Page 1


3


4


5


ตอน...การกลับใจของชายหนุ่มแห่งนาเวรา บรรยากาศการเรียนของมหาวิทยาลัยปารีส ในศตวรรษที่ 16 เป็นที่เลื่องลือจากรุ่นสู่รุ่น ไม่ใช่เพียง มหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนยอดเยี่ยมที่สุดแห่งหนึ่งเท่านัน้ หากแต่ระเบียบวินัยของมหาวิทยาลัยก็มีความเคร่งครัดมากทีเดียว เมื่อมีนักเรียนคนใดคนหนึ่งทาผิดกฎระเบียบ การลงโทษทีไ่ ด้รับนั้นค่อนข้างรุนแรง และสร้างความ อับอายให้กับนักเรียนที่กระทาผิดนั้นโดยการลงโทษต่อหน้านักศึกษาคนอื่น ๆ อาจารย์กูเวีย ผูซ้ ึ่ง เป็นอาจารย์และอธิการบดี ได้รกั ษาธรรมเนียมและวินัยอันเคร่งครัดเหล่านี้เช่นเดียวกัน เมื่ออิกญาซีโอได้ยินถึงการลงโทษที่จะท่านอาจจะได้รบั ในไม่ช้า เนื่องจากมีหลายคนไม่พอใจที่ ท่านรวบรวมนักศึกษาหลายคนเพื่อแก้บาปรับศีลในวันอาทิตย์ ซึ่งตรงกับคาบวิชาเรียนโต้วาที อิกญาซีโอจึงรวบรวมความกล้าเพื่อขอเข้าพบอาจารย์กูเวีย ท่านได้เล่าถึงเหตุผลในสิ่งที่ท่านทา อย่างละเอียด สิ่งนี้ค่อย ๆ เปลี่ยนหัวใจและความคิดของกูเวีย ในวันที่กาหนดการลงโทษมาถึง ไม่ได้มีการโบยตี มีเพียงกูเวียเองที่ได้คุกเข่าแทบเท้าของอิกญาซีโอ และขอโทษท่าน สร้างความ แปลกใจให้บรรดานักศึกษาที่รวมตัวในห้องโถงนั้น นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ทัง้ อิกญาซีโอและ อาจารย์กูเวียก็กลายเป็นเพื่อนทีด่ ีต่อกัน คาบเรียนโต้วาทีถูกย้ายไปวันอื่น เพื่อว่าวันอาทิตย์จะได้ เป็นวันทีน่ ักศึกษาจะได้ประกอบพิธีตามความเชื่อของพวกเขา แบบอย่างของอิกญาซีโอไม่ได้ชนะใจเพียงอาจารย์กูเวียเท่านั้น หากแต่กับนักศึกษาคน อื่นๆ ด้วยเช่นกัน อิกญาซีโอได้สร้างมิตรภาพ เริ่มจากความจริงใจและผ่านความรักที่มีต่อคนรอบ ข้าง ทุกครั้งหลังจากที่ทา่ นได้ไปเดินเพื่อหาเงินทุนช่วงปิดเทอมทั้งในบาร์เซโลนา หรือฟรานเดอร์ ท่านก็จะแบ่งเงินส่วนหนึ่งให้กับนักศึกษาคนอื่นๆ ที่มีความลาบากด้วย ฟาแวร์เป็นคนหนึ่งทีไ่ ด้รับ

6


ความช่วยเหลือจากอิกญาซีโอ หากแต่ความผูกพันไม่ได้เกิดจากความช่วยเหลือทางการเงินเท่านัน้ อิกญาซีโอยังเป็นเพื่อนที่ฟาแวร์สามารถพูดคุยและแบ่งปันในสิ่งต่าง ๆ โดยเฉพาะยิ่งอิกญาซีโอได้ ช่วยเหลือฟาแวร์ให้สามารถพ้นจากปัญหาความสงสัยต่าง ๆ ในชีวิต ความศรัทธาของอิกญาซีโอได้ มอบแบบอย่างให้ฟาแวร์และทาให้ท่านเอาชนะใจฟาแวร์ได้ไม่ยาก แต่คนที่อิกญาซีโอเป็นห่วงมากที่สุดคงไม่ใช่ใครอื่น นอกจาก ฟรังซิสเซเวียร์ ชายหนุ่มผู้เต็ม เปี่ยมไปด้วยความทระนงในตัวเอง และมีความทะเยอทะยานสูง แม้จะมาจากตระกูลขุนนางแห่ง นาเวรา แต่ปัญหาทางการเงินในครอบครัวของท่านก็เกิดระส่าระสาย ฟรังซิสต้องใช้ชีวิตอย่าง ประหยัดมากขึ้น และหาเงินโดยการสอนหนังสือให้กับนักศึกษาคนอื่น ๆ ที่สนใจ เมื่ออิกญาซีโอ ทราบปัญหานี้ ก็ได้ช่วยพูดคุยกับนักศึกษาหลายคน เพื่อให้พวกเขามาเรียนกับฟรังซิส เมือ่ มี นักศึกษาเพิ่มมากขึ้น ฟรังซิสก็เริ่มมีค่าใช้จ่ายเพียงพอสาหรับการเรียนและการดารงชีวิตประจาวัน ฟรังซิสเพิ่งทราบภายหลังว่า เป็นอิกญาซีโอ เพื่อนร่วมห้องของเขาเองที่ได้ช่วยคุยกับนักศึกษา เหล่านั้นให้มาเรียนกับเขา ความรู้สึกห่างเหินที่เคยมีกลับกลายเป็นความขอบคุณและมิตรภาพ ใน ที่สุดอิกญาซีโอและฟรังซิสก็กลายเป็นเพื่อนสนิทและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน หากแต่ความสัมพันธ์ของอิกญาซีโอและฟรังซิสเซเวียร์ไม่ได้หยุดอยู่แค่มิตรภาพเท่านั้น เพราะอิกญาซีโอรู้จักฟรังซิสดี ฟรังซิสที่ทา่ นรู้จักนี้ยงั คงมีความทะเยอทะยาน และความคาดหวัง อย่างสูงส่งถึงความสาเร็จในชีวติ จนมาวันหนึ่ง ขณะที่อิกญาซีโอกาลังสนทนาอยู่กับฟรังซิสนั้น อิกญาซีโอได้กล่าวอ้างคาพูดของพระเยซูจากพระวรสารตอนหนึ่งว่า “จะมีประโยชน์อันใด ถ้าท่าน ได้โลกทัง้ โลกเป็นกรรมสิทธิ์ แต่ต้องสูญเสียวิญญาณของตนเองไป” คาพูดนี้เสมือนดาบที่ทมิ่ แทง จิตใจของฟรังซิสอย่างรุนแรง กาแพงแห่งความทะนงตนได้ล่มสลายไปในพริบตา ฟรังซิสเซเวียร์ เพิ่งเข้าใจถึงสัจธรรมแห่งชีวิต เขาได้มองเห็นว่า ถ้าเขา นักบุญอิกญาซีโอและฟรังซิสเซเวียร์ ประสบความสาเร็จ และมีทุกสิง่ ทุกอย่าง ดั่งใจปรารถนา แล้วชีวิตจะมีคุณค่าอย่างไรได้อีกต่อไป ในทีส่ ุด ฟรังซิสเซเวียร์ ก็เริ่มมีความตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงการ ดาเนินชีวิตของตัวเองทั้งหมด เขาไปร่วมมิสซาแก้บาป รับศีลในวันอาทิตย์อย่างสม่าเสมอ และที่สาคัญ เขา ได้กลายมาเป็นเพื่อนสนิทกับอิกญาซีโอ และฟาแวร์ ยิ่งนานวันความสนิทสัมพันธ์ของพวกเขาก็ยิ่งแน่น แฟ้นมากยิ่งขึ้น

7


ในช่วงระยะเวลาที่อิกญาซีโอได้เรียนอยู่ที่ปารีส ท่านได้รวบรวมเพื่อน ๆ ของท่าน ฟาแวร์ ฟรังซิส และเพื่อน ๆ คนอื่นอีก 7 คนซึ่งต่างก็เรียนที่มหาวิทยาลัยปารีสเข้ามาร่วมกลุ่มด้วย จึงทา ให้ตอนนี้พวกเขามีทั้งหมดสิบคน ในช่วงวันหยุดหรือช่วงเวลาว่างจากการเรียน พวกเขาจะเดินทางไปตามชนบทที่รายล้อมด้วยธรรมชาติใกล้กรุงปารีส มีการแบ่งปันประสบการณ์และความเชื่อให้แก่กันและกัน ฟัง ในวันอาทิตย์ พวกเขาจะไปร่วมมิสซา และ แก้บาปรับศีลเป็นประจาทีละเล็กทีละน้อย ในที่สุด พวกเขาก็ได้รวมตัวกัน เพื่อ ปฏิญาณถือความบริสุทธิ์ในวัดเล็กแห่ง หนึ่ง ณ เมืองมอนมารต์ ประเทศ ฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม ค.ศ. 1534 ซึ่งตรงกับวันสมโภชพระนาง มารีย์รับเกียรติขึ้นสู่สวรรค์ โดยมี ฟาแวร์ ผู้ซึ่งเป็นพระสงฆ์เพียงคน เดียวในขณะนั้นเป็นผู้ถวายมิสซา ขอบพระคุณ หลังจากที่อิกญาซีโอ และกลุม่ นักบุญอิกญาซีโอและผองเพื่อนปฏิญาณตัวด้วยกันโดยมีฟาแวร์ทามิสซา มิตรสหายได้เรียนจบแล้ว พวกเขาได้เดินทางไปยังเวนิส เพือ่ จะเดินทางต่อไปยังกรุงเยรูซาเล็ม ด้วยความตั้งใจที่จะทางานและประกาศความเชื่อแก่คนต่างศาสนาที่นนั่ แต่ทว่าหนึ่งปีผา่ นไป สถานการณ์สงครามครูเสดในกรุงเยรูซาเล็มยังไม่ดีขึ้นและยิ่งทวีความรุนแรงมากกว่าเดิม อีกทั้งมี คลื่นลมพายุ จึงทาให้การเดินทางทางเรือมีความยากลาบาก พวกเขาจึงไม่สามารถที่จะเดินทาง ไปกรุงเยรูซาเล็มได้ นอกจากนี้ ยังมีเรื่องกล่าวขานถึงการทีอ่ ิกญาซีโอได้เห็นการประจักษ์ของ พระบิดาและพระเยซูผู้แบกไม้กางเขนในวัดลา สตอร์ตา นี่ทาให้พวกเขาค่อย ๆ เห็นว่าพระเจ้า ทรงมีแผนการอื่น

8


ในที่สุด พวกเขาจึงตัดสินใจที่จะมอบตัวเอง อยู่ภายใต้พระ สันตะปาปาเปาโลที่ 3 ณ กรุงโรม ซึ่งพระสันตะปาปาเองก็ยินดีที่ได้กลุ่ม ชายหนุ่มเหล่านี้ ทีไ่ ด้รับการศึกษาที่ดีจากมหาวิทยาลัยปารีส อีกทั้งมี ความศรัทธา และความตั้งใจอันแรงกล้าที่จะรับใช้พระเจ้า ในช่วงเวลา ต่อมา พระองค์ทรงอนุญาตให้มีการก่อตั้งคณะนักบวชชายคณะใหม่ขึ้น ชื่อว่า “คณะแห่งพระเยซูเจ้า” (The Society of Jesus) อย่างเป็น ทางการเมื่อวันที่ 27 กันยายน ค.ศ. 1540 โดยมีอิกญาซีโอเป็นมหาธิการ คนแรกของคณะฯ คณะใหม่นี้เองที่ต่อมาเป็นที่รู้จักในชื่อ คณะเยสุอิต ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา เพื่อนกลุ่มนี้ของอิกญาซีโอ ได้แยกย้ายกันไป ทางาน ตามความต้องการของพระสันตะปาปา ซึง่ พระองค์ได้รับการ เรียกร้องจากบรรดากษัตริย์จากหลายประเทศ ให้ส่งเยสุอิตไปทางาน จนกระทั่งวันหนึ่งก็มีเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้น เมื่อกษัตริย์จอห์นที่ 3 แห่ง โปรตุเกส ได้ขอให้มีการส่งพระสงฆ์เยสุอิตเพื่อไปแพร่ธรรมยังเอเชีย อิกญาซีโอเพิ่งมาทราบทีหลังว่า อาจารย์กูเวีย ผู้ซึ่งครั้งหนึง่ เกือบจะ ลงโทษท่านและต่อมาได้กลายเป็นสหายที่สนิททีส่ ุดคนหนึ่งของท่าน เป็น คนแนะนากษัตริย์พระองค์นี้ อิกญาซีโอในฐานะมหาธิการ ผู้นาของคณะเยสุอิตทั้งหมดรู้สึก ลาบากใจอย่างแน่นอน เพราะเอเชียเป็นดินแดนที่ห่างไกลอย่างมาก แต่ ท่านเองก็จาต้องหาใครสักคนจากกลุ่มเพื่อนของท่าน ตามคาเรียกร้อง ของกษัตริย์และพระสันตะปาปาทั้งๆ ที่ท่านรู้ว่า ถ้าท่านส่งคนใดคน หนึ่งไปเอเชีย ท่านอาจจะไม่มีวันได้พบเพื่อนคนนั้นของท่านอีกเป็น แน่ สาหรับท่าน ณ ขณะนี้ คาว่า “มิตรภาพ” และ “หน้าทีก่ ารงาน” กลายเป็นความยากลาบากใจสาหรับท่าน “ใครเล่าที่ท่านจะส่งไป” “แล้วถ้าคนใดคนหนึ่งต้องไป ท่านจะพูดกับเพื่อนคนนั้นของท่านว่า อย่างไร” (ติดตามเรื่อง อิกญาซีโอ ฟรังซิส เซเวียร์และฟาแวร์ ตอนที่ 4 ชื่อตอนว่า จดหมายจากแดนไกล ได้ในจุลสารเพื่อ(น)เยาว์ ได้ในฉบับถัดไปครับ) 9


ผ่ า นพ้ น ไปอี ก 1 ปี ก ารศึ ก ษา คณะกรรมการชมรมคาทอลิ ก ผู้ มี จิ ต อาสามาท างานเพื่ อ พระเจ้ า และเพื่ อ เพื่อนๆ ในปีการศึกษาที่ผ่านมาก็ได้หมด วาระลง หลายกลุ่ม หลายชมรมมี ก าร เลือกคณะกรรมการชุดใหม่ ทาให้เห็นถึง ความช่วยเหลือจากคนรุน่ ใหม่ต่อไป รวม ไปถึงคณะกรรมการชุดเก่าที่ยังคงติดใจ สมัครเป็นคณะกรรมการเพื่อช่วยเหลือ งานนักศึกษาคาทอลิกต่อไป

10

ตลอดปี ก ารศึ ก ษาที่ ผ่ า นมา นอกจาก คณะกรรมการเหล่า นี้ไ ด้เป็ นผู้ ให้เพื่อผู้ อ่ืน แล้ว ยั ง ได้รับหลายๆ สิ่งที่ไม่อาจหาได้จากไหนอีกมากมาย ในวั น นี้ จึ ง ขอแบ่ ง ปั น สิ่ ง ดี ๆ จากเพื่ อ น ตัวแทนคณะกรรมการเครือข่ายนักศึกษาคาทอลิก เชียงใหม่ นางสาวนิลาวัลย์ ศรีอานวยโชค (นิด) นั ก ศึ ก ษาคณะสั ง คมศาสตร์ มหาจุ ฬ าลงกรณ์ วิทยาเขตเชียงใหม่ ที่ทาหน้าที่ฝ่ายโภชนาการ คอย ทาอาหารให้ เพื่อนๆ กิน ซึ่ งช่ว งเวลาของการกิน นี้ คือช่วงเวลาที่สร้างสัมพันธ์ได้ดที ี่สุดช่วงหนึ่ง


“เริ่มต้นจากการเข้าสู่ “เครือข่ายนักศึกษาคาทอลิกเชียงใหม่” รู้สกึ เป็นเกียรติและยินดี ที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการ ครั้งแรกก็รู้สึกกดดัน เพราะกังวลอยู่เสมอว่าจะให้ความ ร่วมมือได้ไม่เต็มที่ โดยปกตินิดเองจะเป็นผู้ตามมากว่าการเป็นผู้นา แต่พอได้ก้าวเข้ามา ณ จุดนี้ ทาให้ตัวเราค้นพบว่า การเป็นคณะกรรมการไม่จาเป็นต้องเป็นผู้นาเสมอ แต่สามารถเป็นผู้ ตามได้เช่นเดียวกัน แม้จะเป็นเพียงสมาชิก แต่เราก็ถือเป็นครอบครัวเครือข่ายนักศึกษา คาทอลิกเชียงใหม่ของเรา จากประสบการณ์ ในการเป็ นคณะกรรมการ ทาให้ไ ด้เจอกับสิ่ง ที่ ท้า ทายที่ จะช่ว ยเพิ่ม ความสามารถ ศักยภาพการเป็นผู้นาในการรับผิดชอบเกี่ยวกับอาหารหรือฝ่ายโภชนาการ ได้ เรียนรู้ที่จะเป็นผู้ที่เสียสละให้กับผู้อื่น ในหลายๆ ครั้งก็จะมีเพื่อนมาบอกว่ากับเราว่า “ถ้านิดไม่ไหว ลองสั่งข้าวกล่องมาดูไหม?” บางทีนิดเองก็อยากทาเช่นนั้น แต่ด้วยความที่ว่า การเจอกันของ เครือข่ายฯ เราถือเป็นการเจอกันด้วยความสุข เพราะถ้าเราช่วยกันทากับข้าวเอง เราก็จะรู้สึกถึง ความสามัคคีในหมู่เพื่อน และพร้อมที่จะแบ่งปันความสุขโดยกันทากับข้าว และใส่รอยยิ้มลงไป เพื่อให้คนที่กินกับข้าวนัน้ รู้สกึ ถึงความอร่อยและความเต็มใจจากนักศึกษาเราเองที่เป็นคนทา และสิ่งสุดท้ายที่ได้เจอหรือได้เรียนรู้ คือ การคอยคิดคอยแก้ไขปัญหาและเวลาที่ขาด เหลือต่างๆ พวกเราเครือข่ายฯ ก็รว่ มด้วยช่วยกัน เป็นน้าหนึ่งใจเดียวกัน และได้ออกจากตัวเอง คือ รับฟังความคิดเห็นสมาชิกแล้วนามาพิจารณาไตร่ตรองร่วมกัน” ### แบ่งปันประสบการณ์ร่วมกัน ###

แล้วพบกับ “เก็บเบี้ยริมทาง” ได้ใหม่ในโอกาสหน้านะคะ น้องๆ นักศึกษาคนใดที่สนใจอยากมีประสบการณ์ที่แปลกใหม่ สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ www.carefor.org/student หรือที่ Facebook Page: The Catholic Student Network of Thailand ค่ะ

11


12


หลายคนอาจจะงง ๆ ว่าทาไมปีนี้ ทางแผนกเยาวชนฯ จึงส่งผู้แทนเยาวชนคาทอลิก ถึง 2 คน เรื่องก็มีอยู่ว่า ทุก ๆ ปีทางหมู่คณะเทเซ่จะสนับสนุนผู้แทนเยาวชนคาทอลิก 1 คน และเยาวชนจากนิกายลูเธอร์รัน 1 คน เพื่อสัมผัสชีวิตเทเซ่ระยะ 3 เดือน และผู้แทนเยาวชน คาทอลิก 1 คนนั้น เราจะเวียนตามวาระไปตาม 10 สังฆมณฑล และ 9 องค์กรสมาชิก คัดเลือกเยาวชนที่เหมาะสม ในปีที่แล้วค.ศ.2014 เป็นวาระของสังฆมณฑลราชบุรี ที่จะต้อง ส่งผู้แทนเยาวชนเข้าร่วม แต่เห็นว่าเป็นโอกาสดีที่ ในปีนี้ ค.ศ.2015 ทางเทเซ่จะจัดเฉลิม ฉลอง 75 ปีแห่งการก่อตั้งหมู่คณะเทเซ่ และฉลอง 100 ปีชาตกาลของภราดาโรเจอร์ ผู้ ก่อตั้งหมู่คณะเทเซ่ จึงได้ปรึกษากับทางภราดาอันเดรอัส จากหมู่คณะเทเซ่และเป็นผู้ ประสานงานในทวีปเอเชีย ขอยกเว้นการส่งเยาวชนในปีที่แล้วค.ศ.2014 และขอรวมส่งในปี นี้ 2 ท่าน เพื่อเข้าร่วมการเฉลิมฉลองดังกล่าวค่ะ และเดินทางพร้อมกับเยาวชนจากนิกาย ลูเธอร์รันอีก 1 คน คือ นายอัษฎาวุธ ณ หนองฝ่า (ปีเตอร์)

13


สาหรับการดาเนินเรื่องเอกสารและอบรมเตรียมตัว เมื่อวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม ที่ ผ่านมา แผนกเยาวชนฯ ได้มีการเตรียมผู้แทนเยาวชนคาทอลิก 2 คน ทั้งในด้านเอกสาร การยื่นคาร้องขอวีซ่าเข้าประเทศฝรั่งเศส และการอบรมเตรียมตัวก่อนการเดินทาง ให้ น้องทั้งสองทราบถึงข้อมูลทั่วไป ใครคือผู้ที่ได้รับเชิญ การอยู่ในเทเซ่ซึ่งมีข้อปฏิบัติที่ เคร่งครัดในด้านการสวดภาวนาวันละ 3 ครั้ง การไตร่ตรอง ศึกษาพระคัมภีร์ในแบบส่วนตัว และแบบกลุ่ม การเข้าเงียบเพื่อฟื้นฟูชีวิตสนิทสัมพันธ์กับพระเจ้า รวมถึงกิจกรรมภาคปฏิบัติ การอุทิศตนรับใช้เพื่อน ๆ เยาวชนในงานจิตอาสาต่าง ๆ ซึ่งในปีนี้เป็นปีแห่งการเฉลิมฉลอง ก็จะมีเยาวชนจานวนมากเป็นพิเศษ เดินทางแสวงบุญมายังเทเซ่ นอกจากนั้นแล้วในนามเยาวชนไทย เขาทั้งสามก็จะได้มีโอกาสแบ่งปันให้เพื่อนๆ ต่างชาติรู้จักคุณค่าวัฒนธรรมไทยที่งดงาม แบ่งปันความเชื่อผ่านทางการดาเนินชีวิตใน สังคมไทยเมืองพุทธ ท่ามกลางพี่น้องต่างความเชื่อ และอื่น ๆ อีกมากมายที่เราจะเตรียมไป เพื่อแบ่งปันให้กับเพื่อน ๆ ได้รู้จักมากยิ่งขึ้น และสาคัญที่สุด เคร่งครัดที่สุดคือ ตลอดระยะเวลา 3 เดือนในการร่วมสัมผัสชีวิต เทเซ่ จะไม่มีการท่องเที่ยว หรือไปเยี่ยมญาติ หรือไปสถานที่อื่น ๆ จะเดินทางตรงเข้า เทเซ่และเดินทางกลับประเทศไทยทันทีเมื่อครบกาหนดค่ะ

14


ส่วนการเตรียมตัวภายนอกนั้น เป็นการแจ้งข้อมูลทั่วไปให้น้อง ๆ ทราบถึงสิ่งจาเป็น ที่จะต้องนาไป และทางเทเซ่มีเครื่องใช้ และเครื่องนุ่งห่มบางส่วนบริการให้ค่ะ การ ติดต่อสื่อสารก็สาคัญ เพราะเรากาลังตกอยู่ในยุคที่ต้องสื่อสาร อัปโหลดภาพ อัปเดทชีวิต ความเป็นอยู่กันตลอดเวลา คราวนี้ก็ต้องตัดสละกันแล้วล่ะคะ การติดต่อสื่อสารในเทเซ่ มี เพียงการเขียนจดหมายถึงกัน Taize Community, 71250 Taize, France การใช้อีเมล์ซึ่ง ต้องเป็นอีเมล์ส่วนรวมที่มีในเทเซ่เท่านั้น E-mail: community@taize.fr / Web: www.taize.fr โดยแยกที่อยู่สาหรับบ้านผู้ชายและผู้หญิง ผู้ที่จะส่งอีเมล์ไปหาน้องเก๋และ น้องน๊อตต้องใส่ชื่อระบุว่าถึงใคร จากประเทศไหนในช่องหัวเรื่องด้วย เพราะในเทเซ่ไม่มีใคร ที่มีบัญชีอีเมล์ส่วนตัวได้ หรือหากจะใช้โทรศัพท์ ก็มีโทรศัพท์สาธารณะไว้บริการ แต่การ์ด โทรศัพท์ราคาแพงหน่อยนะคะ หากในกรณีฉุกเฉินต้องการติดต่อน้องเก๋กับน้องน๊อตโดยด่วน ก็สามารถฝากข้อความผ่านเบอร์ศูนย์กลางของเทเซ่ได้ที่ (33) 3 85 50 30 30 หรือ โทรสารที่ (33) 3 85 50 30 15 ค่ะ และอีกหนึ่งความพิเศษในโอกาสเฉลิมฉลอง 75 ปีการก่อตั้งหมู่คณะเทเซ่ ต้องการที่ จะจัดทาวีดีทัศน์ ที่กล่าวถึงวิถีชีวิต และการเดินทางจาริกของเยาวชนทั่วโลกที่เดินทางไป เทเซ่ เป็นฉบับภาษาไทย โดยส่งบทบรรยายมาให้น้องทั้งสองได้เตรียมตัวก่อน และจะมีการ บันทึกเสียงที่เทเซ่ในช่วงที่น้องทั้งสองเดินทางไป จากนี้ไปเราเยาวชนไทยจะเรียนรู้จักเทเซ่ได้ ง่ายขึ้นในภาษาไทยแล้วค่ะ

15


นอกจากข้อมูลที่สาคัญ ๆ แล้ว ยังมีประสบการณ์ตรงจากพี่กวาง รุ่นพี่ในปี ค.ศ. 2007 ที่เคยไปสัมผัสชีวิตเทเซ่มาแล้ว วันนั้นพี่กวางจัดเต็มมากค่ะ เล่าถึงประสบการณ์ บรรยากาศพร้อมรูปภาพ แทบจะไม่อยากเชื่อเลยว่าพี่กวางไปแค่ 3 เดือน ความทรงจาดี ๆ ถูกถ่ายทอดออกมาพร้อมกับรอยยิ้มที่เปี่ยมสุข เหมือนคนพบรักกับพระเยซูเจ้า และ อยากประกาศให้โลกรู้ว่า ความสุขเที่ยงแท้นั้นเป็นอย่างไร... นอกจากนั้นแล้ว ยังมีบันทึกรักเทเซ่จากพี่ยุ้ย รุ่นพี่ในปี ค.ศ. 2007 , พี่ตอจี รุน่ พีป่ ี ค.ศ. 2012 และพี่ก้อย รุ่นพี่ปี ค.ศ. 2013 ที่ช่วยกันอัปเดทข้อมูลในการเตรียมตัวให้กับ น้องทั้งสองอีกด้วย และในวันที่ 6 มิถุนายน จะมีการอบรมเตรียมก่อนการเดินทางอีกครั้งหนึ่ง โดย คุณพ่อปราโมทย์ นิลเพ็ชร ผู้อานวยการแผนกเยาวชน และจิตตาภิบาลเยาวชนสังฆ มณฑลราชบุรี ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบน้องทั้งสองโดยตรง ในวันนั้นเอง น้องจะได้ฟังอีกหนึ่ง ประสบการณ์จากพี่จอย รุ่นพี่ที่เคยไปสัมผัสชีวิตเทเซ่ในปี ค.ศ. 2005 ซึ่งเป็นรุ่นที่อยู่ใน บรรยากาศที่ภราดาโรเจอร์ ผู้ก่อตั้งหมู่คณะเทเซ่ถูกรอบทาร้ายจนเสียชีวิต ทั้ง 3 คน จะเดินทางพร้อมกันในวันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน เวลา 10.55 น. เที่ยวบินที่ TK 0065 และเดินทางกลับถึงประเทศไทย ในวันอังคารที่ 8 กันยายน ค.ศ.2015 เที่ยวบินที่ TK 0068 เวลา 14.15 น. จึงขอเชิญมิตรรักแฟนคลับทั้งหลาย ส่งใจ ร่วมภาวนาเป็นหนึ่งเดียวกับน้อง ๆ ด้วยนะคะ

16


17


ฉันไม่ใช่โยคี ไม่ใช่ผู้เสริมสร้างพลังชีวิต หรือครูสอนโยคะใดๆ ทั้งสิน้ อันที่จริงไม่ใกล้เคียงกับสิ่งที่คุณเรียกว่าโยคีเลยล่ะ ที่ ผ่านมาฉันล้มเหลวมาเยอะ เช่น สอบตก ไม่ใช่แค่ครั้งเดียวนะ เคยเข้าไปอยู่ในสถานบาบัดยาเสพติด แถมยังเคยถูกจับอีก ต่างหาก แต่ในที่สุดฉันก็กลับใจจนได้มาเป็นทนายความและใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า ฉันก็อยากให้ คนอื่นมีโอกาสที่ดีแบบนี้บ้างเชื่อไหมว่าการนั่งสมาธินาพาสิ่งดี ๆ เข้ามาในชีวิตของเราทุกคนได้ ไม่นานมานี้ฉันเริ่มเรียนรู้ถึงประโยชน์ของการนั่งสมาธิ แม้ที่ผ่านมาฉันไม่เคยนั่งสมาธิได้นาน กว่า 5-10 นาทีเลย แต่มาวันนี้ฉันได้ตัดสินใจลองนั่งสมาธิวันละ 20 นาทีติดต่อกันนานหนึ่ง สัปดาห์เพื่อดูว่าจะเกิดอะไรขึ้น การทดลองนี้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 1 มกราคม ปี 2015 จากสัปดาห์ แรกเป็นเดือน จากเดือนเป็นสามเดือน มารู้ตัวอีกทีก็ครบ 100 วันแล้ว ฉันนั่งสมาธิทุกวันในตอน เช้าโดยไม่มีวันหยุดเลย ตอนแรกที่นั่งสมาธิฉันนั่งอยู่นิ่ง ๆ ไม่ได้เลยทั้งปวดหลังและเมื่อยขา สุดๆ ฉันรู้สึกเหมือนกาลังพยายามปรับวิธีการนั่ง มากกว่าที่จะทาสมาธิกับการกาหนดลม หายใจเข้าออก ที่สาคัญฉันต้องฝืนตัวเองไม่ให้ลืมตา แต่ในที่สุดฉันก็ชินกับการกาหนดลม หายใจเข้าออก และร่างกายของฉันก็เริ่มปรับท่าทางให้เป็นไปตามธรรมชาติ ยิ่งนั่งสมาธินาน เท่าไร ฉันก็ยิ่งค้นพบวิธีนั่งสมาธิให้สบายมากขึ้น เรื่อย ๆ ไม่นานนักการนั่งสมาธิก็กลายเป็น กิจวัตรในยามเช้าที่ขาดไม่ได้และสิ่งดีๆ ก็ เริ่มทยอยเข้ามาในชีวิตของฉัน

18


นี่คือ 8 สิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้น หลังจากที่ฉันนั่งสมาธิทุกวันจนครบ 100 วัน 1. ชีวิตมีความเป็นระเบียบ

ยิ่งหัวสมองปลอดโปร่งก็ยิ่งเพิ่มโอกาสในการประสบความสาเร็จ มีการจัดระเบียบ ความคิด มีสมาธิกับการทางานและพร้อมที่จะก้าวสู่งานชิ้นต่อไปได้ง่ายขึ้น ฉันจะตั้งใจทางานที่ อยู่ตรงหน้าให้ดีที่สุดแล้วค่อยทางานอื่นต่อไป 2. เริ่มรู้จักคิดก่อนพูด

เดิมทีฉันปากไวหรือพูดทันทีทคี่ วามคิดนั้นปรากฏขึ้นมาในหัว แต่ตอนนี้ฉันต้องหยุดคิด ก่อนว่าจะพูดอะไรแล้วค่อยตอบกลับไปอย่างระมัดระวัง การหยุดคิดจะช่วยให้ฉันเรียบเรียงคา พูดได้ชัดเจน และเมื่อพูดออกไปแล้วฉันจะทบทวนว่าสิ่งที่พูดไปนั้นดีพอหรือยัง หรือคราวหน้า ยังสามารถทาได้ดีกว่านี้อีกไหม ซึ่งปกติฉันไม่เคยเป็นแบบนีม้ าก่อน 3. สุภาพและรู้จก ั เห็นอกเห็นใจผู้อื่น

ฉันกลายเป็นคนขี้ราคาญน้อยลง อดทนมากขึ้น ไม่เบื่อกับการต้องเข้าคิวนานๆ ฉันเริ่ม มองสถานการณ์ต่างๆในมุมมองของคนอื่น ด้วยวิธีนี้เองทาให้ฉันสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ที่กระทาต่อคนอื่นได้อย่างสิ้นเชิง 4. มีพลัง

ฉันสามารถนอนหลับได้สนิทกว่าเดิมและตื่นขึ้นมาพร้อมกับความสดชื่นมีพลังพร้อมเริ่ม วันใหม่ ขนาดหลังเลิกงานฉันก็ยังมีพลังเหลือเฟือที่จะออกไปวิ่งหรือออกไปเที่ยวกับเพื่อนๆ ต่อ ได้เลย

19


5. รู้จักเลือกรับประทานอาหารได้ดีขึ้น

ฉันตัดสินใจได้ดีขึ้นเมื่ออยู่ในซุปเปอร์มาร์เก็ตหรือร้านอาหาร ฉันมักจะถามตัวเองก่อน เสมอว่าอาหารนี้มีประโยชน์ต่อร่างกายของฉันมากน้อยแค่ไหน 6. ดูโทรทัศน์น้อยลง

ความปรารถนาในการดูโทรทัศน์ของฉันลดลงอย่างไม่น่าเชื่อ แต่ฉันกลับมีสมาธิกับสิ่งที่ ทาให้ชีวิตดีขึ้น เช่น การอ่านหนังสือ การออกกาลังกาย การออกไปพบปะเพื่อนฝูง หรือการ ทางานบนเว็บไซต์ของตัวเอง 7. ใกล้ชิดกับธรรมชาติมากขึ้น

ฉันเริ่มรู้จักหยุดสังเกตและชื่นชมกับความสวยงามของธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นต้นไม้หรือ พระอาทิตย์ตกดิน นี่คือปรากฏการณ์มหัศจรรย์ชัดๆ ฉันจะพยายามดื่มด่ากับช่วงเวลาเหล่านี้ให้ มากที่สุด 8. ดีขึ้นทุกอย่าง

นี่อาจเป็นคุณประโยชน์ที่ดีทสี่ ดุ อีกอย่างหนึ่งของการนั่งสมาธิ ฉันรู้ว่าตัวเองเป็นใครและ สามารถทาอะไรได้บ้าง ฉันกล้าเปิดเผยความรู้สึกของตัวเองมากขึ้น ฉันมีกาลังใจที่จะเป็นตัวของ ตัวเองและกล้าเสี่ยงเพื่อที่จะเติบโตต่อไปในวันข้างหน้า ฉันรู้ว่าอะไรคือสิ่งสาคัญและสามารถ ประสบความสาเร็จในสิ่งที่ต้องการได้ และนี่คือการเปลี่ยนแปลงของฉันหลังจากที่เริ่มนั่งสมาธิ แม้ว่าสิ่งเหล่านี้อาจจะไม่ เกิดขึ้นภายในวันเดียวหรือ 100 วัน แต่ฉันรู้ว่าทุกวันนี้ฉนั ไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปแล้ว ฉันมีความสุข มากขึ้นเพราะฉันได้เป็นตัวของตัวเองจริงๆ ถ้าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นหลังจากที่นั่งสมาธิผ่านไปเพียง 100 วัน ฉันก็อยากเห็นว่าอีก 200 วันหรือแม้แต่ 1,000 วันจะเป็นอย่างไร ลองนั่งสมาธิวันละ 20 นาทีติดต่อกันสัก 100 วันดูสิ ฉันมั่นใจว่าคุณจะกลายเป็นคนใหม่อย่างแน่นอน

20

Blogger : Kyle V. Robinson Source : mindbodygreen.com


21


ภาพข่าวจาก ศูนย์ประสานงานเยาวชน สังฆณฑลอุดรธานี เยาวชนกับผู้สูงวัย งานชุมนุมผู้สูงอายุคาทอลิกระดับชาติ "ภูมิปัญญาผู้สงู วัย พัฒนาสังคมไทยสู่ ประชาคมอาเซียน" ในวันศุกร์ที่ 24 และเสาร์ที่ 25 เมษายน 2015 ณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา บ้านน้อยสามเหลี่ยม อ.เมือง จ.ขอนแก่น ซึ่งในงานนี้คุณพ่อเปรมปรี และ คุณโดนจิตตาภิบาล ผู้สูงอายุสังฆมณฑลให้โอกาสเยาวชนสังฆมณฑลอุดรธานี ได้มสี ว่ นร่วมในงานครั้งนีด้ ้วย

22


ภาพข่าวจาก ศูนย์ประสานงานเยาวชน อัครสังฆมณทลท่าแร่-หนองแสง เชิญชวนสวดภาวนาเพื่อเนปาล ณ อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่ วันที่ 27 เมษายน ที่ผา่ นมา กลุม่ เยาวชนร่วมสวดภาวนาเทเซ่ แก้บาป เพื่อเตรียมจิตใจเข้าสู่การฉลอง อาสนวิหาร ทาให้นึกถึงการเข้าเงียบเทเซ่ ที่กัมพูชา ที่ทาให้ลึกซึง้ ในการภาวนาเทเซ่มากขึ้น จะภาวนา เพื่อทุกคนต่อไป เเละสวดภาวนาเป็นพิเศษสาหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศเนปาล Taize and time of confession for preparing youth to celebrate Cathidal Remind me about taize SEA in Cambodia that bring me deep in pray more I will pray for you.Especially pray for situation in Nepal

23


ภาพข่าวจาก ศูนย์ประสานงานเยาวชน อัครสังฆมณทลท่าแร่-หนองแสง

24


ประมวลภาพ ค่ายสัมผัสชีวิตธรรมฑูต ปี 2015

25


ประมวลภาพค่ายผู้นาเยาวชน สังฆมณฑลนครสวรรค์ ครั้งที่ 4

26


ประมวลภาพ ค่าย “Pro Love”

27


ประมวลภาพ ค่าย “Youth Save the Earth”

28


ภาพข่าวจาก ศุนย์ประสานงานเยาวชน สังฆมณฑลเชียงใหม่ มิสซาปิดปีการศึกษา 2557 ของเครือข่ายนักศึกษาคาทอลิกเชียงใหม่ วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2558 เครือข่ายชมรมนักศึกษาคาทอลิกเชียงใหม่จัดพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสปิดปีการศึกษา 2557 ของสมาชิกในชมรม ณ วัดน้อย สวนเจ็ดริน โดยมีคณ ุ พ่อซีกิต เซตโย วีโบโว S.J. เป็นประธานในพิธี มีนักศึกษาจากสถาบันต่างๆ ที่อยู่ในเชียงใหม่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 56 คน หลัง มิสซาได้มีการเลือกประธานนักศึกษาและคณะกรรมการชุดใหม่ประจาปีการศึกษา 2558 ผลการเลือกตั้ง ประธานนักศึกษาคนใหม่ คือ นายกฤษดา ตะบิ

29


ชุมนุมเยาวชนคาทอลิกเขต 4 สังฆมณฑลเชียงใหม่ (เชียงราย พะเยา น่าน) คุณพ่อเกรียงไกร สุขจิต จิตตาธิการเยาวชนเขต 4 และคณะกรรมการเยาวชนประจาเขต ได้จัด ชุมนุมเยาวชนในรูปแบบการแข่งขันกีฬา Sport Day ขึ้นในวันที่ 9 พฤษภาคม 2015 ณ หมู่บ้านศรีวิเชียร จ.เชียงราย โดยมีเยาวชนจากที่ตา่ งๆ มาร่วมกิจกรรม ดังนี้ 1.วัดพระกุมารเยซู (เวียงแก่น) 2.วัดนักบุญ สเต เฟน 3.วัดแม่พระบังเกิด 4.วัดคาทอลิกพระสุทธิวงศ์ 5.วัดนักบุญคามิลโล มีเยาวชนมาร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ประมาณ 300 คน และมีคุณพ่อรชต ประทุมปี คุณพ่อสะอาด ประทานสันติพงศ์ คุณพ่อเทพประสิทธิ์ ทอ แสงธรรม คุณพ่อเอกชัย ผลวารินทร์ คุณพ่ออาร์มันโด เตนูสโซ่ คุณพ่อยออากิม เหวียนวันถั่น คุณพ่อ ประสิทธิ์ ตันเจริญ คุณพ่อพงษ์ศักดิ์ นารินรักษ์ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานเยาวชนคาทอลิกสังฆมณฑล เชียงใหม่

30


ในโอกาสนี้เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานเยาวชนคาทอลิกสังฆมณฑลเชียงใหม่ได้พูดแบ่งปันเกี่ยวกับ โครงสร้างและขอบข่ายของงานเยาวชน เชิญชวนให้เยาวชนได้เห็นความสาคัญของการเป็นเยาวชนคาทอลิก และเตรียมใจเยาวชนเข้าสู่การไปร่วมค่ายระดับชาติระหว่างวันที่ 12-17 เดือนตุลาคม ปี 2015 นี้ โดยใช้ พระวาจาที่ว่า “ผู้มีใจเมตตาย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับพระเมตตา” (มธ 5:7) ซึ่งสังฆมณฑล เชียงใหม่เป็นเจ้าภาพจัดงาน นอกนั้น คุณพ่อประสิทธิ์ ตันเจริญได้แบ่งปันถึงความหมายของปีศักดิ์สิทธิ์และ สิ่งที่พระสันตะปาปาฟรังซิสได้พูดถึงเยาวชนอีกด้วย

ประชุมคณะกรรมการเยาวชนของสังฆมณฑลเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2015 บ่ายวันที่ 13 พฤษภาคม 2558 แผนกเยาวชนเชียงใหม่ได้จัดประชุมคณะกรรมการเยาวชนของสังฆ มณฑลเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2015 ที่ออฟฟิตของแผนกเยาวชน โดยได้ปรึกษาหารือกันเกี่ยวกับการจัด สัมมนาจิตตาภิบาลและผู้ประสานงานระดับชาติ (วันที่ 15-19 มิ.ย. 2015) และค่ายผู้นาเยาวชนคาทอลิก ระดับชาติ ครั้งที่ 32 (วันที่ 12-17 ตุลาคม 2015) ซึ่งทางสังฆมณฑลเชียงใหม่จะเป็นเจ้าภาพจัดงานดังกล่าว ขอบคุณทุกท่าน ทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดีเสมอมา

31


Profile for Youthdesk Thailand

Newsletter 122 may 2015  

จุลสารเพื่อ(น)เยาว์ 122 (เดือนพฤษภาคม 2015) ภายในเล่ม ประกอบด้วย ค.ฅนชวนคิด- อดีต ปัจจุบัน อนาคต วันนี้ ที่นี่ ตรงนี้-คุณพ่อนรเทพ ภานุพัน...

Newsletter 122 may 2015  

จุลสารเพื่อ(น)เยาว์ 122 (เดือนพฤษภาคม 2015) ภายในเล่ม ประกอบด้วย ค.ฅนชวนคิด- อดีต ปัจจุบัน อนาคต วันนี้ ที่นี่ ตรงนี้-คุณพ่อนรเทพ ภานุพัน...

Profile for youthdesk
Advertisement