__MAIN_TEXT__

Page 1

1


2


წლიური ანგარიში

წლიური ანგარიში

ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდი სსიპ „ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდი” 2000 წელს შეიქმნა. ფონდის მიზანი ბავშვთა და ახალგაზრდული კავშირების მხარდაჭერა, ახალგაზრდული ინიციატივების წახალისება, მათ მიერ დაგეგმილი პროექტების დაფინანსება, ღონისძიებების ორგანიზება და განხორციელებაა. ფონდის საქმიანობა სახელმწიფოს ახალგაზრდული პოლიტიკის შემადგენელი ნაწილია. საქართველოს პარლამენტის მიერ 1999 წელს „ბავშვთა და ახალგაზრდული კავშირების სახელმწიფოებრივი მხარდაჭერის შესახებ“ მიღებული კანონის საფუძველზე, საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ბავშვებისა და ახალგაზრდების თვითრეალიზაცია და მათი უფლებების დაცვა სახელმწიფოს პრიორიტეტად იქცა. აღნიშნული კანონი ხელს უწყობს ბავშვთა და ახალგაზრდული კავშირების განვითარებას, მათი საქმიანობის წახალისებას და ფინანსურ მხარდაჭერას. დაარსების დღიდან ფონდი საქართველოს ახალგაზრდობის საქმეთა სახელმწიფო დეპარტამენტის, ხოლო მოგვიანებით - 2010 წლამდე - კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის სამინისტროს დაქვემდებარებაში იყო. 2010 წლის ზაფხულიდან, ფონდზე ადმინისტრაციულ კონტროლს საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო ახორციელებს. ფონდი უზრუნველყოფს საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს სათათბიროს მიერ განსაზღვრული პრიორიტეტების გათვალისწინებით შექმნილი პროექტების დაფინანსებას. საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს სსიპ ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდის სამოქმედო სტრატეგია ფონდის მიზნებიდან და საქმიანობიდან გამომდინარეობს. დღეისათვის საქართველოს სოციალურ – ეკონომიკური პირობების გათვალისწინებით, ბევრი ბავშვი და ახალგაზრდა საჭიროებს როგორც ფინანსურ, ასევე ფიზიკურ და მორალურ მხარდაჭერას. ამ თვალსაზრისით, მნიშვნელოვანია ფონდის ფუნქციონირება, რაც გულისხმობს არამარტო პროექტების დაფინანსებას, არამედ იდეების გენერირებას და საკუთარი ინიციატივების ხელშეწყობას. ფონდს დასახული აქვს, შემდეგი სამოქმედო გეგმა:

4

www.fondi.gov.ge

პროგრამული პრიორიტეტების შესაბამისად არასამთავრობო ორგანიზაციას;

აფინანსებს

სხვადასხვა

ახალგაზრდულ

ამავდროულად, თავადაც უწევს ორგანიზებას სოციალურ აქტივობებს, კულტურულსაგანმანათლებლო, საერთაშორისო, სპორტულ-გამაჯანსაღებელ, გარემოს დაცვის მიმართულებით დაგეგმილ ღონისძიებებს და პროექტებს; თანამშრომლობს სხვადასხვა ფონდთან, ადგილობრივ ორგანიზაციასთან, დამატებითი სახსრების მოძიების მიზნით;

და

საერთაშორისო

სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროსთან ერთად ზრუნავს ქვეყანაში სახელმწიფო ახალგაზრდული პოლიტიკის დამკვიდრების საკითხზე; მონაწილეობს ახალგაზრდობის სფეროში საკანონმდებლო ინიციატივების შემუშავებაში.

www.fondi.gov.ge

5


Annual Report

Children and Youth Development Fund

Annual Report Financing various youth non-governmental organizations, based on the program priorities; Taking the lead in organizing the events and projects on topics such as: cultural-educational, International, sport, human rights protection, environmental protection;

Legal entity of public law “Children and Youth Development Fund” was established in 2000. Aim of the fund is promoting youth involvement through funding and supporting implementation of various initiatives. Activities of the Fund are part of the youth policy of the state. The law adopted by the parliament in the year in 1999 on “State support of children and youth unions” acted as a foundation for the state to set protection of children rights and self-realization of them in the society as a priority. Above mentioned law contributes to the improvement of economic and organizational conditions of the children and youth unions, as well as facilitation of their activities and guarantees for legal protection.

Establishing with various Funds, local and International organizations, for acquiring additional funding; Assisting the Ministry in working on establishment of state youth policy in the country; Being involved in the legislative process on drafting the initiatives in the youth field.

Since the foundation day the Fund was under the State Department of Georgian Youth Affairs, then till 2010 under the Ministry of Culture, Monument Protection and Sport; since summer 2010 it operates under the Ministry of Sport and Youth Affairs of Georgia. Fund guarantees funding of the projects submitted according to the programme priorities set by the advisory board of the Ministry of Sport and Youth Affairs of Georgia. The Strategy of the LEPL “Children and Youth Development Fund” is defined by the aims and activities of the Fund. Functioning of the Fund is important especially while taking into consideration the socio-economic conditions in Georgia, there are number of children and young people who require support whether its economic, physical or moral. Fund’s scope of functions doesn’t only cover implementation of projects, but generating ideas and for this reason facilitating own ones. Here is the action plan for the Fund:

6

www.fondi.gov.ge

www.fondi.gov.ge

7


წლიური ანგარიში

მისია ფონდი არის საჯარო უწყება, რომელიც მხარს უჭერს ბავშვთა და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ინოვაციურ იდეებს, რათა წვლილი შეიტანოს სახელმწიფოს ახალგაზრდული პოლიტიკის განხორციელებასა და მუდმივ გაუმჯობესებაში.

ხედვა ფონდის პრიორიტეტია ისეთი გარემოს შექმნა, სადაც საქართველოს ყველა ბავშვს და ახალგაზრდას შეეძლება საკუთარი პოტენციალის რეალიზება და სრულად იქნება ინტეგრირებული საზოგადოებაში.

Annual Report

Mission

Vision

The Fund is a public agency that invests in children and youth organizations’ ideas in order to implement and inform national youth policy.

The Fund strives for a future where all children and youth in Georgia will be able to realize their potential and integrate fully and freely in society.

Values We acknowledge our role in state youth policy field, In our work we rely on the values of evidence-based decision making, accountability, transparency, integrity, solidarity, impartiality, equality, cooperation, and inclusiveness.

ღირებულებები ვაცნობიერებთ რა ჩვენს როლს სახელმწიფო ახალგაზრდული პოლიტიკის სფეროში, ჩვენს საქმიანობაში ვეყრდნობით ისეთ ღირებულებებს, როგორიცაა მტკიცებულებებზე დაფუძნებული გადაწყვეტილების მიღება, ანგარიშვალდებულება, გამჭვირვალობა, პატიოსნება, სოლიდარობა, თანასწორობა, თანამშრომლობა და ჩართულობა.

8

www.fondi.gov.ge

www.fondi.gov.ge

9


წლიური ანგარიში

Annual Report

ტარიელ ხეჩიკაშვილი

Tariel Khechikashvili

სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრი

Minister of Sport and Youth Affairs

ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდი სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიული პირია. სამინისტროს სათათბირო ყოველწლიურად ეცნობა ფონდის საგრანტო კონკურსებში წარმოდგენილ ახალგაზრდულ იდეებს და აფინანსებს მათგან საუკეთესოს. 2015 წელს, როგორც სათათბიროს ხელმძღვანელმა პირადად მივიღე შემოსული პროექტების განხილვაში მონაწილეობა. უნდა აღინიშნოს, რომ ახალგაზრდები მთელი საქართველოს მასშტაბით წერენ და გეგმავენ პროექტებს, ცდილობენ საკუთარი იდეების ფარგლებში დასაქმდნენ, შეცვალონ გარემო ან განავითარონ სხვადასხვა სფერო - რაც მისასალმებელია. სათათბირო ყურადღებით განიხილავს უკლებლივ ყველა პროექტს. 2015 წელს ჩვენ დავაფინანსეთ სპორტული და კულტურულ-საგანმანათლებლო პროექტები. ასევე, განსაკუთრებული პრიორიტეტი მივანიჭეთ სოციალური მეწარმეობის მიმართულებით წარმოდგენილ პროექტებს. რადგან სოციალური მეწარმეობა ქმნის შესაძლებლობას იმისთვის, რომ პირველადი დაფინანსების შემდეგ, საწარმომ მიიღოს შემოსავალი და შეძლოს სოციალური მიზნების მიღწევა, რაც, ბუნებრივია, მათ დამოუკიდებლად განვითარების საშუალებას მისცემს.

The Children and Youth Development Fund is the legal entity of public law of the Ministry of Sport and Youth Affairs. Each year the Council of the Ministry gets familiarized with the young persons’ ideas, presented at the grant competitions of the Fund and finances the best idea. In 2015, as a Head of the Council, I personally took part in the review of projects. It should be noted that young people across the entire Georgia write and plan projects, try to be employed within the framework of their ideas, change the environmentor develop different fields - which is welcome. Council carefully reviews all projects. In 2015 we have funded sports and cultural - educational projects. Also, we gave special priority to the social entrepreneurship projects,as the social entrepreneurship creates opportunity for the enterprise that after initial financing it will be able to earn income and achieve social objectives, which, of course, will give them opportunity for independent development. At the beginning of 2016, the Fund’s new grant competition will be announced. Therefore, we encourage young people to be active and present their ideas.

2016 წლის დასაწყისში ისევ გამოცხადდება ფონდის ახალი საგრანტო კონკურსი. ამრიგად, მოვუწოდებთ ახალგაზრდებს იაქტიურონ და წარმოადგინონ საკუთარი იდეები.

10

www.fondi.gov.ge

www.fondi.gov.ge

11


წლიური ანგარიში

რევაზ ჯაველიძე სპორტისა და ახალგაზრდობის მინისტრის მოადგილე

Annual Report

Revaz Javelidze Deputy Minister of Sport and Youth Affairs First of all I would like to point out the important role that the Children and Youth Development Fund pales in the city of Tbilisi and in the regions in terms of development and support of various social and infrastructure projects. Overall, with the efforts the Ministry of Sport and Youth Affairs and the Fund the 43 projects were implemented in 2015. These projects change the lives of young people, helping them for setting new objectives, employment and local community development.

2015 წელს ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდის მიერ დაფინანსებული არაერთი პროექტი განხორციელდა. მე პირადად მოვინახულე რამდენიმე პროექტი, მათ შორის საქართველოს მაღალმთიან რეგიონებში. მთლიანობაში სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროსა და ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდის ძალისხმევით 2015 წელს 43 პროექტი განხორციელდა. ეს პროექტები ცვლის რეგიონებში ახალგაზრდების ცხოვრებას, ეხმარება მათ ახალი მიზნების დასახვაში, დასაქმებასა და ადგილობრივი თემის განვითარებაში.

I personally visited several regions, including the highlands of Georgia, where a number of social entrepreneurship projects were successfully implemented or are being implemented. I would like to highlight the tremendous positive impact that each of these projects has on local population, and especially young people. Their interest to become more involved in the matter of development of their district, region or the entire country is only increasing, which gives us hope that in 2016 the Fund will have the opportunity to finance and implement even more interesting ideas. I would like to wish success to the Fund, its management and employees, and I hope that it will continue to actively support the young people, both in the capital city and in the regions.

ვფიქრობთ, 2016 წელს კიდევ უფრო საინტერესო იდეები განხორციელდება, რადგან სამინისტრო და ფონდი აქტიურად გააგრძელებს ახალგაზრდების მხარდაჭერას, როგორც დედაქალაქში, ისე რეგიონებში.

12

www.fondi.gov.ge

www.fondi.gov.ge

13


წლიური ანგარიში

Annual Report

ირაკლი ჟორჟოლიანი

Irakli Zhorzholiani

სსიპ ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდის დირექტორი

Director of LEPL Children and Youth Development Fund

2015 წელი სსიპ ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდის საქმიანობისთვის იყო თვისობრივად განსხვავებული. კერძოდ, დაგროვებული ცოდნისა და გამოცდილების საფუძველზე, დაიგეგმა ორგანიზაციული განვითარების გრძელვადიანი სტრატეგია, გაიზარდა ფონდის როლი სამოქალაქო საზოგადოებაში, ამაღლდა ხარისხის სტანდარტი, ფონდმა მოიპოვა საერთაშორისო გრანტი და რაც ყველაზე სასიხარულოა, მოხერხდა ისეთ რეგიონებში ახალგაზრდების დასაქმება, სადაც ახალგაზრდების განვითარების და დასაქმების პრობლემა ყველაზე მწვავედ იდგა. წლევანდელი წელი იმითაც გამოირჩეოდა, რომ აჭარისა და სვანეთის მაღალმთიანი რეგიონებიდან დაწყებული - პანკისის ხეობით დასრულებული, ჩვენი თანამშრომლებისა და დაფინანსებული არასამთავრობო ორგანიზაციების ძალისხმევით, შემუშავდა საინტერესო პრაქტიკული მოდელები, მაგალითად, სოციალური მეწარმეობის მიმართულებით. სწორედ ამ მიდგომის შედეგად, დაფინანსებული 43 პროექტიდან ყველა სოციალური ღირებულების მატარებელია. ვიმედოვნებთ რომ ფონდი მომავალში ინსტიტუციური და ფინანსური თვალსაზრისით უფრო გაძლიერდება და უფრო მეტ ახალგაზრდას მისცემს თვითრეალიზაციის საშუალებას.

The year of 2015 was qualitatively different for the activities of the Children and Youth Development Fund. In particular, on the basis of the gained knowledge and experience, there was planned a long-term strategy for organizational development, the role of the Fund in the civil society increased, the quality standards improved, the Fund has gained an international grant and, what is most pleasant, it was managed to employee the youth in areas, where the youth development and employment problems were most critical issue. This year was also marked by the fact that from the mountainous regions of Adjara and Svaneti – to Pankisi Valley, by the efforts of our employees and financed non-governmental organizations, the interesting practical models were developed, for example, in the direction of social entrepreneurship. As a result of this approach, all the funded 43 projects are of social value. We hope that the institutional and financial terms of the Fund will be enhanced in the future and give the opportunity for self-realization to more young people. We believe in your ideas! Children and Youth Development Fund makes a successful precedents! Join us!

ჩვენ გვჯერა შენი იდეების! ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდი ქმნის წარმატებულ პრეცედეტებს! შემოგვიერთდით!

14

www.fondi.gov.ge

www.fondi.gov.ge

15


წლიური ანგარიში

2015 წლის პროგრამული პრიორიტეტები საქართველოს მთავრობისა და სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს სტრატეგიისა და პრიორიტეტული მიმართულებების, ასევე საქართველოს ახალგაზრდული პოლიტიკის გათვალისწინებით, მიმდინარე წელს სსიპ ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდის პროგრამულ პრიორიტეტებად შემდეგი მიმართულებები განისაზღვრა:

წლიური ანგარიში ცხოვრების ჯანსაღი წესი და მასობრივი სპორტი: მასობრივი სპორტის განვითარების ხელშეწყობა; ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია; სამოქალაქო მონაწილეობის გაზრდის ხელშეწყობა: გარემოს დაცვა; გადაწყვეტილების მიღებაში ჩართვა; კულტურა; ინოვაციებისა და ტექნოლოგიური გამოგონებების ხელშეწყობა უპირატესობა მიენიჭება ა) პროექტებს მაღალმთიანი რეგიონებისა და კომპაქტური დასახლებების შესახებ; ბ) პროექტებს ეთნიკურ უმცირესობათა წარმომადგენელი და სახელმწიფო ახალგაზრდული პოლიტიკის დოკუმენტის მიხედვით განსაზღვრული სპეციალური საჭიროებების მქონე ახალგაზრდების საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ინტეგრაციის თაობაზე.

დასაქმების ხელშეწყობა და არაფორმალური განათლება: სოციალური მეწარმეობის ხელშეწყობა შენიშვნა: საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 25-ე მუხლის მე-5 პუნქტი – არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი უფლებამოსილია ეწეოდეს დამხმარე ხასიათის სამეწარმეო საქმიანობას, რომლიდან მიღებული მოგებაც უნდა მოხმარდეს არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის მიზნების რეალიზებას. ასეთი საქმიანობის შედეგად მიღებული მოგების განაწილება არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის დამფუძნებლებს, წევრებს, შემომწირველებს, აგრეთვე ხელმძღვანელობისა და წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების მქონე პირებს შორის დაუშვებელია. პრიორიტეტი სოციალური მეწარმეობა ნიშნავს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ დამხმარე ხასიათის სამეწარმეო საქმიანობას, რომელსაც გააჩნია სოციალური მისია და არ ემსახურება ბიზნესინტერესებს, სოციალური მეწარმეობის მთავარი მიზანი ფოკუსირებულია საზოგადოების კეთილდღეობაზე და მიღებული მოგების სოციალური მიზნებისთვის მიმართვაზე; სკოლიდან სამუშაოზე გადასვლის პროცესის ხელშეწყობა; 16

www.fondi.gov.ge

www.fondi.gov.ge

17


Annual Report

Annual Report

Program Priorities of 2015 Considering the Georgian Government and the Ministry of Sport and Youth Affairs’ strategy and the priority directions, as well as the youth policy, the following directions have been defined as the program priorities of “Children and Youth Development Fund” for the current year: Promotion of employment and non-formal education: A.a) The promotion of social entrepreneurship Note: the Civil Code of Georgia, Article 25, Paragraph 5 non-commercial legal entity is authorized to be engaged in ancillary commercial activities, the profit from which should be used for implementing the goals of the non-commercial legal entity. Distribution of profit from such activities among non-commercial legal entity’s founders, members, donors, as well as leadership and individuals with representative authority is unacceptable. Priority of social entrepreneurship means stipulated by the law ancillary commercial activity, which has a social mission, and does not serve to the business interests, the main purpose of social entrepreneurship focuses on the well-being of society and directing the obtained profit to the social purposes; A.b) Support the process of transition from school to work;

Healthy lifestyle and mass sports: Promotion of mass sports development; Popularization of a healthy lifestyle;

Promotion of greater civic participation: Protection of the environment; Involvement in decision-making process; Culture;

Promotion of innovations and technological inventions: Preference will be given to

A) Projects on mountainous regions and compact settlements; B) Projects on integration in public life of young people of ethnic minority and those with the special needs, defined by the National Youth Policy Document

18

www.fondi.gov.ge

www.fondi.gov.ge

19


წლიური ანგარიში

წლიური ანგარიში

განხორციელებული პროექტები სოციალური მეწარმეობა - ფონდის პრიორიტეტული მიმართულება უკვე მესამე წელია ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდის ერთ-ერთი მთავარი პროგრამული პრიორიტეტია სოციალური მეწარმეობა. ფონდი გახლდათ პირველი სახელმწიფო ორგანიზაცია, რომელმაც სოციალური მეწარმეობის მიმართულებით, ახალგაზრდული არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის გამოაცხადა საგრანტო კონკურსი. სოციალური მეწარმეობა გულისხმობს, მეწარმეობის პრინციპებით მოქმედებას, რომელიც არ ემსახურება ბიზნეს-ინტერესებს და გააჩნია სოციალური მისია. სოციალური მეწარმეობის ფარგლებში განხორციელებული პროექტი არ უნდა იყოს ერთჯერადი, მიღებული დაფინანსებით საწარმომ უნდა დაიწყოს ფუნქციონირება, მოიტანოს ფინანსური მოგება, მაგრამ არა რომელიმე ორგანიზაციის ან ფიზიკური პირის სასარგებლოდ, არამედ, რაღაც კონკრეტული მიზნით. ცხადია, უნდა უზრუნველყოს დასაქმებულთა შრომის ანაზღაურებაც.

სოციალური მეწარმეობის კუთხით განხორციელებულ საქმიანობაში ჩვენი მხარდამჭერია ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი. დღეს ფონდის დაფინანსებით თითქმის ათეულზე მეტი სოციალური საწარმო წარმატებით ფუნქციონირებს საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში. რამდენიმე საწარმო 2015 წელს გაიხსნა, მათ შორისაა: მარწყვის საწარმო სოფელ შავშვებში, ხის სახელოსნო წეროვანში, სოციალური და კრეატიული კაფეები, სამთო მექანიზაციის ცენტრი უკანა ფშავში, სამკერვალო სახლი პანკისში, “გაიხსენე ძველი ხელობა” - სოციალური საწარმო ლენტეხში, „ანიკას“ ადაპტირებული სამკერვალო სალონი, „სოციალური მეწარმეობა და სოციალური ინოვაციები“ – საზაფხულო სკოლა მესტიაში, სოციალური საწარმო „სნოველი“.

20

www.fondi.gov.ge

www.fondi.gov.ge

21


Annual Report

Implemented Projects Social entrepreneurship - the priority direction of the Fund

The social entrepreneurship development has been one of the main priorities of the Children and Youth Development Fund for last three years. The Fund was the first state organization which announced grant competitions for youth non-governmental organizations in the direction of social entrepreneurship. Social entrepreneurship implies activity with principles of entrepreneurship, which does not serve to the business interests and has a social mission. The project, implemented within the framework of social entrepreneurship should not be a one-off, on the contrary, by received funding it should begin to operate, bring financial profits, but not to benefit of any organization or individual, but for some specific purpose. Of course, it should ensure the remuneration of employees. Eurasia Partnership Foundation supports us in activities of social entrepreneurship. Today, by the financial support of the Fund, almost more than a dozen social enterprises successfully operating in different regions of Georgia.

22

www.fondi.gov.ge

Implemented Projects 23


წლიური ანგარიში

„ანიკას“ ადაპტირებული სამკერვალო სალონი ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდის მხარდაჭერით და ასოციაცია „ანიკას“ ორგანიზებით, 2015 წელს კიდევ ერთი სოციალური პროექტი – „ჩვენ ერთად შევცვლით სამყაროს“ - განხორციელდა. ასოციაცია „ანიკა“ არის შშმ ბავშვთა მშობლების მიერ დაფუძნებული ორგანიზაცია, რომლის საქმიანობაც მიმართულია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების და პირების სრული ინტეგრაციისთვის საზოგადოებაში, მათი პროფესიული განათლების ხელშეწყობისა და შემდგომი დასაქმების მიზნით.

Annual Report

“Anika” adapted Sewing Salon With support of the Children and Youth Development Fund the association “Anika” organized and carried out in 2015 another social project - “Together we will change the world”. The association “Anika” is an organization, established by the parents of the disabled children, whose activities are focused on full integration of children and persons with disabilities into the society, for the purpose of their professional education and further employment. In the project - “Together we will change the world,” there are involved 16 young persons with disability (30 years old). They studied sewing with prospective of further employment. The adapted tailoring salon was opened within the project, which is operating in Tbilisi, the Association Anika’s office. Implementation of this project is extremely important for young people with disability as well as for growth of public awareness, as professional education, particularly the tailoring craft study will allow these people to have an in come, not to be depended on others, to improve their self-esteem and establish their position in society.

პროექტში – „ჩვენ ერთად შევცვლით სამყაროს“ ჩართულნი არიან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 16 ახალგაზრდა (30 წლამდე ასაკის). მათ შეისწავლეს სამკერვალო საქმე, შემდგომი დასაქმების პერსპექტივით. პროექტის ფარგლებში გაიხსნა ადაპტირებული სამკერვალო სალონი, რომელიც ფუნქციონირებს თბილისში, ასოციაცია “ანიკას” ოფისში. აღნიშნული პროექტის განხორციელება უაღრესად მნიშვნელოვანია, როგორც თავად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ახალგაზრდებისთვის, ისე საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებისთვის, რადგან პროფესიული განათლება, კერძოდ კი სამკერვალო საქმის შესწავლა, საშუალებას მისცემს ამ ადამიანებს გაუჩნდეთ შემოსავალი, არ იყვნენ სხვაზე დამოკიდებულნი, აიმაღლონ თვითშეფასება და დაიმკვიდრონ ადგილი საზოგადოებაში.

24

www.fondi.gov.ge

www.fondi.gov.ge

25


წლიური ანგარიში

მარწყვის საწარმო სოფელ შავშვებში

Annual Report

Strawberry enterprise in the village Shavshvebi In Gori Municipality village Shavshvebi within the framework of the grant project - ,,Not to lose the village”, presented by non-governmental organization ,, J & J “ the greenhouse was built and 1500 constantly bearing strawberry seedlings were seeded in the compact settlement of IDPs. Project organizers purchased for greenhouse high quality planting materials and created all conditions for fruitful harvest. The greenhouse is under constant supervision - the employed staff, with the participation of experienced experts in this field and the head of the project, is actively involved in the production process. The project employed four IDP families and established another regional social enterprise.

გორის მუნიციპალიტეტში, სოფელ შავშვებში, არასამთავრობო ორგანიზაციის ,,ჯ & ჯ“ მიერ წარმოდგენილი საგრანტო პროექტის – ,,არ დავკარგოთ სოფელი“ ფარგლებში, დევნილთა კომპაქტურ ჩასახლებაში აიგო სათბური და დაითესა 1500 მუდმივად მსხმოიარე მარწყვის ნერგი. პროექტის ორგანიზატორებმა სათბურისთვის შეიძინეს მაღალი ხარისხის სანერგე მასალა და შექმნეს ყველა პირობა ნაყოფიერი მოსავლის მისაღებად. სათბური მუდმივი მეთვალყურეობის ქვეშაა. დასაქმებული პერსონალი - ამ სფეროში გამოცდილი ექსპერტისა და პროექტის ხელმძღვანელის მონაწილეობით, აქტიურადაა ჩართული საწამოო პროცესში. პროექტის ფარგლებში დასაქმდა ოთხი დევნილი ოჯახი და საფუძველი ჩაეყარა კიდევ ერთ რეგიონალურ სოციალურ საწარმოს.

26

www.fondi.gov.ge

www.fondi.gov.ge

27


წლიური ანგარიში

წლიური ანგარიში

სოციალური და კრეატიული კაფეები კრეატიული კაფე ეს არის სივრცე, სადაც ახალგაზრდებს და არამხოლოდ მათ, ორგანიზატორები სთავაზობენ სასიამოვნო სამუშაო გარემოს, ხელმისაწვდომობას სხვადასხვა ხასიათის ინფორმაციაზე, ლიტერატურასა თუ სერვისზე, რაც საჭიროა მათი პროფესიული და პიროვნული ზრდისათვის.

კრეატიული კაფე წარმოადგენს სოციალურ საწარმოს, შესაბამისად, მიღებული შემოსავალი სრულად მოხმარდება ახალგაზრდებისათვის გაწეულ სერვისებს, ახალი ქართული საგანმანათლებლო სახელმძღვანელოების მომზადებას, მენტორების გადამზადებას და სხვადასხვა სახის შემეცნებითი ღონისძიების ორგანიზებას როგორც კაფეში, ასევე მის ფარგლებს გარეთ. მეორე სოციალური კაფე, რომელსაც ასეთივე სახელი აქვს - არასამთავრობო ორგანიზაციის „მშვიდობისა და ინტეგრაციის საერთაშორისო ცენტრი ICPI “ ინიციატივით დაფუძნდა. სოციალური ბარი – „გენერატორი 9.8“ დაფუძნებულია მოხალისეობის პრინციპებზე. სოციალური კაფე იდეალური გარემოა როგორც ქართველი, ასევე უცხოელი ახალგაზრდების ყოველდღიური განვითარებისა და თვითგამოხატვისთვის, რაც ხელს შეუწყობს სხვადასხვა საინტერესო იდეის განხორციელებას. „გენერატორი 9.8“ დაინტერესებულ პირებს/ორგანიზაციებს 10:00-დან 19:00 საათამდე სთავაზობს სამუშაო სივრცეს, ხოლო საღამოს, 19:00 საათის შემდეგ კაფე ეთმობა სოციალურ ბარს, სადაც დაიგეგმება ღონისძიებები: საჯარო ლექციები, გამოფენები, მუსიკალური საღამოები, კინოჩვენებები და ა.შ.

28

www.fondi.gov.ge

www.fondi.gov.ge

29


Annual Report

Social and creative cafes

Creative Cafe is a space where young people and not only they, are offered by the organizers a pleasant working environment, access to a variety of information, literature or services that are necessary for their professional and personal growth.

Annual Report

Creative Cafe is a social enterprise, therefore, the income will be fully used for public services for young people, preparing new Georgian educational guide-books, mentors retraining and various type educational event organizing at a cafe and outside of it. The second social cafe with the same name –was founded by the initiative of non-governmental organization - “International Center for Peace and Integration ICPI”. Social bar - “Generator 9.8” is based on the principles of voluntarism. Social Cafe is an ideal environment for both local and foreign young people for development and self-expression, which can contribute to implementation of a variety of interesting ideas. “Generator 9.8” offers working space to interested persons / organizations from 10: 00 to 19:00, and in the evenings, after 19:00 the cafe is given to the social bar, where the following events will be planned: public lectures, exhibitions, music concerts, film shows, etc.

30

www.fondi.gov.ge

www.fondi.gov.ge

31


წლიური ანგარიში

ხის სახელოსნო წეროვანში

Annual Report

Joinery workshop in Tserovani

The joinery workshop was opened by financing of the Children and Youth Development Fund and the Association of Traditional Crafts, with participation of IDPs, residing in Tserovani. The workshop is headed by a craftsman- Zaza Gatenashvili. This project is also a part of European Union-funded program “Promotion of Georgian traditional handicrafts development and sector economic sustainability” which is implemented by the International Centre for the Arts.

Traditional wood carving master within the project was given an opportunity to build a workshop and purchase necessary working machines. He has been making traditional handmade furniture, wooden boxes, household items and other wooden ware for many years. Within the project, he and his disciples, in collaboration with Association of Traditional Crafts will create a new product line. Zaza Gatenashvili will teach the traditional craft to 40 local young people.

ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდის დაფინანსებით და ტრადიციული რეწვის ასოციაციის მხარდაჭერით, წეროვანში მცხოვრები იძულებით გადაადგილებული პირების მონაწილეობით ხის სახელოსნო გაიხსნა. სახელოსნოს ოსტატი – ზაზა გათენაშვილი ხელმძღვანელობს. აღნიშნული პროექტი ასევე წარმოადგენს ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროგრამის „საქართველოს ტრადიციული რეწვის განვითარებისა და სექტორის ეკონომიკური მდგრადობის ხელშეწყობის“ ნაწილს, რომელსაც ახორციელებს ხელოვნების საერთაშორისო ცენტრი. ტრადიციული ხეზე კვეთის ოსტატს პროექტის ფარგლებში საშუალება მიეცა აეშენებინა სახელოსნო და შეეძინა მუშაობისთვის საჭირო დანადგარები. ის უკვე წლებია ტრადიციულ ხელნაკეთ ავეჯს, ხის ყუთებს, საყოფაცხოვრებო ნივთებს და სხვა სახის ხის ნამუშევრებს აკეთებს. პროექტის ფარგლებში მან მოწაფეებთან და საქართველოს ტრადიციული რეწვის ასოციაციასთან თანამშრომლობით, უნდა შექმნას პროდუქციის ახალი ხაზი. ზაზა გათენაშვილი 40-მდე ადგილობრივ ახალგაზრდას ტრადიციულ ხელობას შეასწავლის.

32

www.fondi.gov.ge

www.fondi.gov.ge

33


წლიური ანგარიში

სამთო მექანიზაციის ცენტრი უკანა ფშავში

წლიური ანგარიში

მაღალ მთაში რელიეფის გამო მძიმე სასოფლოსამეურნეო ტექნიკის გამოყენება ვერ, ან მხოლოდ ნაწილობრივ ხერხდება, ფშავის თემში მიწის სამუშაოების წარმოება ძირითადად ცოცხალი ძალით (ცხენი, ხარი) და დიდწილად ხელით უწევთ, რაც მათ შრომას ახანგრძლივებს და ართულებს. შესაბამისად, გაცილებით ნაკლები მიწის ათვისება ხდება, ვიდრე დამხმარე, სპეციალური ტექნიკის არსებობის შემთხვევაში იქნებოდა შესაძლებელი. უკანა ფშავის სოფლები ძირითადად დაცლილია, თუმცა, რამდენიმე ახალგაზრდის აქტივობა წარმატებული და სანიმუშოა, რაც იმედს იძლევა, რომ მათ კვალს სხვა მოზარდებიც გაჰყვებიან და მიგრაციის პროცესიც შეფერხდება. თემის მოსახლეობის ძირითად შემოსავალს, სოფლის მეურნეობით მოყვანილი პროდუქტის გაყიდვით მიღებული თანხა წარმოადგენს.

ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია ახალგაზრდების დასაქმება და მათი განვითარების ხელშეწყობა მაღალმთიან რეგიონებში. მიმდინარე წელს საგრანტო კონკურსის ფარგლებში საქართველოს მაღალმთიან რეგიონებში რამდენიმე პროექტი დაფინანსდა და წარმატებითაც განხორციელდა.

პროექტის მიზანია, ინოვაციური მიდგომით (საქართველოში ჯერ სამთო მექანიზაციის ცენტრი არ არსებობს), სოფლის მეურნეობაში ახალგაზრდების თვითდასაქმების სტიმულირება და ხელშეწყობა.

მათ შორის ერთ-ერთია ორგანიზაციის „კავშირი განვითარებისთვის“ პროექტი, რომელიც დუშეთის მუნიციპალიტეტში მიმდინარეობს და საქართველოში ერთ-ერთი პირველი სამთო მექანიზაციის ცენტრის დაფუძნებას ისახავს მიზნად. პროექტი დუშეთის მუნიციპალიტეტში, უკანა ფშავის თემის სოფლებისთვის (შუაფხო, გოგოლაურთა, ცაბაურთა, თხილიანა, უძილაურთა, ბინდაურთა, უკანა ფშავი, მათურა, ჭიშო, მუქო, საშევარდნო) მექანიზაციის ცენტრის (სპეც. ტექნიკა, რომელიც მთიან რეგიონებში სასოფლოსამეურნეო საქმიანობისთვის გამოიყენება) შექმნას და ადგილობრივი ახალგაზრდებისთვის ამ ტექნიკის მოხმარების სწავლებას გულისხმობს.

34

www.fondi.gov.ge

www.fondi.gov.ge

35


წლიური ანგარიში

Annual Report

Mining Mechanization Center in Ukana Pshavi

Project implies to set up a Mechanization Center (Special technique, used for agricultural activities in the mountainous regions) in Dusheti Municipality, for Ukana Pshavi community villages (Shuapkho, Gogolaurta, Tsabaurta, Tkhiliana, Udzilaurta, Bindaurta, Ukana Pshavi, Matura, Chisho, Muko, Sashevardno) and provide training to local young people in using this technique.

Promotion of youth employment and development in mountainous regions is one of the top priorities of the Children and Youth Development Fund. This year within the framework of the grant competition several projects were funded and successfully implemented in the mountainous regions. The project Union for Development is one of them, which is running in Dusheti Municipality and aims to establishment of one of the first mining mechanization centers in Georgia.

In the high mountain region agricultural heavy machinery cannot or only partially can be operated due to a relief, in the Pshavi community people have to conduct agricultural works mainly by horses and oxen and largely by hand, which makes their work longer and more difficult. Consequently, much less land is cultivated, than it would be available in case of ancillary special equipment. Ukana Pshavi villages are mostly deserted, however, activities of a number of young people is successful and exemplary, it gives hope that other teenagers will follow in their footsteps and the migration process will be halted. The main source of income for the community population is money received from the sale of the agricultural products. The aim of the project is through an innovative approach (Mining Mechanization Center does not exist in Georgia yet), to stimulate and support self-employment of young people in agriculture.

36

www.fondi.gov.ge

www.fondi.gov.ge

37


წლიური ანგარიში

“გაიხსენე ძველი ხელობა” - სოციალური საწარმო ლენტეხში

Annual Report

“Remember the old craft” - Social Enterprise in Lentekhi

არასამთავრობო ორგანიზაციის „ლაჰილი“ ორგანიზებით ლენტეხში კიდევ ერთი სოციალური საწარმო დაფუძნდა. „გაიხსენე ძველი ხელობა“ ასე ჰქვია პროექტს, რომლის ფარგლებში ადგილობრივმა ახალგაზრდებმა შეისწავლეს ჭუნირის, ჩანგისა და სვანური ქუდის დამზადების ტექნოლოგია. პროექტის ამსახველი მასალების საფუძველზე კი მომზადდა დოკუმენტური ფილმიც. ჭუნირისა და სვანური ქუდის დამზადების ტექნოლოგიებს არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი აქვს. ჩანგი სვანური საკრავია, ჭუნირთან და სვანურ ქუდთან ერთად მისი დამზადების ტექნოლოგია ჯერ კიდევ შემორჩენილია სვანეთში. პროექტის მთავარი მიზანია ტრადიციული კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და შენარჩუნება. მოსახლეობის მუდმივი მიგრაციის ფონზე სვანეთში მცირდება იმ ოსტატთა რაოდენობა, რომლებიც ფლობდნენ აღნიშნულ ტექნოლოგიას. სწორედ ამიტომ, პროექტის ფარგლებში ადგილობრივ ახალგაზრდებს მიეცათ შესაძლებლობა შეესწავლათ სვანური საკრავებისა და ქუდების შექმნა, ცოდნის გამოყენებას კი ისინი სამომავლოდ პრაქტიკაშიც შეძლებენ.

38

www.fondi.gov.ge

NGO “Lahili” organized foundation of another social enterprise in Lentekhi. ,, Remember the old craft ‘’ is the name of the project, under which local young people studied chuniri, changi and Svanetian hat manufacturing technology. The documentary footage was prepared on the basis of the project reflecting materials. Chuniri and Svanetian hat manufacturing technologies have the status of intangible cultural heritage monument. Changi is a Svanetian musical instrument. Changi, chuniri and Svanetian hat manufacturing technologies still exist in Svaneti. The main goal of the project is to protect and maintain traditional cultural heritage. On the background of the population’s permanent migration, the number of masters who master these technologies decreases in Svaneti. That is why local young people were given the opportunity to study manufacturing Svanetian musical instruments and hats within the project, and they will be able to apply the knowledge in practice.

www.fondi.gov.ge

39


წლიური ანგარიში

სამკერვალო სახლი პანკისში

წლიური ანგარიში

სწორედ, ამ პრობლემასთანაა კავშირში ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტი, რომელიც მიზნად ისახავს ადგილობრივი ქალებისთვის ახალი ხელობის შესწავლას და დასაქმების შესაძლებლობების გაჩენას. პროექტის ფარგლებში შეიძინეს სამკერვალოსთვის საჭირო ინვენტარი და ხეობის სამ სოფელში - 16 გოგონას ჩაუტარდა ტრენინგები, სადაც შეისწავლეს: ჭრა-კერვა და ქსოვა. მათგან საუკეთესო ოთხეული შეირჩევა და ისინი ადგილზე დასაქმდებიან. პროექტი ხელს შეუწყობს ქალების სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას, მათ გამოყვანას კარჩაკეტილი ცხოვრებიდან და ჩართვას საზოგადოებრივ აქტივობებში. დაიწყება სამკერვალოში დამზადებული სამოსის რეალიზაცია. თუმცა, გარდა ამისა, ადგილობრივებს შესაძლებლობას მისცემს, რომ შექმნან მათთვის სასურველი სამოსი, ტრადიციული, ქისტური ორნამენტებით ხელით ნაქსოვი ნივთები, რაც მნიშვნელოვანია ქისტური კულტურის პოპულარიზაციის კუთხითაც. პროექტის ფარგლებში შეიქმნება ინტერნეტ გვერდი, სადაც განთავსდება სამკერვალოში შექმნილი პროდუქცია, მისი უკეთ რეალიზაციისთვის.

2015 წელს, ფონდის მხარდაჭერით სოციალური საწარმო პანკისშიც გაიხსნა. პროექტს ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაცია „კახეთის სამოქალაქო ლიგა“ ახორციელებს. პანკისის ხეობა მაღალმთიან ზონას განეკუთვნება, სადაც კომპაქტურად არიან დასახლებულნი ქისტები - ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობის წარმომადგენლები. ხეობა გეოგრაფიულად იზოლირებულია, მწირია სახნავ-სათესი თუ საძოვარი მიწები. მოსახლეობის ძირითადი შემოსავლის წყარო არის მესაქონლეობა და მიწათმოქმედება, თუმცა მიწების სიმწირის გამო შეუძლებელია მისი ფართოდ განვითარება. ზემოთ აღნიშნულიდან გამომდინარე, პანკისში არის ახალგაზრდების დასაქმების პრობლემა. დასაქმების მხრივ განსაკუთრებით მძიმეა გოგონების მდგომარეობა. ხეობაში ჩატარებულმა კვლევამ აჩვენა, რომ პანკისელი ქალების მხოლოდ 10 პროცენტს აქვს მუდმივი სამუშაო, ესენი გახლავთ ძირითადად, მასწავლებლები და საბავშვო ბაღის აღმზრდელები, დანარჩენი ნაწილი კი - ოჯახური საქმიანობით არის დაკავებული. ხშირია სკოლის ასაკის გოგონების გათხოვების ფაქტები, მათ ნაადრევად აწვებათ ოჯახის, შვილების აღზრდის ტვირთი და მოკლებულნი არიან ყოველგვარი დამატებითი განათლების საშუალებებსა და არ გააჩნიათ დასაქმების არანაირი შესაძლებლობა.

40

www.fondi.gov.ge

www.fondi.gov.ge

41


Annual Report

Annual Report

Tailoring house in Pankisi With the support of the Fund the social enterprise was opened in Pankisi as well in 2015. The project is being implemented by local NGO ,,Kakheti Civic League’’. Pankisi Valley in a mountainous region, densely populated by Kists - ethnic and religious minorities. The Valley is geographically isolated, with scarce arable and grazing lands. Cattle breeding and agriculture is the main source of income for the population, however, because of the scarcity of land it cannot be widely developed. Consequently, there is a problem of the youth employment in Pankisi. The employment situation is especially difficult for girls. The survey in the Valley showed that only 10 percent of Pankisi women have a permanent job, they are mostly teachers and nurses of kindergartens, while the rest are engaged in the family activities. The facts of school-age girls’ marriage are common, they are prematurely burdened with family, child-rearing, and deprived of any additional education means and do not have any employment opportunity.

42

www.fondi.gov.ge

The project, financed by the Fund is related to this problem, and it aims to teach a new craft to local women and give employment opportunities for them. Within the project necessary equipment was purchased for the tailoring house and in three villages of the Valley 16 girls were provided training, where they studied: sewing and knitting. The best four girls will be selected and employed at the site. The project will help to improve the social situation of women, their taking out of a reclusive life and involvement in social activities. The sale of clothes, made in the tailoring house will start. However, in addition, the locals will be given an opportunity to create their desired clothes, traditional, Kistinian ornament crocheted items, which is important in terms of Kistinian culture popularization. A web page will be created within the project, where the product of the tailoring house will be placed for the better realization.

www.fondi.gov.ge

43


წლიური ანგარიში

Annual Report

სოციალური საწარმო „სნოველი“

Social Enterprise ,,Snoveli ‘’

არასამთავრობო ორგანიზაციამ „გლობალური თანადგომა“ ყაზბეგში, სოფელ სნოში, სამხატვრო სახელოსნოს ბაზაზე, ფონდის მხარდაჭერით დააფუძნა სოციალური საწარმო, სადაც სტაბილურად დაასაქმა ადგილობრივი ახალგაზრდები.

NGO “Global support” n Kazbegi, village Sno, based on the art studio, with support of the Fund, founded the social enterprise, which steadily employed local youth.

სოციალური საწარმოს დაფუძნებამდე, აღნიშნულ ორგანიზაციასთან წარმატებული თანამშრომლობის გამოცდილება ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდს უკვე გააჩნდა. 2014 წელს შეიქმნა სნოს ხეობის ხელოვნების ახალგაზრდული ცენტრი, რომლის მიზანიც იყო აღმოეჩინა ნიჭიერი ახალგაზრდები და მათთვის ესწავლებინა ხეზე კვეთა და ქვის მხატვრული დამუშავება. პროექტში 30 ახალგაზრდა იყო ჩართული. დღეს უკვე მათი დიდი ნაწილი სოციალურ საწარმოში აგრძელებს საქმიანობას.

Before founding the social enterprise, the Children and Youth Development Fund had already had the experience of successful cooperation with this organization. Youth Center for the Arts was created in 2014 in the Sno Valley, the goal of which was to discover talented young people and teach them woodcarving and stone processing. The 30 young people were involved in the project. Today the large part of them continues working in the social enterprise.

2015 წელს დაფინანსებული პროექტის მეშვეობით სნოს სახელოსნო აღიჭურვა სადურგლო დანადგარებით და ქვის სპეციალური სახერხით, რაც ოსტატებს საშუალებას აძლევს ადგილზევე შექმნან პროდუქცია - ავეჯი, დეკორაცია, სუვენირები. სახელოსნოშივე მოეწყო სუვენირებისა და დეკორაციების სარეალიზაციო კუთხე, სადაც მნახველს შეუძლია დაათვალიეროს და შეიძინოს მისთვის სასურველი ნივთი. რეალიზაციიდან მიღებული სახსრები მოხმარდება დასაქმებულთა ანაზღაურებასა და საწარმოს განვითარებას, ახალი ადამიანური რესურსის მოზიდვასა და დასაქმებას.

44

www.fondi.gov.ge

In 2015, through the funded project, Sno joinery workshop was equipped with joinery equipment and special stone sawmills, which allows masters to create the product on site - furniture, decorations, and souvenirs. In the workshop the corner for selling souvenirs and decorations was arranged, where visitors can see and buy the desired item. The funds, received from the sale, will be used for employees’ salaries and enterprise development, new human resource discovery and employment.

www.fondi.gov.ge

45


წლიური ანგარიში

„სოციალური მეწარმეობა და სოციალური ინოვაციები“ – საზაფხულო სკოლა მესტიაში

წლიური ანგარიში

საზაფხულო სკოლის ფარგლებში გამოვლინდა ახალგაზრდების 4 ბიზნეს იდეა, რომელიც დამუშავდება ამავე პროექტში შექმნილ ვირტუალურ ბიზნეს ინკუბატორში და ბიზნეს ექსპერტებისა და ინოვაციური ბიზნეს მოდელების დახმარებით გაივლის ყველა იმ ეტაპს, რაც აღნიშნული იდეების განვითარებას შეუწყობს ხელს. ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდთან ერთად პროექტის მხარდამჭერები იყვნენ: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი და მესტიის მუნიციპალიტეტის გამგეობა.

საერთაშორისო საზაფხულო სკოლა „სოციალური მეწარმეობა და სოციალური ინოვაციები“ ფონდის დაფინანსებით საერთაშორისო ორგანიზაციამ „Oikos Tbilisi“ განახორციელა. საზაფხულო სკოლაში მონაწილეობა 30–მდე ქართველმა და უცხოელმა წარმატებულმა სტუდენტმა მიიღო. პროექტი ითვალისწინებდა ქართველი და უცხოელი ახალგაზრდების ინფორმირებას, ცნობიერების ამაღლებასა და ჩართულობის გაზრდას სოციალური მეწარმეობის სფეროში, ასევე სვანეთის ეკონომიკური მოდელის შემუშავებასა და მცირე სამეწარმეო ბიზნეს იდეების დამუშავებას. სტუდენტებს ლექცია–სემინარები ჩაუტარეს საერთაშორისო და ადგილობრივმა ექსპერტებმა, პროექტის უმთავრესი მიზანი იყო სვანეთის რეგიონის სამეწარმეო პოტენციალის შესწავლა და განვითარება. 46

www.fondi.gov.ge

www.fondi.gov.ge

47


Annual Report

"Social Entrepreneurship and Social Innovations" - a summer school in Mestia

Annual Report

Within the summer school were revealed 4 business ideas of young people, which is to be processed in a virtual business incubator, created within the same project, and with the help of business experts and innovative business models will pass all the stages, which will support the development of these ideas. Along with the Children and Youth Development Fund, the project is supported by the Ivane Javakhishvili Tbilisi State University and the Mestia Municipality Council.

International Summer School ,,Social entrepreneurship and social innovations” was carried out through the Fund’s financing by an international organization ”Oikos Tbilisi”. The summer school was attended by 30 Georgian and foreign successful students. The project included providing the local and foreign youth with information, increase their awareness and involvement in the field of social entrepreneurship, as well as development of Svaneti economic model and processing small entrepreneurial business ideas. International and local experts gave lectures and seminars for the students, the main purpose of the project was to study and develop the entrepreneurial potential of the region of Svaneti.

48

www.fondi.gov.ge

www.fondi.gov.ge

49


წლიური ანგარიში

ქალთა ინტეგრირებული ტურნირი „თანადგომა“

Annual Report

Women’s integrated tournament “Support”

ქალთა ინტეგრირებული ტურნირი „თანადგომა 2015“ სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროსა და ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდის მხარდაჭერით განხორციელდა, პროექტის ორგანიზატორია სამოქალაქო ინიციატივების ახალგაზრდული ცენტრი „მომავალი“. შეჯიბრებები სპორტის ოთხ სახეობაში მიმდინარეობდა: ბილიარდში, მაგიდის ჩოგბურთში, ტყვიის სროლასა და ჭადრაკში. მონაწილეობას იღებდნენ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს, კასპის მუნიციპალიტეტის გამგეობის, რუსთავის საბიბლიოთეკო გაერთიანებისა და შვიდი არასამთავრობო ორგანიზაციის გუნდები, მათ შორის, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე გოგონები და ქალები. პროექტის მიზანია სპორტის პოპულარიზაცია, ჯანსაღი ცხოვრების პროპაგანდა, ქალთა მიმართ ძალადობის პრევენცია, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ქალთა აქტივობის ამაღლება და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში სრულფასოვანი მონაწილეობის ხელშეწყობა. ტურნირის ბოლოს ცალკეულ სახეობებში გამარჯვებული გუნდები – მედლებით, სიგელებითა და სამახსოვრო თასებით დაჯილდოვდნენ. ტურნირის ყველა მონაწილეს გადაეცა სერთიფიკატი.

The women’s integrated tournament “Support 2015” was carried out with the support of the Ministry of Sports and Youth Affairs and the Children and Youth Development Fund, the project was organized by the Youth Center of Civil Initiatives “The Future “. Competitions were held in four kind of sports: billiards, table tennis, shooting and chess. The teams of the Tbilisi Municipal Council, Kaspi Municipal Board, Rustavi Library Union, and seven non-governmental organizations, including girls and women with disabilities took part in it. The project aims to promote sports, healthy lifestyle, and the prevention of violence against women, to raise the activity of women with disabilities and promote full participation in public life. At the end of the tournament, the teams - winners in each kind of sports were awarded medals, diplomas and memorable cups. All participants of the tournament were given a certificate

50

www.fondi.gov.ge

www.fondi.gov.ge

51


წლიური ანგარიში

წლიური ანგარიში

მაგიდის ტენისი უსინათლო და მცირემხედველი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ახალგაზრდებისათვის

ასოციაციამ „ქალი, ბავშვი და სოციუმი“ საინტერესო სპორტული პროექტი განახორციელა. პროექტის ორგანიზება განაპირობა უსინათლო და მცირემხედველი შშმ ახალგაზრდების სპორტულმა პასიურობამ, რაც უარყოფითად აისახება მათ ჯანმრთელობაზე. პროექტი სწორედ ამ პრობლემის გადაჭრას და საქართველოში სპორტის ახალი სახეობის დანერგვას ემსახურებოდა. „SHOWDOWN“ - არა მარტო სპორტული თამაშია, არამედ რეაბილიტაციის საუკეთესო საშუალებაა, რადგან რეაქციის სისწრაფის გაუმჯობესების ხარჯზე უსინათლო და მცირემხედველ შშმ პირებს უვითარდებათ გარემოში ორიენტაცია სმენის საშუალებით. ამ თამაშს არ სჭირდება განსაკუთრებული ფიზიკური მონაცემები ან მომზადება. თამაშის ტექნიკის დახვეწა და წესების სწავლა ძალიან მოკლე დროშია მოსახერხებელი. თამაში შესაძლებელია ყველანაირი შეზღუდვის გარეშე შშმ პირებისათვის, რადგან აუცილებელი პირობაა თვალებზე მუქი სახვევის ახვევა, რითაც მოთამაშეთა შანსების გათანაბრება ხდება. მოთამაშეებისათვის შექმნილია სპეციალური მაგიდა, რომელიც სერიულად არ იწარმოება. მაგიდის კონსტრუქცია გამორიცხავს ტრავმებს. თამაშის წესების სიმარტივის წყალობით, მიიღწევა მხედველობის პრობლემების მქონე შშმ პირების სრული თანასწორობა.

52

www.fondi.gov.ge

რეაბილიტაციის კუთხით “SHOWDOWN” დინამიურია, თამაშში ჩართულია სხეულის თითქმის ყველა კუნთი. მონაწილეები სმენისა და მგრძნობელობის საშუალებით თამაშობენ, რაც ხელს უწყობს მათი კოორდინაციის, მოძრაობების სიზუსტის, რეაქციის სიჩქარის, ლოგიკისა და ორიენტაციის განვითარებას. “SHOWDOWN“ არ არის მხოლოდ უსინათლო და მცირემხედველი შშმ პირების თამაში. მისი დანერგვა და პოპულარიზაცია ხელს შეუწყობს სხვადასხვა პროფესიის ადამიანების სამუშაო უნარ-ჩვევების გაუმჯობესებას. მაგალითად, მეხანძრეებისთვის, რომელთაც ძლიერი კვამლის გამო მუშაობა უწევთ აბსოლუტურ სიბნელეში აუცილებელია სმენის, კარგი ორიენტაციის, სწრაფი რეაქციის განვითრება, რომელსაც ხშირად სასიცოცხლო მნიშვნელობა აქვს. ამრიგად, სპორტის ამ მიმართულების საქართველოში განვითარება უდაოდ საშური საქმეა.

www.fondi.gov.ge

53


Annual Report

Table tennis for blind and partially sighted young people with disabilities

Annual Report

With respect of rehabilitation “SHOWDOWN” is dynamic, and almost every muscle in the body is involved in the game. The players play through hearing and sensitivity, which contributes to development of their coordination, precision of movements, reaction speed, logic and orientation. “SHOWDOWN” is not the game for only blind and partially sighted people with disabilities. Its implementation and promotion will help to improve working skills of various professionals. For example, for fire fighters, who because of strong smoke have to work in complete darkness, it is necessary to develop hearing, good orientation, rapid response, which is often of vital importance. Therefore, the development of the sport in this direction in Georgia is undoubtedly a significant matter.

Association “Women, Children and society” carried out the interesting sports project. The project arrangement was conditioned by passiveness in sports of the blind and partially sighted young people with disabilities that negatively affects their health. The project is to address this problem and implementation of a new kind of sports in Georgia. “SHOWDOWN” - is not only a sports game, but the best way of rehabilitation, because at the expense of improving the reaction speed the blind and partially sighted people with disabilities develop orientation in the environment through hearing. This game does not need special physical conditions or preparation. Accomplishment of the game techniques and learning rules is possible in a very short time. The game is available without any restrictions for the disabled people, because the necessary condition is putting dark bandage on the eyes, equalizing chances of the players in this way. A special table is created for the players, which is not serially produced. The table design rules out injuries. Thanks to the simplicity of the rules of the game, full equality of people with disabilities with vision problems can be achieved. 54

www.fondi.gov.ge

www.fondi.gov.ge

55


წლიური ანგარიში

ახალგაზრდული ექსპედიცია მყინვარწვერზე

ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდის ერთ-ერთი პრიორიტეტი მაღალმთიანი რეგიონების მკვიდრი ახალგაზრდების ხელშეწყობაა. შესაბამისად, აღნიშნულ რეგიონებში ყოველწლიურად სხვადასხვა სფეროში ფინანსდება პროექტები. 2015 წლის საგრანტო კონკურსის ერთ-ერთი გამარჯვებულია არასამთავრობო ორგანიზაცია ყაზბეგის ახალგაზრდული ცენტრი. ენთუზიასტი ახალგაზრდების გაერთიანებით შექმნილი ორგანიზაცია, ბევრ მნიშვნელოვან პროექტს ახორციელებს რეგიონში. მათ შორისაა ფონდის მიერ მხარდაჭერილი პროექტი - „მთამსვლელობის განვითარება ყაზბეგის რაიონში“. პროექტის განხორციელება ხელს შეუწყობს ადგილობრივ ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაციას და სპორტით დაინტერესების სტიმულირებას, ასევე ტურისტული მიმართულების განვითარებას.

წლიური ანგარიში

ყაზბეგის რაიონში მთამსვლელობის განვითარების უდიდესი პოტენციალი არსებობს, რადგან იქ მდებარეობს კავკასიონის უმაღლესი მწვერვალები. მუნიციპალიტეტში ყოველწლიურად სულ უფრო მეტი ტურისტი ჩადის, ძირითადად, მწვერვალ მყინვარწვერის დასალაშქრად. მყინვარწვერი საქართველოს ერთ-ერთი ულამაზესი მწვერვალია. წარმოშობით იგი ჩამქრალი ვულკანია, ამიტომ მისი ფერდობები არ არის ციცაბო. ტურისტული თვალსაზრისით მყინვარწვერი საქართველოში ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული მთაა. თუმცა ტურისტებს ესაჭიროებათ ადგილობრივი გიდების დახმარებაც. ამ უკანასკნელთა ძალიან მცირე რაოდენობის გამო კი, ტურისტების ჯგუფებთან გამყოლებად მუშაობენ უცხოელი ან საქართველოს სხვა რეგიონიდან ჩასული გიდები. ფონდის მხარდაჭერით მიმდინარე პროექტი ხელს შეუწყობს ყაზბეგის მთამსვლელთა კლუბის შექმნას, ადგილობრივი ახალგაზრდების კვალიფიკაციის ამაღლებას და მათ დასაქმებას სამთო გამყოლებად, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ისეთ მაღალმთიანი რეგიონისთვის, როგორიც ყაზბეგის რაიონია. პროექტის წარმომადგენლებმა შეიძინეს სათანადო აღჭურვილობა: სამგზავრო ჩანთები, თოკები, ქამრები, კარაბინები, წერაქვები და წრიაპები, კარვები და საძილე ტომრები, სასიარულო ჯოხები და დამცავი ჩაფხუტები. მოეწყო ალპინიადა და დაილაშქრა რამდენიმე მწვერვალი, მათ შორის, ზღვის დონიდან 5033 მეტრის სიმაღლეზე მდებარე მყინარწვერი.

56

www.fondi.gov.ge

www.fondi.gov.ge

57


Annual Report

Annual Report

Youth Expedition to Mount Kazbek.

One of the priorities of the Children and Youth Development Fund is to promote youth in the mountainous regions. Accordingly, projects in different fields are funded in these regions each year. NGO Kazbegi Youth Center is one of the winners of the grant competition of 2015. The organization, established by united enthusiastic young people is carrying out many important projects in the region. They include the Fund-supported project – “Development of mountaineering in Kazbegi region’’. The project implementation will contribute to promotion of healthy lifestyle in local young people and stimulate interest in sports, as well as the development of the touristic direction. There is a huge potential of development mountaineering in Kazbegi region, because there are the highest Caucasus summits . Each year more and more tourists visit the municipality, mainly, for hiking the summits of the Mount Kazbegi. Mount Kazbegi is one of the most beautiful summit in Georgia. It originates from extinct volcano, therefore its slopes are not steep. Mount Kazbegi is one of the most popular mountains for the tourists in Georgia. However, tourists need the help of local guides as well. Due to a lack of local guides, foreign guides or guides from other regions of Georgia work with tourist groups. The current Fund-supported project will contribute to the creation of Kazbegi alpinist club, improvement of the local youth qualifications their employment as mountain guides, which is very important for such the mountainous region like Kazbegi region. The project representatives purchased the necessary equipment: backpacks, ropes, belts, carbines, axes and crampons, tents and sleeping bags, walking sticks and protective helmets. The Alpiniad was arranged and several summits hiked, including Mount Kazbegi, located at 5033 meters above the sea level.

58

www.fondi.gov.ge

www.fondi.gov.ge

59


წლიური ანგარიში

ახალგაზრდული ბანაკი „ფშავი“

Annual Report

Youth Camp "Pshavi"

With the purpose of promoting a healthy lifestyle and a wide implementation of mass alpinism Giorgi Nikoladze Alpine Club organized the Youth Camp in Pshavi in 2015.

ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზებისა და მასობრივი ალპინიზმის ფართო გავრცელების მიზნით, გიორგი ნიკოლაძის სახელობის ალპინისტურმა კლუბმა 2015 წელს ფშავში ახალგაზრდული ბანაკი მოაწყო. ჯანსაღი ცხოვრების წესის პროპაგანდა ცნობილმა მეცნიერმა და სპორტსმენმა გიორგი ნიკოლაძემ, ჯერ კიდევ ერთი საუკუნის წინ დაიწყო. ჩამოაყალიბა სპორტული საზოგადოება „შევარდენი“, რომელიც ახალგაზრდების მასობრივ სპორტში ჩართვას ისახავდა მიზნად. პროექტის განმახორციელებელი ორგანიზაცია გიორგი ნიკოლაძის საქმიანობას აგრძელებს. პროექტის ფარგლებში 15-დან 27 წლამდე 100 ახალგაზრდა ორ ნაკადად გაიყო და ფშავში, მდინარე მათურას ხეობაში დაბანაკდა. ბანაკს ემსახურებოდნენ კვალიფიციური ტრენერინსტრუქტორები, საორგანიზაციო და სამედიცინო პერსონალი. პროექტის მონაწილე ახალგაზრდებმა რამდენიმე დღე გაატარეს საქართველოს მთიანეთში, ისწავლეს ექსტრემალურ ვითარებაში გადაწყვეტილებების მიღება, შეიძინეს ლაშქრობისთვის საჭირო უნარ-ჩვევები. მოხდა ფშავის მდიდარი ისტორიისა და კულტურის პოპულარიზება.

60

www.fondi.gov.ge

Giorgi Nikoladze, a renowned scholar and athlete, started to promote a healthy lifestyle still a century ago. He established a sporting society ”Shevardeni”, which was aimed at young people’s involvement in mass sports. In 1923, he established the mountaineering-travelling department at the University. The organization, carrying out the project continues Giorgi Nikoladze’s activities. Within the project, 100 young people aged 15 to 27 were divided into two groups and set up a camp in Pshavi, Matura River valley. The qualified trainer-instructors, organizational and medical staff served at the camp. Young people, participating in the project spent unforgettable days in the mountains of Georgia, learned how to make decisions in extreme circumstances, and acquired necessary hiking skills. The rich history and culture of Pshavi was promoted.

www.fondi.gov.ge

61


წლიური ანგარიში

გურიის ახალგაზრდული საფეხბურთო ფესტივალი

Annual Report

Guria Youth Football Festival Youth NGO “Our Healthy And Sportive Generation”, acting in the Guria region, has organized a regional football festival in Ozurgeti. The project’s goal was the promotion of football in Guria, the promotion of healthy lifestyle, discovering of the young promising players and massive involvement of the youth in sport activities. That is why, in August and September, after pre-selecting, in 3 municipalities of Guria Region, the teams of football clubs and amateur footballers were actively involved in the Football Festival of Guria. During the festival, the creative groups organized the cultural and entertainment events. At the closing of the Festival the participating teams were awarded gifts and prizes.The final games were held at the Ozurgeti central stadium. In total 168 local young people took part in the Festival.

გურიის რეგიონში მოქმედმა ახალგაზრდულმა არასამთავრობო ორგანიზაციმ „ჩვენი ჯანსაღი და სპორტული თაობა“ ოზურგეთში რეგიონულ საფეხბურთო ფესტივალს გაუწია ორგანიზება. პროექტის მიზანი იყო გურიის რეგიონში ფეხბურთის პოპულარიზაცია, ჯანსაღი ცხოვრების ხელშეწყობა, ახალგაზრდა პერსპექტიული ფეხბურთელების გამოვლენა და ახალგაზრდობის მასიური ჩართვა სპორტის აღნიშნულ სახეობაში. სწორედ ამიტომ, აგვისტოსა და სექტემბრის თვეში წინასწარი შერჩევით, გურიის რეგიონის 3 მუნიციპალიტეტში საფეხბურთო კლუბებისა და მოყვარულ ფეხბურთელებით დაკომპლექტებული გუნდები აქტიურად ჩაერთვნენ გურიის საფეხბურთო ფესტივალში. ფესტივალის მიმდინარეობის პერიოდში ადგილობრივი შემოქმედებითი ჯგუფების მიერ ეწყობოდა კულტურულ-გასართობი ღონისძიებები. ფესტივალის დახურვისას მონაწილე გუნდები დაჯილდოვდნენ ფასიანი საჩუქრებითა და პრიზებით. ფინალური თამაშები ოზურგეთის ცენტრალურ სტადიონზე გაიმართა. ფესტივალში საერთო ჯამში, 168 ადგილობრივმა ახალგაზრდამ მიიღო მონაწილეობა.

62

www.fondi.gov.ge

www.fondi.gov.ge

63


წლიური ანგარიში

სვანური ჭიდაობის ფესტივალი

Annual Report

Svanetian Wrestling Festival NGO "The First European" held Svanetian Wrestling Festival in Dmanisi. The Festival was held within the "Tradition-National Treasure", financed by the Children and Youth Development Fund and with the support of the Dmanisi Municipal Council. The project was aimed at popularizing of the ancient Georgian tradition and in this direction establishing the healthy lifestyle among young people. Organizers’ task was recovery-development of Svanetian traditional wrestling "Librgeli" and the promotion of this kind of wrestling among young people. Within the festival, during three days, pupils of sports schools from seven regions of Georgia competed each other in this ancient kind of wrestling. Also the folk-dance events and exhibition of characteristic for Svaneti region ethnographic sample were held.

არასამთავრობო ორგანიზაციამ „პირველი ევროპელი“ დმანისში სვანური ჭიდაობის ფესტივალი ჩაატარა. ფესტივალი პროექტის „ტრადიცია-ეროვნული საგანძური“ ფარგლებში, ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდის დაფინანსებით და დმანისის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მხარდაჭერით განხორციელდა. პროექტი მიზნად ისახავდა უძველესი ქართული ტრადიციის პოპულარიზაციას და ამ მიმართულებით ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებას. ორგანიზატორების ამოცანა სვანური ტრადიციული ჭიდაობა „ლიბრგელის“ აღდგენა-განვითარება და ჭიდაობის ამ სახეობის ახალგაზრდებში პოპულარიზაცია იყო. ფესტივალის ფარგლებში, საქართველოს შვიდი რაიონის სპორტული სკოლების აღსაზრდელები ქართული ჭიდაობის უძველეს სახეობაში ეასპარეზებოდნენ ერთმანეთს. ასევე გაიმართა ფოლკლორულ-ქორეოგრაფიული ღონისძიებები და სვანეთის კუთხისთვის დამახასიათებელი ეთნოგრაფიული ნიმუშების გამოფენა.

64

www.fondi.gov.ge

www.fondi.gov.ge

65


წლიური ანგარიში Annual Report

Annual Report

დოკუმენტური ფილმების საერთაშორისო ფესტივალი „CinéDOCთბილისი“ CinéDOC-თბილისი არის დოკუმენტური ფილმების საერთაშორისო ფესტივალი, რომელმაც 2015 წელს საკმაოდ დიდი მასშტაბები მიიღო. სხვადასხვა თემაზე ცალკეულ საკონკურსო კატეგორიაში მოხდა საინტერესო ფილმების ჩვენება. ფესტივალის მხარდამჭერები, სხვა პარტნიორთან ერთად, არიან სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს სსიპ ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდი და საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო. წლევანდელ პროგრამაში „CinéDOC-თბილისის“ მაყურებელმა „სანდენსის“ კინოფესტივალზე გამარჯვებულ ფილმიც იხილა. ფესტივალზე სამ საკონკურსო სექციაში წარმოდგენილი იყო ფილმები საქართველოდან და კავკასიის რეგიონიდან. ბავშვებისა და ახალგაზრდებისთვის კინოჩვენებები შედგა სექციაში „CinéDOC-Young”. საბოლოო ჯამში კინოფესტივალმა ასეულობით სტუმარსა და მაყურებელს უმასპინძლა.

International Documentary Film Festival ”CinéDOC-Tbilisi”

CinéDOC-Tbilisi is a documentary film festival, which took rather a large scale in 2015. The interesting films on different topics and in different competition categories were demonstrated. The festival supporters, along with other partners, are LEPL Children and Youth Development Fund of the Ministry of Sport and Youth Affairs and the Ministry of Culture and Monument Protection of Georgia. In this year’s program ,,CinéDOC-Tbilisi ‘’ viewers also watched ‘Sundance’ Film Festival winning film. In the three competition sections were presented films from Georgia and the Caucasus region. Films were demonstrated for children and young people in the section ,,CinéDOC-Young’’. The festival hosted hundreds of guests.

66

www.fondi.gov.ge

www.fondi.gov.ge

67


წლიური ანგარიში

პროექტი „წიგნის ხე“ და ლიტერატურული ფორუმი ყვარელში

Annual Report

The project ,,The Tree of Book ‘’ and literary forum in Kvareli

კონკურსი „წიგნის ხე“ არასამთავრობო ორგანიზაციის „კავკასიონის“ პროექტია, რომელიც ფონდის ფინანსური მხარდაჭერით მიმდინარე წელს განხორციელდა. პროექტში ჩართულნი იყვნენ ახალგაზრდები საქართველოს ოცდაათი მუნიციპალიტეტიდან. პროექტი ითვალისწინებდა კონკურსის ფორმატში, გარემოს დაცვის თემაზე შექმნილი ლიტერატურული ნაწარმოებების შეგროვებას, ასევე პოეზიის საღამოებისა და საგანმანათლებლო შეხვედრების ორგანიზებას მაღალმთიანი რეგიონების სოფლებში. საბოლოოდ, საუკეთესო ნამუშევრების ავტორები 12 ოქტომბერს, ყვარელში ლიტერატურული ფორუმზე შეიკრიბნენ. სწორედ იქ გამოვლინდნენ გამარჯვებული მონაწილეები. ახალგაზრდა ავტორები სიგელებითა და ფასიანი საჩუქრებით სსიპ ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდის დირექტორმა ირაკლი ჟორჟოლიანმა და კონკურსის ორგანიზატორმა, პოეტმა გენრი დოლიძემ დააჯილდოვეს.

The competition “The Tree of Book” is a project of NGO “Caucasus”, which was implemented with financial support of the Fund in the current year. Young people from thirty municipalities of Georgia were involved in the project. The project included in the competition format collecting the literature works, created on environment protection issue, as well as organizing poetry evenings and educational meetings in villages of the mountainous regions. Finally, the authors of the best works gathered at the literary forum in Kvareli on October 12, where the winner participants were revealed. Young authors were awarded diplomas and gifts by Director of the LEPL Children and Youth Development Fund Irakli Zhorzholiani and organizer of the competition, the poet Genry Dolidze.

68

www.fondi.gov.ge

www.fondi.gov.ge

69


წლიური ანგარიში Annual Report

ცნობიერების ევოლუცია და პოსტ-ჰუმანური საზოგადოება 1-8 სექტემბერს, თელავში სტუდენტური გაერთიანების „სტუდენტები აკადემიური თავისუფლებისთვის“ ორგანიზებით ახალგაზრდული საზაფხულო სკოლის პროექტი განხორციელდა. სკოლის მთავარი თემა იყო: „ცნობიერების ევოლუცია და პოსტ-ჰუმანური საზოგადოება“. სკოლაში მომხსენებლებად მოწვეულნი გახლდნენ საბუნებისმეტყველო, სოციალურპოლიტიკური მეცნიერებების, ხელოვნების, ფილოსოფიის, ფსიქოანალიტიკისა და ანთროპოლოგიის უმაღლესი რანგის საერთაშორისო წარმომადგენლები. პროექტის მხარდამჭერები არიან: ფონდი „ქართუ“, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს სსიპ ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდი, სასტუმრო „ძველი თელავი“ და პარიზის უნივერსიტეტ Paris 8-ის „ფილოსოფიის თანამედროვე ლოგიკის სასწავლო და კვლევითი ლაბორატორია “(LLCP) .

The Youth Summer School project was implemented on September 1-8 organized by Students’ Union საზაფხულო in Telavi. The main topic of School was: “The Consciousness evolution and post-human society.”

The evolution of consciousness and post-humane society

Speakers were invited to the school. They were the highest-ranking international representatives of natural sciences, social and political sciences, arts, philosophy, psychoanalysis and anthropology. The project is supported by the foundation “Cartu”, “Children and Youth Development Fund” of the Ministry of Sports and Youth Affairs, the hotel “Old Telavi” and the University of Paris, “Paris 8” “ Teaching and research laboratories of philosophy modern logic” (LLCP).

70

www.fondi.gov.ge

71


წლიური ანგარიში

ტურისტულ-საგანმანათლებლო პროექტი „რიჰო“

Annual Report

Tourist-educational project ,,Riho‘’

სსიპ ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდის მხარდაჭერით და ააიპ „სვანეთის ახალგაზრდული ცენტრის“ ორგანიზებით ზემო სვანეთში ტურისტულ-საგანმანათლებლო პროექტი განხორციელდა. პროექტის ფარგლებში, პირველ ეტაპზე 2014-2015 სასწავლო წლის ბოლოს მესტიის მუნიციპალიტეტის სკოლებში გამოცხადდა კონკურსი პროზასა და პოეზიაში, კონკურსის თემა იყო: „თამარ მეფე“. საუკეთესო ნაწარმოებების ავტორებს გადაეცათ სამახსოვრო საჩუქრები, წიგნები და სიგელები. გამარჯვებულ მონაწილეებს პროექტის მეორე ეტაპის ფარგლებში ერთი კვირის განმავლობაში ჩაუტარდათ ტრენინგები კულტურული მემკვიდრეობის დაცვაზე, გარემოს დაცვასა და შიდა ტურიზმის განვითარებაზე. ამ პერიოდში ბავშვებმა შეიმუშავეს ტურისტულ-საინფორმაციო ბუკლეტები, რომლებიც დაიბეჭდა და გავრცელდა რეგიონში. პროექტის მეორე ეტაპის პრეზენტაციას უშგულში სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრის მოადგილე - რევაზ ჯაველიძე და ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდის დირექტორი - ირაკლი ჟორჟოლიანი დაესწრნენ და გამარჯვებული მონაწილეებიც დააჯილდოვეს.

With the support of LEPL Children and Youth Development Fund, the tourist-educational project was implemented by the NGO “Svaneti Youth Centre” in Zemo Svaneti.

თუმცა პროექტი მხოლოდ ტრენინგებითა და მოსწავლეთა შემოქმედებითი კონკურსით არ შემოიფარგლებოდა. მონაწილეთა აქტიური მუშაობის შედეგად, უშგულში დაიდგა 6 საინფორმაციო ტურისტული, ბილინგვური ბანერი (საინფორმაციო ბანერი უშგულის ცენტრში ზოგადი ინფორმაციით, ასევე ფუსტიის ეკლესიასთან; ჯგრაგ წმინდა გიორგის ეკლესიასთან; უშგულის ლამარიასთან; თამარის კოშკებთან (სუფარ) და დევის ნაშენთან;

The authors of the best works were awarded with memorable prizes, books and diplomas. The winning participants within the second stage of the project were provided with the one-week training in cultural heritage protection, environmental protection and the development of domestic tourism. During this period, the childrendeveloped tourist information booklets, which were printed and distributed in the region. The Deputy Minister of the Sports and Youth Affairs Revaz Javelidze and Director of the Children and Youth Development Fund Irakli Zhorzholiani attended the presentation of the second stage in Ushguli and awarded the winning participants.

პროექტის მთავარი მიზანია რეგიონში მცხოვრები ბავშვებისა და ახალგაზრდების სტიმულირება მცირე ღონისძიების ორგანიზებისა და წამახალისებელი აქტივობების მეშვეობით;

Under the project, at the first stage, at the end of the 2014-2015 academic year in the Mestia Municipality schools the competition in prose and poetry was announced, the theme of the contest was: “Queen Tamar”.

However, the project was not limited only to the training and students’ creative contest. As a result of active work of the participants, in Ushguli were set up 6 bilingual tourist information banners, (information banner in the center of Ushguli with the general information, also at Fustia Church; Jgrag (St. George) church; Ushguli Lamaria; the Tamar towers (Supar) and Devi’s Built; The project’s main objective is to stimulate the children and young people, living in the region through organizing the small events and promotional activities;

72

www.fondi.gov.ge

www.fondi.gov.ge

73


74


წლიური ანგარიში

76

ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდმა მიმდინარე წელს სხვადასხვა პროგრამული პრიორიტეტის ფარგლებში დააფინანსა პროექტები, მათ შორისაა აკადემიური ღონისძიებები, რომლებიც ხელს უწყობს ქართული კულტურის პოპულარიზაციას და ახალგაზრდების განათლებას სხვადასხვა სფეროში. აღნიშნული პროგრამული პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსდა ქართველოლოგიის საზაფხულო სკოლაც, სადაც როგორც უცხოელი, ისე ქართველი ახალგაზრდები მონაწილეობდნენ. 6 აგვისტოს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში საზაფხულო სკოლა ოფიციალურად დაიხურა. სკოლის მონაწილეებმა წარადგინეს შემაჯამებელი პრეზენტაციები. ქართველოლოგიური სკოლის ფონდი მოწოდებულია ხელი შეუწყოს ქართული კულტურისა და მეცნიერების საერთაშორისო ასპარეზზე გატანას, ქართველოლოგიის საერთაშორისო დისციპლინად დამკვიდრებას, ახალგაზრდა თაობის მომზადებას და აღზრდას ქართველოლოგიური მეცნიერების მომავალ სპეციალისტებად; იგი კოორდინირებასა და დახმარებას უწევს ქართველოლოგიის სხვადასხვა დარგით დაინტერესებულ უცხოელ ახალგაზრდებსა და სტუდენტებს.

Kartvelian Studies Summer school Children and Youth Development Fund has financed projects within the various program priorities for the current year, including the academic activities that contribute to the popularization of Georgian culture and education of young people in various fields. Within the above program priorities Kartvelology Summer School was funded as well, where both foreign and Georgian young people took part. The Summer School at Ivane Javakhishvili Tbilisi State University was officially closed on August 6. The School participants presented a summary of the presentations. Kartvelological School Fund is intended to promote Georgian culture and science to the international arena, the establishment of Kartvelology as a Georgian international subject, training and education of the young generation as the future specialists of science of Kartvelology; it coordinates and provides assistance to foreign young people and students, interested in various branches of Kartvelology. During 10 days the Summer School participants attended at the interesting lectures. After completion of the “School” the booklet “International Kartvelological Summer School - 2015” was published.

Kartvelology Summer school

ქართველოლოგიის საზაფხულო სკოლა

ქართველოლოგიის საზაფხულო სკოლა

Annual Report

10 დღის განმავლობაში საზაფხულო სკოლის მონაწილეებმა მოისმინეს საინტერესო ლექციები. „სკოლის“ დასრულების შემდეგ გამოიცა ბუკლეტი - „საერთაშორისო ქართველოლოგიური საზაფხულო სკოლა - 2015“;

www.fondi.gov.ge

www.fondi.gov.ge

77


წლიური ანგარიში

საერთაშორისო კონკურსი ,,ალიანტე’’ „ალიანტე“ არის 15-დან 19 წლამდე ასაკის ახალგაზრდებისგან შემდგარი 2-წევრიანი გუნდების კონკურსი, რომელიც გათვლილია სკოლის მოსწავლეებისა და სტუდენტებისთვის. პროექტის მიზანს წარმოადგენს ახალგაზრდებში ცნობიერების ამაღლება უსაფრთხოების საკითხებში, ჩრდილო-ატლანტიკური ალიანსისა და საერთაშორისო ურთიერთობების შესახებ, ასევე კონკურსი ხელს უწყობს ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაციას. საქართველოში საერთაშორისო კონკურს „ალიანტეს“ არასამთავრობო ორგანიზაცია „საქართველოს ახალგაზრდულ ორგანიზაციათა ნაციონალური საბჭო“ ახორციელებს. პროექტის მხარდამჭერები არიან: სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს სსიპ ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდი და საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო. საერთაშორისო კონკურსის ,,ალიანტეს’’ დასკვნითი ფინალი ლიტვის ქალაქ კაუნასში გაიმართა. ერთმანეთს 9 ქვეყნის 13 გუნდი დაუპირისპირდა. კონკურსის მონაწილეები 4 დღის განმავლობაში ფიზიკურ გამძლეობაში, სხვადასხვა სახის სირთულეების გადალახვასა და ინტელექტუალურ ტესტებში შეეჯიბრნენ. 14 აგვისტოდან 25 აგვისტოს ჩათვლით საქართველომ საერთაშორისო კონკურსის, „ალიანტე 2015“-ის 32 გამარჯვებულს უმასპინძლა. ნატოს წევრი და პარტნიორი ქვეყნების წარმატებული ახალგაზრდები საქართველოში ათ დღეს იმყოფებოდნენ. დაათვალიერეს ისტორიული ძეგლები და ქალაქები, მოინახულეს სამხედრო ბაზები, შეხვდნენ პოლიტიკურ და სამხედრო ლიდერებს.

Annual Report

International Competition ”Aliante” “Aliante” is a competition between 2-member teams of young people of 15 to 19 years of age, which is intended for school children and students. The project aims to raise awareness among young people on security issues, the North Atlantic Treaty Organization and international relations, also, the competition promotes healthy lifestyle among young people. The international competition “Aliante” in Georgia is carried out by NGO “National Council of Youth Organizations of Georgia”. The project is supported by the Children and Youth Development Fund of the Ministry of Sports and Youth Affairs and the Ministry of Defense of Georgia. International Competition “Aliante” has been held for 14 years already, Georgia joined the competition in 2008 and every year thousands of young Georgian people participate in it. The final of the International Competition “Aliante” was held in the Lithuanian city of Kaunas. Thirteen teams from 9 countries competed each other. The competition participants for 4 days competed in physical endurance, overcoming a variety of difficulties, and intellectual tests. From August 14 through August 25 Georgia hosted to winners of the International Competition “Aliante” 2015. The successful young people of the NATO member states and partner countries stayed in Georgia for ten days. They visited historical cities and monuments, also visited military bases, and met with political and military leaders.

78

www.fondi.gov.ge

www.fondi.gov.ge

79


წლიური ანგარიში

Annual Report

კულტურული პროექტების მართვა პროექტი - „კულტურული პროექტების მართვა“, რომელიც არასამთავრობო ორგანიზაციამ „საქართველოს ხელოვნების საბჭო“ განახორციელა, ემსახურებოდა ახალგაზრდებში არაფორმალური განათლების მეთოდით, კულტურული სფეროს ადმინისტრირების მიმართულებით ცოდნის გაღრმავებას. პროექტის მონაწილეებს შესაძლებლობა მიეცათ საქართველოსა და ევროპაში კულტურის სფეროში წამყვანი სპეციალისტებისგან მოესმინათ თანამედროვე ტენდენციები და შეესწავლათ მათი საქმიანობა. პროექტში საუკეთესო ჯგუფმა კი მიიღო დაფინანსება და განახორციელა თავისი პროექტი.

Cultural Project Management The project - “Cultural Project Management”, carried out by the NGO “The Arts Council of Georgia”, was aimed at improving young people’s knowledge in cultural sphere administration through non-formal education methods. The participants were given the opportunity to learn the modern trends from Georgian and European leading specialists in the field of culture and study their activities. The best group in the project received funding and carried out its project.

80

www.fondi.gov.ge

www.fondi.gov.ge

81


წლიური ანგარიში

Annual Report

იყავი არტ-ისტი

Be Art-ist „ბავშვები, კულტურა და კულტურული მემკვიდრეობა – იყავი არტ-ისტი“ ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტია, რომელსაც ხელოვნების სკოლა სტუდია „არტ-ისტი“ ახორციელებს. პროექტის ფარგლებში სხვადასხვა კულტურულსაგანმანათლებლო აქტივობა განხორციელდა. პროექტის ბენეფიციარები არიან საქველმოქმედო ფონდის „ლიბერალური კვალი“ და ქველმოქმედთა სახლის ,,მომავლის გზა“ – აღსაზრდელები. პროექტის ფარგლებში მოეწყო კულტურულსაგანმანათლებლო ტური კახეთში – თელავის ბაზაზე. ბავშვებმა დაათვალიერეს ისტორიული ძეგლები და ადგილები: ალავერდი, იყალთო, გრემი, ბატონის ციხე, ჭავჭავაძის მუზეუმი. მოგვიანებით პატარები ჩაერთვნენ კერამიკის სახელოსნოს მუშაობაში. ღონისძიების შედეგად ისინი ეზიარებიან ქართული ხელოვნების და კულტურული მემკვიდრეობის ფასეულობებს. პროექტის მთავარი მიზანია – ბავშვებისა და ახალგაზრდების განვითარების ხელშეწყობა რეგიონებსა და დედაქალაქში. ღონისძიებებში 30მდე ბავშვი იყო ჩართული. პროექტის ბოლოს, ბავშვების მიერ ნახატები დედაქალაქში გამოიფინა.

შექმნილი

“Children, culture and cultural heritage - Be Art-ist” is a project, financed by the Fund, which is being implemented by the Arts Studio “Art-ist”. A variety of cultural-educational activities were carried out within the project. The beneficiaries of the project are the pupils of the charitable foundation “Liberal trace” and the charitable house “The way of the future “. The cultural and educational tour on the Telavi base was organized within the project. Children visited the historical monuments and places: Alaverdi, Ikalto, Gremi, the BatonCastle, Chavchavadze Museum. Later, the children were involved in the work of the ceramics workshop. They will get familiar with the Georgian art and cultural heritage values as a result of this event. The project’s main goal is to promote the development of children and young people in the regions and in the capital city. Up to 30 children were involved in the events. At the end of the project the children’s paintings were exhibited in the capital city.

82

www.fondi.gov.ge

www.fondi.gov.ge

83


წლიური ანგარიში

დისკუსია ქართულ-ამერიკულ უნივერსიტეტში

Annual Report

Discussion at the Georgian-American University

„საქართველოს პროგრესის ცენტრის“ ორგანიზებით ქართულ-ამერიკულ უნივერსიტეტში თემაზე: სოციალური მოძრაობები უკრაინასა და საქართველოში - დისკუსია გაიმართა.

The discussion was held on the topic of social movements in Ukraine and Georgia, organized by “The Progress Center of Georgia” at the Georgian-American University.

პროექტი ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდის მხარდაჭერით განხორციელდა და მოხსენებაში, ქართველ ექსპერტებთან ერთად, მონაწილეობა მიიღო უკრაინიდან მოწვეულმა, კიევის პოლიტექნიკური უნივერსიტეტის სოციოლოგიის პროფესორმა ვლადიმირ იშჩენკომ. ღონისძიებაზე მოხსენება წაიკითხა ფონდის დირექტორის მოადგილემ მათე გაბიცინაშვილმაც. მოხსენების თემა იყო: „პოსტ-საბჭოთა სივრცის სოციალური სინამდვილე - კრიზისი, ღირებულებები და გარდაქმნის აუცილებლობა“.

The project was implemented with the supportof the Children and Youth Development Fund and in the report, together with Georgian experts, took part Vladimir Ishchenko, the Professor of sociology of the Kiev Polytechnic University, who was invited to participate from the Ukraine. At the event the report was delivered by the Deputy Director of the Fund Mate Gabitsinashvili as well. The topic of the report was: ,,The social reality of the post-Soviet space- the crisis, values and the necessity of changing’’.

დისკუსიაზე განიხილეს საქართველოსა და უკრაინის პოლიტიკური ტრანსფორმაცია სოციალური მოძრაობების ფორმებისა და შინაარსების პრიზმაში. საბჭოთა კავშირის დანგრევის შემდეგ ორივე ქვეყანამ გამოიარა ღრმა სოციალურ-ეკონომიკური და პოლიტიკური კრიზისები. სიღარიბე, უთანასწორობა, უმუშევრობის ზრდა და ძალადობრივი კონფლიქტები - ეს არის ის პრობლემები, რომლებიც იქცა უკრაინული და ქართული საზოგადოებების განუყრელ თანამგზავრებად. დისკუსიაზე განხილეს სწორედ ის ფუნდამენტური საკითხები, რომლებიც უნდა გახდეს პროგრესული სოციალური მოძრაობების დაბადების საფუძველი როგორც უკრაინაში, ასევე საქართველოში.

The discussion was focused on the political transformation in Georgia and Ukraine in the prism of the social movement forms and contents. After the collapse of the Soviet Union, both countries have gone through a deep socio-economic and political crises. Poverty, inequality, growing unemployment and violent conflicts - these are problems that have become inseparable companion of Ukrainian and Georgian societies. The discussion was focused on fundamental issues, which should become the basis for commencement of progressive social movements in both Ukraine and Georgia. The project is of educational nature, which means getting young people interesting in civic consciousness, political culture, and improving their qualification in specific areas of public policy.

პროექტი ატარებს შემეცნებით-საგანმანათლებლო ხასიათს, რაც გულისხმობს ახალგაზრდების სამოქალაქო თვითშეგნებით, პოლიტიკური კულტურით დაინტერესებას და საჯარო პოლიტიკის კონკრეტულ მიმართულებებში მათი კვალიფიკაციის ამაღლებას.

84

www.fondi.gov.ge

www.fondi.gov.ge

85


წლიური ანგარიში

კვლევა ახალგაზრდებში ინტერნეტდამოკიდებულების საკითხებზე არასამთავრობო ორგანიზაციამ „საქართველოს ახალგაზრდები ახალგაზრდებისთვის“ ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტის ფარგლებში, განახორციელა კვლევა ახალგაზრდებში ინტერნეტდამოკიდებულების საკითხებზე. გამოიცა შედეგებისა და რეკომენდაციების ამსახველი ბროშურებიც. საქართველოში დღეს უკვე მასობრივადაა შესაძლებელი ინდივიდუალური კომპიუტერის გამოყენება და ინტერნეტით სარგებლობა. მსოფლიო ქსელს 40 მილიონი მუდმივი მომხმარებლიდან ინტერნეტდამოკიდებულებას უკვე ამჟღავნებს 10 მილიონი ადამიანი. მათგან უმრავლესობა 13-17 წლის ასაკის მოზარდია. ინტერნეტდამოკიდებულება აზარტომანიის (პათოლოგიური გემბლინგი, ლუდომანია; Homo Ludens ლათ. ნიშნავს „მოთამაშე ადამიანს“) ერთ–ერთი სახეა. ჩინელი მეცნიერები თვლიან, რომ ინტერნეტდამოკიდებული ადამიანები, შეიძლება ფსიქიურად გაუწონასწორებელი ადამიანების კატეგორიაში მოხვდნენ. მათ დაადგინეს, რომ ინტერნეტდამოკიდებულებას შეუძლია ისეთივე ნეგატიური გავლენა მოახდინოს თავის ტვინზე, როგორც ალკოჰოლს ან ნარკოტიკს. დღეისათვის, საქართველოში ნაკლებად არის შესწავლილი ქალთა და მამაკაცთა ჯგუფებზე ინტერნეტდამოკიდებულების ზეგავლენა, ამასთანავე დაუდგენელია ინტერნეტზე დამოკიდებულების ხარისხი და გავრცელება საქართველოს მასშტაბით, არ არსებობს ამ საკითხთან მიმართებაში ოფიციალური სტატისტიკა; ყოველივე ეს კი ხელს უშლის ამ პრობლემის გადაჭრას. პროექტი მიზნად სწორედ ამ სახის კვლევის ჩატარებას ისახავდა.

86

www.fondi.gov.ge

Annual Report

Research on issues of the Internet addiction among young people. Non-governmental organization “Georgia’s Young People for Young People” within the framework of the project, financed by the Fund, carried out a survey on the Internet addiction issues among young people. The brochures reflecting the outcomes and recommendations were published as well. In Georgia today use of personal computer and the Internet access is widely available. Ten million people out of 40 million regular users of the worldwide network already show the Internet addiction. The majority of them are teenagers of 13-17 years of age. Internet addiction is one of the types of azartomaniya (abnormal gambling, ludomania; Homo Ludens Latin. Means “human player”). Chinese scientists believe that the Internet addicted people may be of the mentally unbalanced people category. They found that the Internet addiction may have as negative influence on the brain as alcohol or drugs. To date, the impact of the Internet addiction on men and women is less studied in Georgia, also the degree of dependence on the Internet and spreading across Georgia is undefined, there are no official statistics on this matter; and all this preventing from resolution of this problem. The project was aimed at exactly this kind of research.

www.fondi.gov.ge

87


წლიური ანგარიში

„გზა განათლებიდან დასაქმებამდე“

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა დედათა ასოციაციის „დეას“ ორგანიზებით ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში საგანმანათლებლო პროექტი „გზა განათლებიდან დასაქმებამდე“ განხორციელდა. ღონისძიებებში ჩართულმა ახალგაზრდებმა გაიარეს ფსიქოლოგიური და პროფესიული მომზადება, ჩატარდა ტრენინგები ახალგაზრდების დასაქმებისთვის საჭირო უნარ–ჩვევების განვითარებისთვის, სადისკუსიო შეხვედრები სხვადასხვა სექტორის წამომადგენელთან ახალგაზრდების დასაქმების საკითხებზე, ასევე ადგილობრივი შრომის ბაზრის კვლევა ახალგაზრდების დასაქმების შესაძლებლობების მიმართულებით და გაფორმდა ურთიერთთანამშროლობის მემორანდუმები სკოლებს, საჯარო, ბიზნეს და სამოქალაქო სექტორებს შორის. პროექტის მთავარი მიზანი იყო: ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ახალგაზრდების შრომითი კონკურენტუნარიანობის გაზრდისა და სოციალურ-ეკონომიკური ინტეგრაციის ხელშეწყობა.

88

Annual Report

“The way from education to employment”

The Association of the disabled women and disabled children’s mothers “Dea” organized and carried out in Zugdidi the educational project “The way from education to employment”. The young people,involved in activities,were provided the psychological and professional training, the training sessions for development of skills for the youth employment, participated in the discussion meetings with representatives of various sectors on the youth employment issues, as well as the local labor market survey in direction of the youth employment opportunities, and memorandums of mutual cooperation between schools, public, business and civil sectors were signed. The project’s main objective was to increase of the labor competitiveness of young people, living in Zugdidi and support their socio-economic integration.

89


წლიური ანგარიში

წლიური ანგარიში

მთიულეთის ეპიგრაფიკული და ხელნაწერი მემკვიდრეობა

ახალგაზრდა მკვლევართა ცენტრმა „უცნობი საქართველო“ ფონდის მხარდაჭერით სამეცნიეროკვლევითი პროექტი განახორციელა. პროექტი ისტორიკოსთა ერთგვარი სამეცნიერო-საგანმანათლებლო პროგრამაა, რომელშიც ჩართულნი არიან როგორც ახალგაზრდა მკვლევრები, ისე ადგილობრივი მოსწავლეახალგაზრდები. პროექტის მიზანია: ახალგაზრდა ისტორიკოსების პროფესიული დახელოვნება და წახალისება, პრაქტიკული კვლევა-ძიების უნარის გამომუშავება. მთიულეთი აღმოსავლეთ საქართველოს ერთ-ერთი მაღალმთიანი რეგიონია, რომელსაც უძველესი დროიდან სტრატეგიული მნიშვნელობა ჰქონდა. არაგვის ხეობაში გამავალი მაგისტრალური გზებით საქართველო და ამიერკავკასიის პოლიტიკური ერთეულები ჩრდილოეთ კავკასიას უკავშირდებოდნენ. ეს გარემოება კი განაპირობებდა აღნიშნული ხეობის ეკონომიკურ და კულტურულ დაწინაურებას და იქ მოსახლე ტერიტორიული და სატაძრო თემების სიძლიერეს. ადრეული შუა საუკუნეებიდან მთიულეთი, თავისი გეოგრაფიული მდებარეობის გამო, საქართველოს სამეფო კარისათვის განძთსაცავს წარმოადგენდა. გარდა ამისა, მთიულეთის ერთ-ერთი ხეობა (ხადა) ცენტრალური ხელისუფლების დომენი იყო. სწორედ, ამ მნიშვნელოვანმა ფაქტორებმა განაპირობა ის, რომ მთიულეთი, საქართველოს სხვა კუთხეებისაგან ისტორიული და კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების სიუხვით გამოირჩევა.

ქართულ სამეცნიერო ლიტერატურაში მთიულეთისა და მისი ხუროთმოძღვრული ძეგლების შესახებ არაერთი ნაშრომია შექმნილი. არაგვის ხეობაში არსებული არქიტექტურული ნაგებობებიდან, თავისი მნიშვნელობით, სრულებით უნიკალურია ისეთი ძეგლები, როგორიცაა ანანურის კომპლექსი, ლომისის წმინდა გიორგის მონასტერი, ქოროღოს ღმრთისმშობლის ტაძარი, თავისი მნიშვნელოვანი სამშენებლო რელიეფური გამოსახულებებით და მთის სხვა სალოცავები. მთიულეთის ხუროთმოძღვრულ ნაგებობებზე შემონახულია ქართული ლაპიდარული, ნაკაწრი და ფრესკული წარწერები, ამ სალოცავებში დაცულია მრავალრიცხოვანი რიტუალური ლითონის ნივთი, რომლებზეც ჭედური წარწერებია შესრულებული. აქვე ინახება არაერთი ხელნაწერი წიგნი, რომელთა არშიებზე ისტორიული შინაარსის ანდერძ-მინაწერებია წარმოდგენილი. აღნიშნულის გათვალისწინებით, ძნელი დასაჯერებელია, მაგრამ, ფაქტია, რომ ეს უმდიდრესი ეპიგრაფიკული და ხელნაწერი მემკვიდრეობა, რომელიც საქართველოს ისტორიის შესახებ უძვირფასეს ცნობებს გვაწვდის და უმეტეს შემთხვევაში, მთიულეთის წარსულის შესწავლისათვის ერთადერთ წყაროთმცოდნეობით ბაზას წარმოადგენს, სამეცნიერო თვალსაზრისით, პრაქტიკულად, შეუსწავლელია. უფრო მეტიც, ხშირად მკვლევრებისათვის ამ ეპიგრაფიკული და ხელნაწერი მემკვიდრეობის არსებობის ფაქტიც კი უცნობია. სწორედ ეპიგრაფიკული და ხელნაწერი მემკვიდრეობის შესწავლის მიზნით გაერთიანდნენ პროექტის ორგანიზატორები. მოაწყვეს რამდენიმე სამეცნიერო ექსპედიცია, კვლევების მასალები გააცნეს ადგილობრივ ახალგაზრდებს, დაინტერესებული საზოგადოებისთვის კი გამოსცეს გზამკვლევები და სამეცნიერო კრებული.

90

www.fondi.gov.ge

www.fondi.gov.ge

91


Annual Report

Mtiuleti epigraphic and manuscript heritage Center of young researchers “Unknown Georgia� carried out the scientific research project with support of the Fund. The project is some kind of a research-education program of historians, which involves the young researchers as well as local pupils. The project aims to encourage young historians and develop professional and practical research skills. Mtiuleti is one of the mountainous regions in East Georgia, which has had a strategic importance since ancient times. Major roads of the Aragvi Valley connected Georgia and South Caucasian political units to the North Caucasus. This circumstance conditioned economic and cultural promotion of this area and powerfulness of inhabitants of the territorial and church communities. Mtiuleti since early Middle Ages, due to its geographical location, was the treasury of the royal court. In addition, one of the Mtiuleti valleys (Khada) was the domain of the central government. These significant factors conditioned that Mtiuletiis distinguished among other regions of Georgia by abundance of historical and cultural heritage monuments. There are numerous works created in Georgian scientific literature on Mtiuleti and its architectural monuments. Among Aragvi Valley architectural structures, there are importantand quite unique monuments, such as the Ananuri complex, Lomisi St. George’s Monastery, Korogho Virgin Marry Cathedral, with its significant building relief depictions, and other mountain chapels. On Mtiuleti architectural structures there are kept Georgian lapidary, scratch and mural scripts, in these chapels there are kept numerous ritual metal objects with engraved scripts. There are kept many books with historical manuscripts of last willson their edges. With considering the above, it is hard to believe, but the fact is that this richest epigraphic and manuscript heritage, which provides the most valuable information on the Georgian history, and in most of the cases, is the sole source basis for the study of Mtiuleti history, in the scientific point of view, in fact, has not been surveyed. Moreover, researchers are often unaware of the fact of existence of this epigraphic and manuscript heritage. The project organizers united exactly for the purpose of studying this epigraphic and manuscript heritage. They Organized several scientific expeditions, introduced research materials to the local young people, and issued guide books and scientific works for the interested society.

92 92

www.fondi.gov.ge

www.fondi.gov.ge

93


წლიური ანგარიში

ქართული ლიტერატურის ახალი სიცოცხლე

Annual Report

New life of Georgian literature

„ქართული ლიტერატურის ახალი სიცოცხლე“ ქართული მითოლოგიის მოტივებზე შექმნილი ეროვნული პროექტია, რომელიც „გრაფიკული სტუდიის“ ორგანიზებით ხორციელდება.

“New life of Georgian literature” is a national project, based on Georgian mythology motives, organized by “Graphic Studio”.

ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდისა და შპს „დინ სტუდიოს“ მხარდაჭერით გრაფიკულმა სტუდიამ ერთხელ უკვე წარმატებით განახორციელა პროექტი „გრაფიკული ნოველები საქართველოში“. ამ უკანასკნელის ფარგლებში მსოფლიო სტანდარტების შესაბამისად, კომპიუტერული ტექნოლოგიების საშუალებით, სამხატვრო აკადემიის სტუდენტებმა, ვეფხისა და მოყმის ბალადის სიუჟეტის გამოყენებით შექმნეს გრაფიკული ნოველა. ამავე პროექტში ახალგაზრდებმა შეიძინეს სტუდიისთვის საჭირო ტექნიკაც.

With support of the Children and Youth Development Fund and the “Din Studio Ltd”, the “Graphic Studio” has already successfully implemented the project “Graphic Novels in Georgia.” Within the latter, following the world standards, by computer technologies, the Art Academy students created a graphic novel using the “Tiger and the hunter ballad” theme. In this project the young people also bought the necessary for the studio equipment.

მიმდინარე წელს კი ფონდის დაფინანსებით კიდევ ერთ საინტერესო პროექტზე დაიწყეს მუშაობა: ნიჭიერმა ახალგაზრდებმა, ქართული ლიტერატურის მოტივებზე შექმნეს 3D ანიმაცია და ახალი გრაფიკული ნოველა „აღმოსავლეთის კარიბჭე“. პროექტის შედეგად ანიმაციისა და გრაფიკის სფეროთი დაინტერესებულმა 20 ახალგაზრდამ აიმაღლა კვალიფიკაცია, ეს ახალგაზრდები შეძლებენ მომავალში საერთაშორისო ბაზარზე გავიდნენ და კერძო შეკვეთებზეც იმუშაონ.

This year, by the Fund’s financing another interesting project works began: talented young people created a 3D animation and new graphic novel “East Gate” on the motives of the Georgian literature. As a result of the project, 20 young people,interested in animation and graphics field, improved their knowledge, and these young people will be able to get to the international market in the future and work on private orders. Most importantly, the project will contribute to the development of a new direction of animation in Georgia and popularization of Georgian culture throughout the world.

რაც მთავარია, პროექტი ხელს შეუწყობს როგორც ახალი ანიმაციური მიმართულების განვითარებას საქართველოში, ისე ქართული კულტურის პოპულარიზაციას მთელი მსოფლიოს მასშტაბით.

94

www.fondi.gov.ge

www.fondi.gov.ge

95


წლიური ანგარიში

მოსიარულე ბიბლიოთეკა - წიგნი ყველა სოფელს „წიგნი ყველა სოფელს“ - მასშტაბური საგანმანათლებლო პროექტია, რომელიც არასამთავრობო, სახელმწიფო, საქართველოს საპატრიარქოს და კერძო სექტორის ერთიანი ძალისხმევით განხორციელდა. აქტივობები 2014 წელს დაიწყო, თუმცა პროექტმა იმდენად დიდი ინტერესი გამოიწვია და ისეთი მასშტაბები მიიღო, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს სათათბიროს გადაწყვეტილებით 2015 წლის საგრანტო კონკურსის ფარგლებშიც დაფინანსდა. ახალგაზრდული არასამთავრობო ორგანიზაცია „სტუდენტური ერთიანობაა“ და საპატრიარქოს ახალგაზრდული მოძრაობა „დავითიანნი“ ერთობლივად ახორციელებს. ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდთან ერთად პროექტის მხარდამჭერები არიან: „ვისოლ ჯგუფი“, „ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა“, „პალიტრა L“; საქართველოს პარლამენტის ილია ჭავჭავაძის სახელობის ეროვნული ბიბლიოთეკა. 2015 წელს პროექტის ფარგლებში ათასობით წიგნი შეგროვდა, რომლებიც სამეგრელოს, იმერეთის, გურიის, აჭარის, რაჭა-ლეჩხუმის, სვანეთის, ფშავ-ხევსურეთისა და სამცხე-ჯავახეთის 150-ზე მეტ სოფელში დარიგდა. შესაბამისად, პროექტი რეგიონალური ცენტრებიდან მოშორებით მდებარე სოფლების მოსახლეობაში წიგნის პოპულარიზაციას ისახავს მიზნად. პროექტის მიმდინარეობის მანძილზე ქველმოქმედ საზოგადოებას შესაძლებლობა ჰქონდა შეეგროვებინა და გაეჩუქებინა წიგნები მათთვის, ვისთვისაც ისინი ხელმიუწვდომელია. ეროვნული ბიბლიოთეკის მიერ წიგნების დახარისხების შემდგომ, რეგიონების მოსახლეობისათვის წიგნების მიწოდებაზე ,,მოსიარულე ბიბლიოთეკა’’ ზრუნავდა, რომელმაც საქართველოს თითქმის ყველა რეგიონი მოიარა და ათობით ბიბლიოთეკა მოამარაგა საჭირო წიგნებით. წიგნი ყველა სოფელს“ გრძელვადიანი პროექტია, წიგნების შეგროვება ისევ გრძელდება, მიღებული ლიტერატურით კი უახლოეს მომავალში სხვადასხვა რეგიონის სასკოლო თუ ცენტრალური ბიბლიოთეკა მომარაგდება.

96

www.fondi.gov.ge

Annual Report

Mobile library - “The book to every village” “The book to every village” - is a large-scale educational project, carried out by joint efforts of non-governmental, governmental, private sectors and the Patriarchate of Georgia. Activities began in 2014, but the project caused so much interest and took such a large-scale, that by decision of the Council of the Ministry of Sport and Youth Affairs, it was financed under the 2015 grant competition as well. It is jointly implemented by Youth NGO “Student Unity” and the youth movement of the Patriarchate “Davitianni”. Along with the Children and Youth Development Fund, the project is supported by the “Wissol Group”, “Bakur Sulakauri Publishing”, “Palitra L”; Ilia Chavchavadze National Library of Parliament of Georgia. Thousands of books were collected in 2015 under the project, which were distributed in more than 150 villages of Samegrelo, Imereti, Guria, Adjara, Racha-Lechkhumi, Svaneti, Pshav-khevsureti and Samtskhe-Javakheti. Accordingly, the project is aimed at popularization of books in populations of distanced villages from regional centers. During the project the society had the opportunity for charity activities: to collect and gift books to those for whom they are unavailable. After sorting the books in the National Library, the “Mobile Library” cared for supplyingthe books to rural population, having traveled to almost all regions of Georgia and supplied dozens librariesbynecessary books. “The book to every village” is a long-term project, the collection of books is still continuing, and in the nearest future, the collected books will be supplied to school or central libraries of various regions.

www.fondi.gov.ge

97


წლიური ანგარიში Annual Report

საერთაშორისო თანამშრომლობა ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების სფეროში საერთაშორისო ურთიერთობების მთავარი პრიორიტეტია ევროატლანტიკური ჩართულობის ხელშეწყობა, ვაცნობიერებთ რა ევროინტეგრაციისკენ.

ფონდი აქტიურად მუშაობს ახალგაზრდულ გაღრმავების კუთხით. ფონდის ერთ-ერთი ინტეგრაციის საკითხებში ახალგაზრდობის ჩვენი ქვეყნის ევროპულ კურსს და სწრაფვას

ამ მიმართულებით ფონდი ერთი მხრივ აქტიურად აფინანსებს პროექტებს, მეორე მხრივ კი მონაწილეობს საერთაშორისო პროგრამებში, ახორციელებს საგრანტო პროექტებს და თანამშრომლობს ახალგაზრდულ საერთაშორისო ორგანიზაციებთან.

International cooperation The Children and Youth Development Fund is actively working on improvement of international relations in the field of youth affairs. One of the top priorities of Fund is the promotion of involvement of the youth in Euro-Atlantic integration issues, as we realize the importance of our country’s European course and movement towards the European integration. In this direction the Fund has provided financial support to projects on the one hand, and on the other hand, is involved in international programs, implements projects and cooperates with youth international organizations.

98

www.fondi.gov.ge

International cooperation

99


წლიური ანგარიში

ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი საერთაშორისო ორგანიზაციასთან „World Vision საქართველო“ 12 აგვისტოს, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს საკონფერენციო დარბაზში სსიპ ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდსა და ჰუმანიტარულ ორგანიზაციას „World Vision საქართველოს“ შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა. საერთაშორისო ორგანიზაცია „World Vision“ ფონდის აქტიური პარტნიორია. მემორანდუმის გაფორმების შემდეგ კი ბავშვებისა და ახალგაზრდების განვითარების მიზნით თანამშრომლობა უკვე ოფიციალურ ფორმატში და ერთობლივი პროგრამების მეშვეობით განხორციელდება. მემორანდუმის თანახმად მხარეები ხელს შეუწყობენ:

Annual Report

A memorandum on mutual cooperation with the international organization “World Vision Georgia” On August 12, in the conference hall of the Ministry of Sport and Youth Affairs, LEPL Children and Youth Development Fund signed the memorandum on mutual cooperation with the humanitarian organization “World Vision Georgia” International Organization”World Vision” is an active partner of the Fund. After signing the memorandum, cooperation with the purpose of the children and young people development will be implemented in the official format already and through joint programs. Under the memorandum the Parties will support: A) The development / implementation of joint events within the state national youth policy, with the purpose of popularization and promotion of non-formal education;

ა) სახელმწიფო ახალგაზრდული პოლიტიკის ფარგლებში, არაფორმალური განათლების პოპულარიზაციისა და ხელშეწყობის მიზნით ერთობლივი ღონისძიებების შემუშავება/ განხორციელებას;

B) Promotion of a healthy lifestyle;

ბ) ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაციის ხელშეწყობას;

D) Cooperationin direction of promotion of professional orientation of young people and pupils;

გ) მოსწავლე-ახალგაზრდების თავისუფალი დროის სწორად ორგანიზების ხელშეწყობას;

E) Cooperation in the field of employment capacity of children and young people with special needs and social integration supporting measures;

დ) მოსწავლე-ახალგაზრდების პროფესიული ორიენტაციის ხელშეწყობის მიმართულებით თანამშრომლობას; ე) სპეციალური საჭიროებების მქონე ბავშვებისა და ახალგაზრდების დასაქმების უნარიანობის და სოციალური ინტეგრაციის ხელშემწყობი ღონისძიებების ფარგლებში თანამშრომლობას;

C) Support of correct arrangement of leisure time of young people and pupils;

F) Cooperation in the field of measures, supporting integration and development of ethnic minorities and young people residing in the regions.

ვ) ეთნიკური უმცირესობებისა და რეგიონში მცხოვრები ახალგაზრდების ინტეგრაციისა და განვითარების ხელშემწყობი ღონისძიებების ფარგლებში თანამშრომლობას.

100

www.fondi.gov.ge

www.fondi.gov.ge

101


წლიური ანგარიში

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ახალგაზრდების სოციალური ინტეგრაციის ხელშეწყობის პროექტი 2015 წელს სსიპ ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდმა კიდევ ერთი საერთაშორისო საგრანტო პროექტის განხორციელება დაიწყო. „შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ახალგაზრდების სოციალური ინტეგრაციის ხელშეწყობა” - ასე ჰქვია პროექტს, რომელიც ჩეხეთის განვითარების სააგენტოს მიერ დაფინანსდა. პროექტში ფონდის პარტნიორია არასამთავრობო ორგანიზაცია „ადამიანი გაჭირვებაში”. პროექტში ჩართულნი არიან ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრი, საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაცია და სხვა სამთავრობო უწყებები. პროექტის მიზანია, ხელი შეუწყოს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ახალგაზრდების დასაქმების უნარიანობის გაზრდას არაფორმალური განათლების მეშვეობით. განხორციელების პროცესში სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციის ურთიერთთანამშრომლობის შედეგად, მოხდება დასაქმების სერვისების განვითარება საქართველოში, რაც გაზრდის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების დასაქმებისა და ინტეგრაციის ხარისხს.

102

www.fondi.gov.ge

Annual Report

Project Support of social integration of people with disabilities

In 2015 the LEPL Children and Youth Development Fund started to implement another international grant project. “Support of social integration of people with disabilities” is the name of the project which was financed by the Czech Republic Development Agency. The Fund’s partner in this project is the NGO “People in Need”. In the project there are involved the National Center for Children and Youth, the Association of Social Workers of Georgia and other governmental agencies. The project is designed to support young people with disabilities to increase their employment capacity through non-formal education. In the process of implementation, as a result of cooperation of various state agencies and NGOs, the employment services will be developed in Georgia, which will increase the degree of integration of people with disabilities.

www.fondi.gov.ge

103


წლიური ანგარიში

სამომავლო გეგმები 2016 წელს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს სსიპ ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდი შემდეგ სამოქმედო მიმართულებებზე იქნება ორიენტირებული: სამინისტროსთან ერთად ხელს პოლიტიკის განხორციელებას;

შეუწყობს

ქვეყანაში

სახელმწიფო

ახალგაზრდული

პროგრამული პრიორიტეტების განსაზღვრის პროცესში საჭიროებათა კვლევის საფუძველზე გამოავლენს საორიენტაციო მიმართულებებს. ასევე იხელმძღვანელებს საქართველოს მთავრობისა და სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს სტრატეგიისა და საქართველოს ახალგაზრდული პოლიტიკის გათვალისწინებით; დააფინანსებს რეალურ შედეგზე, მდგრად განვითარებაზე ორიენტირებულ პროექტებს 2016 წლის პროგრამული პრიორიტეტების შესაბამისად; უპირატესობას მიენიჭებს სოციალური მეწარმეობის მიმართულებით წარმოდგენილ პროექტებს, ასევე ახალგაზრდულ ინიციატივებს მაღალმთიანი, საზღვრისპირა და კომპაქტურად დასახლებული რეგიონებიდან;

Annual Report

Future Plans In 2016 LEPL Children and Youth Development fund operating under the Ministry of Sport and Youth Affairs will be oriented on following issues: Contributing to implementing state policy document on youth with the Ministry of Sport and Youth Affairs. Identifying program priorities informed by baseline surveys and evidence-based research. It will take into consideration the strategy of the Ministry of Sport and Youth Affairs and the National Youth Policy Document. The Fund will devote financial resources according to program priorities. It will focus on entrepreneurship projects and also youth initiatives from mountainous, Cross-border settlement, and Densely populated regions. Under the context of international cooperation, the Fund intends to seek active partnerships with international foundations, as well as local and international organizations. In short, the strategy of the Children and Development Fund will be dedicated to support the sustainable development of young people and youth non-governmental organizations.

საერთაშორისო თანამშრომლობის კუთხით ფონდი გეგმავს დაამყაროს მჭიდრო თანამშრომლობა სხვადასხვა ფონდთან, ადგილობრივ და საერთაშორისო ორგანიზაციასთან;

საერთო ჯამში, ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდის 2016 წლის სტრატეგია კვლავაც ორიენტირებული იქნება ახალგაზრდობის მდგრად განვითარებასა და ახალგაზრდული არასამთავრობო სექტორის გაძლიერებაზე. 104

www.fondi.gov.ge

www.fondi.gov.ge

105


106


108

Profile for youth@fondi.gov.ge

2015  

2015 წლის ანგარიში

2015  

2015 წლის ანგარიში

Advertisement