Page 1

jaarverslag2014


dichterbij jongeren in nederland legenDA Lokaal jongerenwerk

LifeSpots, vrijwilligersinitiatief

The Mall, jongerencentrum

Clubprogramma’s in de kerk

Switch Onderwijsprojecten op school


Inhoudsopgave Activiteiten & cijfers

5

Verslag van de directie

7

Youth for Christ op school

10

Youth for Christ op straat

12

Youth for Christ in de kerk

18

Personeel en organisatie

20

Bestuur en directie

22

Samenwerking met partners

23

Fondsenwerving 24 Financiën 27

Statutaire doelstelling Youth for Christ Stichting Youth for Christ Nederland is gevestigd in Driebergen-Rijsenburg. De statutaire doelstelling luidt: “De stichting stelt zich, vanuit haar Christelijke grondslag en identiteit, tot doel het verrichten van activiteiten en werkzaamheden ten behoeve van jongeren, ongeacht hun geloof, geslacht, ras, kleur opleiding of anderszins.” Colofon Redactie Robert-Jan van den Hoorn Vormgeving Frivista - concept & design, Rick Sleurink - design & dtp Eindredactie Alec Timmerman, Neliza van Gestel Fotografie Albert Jan ten Napel, Frivista, Folkert Rinkema Photography, Sjaak Boot Photography, Carpe Diem, Karel Pops KPO Fotografie

pagina 4

Internationaal Youth for Christ is onderdeel van een internationale organisatie. Wereldwijd is Youth for Christ actief in meer dan 130 landen.

Aanvraag jaarrekening Dit jaarverslag bevat een beknopt financieel verslag. Als u een jaarrekening met meer financiële gegevens wilt ontvangen, dan kunt u een e-mail sturen naar info@yfc.nl of bellen naar 0343 515 744.

Jaarverslag Youth for Christ 2014


Nieuwe kansen in een jaar van transitie

Youth for Christ zoekt altijd de verbinding met de leefwereld van jongeren, terwijl we in Christus onze vaste grond vinden. Anchored to the Rock, geared to the times noemen we dat. Het jaar 2014 was een jaar van transitie, de rode draad in dit jaarverslag. Onveranderd is dat we dichterbij jongeren willen komen, omdat iedere jongere werkelijke betrokkenheid nodig heeft.

Activiteiten & cijfers uit 2014 Youth for Christ op school In 2014 verzorgde Switch op 89 scholen theatervoorstellingen en verwerkingslessen. Deze gaan over thema’s als (cyber) pesten, social media, Kerst en Pasen. Ruim 38.000 leerlingen zagen een van deze voorstellingen. Op een aantal scholen keerde Switch een aantal maanden later terug voor een terugkomles.

Personeel In 2014 werkten bij Youth for Christ 86 betaalde medewerkers, 22 trainees die een Youth Academy tussenjaar deden, en 28 stagiaires. Edward de Kam nam per 1 september na 20 jaar afscheid als directeur. Adjunct-directeur Wim van Galen vervulde vanaf die tijd de functie van interim-directeur.

Youth for Christ op straat Youth for Christ is in 16 plaatsen actief met jongerenwerk. Dit gebeurt onder meer in jongerencentra, via straatvoetbal, individuele coaching, workshops en meidenclubs. Daarnaast ondersteunen we 76 LifeSpots, lokale vrijwilligersinitiatieven voor jongeren. In 2014 bereikten we 5.132 jongeren met 51 betaalde krachten en 1.112 vrijwilligers.

Partners Youth for Christ werkte in 2014 op nationaal niveau samen met 24 partnerorganisaties en 5 kerkgenootschappen. Zo ontwikkelden we in samenwerking met Athletes in Action een sportprogramma voor jongeren: Rock Sport.

Youth for Christ in de kerk Het afgelopen jaar trainde Youth for Christ ruim 3.500 jeugdleiders in heel Nederland. In ruim 600 kerken verzorgden we missionaire trainingen en onze SOLID- en STEADYprogramma’s. In 2014 waren er 520 clubs die door Youth for Christ werden ondersteund.

Jaarverslag Youth for Christ 2014

Fondsenwerving Het jongerenwerk van Youth for Christ is niet mogelijk zonder de investering van particulieren, kerken, bedrijven en vermogensfondsen. In 2014 ondersteunden 19.000 particulieren ons met een financiële bijdrage. Het aantal mensen dat Youth for Christ structureel ondersteunt, groeide met 300. Het totale bedrag aan inkomsten uit fondsenwerving bedroeg € 1.880.020,-.

pagina 5


op de juiste koers te midden van veranderingen


verslAg vAn De DirecTie de afgelopen jaren benadrukt de nederlandse overheid het belang van de participatiemaatschappij. veel kerken en individuele christenen werken hier al langer aan. steeds vaker zoeken zij manieren om in de buurt iets voor anderen te betekenen. een boeiende ontwikkeling die allerlei kansen biedt, met en voor onze organisatie. Youth for Christ heeft veel ervaring met werk in achterstandswijken, waar we samen optrekken met de lokale overheid. Daarnaast zijn we actief in ruim vijfhonderd kerkelijke gemeentes. Het is gaaf om te zien hoe verschillende werkvormen voor wijk en kerk steeds dichter bij elkaar komen. De recente fusie van onze afdelingen Kerk en LifeSpots sluit daarbij aan. Meer vrijWiLLiGers LifeSpots zijn lokale initiatieven waarbij vrijwilligers een plek creëren waar jongeren zich thuis voelen. Inmiddels zijn er zeventig van deze plekken. Steeds meer mensen zetten zich hier met onze steun voor jongeren in. Deze groei van het aantal vrijwilligers is één van de speerpunten van ons meerjarenbeleid. Mede daardoor konden we in 2014 een vergelijkbaar aantal jongeren bereiken als voorheen, ondanks het feit dat het aantal betaalde collega’s is afgenomen. Een mooi resultaat waar we heel dankbaar voor zijn. Naast Super-Woman hebben we nu ook Super-Man ontwikkeld, een methodiek om jongens te helpen groeien. MinDer suBsiDies, GrOei Bij AAntAL PLAAtsen De subsidies zijn verder gedaald met 10% met name in Utrecht, Haarlem en in Den Haag. In Den Haag was lange tijd de toekomst onzeker. We zijn dankbaar dat we samen met de lokale overheid en kerken nieuw werk in de tweede helft van 2014 hebben kunnen starten: een LifeSpot in de Schilderswijk. De daling van de subsidies van afgelopen jaren lijkt te stabiliseren, waarbij een aantal plaatsen ook groei laat zien waaronder Gorinchem en Arnhem. Echter de subsidie inkomsten blijven onzeker, het vinden van meer ondersteuning vanuit de achterban blijft een speerpunt. We zijn erg enthousiast dat we in Amsterdam de Bijlmer nieuw werk hebben kunnen opzetten samen in samenwerking met migrantenkerken.

naar gezonde fInanCIerIng Net als het aantal vrijwilligers is het aantal donateurs gegroeid, vooral via ons boekje Geloof, hoop en tieners. Toch kwamen onze financiën door de dalende subsidie-inkomsten onder druk te staan. In 2014 hebben we daarom met vele betrokkenen een traject doorlopen op weg naar een nieuwe meerjarenfinanciering met een bijpassend organisatiemodel. We kozen ervoor om met name in ‘de top’ te bezuinigen. Een aantal afdelingen is gefuseerd, waardoor het managementteam nu kleiner is en door één directeur aangestuurd kan worden. Het jaar 2014 zag nog wel een verlies van 57.000 euro ten opzichte van de begroting, voor een groot deel door de kosten van de doorgevoerde veranderingen. Dankzij onze bestemmingsreserve was dit goed op te vangen, maar het toont wel aan hoezeer de maatregelen nodig waren. afsCheId edward de kaM De groei van en waardering voor ons werk bood een dankbare terugblik bij het afscheid van directeur Edward de Kam. Na twintig jaar Youth for Christ Nederland is hij nu directeur van Youth for Christ EMENA (Europa, Midden-Oosten en Noord-Afrika). Oud-collega’s vertelden onder de indruk te zijn van de bewogenheid van Edward, die dikwijls tranen in de ogen had, als het over jongeren ging die het moeilijk hadden. Het afgelopen jaar heb ik als interim-directeur de eerder genoemde veranderingen mogen doorvoeren. En vanaf 1 april 2015 geeft Bram Rebergen als directeur leiding aan onze missie om steeds nieuwe jongeren te bereiken met de liefde van onze Vader. We zien ernaar uit. wim van galen Directeur a.i. Youth for Christ

IMpaCt op sCholen Op scholen bereikten we weer tienduizenden leerlingen met eigentijdse paas- en kerstvieringen en onze theater/lesprogramma’s over pesten. Deze programma’s bewijzen al ruim twintig jaar veel impact te hebben, wat we in 2014 ook samen met de Universiteit Twente wetenschappelijk konden onderbouwen. Intussen ontwikkelden we in 2014 een nieuw theaterprogramma over het gebruik van social media onder jongeren: Social Limits. initiAtieven vOOr BuitenKerKeLijKe JOnGeren We merken dat er steeds meer vraag is naar programma’s voor kleinere groepen, een direct resultaat van de kerkverlating. Uit onderzoek blijkt dat 70% van de bezoekers van onze Rock Solidclubs niet of nauwelijks in de kerk komt. Steeds meer kerken starten met LifeSpots voor jongeren in de wijk.

Jaarverslag Youth for Christ 2014

pagina 7


Gedreven door Gods liefde zoekt Youth for Christ jongeren op, helpt hen groeien en biedt hen hoop. Dat doen we op school, op straat en in de kerk.

dichterbij jongeren


youTh for chrisT op school

switch: theater en lessen over relevante

thema’s

Onder de naam Switch Onderwijsprojecten verzorgt Youth for Christ theatervoorstellingen op scholen. Elk jaar zetten twee nieuwe teams van jonge acteurs zich hier vrijwillig voor in. Naast producties rond Kerst en Pasen hebben we voorstellingen en lessen over (cyber)pesten en social media.

reAcTie vAn een leerling “Hallo Nienke, Ik vind het super dat je vandaag bij ons in de klas bent geweest. Het heeft mij echt aan het denken gezet dat ik zelf ooit pester en meeloper ben geweest. Hier heb ik spijt van. Op dit moment word ik zelf gepest. Zou jij mij kunnen helpen of een tip geven? Alvast super bedankt! Groetjes, Pepijn”

In 2014 werkten 89 scholen en 7 kerken met Switch. In totaal zagen 38.777 leerlingen één van onze voorstellingen. Dat is 7.960 leerlingen minder dan in 2013, mede doordat we onze Paastour met één team minder draaiden en voor kleinere groepen speelden. (CYBer)pesten Pesten was in 2014 opnieuw een ‘hot topic’ in de media en bij de overheid. Het Ministerie van OC&W kwam met criteria waaraan een antipestprogramma moet voldoen om in aanmerking te komen voor certificering. Tot onze teleurstelling kreeg Survivors! geen certificaat, omdat een gedegen theoretisch kader ontbrak en de effectiviteit niet aangetoond zou zijn. Inmiddels heeft onderzoek van de Universiteit Twente (UT) uitgewezen dat Survivors! wel degelijk een positief effect heeft op de kennis over pesten, de bewustwording van de eigen rol en de houding tegenover pesten. We werken nu aan de theoretische onderbouwing, opnieuw samen met de UT. Op naar de volgende beoordelingsronde! de grenzen van soCIal MedIa Veel scholen hebben behoefte aan tools om leerlingen bewust te maken van de voor- en nadelen van social media. In 2014 ontwikkelden wij hierover een nieuw programma voor leerlingen

pagina 10

Jaarverslag Youth for Christ 2014


uit klas twee en drie van het voortgezet onderwijs. Social Limits draait om de vraag waar de grens ligt tussen social media als handig hulpmiddel en social media als verslavend en destructief fenomeen. Het programma ging in september in productie en werd al snel door elf scholen geboekt. Docenten en leerlingen reageren zeer positief.

aan te brengen, hebben we een specialistenpanel gevormd, dat bestaat uit mensen met een breed scala aan – voor Switch interessante – achtergronden. Ook zijn we een traject begonnen om de effectiviteit van onze marketing te vergroten. OnZe PLAnnen vOOr 2015 In april 2015 verwachten we de theoretische onderbouwing van Survivors! en de opzet van ons nieuwe marketing- en salesplan te hebben. Daarnaast willen we ons aanbod binnen de huidige thema’s (pesten en social media) uitbreiden, bijvoorbeeld met nieuw lesmateriaal en een app.

foCus, foCus, foCus Sommige programma’s (Remember Me, Naast je schoenen) werden beduidend minder vaak geboekt dan andere, terwijl hun kostprijs wel hoog lag. Daarom brengen we het aantal vaste programma’s terug tot vier: Kerst, Pasen, Survivors! en Social Limits. Om ons te helpen ook op inhoudelijk gebied meer focus

aantal leerlingen

2014

2013

2012

2011

Theatervoorstelling Survivors! (pesten)

13.854

16.923

10.895

13.095

Kerst- en paasvieringen

18.498

27.159

19.241

27.267

-

74

1.076

1.494

516

543

462

-

-

-

-

1.802

Maatschappelijke stages

374

505

696

300

Tienerdienst Remember Me

360

325

-

-

Serious Game Naast je Schoenen

343

77

-

-

Survivors! terugkomles

2.491

1.131

-

-

Social Limits

2.341

-

-

-

38.777

46.737

32.370

38.958

Theatervoorstelling Doorslaande Liefde (relaties) Theatervoorstelling Remember Me (identiteit) Theatervoorstelling Ver Van Mijn Bed (aids)

totaal aantal leerlingen

Jaarverslag Youth for Christ 2014

pagina 11


youTh for chrisT op sTrAAT

the Mall: verdieping in contacten met jongeren

Veel jongeren die we ontmoeten, hebben geen vertrouwen in volwassenen. Maar omdat wij meerdere jaren in hun wijk zitten en met hen optrekken, boeken we uiteindelijk mooie resultaten.

reAcTie vAn een jongere Tim wil goede schoolcijfers halen, later geld verdienen en hoopt dat zijn ouders trots op hem zijn. “Als ik 20 jaar ben en terugkijk, wil ik kunnen zeggen: ‘Ik heb het goed gedaan’.” Samen met The Mall helpt Tim zijn vriend Mochtar met zijn problemen bij justitie. Jongerenwerker Nick vertelt: “Mochtar kwam langs bij het jongerencentrum en zei: ‘Voor mijn taakstraf ga ik bij jullie werken, dat heeft Leenard (jongerenwerker) geregeld. Je gaat het zien, ik ga voor jullie zweten vriend!’”

pagina 12

steeds Betere keuzes In 2014 zagen we niet alleen groei in het aantal vrijwilligers en in de community’s die we met jongeren vormen, maar ook meer verdieping in onze contacten met jongeren. Geleidelijk aan worden zij opener. Met vallen en opstaan maken ze steeds betere keuzes, ook op geestelijk gebied. stevIge lokale BasIs In veel plaatsen zijn we sterker geworden door nadruk te leggen op lokaal eigenaarschap en lokaal draagvlak. “Een stevige lokale basis heb je nodig om langer en intensiever met jongeren op te trekken”, zegt Rik van der Ploeg, hoofd van The Mall. “Daar hebben we in 2014 hard aan gewerkt.” Een mooi voorbeeld is The Mall Bijlmer, ons nieuwe jongerenwerk in Amsterdam. Na anderhalf jaar voorbereidend werk, samen met lokale migrantenkerken, zijn we hier eind 2014 gestart. 2.100 JOnGeren Per WeeK Met 51 jongerenwerkers en 469 vrijwilligers bereikten we in 2014 per week 2.100 jongeren in achterstandswijken, de meeste via jongerencentra. Het gaat vooral om tieners van 10 tot 16 jaar. Meiden bereikten we via onze meidenclubs en ons programma Super-Woman, onze methodiek voor meiden.

Jaarverslag Youth for Christ 2014


In 2014 telden we 38 van deze meidenclubs, die gemiddeld 32 keer bij elkaar kwamen. MinDer suBsiDies, GrOei Bij AAntAL PLAAtsen Ook in 2014 zijn de inkomsten uit subsidies gedaald (€ 120.000 minder) met name in de plaatsen Utrecht, Haarlem en Den Haag. Na jaren van forse daling van subsidies, lijkt dit nu te stabiliseren en zijn er ook plaatsen met groei. In Arnhem en Gorinchem konden we ons werk uitbreiden. In Den Haag was het onzeker of we helemaal geen subsidie meer zouden krijgen. Net voor de zomer 2014 kwam er duidelijkheid. We kunnen de komende jaren samen met vrijwilligers en kerken doorgaan in de Schilderswijk. We zijn dankbaar voor wat we in deze wijk kunnen doen. In goed overleg met Don Bosco en de overheid gaan we in 2015 in Deventer het jongerenwerk van Don Bosco overnemen. OnZe PLAnnen vOOr 2015 Verschillende gemeentes willen het jongerenwerk anders gaan aanpakken. De inzet van vrijwilligers en kerken wordt daarbij meer en meer gewaardeerd. Youth for Christ zal daarom ook in 2015 inzetten op meer samenwerking met lokale kerken, de opbouw van community’s en ondersteuning van vrijwilligers en vrijwilligersinitiatieven. Op die manier willen we blijven werken aan hoop en groei voor jongeren.

Jaarverslag Youth for Christ 2014

THE MALL BIJLMER The Mall Bijlmer In 2014 hebben Youth for Christ en de lokale migrantenkerken uit Amsterdam Zuid-Oost voorbereidend werk gedaan voor een nieuw jongerencentrum in de Bijlmer. Het initiatief voor dit project kwam van de migrantenkerken, die iets wilden betekenen voor de jongeren in de wijk. Jongerenwerker Glen Leeuwin van Youth for Christ gaat een team vrijwilligers uit de migrantenkerken ondersteunen en coachen. Eind 2014 is het jongerenwerk gestart en The Mall Bijlmer is in het eerste kwartaal van 2015 officieel geopend.

pagina 13


youTh for chrisT op sTrAAT

lifespots: aan de

slag voor jongeren

in jouw buurt

Een LifeSpot is een lokaal initiatief waarmee vrijwilligers jongeren willen helpen groeien. Dit kan verschillende vormen aannemen, van een kookclubje tot een compleet jongerencentrum. Met passie en overtuiging geven de vrijwilligers jongeren iets mee wat ze buiten de LifeSpot vaak niet vinden.

reAcTie vAn een jongere “Waarom ik bij Just a Break kom? Mijn vrienden komen hier ook. En de leiding is tof. Ik kan m’n verhaal bij ze kwijt. Laatst had een man van de scouting zelfmoord gepleegd. Dat vond ik heel erg. Met mensen van Just a Break kon ik daar goed over praten.”

Na de start in 2013 is Youth for Christ afgelopen jaar doorgegaan met het inspireren, ondersteunen en verbinden van LifeSpots. Eind 2014 waren we op deze manier bij 76 LifeSpots betrokken, een toename van 27 ten opzichte van eind 2013. als de sIrene gaat… In 2014 zijn we begonnen met een maandelijkse nieuwsbrief. Daarmee houden we iedereen die bij een LifeSpot betrokken is, op de hoogte van relevante ontwikkelingen. We versturen de nieuwsbrief elke eerste maandag van de maand om 12:00 uur. Als de sirene gaat, weet je dus dat de nieuwe nieuwsbrief klaarstaat. InspIratIetrIp en pIonIerspartY Op 30 april 2014 gingen we met een groep nieuwe pioniers langs drie bestaande LifeSpots in Lelystad, Dronten en Zwolle. Zo konden zij kennismaken met heel verschillende initiatieven en de drijfveren van de vrijwilligers daarachter. Omdat 30 april vroeger Koninginnedag was, hadden we deze inspiratietrip een feestelijk oranje tintje gegeven. Tijdens de trip presenteerden we ook de Inspiratiecatalogus met verhalen van acht pioniers die hun eigen manier aan de slag zijn gegaan voor jongeren in de buurt.

pagina 14

Jaarverslag Youth for Christ 2014


Op 25 en 26 mei vierden we weer een Pioniersparty, een evenement waarop we pioniers samenbrengen en toerusten. BestuursBoX Om bestuurders van LifeSpots te ondersteunen, brachten we in 2014 de Bestuursbox uit. In deze handige toolkit vinden zij onder meer veel praktische tips. super-Man Tijdens ons jaarlijkse Trainingsevent, waar we 750 jeugdleiders uit heel Nederland trainen en toerusten, lanceerden we Super-Man, het broertje van Super-Woman. Super-Man is een tweejarig groepsprogramma voor relationeel werken met jongens. De methode behandelt vier thema’s: vrije tijd & gezondheid, omgeving, zelf en spiritualiteit. Door middel van uitdagende activiteiten en spelvormen leren jongens om goed voor zichzelf en hun omgeving te zorgen, verantwoordelijkheid te dragen en hun toekomst uit te stippelen.

onze afdeling Kerk, hopen we nog meer kerken te inspireren om aan de slag te gaan voor jongeren in de buurt. Daarnaast willen we onze taak als inspirator verbreden door het organiseren van gastcolleges en inspiratiemomenten op verschillende plekken in het land. Zo streven we ernaar om de LifeSpotsbeweging verder uit te breiden, zodat steeds meer jongeren in hun eigen buurt in aanraking komen met Gods liefde.

OnZe PLAnnen vOOr 2015 In 2015 gaan we door met het ondersteunen van LifeSpots. Door deze ondersteuning samen te voegen met het aanbod van

Jaarverslag Youth for Christ 2014

pagina 15


pagina 16

Jaarverslag Youth for Christ 2014


youth for christ op straat

aantal vrijwilligers

aantal jongerenwerkers

aantal activiteiten per week (gem.)

aantal jongeren per week (gem.)

Alkmaar

7

2

8

111

Almere

18

2

6

103

Amsterdam

20

7

18

242

Arnhem

15

2

8

116

Delft

24

5

13

247

Den Haag

11

1

4

43

Deventer

60

6

15

240

Ede

40

4

7

161

Eindhoven

25

2

6

89

Gorinchem

42

6

11

151

Haarlem

36

4

14

192

Lelystad

12

1

7

91

Rotterdam

12

2

3

78

Utrecht

69

2

9

78

Veenendaal

30

3

5

110

Zwolle

48

2

3

41

Totaal

469

51

137

2.092

The Mall

aantal activiteiten per week (gem.)

aantal jongeren per week (gem.)

% meiden

% jongens

The Mall inloop

45

875

25%

75%

Meidenclub

27

212

100%

0%

Mobiele Mall

11

226

29%

71%

Ambulant

17

186

11%

89%

Sport

21

365

14%

86%

Overig

16

228

11%

89%

Totaal

137

2.092

31%

69%

The Mall

aantal LifeSpots totaal

aantal jongeren incidenteel

aantal jongeren regelmatig

aantal vrijwilligers

2014

76

1.900

1.140

532

2013

49

1.225

735

343

* Deze aantallen zijn gebaseerd op de registraties van 20% van de (grotere en kleinere) LifeSpots die wij ondersteunen. Van de door deze LifeSpots aangeleverde cijfers hebben we het gemiddelde berekend en dit vermenigvuldigd met het totale aantal LifeSpots dat wij ondersteunen.

Jaarverslag Youth for Christ 2014

pagina 17


youTh for chrisT in De kerk

ondersteuning van kerkelijk jeugdwerk Youth for Christ helpt jeugdleiders in kerken om zo veel mogelijk jongeren te bereiken. Dit doen we met uitdagende clubprogramma’s, trainingen en toerusting. Meer CluBprograMMa’s Het aantal clubs dat gebruikmaakt van onze programma’s is in 2014 gestegen. Dat geldt met name voor de programma’s Live Steady en Stay Steady, waarmee jeugdleiders het Evangelie

reAcTie vAn een jongere “Ik vind Solid Friends supertof, het programma is origineel en er is aandacht voor iedereen. Ik kan er goed over mijn geloof praten.” Nienke, 15 jaar

pagina 18

op een relevante manier kunnen vertalen naar de wereld van jongeren in hun kerk. Youth for Christ wil deze jongeren uitdagen om de liefde van God ook te delen met jongeren in hun omgeving. Andere clubconcepten werden minder vaak gebruikt dan voorgaande jaren, mede als gevolg van de doorzettende kerkverlating. trAininG en tOerustinG vAn JeuGDLeiDers Tijdens ons jaarlijkse Trainingsevent en onze Trainingstour ontmoetten we ruim 1.100 jeugdleiders uit het hele land. Bovendien kwamen er jeugdleiders af op onze basistraining en trainingen tijdens verschillende evenementen, zoals de EO Jongerendag en Opwekking. Daarnaast gaven we wekelijks trainingen in het land. In totaal hebben we in 2014 ruim 3.500 jeugdleiders ondersteund in hun taak. saMenwerkIng We hebben in 2014 veel samengewerkt met andere organisaties. Zo schreven we samen met Athletes in Action Rock Sport, een product dat we in de zomer van 2015 lanceren. Ook ontwikkelden we nieuw materiaal met Opwekking en speciaal Rock Solid-materiaal voor het Leger des Heils. En door materiaal beschikbaar te stellen aan Dabar, E&R (Evangelisatie en Recreatie) en Beter-uit, konden deze organisaties weer honderden jongeren tijdens hun vakantie meer over God

Jaarverslag Youth for Christ 2014


OnZe PLAnnen vOOr 2015 We willen ons aanbod voor kerken combineren met ons aanbod voor LifeSpots (zie pagina 14-15). Op die manier verwachten we jeugdleiders nog beter te kunnen helpen om jongeren in hun omgeving te bereiken. We dromen ervan dat steeds meer jongeren in Nederland onder de indruk raken van Gods liefde.

vertellen. Daarnaast organiseerden we tijdens de New Winezomerconferentie een tiener- en jongerenprogramma voor ruim 800 jongeren. open kaart In 2014 ontwikkelden we ook het kaartspel Open kaart spelen. Het spel richt zich op jongeren van 16 jaar en ouder. Het doel van ‘Open kaart spelen’ is om met verschillende groepen in gesprek te gaan over geloofs- en levensvragen.

programma’s

2014

2013

2012

2011

190

202

218

227

33

36

45

39

Solid Friends

106

108

149

143

#durftezoeken

19

15

9

-

Rock Steady

98

105

122

124

Live Steady

64

44

22

-

Stay Steady

32

13

-

-

solId-programma’s Rock Solid Rock Solid voor de Rooms-Katholieke Kerk

steadY-programma’s

Jaarverslag Youth for Christ 2014

pagina 19


personeel en orgAnisATie

een organisatie

in transitie

2014 gaat voor Youth for Christ Nederland de geschiedenis in als een jaar van transitie. Een aantal bekende gezichten nam afscheid. Onder hen was Edward de Kam, die twintig jaar lang het boegbeeld van onze organisatie was. Bij zijn afscheid op 20 november werden veel warme woorden gesproken. Andere veranderingen waren een gevolg van de afnemende inkomsten. Dit dwong ons tot keuzes wat de personele bezetting betreft. Het aantal betaalde medewerkers daalde, maar daar staat tegenover dat het aantal vrijwilligers toenam. We hebben aanpassingen in de organisatiestructuur doorgevoerd naar een kleinere, flexibelere organisatie, passend bij de krimp in subsidies van de afgelopen jaren en de focus op meer vrijwilligers. Dit hebben we gedaan door afdelingen samen te voegen en het aantal leidinggevenden terug te brengen. In 2015 zal één directeur een kleiner team van zes afdelingen aansturen, ten opzichte van twee directeuren die tien afdelingen aanstuurden in 2014. BLijven(D) Leren Onze stafmomenten brengen jaarlijks veel betaalde medewerkers en vrijwilligers op de been. Het aantal deelnemers groeit door de groei in structurele vrijwilligers. We begonnen het jaar met een tweedaagse stafconferentie. Deze werd opgevolgd

pagina 20

door stafdagen in juni en oktober rond het centrale thema ‘Christ for you(th)’. Onder de bezielende leiding van onze afdeling Academy kreeg het tweede jaar van het leiderstraject vorm. Dit bestond uit een ‘BIG5’ persoonlijkheidstest, intervisiebijeenkomsten, leiderstweedaagse en inspiratiemomenten. “De afgelopen twee jaar zijn we betere leidinggevenden geworden,” zegt Rik van der Ploeg, hoofd lokaal werk, “en hebben we meer begrip gekregen voor onderlinge verschillen.” In 2014 hebben dertien medewerkers aanspraak gedaan op ons budget voor individuele deskundigheidsbevordering. vrijWiLLiGersBeLeiD Begin 2014 heeft een werkgroep nieuw vrijwilligersbeleid ontwikkeld. De basisprocessen hiervoor zijn ingericht met behulp van een vrijwilliger. zIekteverzuIM Ons ziekteverzuim is met 0,47% gedaald tot 1,56%.

Jaarverslag Youth for Christ 2014


onderneMIngsraad In 2014 heeft onze ondernemingsraad (OR) over diverse onderwerpen meegedacht, zoals de wijzigingen in de pensioenregeling en de herziening van de rechtspositieregeling. De OR heeft ook zijn advies- en initiatiefrecht toegepast op de nieuwe meerjarenfinanciering en participeerde actief in het wervingstraject voor een nieuwe directeur.

orgAnigrAM Communicatie & werving

Bestuur

facilitaire dienst

directeur

financiĂŤle administratie ICt

academy

straat (the Mall)

adjunct-directeur

kerk

lifespots

regiomanagers en lokale plaatsen

personeel & organisatie

school (switch)

regiomanagers en lokale initiatieven

Medewerkers

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Aantal medewerkers

86

90

105

129

140

163

Aantal fte

59

63

75

91

99

115

Trainees

22

20

22

28

34

24

Stagiaires

28

35

42

43

40

40

Jaarverslag Youth for Christ 2014

pagina 21


Personeel en organisatie

Bestuur Dhr. ir. H.W.I. Bol (voorzitter) Lid College van Bestuur ROC-TOP Amsterdam, Voorzitter Stichting Church4All, Lid Raad van Advies van Crossroads Rotterdam, Voorzitter Raad van Toezicht Stichting De Nieuwe Kans, Voorzitter Stichting Atlantic Bridge Dhr. P. Boekhoud (bestuurslid) Directielid De Nieuwe Kans, Lid Raad van Toezicht centrum Educatieve Dienstverlening, Voorzitter European Nazarene College, Lid kerkeraad Kerk van de Nazarener Rotterdam

Het bestuur is eindverantwoordelijk voor alle activiteiten en de begroting. De bestuursleden doen hun werk kosteloos. De dagelijkse leiding ligt in handen van de directie.

bestuur en directie

Dhr. mr. drs. J.M. de Vries (bestuurslid) Directeur MEE Nederland, Jeugdouderling Hervormde (PKN) gemeente Goudriaan, Voorzitter Raad van Toezicht Marnix Academie te Utrecht, Lid Raad van Toezicht Da Vinci Colllege te Dordrecht, Lid Raad van Toezicht NOS, Vicevoorzitter Stichting ter bevordering van de christelijke pers in Nederland (Dagblad Trouw), Voorzitter Raad van Advies Stichting Meedoen mogelijk maken (Revalidatiefonds en Fonds Verstandelijk Gehandicapten), Lid Raad van Advies Stichting Het Passion, Lid Raad van Advies CAK Dhr. Prof. dr. P.C. Verhoef (secretaris) Hoogleraar Marketing Rijksuniversiteit Groningen, Lid RVA MIacademy, Kerndocent klantstrateeg Aog, Kerndocent MFM EFMI, Penningmeester Energy Delta Institute, Visiting Professor BI Norwegian School of Management Mr. Drs. E.R. Brouwer General Manager Agrifirm Co-products, Lid Raad van Commissarissen van Houdstermaatschappij Oosterom B.V. Dhr. R.A.E. Jonkman (penningmeester) Director Finance & Control Danieli Corus Mw. R. Streefland – Driesprong Docent universiteit Onderwijskunde/Pedagogiek, eigenaar adviesbureau Streefland en Zonen, Ouderling vieringen NGK RijnWaarde Utrecht, Kerndocent Master Management of Education Mw. ds G.G. Rohaan Predikant PKN Gramsbergen

Directie Dhr. ing. Edward de Kam MA (aftredend per 1 sept. 2014) Bestuurslid stichting New Wine, Lid Raad van Toezicht stichting The Mall De Baarsjes, Lid Raad van Advies Evangelische Hogeschool, Lid Raad van Advies ForumC Dhr. ir. Wim van Galen

pagina 22

Jaarverslag Youth for Christ 2014


sAMenWerking MeT pArTners

Met vereende kracht Samen kun je meer dan alleen. Youth for Christ heeft altijd de samenwerking gezocht met kerken, overheden en andere (christelijke) organisaties. In 2014 hebben we samengewerkt met onder andere Athletes in Action en de TU Twente. Met vereende kracht helpen we elkaar bij het vervullen van onze missie. Op nationaal niveau werken we samen met 5 kerkgenootschappen en 24 organisaties. Daarnaast zijn we lid van 4 organisaties. Op lokaal niveau werken we samen met diverse (andere) organisaties, kerken en bedrijven. kerkgenootsChappen: Leger des Heils Protestantse Kerk Rooms-Katholieke Kerk Unie van Baptisten Pentecostal Council of Churches organIsatIes: Agapè Alpha-cursus Nederland Ark Media Athletes in Action Bureau Jeugd & Media CrossRoads Actieve Vakanties Huis van Belle EA-EZA Edukans Evangelische Omroep (EO) Festival 316 HGJB IZB Jeugdwerk van de Protestantse Kerk (JOP) Micha Nederland Nederlands Bijbelgenootschap Netwerk tijd voor actie New Wine Nederland Opwekking Schrijvers voor Gerechtigheid Tear Technische Universiteit Twente Teen Challenge Wake up Deborah lIdMaatsChappen: EA-EZA Christelijk Sociaal Congres Nederlandse Organisatie van Vrijwilligers Nederlandse Zendingsraad

Jaarverslag Youth for Christ 2014

rock sporT In samenwerking met Athletes in Action heeft Youth for Christ een sportprogramma ontwikkeld: Rock Sport. Het doel jongeren in de buurt via actieve sport- en spelprogramma’s uit te dagen om te sporten. Achter elke activiteit zit een gedachte of een principe over het christelijk geloof, wat ze op een speelse en praktische manier meekrijgen.

pagina 23


fonDsenWerving

Investeren in jongeren

Youth for Christ wil zo veel mogelijk mensen de kans geven om jongeren te bereiken met Gods liefde. Daarom nodigen wij particulieren, bedrijven en vermogensfondsen uit om met ons samen te werken. Dankzij hun bijdrage konden we ook in 2014 investeren in jongeren.

Betrokken particulieren In 2014 steunden 19.000 mensen ons werk met een financiële bijdrage. Het aantal mensen dat ons structureel ondersteunt, groeide daarbij van 9.850 naar 10.150. Samen brachten zij € 45.000 aan extra inkomsten op. Aan incidentele giften (via mailingen, schenkingen en nalatenschappen) ontvingen we in totaal € 733.000. Dat is € 154.000 minder dan in 2013. De mailingen brachten 20% minder op dan het jaar ervoor, een forse tegenvaller. Reinier Dijkstra, teamleider Fondsenwerving: “De daling in mailinginkomsten is niet onverwacht, maar de hoogte ervan viel tegen. We richten ons er al een paar jaar op om mensen structureel aan onze missie te verbinden. We hopen met steeds meer donateurs duurzame relaties aan te gaan en ze te laten zien hoe zij – samen met ons – het verschil kunnen maken in de levens van jongeren. Ook in 2015 gaan we hiermee door.”

pagina 24

relatIeBeheer en zIChtBaarheId Sinds 2014 werken we dan ook met relatiebeheerders. Dit zijn medewerkers die met (mogelijke) donateurs in gesprek gaan over ons werk. Op die manier willen we nog beter aanvoelen welke vorm van ondersteuning bij welke persoon past. Ook hebben we geïnvesteerd in betere zichtbaarheid op evenementen. Onze KOOOL-campagne tijdens pinksterconferentie Opwekking is daar een mooi voorbeeld van. AAnsteKeLijKe OrGAnisAtie Door helder te communiceren wat de unieke kracht van Youth for Christ is, werkten we in 2014 verder aan onze positionering. Heel concreet hebben we elkaar gestimuleerd om onder woorden te brengen wat onze persoonlijke drijfveer is om voor Youth for Christ te werken. geloof, geBed & tIeners Tot en met 2014 hebben in totaal 13.000 mensen het boek Geloof, hoop & tieners van ons ontvangen. Er bleek grote behoefte te zijn aan onze kennis en ervaring op het gebied van geloofsopvoeding. Mede daarom zijn we in 2014 gestart met het

Jaarverslag Youth for Christ 2014


schrijven van een tweede boek: Geloof, gebed & tieners. Begin 2015 is gestart met de verspreiding van dit boek.

telde Youth for Christ Business 25 leden. Er waren drie bijeenkomsten die zowel door betalende leden als introducés werden bezocht.

DicHterBij Het vuur: LOKALe fOnDsenWervinG Op lokaal niveau zijn we in 2014 begonnen met de campagne Dichterbij het vuur. Daarmee willen wij kerken en individuele christenen dichter bij jongeren in hun buurt brengen. De campagne bestond uit een maaltijd met voorgangers en een kampvuuravond voor iedereen die Youth for Christ een warm hart toedraagt. We hopen ook dat ons lokaal werk zo steeds meer gedragen zal worden door gebed en financiële steun. verMogensfondsen Ook in 2014 hebben wij geïnvesteerd in onze relaties met vermogensfondsen. En met succes: we kregen 67 toezeggingen, samen goed voor € 455.683. Dat is een mooi resultaat, zeker nu vermogensfondsen als gevolg van de economische crisis kritischer geworden zijn in het toekennen van bijdragen. Jurjen Folkers, coördinator vermogensfondsen: “Het mooie resultaat is onder meer te danken aan de start van ons werk in de Bijlmer, dat voor een groot deel mogelijk is gemaakt door het VSBfonds. Het Skanfonds droeg opnieuw veel bij aan ons werk voor LifeSpots.” onderneMersnetwerk Youth for Christ Business is een netwerk van ondernemers die graag in ons jongerenwerk investeren. Het netwerk organiseert Businessavonden, waarbij het afgelopen jaar politicologe en schrijver Monique Samuel, ChristenUnie-kamerlid Carola Schouten en hoogleraar Cees Dekker te gast waren. In 2014

Jaarverslag Youth for Christ 2014

koool-cAMpAgne Vanuit onze missie om jongeren te zien groeien (als kool) en aansluitend op het WK voetbal, hebben we op Opwekking oranje T-shirts verkocht met de slogan ‘KOOOL!!!’. Liefhebbers konden het T-shirt aanschaffen via een donatie aan Youth for Christ van € 5,-.

pagina 25


fonDsenWerving

Inkomsten in €

2014

2013

2012

Mailingen en losse giften*

582.187

699.635

708.791

Incasso’s

490.424

455.589

440.764

Schenkingen

83.518

83.271

105.609

Nalatenschappen

67.692

104.446

76.477

Kerken/collecten

80.355

69.809

62.055

471.750

475.605

293.959

Doorzendgiften Youth for Christ Internationaal

17.402

15.599

18.775

Partnerbijdragen/verkoop goederen

39.146

74.505

108.590

Saldo bestemmingsfonds

47.546

-192.255

83.241

1.880.020

1.786.204

1.898.260

Vermogensfondsen

totaal

*De extra bijdragen vanuit Youth for Christ Business (± € 25.000) is onder algemene giften opgenomen. In 2014 en 2013 is de jaarlijkse bijdrage van de leden van Youth for Christ Business verantwoord als contributie (2014: 12,6K en 2013: 12,9K) De Belastingdienst erkent Youth for Christ als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Ook heeft Youth for Christ het keurmerk van de Raad voor de Financiële Betrouwbaarheid (RfB).

pagina 26

Jaarverslag Youth for Christ 2014


finAnciën

tijd voor nieuw financieel beleid nieuWe MeerJArenfinAncierinG Ons nieuwe financiële meerjarenbeleid kwam tot stand na een uitgebreid en zorgvuldig traject. Adjunct-directeur Wim van Galen: “We moesten de bakens verzetten. Dat we meer vrijwilligers kunnen inzetten bespaart geld, maar we hebben ook financiële ruimte nodig om hen te kunnen ondersteunen. Met de genomen maatregelen hebben we een financieel gezonde organisatie om in de toekomst met vrijwilligers door te kunnen groeien.” De belangrijkste maatregelen zijn: 1. Ondersteunende afdelingen beperken zich tot een basisniveau van dienstverlening; 2. We verminderen het aantal leidinggevenden en voegen afdelingen samen; 3. We investeren in effectieve fondsenwervingsinstrumenten; 4. We creëren een (gezamenlijke) focus op de inhoudelijke afdelingen; 5. We beperken de komende jaren de loonstijgingen; 6. We vereenvoudigen onze financieringsstructuur. We hebben gekozen voor zoveel mogelijk bezuinigingen in de overhead en in het management. Dit past bij de focus op de vrijwilligers en het uitvoerende jongerenwerk. De tweehoofdige directie gaat terug naar 1 directeur die 6 afdelingen in plaats van 10 afdelingen aanstuurt. De ondersteuning vanuit het hoofdkantoor wordt naar een basisniveau terug gebracht.

Jaarverslag Youth for Christ 2014

De inkomsten van Youth for Christ staan al jaren onder druk. De subsidies zijn fors minder geworden en de opbrengsten uit mailingen nemen af. Met bezuinigingen en de inzet van meer vrijwilligers konden we tot nu toe vrijwel even veel jongeren bereiken als voorheen. Maar in 2014 werd het tijd voor nieuw financieel beleid en forse veranderingen.

fondsenwervIng Tegenover de forse daling van inkomsten uit mailingen staat een toename in structurele steun via incasso’s van onze achterban. We zien dat steeds meer mensen zich aan onze missie verbinden door middel van gebed, giften en vrijwilligerswerk. Onze inkomsten vanuit kerken staan net als de subsidies onder druk. Veel kerken worstelen met een dalend aantal jongeren en/of een dalend budget voor jeugdwerk. Gelukkig ondersteunen veel mensen ons werk door middel van legaten. Dat leverde in 2014 opnieuw een forse meevaller op. negatIef resultaat We sluiten 2014 af met een negatief resultaat van € 57.000. Dat komt vooral door de lagere inkomsten uit mailingen én de kosten van de doorgevoerde veranderingen. Zo levert het terugbrengen van het aantal leidinggevenden op termijn besparingen op, maar kost het eerst extra geld, omdat we zorgvuldig met mensen willen omgaan. Gedeeltelijk was dit al begroot. We kunnen dit uit de bestemmingsreserve halen die we hiervoor de afgelopen jaren hebben opgebouwd.

pagina 27


finAnciën

BeGrOtinG 2015 Voor 2015 zijn de maatregelen uit onze nieuwe meerjarenfinanciering doorgevoerd. De directie bestaat nu uit één persoon die een kleiner managementteam aanstuurt. Ook het aantal afdelingen is verminderd. De ondersteuning is teruggebracht tot een basisniveau. We zetten in op groei in het aantal structurele donateurs, maar houden een groot risicobudget aan voor het geval dit langer duurt dan gehoopt. We verwachten dat de mailingen minder opleveren, maar de subsidie-inkomsten ongeveer gelijk blijven. Met onze begroting gaan we voor een gezonde financiële basis om ook in de toekomst zo veel mogelijk jongeren te helpen groeien in geloof en hoop.

pagina 28

toelIChtIng op de Balans vaste aCtIva Onze vaste activa zijn licht gedaald. We hebben in 2014 geïnvesteerd in een nieuw pakket voor fondsenwerving, maar een aantal eerder gedane grote investeringen in kantoorinventaris en ICT geheel afgeschreven. Het regulier en groot onderhoud verloopt grotendeels volgens plan. vorderIngen en overlopende aCtIva De vorderingen en overlopende activa zijn iets gestegen. Dat komt met name doordat we een aantal kosten vooruitbetaald hebben. Daarnaast zijn er diverse vorderingen, omdat subsidies en fondsen gedeeltelijk achteraf betaald worden.

Jaarverslag Youth for Christ 2014


finAnciën

geconsolideerde balans 2014 (bedragen in €)

31 december 2014

31 december 2013

AcTivA Immateriële vaste activa Materiële vaste activa

16.451

-

278.913

293.250 295.364

Voorraden

293.250

16.346

9.555

Vorderingen en overlopende activa

425.804

409.240

Liquide middelen

310.803

259.485 752.953

678.280

1.048.317

971.530

pAssivA reserves en fondsen Reserves Continuïteitsreserve

146.979

146.979

Bestemmingsreserve

160.169

217.695

307.148

364.674

98.531

45.224

Fondsen Bestemmingsfondsen

405.679

409.898

14.000

-

Langlopende schulden

107.999

115.999

Kortlopende schulden

520.639

445.633

1.048.317

971.530

Voorzieningen Belastingen Vreemd vermogen

Jaarverslag Youth for Christ 2014

pagina 29


financiën

Liquide middelen Onze liquide middelen zijn iets gestegen, maar dat geldt ook voor de kortlopende schulden. Onze liquiditeit blijft gezond. Reserves Onze bestemmingsreserves zijn in 2014 gedaald door het resultaat. Dit was gedeeltelijk begroot.

Overschot / resultaat Ons tekort in 2014 is € 57.000. Hierin is een extra voorziening van € 14.000 meegerekend. Het resultaat van vorig jaar boeken we ten koste van onze strategische bestemmingsreserve.

Bestemmingsfondsen Onze bestemmingsfondsen bestaan vooral uit subsidies en fondsbijdragen die al eerder waren toegezegd voor lokale projecten in 2015. Door deze toezeggingen, waaronder die voor The Mall Bijlmer, is het bedrag aan bestemmingsfondsen op de balans gestegen.

BATEN

Voorzieningen In 2014 hebben we € 14.000 aan voorzieningen opgenomen. Momenteel zijn we – op ons initiatief – met de Belastingdienst in gesprek over onze btw-vrijstelling. We verwachten deze vrijstelling te kunnen behouden, maar hebben voor de zekerheid een voorziening opgenomen voor het geval een deel van ons werk toch met btw belast gaat worden.

Het afgelopen jaar zijn onze subsidie-inkomsten, na de nodige correcties in verband met bestemmingsfondsen, met 10% (ca. € 120.000) gedaald, met name in Utrecht, Den Haag en in Haarlem. In de meeste plaatsen lijken de subsidie-inkomsten nu minder hard te dalen dan we in de afgelopen jaren gezien hebben.

Onze inkomsten uit particuliere giften en vermogensfondsen zijn ongeveer gelijk gebleven, als de wijzigingen door bestemmingsfondsen hierin gecorrigeerd worden. De daling van inkomsten uit mailingen is grotendeels opgevangen door de toename van structurele incasso’s.

Onze overige baten zijn ongeveer gelijk gebleven.

Langlopende en kortlopende schulden Op de langlopende schulden hebben we conform de afspraken afgelost. De kortlopende schulden zijn gestegen, met name door een eenmalig vooruit ontvangen bedrag voor Youth for Christ EMENA (Europa, Midden Oosten en Noord Afrika). Dit bedrag zullen we in 2015 besteden conform de afspraken. 26%

Liquiditeit en solvabiliteit De verhouding van onze kortlopende activa ten opzichte van de kortlopende schulden (de ‘current ratio’, die inzicht geeft in de liquiditeit) is 1,5 en daarmee gezond. De verhouding van het eigen vermogen ten opzichte van het vreemd vermogen (solvabiliteit) is met 39%, los van de stille reserves in ons onroerend goed in Driebergen (ons hoofdkantoor), eveneens goed.

pagina 30

45%

29%

Baten uit eigen fondsenwerving € 1.851.281 Subsidies van overheden

€ 1.215.975

Overige baten

€ 1.061.247

Totaal

€ 4.128.503

Jaarverslag Youth for Christ 2014


Geconsolideerde staat van baten en lasten over 2014 (bedragen in â‚Ź)

werkelijk 2014

begroot 2014

werkelijk 2013

1.851.281

1.818.768

1.776.705

-

-

9.500

Subsidies van overheden

1.215.975

1.163.759

1.275.236

Overige baten

1.061.247

1.109.273

1.091.815

Totale baten

4.128.503

4.091.800

4.153.256

2.456.210

2.410.952

2.531.839

Schoolwerk

324.087

308.530

311.427

Kerkenwerk

493.945

463.075

496.442

Overige activiteiten

234.767

220.289

304.887

3.509.010

3.402.846

3.644.596

371.861

374.953

430.735

58.442

61.690

60.287

430.303

436.644

491.022

179.409

187.411

192.155

-

83.000

-

14.000

-

-

4.132.721

4.109.901

4.327.772

-4.219

-18.101

-174.517

53.307

-

-226.875

-57.526

-18.101

52.358

-

11.899

20.000

Bestemmingsreserve toevoeging

29.736

-

88.176

Bestemmingsreserve onttrekking

-87.262

-30.000

-55.818

60.307

-

-214.825

Bestemmingsfondsen t.b.v. Schoolwerk

-

-

-30.000

Bestemmingsfondsen t.b.v. Kerkenwerk

-7.000

-

17.000

Bestemmingsfondsen t.b.v. Overige activiteiten

-

-

-

Bestemmingsfondsen t.b.v. Youth for Christ Kyrgyzstan

-

-

950

-4.219

-18.101

-174.517

BATEN Baten uit eigen fondsenwerving Baten uit acties van derden*

* EO Metterdaad bijdrage t.b.v. project Youth for Christ Kyrgyzstan

LASTEN Besteed aan doelstellingen Lokaal jongerenwerk

Werving baten Kosten eigen fondsenwerving Kosten verkrijging subsidies overheden

Beheer en administratie Kosten beheer en administratie Bijzondere lasten Risicobudget Bijzondere lasten Totale lasten

Resultaat Mutaties bestemmingsfondsen

Tekort resp. overschot RESULTAATBESTEMMING Toevoeging / onttrekking aan: ContinuĂŻteitsreserve

Bestemmingsfondsen t.b.v. Lokaal jongerenwerk

Jaarverslag Youth for Christ 2014

pagina 31


financiĂŤn

Overige baten (bedragen in â‚Ź)

werkelijk

2014

begroot

2014

2013

werkelijk

Overige opbrengsten t.b.v. lokaal jongerenwerk

539.671

577.363

528.355

Overige opbrengsten t.b.v. schoolwerk

195.570

208.275

226.009

Overige opbrengsten t.b.v. kerkenwerk

200.403

207.415

209.637

Overige opbrengsten t.b.v. overige activiteiten

124.976

115.220

125.243

627

1.000

2.570

1.061.247

1.109.273

1.091.815

Overige opbrengsten onbestemd Totale baten

Kerngetallen

werkelijk

2014

begroot

2014

werkelijk

2013

Totale bestedingen aan de doelstelling in % van de totale baten

85,0%

83,2%

87,8%

Totale bestedingen aan de doelstelling in % van de totale lasten

84,9%

82,8%

84,2%

Totale bestedingen eigen fondsenwerving in % van de totale lasten

9,0%

9,1%

10,0%

Totale bestedingen verkrijging subsidies in % van de totale baten uit subsidies

4,8%

5,3%

4,7%

Totale bestedingen beheer & administratie in % van de totale lasten

4,3%

4,6%

4,4%

Totale lastenverdeling (bedragen in â‚Ź)

D oe l s t e l l i n g

We r vin g

Lo kaal j o ng er enw e rk

S c hoolwe rk

1.810.852

203.352

386.172

168.549

160.065

Publiciteit en communicatie

20.773

3.623

17.024

21.289

183.186

Afschrijving en rente

31.635

3.064

5.818

2.540

4.538

532.489

111.259

79.240

6.918

24.060

60.463

2.790

5.691

35.471

13

Risicobudget

-

-

-

-

-

Risicobudget

-

-

-

-

-

Totale baten

2.456.211

324.087

493.945

234.767

371.861

Personeelskosten

Algemene organisatiekosten Activiteitenkosten

pagina 32

O ve rige ac tivite ite n

K e rke n we rk

Kosten eigen fond s e n w e r v i n g

Jaarverslag Youth for Christ 2014


financiën

Lasten / bestedingen Besteed aan doelstellingen We hebben het grootste deel van onze bestedingen, namelijk 70% van het totaal, geïnvesteerd in lokaal jongerenwerk. Door de 10% afname van subsidie-inkomsten is dit iets lager dan in 2013. Ook onze overige activiteiten zijn iets in omzet gedaald. Youth for Christ op school Het aantal optredens van Switch op scholen lag in 2014 iets lager dan in 2013. De opbrengsten namen met ca. € 15.000 af, de bestedingen stegen met ca. € 10.000. Het verschil hebben we opgevangen met een hogere bijdrage uit onze centrale fondsenwerving. Youth for Christ op straat Onze bestedingen in lokaal werk zijn ongeveer 3% gedaald. Dit komt met name door de afname van subsidie-inkomsten, waardoor we minder konden besteden aan jongerenwerk in Haarlem, Utrecht en Den Haag. Door te bezuinigen hebben we hierop geanticipeerd, zodat we ook in deze plaatsen geen negatief financieel resultaat behaald hebben. Tegelijkertijd hebben we fors geïnvesteerd in de werving van nieuwe vrijwilligers en andere manieren om hier duurzaam gefinancierd lokaal werk neer te zetten. Youth for Christ in de kerk Hoewel we de inkomsten uit fondsen, grote giftgevers en collecten in kerken al lager begroot hadden, vielen ze alsnog tegen. Daarom hebben we vanuit de centrale fondsenwerving meer aan onze afdeling kerk bijgedragen. Omdat de daling in inkomsten structureel lijkt, waren ook bezuinigingen noodzakelijk, waardoor er nu minder betaalde krachten op deze afdeling werken. Dit is voor een deel opgevangen met behulp van kernvrijwilligers.

B eheer & Admin istr atie

ba t e n

B ijzon de re la s t e n

Ons aanbod zal in de toekomst minder groot zijn. De baten vanuit het clubwerk zijn ongeveer gelijk gebleven. Overige activiteiten De bestedingen voor onze overige activiteiten zijn met € 70.000 gedaald. Dit komt voornamelijk door lagere uitgaven voor de Academy en het feit dat het project De Straatbijbel in 2013 was afgerond. Fondsenwerving, beheer en administratie In 2014 hebben we minder uitgegeven aan fondsenwerving. Ook de kosten van beheer en administratie zijn met bezuinigingen omlaag gebracht. Kosten directie Youth for Christ hanteert bescheiden salarissen, ook voor de directie. In 2014 gaven we voor onze directeur en adjunct-directeur samen € 119.000 uit, inclusief sociale lasten en pensioenafdracht. Dit betreft het brutosalaris voor 1,6 fte, inclusief reiskosten. Deze bedragen zijn lager dan in 2013, omdat directeur Edward de Kam sinds 1 september niet meer werkzaam was voor Youth for Christ Nederland. Adjunct-directeur Wim van Galen nam vervolgens de directie waar met een beperkt aantal extra uren en ondersteuning.

De financiële verslaglegging van de aan Youth for Christ Nederland geliëerde stichtingen is niet in dit jaarverslag opgenomen.

Tot a a l 2014

B e grot i n g 2014

Tot a al 2 0 13

K o s t e n v e rk rijging s u b sidie s

54.942

168.665

-

2.952.596

2.743.573

2.985.546

372

1.143

-

247.410

265.357

275.104

828

2.541

-

50.963

55.533

78.617

2.295

7.046

-

763.307

831.200

831.342

4

13

-

104.445

131.237

157.164

-

-

-

-

83.000

-

-

-

14.000

14.000

-

-

58.442

179.408

14.000

4.132.721

4.109.900

4.327.773

Jaarverslag Youth for Christ 2014

pagina 33


iedere jongere heeft werkelijke betrokkenheid nodig


financiën

accountantsverklaring

accountants in non-profit

Stichting Youth for Christ Hoofdstraat 260 3972 LL DRIEBERGEN-RIJSENBURG

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Bijgesloten samengevatte jaarrekening, bestaande uit de samengevatte balans per 31 december 2014 en de samengevatte staat van baten en lasten met bijhorende toelichting, zijn ontleend aan de gecontroleerde jaarrekening van Stichting Youth for Christ te Driebergen-Rijsenburg per 31 december 2014. Wij hebben een oordeel met beperking verstrekt bij die jaarrekening in onze controleverklaring van 26 maart 2015. Deze beperking rust op het feit dat niet alle eenheden, die onder de naam Youth for Christ in de publiciteit treden, in de geconsolideerde jaarrekening zijn opgenomen. De samengevatte jaarrekening bevat niet alle toelichtingen die zijn vereist op basis van de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende instellingen. Het kennisnemen van de samengevatte jaarrekening kan derhalve niet in de plaats treden van het kennisnemen van de gecontroleerde jaarrekening van Stichting Youth for Christ te Driebergen-Rijsenburg.

Verantwoordelijkheid van het bestuur Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van een samenvatting van de gecontroleerde jaarrekening in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende instellingen.

Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de samengevatte jaarrekening op basis van onze werkzaamheden, uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands Recht, waaronder de Nederlandse Standaard 810, ''Opdrachten om te rapporteren betreffende samengevatte financiële overzichten''.

Oordeel Naar ons oordeel is de samengevatte jaarrekening in alle van materieel belang zijnde aspecten consistent met de gecontroleerde jaarrekening van Stichting Youth for Christ te Driebergen-Rijsenburg en in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende instellingen. Was getekend, Sliedrecht, 26 maart 2015. WITh accountants B.V. P. Alblas RA

   

Correspondentie-adres Postbus 2150 - 2400 CD - Alphen aan den Rijn T 0172-750175 | www.withaccountants.nl | info@withaccountants.nl | Twitter: @withaccountants IBAN: NL71 INGB 0667 8301 62 | KVK: 28112484

Jaarverslag Youth for Christ 2014

pagina 35


Youth for Christ Postbus 73 3970 AB  Driebergen 0343 515 744 info@youthforchrist.nl www.youthforchrist.nl Giften: IBAN NL28 RABO 0111 4448 88 Betalingen: IBAN NL27 RABO 0111 1311 11

pagina 36

Jaarverslag Youth for Christ 2014

Youth for Christ jaarverslag 2014  

Jaarverslag van Youth for Christ Nederland over 2014.

Youth for Christ jaarverslag 2014  

Jaarverslag van Youth for Christ Nederland over 2014.

Advertisement