Page 1

jaarverslag2013


dichterbij jongeren in nederland legendA Lokaal jongerenwerk

LifeSpots, vrijwilligersinitiatief

The Mall, jongerencentrum

Clubprogramma’s in de kerk

Switch Onderwijsprojecten op school


Inhoudsopgave Activiteiten & cijfers

5

Verslag van de directie

7

Youth for Christ op school

10

Youth for Christ op straat

12

Youth for Christ in de kerk

18

Personeel en organisatie

20

Bestuur en directie

22

Samenwerking met partners

23

Fondsenwerving 24 Financiën 27

Statutaire doelstelling Youth for Christ Stichting Youth for Christ Nederland is gevestigd in Driebergen-Rijsenburg. De statutaire doelstelling luidt: “De stichting stelt zich, vanuit haar Christelijke grondslag en identiteit, tot doel het verrichten van activiteiten en werkzaamheden ten behoeve van jongeren, ongeacht hun geloof, geslacht, ras, kleur opleiding of anderszins.” Colofon Redactie Vormgeving Eindredactie Fotografie

pagina 4

Internationaal Youth for Christ is onderdeel van een internationale organisatie. Wereldwijd is Youth for Christ actief in meer dan 110 landen.

Aanvraag jaarrekening : Robert-Jan van den Hoorn : Frivista - concept & design, Rick Sleurink - design & dtp : Alec Timmerman, Neliza van Gestel : Albert Jan ten Napel, Frivista Carpe Diem, Alec Timmerman

Dit jaarverslag bevat een beknopt financieel verslag. Als u een jaarrekening met meer financiële gegevens wilt ontvangen, dan kunt u een e-mail sturen naar info@yfc.nl of bellen naar 0343 515 744.

Jaarverslag Youth for Christ 2013


Hoopvol over de volgende generatie

Youth for Christ komt dichterbij jongeren. We zien hun kwetsbaarheid, maar ook hun potentieel. Daarom zoeken we hen op waar ze zijn: op school, op straat en in de kerk. Door relaties met hen op te bouwen en te investeren in hun talenten helpen we hen groeien en bieden we hen hoop. Elke stap vooruit is daarbij belangrijk; emotioneel, sociaal, fysiek en geestelijk. Gods liefde is daarbij onze drijfveer, want iedere jongere verdient de kans om Jezus te leren kennen en voor Hem te kiezen.

Activiteiten & cijfers over 2013 Youth for Christ op school Youth for Christ Switch verzorgt op 152 scholen theatervoorstellingen en aansluitende verwerkingslessen. Deze gaan over thema’s als (cyber)pesten, identiteit, Kerst en Pasen. Er waren 46.737 leerlingen die een voorstelling zagen. Youth for Christ op straat We werken met jongeren in onder meer jongerencentra, via straatvoetbal, individuele coaching, meidenclubs en missionaire projecten. In 16 plaatsen is er The Mall jongerenwerk. Daarnaast ondersteunen we 49 initiatieven van vrijwilligers. In totaal zijn er 7.770 jongeren begeleid, mede dankzij de inzet van betaalde medewerkers en 713 vrijwilligers. Youth for Christ in de kerk Voor meer dan 600 kerken verzorgt Youth for Christ missionaire trainingen en programma’s. Denk aan programma’s als Rock Solid en Live Steady. Er zijn 509 clubs en 250 Youth Alphagroepen die Youth for Christ heeft begeleid. Er zijn 3.500 jeugdleiders getraind.

Jaarverslag Youth for Christ 2013

Personeel Bij Youth for Christ zijn 90 betaalde medewerkers actief. Daarbij komen 20 jongeren die een Action Tussenjaar volgen. Deze vrijwilligers werken mee in een theaterteam, op het hoofdkantoor of in één van onze jongerencentra. Partners Er zijn 17 partnerorganisaties en 4 kerkgenootschappen met wie Youth for Christ op nationaal niveau samenwerkt. Zo was Youth for Christ partner van Compassion bij de campagne Armoede Boeit en organiseerden we de Straatbijbel Theatertour in samenwerking met Ark Media en het Nederlands Bijbelgenootschap. Fondsenwerving Zowel particulieren als kerken, bedrijven en vermogensfondsen investeren in jongeren. Meer dan 24.500 particulieren leven mee en bidden voor het jongerenwerk van Youth for Christ. Circa 19.600 van hen ondersteunen Youth for Christ ook met een financiële bijdrage. De totale inkomsten uit fondsenwerving bedroegen € 1.786.204.

pagina 5


werken met meer vrijwilligers werpt vruchten af


verslAg vAn de directie Sinds 2011 richt Youth for Christ zich meer op het werken met vrijwilligers. Dat werpt zijn vruchten af. Het aantal vrijwilligers dat zich in achterstandswijken voor onze missie inzet, is de laatste twee jaar gestegen van 250 naar 350. En hoewel onze inkomsten uit subsidies in 2013 opnieuw gedaald zijn, konden we evenveel jongeren (structureel) bereiken als het jaar daarvoor. Een ontwikkeling waar we trots op zijn. lIfespots In ons meerjarenbeleid kiezen we voor drie speerpunten. Het eerste speerpunt is dat we zo veel mogelijk vrijwilligersinitiatieven in het land willen ondersteunen. Vanuit die strategie hebben we een nieuwe afdeling opgezet: LifeSpots. In mei 2013 was de officiële ‘Lanceringsdag’ en inmiddels ondersteunen we 49 initiatieven door heel Nederland. Wat een creativiteit zien we daarbij! De één bereikt jongeren door hen met een ‘soccerscooter’ uit te dagen tot een potje tafelvoetbal, de ander door hen met een zelfgebouwde tractor op te zoeken tijdens een tractorpulling. De mogelijkheden zijn onbeperkt. kIezen voor groeI Youth for Christ wil jongeren laten groeien. Daar kunnen we alleen aan bijdragen, als we zelf ook groeien, in ons geloof en in ons werk. Dat is het tweede speerpunt van ons meerjarenbeleid en daarvoor hebben we ‘Youth for Christ Academy’ opgericht. Groeien is een proces van ons allemaal. Het afgelopen jaar begonnen onze leidinggevenden een traject met toerusting en intervisie. In 2014 breiden we dit uit naar alle medewerkers en vrijwilligers. nIeuwe posItIonerIng Het derde speerpunt betreft onze positionering. In 2013 hebben we ons nieuwe identiteitsbewijs vertaald naar ambities. Wanneer zijn we tevreden? Waar mogen anderen ons op afrekenen? Veel mensen weten niet wat we allemaal doen en kennen Youth for Christ maar van één afdeling, of alleen uit het verleden. Gedreven door Gods liefde zoeken we jongeren op, helpen we hen groeien en geven we hun hoop. Dat doen we op school, op straat en in de kerk. We hebben bijzondere aandacht voor kwetsbare jongeren. Om dit ook in onze uitstraling beter naar voren te laten komen, hebben we een nieuwe huisstijl, waarbij jongeren duidelijker in beeld zijn. Een investering voor de toekomst, waarmee we een grotere achterban en nieuwe vrijwilligers aan ons willen binden.

fInanCIËn We zijn dankbaar dat we 2013 met een positief saldo van € 52.000 konden afsluiten. Daarvan is € 20.000 toegevoegd aan onze continuïteitsreserve. De rest hebben we aan de bovengenoemde strategische projecten besteed. Door de dalende inkomsten uit subsidies en mailings kostte het een forse inspanning om dit resultaat te bereiken. We hebben helaas afscheid moeten nemen van collega’s in Den Haag en Utrecht en bezuinigingen moeten doorvoeren bij ondersteunende afdelingen. Inmiddels vertrouwen we erop dat we de financieel positieve lijn kunnen doortrekken. Onder meer de groei van het aantal structurele donateurs biedt volop perspectief. Ook voor 2014 is onze merkbelofte ‘dichterbij jongeren’. Dat slaat allereerst op onze vrijwilligers en jongerenwerkers: zij staan dicht bij jongeren. Jongeren bespreken bijvoorbeeld onderwerpen met hen waarover ze nergens anders praten. Op die manier werken we eraan dat ook kerk en geloof dichter bij de leefwereld van jongeren komen. We hopen komend jaar met nog meer vrijwilligers opnieuw hoop en groei door te geven aan tienduizenden jongeren op school, op straat en in de kerk. edward de kam Directeur Youth for Christ wim van galen Adjunct-directeur Youth for Christ

andere ontwIkkelIngen Naast het werk aan deze speerpunten doen we natuurlijk meer. Zo hebben we het afgelopen jaar 3.500 jeugdleiders getraind, onder meer tijdens het Youth for Christ Trainingsevent waar 850 jeugdleiders op afkwamen. Het aantal tieners dat naar een kerk gaat, neemt af, waardoor ons werk voor clubs in kerken onder druk staat. Daar staat tegenover dat onze afdeling School in 2013 ruim 44% meer jongeren bereikt heeft, dankzij de inzet van meer vrijwilligers. Met de theatervoorstelling Survivors! leverden zij een steeds belangrijker wordende bijdrage aan de aanpak van pesten. Ook de paasvieringen op scholen lieten een aanzienlijke groei zien.

Jaarverslag Youth for Christ 2013

pagina 7


Gedreven door Gods liefde zoekt Youth for Christ jongeren op, helpt hen groeien en biedt hen hoop. Dat doen we op school, op straat en in de kerk.

dichterbij jongeren


Youth for christ oP school

theater over

relevante thema’s

Onder de naam Switch Onderwijsprojecten verzorgt Youth for Christ theatervoorstellingen op scholen. Elk jaar zetten twee nieuwe teams van jonge acteurs zich hier voor vrijwillig in. Naast producties rond Kerst en Pasen zijn er voorstellingen en bijbehorende lessen over thema’s als (cyber)pesten, onrecht en identiteit.

reActie vAn een leerling “Beste Geertje, U bent laatst bij ons in de klas geweest. Ik heb aan de klas verteld dat ik veel gepest werd. Sindsdien is het afgelopen met het gepest binnen de klas. Hierbij wil ik u persoonlijk bedanken. Vriendelijke groet, Thijs”

In 2013 werkten 152 scholen en 13 kerken met Youth for Christ Switch. 46.737 leerlingen zagen één van de voorstellingen. Dat zijn ruim 14.000 leerlingen meer dan in 2012. Dat komt doordat we voor de Paastour een extra team gevormd hadden. aandaCht voor pesten Afgelopen jaar was er in ons land veel aandacht voor de aanpak van pesten. Na een aantal tragische incidenten ging de overheid in gesprek met betrokkenen en Switch deed hieraan mee. Met de voorstelling Survivors! zetten wij ons al jaren in tegen pesten. In 2013 hebben we Survivors! weer helemaal up-to-date gemaakt. Leerlingen worden nu nog sterker geactiveerd en met de terugkomles bezoeken we hen enkele maanden na de voorstelling opnieuw. Tijdens deze les bespreken we of en hoe de sfeer in de klas veranderd is. Docenten besteden namelijk graag over een langere periode aandacht aan pesten. In samenwerking met de Universiteit Twente begonnen we een onderzoek naar de effectiviteit van Survivors! game over onreCht Met Edukans hebben we een ‘Serious Game’ gemaakt: Naast je schoenen. Tijdens dit simulatiespel ervaren leerlingen hoe het is om te werken in een systeem waarin het haast onmogelijk is om

pagina 10

Jaarverslag Youth for Christ 2013


rond te komen. Daarbij leren zij dat ze door hun eigen lifestylekeuzes en consumptiegedrag invloed hebben op de kansen van leeftijdsgenoten aan de andere kant van de armoedegrens. In 2014 kijken we of Switch het geschikte platform voor Naast je schoenen is.

dwingt respect af!” Via e-mail en sociale media weten veel leerlingen de acteurs te vinden en gaan ook op die manier na afloop van de voorstelling met hen in gesprek. 2014 In mei 2014 verwachten we de uitkomsten van ons onderzoek naar de effectiviteit van Survivors!. Daarnaast maken we samen met Mijn Kind Online een voorstelling over (on)gezond gebruik van sociale media.

‘peer-to-peer’-BenaderIng De kracht van Switch zit in de enthousiaste jonge acteurs en hun ‘peer-to-peer’-benadering waardoor de voorstellingen voor leerlingen herkenbaar zijn. “Ik heb veel bewondering voor deze jongeren die zich zo voor medejongeren inzetten”, reageerde een docent. “De manier waarop zij overdragen waar ze voor staan,

aantal leerlingen

2013

2012

2011

2010

Theatervoorstelling Survivors! (pesten)

16.923

10.895

13.095

12.972

Kerst- en paasvieringen

27.159

19.241

27.267

19.058

74

1.076

1.494

2.144

543

462

-

-

-

-

1.802

4.584

Maatschappelijke stages

505

696

300

230

Tienerdienst Remember Me

325

-

-

-

77

-

-

-

1.131

-

-

-

46.737

32.370

38.958

38.988

Theatervoorstelling Doorslaande Liefde (relaties) Theatervoorstelling Remember Me (identiteit) Theatervoorstelling Ver Van Mijn Bed (aids)

Serious Game Naast je Schoenen Survivors! terugkomles totaal aantal leerlingen

Jaarverslag Youth for Christ 2013

pagina 11


Youth for christ oP strAAt

Bouwen aan

aantrekkelijke community Ook in 2013 ging Youth for Christ de straat op om jongeren te ontmoeten en hen te helpen zich verder te ontwikkelen. We deden dat in zestien steden vanuit eigen jongerencentra (The Mall). Daarnaast ondersteunden we 49 LifeSpots: lokale vrijwilligersinitiatieven voor jongeren, zoals een kookclub of een inloophuis. the mall reActie vAn een jongere “Eerst zat ik negen uur achter elkaar achter de computer. Nu kom ik hier, voor de meidenclub, de brassband, de inloop en spelletjes. Bij The Mall doen ze heel veel voor je.” Ilona (13 jaar)

We willen jongeren plekken bieden waar ze zichzelf kunnen zijn en uitgedaagd worden om te groeien. Liefde, geduld en aandacht vormen de basis. We bouwen met hen aan aantrekkelijke community’s die de kracht en idealen van jongeren verbinden aan de liefde van Jezus. We streven ernaar dat deze community’s op eigen benen kunnen staan en stellen ons op als voorvechters van (met name kwetsbare) jongeren. Meer vrijWiLLiGers “Het afgelopen jaar hebben we meer en intensiever met vrijwilligers gewerkt”, zegt Rik van der Ploeg, manager van The Mall. “Daardoor konden we met minder betaalde krachten hetzelfde aantal jongeren bereiken.” Youth for Christ gelooft in vrijwilligers met een passie voor jongeren in hun buurt. Daarom hebben onze vijftig jongerenwerkers zich in 2013 – naast het werken met jongeren zelf – meer gericht op het coachen en begeleiden van vrijwilligers. En niet zonder resultaat. Eind 2013 waren in totaal 370 vrijwilligers bij The Mall betrokken, een grote stijging ten opzichte van de 204 eind 2012.

pagina 12

Jaarverslag Youth for Christ 2013


y’s voor jongeren AAnsLUiten Bij De BeHoeften vAn JonGeren In totaal bereikten we 3.902 jongeren in 2013, onder meer met straatvoetbal, individuele coaching, meidenclubs en Mobiele Ontmoetingsplekken (MOP’s). Ons aanbod hangt af van wat jongeren in een bepaalde omgeving nodig hebben. Als er behoefte aan is, ontwikkelen we nieuwe activiteiten. Voorbeelden daarvan zijn ons project Plattelandsjongeren en de Meidenwerkcentrale. Met het project Plattelandsjongeren willen we overmatig alcoholgebruik onder plattelandsjongeren terugdringen. De Meidenwerkcentrale is een expertisegroep van jongerenwerkers die het meidenwerk van Youth for Christ ondersteunt met training, advies en intervisie. 2014 en verDer De wereld van zorg en welzijn is sterk in beweging. Gemeenten krijgen steeds meer taken op het gebied van jeugdzorg, maar moeten deze met minder geld uitvoeren. Ons werk in grote steden (Utrecht, Den Haag, Rotterdam) staat daardoor onder druk. Tegelijkertijd biedt het uitgangspunt van de gemeenten om meer gebruik te maken van vrijwilligers ook kansen om ons werk te vernieuwen! Het komende jaar zetten we daarom in op het ondersteunen van vrijwilligers, het samenwerken met lokale kerken en het leren hoe je community’s vormt. Op die manier kunnen we blijven werken aan duurzame relaties met jongeren.

Jaarverslag Youth for Christ 2013

STRAATBIJBEL IN theAter In de november was in Almere, Ede, Rotterdam en Doorwerth de theatervoorstelling David da King te zien. Het stuk is gebaseerd op het derde en laatste deel van de Straatbijbel. De cast bestond voor een groot deel uit jongeren van The Mall Almere. 317 betalende bezoekers en 50 uitgenodigde jongeren zagen de voorstelling.

pagina 13


Youth for christ | the MAll

aantal jongeren totaal

aantal jongeren regelmatig

aantal vrijwilligers

fte

Alkmaar

294

180

5

1,6

Almere

150

115

9

1,2

Amsterdam

605

355

18

5,7

Arnhem

150

100

5

1

Delft

280

180

33

1,4

Den Haag

120

90

8

3,7

Deventer

255

175

25

3,5

Ede

220

175

30

1,2

Eindhoven

175

125

29

1

Gorinchem

265

225

24

2

Haarlem

320

250

29

1,6

Lelystad

140

100

15

0,4

Rotterdam

238

143

15

2,6

Utrecht

285

185

70

3

Veenendaal

320

170

15

1,5

85

75

40

-

3.902

2.643

370

31,8

the mall

Zwolle totaal

pagina 14

Jaarverslag Youth for Christ 2013


Youth for christ | lifesPots

aan de slag voor

jongeren in de buurt lIfespots Een LifeSpot is een lokaal initiatief voor jongeren, gestart door vrijwilligers die vanuit Gods liefde jongeren willen helpen groeien. Met passie, overtuiging en inzet willen zij de jongeren iets meegeven wat ze buiten de LifeSpot vaak niet vinden. In 2013 werkten we verder aan het inspireren, ondersteunen en verbinden van LifeSpots. Het resultaat: eind 2013 hadden we intensieve relaties met 49 LifeSpots (bezoek op locatie, advies, trainingen), maar liefst dertig meer dan een jaar eerder. dromen waarmaken “We zijn erin geslaagd om de beweging van vrijwilligers uit te breiden en initiatieven door het hele land aan elkaar te verbinden”, constateert Ruud Bouman, manager van LifeSpots. “Ik ben onder de indruk van al die mensen die hun tijd en energie aan jongeren willen geven.” Vaak gaat het om pioniers die zien dat er te weinig naar jongeren in hun buurt wordt omgekeken. Of om mensen die, gedreven door Gods liefde, jongeren willen meegeven dat ze waardevol zijn. Met LifeSpots helpen we deze mensen om hun droom voor jongeren waar te maken. We begeleiden hen bijvoorbeeld in het kennismaken met jongeren op straat, of in het betrekken van vrijwilligers. lanCerIngsdag en pIonIerspartY Op 25 mei 2013 was het zover: de Lanceringsdag van LifeSpots. Op die dag presenteerde Youth for Christ zich aan vrijwilligers die zich samen met ons willen inzetten voor jongeren. Honderd mensen uit het hele land kwamen eropaf om elkaar te ontmoeten en geïnspireerd te worden door ervaren pioniers. Ook tijdens de Pioniersparty op 25 oktober 2013 konden vrijwilligers van elkaar leren en elkaar inspireren. ons aanBod Ons aanbod voor LifeSpots hebben we verder ontwikkeld en gepresenteerd. Zo hebben we onze startbox: een praktische handleiding met vijf boekjes over thema’s waarmee je te maken krijgt als je een LifeSpot wilt starten. Ook hebben we overeenkomsten opgesteld voor LifeSpots die samen met ons het verschil willen maken voor jongeren in hun buurt. 2014: een steeDs Grotere BeWeGinG Het komende jaar willen we nog meer LifeSpots aan ons binden. Daarom zal 2014 in het teken staan van het opsporen en begeleiden van nieuwe initiatieven. Alleen op die manier kunnen wij ónze droom realiseren: een steeds grotere beweging van vrijwilligers die zich inzetten voor jongeren in Nederland.

Jaarverslag Youth for Christ 2013

nieuWe generAties “Als ik vandaag door Nederland reis, kom ik overal in kerken mensen tegen die vroeger in het plaatselijk werk van Youth for Christ Jezus Christus hebben leren kennen. De LifeSpots zie ik als een kans om een nieuwe generatie jonge mensen met het geweldige nieuws van Jezus in aanraking te brengen. Daarom sta ik van harte achter het werk van Youth for Christ en LifeSpots.” - Hans Eschbach

pagina 15


Youth for christ | lifesPots

aantal lifespots totaal

aantal jongeren incidenteel

aantal jongeren regelmatig

aantal vrijwilligers

49

1.225

735

343

Deze aantallen zijn gebaseerd op registratie van 20% van de LifeSpots die wij ondersteunen (deze registratie heeft zowel bij de grotere als de kleinere LifeSpots plaatsgevonden). Bij deze LifeSpots is per gepresenteerd aantal het gemiddelde berekend. Dit gemiddelde is vermenigvuldigd met het totaal aantal LifeSpots dat wij ondersteunen.

pagina 16

Jaarverslag Youth for Christ 2013


Verhalen delen in nieuw magazine OPEN IS EEN UITGAVE VAN YOUTH FOR CHRIST NEDERLAND. NUMMER 1, SEPTEMBER 2013

3generaties HET GELOOF VAN

ELKE KLAS KENT PESTPROBLEEM

SKATEN MET JONGEREN IN EDE

VAN THE MALL NAAR TV-STER

verhalen delen In september verscheen het eerste nummer van OPEN, ons nieuwe magazine. Hierin vertellen we verhalen over wat ons werk op school, op straat en in de kerk teweeg brengt. Door het delen van deze verhalen, hopen we dat nog meer mensen betrokken raken bij ons werk.


Youth for christ in de kerk

Jongeren helpen in hun geloofsontwik Kerken ervaren steeds sterker de urgentie van jeugdwerk en geloofsopvoeding. De vraag naar ondersteuning op dit gebied stijgt. In 2013 gaf Youth for Christ training en toerusting aan ruim 3.500 mensen. traInIngen Respectievelijk 838 en 450 jeugdleiders bezochten ons Trainingsevent of onze Trainingstour. Nog eens 300 leiders volgden een training tijdens evenementen zoals de EO-Jongerendag, Opwekking en het

“ik heB god nodig” Rickardo (18) zit in een gesloten kliniek. Af en toe ga ik bij hem langs. Toen ik hem het eerste filmpje uit jullie Denkstof stuurde – Rickardo kan niet naar onze Youth Alpha-club komen – mailde hij: “Alles klopt gewoon. Ik heb Jezus nodig. Ik heb God nodig en ik moet ook gauw naar de kerk.” Reactie naar aanleiding van het boek Denkstof studies van Corjan Matsinger, Reinier Sonneveld en Marian Timmermans.

pagina 18

Flavor Festival. We gaven 750 mensen een training in samenwerking met verschillende kerkgenootschappen. Daarnaast trainden we honderden mensen op locatie in hun eigen kerk. materIaal Jeugdleiders én tieners zijn erg tevreden over onze trainingen en clubconcepten. Het gebruik van onze clubconcepten neemt iets af als gevolg van de doorzettende kerkverlating, het dalende aantal kerken en het dalende aantal jongeren in ons land. Veel jongeren groeien op zonder te horen over Jezus, de Bijbel en de kerk. Zij zijn niet zozeer ‘anti-kerk’, maar onwetend. Youth for Christ helpt kerken deze jongeren te bereiken en laat hen zien hoe waardevol een geloofscommunity kan zijn. Tegelijkertijd anticiperen we op kleiner wordende jeugdgroepen met vernieuwde clubprogramma’s en alternatieve vormen van jeugdwerk. In 2013 kwamen we met Stay Steady, bedoeld voor 16-plussers. De complete ‘Steady-lijn’ – Rock Steady, Live Steady en Stay Steady – daagt jongeren van 11 tot 20 jaar binnen de kerk uit tot reflectie en/of een missionaire taak. Ook door middel van publicaties delen we onze kennis op het gebied van jeugdwerk. Naast artikelen in bijvoorbeeld het ND, Idea en Eva verschenen in 2013 de boeken Mind Your Faith en Heilig Vuur, geschreven door respectievelijke Marian Timmermans en Corjan Matsinger.

Jaarverslag Youth for Christ 2013


kkeling samenwerkIng Veel materiaal ontwikkelen we met en voor andere organisaties. Zo hebben we onze complete Rock Solid-lijn aangepast aan de behoeften van het Leger des Heils. Voor Dabar en BeterUit-Reizen stelden we materiaal samen voor op de camping. Met Compassion maakten we Armoede boeit en met Wycliffe Bijbelvertalers Wycliffe You. Tijdens de New Wine zomerconferentie verzorgden we een jeugd & jongerenprogramma voor ruim 750 jonge mensen.

programma’s en trainingen

2014: sPortPAcKAGe en #GoDMoMent Momenteel maken we samen met Athletes in Action een ‘sportpackage’, waarmee we kerkelijke jongeren uitdagen om met hun niet-kerkelijke vrienden te sporten en in die context hun geloof te delen. Via sociale media vragen we buitenkerkelijke jongeren hun religieuze ervaringen te verwoorden of verbeelden. Zo willen we in 2014 10.000 ‘#Godmoments’ verzamelen, zicht krijgen op de religieuze taal van jongeren en hen helpen in hun (beginnende) geloofsontwikkeling.

2013

2012

2011

2010

197

218

226

213

36

44

37

23

103

149

143

155

13

8

-

-

Rock Steady clubs

105

121

120

101

Live Steady clubs

42

20

-

-

#Durftevolgen/Stay Steady

13

12

-

-

Youth Alpha groepen

250

250

207

195

Youth for Christ Trainingsevent

838

750

750

850

Youth for Christ Trainingstour en basistrainingen

450

500

250

250

2.212

1.750

1.000

150

Rock Solid clubs Rock Solid Katholiek clubs Solid Friends clubs #Durftezoeken

Losse workshops en trainingen

Jaarverslag Youth for Christ 2013

pagina 19


Personeel en orgAnisAtie

medewerkers

in ontwikkeling In 2013 begon Youth for Christ met het creëren van een ‘lerende organisatie’. De afdeling Academy verkende de leerbehoeftes en startte een leiderstraject. Andere belangrijke activiteiten waren het verbeteren van stafmomenten en de inhoudelijke vormgeving van het ‘Action’ tussenjaar. De afdeling P&O heeft competentieprofielen opgesteld en persoonlijkheidstesten afgenomen bij medewerkers in leidinggevende functies. Deze geven richting bij de keuze van leeractiviteiten voor medewerkers. Ietje Melis, teammanager Academy: “Bij een lerende organisatie denken we aan twee dingen. Medewerkers leren zichzelf en anderen om zich verder te ontwikkelen en daarnaast leert de organisatie als geheel door tijd te nemen voor reflectie.” In 2013 zagen we positieve ontwikkelingen: • • • •

Veel medewerkers zijn betrokken bij leeractiviteiten en vinden dit belangrijk en leuk. Teams nemen meer tijd om (geestelijk) te leren. Leiders leren in een leiderstraject de ontwikkeling van medewerkers beter te ondersteunen. Er is een kennisbank voor het lokale werk gestart.

In 2014 willen we het leren nog meer in de genen van onze medewerkers krijgen en ook het groeien in geloof stimuleren. Daarnaast willen we als werkgemeenschap groeien door het uitwisselen van

pagina 20

leerervaringen en het beter vastleggen van kennis, processen en ‘good practices’. cijfers In 2013 hadden we naast 20 ‘Actionjaar-vrijwilligers’ 90 betaalde krachten. Dat is minder dan in 2012, met name door dalende overheidssubsidies voor plaatselijk jongerenwerk. P&O-adviseur Helma van der Neut: “In Utrecht, Rotterdam en Den Haag moesten we in afgeslankte vorm verder. Toch merken we aan andere ontwikkelingen dat God ons werk blijft zegenen. Zo zijn we ontzettend blij met het groeiend aantal vrijwilligers.” Het ziekteverzuim lag in 2013 opnieuw laag: 2,03%. In het tevredenheidsonderzoek onder medewerkers kregen werksfeer en samenwerking binnen de teams gemiddeld meer dan een 8. Youth for Christ als werkgever kreeg gemiddeld een 7,6. ondernemIngsraad De ondernemingsraad (OR) maakte in 2013 met twee nieuwe leden gebruik van haar advies- en initiatiefrecht. Zij dacht kritisch mee over de bezuinigingen en op haar verzoek zijn de procedures voor interne vacatures en exitgesprekken verbeterd. Verder besprak de raad het tevredenheidsonderzoek en de interne communicatie om verbeterpunten voor 2014 te bepalen.

Jaarverslag Youth for Christ 2013


ondersteunIng Afdelingen zoals ICT en financiĂŤn richten zich op blijvende kwaliteit met minder kosten. Zij passen hun werk aan aan onze strategie om de ondersteuning van vrijwilligers meer centraal te stellen.

orgAnigrAM

Communicatie & werving

Bestuur

facilitaire dienst

directeur

financiĂŤle administratie ICt

acadamy

straat (the mall)

regiomanagers en lokale plaatsen

kerk

adjunct-directeur

lifespots

personeel & organisatie

school (switch)

regiomanagers en lokale initiatieven

medewerkers

2013

2012

2011

2010

Aantal medewerkers

90

105

129

140

Aantal fte

63

75

91

99

Action jaarvrijwilligers

20

22

28

34

Stagiaires

35

42

43

40

Jaarverslag Youth for Christ 2013

pagina 21


Personeel en organisatie

Bestuur Dhr. ir. H.W.I. Bol (voorzitter) Directeur Adviesbureau Marketing en Services Engineering, bestuurder bij ROC-TOP Amsterdam, Voorzitter Stichting Thugz Church, Lid Raad van Advies van Crossroads Rotterdam, Bestuurder Stichting De Nieuwe Kans Dhr. P. Boekhoud (bestuurslid) Directielid De Nieuwe Kans, Lector Hogeschool Rotterdam, ST. Present Lid Raad van Advies, Lid Raad van Toezicht centrum Educatieve Dienstverlening, Voorzitter European Nazarene College, Lid kerkeraad Kerk van de Nazarener Rotterdam.

Het bestuur is eindverantwoordelijk voor alle activiteiten en de begroting. De bestuursleden doen hun werk kosteloos. De dagelijkse leiding ligt in handen van de directie.

bestuur en directie

Dhr. mr. drs. J.M. de Vries (bestuurslid) Directeur MEE Nederland, Jeugdouderling Hervormde (PKN) gemeente Goudriaan, Voorzitter Raad van Toezicht Marnix Academie te Utrecht, Lid Raad van Toezicht Da Vinci Colllege te Dordrecht, Lid Raad van Toezicht NOS, Vicevoorzitter Stichting ter bevordering van de christelijke pers in Nederland (Dagblad Trouw), Voorzitter Raad van Advies Stichting Meedoen mogelijk maken (Revalidatiefonds en Fonds Verstandelijk Gehandicapten), Lid Raad van Advies Stichting Het Passion, Lid Raad van Advies CAK. Dhr. Prof. dr. P.C. Verhoef (secretaris) Hoogleraar Marketing RijksUniversiteit Groningen, Lid RVA MIacademy, Kerndocent klantstrateeg Aog, Kerndocent MFM EFMI Mr. Drs. E.R. Brouwer General Manager Agrifirm Co-products Dhr. R.A.E. Jonkman (penningmeester) Director Finance & Control Danieli Corus Mw. R. Streefland – Driesprong Docent universiteit Onderwijskunde/Pedagogiek, eigenaar adviesbureau Streefland en Zonen, Ouderling vieringen NGK RijnWaarde Utrecht, Kerndocent Master Management of Education, Mw. ds G.G. Rohaan Predikant PKN Gramsbergen

Directie Dhr. ing. Edward de Kam MA Bestuurslid stichting New Wine, lid Raad van Toezicht stichting The Mall De Baarsjes, lid Raad van Advies Evangelische Hogeschool, lid Raad van Advies ForumC Dhr. ir. Wim van Galen

pagina 22

Jaarverslag Youth for Christ 2013


sAMenWerking Met PArtners

de kracht van

samenwerking Als interkerkelijke organisatie zit samenwerking in ons dna. Daarom zijn we erg dankbaar dat we met diverse kerkgenootschappen en organisaties kunnen samenwerken. Verschillend in onze unieke kracht, één in ons verlangen om jongeren te bereiken. Op nationaal niveau werken we samen met vier kerkgenootschappen en zeventien organisaties. Daarnaast zijn we lid van vier organisaties. Op lokaal niveau werken we samen met diverse (andere) organisaties, kerken en bedrijven. KerKGenootscHAPPen: Leger des Heils Protestantse Kerk Rooms-Katholieke Kerk Unie van Baptisten orGAnisAties: Agapè Alpha-cursus Nederland Ark Media Compassion CrossRoads Actieve Vakanties EA-EZA Edukans Evangelische Omroep (EO) Festival 316 HGJB Jeugdwerk van de Protestantse Kerk (JOP) Micha Nederland Nederlands Bijbelgenootschap New Wine Nederland Open Doors Opwekking Tear LiDMAAtscHAPPen: EA-EZA Christelijk Sociaal Congres Nederlandse Organisatie van Vrijwilligers Nederlandse Zendingsraad

Jaarverslag Youth for Christ 2013

ArMoede Boeit In samenwerking met Compassion Nederland ontwikkelde Youth for Christ dit jaar Armoede Boeit: een bewustwordingsproject waarbij jongeren 12 tot 24 uur lang aan elkaar geboeid zijn. Ze ondervinden wat het is om beperkt te zijn in hun vrijheid. In deze uren doen ze allerlei opdrachten, waarvoor ze zich kunnen laten sponsoren. Met het geld dat ze samen ophalen, sponsoren ze samen een kind in armoede. Zo worden jongeren zich bewust van armoede en ervaren ze wat het betekent om ervan bevrijd te worden.

pagina 23


fondsenWerving

Investeren in jongeren

Youth for Christ betrekt graag zo veel mogelijk mensen bij haar missie. We nodigen particulieren, bedrijven en vermogensfondsen uit om met ons samen te werken en houden hen op de hoogte van wat we doen. Dankzij hun bijdrage konden we in 2013 weer investeren in jongeren.

Betrokken partICulIeren In 2013 waren 24.500 mensen verbonden aan de missie van Youth for Christ. 19.600 mensen gaven een financiële bijdrage. Via mailingen, incidentele giften, schenkingen en nalatenschappen ontvingen we in totaal € 860.602. Dat is € 2.586 minder dan in 2012. Pieter Trip, teammanager Communicatie & Werving: “We zien inderdaad een lichte daling van inkomsten uit onze mailingen, maar daar staat tegenover dat het aantal mensen dat ons structureel ondersteunt in 2013 steeg van 9.600 naar 9.850. Samen brachten zij € 15.000 meer op. We hopen deze groei vast te houden door in te zetten op duurzame relaties met onze donateurs. Met hen leggen we een belangrijk fundament voor missionair jongerenwerk in Nederland.” verBeterIngen In 2013 kwam de donateur meer centraal te staan. We proberen zo veel mogelijk aan te sluiten bij hun behoefte aan informatie. Ons nieuwe magazine OPEN is daarvoor een uitstekend platform

pagina 24

gebleken. Verder werkten we met verschillende wervings- en telemarketingacties. Ook een verbeterde relatiemarketing droeg bij aan de genoemde groei van het aantal structurele donateurs. posItIonerIng Om missionair jongerenwerk goed onder de aandacht te brengen bij verschillende doelgroepen, hebben we in 2013 werk gemaakt van onze positionering. We kregen een nieuw identiteitsbewijs en een nieuwe huisstijl. Daarmee kunnen we het verhaal van Youth for Christ nog eenduidiger vertellen. geloof, hoop & tIeners We zijn in 2013 verder gegaan met de verspreiding van het boek Geloof, hoop & tieners. Een doorslaand succes. Dit boek, waarmee we ouders en jeugdleiders helpen bij de geloofsopvoeding van tieners, is gratis verkrijgbaar via www.geloofhooptieners.nl. In 2013 vroegen 8.500 mensen een exemplaar aan. Van de mensen die benaderd zijn om Youth for Christ financieel te ondersteunen, is 23% op de uitnodiging ingegaan.

Jaarverslag Youth for Christ 2013


versterkIng lokale fondsenwervIng Op lokaal niveau streven we naar meer gebed en financieel draagvlak voor ons werk. Over de resultaten van 2013 zijn we nog niet tevreden. Daarom zullen we in 2014 meer inzetten op het betrekken van donateurs en kerken bij ons lokale werk, onder meer met relatiemanagers en een lokale campagne. vermogensfondsen Door de economische crisis beloofde 2013 een pittig jaar te worden voor de werving van vermogensfondsen. Jurjen Folkers, coördinator vermogensfondsen: “Diverse kleine fondsen gaven aan weinig tot geen budget te hebben. Zij kijken kritischer dan ooit naar hun doelstelling en kiezen slechts enkele organisaties om mee te werken. Wij investeren in onze relatie met fondsen.” In 2013 kregen we 47 toezeggingen, in totaal goed voor € 378.150. Dit mooie resultaat is vooral te danken aan het Skanfonds, dat voor het derde jaar op rij het werk van LifeSpots mogelijk maakt. Ook hebben we enkele grote bijdragen voor lokale projecten mogen ontvangen.

Jaarverslag Youth for Christ 2013

ondernemersnetwerk Youth for Christ Business is een netwerk van ondernemers die graag in ons jongerenwerk investeren. Ze organiseren Businessavonden, waarbij het afgelopen jaar Arjan Lock (directeur EO), Bert Konterman (directeur Konterman Football Consultancy) en Carola Schouten (Tweede Kamerlid ChristenUnie) als sprekers te gast waren. In 2013 telde het netwerk 26 ondernemers die in totaal € 26.750 bijdroegen. Ook gaven zij materiële steun.

pagina 25


fondsenWerving

Inkomsten in €

2013

2012

Mailingen en losse giften

672.885

681.102

Incasso’s

455.589

440.764

83.271

105.609

Nalatenschappen

104.446

76.477

Kerken/collecten

69.809

62.055

Youth for Christ Business *

26.750

27.689

475.605

293.959

Doorzendgiften Youth for Christ Internationaal

15.599

18.775

Partnerbijdragen/verkoop goederen

74.505

108.590

-192.255

83.241

1.786.204

1.898.260

Schenkingen

Vermogensfondsen

Saldo bestemmingsfonds totaal

* In 2013 is de jaarlijkse bijdrage van de leden van Youth for Christ Business verantwoord als contributie (€ 12.900).

De Belastingdienst erkent Youth for Christ als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Ook heeft Youth for Christ het keurmerk van de Raad voor de Financiële Betrouwbaarheid (RfB).

pagina 26

Jaarverslag Youth for Christ 2013


finAnciën

evenveel jongeren bereikt met minder middelen Van de genoemde € 52.000 hebben we € 32.000 gereserveerd voor een aantal strategische projecten. De overige € 20.000 is toegevoegd aan onze continuïteitsreserve. MeerJArenfinAncierinG Adjunct-directeur Wim van Galen: “Sinds 2010 werken we met een nieuwe systematiek voor onze meerjarenfinanciering. Zo houden we vanwege alle onzekerheden op financieel gebied een risicobudget aan. En toezeggingen vanuit legaten nemen we niet in de begroting op.” In de periode 2005-2009 hadden we fors meer inkomsten door het geld dat de overheid beschikbaar stelde voor de zogenoemde krachtwijken. We wisten dat we vanaf 2010 op minder subsidie moesten rekenen, maar die daling is harder gegaan dan we hoopten, in 2013 zelfs met 30%. Dankzij de nieuwe begrotingssystematiek en het op tijd doorvoeren van bezuinigingen draaiden we toch financieel gezond. En dat in een tijd van krimp! fondsenwervIng Onze inkomsten vanuit mailings naar particulieren zijn in 2013 gedaald. Daar staat tegenover dat structurele steun van onze achterban in de vorm van incasso-inkomsten gestegen is. Ook zijn we dankbaar voor de bijdragen van vermogensfondsen, waarmee we vernieuwende projecten kunnen uitvoeren. Het Skanfonds gaf ons opnieuw forse steun voor onze nieuwe

Jaarverslag Youth for Christ 2013

Youth for Christ kijkt dankbaar terug op 2013. Ook in financieel opzicht hebben we het goed afgesloten. De inkomsten uit subsidies zijn weliswaar verder gedaald, maar onze fondsenwerving boekte een beter resultaat. En mede dankzij bezuinigingen en meevallers eindigden we het jaar toch met een positief saldo van € 52.000. Maar wat belangrijker is: ondanks minder middelen bereikten we evenveel jongeren als in 2012.

strategie om vooral met vrijwilligers zo veel mogelijk jongeren te bereiken. Net als de subsidies staan onze inkomsten vanuit kerken onder druk. Kerken worstelen vaak met een dalend aantal jongeren en/of een dalend budget voor jeugdwerk. Gelukkig ondersteunen veel mensen door middel van legaten ons werk voor de komende generaties. Dat leverde ook in 2013 een forse meevaller op. posItIef resultaat We zijn dankbaar dat we het afgelopen jaar veel in onze drie speerpunten konden investeren: het opstarten van LifeSpots, onze positionering en de ontwikkeling van onze medewerkers. En naast de € 20.000 waarmee we onze reserves aangevuld hebben, konden we in 2013 extra aflossen op onze hypotheekschuld. Ook onze liquiditeit is goed, doordat we op het snel binnenkomen sturen van toegezegde bedragen. Toch blijven het financieel moeilijke tijden. Om onze financiën gezond te houden, moesten we helaas afscheid nemen van een aantal collega’s.

pagina 27


finAnciën

BeGrotinG 2014 Voor 2014 hebben we opnieuw een voorzichtige begroting opgesteld, waarin we een verdere daling van subsidie-inkomsten en clubgelden verwachten. Ook verwachten we dat het aantal betaalde medewerkers blijft dalen. We blijven focussen op meer vrijwilligers. Onze ondersteuning zal daaraan aangepast moeten worden: meer gericht op de vrijwilliger en met minder budget, omdat de omzet daalt. Eind 2013 zijn we ook begonnen met het proces om tot een meerjarenbegroting voor 2014 tot 2018 te komen. We gaan voor een gezonde financiële basis om ook in de toekomst zo veel mogelijk jongeren op te zoeken en hen te helpen groeien in geloof en hoop.

pagina 28

toelIChtIng op de Balans vaste aCtIva Sinds 2010 werken we met een meerjarenplan voor groot onderhoud van ons hoofdkantoor. Dit verloopt in grote lijnen volgens planning. Afgelopen jaar zijn de entreehal en de eetzaal gerenoveerd. Het reguliere onderhoud verloopt eveneens volgens plan. Ook onze financiële vaste activa zijn gedaald. Dit betrof een lening aan de stichting Flevo-festival die financieel geheel afgerond en conform de voorziening is afgeboekt. vorderIngen en overlopende aCtIva De vorderingen en overlopende activa zijn fors gedaald. Het bedrag bestaat vooral uit toegezegde fondsen en subsidies die nog niet zijn ontvangen. Daarnaast zijn er diverse vorderingen, omdat subsidies en fondsen gedeeltelijk achteraf worden betaald. De afgelopen jaren hebben we erop gestuurd om bedragen sneller te ontvangen. Er zijn vrijwel geen oude openstaande bedragen meer.

Jaarverslag Youth for Christ 2013


financiën

Geconsolideerde balans 2013 (bedragen in €)

31 december 2013

31 december 2012

ACTIVA Materiële vaste activa Financiële vaste activa

293.250

319.759

-

4.200 293.250

Voorraden

323.959

9.555

16.641

Vorderingen en overlopende activa

409.240

744.392

Liquide middelen

259.485

365.189 678.280

1.126.222

971.530

1.450.181

PASSIVA Reserves en fondsen Reserves Continuïteitsreserve

146.979

126.979

Bestemmingsreserve

217.695

185.337

-

-

364.674

312.316

45.224

272.099

Overige reserves

Fondsen Bestemmingsfondsen

409.898

584.415

-

26.300

Langlopende schulden

115.999

359.423

Kortlopende schulden

445.633

480.044

971.530

1.450.181

Voorzieningen Reorganisatievoorziening

Jaarverslag Youth for Christ 2013

pagina 29


financiën

Liquide middelen Onze liquide middelen zijn gedaald, doordat we fors afgelost hebben op de langlopende schulden. De liquiditeit van Youth for Christ blijft gezond. Voorzieningen € 26.300 aan voorzieningen waren bestemd voor een reorganisatie in verband met een forse subsidievermindering voor ons werk in Den Haag en de afronding van het Xnoizz Flevo Festival. Deze voorzieningen zijn volledig conform de planning opgenomen in 2013. Reserves We hebben in 2013 besloten om de continuïteitsreserve en de algemene reserve samen te voegen. Onze continuïteitsreserve is in 2013 met € 20.000 gestegen. Onze bestemmingsreserve is per saldo € 32.000 gestegen. Eind 2013 hebben we € 101.000 gereserveerd voor een aantal strategisch belangrijke projecten. Daarnaast is € 117.000 bestemd voor lokale plaatsen die hun positieve saldo meenemen als buffer of voor begrote uitgaven in 2014. Bestemmingsfondsen De bestemmingsfondsen bestaan vooral uit subsidies en fondsbijdragen die al in voorgaande jaren zijn toegezegd voor verschillende lokale projecten in 2014. We krijgen minder subsidie en toezeggingen worden steeds vaker elk jaar opnieuw bepaald, waardoor deze post daalt.

in het onroerend goed in Driebergen (ons hoofdkantoor), eveneens goed. Overschot / resultaat Ons overschot in 2013 is € 52.000. Ten behoeve van geplande uitgaven voor de speerpunten uit ons meerjarenbeleid hebben we € 73.000 gereserveerd. Aan de bestemmingsreserves voor lokale plaatsen hebben we per saldo € 39.000 onttrokken. Dit was met name bestemd voor de nodige reorganisaties in Den Haag en Utrecht na het terugvallen van de subsidies, en voor The Mall De Baarsjes (Amsterdam) om te investeren in beter en meer personeel. Onze continuïteitsreserves zijn met € 20.000 gestegen, een lichte stijging conform het beleid van onze huidige meerjarenfinanciering.

BATEN inkomsten Onze inkomsten uit particuliere giften en vermogensfondsen zijn ongeveer gelijk gebleven, als de wijzigingen door bestemmingsfondsen hierin gecorrigeerd worden. De daling van inkomsten uit mailings is met name opgevangen door de stijging in structurele incasso’s. Van vermogensfondsen hebben we € 175.000 meer ontvangen dan in 2012, met name voor LifeSpots. Onze inkomsten uit subsidies zijn met 30% (ruim € 500.000) fors gedaald. Het gaat om grote dalingen in Den Haag en Utrecht en kleinere dalingen in de andere steden waar we werken. Ook onze overige baten zijn gedaald, met name doordat we gestopt zijn met de organisatie van het Xnoizz Flevo Festival.

Langlopende en kortlopende schulden Op de langlopende schulden hebben we € 243.000 afgelost. Omdat we de afgelopen jaren beter op liquiditeit sturen en positief draaien, hebben we ervoor gekozen om de relatief dure leningen af te bouwen. Ook de kortlopende schulden zijn iets gedaald. Het gaat dan met name om belastingen, sociale premies, gereserveerd vakantiegeld en enkele vooruit ontvangen gelden. Alle betalingen vinden plaats binnen de gangbare betalingstermijnen. Liquiditeit en solvabiliteit De verhouding van de kortlopende activa ten opzichte van de kortlopende schulden (de ‘current ratio’, die inzicht geeft in de liquiditeit) is 1,5 en daarmee gezond. De verhouding van het eigen vermogen ten opzichte van het vreemd vermogen (solvabiliteit) is met 38%, los van de stille reserves

pagina 30

26% 43%

30%

Baten uit eigen fondsenwerving € 1.776.705 Subsidies van overheden

€ 1.275.236

Overige baten

€ 1.091.815

Totaal

€ 4.153.256

Jaarverslag Youth for Christ 2013


Geconsolideerde staat van baten en lasten over 2013 (bedragen in â‚Ź)

werkelijk 2013

begroot 2013

werkelijk 2012

1.776.705

1.779.113

1.898.260

9.500

-

-

Subsidies van overheden

1.275.236

1.460.237

1.786.556

Overige baten

1.091.815

1.172.239

1.259.230

Totale baten

4.153.256

4.411.589

4.944.046

2.531.839

2.661.483

2.911.910

Schoolwerk

311.427

321.011

283.799

Kerkenwerk

496.442

535.819

546.633

Overige activiteiten

304.887

182.017

517.096

3.644.596

3.700.330

4.259.439

430.735

336.759

314.561

60.287

59.943

72.888

491.022

396.702

387.449

192.155

204.714

199.006

-

100.000

-

4.327.772

4.401.746

4.845.894

Resultaat

-174.517

9.843

98.151

Mutaties bestemmingsfondsen

-226.875

-

-20.711

Overschot

52.358

9.843

118.862

ContinuĂŻteitsreserve

20.000

9.843

9.841

Bestemmingsreserve toevoeging

88.176

-

150.521

Bestemmingsreserve onttrekking

-55.818

-

-41.500

-214.825

-

9.788

Bestemmingsfondsen t.b.v. Schoolwerk

-30.000

-

10.000

Bestemmingsfondsen t.b.v. Kerkenwerk

17.000

-

-27.500

-

-

-13.000

950

-

-

-174.517

9.843

98.151

BATEN Baten uit eigen fondsenwerving Baten uit acties van derden*

* EO Metterdaad bijdrage t.b.v. project Youth for Christ Kyrgyzstan

LASTEN Besteed aan doelstellingen Lokaal jongerenwerk

Werving baten Kosten eigen fondsenwerving Kosten verkrijging subsidies overheden

Beheer en administratie Kosten beheer en administratie Bijzondere lasten Totale lasten

RESULTAATBESTEMMING Toevoeging / onttrekking aan:

Bestemmingsfondsen t.b.v. Lokaal jongerenwerk

Bestemmingsfondsen t.b.v. Overige activiteiten Bestemmingsfondsen t.b.v. Youth for Christ Kyrgyzstan

Jaarverslag Youth for Christ 2013

pagina 31


financiĂŤn

Overige baten (bedragen in â‚Ź)

werkelijk

2013

begroot

2013

2012

werkelijk

Overige opbrengsten t.b.v. lokaal jongerenwerk

528.355

568.354

591.581

Overige opbrengsten t.b.v. schoolwerk

226.009

206.985

182.792

Overige opbrengsten t.b.v. kerkenwerk

209.637

266.300

235.827

Overige opbrengsten t.b.v. overige activiteiten

125.243

120.600

243.084

2.570

10.000

5.946

1.091.815

1.172.239

1.259.230

Overige opbrengsten onbestemd Totale baten

Kerngetallen

werkelijk

2013

begroot

2013

werkelijk

2012

Totale bestedingen aan de doelstelling in % van de totale baten

87,7%

83,9%

86,2%

Totale bestedingen aan de doelstelling in procenten van de totale lasten

84,2%

84,1%

87,9%

Totale bestedingen eigen fondsenwerving in procenten van de totale lasten

10,0%

7,7%

6,5%

Totale bestedingen verkrijging subsidies in procenten van de totale baten uit subsidies

4,7%

4,1%

4,1%

Totale bestedingen beheer & administratie in procenten van de totale lasten

4,4%

4,7%

4,1%

Totale lastenverdeling (bedragen in â‚Ź)

D oe l s t e l l i n g

We r vin g

Lo kaal j o ng er enw e rk

S c hoolwe rk

1.809.484

188.662

393.979

165.898

191.497

Publiciteit en communicatie

25.678

2.922

15.025

25.983

203.869

Afschrijving en rente

49.028

4.697

9.810

4.437

4.768

557.156

111.404

68.487

55.367

30.190

90.494

3.742

9.142

53.203

410

Risicobudget

0

0

0

0

0

Totale baten

2.531.839

311.427

496.442

304.887

430.735

Personeelskosten

Algemene organisatiekosten Activiteitenkosten

pagina 32

O ve rige ac tivite ite n

K e rke n we rk

Kosten eigen fond s e n w e r v i n g

Jaarverslag Youth for Christ 2013


financiën

Bestedingen Besteed aan doelstellingen We hebben het grootste deel van onze bestedingen, namelijk 59% van het totaal, geïnvesteerd in lokaal jongerenwerk. Door de terugval van subsidie-inkomsten zijn de bestedingen fors gedaald. Ook onze overige activiteiten zijn gedaald in omzet.

Overige activiteiten De bestedingen voor onze overige activiteiten zijn ruim € 150.000 lager dan vorig jaar. Dit komt voornamelijk doordat het Xnoizz Flevo Festival in 2012 nog werd georganiseerd. Deze bestedingen kwamen in 2013 geheel te vervallen.

Youth for Christ op school Het aantal optredens van Switch op scholen lag in 2013 hoger dan vorig jaar. Dat is ook in de bestedingen terug te zien. Door behoedzaam uit te geven bleef men goed binnen de begroting.

Kosten directie Youth for Christ hanteert bescheiden salarissen, ook voor de directie. In 2013 bedroegen onze uitgaven voor de directeur en de adjunct-directeur samen € 137.000, inclusief sociale lasten en pensioenafdracht. Dit betreft het brutosalaris voor 1,8 fte, inclusief reiskosten.

Youth for christ op straat Na een periode van aanzienlijke groei (een verdriedubbeling tussen 2005 en 2009) zijn onze bestedingen voor het straatwerk de afgelopen vier jaar gedaald: in 2010 en 2011 steeds met 10%, in 2012 fors met 25% en in 2013 zelfs met 30%. Deze daling vond de laatste jaren met name plaats in de vier grote steden. Het afgelopen jaar vooral in Den Haag en Utrecht en eerder in Rotterdam. Daarnaast zagen we een lichtere daling in andere steden. Hierop hebben we geanticipeerd door te bezuinigen, waardoor we ook in deze plaatsen toch een positief financieel resultaat behaald hebben. Tegelijkertijd hebben we fors geïnvesteerd vanuit onze nieuwe strategie om meer met vrijwilligers te werken. Youth for Christ in de kerk Onze inkomsten vanuit fondsen, grote giftgevers en collecten in kerken vielen tegen. De baten vanuit het clubwerk zijn in 2013 na jaren van groei met 8,5% gedaald. Door het werk meer met kernvrijwilligers op te vangen, anticiperen we op deze daling, wat het afgelopen jaar al tot minder bestedingen leidde.

B e he e r & Administr atie

ba t e n

De financiële verslaglegging van de aan Youth for Christ Nederland gelieerde stichtingen is niet in dit jaarverslag opgenomen.

Tot a a l 2013

B e grot i n g 2013

Tot a a l 2012

K o s t e n v e rk rijging s u b sidie s

56.367

179.659

2.985.546

2.535.518

3.296.118

389

1.239

275.104

214.917

214.263

1.403

4.473

78.617

96.461

83.962

2.087

6.651

831.342

1.313.550

1.091.099

41

131

157.164

141.300

160.453

0

0

0

100.000

0

60.287

192.153

4.327.772

4.401.746

4.845.895

Jaarverslag Youth for Christ 2013

pagina 33


iedere jongere verdient de kans jezus te leren kennen


financiën

accountantsverklaring

accountants in non-profit

Stichting Youth for Christ Hoofdstraat 260 3972 LL DRIEBERGEN-RIJSENBURG

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Bijgesloten samengevatte jaarrekening, bestaande uit de samengevatte balans per 31 december 2013 en de samengevatte staat van baten en lasten met bijhorende toelichting, zijn ontleend aan de gecontroleerde jaarrekening van Stichting Youth for Christ te Driebergen-Rijsenburg per 31 december 2013. Wij hebben een oordeel met beperking verstrekt bij die jaarrekening in onze controleverklaring van 27 maart 2014. Deze beperking rust op het feit dat niet alle eenheden, die onder de naam Youth for Christ in de publiciteit treden, in de geconsolideerde jaarrekening zijn opgenomen. De samengevatte jaarrekening bevat niet alle toelichtingen die zijn vereist op basis van de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 650 'Fondsenwervende instellingen'. Het kennisnemen van de samengevatte jaarrekening kan derhalve niet in de plaats treden van het kennisnemen van de gecontroleerde jaarrekening van Stichting Youth for Christ te Driebergen-Rijsenburg.

Verantwoordelijkheid van het bestuur Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van een samenvatting van de gecontroleerde jaarrekening in overeenstemming met Richtlijn voor de jaarverslaggeving 650 'Fondsenwervende instellingen'.

Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de samengevatte jaarrekening op basis van onze werkzaamheden, uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands Recht, waaronder de Nederlandse Standaard 810, ''Opdrachten om te rapporteren betreffende samengevatte financiële overzichten''.

Oordeel Naar ons oordeel is de samengevatte jaarrekening in alle van materieel belang zijnde aspecten consistent met de gecontroleerde jaarrekening van Stichting Youth for Christ te Driebergen-Rijsenburg in overeenstemming met Richtlijn voor de jaarverslaggeving 650 'Fondsenwervende instellingen'.

Was getekend, Sliedrecht, 27 maart 2014. WITh accountants B.V. P. Alblas RA

    Correspondentie-adres Postbus 2150 - 2400 CD - Alphen aan den Rijn T 0172-750175 | www.withaccountants.nl | info@withaccountants.nl | Twitter: @withaccountants IBAN: NL71 INGB 0667 8301 62 | KVK: 28112484

Jaarverslag Youth for Christ 2013

pagina 35


Youth for Christ Postbus 73 3970 AB  Driebergen 0343 515 744 info@youthforchrist.nl www.youthforchrist.nl Giften: IBAN NL28 RABO 0111 4448 88 Betalingen: IBAN NL27 RABO 0111 1311 11

pagina 36

Jaarverslag Youth for Christ 2013

Youth for Christ Jaarverslag 2013  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you