , bj;rof :urf efG : rldif:]o}eh. bif:wkduf:rD:bl,/ ugyf;yldof;rD:ulef:trf,xgrf,acj;wSyf:wwf: auj,rwD ,iof ;ik ef :cof eef .sv; pl of yof ;vl if iof ; ik ef:yj,wD,cg wf,vldwf ;zgrf .pl rf;rld if:]o} qof ;Okd uf : vl ifwymif : qmif; ckdef:cBK.trdif .vl if:rj:Og ifyg uf ; bof.? qfG.zldrf.xSrf pAwf:umefzAof;rlnf.bj;rof:urf eh .euf : euf : ejej/ oef : xd ( 4.9.2010)xk d if oef:xd(18.2.2011)eef. auj,rwD,iof;ief:rldif: ]o}cof ckdef:sr:cgwf,zgwf, rkuf.qkrf:zAof;rlnf.bj; rof :urf rj:xSif;? tofzl;ugef:wyf.ugif yof:thm;Il if : yA e f p l o f e j;ef G : rl , qk r f : ? uS r f z l ; erf : ef G : zh m , plrf,vlrf; qof;thm;wof: yAefuSrfpl ofej;efG:rl,qkrf: tof yk ef ;zgef :cyf.ckd if pA wf:umef zA of;rl nf .bj;rof : urf e ef . uG j,/ wk d uf :Ol ef :bg ef : xk d if el d of tg ef plofqef.wfG;cof urf.xSrfyefpSif:EldofumefzAof;rlnf. bj;rof :urf eh . euf :euf :ejejbof . / td if el d of Qkrf:zhm,zAof;rlnf. bj;rof:urfcof cwf:qfGOfG,pSif: pA wf :qg rf :eif ,wj,ol ef ,yk ef ;zg ef :cof eef . vh ; azj;erf .azj;wl of rj:zg if ;sv; vg if ;xk uf ,tg uf , bj;rof :urf efG :rldif :]o}eef . qmif ;bk yf ;bg rf :uG j, vldofuof,sw.sw.bof./ ohm:aO ckdef:cgwf,zgwf,rl,qkrf:zhm,zAof; rl nf .bj;rof :urf rld of ;oef :xd (5.9.2010) eef . bof./ umefimeftefrl,qkrf:cof vlof,cyf.ckdifpAwf: uG j,eef . yA ef umef bf G ,vl if sv; yA ef umef bmyf ; zkd wf,sw.sw.bof./ eif ,pkd ofrldif :]o} awumif : vg wf ,aOumef xk uf ,tg uf ,bj;rof : urf ? umef uj.ch m? vg if;udefOkif :bj;rof:urfeef. cof cmrf,vgif ;bmyf ; zkdwf,ul;vgif;vgif;aO? cwf:qfGpAwf:qgrf:wj,olef, yk ef ; zg ef : tef ef G :iof ; ik ef : cBK.vl if : rj:eef . ykwf:ykwf:cmwf,cmwf,bof./ vD : ql d o f : cBmof : vmwf ; oj; ef G : yD < eh . auj,rwD ,iof ;ik ef :cof ck d ef :qd Oif ,vl if : rj:wD ; tgefplofqef.wfG;cof? qfG.vlif:Oguf,pjwdngyf.ulef: xk u f , pA w f : bj;rof : urf ? ul e f : uj.ch m ? ul e f : qyf . bl d ef . bj; ql d of : eef . ul ; wD ;wD ;? yef O wd C off erf erf ? qk rf :vfG zf G aOtrf ,oj; wuf :awtrf , vh ;xk uf ,tg uf , bj;rof :urf ef G :rl d if :]o}xS if ; vj:vj: bof./ sw,tofoef:xd(1.7.2011)awj,xkdif yD<2012.6 vldef? efG:twGmif:(1)yD<rj:eh. wj,cyf. ck d if pA wf :umef zA of ; rl nf .bj;rof :urf ul ;vg if ;vg if ; Eef . pof :cj; vh ;qfG .pS if :ul ef :uGj, (3000)auj.? uj:(400)vrf : ? pof : Ck d e f : zg w f , zg h . uef y A e f rl,qkrf:aO qSuf;szyef wj,olef,ykef;zgef:uef cyf.ckdifpAwf:umefrj:/ (u) OA e f ; qk d o f ; qImif : ul e f : tef u A o f ; cg i f ; qgrf:bj;rof:urf tefwdvh; rD:(759)auj./ vgif;trk wmif:zdwf:cofeef. ckdef:qSuf; seoh.yj;wfG;eh.1. ul e f : xk u f , tg u f , bj;rof : urf rD : (37)auj. yAefzl;qm:rlwf:/ 2. ulef:uj.chm (35)auj.?qhm:(27)auj.?bdif:(8auj./ 3. ulef:xkuf,tguf, chmbgh,(44)auj.? qhm:(9)auj.? bdif:(35)auj./ 4. ul ef :Ol ;_ud ef bj;rof : urf rD :(682)auj.?qh m: (57) auj.?bdif:(108)auj.? (c) OAef;qkdof; clof:cgif? ikdef:? uj:? ugif;tefuAof; qgrf:bj;rof:urf? tefwdvh;? (1)bj;cmof (heroin) 70.4uD :vl of :? (2) erf . cS if 589.736 uD :vl of :? (3) bj;r 966648 rA wf .? bj;tef Of G , avj:bj;r 25734 uD : vl of : ? (4) bj;tefavj:bj;r 216 uD:vlof:? (5) cldif;tef

sw, 2011_12_1 oef:~2012.7.1 oef:? rhm (15) wD;xkuf,tguf,ykdefzmof, - pgif;umefzhm,ykdefcmof, rldif:]o}

pA wf :bj; 45 cld if ;? (6) bj;rtef yh ,pA wf :bof . 761 uD:vlof:? (7) bj;zdef,vrf 2122 qgh.? (8) erf.bj;zdef,vrf 170 cldof.? (9) cjck 135.36 xk uf,? (10) pGif;zD,2099 cldof.? (11) aOj:wj, 47.328 uD:vlof:? (12) zgifpgrf 1007 cldof.? (13) Oldif :zld if: 1290 cld of.? zg ifvd yf : 856 uD :vlof :? (14)auj,zD,bdif:342uD:vlof:? (15) Odif:apjblof. 2 wof ; ? (16) OS if qd if : rl d if : xh : 12 wof ; ? (17) blnf,vSof 1309.556 cldof.? erf.bj tef avj:bj;cmof15 wof;? (18) bj;avj: bj;rof:urf ul;yldifyldif 92.25 wef,? (19) bj;tefOfG,avj: bj;rof:urful;rABof:rBAof: 3.48 wef,? (20) bj;zldif: 120 wlduf;? (21) uj:awj,Olif, cldif;pAwf:bj; 12 vrf:? (22) ugifygwf: 17vof:? Ugif;bmof: 9vof:? ug if ;M16 1 vof ;? ug if ;OS of : cj: 2 vof : ? ug if ; rSuf.ulwf: 2 vof:? ugif;OSof:auj,cBdif: 1 vof:? ugif; bk d of :ek uf . 1 vof :? ug if ;uj,yS if : 8 vof :? rmuf ; ug if ; 224 vk uf ,? rmuf ; yg rf : 4 vk uf ,/ (23) idk ef : sq; 536623 rk d e f , id k e f : sc,? ik d e f : xh : 40120 omwf,? idkef:rmef; 1000 yBK:? (24) ikdef: tefpkyf,vh; 810 rkdef,idkef:sc,/ (i) umefplrf;rkdof:qgrf:eguf;rldif:cof? sw, yD < (1.7.2011) xk d i f o ef : (25.6. 2012)eef . pof :cj;vh ;pyf . vd uf ; yD ; eg if . rld if :sc,cof (9)zkd ef ? vg if ;bg ef :wmif :qg h ; xS rf wD ;zh m,pl rf ;vl rf ;rld if :]o}pof :cof rD : (6) vgif;? qgh;wdngyf.yef ulef:rldif:sc;uj.bj;rof: urf tef vS ef ;yh m,cof ; rj:ef G :rl d if :]o}ql d of : eef. (7) auj.? qhm:(6)auj.? bdif:(1) auj.? wdngyf.vh; ulef:qfG.wkdof:_udefOkif: bj;rof: urf (50) auj.? qhm:(25)auj.? bdif:(25)auj.? wdngyf.vh; erf.bj;bj ]]cBkdif,bmif:pgj}} 6.1 wef ,/ zh m,pl rf ;vl rf ;rld if :sc,cof rg yf ,yef ul ef : wD ;zh m,pl rf ;vl rf ; rl d if :]o} (3) auj.? yAefulef:uj.bj; (1)auj.? yAefzl;qhm:? yAef ulef:Ol;bj;(2)auj. yAefzl;qhm:/ vD : ql d of : cBmof : vmwf ; oj;Jumef zA o f ; rlnf.bj;rof:urfefG:yD<eh.eh. rD: vgif;ckdyf;ej;wlof: wg ef :rj:vl d of uof ,aOwauj; cl d if ;cl of : tef uA of ; vlnf; bj;rof:urf tefwdvh;sv; umeftefpof: pAwf:rj:qldof:eef. bif:yh,yAif: ayj:(pmef.qfG qgrf: eif , tef iof ; ik ef : cof bg ef : xk d if rj:eef .bof . / ug yf ;eef xk uf ,vDzg rf .pl rf;uef urf .xS rf yef pS if : umefzA of;rlnf .bj;rof:urf eh.uGj,xS if;rldof:ej; erf erf ? rldof ;vA of ulef :pAwf :vg if ;zd wf:yuf:yld if;rhm;rD ; (tk yf .yaw,)omef ;rl d if :cof eef . vuf .vg rf awj. Olif,cldif;pAwf:_erf.bjbj; ul;rABof:rABof: cof;efG:rldif: ]o}bl , / bj;rof : urf e h . tof r j:eg u f ; rl d i f : urf ; erf bof ./ eh .yA ef umef vrf ,vg if ;(tab:bfG ,) tefpof:vlof,cyf.ckdif;sp.umif;bl,ul;cmof:bmrf:bof./ umef imef :zA of .rl nf .bj;rof :urf yD<eh . eh.? tdifeldof ulef:vlifcof ul;xj;e? ul;pgif;umef sv; tgef plofqgrf:sq;wgef; sq;oAif:pof:coful; wD ;wD ; urf .xS rf yef pS if : vg if ;zA of ;rl nf .bj;rof : urf eh.wj,aO,sv; efG:qkrf :pof :cj; qmif ;pAwf : umef wk df uf :awj:zA of ;rl nf .bj;rof :urf eh . rD :vg if ; ck d yf ;ej; (tg if , rS if ;)rj:vl d of u of ,bl ,/ cj;pof : cg yf ; qf G i d e f : ql r f : qg r f : vD t of u k i f , tof r k e f r ef : sw.cj;bof . / sw,tof eh . uG j,rl d of :ej; rk if ; rg if : ul e f : vl i f p of : cof u l ; Omif . Omif . ? tg e f p l o f q g r f : sq;wg e f ; ? sq;oA i f : cof u l ; wD ; sv;tg ef p l of efG:wyf .ul;teftef Odkyf,urf.xSrfyefpSif: Umef zAof.rlnf.bj;rof:urfeh. P;azj;erf.azj;wlofuGj,/ ayj:pof :tg efuef pA wf :qg rf :eif , acj;wS yf :wwf : auj,rwD ,iof ;ik ef :rld if :]o} }}vg if ;trf ,zk uf ,Og rf ;? trf,xkuf,tguf,? trf,uj.chm? trf,udefOl;}}}eef. zAif;yAif:ueful;wD;ehqkdif vgif;umefzAof;rlnf.bj; rof:urfrldif:]o}pof:eef. wuf:awtgif,rSif, xkdifwD; bld if:rhmpof :trf,pmif.tef oj;eef . bk rf ,brf oh . aOurf: cgwf,bgwf,yhmuGmrf;wD;eh;cj;bof./ vkdef :Ok wf:zl ;bfG<ul ef:vl if cof tef ckd ef ;pg wf ,rj:efG :ymif eef . tg ef uef qk wf ;Zof bj;rof:urful;OSef: tefwdngyf.vh;efG:yD< 2012 eh.bof./ bj;rof:urf ul;OSef:OSef: tefqkwf; Zofeef. rD:(30)arj, cmifvlif/¡

Cao pu pliak lai ~ Sam Sang. Sang Kaw. zl;ydef,vduf;]o}`OmrfOmif:? zl;ydef,wSrf_ayj.vduf;wh:sv;pmif;cldif; (Editor)`Omif,auj:? 佤译/三 木 桑 傣 译/ http://www.wskeungwa.blog.com. http://you.video.sina.com.cn wastatenewsagency


Jah: 2011.12.1 ngaix. ~ 2012.7.1 ngaix, mhai (15). Dee yuh lih - Cub caw yuh si tang Meung Vax.

Zl;ugef: pgif;umefzhm,zkuf, yof:pgj,cBmif, tgefzhm,bdyf:ukrf: eifvdefcof uGj,xwf: Omif;?vAyf;pAef: wlduf,vdefwD;zkuf,rh.bmif cgrf,yeD, ]]xldif,vlif,}} sq;wgef;rldif:yguf.

Zl;ugef:pgif;umefzhm,zkuf,Ogrf;ayj;xof; yof:pgj,cBmif, tgefulef:yj,wfG;zhm,wSyf: wwf:wlduf; vdefcof uGj,xwf:Omif;wlnf: wlduf;vdefwD;pAwf: umef zk uf ,Og rf ; cg rf ,yeD , ]]xl d if ,vl if }}efG :tl d if , bgif;ap.? yj;wfG;sq;wgef;rldif:yguf.eef./ oef : xd ( 20.6.2012) td i f El d o f a cj; wS yf:wwf: efG:ymif ukrf pgif;umefzhm,yj,rh.xldef,cldof : rldif:]o}eef.aO? zl;ug ef:pgif ;umef zhm,zkuf ,Og rf ; ayj;xof;yof:pgj,cBmif, pgif.qkwktgefplofqef.wfG;cof ul ;Omif.Omif.? tgef plofsq;wgef;rdlif:yg uf.cofsv; pl rf ;yj:ul ef :pA wf :umef cg rf ,yeD , ]] xld if vl if}}coff ? qwf:pAwf:ymifukrfsu;vdwf, wlduf;vdefefG:umifsq; wg ef ; rl d if : yg u f .sv; cg rf , yeD , ]]xl d if , vl if .}}cof f eef .bof ./ tg ef pl of sq;wg ef ;rld if :yg uf .cof rD :-

uSrfzl;ugef:sq;wgef;rldif:yguf. vD:thm;Omif:? Egif sb,qk qkqmif. qlOdif:rdif,? Zhm,cgrf,yeD,]]xldif, vl if ,}}cof rD :-uS rf Zl ; vl vg rf c yf . ck d if (wl if ,Ol d of ; qmif.)efG:cgrf,yeD,]]xldifvlif;}}yof:thm;yef:? uSrfZl; qwf : umef ( ref a e,qj,) ol nf , Omrf u j:rj:cof ; plrf;qgrf:/ oef :xd (14.6.2012)eef . zh m,pA wf : umefzkuf,rh.bmif cgrf,yeD,]] xldif,vlif}} yg if,xkdif wD;efG:iof;ikef:rldif:]o}cof? qgrf:eif, tefefG:iof; ikef:rldif:]o}cofqSuf;szyefeifvdef wD;efG:sq; oA if : erf . zh m ,yj;wf G ; sq;wg ef ; rl d i f : yg uf . wD ; Cof f ef G : cg rf , yeD ,]]xl d if , vl if ,}}cof e ef . ? tef yA ef qof ; tvmif : ik d ef : cof rj:vl if : wk d ef : pA wf : umef zkuf,Ogrf; rh.bmifqgrf:cofbof./ rldof;vAofxkdifcdif, cmof :awsw,wif ;pA wf :umef bof .sv; ul ef :vl if iof ; ik ef : cof qf G . pg if ; umef zk uf ,Og rf ;sq;wg ef ; rl d if :yg uf .cof sv; ul ef : pA wf :umef cg rf , yeD ,]]xl d if ; vlif}}cof uGj,xwf:Omif;vAyf;pAef:pk eldofvgif;wmif: tefeh.qggrf:uef/ oef :xd ( 21.6.2012)eef . zl ; wmif wl of sq;wg ef ;rl d if :yg uf .sv;ul ef : pA wf :umef ef G : cg rf ,yeD ,]]xld if vl if ;}}cof uG j,vA yf ;pA ef : zS of ef G : tldif,umifumof.? tldif,bgif;ap. tefbl,efG:sq;oAif: erf . zh m , yj;wf G ; sq;wg e f ; rl d if : yg u f . eef . aO wgif; xmrfvguf:qImif: vgif;zkuf,rh.bmif qgrf:efG: ygwf:wgef;qldof:eef./ cgrf,yeD,]]xldif,vlif;}}cof bldif:tmef:oh. awpA wf :umef zk uf ,rh .bmif wj, Od yf,(10)rdk ef ,rl :? ug y f ; eef cof qmif ; bg ef :qf G . wl d uf , vd ef qg r f : ygwf:wgef; tldif,bgif;ap.? tldif,umifumof.qldof:eef. wD;tgefplofsq;wgef;rldif:yguf.cof/ oef : xd ( 22.6.2012)umif o ef : eef . cof qwf:pAwf :ymif tk yf ,uk rf uef wD ;efG:pg if ;ymif uk rf cg rf , yeD , ]] xl d if , vl if , }}wD ; eef ? tef r j:cof ; plrf;efG:ymifukrfeef. plrf;wif:rlwf:rD:ulef:(93auj./ zl ;rh mefG :vk rf : pg if ;umef zh m,zk uf ,Og rf ; vD:thm;zldif: yAefzl;cyf.ymif efG:ymifukrf/ zl;cyf. ckdif umefzkuf,Ogrf;wlef;rh.ckdef;bfG,zfG:zhm vD:thm; qdif:? Zl; qkqmif. cBdif,qSefIlif;? uSrf;zl;vlvgrf zl ;(wl if ,Old of ;qmif .)yof :th m;yef :? uS rf zl ;qwf : umef(ref,se,qj,)ol nf,Omrf uj:? Zl;qk nf.qmif . efG:egifsb.qk rldif:yguf. ql:Odif:rdif, sv;plrf;yj: tg efpl ofefG:tld if,bgif;sp.? tldif,umif umof.?ul ef:rldif : vk rf : vj:Ol if bmifqg rf :yg wf :wg ef ;qld of:eef . rj:cof;plrf;qgrf:/

sw, 2011_12_1 oef:~2012.7.1 oef:? rhm (15) wD;xkuf,tguf,ykdefzmof, - pgif;umefzhm,ykdefcmof, rldif:]o} efG:ymifukrfeef. uSrfzl;qwf:umef(ref ae,qj,)efG:cgrf,yeD, ]]xldif;vlif,}} olnf,Omrf uj: Oyf:vSif:se iof:vhm:tacB,tae, tefefG:cgrf, yeD ,cof pA wf :umef zk uf ,Og rf ;rh .bmif efG :cmof :wmif : (15)yD <eef .J vg if ;ef G :cg rf ,yeD ,]]xl d if ,vl if ,}} pAwf:umefzkuf,rh.bmifwD;eh;eh. sw;wif;rj:rldof;yD< 1997 ck ? xkd if rld of ;vA of cg yf ;xl ef ;(15)wA rf wA rf bof ./ rld of;tgef wmif:eef. OfG,qkd of;oj;J]]erf . cjqS if : OS if :qmof :uk if :Old of :}} oj;eh ;/ efG :cmof : wmif:(15)yD<eh . td ifeldof ulef:vl if iof;ikef :rldif : ]o}pof:cof urf.xSrfyefpSif:ul;zhm,zhm,sv; pof:cj; qif ;pA wf :P;umef zk uf ,rh .bmif eh . ckd ef ;bfG ,wl of : wgef:rj:wef,eh.bof./ wgef;wj;aw rj:ykwf, wmifwSef:bj;rof:urf rlwf:phmefG:rldif:]o}eef. pof: cj; vh ; cwf :qf G Of G , pS if : pA wf : umef zk uf , Og rf ; ul ; vg if ;vg if ;efG :rld if :]o}eh . rD :vg if ;azj;erf .azj; wlofrj:wif:erfbl,bof./ rldof;vAofrh.bmif tef efG:cgrf,yeD,pof:zkuf,bof.rD:(7)rkdef,rl:? vifpldef: tefvkrf:vj:rh.bmifcof rD:(1373)vif? plofulef: rD:(6077)auj.? cof ckdef :qSuf ;uef yAef rl,qkrf :aO vkrf:vj:bmifeef. wif:rlwf:rD:(40)qkrf:? tef vk rf :vj:Ol ef bmif tef zk uf ,bof .eef .rD :(23) qk rf :? tef wk d uf :sw,zk uf ,Og rf ;bl ,rD :(17)qk rf :? efG:tldif,bgifap.rD:(12)omef;? vmifpldef:rD: (246) vif? tldif,umifumof.rD:(9)omef;? vifpldef:rD:(324) vif/ tldif,rldif:yguf.rD:(3) omef;?vifpldef:rD:(124) vif ?rD:pl if :pA ef:Og efvd uf;qef .umif(1)vif? pl if : pA ef : qef .iof ;(4)vif ? rD :pl if :bj;bj(1)vif ? TOj,olef,cofrD:(5)auj.? eh.bldef:tmef: oh.yldof;wj, vk uf ,tg ef ,cof vh ;ckd ef ;uRif :Og ef vd uf ;? cyf .ck d if oh .zh m,bl wf :bj wj,ul ef :vk rf : vj:Ol ef bmif cof tofudefbj;bj wD;qrfsv; ihm;vlrfwD;cof/ rh.bmif tefymwf,vh;bof. rl:ygif:rD: (21000)rl:? erf.bmif tefxkuf, tguf,bof. wef,ygif: rD:(2450)wef,/ Zl ;ugef: pg if;umef zhm,zkuf,Ogrf ;rld if:]o} ayj;xof;yof:pgj,cBmif, ckdef:rguf,vmwf; acj;uGmrf:tef uA of , vl nf ; zg rf . pl rf ; uef oj;J ul ef : ul ;qmof : cl d of : efG:rldif:]o}(18)cldof:eh.? pof:cj;trf,qSuf;szeldof. vldwf;uef? trf,qSuf;szulef:zefulef:rD: pof:cj; ul ;qmof :cl d of :bl , yj;wf G ; acj;vuf :emrf :ayj,vOD , cg if yj,wD ,cg wf ,vl d wf ; zg rf .pl rf ;rld if :]o}eef .aO ul ;qmof :cld of :rD :Ok ef ,vh ;zA if :yA if :? Ul ;qmof :cld of :rD : Ok ef ,vh ; pA wf : umef rmuf ; rD : ck d ef ; bf G , rl d ef u ef ? pof:vlof,vAyf;pAef: Oif,OgeftofwD;uef? rD:vgif; bl of , aObk rf ,brf u ef rl d ef yD <tg uf , eg if . eef . bof ./ rl d of ;vA of pof :bl ,efG : zg if :omef ;rld if :uwf : bA ef ed rf Oof :sv; vl of ,cwf :qfG pA wf :umef cdk ef ; bf G , wl of : wg ef : ef G : rl d i f :]o}ul ; wD ; wD ; / rl d o f ; vA of cgrf,yeD,zkuf,Ogrf;rh.bmif ]] xldif;vlif,}}cof pAwf: umefzkuf,Ogrf;rh.bmifeh. rD:vgif;ckdyf;ej;(tgif,rSif;) rj:erf b of . / eh . yA ef umef vD yl d of ; wj,urf . xS rf yefpSif: umefimef:rldif:]o}ckdef;bfG,rfG,OkifuGj,rldof:ej;?

6

vl d of e ef . trf , uj:yA e f u mef r muf ; rD : ck d e f ; bf G , wj,yk wf,wmif wS ef:bj;rof :urf rl wf:ph mefG :rld if:]o} ref ; uk d rf : bof . / rh . bmif eh . ref : yA ef yh m :rmuf ; rD : tef rl d if : ]o} awyl d if ;td if cmof :bmof :sv; yA ef umef rmuf ; rD : tef a wrj:urf . xS rf yef vg if ; bl , Oof :ul ef :rld if :pof :cof cdk ef ;Omif .ckd ef ;Ok if uG j,rld of : ej;/ ugyf;eef. pof:xk uf,vDyefpS if: vgif;pAwf: umefzkuf,Ogrf;rh.bmifeh.erferf/ wgef;uef,w tef yg if ,xkdif wD;iof ;ik ef:cof eef . pof:xk uf ,vD tk yf ,tl of :wl d if ,ymif ,wD ;uef vD vD ? eif ,pk d of wl d uf , vd ef ayj:awtrf,vkOk rf:eef. pof:vl of,cyf.ckdif pA wf :Omif ;uG j, P;ref :rD :zg ef :vD tuBA of :wj,ul ef : wif:erf/ Eifvd ef_wld uf;vdef eh. yA efcg if wif : vh m? pof : xk uf , vD vl vg rf xd if : Od rf : yj,rh .xl d ef , cldof:vDvD/ rldof;vAof pof:vh;wSyf:wwf:yuf:yldifayj, vOD, wj,vlvgrfxdif:Odrf: yj,rh.xldef, cldof:bof.? wD;OlpAwf:umefzkuf,Ogrf;eef. bj,byj;rh.xldef, cd l of : qg rf :pl of e rf .vk vS of vk Ok rf : / ayj:trf , rD : xl d ef ,_yj,rh .vl if qg rf :pl of erf .qk d if ref :qmif ; wl if .wld of . pA wf:P;erf .pS if;uG j,/ uA of ,vl nf ;vg if ; zk uf,rh.bmifeh. tefyAef yD<egif.rldif:sc,cof yef Owdrj:oj;Jrh.bmifeh. yldifvlifref:? vlof,oh.Owd vg if ;zkd ef :zh :rh ; qld of :eh.vD vD oj;eh ;/ vg if ; eh. pof:vlof,wkduf:Olef:yef ulef:rldif:cof oh.Owd zkdef:zh:wD;zfGwD;ref:vDvD/ tgefuefpAwf:umef ckdef;bfG,rmuf;rD: wD;zfGwD;ref:ckdef;Omif.ckdef;Okif?? rD :yef pj(yBwf .Oej,)Oif auj; P;su;vd wf ,uef vl nf ;vg if ;vD ? yef pj(yBwf .Oej,)vA uf :eg h .ef G : umif pof :eef . pA wf :P;ph muG j,? yef pj(yBwf .Oej) bfG,vlifeef. pAwf:P;vAuf:uGj,? Zgrf.plrf;uef pAwf: umef ck d ef ; bf G , rmuf ; rD : qg rf : uef u G j , vl nf ;vg i f ; wmif:vD/ tdifeldofcof xwf:Omif;vAyf;pAef:umef imef :efG :(3)oef :eef .bof .? zhm,wS yf:wwf:Twj: ef G :umif c of eef . vh ;vA yf ;pA ef : pk el d of vg if ;wmif : ref :vD vD b of .? cof awck d ef : rj:wmif , vof ;xk d if wD;ulef:vlifqef.eldofcof/¡

Cao pu pliak lai ~ Sam Sang. Sang Kaw. zl;ydef,vduf;]o}`OmrfOmif:? zl;ydef,wSrf_ayj.vduf;wh:sv;pmif;cldif; (Editor)`Omif,auj:? 佤译/三 木 桑 傣 译/ http://www.wskeungwa.blog.com. http://you.video.sina.com.cn wastatenewsagency


7

Jah: 2011.12.1 ngaix. ~ 2012.7.1 ngaix, mhai (15). Dee yuh lih - Cub caw yuh si tang Meung Vax.

uSrfplofyof;OSof:rdef,vSif, pyf.wgef;tkyf,ukrf emif:rj,bD,ej. qkrf:qgh;xSrfYhm:bl,vDvkuf,tgef, ul;rldif:rldif: uSrfplofyof;yj,wD,cgwf,vldwf;zgrf.plrf;rldif: ]o} ayj;xof;OSof:rdef,vSif pyf.wgef;tkyf,ukrfuef wif:rl,qkrf:qgh;xSrf yhm:bl,vDvkuf,tgef,ul;rldif:rldif:/ oef :xd (20.6.2012)yg wf :ef G (9)rl if :? uS rf pl of y of ; ayj;xof ;OS of :rd ef , vS if , pyf . wg ef ; tk yf,uk rf rl,qkrf:vlvg rfwl nf:xdif:vk uf,tg ef, ul ; rld if :rld if : tef emif: ]rj.bD ,ej.} tg ef pl of efG:rl , qk rf : cof ? zl ; uG j ,qg r f : rD : -zl ; wmif w l o f ef G : pl i f : bj;bjvl if ygifqkd if;tef rD:oA if:ymif Omif : tl:wA if : xk wf :? tl :wA if : vj.sv; tl :Oh m vj.wA if : cof qwf :pA wf :ymif tk yf ,uk rf uef efG :pg if ;umef zhm,uyf : Okdyf,eguf;rldif:wD;eef.? Zl;ugef:pgif;umefzhm,uyf: Okdyf,eguf;rldif: qof;auj,tmif:? Zl;rhmvkrf:iof;ikef: ayj;xof ;vD :ql : av.? uS rf zl ; ug ef : pg if ; Umef zh m ,

uyf :Okd yf,eg uf ;rld if : cBd if ,thm;auj,? Oldof vl nf ,? Zl ;rh mefG :vk rf : pg if ;umef zh m,uyf :Ok d yf ,eg uf ;rl d if : apj.blofqh. cof;plrf;yj:qgrf:/ efG :ymif ukrf eef. rj.bD,ej rg uf,vmwf ; acj;uGmrf: Oyf:vS if:se vg if;ref: rj:vA yf;pA ef : umefimef : tefefG:rl ,qkrf :cof pAwf :umeffqgh;xSrf vl vg rf yh m:bl ,vD vk uf ,tg ef ,ef G :rl d if :]o}bl ,eef .? ref :yefwmif:ch;qfG eldofvg if; umef imef: wj,vl vgrfxdif:yhm:bl,vDvkuf,tgef,efG:rldif:]o}oj;? Eif,pkdof vk uf ,tg ef , cof ayj:awbl , vD yD : Omef : eef . rkif;rgif:ulef:vlifrldif:]o}pof:cof plrf;rkdof:qgrf:ul;rldif: rldif:aO qgh;xSrfyefpSif: umefimef:vkrf:vj:vkuf, tgef,efG:rldif:]o}eh. P;ckdef;bfG,wlof:wgef: rldof:ej; oj;eh;/

rl,qkrf:qgh;xSrf yhm:bl,vD vkuf,tgef, ul;rldif:rldif: ]emif:rj,bD,ej.? Emif:auj,wD,} vAyf;pAef:wlnf: efG:plif:pAef:Ogefvduf; wD;efG:wyf.ugif qkrf:ekdif:/ rl ,qk rf :qg g h ;xS rf yh m:bl ,vD vk uf ; tg ef , ul;rld if:rld if: bd if: rK,bD,eK.sv;auK.pefemif : auj,wD , c0f u G j ,vA y f ; pA ef : wl nf : e[ ; pl if : pA ef : wyf.ugif qkrf:ekdif;/ oef:xd (20.6.2012) rl,qk rf:qgh;xS rf yh m:bl,vDvk uf;tgef ,ul;rld if;rld if : emif:rK,bD,eK. sv;emif :auj,wD ,} tg ef pl of qk rf:cof ug K,vA yf ; pA e f : wl nf : e[ : pl i f : pA e f : Og e f vd u f ; wD ; ef G : wyf . ug i f q k r f : ek d i f ; / zl ; eif ; vk r f : e[ : wyf . qk rf :th m;Oif :? acj:qif :Orf uK:? zl ;ug ef :e[ : plif;pAef:xAef,blif,? uSrfzl;ugef:oif,qdif.OSif, sv;zl;rD:ykef;cof y[.pyf.wgef;tkyf,ukrf qk rf:] emif : rK,bD , eK.sv;emif : auK,wD , } c0f eef . bl,bof./ bl,wD;efG:ymiftkyf,ukrfeef. zl;ugef: pl i f : pA ef ; xA ef ,bl if , wmif wl o f e[ : pl if : pA ef : cofaO rg uf,vmwf;acj;uG mrf: plrf,qlrf:pyf.wgef; vg if ;qk rf : ]]emif : rK,bD ,eK.}Cof r j:vA yf ; pA ef : vgif;bl,Oof:efG:plif:coffeef.cofeef.bl,bof./ eguf;eef. ref:Oyf:vSif:seiof:vhm: tacB, tae,umef imef :e[:pl if ;pAef :coff eef ul ;vg if ; vg if;bof./ omh:aOrl,qkrf:qgh;xSrfymh:bl,vDvkuf ; tg ef , cof vh ;xg rf , id ef : acK;Oyf :vS if : zl ; tg ef pk l of e[ : pl if ; pA ef :bof . aO qk rf : ]emif : bD , ej.cof ck d ef : wg i f ;xmrf v g i f ; ej;umef w j imef :qg rf:efG :pl if :pA ef :eef . wD ;zl;tgef pl of e[ :pl if ;pA ef :cof ? zl ;tg ef pl of e[ ;pl if ;pA ef ;cof ckdef:Oyf:vSif;wgyf,yefqgrf:eif,acj;xmrfcoful; acK;acK;bof./ bl,wD;vh;pl.xkd ifiof:vmh:e[:plif : pA e f : bof . aO zl ; eif ; vk r f : e[ : wyf . ug i f th m;Oif:?cldof:qif:Orf uK:? zl;ugef:e[:plif;pAef: xA ef ,bl if , uS rf zl ; ug ef : oif qd if .OS if , sv;zl ; rD : yk ef ;zg ef : cof u rf ; zg if ; tg ef qk r f : ]emif : rK,bD,eK.} cof ug K,vA yf;pAef:wlnf:e[:pl if:pAef:? wD ;egef:vk uf;pAef:cof sv; qg rf:oif :pl if;pAef : qldof:eef.uGj,bl,bof./¡

sw, 2011_12_1 oef:~2012.7.1 oef:? rhm (15) wD;xkuf,tguf,ykdefzmof, - pgif;umefzhm,ykdefcmof, rldif:]o} uSrfplofyof; ayj;xof;OSof:rdef,vSif,ckdef: rguf,vmwf;acj;uGmrf: cgyf;qfGidef: qlrf:eldof rj,bD, ej. Cof ; yj:qg h ; xS r f yef w mif : ch ; qf G wg e f ; wj,umefimef:vkrf:vj: yhm:bl,vDvkuf,tgef,efG:rldif: ]o}awck d ef ;bfG ,eh .sw.sw.bof ./ eg uf ;eef ref: Oyf:vSif:seiof:vhm:vg if;bl,Oof:ulef:rldif: ]o}pof:cof? ulef:rldif:]o}pof:cofurferf eef.cofbl, el d o f p l n f e l d o f v g h ? wj,cof a wrj:ck d e f ; pl i f : bj; bjefG :oA if :eef. rD :vg if ; bmyf ,zkd wf,wmif :erf / bg ef.yldof;wD ;tofblwf:bj;auj; trf,ukrfvl rf;yAif : ayj:sv; vk uf ,tg ef ,trf ,ukd if ,yA ef auj; vh ;qyf : wmif:yAefaIj,uj,wif:erf? xkdifwD;ayj:Okwf:OAif; tjOmuf;OhmqfGuGj,/ rkif;rg if: rl,qkrf :qgh;xSrf yhm:bl , vD ul ;rldif:rld if:cof cof;yj:qgh;xSrf yefpS if:umef imef : vkrf:vj:yhm:bl,vDvkuf,tgef,rldif:]o} P;ckdef; Omif. ckdef;OkifuGj,rldof:ej;xSif;wif:erf oj;eh;/ Zl ;wmif wl of efG :pl if :bj; vl if yg ifqkd if ; tl :wA if :xk wf ? tl :wA if :vj. Ckd ef :Oyf :vS if :se

vg i f ; umef i mef : yh m :bl , vD tef c of v h ; cyf . Ck d if qg h ;xS rf ef G :rl d if :]o}eef . oj;Jtd if el d of i of : vh m : tacBul;rABof:rABof:aO umefqgh;xSrfyhm:bl,vD pof:vh; ukd wf:cmif . bmif .oh.ql of;cmof :? rld of ;vA of zhm,vl if yg if qkdif; cdkef:Olif,cj;pmyf;umefcof rj:sw,pAwf: umef yhm:bl,vDrldif:]o}eh. qrfxkdifekdif;yD;bof./ rldof;vAof ul ef :vl if rld if :]o}cof auj; vh ;pl rf ;rkd of :qg rf :vl if yg if qkdif;aO cwf:qfGwlof:cGmuf; pAwf:umefvkrf:vj:yhm: vD vk uf ,tg ef ,rl d if :]o} P;ck d ef ;bfG ,wl of :wg ef :uG j,/ Zl;rhmvkrf:iof:ikef: ayj;xof;vDql:sv. Ck d ef : Oyf : vS i f :se vg i f ; ef G : vl if yg if qk d if ; rl d i f : rmef;cof wkduf:Olef:yefulef:vlifrldif:]o}coftofqfG OfG,eld ofumef yhm:bl,vD eh.erf erf.? qgh;xS rf yef pS if : vk uf ,tg ef ,ek rf ,cof vA yf ;pA ef :Og ef pk vg uf : vhm:yhm:bl,vDsv;wlof:cGmuf;umefimef:yhm:bl,vD rldif: ]o}P;ckdef;Omif.ckdef;Okifeef.bof./ umif oef : qk rf :rj,bD vj. Cof uGj,vA yf ; pAef:wlnf: efG:plif:bj;bj vlifygif qkdif;cofwD;efG: ymifOmif:eef.bof./¡

sq;oAif:ckduf.wgef:eifwldif: pAwf:ymifcluf:xlyf: oef:rldif:]o} trf,zkuf,Ogrf;bj;zdef, cgyf;clyf,wArf(7)yD< oef:xd(26-6-2012)ygwf:e[? sq; oA if : ck d uf . wg ef : eif wl d if : qwf : pA wf ; yif uk rf cl uf ; xl yf : oef : Omef c wf : bj;rof : urf ul ; rl d if : rl d if :sv; oef : yd wf :vg if :zk uf ,Og rf :bj;zd ef , ef G :rl d if :]o} cgyf;clyf,(7)yD<wArf? zl;erf:e[:sq;oAif:cdkuf.wgef: eif wld if : vl ,Od if :uBK,? zl ;ugef :yof :qk ef :zl if :? uS rf zl ; erf :e[ : ql of : tmif : qh .? pl of y of ; rk uf . qk rf : tk yf ,ukrf umefrldif : xSef vof:wj? zl;ugef :ul;tldif , tld if ,?ul ;xj,epg if ;umef ? tg ef pl of rk uf .qk rf :emif : bd if :sv;zl ;tg ef pl of ul ;Oif .Oif . wif :rl wf :rD : ulef:(74)auK. rj:cof;plrf;qgrf:/ zl;eif;vkrf:e[:sq;oAif:ckduf.wgef:eifwldif: qkdof.plif, yAefzl;cyf.yife[:yifuk rfeef.aOsv; ck d ef :vl sevd uf ; tef e[ : iof ; ik ef :cof Ol if ,rK: tefuAof;vlnf; (6-26) oef:Omefcwf:bj;rof: urf e[ : vk rf :zj.sv; vl sevd uf ; acj;wrf : omif : iof ;ik ef :rdl if :]0]cof wj,Okd yf ,pA wf :umef zA of ;rl nf . bj;rof:urfqdlof:eef.uGj,/ zl;tgefNofe[:sq;oAif: cof u rf ;zg if ; ck d ef :rg uf ,vwf :acj;uG rf : yef wmif : Pef x k d if tef u A of ; vl nf ; umef zA o f ; rl n f . bj; rof : urf eef . ]]bg ef :xd k if wD ;ayj;sr;ul ef :rd l if : cof sv;tg ef ,Nof ul ;Oif .Oif . cwf :q[ pA wf :qg rf : acj:qd Oif , tef iof ;ikef :cof omif :zS ef oh. vg if ; zAof;rlnf.bj;rof:urfqdlof:eef.aO Odkyf,cwf:q[ wdngyf:ulef:pAwf:tguf,? ulef:uj.chm? ulef:udfef.Ol, bj;rof:urf P;ogwf,phvdlofeh.? umefzAof;rlnf.bj;rof: urf eh . vl of ,vh ;wl if .ekd if pA wf:Omif ;uG j,bl ,ul ;cmof : bmrf: vlnf;trf,vkdof; trf,Oof:eef.bof./ Mif; umef zh m,Nrf ;vl rf ,sv;qk rf :zS of ;rl nf .bj;rof :urf ul;qkrf:qkrf: awvh;Nrf;rdkof:uefaO cwf:q[pAwf: P;e[ : rd l i f : ]o]pof : trf , rD : pmuf ; pl of bj;rof : urf ? trf,pAwf:tguf.? trf,uj.ch,? trf,udef,Ol,qdlof:eh. vl of ,pA wf :ref :P;azj,erf .azj;wl of / vl d of aO eef. awtrf,vh;yj: bj;rof:urfcof;e[:rdlif:sc, sv;rd l if :pd rf :Mrf :pof :cof ? bof .auj; vl of ,vh ;yuf : wjwl nf :qg rf : ul ef :tof bj;rof :urf wmif ,wD ;cof ; rj:e[:rdl if:]o}qldof :eef .wj,aO,? vl of,vh;qAwf ; aO:qgrf:vmef,uAuf.qldof:eef. cSrf.cS rf. bj;yef bj;rof :urf wmif ,wD , cmrf ,cof ;ef G :rld if :]o}vj:vj:/ bg e f : xd k i f zl ; cof ; yj,wD r d l i f : ]0}wif : OA i f ; sv; zl;tgef,Noful;Oif.Oif. tgefplofxlof:ej;ayj;sr; ulef :rdl if :cof pAwf :umef wmif wS ef:vg if ;zk uf ,Og rf ; bj;zdef,erferf/ vlof,arjpuf.ySif: tj;Omuf;Ohm q[ wl of uof ,? vl of , il d if .so;yS wf ; vg if ;pA wf :tg uf ,? vg if;uj.ch m? vgif ;udef Ol ; bj;rof :urf ul ;yldif yld ifaO pAwf:seP;ulef:e[:vkrf:zj.wif:OAif; ayj:N.xdkif oj; rdlif:]0}pof: wSyf:wwf:OAef;q[trf,zkuf,Ogrf; bj;rof:urfyAefvgif;sw.eef.bo.f/¡

Cao pu pliak lai ~ Sam Sang. Sang Kaw. zl;ydef,vduf;]o}`OmrfOmif:? zl;ydef,wSrf_ayj.vduf;wh:sv;pmif;cldif; (Editor)`Omif,auj:? 佤译/三 木 桑 傣 译/ http://www.wskeungwa.blog.com. http://you.video.sina.com.cn wastatenewsagency


sw, 2011_12_1 oef:~2012.7.1 oef:? rhm (15) wD;xkuf,tguf,ykdefzmof, - pgif;umefzhm,ykdefcmof, rldif:]o}

Jah: 2011.12.1 ngaix. ~ 2012.7.1 ngaix, mhai (15). Dee yuh lih - Cub caw yuh si tang Meung Vax.

8

关于开展“6.26 国际禁毒日”纪 念 活 动 的 决 定

县、特区、各部队、机关: 2012年6月26日是国际禁毒日,也是佤

众烧毁,以昭示佤邦政府和人民的禁毒决心。

党中央再次发布命令,要求佤邦禁毒清理执行组继续

距,但总的来说所取得的成绩是肯定的,禁毒的道路

五、坚决执行中央政治局常委会议作出的2012年5月31

开展清理工作,本着毒品不绝、禁毒不止的决心,对

还很艰巨复杂,不法分子的制毒贩毒会更加隐蔽,随

日以后,全邦境内一律不准有毒品加工厂的决定,违

佤邦北部地区的制毒贩毒窝点给予了沉重的打击,有

着国际毒品的复杂化,境外毒源流入佤邦或将毒品过

者将依法严肃处理。

效地遏制了毒品泛滥现象,为确保一方平安奠定了坚

境佤邦,都将给佤邦造成负面影响,值得欣慰的是:

六、禁毒工作是佤邦政府的一项长期而艰巨的任务。

实的基础。2011年7月1日至2012年6月份禁毒工作共出

从查获的毒品来看佤邦地区的禁毒工作有着明显的进

佤邦联合党全体党员、各级干部,要从佤邦人民最大

勤人数3000余次,出动车辆400余辆次。经过一年来的

展。

利益的高度来看待禁毒工作,要做禁毒事业的积极拥

工作共查获:

护者。要对佤邦禁毒执行监督小组及各级司法禁毒单

抓获各类人员 (包括两次严打、禁毒执行组

各位领导干部的理解与支持是分不开的,在这里我代

共计:798(男:647,女:151人)其中:

表佤邦 司法 委、佤 邦禁 毒清 理执 行组表 示衷 心的 感

位的执 法工 作给 予积 极支 持与 配合,不 能以 任何 理 由、借口来干扰禁毒工作。

1、制毒涉案人员:37人(男) 2、贩毒涉案人员:35人(男:27人,女:人)

邦实现无毒源区七周年的纪念日。虽然佤 佤邦联合党中央委员会

邦境内已禁绝了鸦片种植,但在政府区域内仍在大量

李志超副书记指出:我们所取得的成绩与各单位、

谢。 在今后的工作中,我们更希望这样更多的理解与

3、拆卖毒品人员:44人(男9人,女:35人)

支持,不断改进我们的工作方法,努力提高警务人员

的种植。鸦片和海洛因还以各种渠道进入佤邦或过境

佤邦人民政府

4、吸毒人员:682人(男:574、女:108)

的素质,无论遇到什么样的困难与压力,我们都会不

佤邦,新兴的化学毒品也在严重地侵蚀着佤邦。根据

佤邦联合军总部

二、查获各类毒品、制毒配剂、毒资、车辆、枪支:

折不扣的去完成党中央交给的任务,继续将禁毒工作

1、海洛因35.2公斤;2、冰毒294.868公斤;3、麻黄素

开展下去,努力为佤邦的和平事业营造一个没有毒品

日的纪念活动,通过纪念活动,以提高全邦军民的禁

成药:966648粒、劣质麻黄素成药25734克;4、麻黄

的社区而努力奋斗。

毒意识,加大佤邦禁毒力度,威慑制毒、贩毒、吸毒

碱片108公斤;5、打麻药模具45对;6、麻黄素半成品

2012年6月16日

目前佤邦禁毒工作中的严峻形势,认真开展国际禁毒

的 犯 罪 份 子,有 着 重要 的 现 实意 义。经 中 央 研究 决

缅甸第二特区(佤邦) 2012年国际禁毒日纪念大会

定,对2012年6月26日国际禁毒日的纪念活动作如下安

在邦康飞机场举行

排:

761公斤;7、大烟2122克;8、大烟水170克;9、卡苦 135包 另 36克 ; 10、黄 皮 2900克 ; 11、草 打 23.664公

2012年6月26日上午8时,缅甸第二特区(佤邦)

斤;12、香粉1007克;13、生粉1290克、生粉半成品

一、中央禁毒执行监督小组及各县、特区司法单位要

在邦康飞机场隆重举行国际禁毒日纪念大会,为了向

428公斤; 14、咖啡因 171公斤;15、青化油2小瓶;

密切配合,严格按照中央有关禁毒规定,继续加强对

世人表示禁毒决心,并公众烧毁严打中没收的各种毒

16、泰国香精12瓶;17、原料1309.556克,原料药水

邦内制毒、贩毒、吸毒的犯罪行为的打击力度,禁毒

品。

15瓶;18、各类制毒药剂92.25吨(其中成品乙醚5.25

佤邦联合党副总书记、政府副主席肖明亮、联合党

吨、丙酮1.34吨、亚酚23瓶、咯咯芳0.16吨、酒精53.2

二、中央禁毒执行监督小组、地方各级司法部门要继

副总书记鲍有谊、联合军副总司令岩伦、对外关系部

吨、煤油21.8吨、硫酸6.925吨、盐酸23瓶、废弃药水

续缉查、抓捕制毒、贩毒、吸毒人员,对吸毒者要强

部长赵国安、中央办公厅主任李祖烈、司法委书记三

2.475吨); 19、固 体 化 学 原 料 : 3.48吨(其 中 纯 碱

行戒毒,屡教不改的要依法给予判刑;对所抓捕的涉

木鲁、政协主席布来康、政工部部长闫生炳、某旅旅

1.35吨、碳酸1.8吨、各类化学药料33公斤);20、亚

案人员要依法给予惩处,亲属不得保释,司法机关也

长禁毒清理执行小组组长鲍岩荣、政协常务副主席陈

酚120箱; 21、运毒工具车12辆;22、暂扣枪支17支

不得以罚款方式处理问题。

龙生、司法委常务副书记李志超各机关部门领导、妇

(长枪9支、M16一支、小卡2支、冲锋枪2支、半自动

三、各级地方政府、各部队、各机关、重点学校,在6

女协会、联合国代表、缅政府代表、司法委各科工作

2支、小口劲长枪 1支、鸟 枪1支、小枪8支、子弹224

月20日至7月20日期间,要通过各种媒体、形式,认真

人员、邦康部分学校师生、群众共计3000人参加纪念

发、手榴弹4枚);23、毒资536623.6元人民币、泰币

组织学习和宣传中央于2005年6月10日颁发的《坚决贯

活动。

40120株、缅币1000文;24、罚没收810万人民币。

工作要常抓不懈。

彻执行中央的禁毒规定》文件。通过学习和宣传,提

纪念大会议由中央办公厅副主任周大福主持。

三、涉外工作

高全邦军民禁毒意识,明确毒品问题与佤邦前途的严

大会上,首先由对外关系部部长赵国安代表佤邦联

从2011年7月1日至2012年6月25日止,接到中方协

重关系;强化党员、干部对禁毒工作的政治责任感和

合党中央、佤邦政府、佤邦联合军总部宣读“关于开

查函9件,协助中方在佤邦境内侦破贩毒案件6起,抓

紧迫感。

展6.26国际禁毒日纪念活动的决定”

四、中央禁毒执行监督小组、佤邦司法委、各县、特

6.26国际禁毒日纪念大会,在焚烧所缴获毒品的 熊熊大火中圆满结束。

获7人(男6人、女1人)已移交中方处理。移交中方吸

佤邦司法委常务副书记李志超,在纪念大会上代

毒人员50人(男25人、女25人),移交给中方氢氧化

区司法禁毒部门要将一年来在扫毒执法工作中所收缴

表佤邦司法委、佤邦禁毒清理执行小组作通报发言。

钠6.1吨。中方移交佤邦司法委警察局3人,其中贩毒

的各类毒品(含成品、半成品、制毒原材料)、制毒

(原声从第一段到3段营造一个无毒社区而努力奋斗)

人员1名(男),吸毒人员2人(男)。

器械等物资全部集中,依各县、特区、中央直属机关

通报中李志超副书记就佤邦司法委、佤邦禁毒清理

李志超副书记强调一年来我们的禁毒清理工作虽然

的具体情况,召开群众、干部、驻军参加的大会,当

执行小组通报了一年来的工作成绩,他指出:一年来

取得了一些成绩但是离党中央的要求还存在很大的差

Vgh(ulif:)tgef, yj;eldofomef;ugif:rl: eef. wSyf:wwf:tofyAefyj;pAof;(ulef:OAif;umrf,) wj,ulef: efG:oAif:ymifOmif:wif:OAif; rd l of ;ylef .rj:vh myD < e[ :iof ;ik ef :rdl if:]0}pof :cof wd k ef :wS yf:wwf :oh .oj; yA efwld uf ,vdef (ul o f ,wg i f , )? oh . yl d of ; yA ef ( yj,pA of ; )wD ; zif u l ef ( wh m ) ul ef :ef G : oA i f : ymif O mif : wif :OA i f : eh s v;H ugyf;eef xj,e?Mif;umef Yluf.ulof,ulef:auj.v[aOtrfoj;? wuf:awtrf,vh;tofwdkuf;vdeftefeh. yAefcgifOkef,wlofqof;uof,/ tdifeldof auj,rwD,iof;ikef:cof pAwf:yifukrf,uefrdlof;oef:xd (12-62012) eef .? tk yf ,tl of :wdk if ,yif ,uef bof . wS yf :wwf :ruf :ref ;aO cBj.tj;rd if .vl if :rj:oj;J ]]P;tof e if v d e f ( ul o f w g i f , )tef r D : ul e f : (4)Nd e f : zk u f , oh . wl e f ; bmif e f G : ref : bmrf : vA o f e h . vlof,tofpAwf:yAef(yj,pAof;)wj,ulef:e[:oAif:yifOmif:wif:vhm } oj;eh;bof./ oef:xd (28.6.2012)eef . bg ef .yA efej;wD; sq;oA if:cdk uf .wg ef :ymif Omif :cof uk rf:urf oh. vghulof,wgiftefeh.sv; cofauj; vh;pAwf:qgrf:eifacj;qdOif, e[:iof;ikef:cofaO rguf,vmwf;Oyf: vSif:xkdifwD;ulef: tefzkuf,oh.rh.bmifcofeef. pkxkdifygifqfGeldofvgif;eh.bof. cdkef:tofwlduf,Vdef tef cofzk uf;rh.bmifefG:ref:eef. rlwf:rlwf:? oh.yAef yj,pA of;ul ef:wmif:vhm efG:oA if:ymifOmif :wif: OAif;eef.bof./ vghwlduf,vdefulof,wgif,tefeh. wif:uGif;ref:rD:(60)rl: awj,(70)rl:? bgef.yldof;vh;wSyf:wwf:oh. yAefyj,pAof; qArfrdlof;tgefwif:bof.sv; Orf.rD:ulef:tefwkduf:rj: pAwf:uefzkuf,Ogrf;bl,efG:ref:? tofpAwf:yAefcgifOkef,wlofqof;uof,auj.vAof? ugyf;eef awvh;tofqgrf:yuf:yldifrhmrD;aO bkdwf:tof rj:yAefcgifulef:wmif:erfckdef:bof./ td if el d of zh m ,uk rf u rf wl d uf , vd ef c of xwf :Omif ;vA yf ; pA ef : pk tef cof ( 4)pl d ef :zk uf , oh . rh.bmifefG:eef. eyf.Ogef,wlnf:rD:bl,(845)wlef;/ tefcof wkduf:ckwf:vkuf.oh. wj,zkuf,rfG,xSif; rD: (633)vk uf . ? Vg if ;eh . pg if ; umef zh m ,pl rf ; vl rf , ? pg if ; umef zh m,zk uf ,Og rf ; sv; pg if ; umef sq;oA if : ck d uf .wgef:ymif Omif :cof cyf .ck d if pAwf:qg rf : eif ,acj;qd Oif ,efG :iof ;ikef :cof eef .aO uG j,bdk wf : tofwlduf,vdef tefcof(4)pldef:zkuf,oh.rh.bmifeef. ckdef:rlwf:rlwf:bof./ sw,tofeh.uGj, xj,e? pgif;umefvfG? yluf.ulof,ulef:auj.vfGtrf,oj; wuf:awtrf, vh;tofwlduf,vhg(ulof,wgif,)tefeh.yAefcgif Okef,wlofauj.vAofvj:vj:/ ayj:oj;awpAwf:umef aOvg if;vg if;qkdif ? rk if;rgif:P;yD<egif.wif:vh mpof:cof ? xwf:Omif ; olef.wlnf:wlduf;_wD;ref:vDvD? qif;pAwf:uGj, eh.yAefvgif;vDsv;trf,wlif.wldof.zfGeef.bof./ ¡ Cao pu pliak lai ~ Sam Sang. Sang Kaw. zl;ydef,vduf;]o}`OmrfOmif:? zl;ydef,wSrf_ayj.vduf;wh:sv;pmif;cldif; (Editor)`Omif,auj:? 佤译/三 木 桑 傣 译/ http://www.wskeungwa.blog.com. http://you.video.sina.com.cn wastatenewsagency

Wa State Local News Section 15  
Wa State Local News Section 15  

Local News Section 15