Page 1

1

oef:xkuf,tguf, 15_3_2012 tdwf,tguf,yguf;xlef; (8) wD;xkuf,tguf,ykdefzmof, - pgif;umefzhm,ykdefcmof, rldif:]o}

Ngaix plih .15.3.2012 num, mhai (8). Dee yuh lih - Cub caw yuh si tang meung Vax.

P

a laig daux bang kum paoh Meung Vax son khrawm kaing yuh, ku cub caw tang yuh krax si law son kaing tat daux vawng pa sang yuh daux aliah num bawg yam. 2012num khix 3.2 ngaix plak ngawp, pa laik daux bang kum paoh Meung Vax son khrawm kaing yuh, ku cub ku caw, tang lai yuh krax si law dee ot tix son lox pa tawx plak piang daux vawng son kaing pa sang pak tix yuh, jauh daux 2012 num khix 4 hoek 2019 num khix 4, tawx rhawm kaut ngai jhak ka.

KAING PA SANG PAK TIXYUH (16)GRAWNG. 1. Nhiet hawt krax viex Pati, sau riang son krax ot, Pati rob rom mawh pa ting son haok huan kaing yuh ku plak, sau riang son krax ot, mawh son haok haun nyawm ot. Pa viex been, Pati mawh pa ting son si diex gau kaing yuh uik. Pui hun pa ting, guah tix glawm kaing, ang viex lox pui tix kaux ah, ang yuh tix ting khaing num been. Khrawm tix tau si jheeing, tawm rhawm (Hu si toe plah 2)

Cao pu pliak lai ~ Sam Sang. Sang Kaw. zl;ydef,vduf;]o}`OmrfOmif:? zl;ydef,wSrf_ayj.vduf;wh:sv;pmif;cldif; (Editor)`Omif,auj:? 佤译/三 木 桑 傣 译/尚. http://www.wskeungwa.blog.com. http://you.video.sina.com.cn wastatenewsagency


oef:xkuf,tguf, 15_3_2012 tdwf,tguf,yguf;xlef; (8) wD;xkuf,tguf,ykdefzmof, - pgif;umefzhm,ykdefcmof, rldif:]o}

Ngaix plih .15.3.2012 num, mhai (8). Dee yuh lih - Cub caw yuh si tang meung Vax. (si toe plah 1)

mawh Pati, ang cu yuh tang khaing paox. Kieh Pati mawh pa ting son ku ceu, koe lox khraox, kaing ting in kix ku plak, Pati cao kaing naix sawn tau. Pa yuh been Pati, yuh pak ngai pa hu si voe son kaing jhaw, gau krax lhak krax haing, krax riien laoh, krax grum rhawm son kaux cong been ot haok huan in kix. Ot daux 2018 num khix 12, bawg yam naog cub caw pa ti ex daux 30 num bawg yam. Sang paoh bang kum son pa viex son Pati ku plak bawg ra. Toek cub caw Si miang khraox kix lih. Pati khawm uik, to kaux nghiet lox daux cub, pui tux nghiet lox pui hun, plak greem nghiet lox plak piang, Pati hawt lox daux vawng, yuh cub caw Pati ex mawh pa viex rhawm rhi tix yuh kaing son kawn pui. 2. Ruah Lien mhawm yuh cub cong. Lien rob rom mawh pa ting ceu son cox son cong hak tiex Meung Vax, khaw nie thie krax gau sawn mai grawng naing, kieh lhak haing mawh pa cong. 3. Nhiet hawt lox pa tat mai Asoyax son yiien yawg haok huan tau, thie krax lai ling ing

4.

5.

6.

7.

8.

tiang, son yien yawg kaux cong hak tiex dee ot, sau riang son nyawm kaing nyawm chaw kawn pui. Thie krax grum rhawm rhi ka daux Pati, Lien, kawn pui ku ceu. Ot daux Meng Vax, kawn Vax ang tang khaing pui tang ceu, pui tang ceu ka ang tang khaix kawn Vax. Yuh tix si du, lai yaok yoeng paox. Grum rhawm mai paox ku plak. Ang ah lox laux yuh si nax pui ku ceu, ang yuh kaing laux son grum rhawm pui ku ceu. Kieh lien khawm dah dee ot grum rhawm mai paox, krax pa yuh si du mai plak piang khawm mu. Sau riang son krax ot pa yuh kaing chaw, yuh kix koe priex ih mau cai, thie mau shiao son plak kaing ma koi, tieh beeih glawm kawn rai peu sin. Bre pirex kaung thai ma sum, gawng khaox, taoh rawm son priex pa pon rawm nyaux, yuh dee ot si ngeh, kieh pa yuh kaing koe kaung sum, ang chu cao kaing pa mi grang kaung mhawm gawng si ngeh. Paoh to pa ot daux hak tiex mhawm, can maw mau, rawm nhiem paoh mawh, ang cu ang koe si mu khawm yuh tix nawx. Sau riang ka plak gau lig lai pai

B

10.

11.

12.

thie krax grum rhawm mai paox ku plak. Yam krai lox ka kawn yaok yaw pa yuh kaing ceu pui daux hak tiex mai to kaux pa tawx krax teem gaw, yuh kaing Meung Vax haok huan. Tax kuad Ngaox ka kawn ah: thie krax ngaox lao son kaux cong, thie krax si diex ka kawn awn chu, kieh dee ot Meung Vax si ngeh nyawm tix ot. Tax kuad Kloi ah nin yam krai lox, khrawm kaing yuh ka mawh gau tix, bang kum bawg in, mawh pa daing nhie pui dux tix bawg, khrawm tix tau, chix koe krax kong ting cu reung Li Cu Liex, fux haok huan son. Daux bang kum see ling daux bang naing 171 tax bawg in, lox pa tawx plak greem son Woe Shiao Yiung, khawm cao kaing kaing pa tat daux vawng son kaing daux hak tiex , daux lien, pa ot yuh si voe ngai daux aliah num bawg greem vawng meei khaw cix hoek yam in si daing mhawm, plak piang plak piang hoek laig yam an uik. rien bre khrawm mhawm. Si mie pui Bang kum mawh – pang ku kaux ang ah lox giex, sau riang kong ting fux cu reung CoTa Phux daux kaing yuh. cao bung. Tax kuad Kloi ka kawn ah: Jauh tix mawh tax kuad grum rhram mawh pa ting son kaux Ngaox fux cong shu ci pa tawx krax cong haok huan Meung Vax, khaw yaok yaw ka kaing yuh ku plak daux bre hawt lox tat son <<tang tix num bawg yam in. ku cub ku caw cang>><<tang kang>>, to kaux hoik sau riang son toh krax laux, nghiet lox daux cub, pui thux hawt krax ot pati thuang. Son haok huan, lox pui hun, plak greem nghiet lox krax gau lig lai pai saux an kix ku plak piang, pa ti hawt lox daux plak. vawng. Thie krax grum rhawm son Tax kuad Ngaox ka ah: kaoh kawn pui ku ceu mai paox. khaix sau pui haoh pui hun riang rao, Tax kuad Rang ah: nin:, krax mau pon daux chaix ceung hoik bang kum bawg in daing ting ceu, si koe krax haok huan, krax ot si ngeh mie plak greem ku kaux cao kaing, kaux cong, ku cub ku caw ka hoik bre viex ing gawng ot dee yuh kaing,

BANG KUM KHRAWM MEUNG VAX KAING YUH DAUX 2011 NUM, PON TIX SI DAUH KAING SI DAING PRAOK. 3.3.220 12

ang kum khrawm Meung Vax kaing yuh daux 2011 num jauh tix 2012 khix 2-26 ngaix hoek khix 3-3 ngaix, paoh tix dau nyiex bang kum ting pui hun. Ku cup ku caw hoik lai ngaox lao kaing yuh, si law kaing pa tat daux vawng son si voe ngai a liah bun bawg yam, tawx krax kaut ngai jhak tix son. Kaoh khaix yuh bang kum a liah ngaix bawg yam, hoik lai pon krax gau son mai paox. 2012 num khix-3-3 ngaix plak ngaix tix taix plak, bang kum pluat tix daux nyiex bang kum pui hun. Fux cong shu chi, fux cu six daux vawg tax kuad Ngaox, fux cong shu chi tax kuad Rang, fux cong see ling tax kuad Kloi, tax kuad Run, pu cang daux pa si toe mai plak praix tax Cao Kawx Ang, shu ci daux see fax woe tax Sam Lu, pang

9.

saux thie mau riang sara cao gau pa pai saux khawm son laik daux been. Thie krax sah sawn son kuad song, bun dai, thuang an kix ku plak son kieh laik daux been. Nhiet yuh krax Ho Tao hoek Pang Kham, Pang Kham hoek Taoh Mie, Pang Kham hoek Mang Sieng. Meung Mau hoek Nang Teung, Meung Mau hoek Sao Pha, Meung Mau hoek gah krax Ai Cheung, Hiux Aw hoek Ta Chi Lek, Hiux Aw hoek Meung Pan, son mawh krax vieh krax lhop bee. Nhiet yuh guang yaong pa sang yuh Hiux Aw, Meung Pawk, Na Lawt an kix khawm mu. Sau riang son lox daux vawng son ang lai sum, lai thie ceu, lai yuh laih lai, ang koe pui tot an kix son pa yoek pa awp. Sau riang yuh krax haok huan. Kieh sum khaox yang yit mawh pa ting pa thung daih son kaing ku plak, pa sawn plak pluat tik pa yoek pa awp ang tik tix, sau riang yuh jheeng. Sau riang son kok teei pui lhak haing, pa koe ping ya, koe num mau ka plak praix, tawx krax si ngeh ngiem ka son krax ot kix,

13. 14.

15.

16.

2

kieh kix pon mau, Meung Vax haok huan. Tawx riang rao riiep hoek cub pa tawx krax teem gaw lum Ka pha, kiex kix si ngeh ot nyawm koe. Sau riang son lox tawx daux vawng plak ruah lien. Yuh riang thie krax ngaox lao plak been, priex rien pui mhawm, tawx beeh glawm ka piang pui lut. Thie riang son pa giex krax kaux cong, prawng si du, ang koe khawm lhai, sau riang plak lai ling priex riien grawng lai ling chak cheu daux krax, thieh kaing ang mhawm lih khaing. Thie krax lai ling ing thiang muih rhawm mai pa ot praok ku plak, laing ling ing tiang mai paox, sau riang son yiien yawg greem yuh haok huan tau. Sau riang son krax ot cao kaing, yuh kaing son pui hun, hoik si dawng kaing, cao kaing mawh cao tat. Kix ku cub hoik bre hawt lox (16)grawng in, tawx krax kaut grawng rhawm sawn ka ku kaux, tawx riang son haok huan kaing yuh daux a liah num bawg yam.<

bre ngaox lao, si mie kawn pui ku ceu bre yuh krax grum rhawm mai paox, thie riang ka krax ot pa ti, thuang. Viex rhawm yuh kaing son kawn pui, sau riang son haok huan Meung Vax. Nghiet lox guah plak piang. Lien ka sau riang yuh krax gau sawn, krax lhak haing sau riang son gau lig lai pai saux, nie mawh son gau lai Vax. Tax kuad Rang ah: nin ka ngoik, Meung Vax mawh jhiie pex voe ngai, bre sau riang yuh kaing. Tax kuad Run fux cong see ling ka yaok yaw bang kum bawg in, nawh ah: bang kum bawg in, pui daing nie, ka daing mhawm, lox pa tawx plak greem ka son kaing tat daux vawng ka daing mhawm. Tax kuad Run ka ah:, bre priex rhawm mai krax yiien yawg pa pon, in ang doh yiie, ka ang pon tix ting rhawm ka, lien mawh pa priex nyiex yaong kaux cong, bre thie krax grum rhawm mai pui hun, tawx riang paox, mhaing cao kaing ku kaux, bre hawt lox daux vawng, nie lih jhak plak greem, yuh tix tawng krax ot kawn rai peu sin. Ot daux num khraox nie grum rhawm praok tax kuad Pang si miang ting ex kix, tawx riang son kaing Meung Vax. Tax kuad Ngaox kawn krai lox coh pui daux Wuang Lawx, kawn tawx lox si diex gau son yuh kaing haok huan ku plak, son priex taoh rawm gawng khaox in kix uik..<

Cao pu pliak lai ~ Sam Sang. Sang Kaw. zl;ydef,vduf;]o}`OmrfOmif:? zl;ydef,wSrf_ayj.vduf;wh:sv;pmif;cldif; (Editor)`Omif,auj:? 佤译/三 木 桑 傣 译/尚. http://www.wskeungwa.blog.com. http://you.video.sina.com.cn wastatenewsagency


3

Ngaix plih .15.3.2012 num, mhai (8). Dee yuh lih - Cub caw yuh si tang meung Vax.

oef:xkuf,tguf, 15_3_2012 tdwf,tguf,yguf;xlef; (8) wD;xkuf,tguf,ykdefzmof, - pgif;umefzhm,ykdefcmof, rldif:]o}

Yj,wD , cg w f , vd l w f ; zg r f . pl r f ; rl d i f : ]o} U.W.S.A qwf : pA w f : ymif u k r f v l i f cg w f , bg w f , umef i mef : yD < 2011.

wrf:acj;bldif:tmef:umefimef:(16)acj;? Wj,pAwf:P;azj;erf.azj;wlof efG:twGmif:(7)yD<wif:ej;? zl ;cof ; yj,wD , ul ; auj.eef . awvh ; tg efplof xlof :ej;aO pAwf :P;yA ef wD;vDbld if; {Oif,yBK)ej,rl,ej,ref:/ awvh;cwf:qfGOfG,pSif: vg if;yhm:olef .wj,pA wf :umefckdef;bfG,? vg if;wD;rl , uaI,OD ,qld of .cld of :Old if,wldif :rld if :]o}? vg if;vg wf ; vSof:Oof:acj? vgif;zgrf.OAifyAif:ymuf,? vgif;zAif; yAif:quGj,qldof:eef./ ayj:xk d i f y D < 2018.12 vl d e f r j: vg if;yluf :wif; yj,wD ,cg wf;vdl wf;zg rf.plrf;rldif :]o} cg y f ; xl e f ; {30)yD < wA r f / rD : acj;bl d i f : tmef : awqwf :pA wf :ymif uk rf vl if bk uf .bg if ;vg if ;yl uf . wif; yj,wD,cgwf,vldwf;zgrf .plrf;rldif:]o}wArf {30) yD < yg uf ; xl ef ; {3)/ awck d ef : sr: cg w f , zg wf , vl d u f ; wif ; vS u f ; vh m ; qef . tg e f p l o f r f G , / rkuf.qkrf:cof;yj,wD,wif:OAif;Jauj.vAof awvh ;qg rf :rl ,yl d if ef G :qk rf : ? ef G :rl ,qk rf : tg ef , awvh ; qg r f : rl , yl d i f e G f : qk r f : bf G , ? tg e f p l o f qef.wfG;cof awvh;qgrf: rl,yldiftgefplofqef. yj;el d of ? rk uf .qk rf :yj,wD ,wif :OA if ;eef . aw vh;tof qg rf: vg uf:yld ifefG :iof;ikef : yj,wD ,cg wf , vld wf ;zg rf .pl rf ;rld if :]o}cof eef .? zg rf .pl rf;uef pA wf :P;rk uf .qk rf :yj,wD pof :,? yA ef rl ,qk rf :yj,wD , pA w f : umef z g e f : vD wj,ul e f : wif : erf s v; wj,ul ef :rl d if : ul ;qmof :cl d of :rl d if :]o} wif : OA if ;/ 2/ vl d u f ; wif ; Ok d u f : pmef r D : erf . uwf . efG:auj,rwD,iof;ikef:yj,wD,cgwf,vldwf; yAefplofej;wj,yluf:ygifefG:umefOkduf:/ zgrf.plrf;rldif:]o}cof cgwf,zgwf,wrf:omif:umefimef: wyf.Okduf:cgwf,vdl wf;zgrf.plrf;zgrf .plrf; rf G ,{16)acj; wj,pA wf :P;azj;erf .azj;wl of rld if :]o}eh . yA ef wD;yld if ;td if wj,cS wf ,scsp.uif ; efG:twGmif:{7)yD<wif:ej;/ zl ; cA ef a yj;sr;ul ef : rl d if : ul ; qmof :cl d of :rl d if : ]o} oef :xd {2.3.2012) yg wf :efG {8:00) rD :vg if ;qk uf;ref;ed rf Oof :/ wyf .Okd uf :tef oj; zl ;rj:cof ; ymif uk rfcg wf ,bg wf ,umef imef :rld if :]o} eh . trf ,rD :auj;trf ,vh ;? wyf .Ok d uf :yA ef vk yf , ul ;rl , ul ; qk rf : ck d ef : tg ef u ef vA yf ;pA ef : el d of Oefvifrldif:? yAefplof.tefvgrf.pgyf; wj,uSwf; acj;wS yf :wwf : auj,rwD,iof;ikef : yj,wD,cg wf , scyef z l ; cA e f el d o f a yj;sr;ul e f : rl d i f : cof / vl d wf ;zg rf .pl rf ; rl d if : ]o}cof wrf :vg uf : yl d if u mef ug yf;eef P;Of G,pS if :vg if ;pk arj efG :umef Okd uf :? imef : rf G ,{16)acj; tef vl of ,pA wf :uG j,wif : ej; uS wf ; scyef vg if ; bl ,Oof : ul ef : rl d if :cof P;rD : P;azj;erf.azj;wl of ? sw,yD < 2012.4.vld ef vgif;uwf:bAefedrfOof:ul;wD;/ xk d i f y D < 2019.4vl d e f e ef . bof . / ayj:oj; 3/ zl d r f . xS r f y ef p S i f : vg i f ; auj,Omif ; ul ;rl ,qk rf :vA yf ;pA ef : el d of acj;wS yf : iof ;ik ef : irf : bA e f qg r f : vl i f y g i f q d k i f ; rl d i f : pl r f ; wk r f ? cof e ef . bof . auj;? ck d ef : rj:wmif , seuj;wD ; zldrf.xSrf vgif;ckdef:vlif:pAwf:vgif;zgrf.plrf;qgrf: ef G : ymif uk rf vl if cg wf , bg wf , umef imef : rl d if : ]o} vl if yg if ;qkd if ;? yf G .yj:xd if :Od rf : vg if ;irf :bA ef yD<2011eef. tgefuefwSyf:wwf:ruf:ref; efG: P;ref ;uk d rf :bkd ef :bmof :sv; rD :vg if;ed rf Oof :/ ymifukrfeef. rD:eif,yj;wfG;eh.4/ OfG,pSif:vgif;zgrf.plrf; efG:rl,qkrf:yj,wD,? Okduf :pmef sv; ul ef :rldif :ul;qmof :cldof : tefbl , wrf:omif:acj;bldif:tmef: pl rf ; rl d if : ]o}wif : OA i f ; oh . rl d ef pl d ef : vif vA of ? ? umefimef:{16)acj;? zldrf.xSrfvgif;zgrf.plrf; P;ref;ukdrf:? qmof:cldof: 1/ OfG,pSif: vgif;umefimef:rl,qkrf:yj,wD,? ]o}auj; yA e f u l e f : rl d i f : pof : ? ul e f : wmif c l d o f : rk uf .qk rf :yj,wD ,eh . yA ef tA efpS if :vl if efG :umef auj;yA ef ul ef : rl d if :pof : ? qpl rf ;cD vD pl rf ; qmrf , ? cdk ef ;bfG ,ul ;vg if;vg if ;? zld rf .xS rf vg if ;bl ,Oof : bj,qS uf ; szyg wf : wg ef ; wD ; bl ,? bj,qS uf ; sz rl,qkrf:yj,wD, P;ckdef;bfG,/ qld of:cldof :ul ef:? umefzg rf.plrf;eh . yAefpS if :vl if zl ;cof ;yj,wD , wif : OA if ;yA ef zl ;tg ef wj,pA w f : umef q l d w f ; qmwf ; xk d i f w D ; bl d i f : rh m ? pl o f v rf , vg i f ; ef G : umef o mif : zS e f u mef i mef : ul ; qmof : cl d of : rD : Ok ef , vh ; Ok ef ,yA ef zA if ;yA if : ? ckdef;bfG,? tAefpSif :pof:awqfGbfG,tj:ulof :eef . ul ; qmof : cl d of : rD : Ok ef , vh ; Ok ef , yA ef cof ; yj: yA efvg if;zgrf .pl rf;uef ? trf,qS uf;szqld of .cld of :? wl if .ek d if pA wf :umef qld of .qmwf ;omef ;rl d if : P; trf ,qSuf;sz yg wf :wgef;wD;bl,? awtrf,vh; ckdef;bfG<wlof:wgef:qgrf:uef/ tofumifqfG auj.vAofwSyf:wwf:/ 5/ zl d rf .xS rf umef imef : vg if ;zk uf ,Og rf ; rl,qkrf:yj,wD, yAefwD;OkifOkwf: efG: ul ;vg if ;vg if ;? pA wf : P;ayj:ud ef ayj:ek if ;ul ;wD ;? umef imef :ul ;vg if ;? ayj:rD :umef vl of ,pA wf :rf G ,? zl d rf . xS rf id k ef : wg if : el d of u mef zk uf , Og rf ; sv; umef imef :vrf;vgif ;qld of :eef . awvh ;cof ;yj: vl wf : bg rf : yef yk ef ;zg ef : ayj;sr;ul ef : rl d if : tkyf,ukrfuefwif:rl,qkrf:yj,wD,/ yluf:ygifzoulef:rldif:cofP;ckdef;bfG,rmuf;rD:/

6/ uS wf ; scyef wl d uf ;ph ;vg uf : ej: wD ; pAwf:umef? vlof,xdif:qgrf:yj,rh.xldef,cldof:? yj,rh. xdlef,cldof:qgrf:ploferf.? pAwf:P;ayj;sr;ulef:rldif: rD:wD;pAwf:udefumef ? tgefplofzl;vfGaOtrf,oj; wuf : awtrf , vh ; pd r f t of wl d u f ; ph ; vg u f : ej:? yj,rh.xldef,cldof: yA efOkef,wlof qof;uof,vj:vj:? vlof,tgefuefpuf.ySif: zSefvdefomef;rldif:pof:? pAwf:P; qgrf:Ojzopdrf:pgrf:rD:wD;vDvlvDwlnf:/ 7/ vl v g r f x d i f : Od r f : cl o f : cg i f O j,zo arj,sp?{wwf wk ) tef tg uf ,efG :rld if :}o}ul ;wD ;? vgif;sp{wwf.wk)sv;Oif? vgif;yj,rh.xldef,cldof: sv;Oif ? cl of : cg if t ef tg uf , ef G : rl d if : ]o}ul ; wD ; eef . P:rD : yuf : yl d if qD : umef :aO bd yf : wk d of : ? qfG.wkdof :rS ef;qgrf:vguf :vhm:ref:vDvD? qfG.wkdof : P;ayj:rD:zgef:vD wj,ulef:wif:erf/ 8/ zldrf .xS rf OfG,pSif : vg if;Og efvd uf;vh m: yhmay,? OfG,pSif:vgif;yhm:bl,vDP;ckdef;bfG,? vlof, zldrf.xSrfyefikdef:vldef arjOgefcof?arjbj;bj cof e ef . sv; wk d wf . qef qk if rk d of :cof rD : qfG eldofumefimef:efG:rl,qkrf:/ 9/ P;vl v g r f w l n f : xk d i f yef p S i f : el d o f umef i mef : rl , qk rf :ul ef : xof ; sv; rk uf . qk rf : emif:bdif:rldif:]o}cofeef./ rl,qkrf :ulef :xof; sv; rkuf.qkrf:emif:bdif:cofeef. rD:Okef,vh; Ok ef ,yA ef cof ;yj:wl if . ek d if pA wf :umef ql d of . qmwf;omef;rldif:yAif:zl;qhm:? ayj:rD:cmof:bmrf: awqwf:pAwf:ymifukrfrkuf.qkrf:emif:bdif:rldif:]o} yguf;xlef;Ogif/ 10/ OfG,pSif:eldofumefauj,Omif;?pA wf :OA ef; wj;Oh mwmif:P;azj;erf.azj;wlof/ OAef;wmif: vl if wj,vl of ,OfG ,bmif {uwf ,wbj,)eef . J sw,pl of wof : xk d if ymif Omif :? sw,ymif Omif :xk d if cl nf , rj:? sw,ymif Omif :xk d if rmif : OS if ? sw, rl d if :rf G , xk d if e if wl d if : ? sw,rl d if : rf G , xk d if O of z j? sw,rl d if :rfG ,xkd if wmif :szth m,cBd if ,/ wg ef ;vd ef Ok d uf :yg wf :qef :eef Jsw,pl nf ,atj, xk d if wj;cD ;vA uf :? sw,pl nf a tj,xk d if rl d if :yef ;/ wD ;auj,Omif ; wj,vl of,pA wf :P;yA ef oAif :eef .J yg w f : wf G ; - yA e f w D ; pl n f , atj,/ yg w f : el d of rldif:yguf.? efG:ej: pdrf:omef;ej:vgwf,/ 11/ OfG,pSif: pAwf:qgrf:ayj,vOD,acj;wSyf: wwf : auj,rwD , iof ; ik ef : yj,wD ,cg wf ,vd l wf ; zg rf .pl rf;rld if:]o}cof vgif;Omefcwf :_wkduf :awj: zA o f ; rl nf . bj;rof : urf e ef . / vg if ; zk u f ; Og rf ; bj;rof:urf? vgif;xkuf,tguf,?vgif;uj.chm? vgif;udef Ok i f : bj;rof : urf e ef . wuf : awtrf , vh ; rD:vj:vj:/ vlof,zldrf.xSrf OfG,pSif:vgif;umefzkuf, Og rf; ul ;vg if ;vg if;? zk uf,Og rf ;rh .bmif sv;Oif ? zk uf ,Og rf ;wmif ,qld of . wmif yld if qld of :eh .sv;Oif ref:yAefpSif:vlif tefawykwf,wmif,wSef:bj; rof : urf P :rl wf :ph m sv;yA ef iof ;pmuf ;yh m:rmuf ; rD : tef awrj:urf.xSrfyef vgif;bl,Oof :ulef :rldif : cofrD:vgif;ckdef;bGf,/ 12/ Of G ,pS if vg if;wd wf :awj,uyf :Ok d yf ,qg rf : tl n f : vD e g u f ; rl d i f : cof ? zl ; rD : qf G cf G ; urf . qh g ; OA ef ;wmif : ej;umef w j,omef ;rl d if :]o}awck d ef ; bf G ,eef . P;zd wf ;rg uf , rj: pA wf : umef ef G : rl d if : pof : ? ayj:yA e f u mef r D : zg e f : vD w j,rl d i f : ]o} ckd ef;bfG,sv;trf,rj:wldof .cld uf; ayj,vOD,yj,wD ,

cg wf;vld wf;zg rf .pl rf;rld if :]o}eef .? rj:pA wf:umef yhm:zkuf,Ogrf;sv;Oif? umefyh m:yd if,nj,sv;Oif ? zd w f ; rg u f , rj:vl i f : xk e f : pA w f : umef r muf ; rD : efG:rldif:pof:auj;vh;bl,/ urf.xSrfyefpSif:edlofumefimef:rl,qkrf: qg h ;xS rf ul;rl d if:rl d if :cof tef rj:qh g ;xS rf efG :rl d if :]o} bl,eef.sv; vlvgrfwlnf:xkdifvgif;bl,Oof:cof P;plrf;vlrf;/ 13/ Of G , pS if : pA w f : qg r f : acj;wS y f : wwf : iof ; ik ef : rl d if : ]o}cof e ef . ? vl d uf ; bl nf : -vg if ; bk u f . Ok i f _ vg i f ; vl w f : bg r f : umef p myf ; xmrf : efG:Okduf:/ 14/ zl d r f . xS r f v g i f ; umef yuf : yl d i f r h m rD ; {tk yf .yaw,)vg if;ed rf Oof :? vA if .vl urf .xS rf ul ef :vuf .vS rf vS wf :OS of :cof ? yef wl wf ,wmrf , ul ef :pA wf : zd wf : ? cwf : qf G el d of u mef i mef :zh m , pl r f ; vl r f ; ? P;rD : vg i f ; ed r f O of : / wS y f : wwf : Twj:zA if;yA if :?bj,wl nf :vgif ;Ol :vmyf ,cl of :wg ef;/ Of G , pS i f : vl v g r f w l n f : xd i f : vg i f ; Ik w f : uj:? arj,axj,? vgif;uld wf,vldif; qgrf :efG:oAif :? qg rf : OAef;wj;Ohmwmif: P;vgwf;az:ul;wD;/ 15/ zldrf.xSrfOfG,pSif: vgif;wdwf :awj,uyf: Ok d yf ,ckd ef ;vl if :qg rf :tl nf :vD qrf pd rf :pg rf :rld if : pof :cof ul;rl ,ul ;qk rf :? P;rD :vg if ;rkd wf ,uld of :qrf qfG uefwif:yD;egif.tlnf:vDpof:coful;wD;? tgefuef yfG.yj:uSwf,scvgif;irf:bAefP;ref;ukdrf:bkdef:bmof:? P;vgif;irf:bAefpof:rD:vgif;edrfOof:ul;wD;/ 16/ zl d r f . xS r f v g i f ; bl , Oof : qef . zl ; tg ef pl of P;ck d ef ;bf G ,vS of : OS of :? vl of , arjtg ef pl of e rf : ej; pA wf : umef ck d ef ; bf G , wl of : wg ef : / pg if;umef ul ;wD ;wD;cof vh;vA yf ;pA ef : el d o f ; acj;wS y f : wwf : auj,rwD i of ; ik e f : cof wrf :omif :acj;bd l if :tmef :umef imef : {16)acj; wj,pA w f : uG j ,ef G : yD < rf G , eef . ? zl ; cof ; ymif u k r f wif : OA i f ; zg r f . uef v h ; qf G u ef e l d o f a cj; wS wf:wwf : tefvmwf;rj:yj;eldof qldof:eh.aO cdkef:tgefuefruf;ref;efG:ymifukrfvlifcgwf,bgwf, umefimef:rldif:]o}yD< 2011 eef.bof./ acj;bldif:tmef: umefimef :{16)acj;eh. vl of ,pA w f : P;azj;erf . azj;wl of ef G : twG if : {7)yD< wif:ej;/<

Cao pu pliak lai ~ Sam Sang. Sang Kaw. zl;ydef,vduf;]o}`OmrfOmif:? zl;ydef,wSrf_ayj.vduf;wh:sv;pmif;cldif; (Editor)`Omif,auj:? 佤译/三 木 桑 傣 译/尚. http://www.wskeungwa.blog.com. http://you.video.sina.com.cn wastatenewsagency


Ngaix plih .15.3.2012 num, mhai (8). Dee yuh lih - Cub caw yuh si tang meung Vax.

oef:xkuf,tguf, 15_3_2012 tdwf,tguf,yguf;xlef; (8) wD;xkuf,tguf,ykdefzmof, - pgif;umefzhm,ykdefcmof, rldif:]o}

4

cg w f , bg w f , ymif u k r f p l o f p k y f , umef i mef : rl d i f : ]o} yD < 2011 tg e f p l o f i of ; ik e f : cof rj:Ol i f , Oif , yl i f v mwf ; acj;uG m rf :

yj,wD,cgwf,vdlwf;zgrf.plrf;rldif:]o} qwf: :f pAwf:ymifukrfvlif cgwf,bgwf,umefimef: rldif:]o}y D< 2011? cgwf,bgwf,ymifukrfbof.wlof; oef:xd {3.3.2012)ohm:oef:{3:00)rlif:/ ymifukrfvlif cgwf,bgwf,umefimef:rldif:]o} ywf.ykdef.yD<2011? sw,oef:xd {26.2.20123.3.2012)qwf:pAwf:wD;apjymifukrfvlifulef:rldif: oAif:ymifOmif:/ xj,epg if;umefvl iful;wD;wD;? xj,e tkyf.yldif;sq;wgef;? sq;oAif:ul;tefsv;efG:wyf. ug if ul ; wD ; wD ; rj:wmif , se vd uf ; vh m :imef : wD;zfGwD;ref:? ayj:cof wmif,sevduf;vhm:imef : bof.auj;? cofckdef:vAyf;pAef:eldofacj;wSyf:wwf: auj,rwD,iof;ikef:yj,wD, cgwf,vldwf;zgrf.plrf;rldif:]o} wrf:acj;bldif:tmef:umefimef: wj,vlof,pAwf:{7) yD<wif:ej;/ ul;rl,qkrf: tgefuefvAyf;pAef:xwf: Omif ; el d of acj;bl d if : tmef : umef i mef : {7)yD < wif:ej;eef. wD;zfGwD;ref:/ tdifeldofacj; bg ef :yef wmif :pef xdk if wD ;ul ef :wif :erf cof ef G :wl if ,ol if ,ymif uk rf {7)oef :eef . xj,epg if ; umefvliful;wD;wD;cof vh;tgefuefvAyf;pAef: wSwf:wwf: zgrf.vh;qfGuefrj:bof.? rj:wmif,se uj;wD;efG:ymifukrfvlifeef./ oef :xd {3.3.2012)ohm:oef : {1:30) rlif :ckdif;eef .? tgef uef yduf .ymif uk rfcg wf,bg wf , umefimef:xkdifwD;bof.wlofvDimrf:/ ulef:vlifefG:iof:ikef: rj:Olif,Oif, ylifvmwf; acj;uGmrf:efG:ymifukrfeef.rD: uS rfplof yof;yj,wD ,cg w f,vld w f;zgr f.plr f; rldif:]o}ayj;xof;OSof:rdef,vSif,? uSrfplofyof;sv; zl ; erf :efG : ayj;xof ;wImif :? uS rfzl ;yg if umef Ok d uf :-wyf . Ok d uf :cg w f , vl d w f ; zg r f . pl rf ; rl d if : ]o} qof ;Ok d uf :vl if qof ;ql if :wif :? qof ;Odk uf :vl if wIkef:? cofqof;yAefzl;eif;qkdif; ylifvmwf;acj; uGmrf:yefefG:ymifukrfeef./ tgefplofqef.wfG;cof tefckdef;pgwf,rj:eef.rD: zl ; ug e f : pg i f ; umef z h m ,uyf : Ok d y f , eg u f ; rl d i f : qof ;auj,tmif : ? uS rf zl ;erf :efG : pg if ;umef zh m, pl rf ;vl rf ;Omrf vl :? zl ;rh mvl if ef G :vk rf :iof ;ik ef : vD ql ;av.? uS rf zl;yg if umef Okduf :wg efvdefOkd uf: yg wf:qmef : 171 ol nf,OSof:bd ef,? tduf ,yj:zl; tg efpl of qg rf :sq;wg ef;? sq;oA if :cof ? xj,e pg i f ; umef v l i f u l ; wD ; wD ; ? tg e f p l o f q ef . wf G ; efG :wyf .ul;teftef rj:cof;plrf;efG:ymif ukrfvlif cgwf, bgwf,umefimef:yD<2011eef. wD;efG :pgif; ymif ukr fvli ful ef :rl dif : oAif :ymif Omif:eef.bof./ tgefwmif:Okwf: uSrfplofyof;yj,wD, cgwf,vldwf;zgrf.plrf;rldif:]o} OSof:rdef,vSif,? rguf,

vmwf;uGmrf: bkuf.bgif;yefpSif: eldoful;rl,ul;qkrf:cof pA wf :rj:umef imef :ckdef;bfG,wl of :wg ef:ul;zh m,zhm, eef . / vg i f ; yh m :OA ef ; wj;Oh m wmif : sv;Oif ? vgif;yhm:Ogefvd uf;vhm:yhmay,sv;Oif? vgif;zgrf. plrf;efG:rl,qkrf:yj,wDqldof:eh.? xj,epgif;umefvlif ul;wD;wD;cof? pAwf:vh;rj:azj;erf.azj;wlof rD: wif : erf b of . / td i f e l d o f v h ; xg r f , id e f : el d of acj;vduf;vhm:imef: teful,rl,ul,qkrf:cof rj:wmif, seeef. yAeftefplrfqlrf:qgrf:ayj:trf,Okwf: trf,trf,OAif;bof./ td if eld of wmif :cwf :qfG rl ,qk rf :ul;wD;wD; pof:coff pAwf:rj:umefckdef;bGf, wlof:wgef:eef. vgif;ikdef:cof;efG:rldif:]o}auj; rD:vgif;wlof:wgef: vldof(increase)rj:? vg if;bl,wmif :Oof :auj;edrf rj:? ul;rl,ul,qkrf:auj; vh;zldrf.xSrf vgif;zgrf.plrf; ref;ukdrf:rj:bof./ eguf;eef.ref:bkuf.bgif;yef pS if :qk rf :cg rf ,yeD ,]Il if ,vd if ,}?cg rf ,yeD ,]crf :Ol :} sv;yluf,ulof,auj.vAof qldof:cofqgh;xSrfyefpSif: eldofumefimef:yluf:ygifrldif:]o}ckdef;bfG,wlof:wgef: ul;zhm,zhm,/ OSof:rdef,vSif, ckdef:rguf,vmwf;wkduf: Olef:yef P;wkdwf.qef vkuf,tgef,ekrf,cof Ogefvduf;vhm:yhmay,? uSwf;scyefvgif;bl,Oof: cofplrf;vlrf;vgwf,az:oj;eh;/ uSrfzl;ygifumefefG:wyf.Okduf:cgwf,vldwf; zg rf .pl rf;rldif :]o} qof;Okduf :vl if qof;ql if :wif : ckdef:rguf,vmwf;acj;uGmrf:]]pof:rj:cgwf,bgwf,plofpkyf, umefimef:uefeh. aOtrf,uj: yj:wmif :pof :rj: vAyf;pAef:xwf:Omif;rlef.sr:uef? efG:ymifplof pk yf ,umef imef :yg uf ;eh . yA ef ymif uk rf zl;tg ef pl of pof:cofrj:erfsw./ cgwf,pSif:qkwkrfuefxwf: Omif;rlef.sr:? ckdif;ygifolef.cgyf; yAeftAefpSif: wj,yluf:ygifomef;rldif:cdkef;bfG,/ efG:ymifukrfyguf;eh. auj;rwD ,iof ;ik ef : yj,wD ,cg wf ,vd l wf ;zg rf .pl rf ; rl d if :]o}sv; qef . yj;wf G ;pof : cof ul ; Omif .Omif . zgrf.vh;qfG wluf:vl if:uef wSyf :wwf:ruf :ref; wrf:omif : acj;bdlif :tmef:umef imef :{7)yD;wif : ej;eef. yAefumefbfG,umefvlifwj,rldfif:]o}ckdef; bfG,wlof:wgef:sv;rD:zgef:vDsw.sw./ rkif;rgif: zl;tgefplofpof:coful;Omif.Omif. qgrf:ayj,vOD, acj;bd yf:urf iof;ikef:cof uAyf :Odrf:efG:tluf :qfGzfG ref :? cwf :qfGOfG,pSif: eldofykef;zg ef:qof,uof, P;azj;erf.azj;wlof}}oj;eh;/ eg uf ;eef qof;ql if :wif :Oyf :vS if : sevg if ;zg rf .pl rf;? ]vg if ;zg rf .pl rf ;yA ef pS if :vl if tefref;ukdrf:sv;ckdef;bfG,rmuf;rD:}yldof;eef,sv; vg if ;zg rf .pl rf ;eh .yA ef umef vrf ,vg if ;tab:bfG , ef G :umef yl uf :yg if vg if ;ckd ef ;bfG ,/ vl of ,pA wf :qg rf : acj;wA yf :wwf : yuf :yldifrh mrD; efG:rl,qkrf :yj,wD ,? <<wif,qmif,?wif:uif;>>. qof,uof,vlof,vh;qgrf: rl ,yldifefG :qkrf :? qkrf :tgef , vlof,vh;qg rf:rl,yldif qk rf :bfG,? tg ef plof qef .wfG;vl of,vh;qg rf :rl ,yldif qef.eldof? rl,qkrf:yj,wD,wif:OAif:vlof,vh;qgrf: rl,yldifauj,rD,iof;ikef:rldif:]o}cof/ tofvgif;zgrf. pl rf;uef yA efiof;pmuf;wj,yl uf :ygif rldif :]o}P;ckd ef; bfG,wlof:wgef:/ uS rfplof yof;sv;zl;erf :efG: ayj;xof; wImif : ck d ef ;zld rf .xS rf vmwf ;uG mrf :Oif ,Og ef ygefyefefG:ymifuk rfeef.oj;J ]]acj;vh;qfGuef wSyf:wwf:efG:ymifukrfyguf;eh. yAefumefvrf,vgif; tab:bfG,sw.sw.? rkif;rgif:zl;tgefplofpof:cof ul;qef.qef. wSrfrhmwgif:ukdrf:ohh. efG:tluf:qfGzfG ref : yg uf ;yh m,ohmrld of :wD;bl,zfG wD ;bl ,ref :eef . rldof:rguf,umof,vof;seefG:rl,qkrf:aO tgefuef wl if .ekd ifcof;yj:qg h ;xS rf pA wf :umef qld of .qmwf ; omef;rldif: P:ckdef;Oif.ckdef;Okif? tgefuefpAwf:

umef rmuf;rD :sv;P:rD :zg ef:vD wj,ulef :wif :erf ? qg rf :eif,wj,ol ef,yk ef;zg ef :qef .eld ofyef rj: eef. vl of,cwf :qfG OfG,pS if :P;bof .wl of;/ umef zh m,uS wf;sceef . rl ,qk rf :Okd uf :pmef cof vl of , zkduf .zgef.Ogefpkvguf :vh m:umef sp.zl;cAef/zldrf. xSrfyefpSif:eldofumefOgefvduf;vhm:yhmay,? tgef pl o f p of : cof u l ; Omif . Omif . qg r f : sq;wg e f ; ? sq;oAif:ul;wD;wD;? efG:rl,Okduf:pmefcof ul;tef tef vl of ,wdk uf :Ol ef :yef pS if : qf G .pmrf ;pA ef : Og ef vd uf ;vh m : yl d ifvl if ref :eef .vl of,Og ef vduf;]o} ul;wD;wD; ? vduf;]o}eef. yAefvduf; qmof :cld of :? wl nf :qg rf :iof :vh m: ymef bmrf :vA of ? rldif :]o} bl,efG:rldif:plrf;wkrfrldif:rmef;wgef;ekdif; vd uf;rmef ;auj;vl of ,vh;Og ef ? qA rf vg if ;cl of :qfG . cl of:wkdof :sv; vgif;wd wf:awj,uyf :Okdyf, ul;zhm, zh m ,eef . pof : bl , qrf r l d i f : sc, ayj:trf , pk vduf;sc,auj;trf,vh;? vduf;sc,auj;vlof,vh;Ogef bof./ vduf;]o}eef.ref:yAef vduf;vhm:qmof: cld of:]o} ayj:pof :trf,yef pSif :zfGawrj:yefpSif :? qof ;uof,yA ef qmof :cld of :]o}xk uf ,vD Og ef vd uf ;]o}? xkuf,vDyefpSif:qfG.Ogefvduf;]o}? wj,rldif:]o}aw pldof;pldif:yldif:OfG,uG j,wif:ej;eef.yAefyk ef;zgef : pof:pj:ul;auj.bof./ wj,yluf:ygifomef;rldif:ckdef;bfG, tef oj;eef . ref :awvh ;yld if;td if vg if ;ydif , nj,vduf;vh m:? tAefpS if :idkef :crf :? tA efpSif :yh m: bl,vD? tAefpSif:vgif;zgrf.plrf;uefqldof:eh.bof./ vl of ,wk d wf . qef yef pS if : vk uf ,tg ef , ek rf ,cof pmrf;pAef:vduf;vhm:yhmay, ul;wD;wD;/ uS rf zl ;yg if u mef Ok d uf : qof ;Ok d uf : vl if wIkef: zldrf.xSrfbgif;abj: ymifukrfplofpkyf,umef imef:rldif:]o}yguf;eh. yA efymifukrfvliftef qef. tg ef pl of cof rj:erf s w./ yA ef umef vD pl rf ql rf : bkuf.bgif;yefpSif: efG:ymifukrfrD:vgif;ckdyf;ej;wlof: wg ef :/ td if eld of tg ef pl of qef .wfG;pof :cof ul; Omif.Omif. vAyf;pAef:urf.xSrf yefpSif:eldofacj; wS yf :wwf : auj,rwD ,iof ;ik ef :rld if :]o}cof eef . yAefumefvDplrfqlrf: bkuf.bgif;qgrf:sw.bof./ eh.yAefOAef;wmif:wj,rldif:]o} awckdef;bfG,wlof: wgef:wif:ej;/ eg uf;eef . wIk ef :rg uf ,vmwf;wkd uf : Ol ef :yef tg efuefxdif :Odrf : vgif;auj,Omif; irf:bAefP;ref;ukdrf:? rldof;vAoftofvgif;irf:bAef bof.auj;? bj,aywkdofwef?bj,vkdrf:wlof? vlof, zmif.Owdbl,wj,aO,? zhm,efG:Okduf:pmefcofyAef zl;yfG.yj:uS wf,scomef;rldif:? uSwf,scvgif;bl,Oof: ayj;sr;ulef:rldif:/ Okduf:sv;ulef:rldif:wif:OAif; vlof,qrfqfGuef? OfG,pSif:vgif;zgrf.pl rf;wj,aO,/ bgef:xkdifeldoftgefplofpof:coful;auj. pA wf:qgrf: eif,acj;ylifvmwf; auj,rwD,iof;ikef:yj,wD,cgwf,

vldwf;zgrf.plrf;rldif:]o}pof:coff? vlof,uh.ckdef;vlif: vA yf ;pA ef :pk vg if;bl ,Oof :tg ef pl of qef .wf G;cof / efG:yD<rfG,eh . P;zl;tgefpl ofpof :coful;Omif .Omif . pAwf:vgif;qrfqfGuefwif:plofyof;vlif wymif:pof: sv; cof ;yj:urf .xS rf yefpS if :eldof umef yluf :yg if rldif:]o} P;ckdef;Oif. ckdef;OkifuGj,rldof:ej;/ uSrfplofyof; OSof:rdef,vSif, ckdef:Oyf: vS if:sevg if; yldef;cchmqkdof;OAifefG :rl,qk rf:pof : efG:tdefwldof,eSwf.(internet)? vgif;eh. P; Owd / OS of :rdef ,vS if, ckd ef :vmwf;uG mrf :wkd uf : Ol ef :yef tg efpl ofcof ul ;Omif .Omif.vlvg rf wl nf :xd if :yef yj,rh .xld ef ,cld of : wD;pA wf :umef zkuf,Ogrf;sv; wlduf;ph;vguf:ej:ayj;sr;ulef:rldif: cofvDvD? tgefplofsv;vof:ymef:auj.vfGtrf,oj;? wuf:awtrf,vh;pdrftofwlduf,ph;vguf:ej:ulef:rldif: cof yA ef Ol e f wl of qof ; uof , auj.vA of v j:vj:/ uSrfzl;rhmefG:vkrf:iof;ikef: qlofwj,zk ckdef:ygifyefwD;efG:ymifukrfeef.oj;J tefefG: wyf.ugifcof awqwf:pA wf:pAwf:ygh: bkuf.bgif; yluf:wif; vgif;edrfOof:rldif:]o}cgyf;xlef;{23)yD< eef . ayj:oj;qk rf :vfG zfGaOtrf,oj; cfG;rj:sc. cA if ;vg if ;vA ef ;rmuf ;eif sv;Oif ? wmif :vA ef ; wmif,qldof.wmifyldifqldof:eef.sv;Oif P;pmif; pSef:oh.wD;zfG wD;ref : tefoj;eef . cfG;bgef: rg uf ,vmwf ;yg if,xkd if oh . wD;xj,erl ,qk rf :pof :cof pkxkdifoh.eif,eh/<

Cao pu pliak lai ~ Sam Sang. Sang Kaw. zl;ydef,vduf;]o}`OmrfOmif:? zl;ydef,wSrf_ayj.vduf;wh:sv;pmif;cldif; (Editor)`Omif,auj:? 佤译/三 木 桑 傣 译/尚. http://www.wskeungwa.blog.com. http://you.video.sina.com.cn wastatenewsagency


5

Ngaix plih .15.3.2012 num, mhai (8). Dee yuh lih - Cub caw yuh si tang meung Vax.

oef:xkuf,tguf, 15_3_2012 tdwf,tguf,yguf;xlef; (8) wD;xkuf,tguf,ykdefzmof, - pgif;umefzhm,ykdefcmof, rldif:]o}

qwf:pAwf:ymifukrf cgyf,clyf, pgif;umefzhm,ykdefcmof,rldif:]o}wArf(1)yD<

uld wf ,ckd ef;yA ef rj:bl ,efG :rd l if :]o} ul ;wD;wD;sv; bl d i f : ql : yl d o f ; wj,P; zl ; tof c mof , imof : pof : cof rD ; vg if ; zg rf .pl rf ; uef e ef . zl ; xwf : Omif ; efG:pgif;umef zhm,ydk efcmof,rldif :]o}cof qwf :pA wf : ymifukrf bkuf.bgif; vgif;yluf.wif; pgif;umefvlif zh m,ykdefcmof,rldif:]o}cgyf;xlef;wArf{1)yD<? zd wf; rg uf,yj: zl;tgefplofcof sv; ulef :tofcmof,imof : pof :cof ul ;wD ;wD; rj:cof ;pl rf ;yef wmif :pef xkd if efG:ymifukrfeef.bof./ zl;rhmvlifefG:vkrf:iof;ikef :sv;uSrfzl; xwf : Omif ; ef G : vk r f : zh m yk d e f c mof , rl d i f : ]o} vD :ql :sv.? zl ;ug ef :pg if ;umef vl if yh m:rl d if :sv; uS rfzl;xwf :Omif; efG :vk rf :zh m,ykdefcmof,rdl if :]o} bS e f O d i f : yd i f , ? cof q of ; tg e f p l o f e rf : ej; ul e f : pA w f : umef e f G : vk r f : zh m ,yd k ef c mof , rl d if : ]o} coful;auj. rj:cof;plrf;efG:ymifukrfeef./ tg ef pl ofcof sv;ul ef : tof cmof ,imof : qgrf:sq;wgef;? sq;oAif:ul;wD;wD;eef. rD:J uS rf zl ; ug ef : ef G : sq;wg ef ;rl d if : rf G , vD : Oh mIl if : ? uSrfzl;erf:efG:sq;wgef;rldif:vldef: yof:thm;rkdif:? zl;rhmefG:wyf.ugifqof;thmOSif? zl;rhmefG:vkrf:sq; oAif:ckduf.wgef:eifwldif: ql:qkdif.plif, sv;plrf;yj: ulef:pAwf: umeftofcmof,iof: pof:coful;rl,ul;qkrf: rj:cof;plrf;qgrf:/ ef G :ymif uk rf eef . uS rf zl;xwf :Omif ; qwf:pA wf :ymifukrf cgyf,cl yf,vgif;yl uf:wif; efG :pg if;umefvlif zhmykdefcmof,rld if:]o} vD ql :av. pg i f ; umef z h m ,yk d e f c mof r l d i f : ]o}wA r f { 1)yD < Oyf :vS if:se iof:vh m:umefimef : efG:pgif;umef wD ; ef G : vk r f : zh m ,uS w f , sc? oA i f : ymif O mif : / ydkefcmof,eef.? rldof;eh. yAefoef:cgyf;clyf,vgif; wj,P;rk uf .qk rf :tof cmof ,imof : pof :cof yluf:wif;pgif;umefzhm,ykdefcmof,rldif:]o} cgyf;xlef; qgrf :sq;wg ef;? sq;oAif:ul;wD;wD; efG:rldif:]o} wA rf {1)yD <? bA ef :vD cg yf;qfG eld of zl ;tg ef pl of wif:OA if; ayj:awpyf.pkvh;eldofcmof,imof: vgif; pof : cof s v; ul ef : tof c mof , imof : pof : cof ul ; wD ;

rldif:]o}sq;wgef;rldif:rfG,wif: cBmif:bSef, qkdif;rldif:sc, pkrf,rkdof:vlif:xkef: pAwf:umefckdef;bfG,

rldif:rfG,-cBmif:bSef,rldif:sc, plrf;rkdof: vlif:xkef: pAwf:umefrmuf;rD:ckdef;bfG,/ wmif w l o f r l d i f : ]o} zl ; tg e f p l o f e f G : sq;wg ef ;rl d if :rf G ,cof sv; zl ;tg ef pl of efG :oA if :

cBmif:bSef? qkdif;rldif:sc, qwf:pAwf:ymifukrfuef wD;efG:oAif:cBmif:bSef,/ td if eld of acj;zd wf ;rg uf , zl;tk yf .yld if ; oAif:cBmif:bSef,cofeef.aO zl;ugef:sq;wgef;

rj:cof;plrf; yefwmif:pefxkdif wD;efG:ymifukrfeh. oj;eh;/ vg if;umefimef:efG:rl,qk rf :zh m,ydkefcmof, pof :cj;eh . wk d uf .pjsw,wif ;rj:? umef imef :ul ; vg if ;vg if ; eef . wk d uf .sw,yA ef iof ;pmuf ;ref : sv; vg if;qk wf;vk wf;bl yf;bg rf:eef .sv;Oif ? vgif;yhm:wmif:pkydif,nj,sv;Oif efG:rl,qkrf:pof:cj; wk d uf:rD :wmif:bl yf;bg rf:erf s w.sw./ rl d of : ej;rj: rkif;rgif:pof:cj; ul;rl,ul;qkrf:vAyf;pAef:xwf:Omif; eld ofumef imef :qld of :eh .erferf wD ;vfG yh ,xkuf , rSef;? wD;vfGrD:wD;vlof,rlef.sr:quGj,qldof:eef. P;rguf,vmwf;rlef.sr: yef wmif:xkdifrj: eldofrl, qkrf:pof:cj;erferf tefoj;eef. cfG;bgef: rguf,vmwf;wkduf:Olef:yefeif,eh;/ zl;ugef :pgif;umefvlif yhm:rldif:sv; uSrf zl ;xwf :Omif ; efG :vk rf :zh m,ykd efcmof , rld if :]o} bSef,Odif:ydif, rguf,vmwf;acj;uGmrf:oj;Jtefzl; tg efpl ofcof sv; ul ef :tofcmof ,imof : pof :cof ul; wD;wD; rj:cofplrf;yef wmif :xkdif efG:ymifuk rfeh . yA e f t ef id e f : ql r f : qg r f : sw.bof . / ref : ckdef:Oyf:vSif:se vgif;umefimef:zhm,cmof,imof: ql d of : eef . rl d of ;vA of ul ; sq;wg ef ; ? sq;oA if : ul;wD; rD:qkrf:tofcmof,imof: wD;zfGwD;ref:bof./ cmof , imof : tef o j;eef . J ref : yA e f u mef vg if ;vD _vg if ; q tef ul d wf , ck d ef ;ayj,yA ef r j: bl , ul ; rk d of . ul ; oef :eef . bof . / ug yf ; eef s v; wj,P;qmof:cldof: tefbl,Oof:efG:rldif:]o}wif:OAif; Orf . ayj:awrD : wmif : pl e rf wmif : pef u G m if ; eef.sv;Oif? eif,pkdofayj;sr;ulef:rldif:pof:cof vh;pl xkd if vg if;acj;qd Oif ,tAef :tmef : tef zl;tgefplofiof;ikef: auj,rwD,yj,wD,cgwf,vldwf; zg rf .pl rf ;rl d if : ]o}pof :cof ul ;Omif .Omif .tg ef pl of erf :ej; ayj;sr;ul ef :rl d if :pA wf :Omif ; wj,P; omef;rldif:pof: ckdef;bfG,wlof:wgef:eef.sv;Oif? wj,P;vh;plxkdif cmof,iof:efG:rdlif:]o}sv; cmof,iof: eg uf;rl d if:eef .sv;Oif ul ef:vl ifauj,rwD ,iof ;ik ef: rldif:]o}pof:cof qif;yl uf:wif;pgif;umefzhm,ykdefcmof, rl d if :]o} rl d of ;yD <{2011.3.18)oef :eef . bof ./ ef G : pg i f ; umef z h m ,yk d e f c mof , eef . bl , yj;wf G ; acj;wS wf : wwf : iof ; ik ef : rl d if : ]o} pof :cof a O tof y k e f ; zg e f : vg i f ; wS r f ; cmof , imof : ? vg i f ; qefpmif;? vgif;uAyf:Odrf:acj;rkefvduf;vhm:imef:? vgif;ygh,OAifzhm,]o}?zhm,wh:?zhm,sc,? vgif;pAwf:tguf,

vd u f ; zk d ef c mof , zh m ,]o}_zh m,wh : } ql d of : eef . pof :cj;vh ;cyf .ckd if pAwf :rj: cg yf ,cl yf,wA rf {1)yD <rl d of; eh.bof./ Oifoj;wkduf:rD:wD;blyf;bgrf:? yh,yAif:ayj: wA r f x l e f ; wD ; ul e f : vl r ef : auj;? iof ; pmuf ; ref : eef . vh ; pA w f : tg uf , rj:bof ./ rk i f ; rg if : zl ;tmef ,vd uf ;pof :cof ul;auj. qg rf :sq;wg ef ;? sq;oAif:pof:cof rguf,vmwf;yefwmif:pefxkdifwD; ef G : vk rf :zh m,yk d ef cmof ,pof : erf e rf / umef w j, ul e f : wif : vh m tef o j;eef . ayj:trf , rD : zl ; xwf : Omif ; rl e f . sr:sv; yef w mif : pef xkdifehqkdifJ ref:rldefeif,umefwj,Okef,wlof auj.vA o f e ef . bof . / wj,P;ayj:yA e f u mef ul ef : wif : erf sv; rD :zg ef :vD wD ; ul ef : wmif : vhmeef.? awvh;vAyf;pAef: xgrf,wmif:pefxkdif ulef :wif:erf/ rl,qkrf:pAwf :umef zhm,ykdefcmof, rldif:]o}pof :cofwif:OAif; rkif;rgif:P:zl;tgefplof sv;ulef:tofcmof,imof:pof:coful;wD;wD; vAyf;pAef: xwf :Omif;eld of umef imef : rl ,qk rf :zh mykdefcmof, pof:cj;erferf/ xwf:Omif;rlef.sr: yefwmif: pef xkd if rj:aOurf :tef oj;eef . qk rf :pof :cj; rkif;rgif: pyf.wgef;bl,ul;cmof:bmrf:/ uS r f z l ; erf : sq;wg e f ; rl d i f : rf G , vD:OhmIlif:? uSrfzl;erf:efG:sq;wgef; rldif:vldef: yof : th m rk d i f : ? zl ; rh m ef G : wyf . qof ; th m OS i f ? zl rh m ef G :vk rf : sq;oA if :ck d uf . wg ef : eif w d l if : ql q l d if . pl i f ; ?zl ; wmif w l of e f G : pg i f ; umef zh : zj.? cof tgef uef Oyf:vSif : wmif,sewmif :pef xkdif cofefG:ymifukrfeef./ zl ;tof cmof ,imof :sv; zl ;qef .pmif; pof :cof w if : OA if ; wj,P;ayj:vh ;pk p ef iof :vh m : cmof , imof : sq;wg e f ; ?sq;oA i f : ef G : rl d i f : ]o} ul ;wD ;wD ;eef . bg ef :xkd if wD;zl ;tof cmof,imof : pof :cof ul ;auj. ayj:oj;ul ef :vl if cof pA wf :ymif uk rf ef G :yg wf : wg ef ;wD;bl ,pof :eef . umef imef :ul ; vgif;vgif; qldof:eef. P:zl;tofcmof,imof:pof:cof wSrf;rhmvgif;wmif:ref: yj:wmif:cSyf:pmif;ref:aO Ol if , rj:yef wD ; ef G : pg if ; umef vl if z h m ,yk d ef c mof , pof: ymifOmif:aOurf:/ efG:qkrf:zhm,ykdefcmof,aw tofpAwf:yAefcmof,imof:aO OfG,efG:vduf;zkdefcmof, tefpAwf:tguf,ekdif;vldefOgifyguf;zhm,vduf;]o}? _wh:_sc, eef.cj;bof./.<

rl d if : rf G , OS of : Oh m yof : tg ef pl of ef G : rl , qk rf :cof ? efG:rl,qkrf:coff rD:uSrfzl;erf:efG;sq;wgef;rldif:rfG, vD :Oh mIlif:? yof:nD,rkdif:? uSrf zl;ugef:sq;wgef; rl d if : rf G , vD il of . emef , sv; td uf , zl ; rD : qef . yj;wfG ;cof urf;zg if; pl rf;wif :rl wf :{9)auj.? rld of; oef :xd {22.2.2012)eef . qk rf :cof pg wf ,zS of wD ;oA if :cBmif :bS ef ,? qkd if ;rld if :sc,? uS rf zl ;ug ef : wl d if :cBmif :bS ef, qof ;bS ef ,qd if :? yf G .pl rf ql rf : pyf.wgef; rl,qkrf:cofeef.bof./ oh m :oef : {1)rl i f : ck d i f ; ? cof p A w f : ymif t k y f , uk r f u ef wD ; ef G : vk r f : ymif u k r f o A i f : cBmif:bAef,wD;eef./ efG:ymifukrfeef. cofOgif qkrf: tkyf,ukrfwldif,ymifuef yldof;wj,awpkrf;rkdof: pA w f : umef c k d e f ; bG f , qg r f : uef / Og i f q k r f : Ok d yf ,rk d wf ,wl if . wuf . iof :vh m :umef i mef : wD ;zf G wD;ref:efG:ymifukrfeef./ Og i f qk rf : tk yf , uk r f vg if ; umef i mef : tef awpkrf;rkdof : pA wf:umefckd ef;bfG, rD:zgef : vD efG:umif Og ifrldif :eef.sv;Oif ? wj,P;vgif; ck d e f ; vl i f : ef G : umif c of a yj:awih m ;vl r f ; sv; bkd ef:bmof :wmif:ej;quGj,eef .? Ogif qkrf:aw tof qg rf:eif, eif,ayj,vOD, acj;wS yf:wwf : efG :umifrldif :]o}sv; cBmif:bS ef,rD :oh.eef .bof ./ td i f e l d o f acj;tk y f , uk r f u ef e f G :

ymifukrfeef. rD:vgif;ckdyf;ej;bof.sv; cofOgif qk r f : wl u f : vl i f : zg r f . qf G u ef vl i f : vh m :rk d o f : eldofacj;wluf:vlif:uefoh. {ej;umef tefvlof, pAwf:uGj,wif:ej;)eef./ umef imef : tef cof Og if qk rf : pl rf;rkd of :wl uf :vl if :vh m:rkd of :uef eef . zld rf .xS rf yef p S i f : umef z k u f , Og r f ; P;wl o f : wg e f : / zd l rf .xS rf vg if ;zA if ;si;qmof :cl d of : P;ck d ef ;Ok if ? OfG,pSif:vgif;Ogefvduf;vh m:yh may,? vgif;yhm:bl,vD sv; zldrf.xSrf umefimef:zhm,plrf;vlrf; efG:umif Ogifrldif: P;uwf:bAefedrfOof:/<

Cao pu pliak lai ~ Sam Sang. Sang Kaw. zl;ydef,vduf;]o}`OmrfOmif:? zl;ydef,wSrf_ayj.vduf;wh:sv;pmif;cldif; (Editor)`Omif,auj:? 佤译/三 木 桑 傣 译/尚. http://www.wskeungwa.blog.com. http://you.video.sina.com.cn wastatenewsagency


Ngaix plih .15.3.2012 num, mhai (8). Dee yuh lih - Cub caw yuh si tang meung Vax.

oef:xkuf,tguf, 15_3_2012 tdwf,tguf,yguf;xlef; (8) wD;xkuf,tguf,ykdefzmof, - pgif;umefzhm,ykdefcmof, rldif:]o}

6

uSrfzl;erf:efG:zhm,plrf;vlrf;rldif:]o} qof;thm;wof:sv;zl;erf:efG:sq;oAif:rldif:rfG, vlOdif:ymif: Vlif:vAyf:pAef:xwf:Omif; umefimef:zl;tgefplof qgrf:sq;oAif:ref;wlef:? sq;wgef;rldif:rfG, zg i f : yD < rf G , eef . qof ; th m ;wof : rldof:wmif:pldef:cof wD;efG:sq;oAif: ref;wlef: uG j,vA y f ;pA ef :vg i f ;bl , Oof :ayj;sr;ul ef : rl d i f : cof t ef b l , yj;wf G :sq;oA if : ref ; wl e f : ul ; wD ; wD ; sv;vA y f ; pA e f : vg i f ; umef i mef : qgrf:ygwf:wgef;cof/

TOj,wuf j ,cmrf , wd e f u Rif : pg i f : owf . efG :tl d if ,ref ;wl ef : qwf :pA wf :yhg : cmrf ,Omif , nmyf;qmif:? ygh:vl,wmef:wlef;vlifyaw,Oj,? oef : xd { 23.1.2012) Oif ,cj,qof ; ef G :uRif :ref;wl ef :sv;wuf j,yh m:eg uf; rD :wuf j, cmrf , wd ef u Rif :pg if . wd ef o wf . ef G :omef ; wl ef : ul ; apjul ; pl d ef : ? pl rf ; yj:wuf j ,wD ; qrf _ uh ef G : sq;oA i f : ref ; wl e f : {umif : Ol d o f ) wif : OA i f ; zg rf . uef q wf :pA wf :yg h : cmrf , Omif ,nmyf ;qmif : ? uS rf zl;erf :efG :pg if ;umef zh m,pl rf;vl rf; rldif :]o} qof;th m;wof :? zl;erf :efG:sq;wg ef : rldif:rfG, vlOdif,ymif: uGj,cof;plrf;yefpSif:efG:ymifygh: eef./ vl d ef urf vg if;{15)crf ; cmrf ,Omif , nmyf ; qmif : ? tof pl ef p mif ; yk wf . xqof ;vA yf ; omif : uRif : / ef G : ymif yg h : eef . uS rf zl ; erf : ef G : pg if ; umef zh m ,pl rf ; vl rf ; rl d if : ]o} qof ; th m;wof : yA e f i of ; qof ; wj,evl i f pl r f ; yj:ul e f : rl d i f : ef G :tl d if ,omef ;wl ef :wif :OA if ;? qof ;th m;wof : rg uf,vmwf;bg ef :xkdif ayj;sr;ul ef :rldif :wif :vh m tg ef uef pA wf :ygh :rl ef ;rl ef;Old of :Old of :qg rf :uef bj,P;rD :vg if ;Ok uf .bl if;efG :yg h :/ ref :Oyf :vS if : sevgif;yAefymifygh:eef.oj;J pof:rj:pAwf:ygh:eh. trf,qfG;oj;rD:ikdef:crf:sv;pAwf:? ref:yAefvgif; bkrf,brfefG:Oj,Oej,ykwf.xqof;/ efG:rldif:]o}

eh . vg if ; bk rf , brf ul of : ug h , eef . rD : vh m ql d of . vhmyldif? rD:Oj,Oej,ykwf.xauj:wr? Oj,Oej, abOk ? Oj,Oej,tD ,Ovrf ,? vg if ;bk rf ,brf zDrd uf .Oj,wd uf .xd qldof :eh .? zj,Oj,zfGzj,Oj, ref : eef . rD : vg i f ; xmif , pmif ; ? tof u mif q f G zf G r ef : wS y f : wwf : ? awtrf , vh ; sO.Og r f : el d of w mif : bk r f , brf u ef / ul e f : rl d if : sq;oA i f : ref ; wl e f : cof urf ; erf e ef . bk r f , brf Oj,Oej,yk wf .xqof ;/ rld of;eh .qdl of :pof :bk rf, brf O j,Oej,yk w f . x sq;oA i f : ref ; wl e f : zg rf .uef pA wf :yg h :cmrf ,Omif ,nmyf;qmif :? ygh :vl , wmef : wl e f ; vl i f y awOj,? wD ; ef G : uRif : pof:wD;eh;? pof:ul;auj. rj:pAwf:wmif:vD ul.Olof,? bgef:Ol:P;bl,vDudefomef? bgef:Ol:P;vh;rmuf; cof ; wof ; erf . rmuf ; vl d if uk d ef : erf ? P;ayj;sr; ul ef :rldif :pof:cof ul;omef;ul;ej:bl,wfG;ayjvOD, iof ;ik ef :rl d if :]o}pof :cof tg ef pl of erf :ej:aO pAwf:vgif;zgrf.plrf;uef? P;arjcof;yj:qgh;xSrfuef? vl of,cwf :qfG pA wf :umef zk uf ,Ogrf ;rmuf;cof;wof; erf. P;ayj:udefayj:ekif;? pAwf:qgrf:ygwf:wgef; wD ; bl , zf G r ef : ck d e f ; bf G , wl o f : wg e f : uG j ,ul ; omef;ul;ej: oj;eh;/ ef G :ymif yg h :eef . pl of cmrf ;rj: rD :ymif uj;bg yf ;pg if . zA if : sv; td uf , wmif :vg if ; uj;oS ef zAif;xkif:qmof:]o}vhmqldof.vhmyldif/

td if el d of qof ; th m;wof : uG j ,vA yf ;pA ef : vgif;bl,Oof:ayj;sr;ulef:rldif:cof tefbl,yj;wfG; sq;oAif:ref;wlef:eef.bof.? qgrf:ygwf:wgef; rmifwD,cofeef. wkduf:rD:wmif:bmyf;zkdwf, wif: erf bl,/ yld ifvl ifref : yAef OA ef;wj;Oh mwmif : Il wf .uj:yh ,yg if ,/ wj,P;qg rf :tld if ,ul;wD ;wD ;tef bl ,yj;wf G ; sq;oA if : ref ; wl ef : cof ayj:awrD : vg if ;ckd ef;Oif .ckd ef ;Ok if ? yA ef yld of;wj,bl d if :ql : P; vkuf,tgef,ulef:ekrf,qgrf:omef;eguf;ej:ymif, cof vh;pmrf;pA ef :vd uf;vh m:yhmay,sv; qif;arj bk uf .Ok if zj,ovg if;bl ,Oof :cof wl of :wg ef :rld of : ej;eef . ? ef G :tl d if ,ul ;tef t ef ql d of :yh ,rD : plif:pAef:Ogefvduf;eef.? tefyAefuSrfzl;erf: efG: pgif;umefzhm,plrf;vlrf;rldif:]o} qof;thm;wof: bg ef .yl d of;rD :qf G rA wf .wj,puf .yS if :wl nf :xk d if el d of ayj;sr;ulef:rldif:cof oh .yAef bGf,sv; ref:qof; tof id k ef :Ok ef ,wl of qof ;uof ,aO pA wf :vl ,pl if : pA e f : Og e f v d u f ; qg r f : ef G : tl d i f , yh , rD : eef . / vl d o f a Oeef . trf , uj: qg r f : yg w f : wg e f ; wD ; OA e f ; wj;Oh m wmif : uj: yh , yg i f , eef . auj; ref : qof ; ck wf : wmif : uj:P;yg if ,? wmif :uj:_cl of tef v k v S o f u G j ,ql d o f : eef . ck d e f : rl e f . sr:

yefP;vD/ zgif:yD<rfG,eef . qof;th m;wof :rldof:tS of; wD ; omef ; uof , ref : ef G : sq;oA i f : ref ; wl e f : ? ref : uG j ,vA yf ;pA ef : wl nf :vg if ; bl , Oof :ayj;sr; ul ef :rl d if :cof wD ;eef ul ef :rl d if : ql d of :xl yf :nj: vg if ;bmyf ;zd k wf ,euf : ejcof e ef . ref : qof ; urf.xSrfyefolwf,xkikdef:wgif:/ ref:zSofomef; vfGauj; vh;wmif:ayj;sr;ulef:rldif:cof yfG.plrfqlrf: pyf.wgef;ul;wD;/ qof;thm;wof : uGj,vAyf;pAef: wl n f : pl i f : pA e f : qg r f : omef ; eg u f ; ej:ymif , ? vk rf :wD ;pA wf :umef zl;tg ef pl of efG :omef;efG : cl if ;? OA ef :wj;Oh mwmif : quG j,? wD ;vf G xk uf ,vD rl ef .sr:auj; ref :qd Oif ,yef wD ;zl;tg ef pl of cof tof yk ef ;zg ef :rl ef .sr:uG j,? ref :vA yf;pA ef : pk x k d i f v g i f ; yA e f r j: qg r f : tl d i f , ul ; wD ; wD ; cof eef.bof.auj;/ wrf:acj;bldif:tmef:umefimef: tefvlof,Okdyf,pAwf:wif;ej;? rD:acj;omif:zSefoh. wj,pA wf :umwf ,rf G , qg rf : ef G :yg wf : wg ef ;cof sv; wj,pA w f : vl , uRif : rk ef q of ; yk w f . x ef G : omef ; cofwD;eef./<

Cao pu pliak lai ~ Sam Sang. Sang Kaw. zl;ydef,vduf;]o}`OmrfOmif:? zl;ydef,wSrf_ayj.vduf;wh:sv;pmif;cldif; (Editor)`Omif,auj:? 佤译/三 木 桑 傣 译/尚. http://www.wskeungwa.blog.com. http://you.video.sina.com.cn wastatenewsagency


oef:xkuf,tguf, 15_3_2012 tdwf,tguf,yguf;xlef; (8) wD;xkuf,tguf,ykdefzmof, - pgif;umefzhm,ykdefcmof, rldif:]o}

Ngaix plih .15.3.2012 num, mhai (8). Dee yuh lih - Cub caw yuh si tang meung Vax.

7

国家总统吴登盛在景栋会见鲍有谊副总 书记一行

缅甸国家总统吴登盛的 邀请,佤邦联合党副总 书记鲍有谊,由中央办 公厅主任李祖烈,财政部税务处 处长陈尼林、某旅作战处处长魏 三对等领导的陪同,于2012年3月 9日中午1点,从邦康出发,准备 前往景栋赴约。 当天下午5时,鲍有谊副总 书记一行抵达第四特区勐拉,受 到四特区有关领导的热情款待, 安排下榻新东方酒店迎宾楼。 3月10日早上7时从四特区勐 拉出发前往景栋,9:40分到达佤邦 驻景栋办事处,受到了办事处负 责 人 阿明、宏邦 公司 负 责人,佤 邦与联邦政府之间特别联络员施 国 能,菲利 等的 热情 迎 接。休 息 片刻后,鲍有谊副总书记并与办 事处、宏邦公司主要负责人进行 短 时 的座 谈。鲍 副总 指 出,中 央 领导不能经常来看大家,希望你 们认真工作,及时的帮助佤邦过

往人员解决遇到的困难和问题。 你们有什么困难和要向中央反应 的也可以讲,能给予解决的可以 帮助你们解决,不能马上给予解 决的问题,我将带回并向中央转 告。 3月10日中午1点,得知鲍副 总抵达景栋的四特区主席林明 贤、副主席桑柏等前来佤邦驻景 栋办事处拜访,大家以兄弟间的 情意就共同关心的有关问题交换 了意见。 当天下午2:30分,国家总统 吴登盛在景栋军区司令部会议室 接见了佤邦联合党副总书记鲍有 谊及陪同的中央办公厅主任李祖 烈、陈 尼林 处 长、特 别联 络员 施 国能、菲利等。 会见中,国家总统吴登盛首 先问候佤邦领导的身体情况,特 别是鲍总的健康,希望鲍副总转 达自己对他们的思念和问候。向 鲍副总一行介绍了随行官员。接

勐冒县隆重纪念

台消息:2012年3月7日 至8日,由勐冒县委、县 政 府 主 办,县 妇 协 承 办 的“三 八国 际 妇女 节”纪 念 活动

着向鲍有谊副总书记了解佤邦南 北两面的替代种植发展情况。听 取了鲍有谊副总书记的汇报后, 登盛总统说:“种植橡胶面积那 么 大,以后 要设 加工 厂,把加 工 好的产品卖到国内,目前国内也 有几家轮胎加工厂,你们也可以 前来参观视察,加大经济发展, 解决部队家属的就业问题。” 会见时,鲍有谊副总书记代 表佤邦政府向总统先生提出了几 点要求,在佤邦要求重修勐波到 勐 宾、勐萨 公路 时,吴登 盛总 统 表示同意,并强调了有关禁止毒 品的偷运问题。 佤邦政府要求在芒东建一个 水利电站,解决周边居民和企业 的照明问题。登盛总统也表示赞 成,指 出,这 是 长 远 的 利 益、必 须购进先进的设备。若在购买设 备 方 面 有 需 要、政 府 也 可 以 帮 忙。 宏邦公司要修复大其力市内 的柏油路及大其力到BB1的柏油路 面,登盛总统也表示同意。 鲍副总还就目前佤邦在政府

“ 3 . 8 ”

在新地方县委广场隆重举行。 参加这次纪念活动的有:佤 邦 妇 女 协 会 领 导,有 来 自 勐 波 县、勐 能 县、邦 康 特 区、南 邓 特 区的妇女协会主席为首的代表, 有 该 县 各 区、乡、机 关、学 校 的 妇 协 代 表,共 1500 多 人。中 央 政 工部部长闫生炳也应邀参加了纪 念活动。 3月7日上午8时,国际妇女 节纪念大会在县委广场举行开幕 式。在主席台就座的有:佤邦妇

还关押人员的释放问题,公民身 份证、车牌照的办理等问题向总 统提出了希望和要求。 吴登盛总统希望佤邦加强对 年轻干部的培养,并在最后再次 叮嘱佤邦领导要注意身体。 会见结束时,并互赠礼品, 会见在亲切友好中结束。 当天下午5时,鲍有谊副总 书记还接受了司改林新闻社频道 记者的采访,回答了他们的相关 问题。 新闻局供稿<

国际妇女节

协主席吴桂荣,副主席李玉恒、 田红;政工部部长闫生炳;县委 书 记 鲁兴 邦,县长 肖赛 保,副书 记 李 赛 茸、鲍 尼勐,副县 长 李尼 拉、李 俄 南 ; 县 妇 协 主 席 高 玉 琴,副 主席 鲍 叶玲、鲍叶 元 等领 导 ; 勐 波 县、勐 能 县、邦 康 特 区、南邓特区的妇协领导。 纪念大会开幕式由李淑艳、 赵 叶 改 二 位 用 佤、汉 语 共 同 主 持。大 会 开 始,全 体 肃 立,在 庄 严 的 气氛 中 升邦 旗、奏 邦 歌。接

着,由勐冒县妇女协会主席高玉 琴女士致欢迎辞。高玉琴说:今 天,我 们共 同 相聚 在这 里,一起 欢度我们的妇女节活动。我谨代 表县妇女协会对前来参加我县欢 度3.8妇女节活动的各位领导、各 位来宾表示热烈欢迎;向一直以 来支持与关心我县妇女协会各项 工作并对我县各项建设事业做出 贡献的各级领导、各界人士表示 崇高的敬意和衷心感谢。 (Continued on page 8)

Cao pu pliak lai ~ Sam Sang. Sang Kaw. zl;ydef,vduf;]o}`OmrfOmif:? zl;ydef,wSrf_ayj.vduf;wh:sv;pmif;cldif; (Editor)`Omif,auj:? 佤译/三 木 桑 傣 译/尚. http://www.wskeungwa.blog.com. http://you.video.sina.com.cn wastatenewsagency


Ngaix plih .15.3.2012 num, mhai (8). Dee yuh lih - Cub caw yuh si tang meung Vax.

各位领导、各位来宾、朋友们,勐冒县女性历史来占全县总人口 的一半以上,因传统习俗与文化落后的因素,妇女在社会家庭的地位, 比男人偏低。为从思想、政治、社会、家庭各方面,逐步提高妇女地 位,最终达到男女平等。在佤邦联合党的领导下;在县委、政府的关心 与支持下。2001年12月25日,勐冒县妇女协会组织—正式成立。多年 来,妇女协会组织成员,自缺乏工作经验,不断的学习与实践及相互配 合工作,逐渐发挥工作作用,认真学习与遵照佤邦妇女协会章程和结合 县委的工作部署,执行工作业务,努力做好妇女同胞的思想教育及妇幼 保健工作。至今,也取得了一些工作成绩。但离中央妇女协会和县委、 政府领导的工作要求,还远远不够。 今后,我们会加倍努力学习,不断的找出工作经验,完善各项有 关工作。同时,今后我希望中央妇女协会领导及县委、政府领导多经常 指导我县妇女协会的有关工作;也希望得到各区、各乡领导和妇女协会 对我们提出宝贵意见和建议,促进我们工作进步。 接着,由中央政工部部长闫生炳代表中央致贺辞。闫部长在贺词 中说:“今天,勐冒县委、县政府举办隆重的纪念3.8国际妇女节的活 动,是一个非常有意义的活动。今年的妇女节,是国际妇女节一百零二 年的纪念日,也是我们佤邦妇女协会成立九周年的纪念日。勐冒县在 2001年12月25日就率先成立了妇女协会,已十一年了。在这喜庆的时 刻,我代表佤邦联合党中央、代表各中央机关的干部,对勐冒县此次国 际妇女节纪念活动的成功举办表示热烈的祝贺!对前来参加这次纪念活 动的佤邦妇女协会的各位代表、各县、特区的妇女代表及勐冒县全体各 族妇女同胞们表示节日的真挚问候!” 闫部长在贺词中主要谈了三个问题。 首先向大家介绍了“3.8”国际妇女节的来历。他说:“3.8妇女 节是全世界劳动妇女团结战斗的光辉节日,1909年3月8日,美国芝加哥 的15000多名劳动妇女走上街头,举行游行示威,要求男女平等,反对 歧视妇女。 次年1910年3月8日,在丹麦的哥本哈根召开第二次妇女代表大 会,有17个国家代表参加。会议讨论的主题是:1、反对战争;2、保卫 世界和平;3、保护妇女儿童合法权利;4、要求8小时工作制及妇女的 选举权。经德国妇女杰出革命家蔡特森倡议,并得到大会通过,决定将 每年的3月8日定为国际妇女节。到今年已102周年了。这就是三八国际 妇女节的由来。” 在贺词中,闫生炳部长充分肯定了勐冒县妇女同胞在佤邦革命和 建设中作出的卓越贡献。他说:“勐冒县的各族妇女同胞,不管是缅共 时期还是和平建设时期,对佤邦的革命和建设都作出了巨大的贡献。我 们鲍有祥主席的母亲、我们大家的肖依改妈妈,就是一位杰出的代表。 她老人家将自己的儿女培育成才,并全部奉献给了佤邦。在革命斗争 中,他们都成长成为佤邦人民的高层领导,带领佤邦各族人民废除封建 部落制度,走上了争取民主、自由、争取民族平等及合法生存权利的正 义道路。肖依改妈妈虽离开了我们,但她老人家的奉献精神,永远是我 们全邦妇女同胞学习的榜样。勐冒县还有成千上万的妇女,她们的丈 夫、她们的儿女、她们的亲人,有的为佤邦民族民主革命献出了生命, 有的致伤致残,她们承受了巨大的悲痛和艰辛。在和平建设时期,妇女 同胞们积极支持自己的丈夫、儿女,让他们在部队、在机关、在各个岗 位上安心工作。而妇女承担了家庭的生产劳动、抚养儿女、侍候老人的 沉重负担。佤邦发展到今天,取得了光辉的成就,佤邦的妇女特别是勐 冒县的各族妇女同胞是功不可没的。 闫生炳部长在贺辞中,也提出几点希望。

oef:xkuf,tguf, 15_3_2012 tdwf,tguf,yguf;xlef; (8) wD;xkuf,tguf,ykdefzmof, - pgif;umefzhm,ykdefcmof, rldif:]o}

8

一、妇女协会要积极配合县委县政府,加强对广大妇女的宣传教 育工作,组织工作组,深入基层,把党的方针、政策,把县委县政府的 政策规定宣传给农村妇女,提高妇女的政治觉悟。 二、要积极贯彻落实妇协章程,把妇女参政议政、维护妇女儿童 正当权益做为主要任务来落实。由于历史原因,佤邦歧视妇女、虐待妇 女、喜新厌旧、男女不平等的落后思想和行为还普遍存在,妇女协会要 团结起来,要学会用法律保护自己,向封建落后思想和行为作斗争。同 时各级地方党组织、政府要积极培养妇女干部,按第四个五年计划要 求,做到县、区、乡都要配备妇女干部。现在纳威区有了一个副区级妇 女干部,这很好,为今后培养妇女干部开了个好头。 三、继续发扬勐冒县妇女的优良传统,积极支持自己的儿女、丈 夫、亲人参加保卫佤邦、建设佤邦的工作,做到不拉后腿、管好家庭事 务,让自己的亲人思想安定,放手工作。 四、要发动妇女,一定要让适龄儿童上学读书,配合好学校教育 好子女,让子女健康成长,将来作佤邦的栋梁之才。 五、要倡导和鼓励妇女,树立自尊、自强、自立的思想,树立 “男人能办到的,妇女也能办到”的思想,自己要掌握自己的命运。不 要自己看不起自己,不要把自己当成依男人的附属品。 最后,闫生炳部长强调,通过中央和全邦军民的共同努力,目前 佤邦和联邦政府已顺利进行政治谈判,呈现了维持和平的新局面。各级 妇女协会在新的时期,要主动配合各级政府,积极参加地方经济建设。 在党中央的领导下,在各级政府的关心支持下,继续发挥“妇女半边 天”的作用,在新的经济建设计划中,再立新功,作出新的贡献。 佤邦妇女协会主席吴桂荣在纪念大会上,代表佤邦妇协致贺词。 吴桂荣说:3.8妇女节在佤邦已有9年的历程了,在这9年里,妇女协会 在佤邦联合党中央和佤邦政府的领导下,从不懂、不知慢慢地一步一步 地摸索走到今天。妇女工作主要是维护妇女权利和利益。妇女工作的核 心是通过妇女干部对妇女进行宣传教育,提高妇女的政治觉悟及对自身 价值的认识。主要任务是学习贯彻地方政府的方针政策。在地方政府的 领导下,积极参政、议政。向地方政府提出建议。为地方的经济文化、 社会发展做出贡献。 吴桂荣在贺词中还传达了中央制定的七年规划中有关坚持党的领 导、加强党的建设、部队建设、民族团结、发展农业、改善民生、禁毒 问题等主要内容。 吴桂荣主席在贺词中充分肯定了勐冒县妇女协会的成绩。她说: 我们勐冒县的妇女协会在县党的妇女协会在县党委和县政府的领导下, 不怕苦、不怕累,配合国际医疗组织上山下乡;深入群众,了解民情, 宣传党的方针政策,加强了责任心,提高了自己的水平。 最后,吴桂荣主席提出了恳切的希望,她说:妇女同胞们,大家 要树立起自尊、自爱、自信、自强的信念。在佤邦联合党、佤邦政府的 领导下,团结在以鲍有祥为首的党中央周围,为建设文明、富裕、和谐 的新佤邦而奋斗。 佤邦妇协副主席李玉恒用佤语对勐冒县妇女工作进行了回顾,并 对今后的妇协工作提出了希望。 勐冒县县委书记鲁兴邦在致词中,代表县委县政府对全县妇女同 胞表示节日的慰问,对前来参加纪念活动的佤邦妇协领导、各县、特区 的妇协代表表示真诚的感谢和热烈的欢迎。他在充分肯定勐冒县妇协多 年来取得成绩的基础上,指出了存在的一些问题。他说:现在普遍存在 男女不平等的现象。特别是离县机关、区机关远的地方,乡村往往出现 打骂妇女的现象。比如,一家人辛辛苦苦劳动的钱财,被男人把它赌博 输掉,一家老小也不得吃,女人不说呢,又忍无可忍,说了又挨打一 顿。还有一些说姑娘的话是镰刀把,听也罢,不听也罢。这种说法是封 建社会的封建意识。男同志们,摸摸自己的良心吧。 今天,有佤邦联合党的领导,这种说法与做法是犯罪的,以后这 些工作由妇女协会下乡去了解,去宣传妇女章程。使男女老少都懂得这 个章程,懂得男女平等。把妇女的工作开展得更加完美,更上一层楼! 妇女工作与儿童工作一样重要,我们要爱护她们,关心她们,我 们更要理解她们。这样,妇女才会象山上的映山红一样开出美丽的花 朵。为佤邦,为人类哺育优良的后代,做出更大的贡献! 纪念大会在勐冒县县委副书记李赛茸宣布“勐冒县欢度2012年 3.8妇女节开幕”的宣告声中,在隆隆的催人奋进的礼炮声中,进入了 群众性的体育文娱比赛的纪念活动项目。<

Cao pu pliak lai ~ Sam Sang. Sang Kaw. zl;ydef,vduf;]o}`OmrfOmif:? zl;ydef,wSrf_ayj.vduf;wh:sv;pmif;cldif; (Editor)`Omif,auj:? 佤译/三 木 桑 傣 译/尚. http://www.wskeungwa.blog.com. http://you.video.sina.com.cn wastatenewsagency

Wa State Local News Section 08  

Local News Section 08