__MAIN_TEXT__

Page 1


 

  

 

ค.ฅน ชวนคิด: เตรียมตัวสู่วันฉลอง วันนี้ ที่นี่ ตรงนี้: คพ.ดลฐิศักดิ์ ฉัตรบรรยงค์ จิตตาภิบาลเยาวชน สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี สุชาดา จิตรบรรจง ผู้ประสานงานเยาวชน สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี คุณพ่อพงษ์พันธ์ ม่วงมีรส จิตตาภิบาลเยาวชน สังฆมณฑลอุดรธานี คุณพ่อปราโมทย์ นิลเพ็ชร จิตตาภิบาลเยาวชน สังฆมณฑลราชบุรี เก็บเบี้ยริมทาง: กีฬานักศึกษาสัมพันธ์คาทอลิก ใส่ใจวัยเยาว์ เก็บเอามาฝาก ปัน ปัน By นู๋นุ้ย ประชุมใหญ่ประจาปี แผนกเยาวชนฯ ปีศักดิ์สิทธิ์ของพระศาสนจักรคาทอลิกไทย IDEA CAN DO ข่าวจากองค์กรสมาชิก แผนกเยาวชน สังฆมณฑลเชียงใหม่

3 4 6 8 9 10 13 14 20 25 26

CONTACT US : คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส แผนกเยาวชน 122/11 ซ.นนทรี 14 ถ.นนทรี 14 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทร 02-681-3900 ต่อ 1504-1505 E-mail: cyctforever@gmail.com / youth@cbct.net

2


คริสตมาสและปีใหม่เป็น โอกาสแหงความสุขที่หลาย ๆ คน รอคอยให้เวียนมาในทุก ๆ ปี แต่ถ้าดูดี ๆ คริสตมาส และปีใหม่ก็เป็น เพียงสองวันในรอบปี ที่ผ่านมาแล้วก็จะผ่านไป สองวันนี้ แทบจะไม่มีความหมาย ถ้าวันที่เหลือก่อนหน้านั้น หรือหลังจากนั้น ไม่ใช่วันแห่งความสุข วันฉลองต่าง ๆ จะมีความสุขก็ต่อเมื่อ เราทาชีวิตของเราเป็นการเตรียมไปสู่โอกาส หรือวันฉลองเหล่านั้นอย่างดี การเตรียมชีวิตของเราอย่างดีก็คือ การทาให้ชีวิตเรามีความหมายในทุก ๆ วัน เพราะถ้าไม่ใช่ก็คงไม่มคี วามหมาย เมื่อวันฉลองเหล่านั้นมาถึง เยาวชนทีร่ กั คริสตมาส และปีใหม่ กาลังมาถึง วันนี้ เราอยูใ่ นการเตรียมที่ดี และมีความสุขหรือยัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหัวใจของเรา ขอพระกุมารอวยพรทุกคนให้ทกุ ๆ วัน ชีวติ ของเราเป็นการเตรียมฉลองทีด่ ี มีความหมายและความสุขนะ

3


“พระทรงบังเกิด โลกจงยินดี ชุลีน้อมรับพระเจ้า...” ในช่วงเวลานี้ เพลงบทนี้คงดังก้องอยู่ในจิตใจ และใน บรรยากาศแวดล้อมของพวกเรา ชาวคาทอลิกทุกๆคน ผมจึงขอถือโอกาสนีใ้ นการส่งความสุข มายังพี่นอ้ ง เยาวชนทุกท่าน ขอองค์พระกุมารเยซูที่ประสูติมา ได้นาความสุข สันติ และความชื่นชมยินดีแด่ท่าน ในเทศกาลคริสต์มาส และปีใหม่นดี้ ้วยเทอญ

4


ก่อนอื่น ขอแนะนาตัวเองสักนิด ผม...คุณพ่อดลฐิศักดิ์ ฉัตรบรรยงค์ (พ่อเอ้ก) จิตตาภิบาล เยาวชนสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี ในช่วงเทศกาลแห่งความชื่นชมยินดีนี้ พ่อคิดว่าน้องๆ เยาวชนคงได้ up status กด share กด like แบ่งปันภาพความสุข ความประทับใจที่ตนเองได้พบเจอ และมี ประสบการณ์ให้กับบรรดาผองเพื่อนใน Facebook ได้ติดตามความเคลื่อนไหวกันตลอด ซึ่งเทคโนโลยี นัน้ สามารถทาให้เราสามารถรับรู้และติดตามความเคลื่อนไหวของกันและกันได้เป็นอย่างดีทีเดียว จน บางครัง้ ทาให้เรากลายเป็นคนที่ “หิว like กระหาย comment” ไปเลยก็ได้ วันทั้งวันก็นั่งเฝ้าว่าจะมีกี่ like กี่ comment หรือบางครัง้ ก็กด like กันจนไม่ได้อ่าน comment เลยก็ม.ี .. วันหนึ่ง พ่ออ่านเจอข้อความในอินเตอร์เน็ต แล้วรู้สกึ ชอบจึงขอนามาแบ่งปัน ความว่า “อยากเป็นคนที่ถูกรัก ไม่ใช่แค่ status ที่ถูกใจ อยากมีคนทีห่ ่วงใย ไม่ใช่แค่คนมากด like ไปวันๆ” ฟังแล้วโดนดีเนอะ อีกทัง้ ยังเขากับบรรยากาศในช่วงนี้เลยทีเดียว... จะมีใครไหมที่รัก และห่วงใยเราทุกวัน ทุกเวลา? หากไม่ใช่พระเจ้าที่รัก และห่วงใยเราถึงขนาดประทานพระบุตรสุดที่รักของพระองค์รับสภาพมนุษย์ และดาเนินชีวติ อยูท่ ่ามกลางเรา Facebook อาจจะทาให้เราสามารถได้ตดิ ตาม ความเคลื่อนไหวของเพื่อนได้ แต่ Faithbook (พระคัมภีร์) ทาให้เราสามารถติดตาม ความเคลื่อนไหวของพระในชีวิตของเราได้ จึงอยากฝากถึงพี่นอ้ งเยาวชนที่รักทุกท่านว่า ในแต่ละวันที่เราเปิด Facebook ก็อย่าลืมแบ่งเวลาไปเปิด Faithbook บ้างจะได้สามารถติดตามความเคลื่อนไหว ของพระในชีวิตของเราด้วย

Merry Christmas & Happy New Year AEg_Diakonos

5


"ใครจะเชื่อ....ว่าวันหนึ่ง จะมาอยู่จุดจุดนี้ จากคนที.่ ...ไม่เคยได้สัมผัสค่ายเยาวชน จากคนที่...ไม่เคยรู้เรื่องของงานเยาวชน" เยาวชนในปัจจุบนั มักจะติดอยู่กับสื่อต่าง ๆ ยัง ขาดโอกาสที่จะได้ออกไป พบเจอประสบการณ์ใหม่ๆ รวมไปถึง การได้สัมผัสกับชีวิตของคนต่างศาสนา ตัว ดิฉันเอง ก่อนหน้าที่จะก้าวเข้ามาทางานตรงนี้ บอก เลยว่าการไปค่ายเยาวชนต่างๆ ไม่เคยได้มีโอกาสไป ไม่มีโอกาสได้สัมผัส จนกระทั่ง วันนึงได้ก้าวเข้าทางาน ตรงนี้ ได้รับโอกาสให้เป็นผู้ประสานงานเยาวชน ได้มี โอกาสได้ไปช่วยงานค่ายเยาวชนต่างๆ จนทาให้รู้สึกว่า มีอะไรอีกหลายๆ อย่างที่เยาวชนของเราควรได้รับและ ได้เรียนรู้ จึงทาให้การเป็นผู้ประสานงานเยาวชนของ ดิฉันมีคุณค่าขึ้นมาก เยาวชนที่ดิฉันต้องคอยดูแลคอย ชักชวนให้ไปหาประสบการณ์ไปเรียนรู้ในค่าย แต่ละค่าย เยาวชนบางคนก็ตอบปฏิเสธ แบบไม่คิดเลย "หนูไม่ไปค่ะ...หนูไปไม่ได้ค่ะ... เพื่อนหนูมีใครไปบ้าง ...ถ้าเพื่อนไม่ไปหนูไม่ไป" 26


คาพูดเหล่านี้ทาให้บางครั้งทาให้เกิดความพยายามว่า ดิฉันต้องพูดต้อง บอกและต้องทาให้เขาเปลี่ยนความคิดให้ได้ เหมือนเป็นแรงผลักดันว่าจะทายังไง ที่จะให้เยาวชนของเรามีความคิดใหม่ๆ จนถึง ณ ตอนนี้ รู้สึกภูมิใจกับการได้ ทางานกับเยาวชนเหล่านี้ ได้อยู่กับบรรดาเยาวชน จนผูกพันกัน เหมือนกับพี่ น้องกัน ต้องขอบคุณพระ ขอบคุณบรรดาคุณพ่อ และเยาวชนทุกคน ทีไ่ ว้ใจ และให้โอกาสได้มาทางานนี้ จะทาหน้าที่ท่ไี ด้รับนี้ให้เต็มที่ เพราะเราคือ ครอบครัวเดียวกัน..... นางสาวสุชาดา จิตรบรรจง ผู้ประสานงานเยาวชน สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

27


ในปัจจุบันนี้ เด็กและเยาวชนทุกคนจาเป็นต้องได้รับการเอาใจใส่ดูแลอย่าง เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยไม่วา่ จะทางครอบครัว ชุมชน และสังคมที่เขาอาศัยอยู่ ดังนัน้ เยาวชนที่ดตี อ้ งตระหนักในคุณค่าของตนเอง ร่วมแรงร่วมใจ สามัคคี และเสียสละเพื่อ ส่วนรวม เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรมในการดารงชีวติ ปฏิบัตติ นตามหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมาย การดูแลเยาวชนถือว่าเป็นอีกหน้าที่หนึ่งที่มีความสาคัญ ที่พวกเขาจะต้องได้รับ การเอาใจใส่ดแู ลเป็นพิเศษ จะต้องปลูกฝังพวกเขาให้เจริญเติบโตเป็นพลเมืองที่ดขี องสังคม มีความกล้าหาญ กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง รู้จักเสียสละและเป็นแบบอย่างที่ดแี ก่คน อื่น มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตน เยาวชนที่ดตี อ้ งเป็นผู้มคี ุณธรรม จริยธรรมในการ ดาเนินชีวิต คิดดี ทาดีเพื่อตนเองและเพื่อส่วนรวม ปฏิบัตติ นตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย จะทาให้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี สร้างสัมพันธภาพที่ดรี ะหว่างกันและกัน เป็นที่รักของ คนรอบข้าง เมื่อเยาวชนได้รับการปลุกฝังให้เป็นเยาวชนที่ดแี ล้ว ก็จะเป็นพลเมืองที่ดใี น อนาคต และถ้าประเทศชาติมีพลเมืองที่ดี มีความรับผิดชอบปฏิบัตติ ามกฎระเบียบกติกา ของสังคม และนาหลักประชาธิปไตยมาใช้เป็นแนวทางในการกาหนดบทบาทและหน้าที่ของ ตน ก็ย่อมทาให้การอยู่ร่วมกันในสังคมเป็นไปอย่างสงบสุข เมื่อสังคมมีเยาวชนที่ดี และมี ส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ย่อมเป็นพืน้ ฐานทาให้เกิดพลเมืองดีในอนาคต และเมื่อสังคม มีพลเมืองที่ดยี อ่ มนามาซึ่งการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไปอย่างรวดเร็วเพราะ เยาวชนคือ อนาคตของชาติในวันข้างหน้า สังคมเราต้องการเห็นประเทศพัฒนาก้าวหน้าเรา ก็ต้องช่วยกันปลุกฝังส่งเสริม สนับสนุน ให้เด็กและเยาวชนเป็นบุคคลที่สมบูรณ์มีการ พัฒนาทัง้ ครบด้าน หลีกเลี่ยงจากสิ่งไม่ดีต่างๆ เยาวชนถือได้ว่าเป็นพลังอันสาคัญที่จะ สามารถช่วยกันเสริมสร้างกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน สังคม และ ประเทศต่อไป

6


มีคนเคยบอกว่า ทางานกับเยาวชน ถ้าทาดีก็แค่เสมอตัว แต่ถ้าเกิดมีอะไรผิดพลาดขึ้นมาหละก็.....งานเข้า.... จากประโยคนี้ ทาให้ตอ้ งมาคิดว่า อะไรคือเหตุผลที่ทาให้ ยังกล้าทางานกับเยาวชน ทาไปทาไม ทาแล้วจะได้อะไร แต่ คิด ๆ เท่าไหร่ ก็คิดไม่ออก จึงเลิกคิด เพราะเรียนรู้ว่า “ไม่จาเป็นว่า ทาแล้วจะต้อง ได้อะไร” รู้เพียงว่างานที่ทาอยู่ ได้เป็นโอกาสให้ น้อง ๆ เยาวชนที่ผ่านเข้ามา ร่วมงานนั้นได้เรียนรู้จักวิถขี องพระเจ้า และเก็บเกี่ยวเป็นประสบการณ์ท่ีจะช่วย ให้พวกเขาเติบโตอย่างเข้มแข็งยิ่งขึ้นในฐานะเยาวชนที่ดีในปัจจุบัน และเป็น ความหวังที่จะเป็นผู้ใหญ่ท่ดี ีในวันข้างหน้าแค่นั้น ก็คงเป็นเหตุผลเพียงพอ ... ...ที่ไม่ต้องการคาตอบอื่น ในการสร้างแรงบันดาลใจ เพื่อทางานกับเยาวชน

7


กีฬาๆ เป็นยาวิเศษ ฮาไฮ่ ฮาไฮ่ กีฬาๆ เป็นยาวิเศษ เมื่อได้ยินเพลงนี้แล้ว ก็นึกถึงการแข่ง กีฬา กีฬาสัมพันธ์คาทอลิกซึ่งจัดติดต่อกัน โดยครั้งนี้เป็นครั้งที่ 6 ซึ่งจัดโดยเครือข่ายนักศึกษา คาทอลิกเชียงใหม่ เป็นการแข่งขันกีฬาที่มีทั้งฟุตบอล เปตอง และ วอลเลย์ ขอบอกว่า ทุกกีฬา แข่งกันเพื่อความสนุกสนานและเป็นการกระชับมิตรกันระหว่างนักศึกษาคาทอลิกของแต่ละชมรม รวมทั้งเณรบ้านดอนบอสโก ก็มาร่วมแข่งขันด้วย ซึ่งมีจานวนผู้เข้าร่วมกว่า 300 คน โดยการ จัดการแข่งขันนี้ จัดขึ้นที่บ้านเณรดอนบอสโก ดอยสะเก็ด โดยช่วงเช้าจะเป็นพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ คุณพ่อเอกสิทธิ์ ทัฬหะกุลธร จิตตาภิบาล เยาวชนสั ง ฆมณฑลเชี ย งใหม่ เป็ น ประธานเปิ ด งาน ช่ ว งเช้ า ได้ รับ อาหารฝ่ า ยจิ ต ที่ ห ล่ อ เลี้ ย ง วิญ ญาณแล้ ว ก็ เ ริ่ ม ต้ น สตาร์ ทด้ ว ยการรวมพลเข้ า แถวแต่ ล ะชมรม ซึ่ ง จะเป็ น การแจกแจง รายละเอียดถึงการแข่งขันต่างๆ เราจะแข่งขันพร้อมกัน ทั้งวอลเลย์บอล เปตอง แต่ที่ดูจะฮิตฮอต เป็นอย่างมาก คือ ฟุตบอล แต่ละคนและแต่ละชมรม ได้มานั่งชิดติดขอบสนาม ซึ่งมีชมรมจาก เชียงราย ได้มีกองเชียร์มาโดยเฉพาะซึ่งสร้างความครืน้ เครงให้กับทุกคนที่อยู่ติดกับสนาม เมื่อกีฬา ได้แข่งไปเรื่อยๆ จนถึงการสิ้นสุดลง ในช่วงค่า ได้มีการตัดสินว่าใครเป็นผู้ชนะ แพ้ ชนะ นั้นไม่ สาคัญ อยู่ที่การมาสร้างสัมพันธ์อันดีในหมู่นักศึกษาคาทอลิกด้วยกัน โดยคานึงถึงว่า เราเป็นพี่ น้อง รักใคร่กลมเกลียว สมัครสมาน ซึ่งกันและกัน

10


พอหลังจากนั้นก็ได้มีการรับประทานอาหารค่าร่วมกัน และเข้าสู่โหมดสันทนาการ ซึ่ง มีตีมว่า ราตรีสัมพันธ์ ซึ่งมีคณะกรรมการจากศูนย์ประสานงานนิสิตนักศึกษาคาทอลิกแห่ง ประเทศไทย ได้มาร่วมนาสันทนาการกับเครือข่ายนักศึกษาคาทอลิกเชียงใหม่ ซึ่งแต่ละ กิจกรรม เน้นการสร้างความสัมพันธ์อันดี แต่ละกิจกรรมขอบอกเลยว่า สนุกมาก มีทั้งร้อง เต้น โดนทาโทษ แต่ทุกกิจกรรมมีเนื้อหาสาระและแฝงคติ หลังจากสันทนาการเสร็จ ได้มี การแสดงโชว์แต่ละกลุ่ม และขอบอกอีกว่า เด็ดทุกชมรม งัดฝีไม้ลายมือ ทั้งการเดี่ยวกีตาร์ การเต้น หรือการโชว์ต่างๆ ก่อนจะจบได้มีกล่าวมอบถ้วยรางวัล และมีการอาลา ซึ่งเป็น ภาพที่ซึ่งและประทับใจของทุกคน

11


โอกาสนี้ เราขอนาการแบ่งปันจากเพื่อนที่จัดเตรียมงานนี้มาเล่าสู่กันฟัง

“สตาร์” นางสาวนฤดี เสรีดวงใจ มหาวิทยาลัยแม่ โจ้ ชั้นปีที่ 2 กล่าวว่า “กีฬาสัมพันธ์ เป็นการกระชับ ความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาคาทอลิกสถาบันต่างๆ ให้ ได้มาพบกันแลกเปลี่ยนความคิด เล่นกีฬาด้วยกัน ในที่นจี้ ะ เต็มไปด้วยรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ ความสนุกสนานในการ เล่นกีฬา เล่นเกมต่างๆ กีฬาสัมพันธ์ทาให้สตาร์พบเพื่อนๆ ต่างสถาบัน เพื่อนใหม่ ความคิดใหม่ๆ ความสนุกสนาน

“พัด” นางสาวรุ่งนภา คงความไพศาล ก็ได้ แบ่งปันมาเหมือนกันว่า “ความรู้สกึ สาหรับการจัดงาน แข่งขันกีฬานักศึกษาคาทอลิกสัมพันธ์ในครัง้ ที่ 6 สาหรับ ฉัน รู้สกึ ว่าบางทีก็เหนื่อยนะ เพราะกว่าจะจัดงานได้ ก็ ต้องติดต่อและประสานงานหลากหลาย เมื่อได้จัดงานขึน้ งานก็ไม่ได้ราบเรียบอย่างที่คดิ เสมอไป ต้องใช้การแก้ไข เฉพาะหน้าในส่วนที่ไม่เรียบร้อย แต่ทุกอย่างก็ผา่ นไป ด้วยดี ทุกๆอย่าง ทุกๆ กิจกรรมก็มีความสามัคคี ความ รัก รอยยิ้ม และเสียงหัวเราะ เมื่อสิ่งเหล่านีเ้ กิดขึ้น ความ เหน็ดเหนื่อยที่ว่าก็หายไป เมื่อเสร็จสิ้นงาน สิ่งที่ฉัน กลับมาคือ ประโยคประจาใจคือ “เหนื่อย แต่เพื่อพระ และ ส่วมรวม ก็พร้อม” ”

12

แล้วพบกับ “เก็บเบี้ยริมทาง” ได้ใหม่ในโอกาสหน้า น้องๆ นักศึกษาคนใดที่สนใจอยากมีประสบการณ์ท่แี ปลกใหม่ สามารถติดตามรายละเอียดได้ท่ี www.carefor.org/student หรือที่ Facebook Page: The Catholic Student Network of Thailand


13


สวัสดีค่ะเพื่อน ๆ สมาชิกจุลสารเพื่อ (น) เยาว์ ทุกท่าน เมื่อก้าวเข้าสู่ เดือนธันวาคม เยาวชน หลายวัดก็เริ่มวางแผนงานคริสตมาสกันแล้ว พร้อมบรรยากาศรื่นเริงที่ทุกวัดจัดขึน้ ไม่วา่ จะเป็น สอยดาว บิงโก และเกมส์ต่าง ๆ การแลกของขวัญ การส่งความสุข และที่สุด ช่วงเวลาสาคัญแห่ง การเตรียมเฉลิมฉลองการเสด็จมาบังเกิดของพระเยซูเจ้า ซึ่งอาจจะเริ่มต้นด้วยการเตรียมจิตใจ พี่นอ้ งคริสตชน การแก้บาปคืนดีกับพระเจ้า ละครประวัตศิ าสตร์ที่แสดงถึงเรื่องราวการบังเกิดของ พระเยซูเจ้า และพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณพระเจ้า และปิดด้วยงานสังสรรค์เล็กน้อย มีนา้ มีขนมบ้างนิดหน่อย ในโอกาสคริสตมาสนี้ เราเยาวชนของวัดก็ มักจะถูกคาดหวังจากคุณพ่อเจ้าวัด ให้เป็นกาลังสาคัญในการ จัดเตรียมกิจกรรมและพิธีกรรมในวันเฉลิมฉลองอันสาคัญ ยิ่งนี้ เพื่อน ๆ คนไหน มีบทบาทมีส่วนร่วมทาอะไร ในวันคริสตมาสบ้าง บอกเล่าสู่กันฟังบ้างนะคะ เล่าเรื่องราวสั้น ๆ พร้อมรูปภาพ ส่งมายัง แผนกเยาวชนที่ Email : youth@cbct.net เพื่อบอกและสร้างแรงบันดาลใจในงาน เยาวชน ให้กบั เพื่อน ๆ ต่อไปค่ะ ส่วนพี่นู๋นุ้ยได้อาสาตนเองช่วยจัด และ นาเกมส์บงิ โกให้กับวัดแม่พระประจักษ์ ที่เมืองลูร์ด บางสะแก ในคืน วันคริสตมาสก่อนมิสซาเช่นกันค่ะ เราก็ จะเก็บภาพบรรยากาศมาแบ่งปันให้กับ เพื่อน ๆ ในฉบับหน้าด้วย... อย่าลืมส่ง ข่าวและภาพมาเยอะ ๆ นะคะ

14


เมื่อต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ทางแผนกเยาวชนฯ ได้จดั ประชุมใหญ่ประจาปี เพื่อ แลกเปลี่ยนแบ่งปัน ผลการดาเนินงานอภิบาลเด็กและเยาวชน และปรึกษาหารือกันถึงประเด็น ปัญหาสาคัญ ๆ เกี่ยวกับการทางานอภิบาลเด็กและเยาวชนในปัจจุบัน อันนาไปสู่การวางนโยบาย และยุทธศาสตร์การทางานให้มปี ระสิทธิ์ภาพมากขึ้น การประชุมใหญ่ประจาปีโดยเริ่มในช่วงบ่ายของวันที่ 1 ธันวาคม โดยพระสังฆราชสิริพงษ์ จรัสศรี เป็นประธานในการประชุม พระคุณเจ้าเชิญชวนทุกท่านให้ร่วมงานเปิดปีศักดิส์ ทิ ธิข์ อง พระศาสนจักรคาทอลิกไทย ซึ่งจัดขึ้นในทุกสังฆมณฑล และหลายสังฆมณฑลได้พร้อมใจกันจัด ในวันที่ 5 – 6 ธันวาคม และมีอกี หลายสังฆมณฑล ที่ทยอยเปิดปีศักดิ์สทิ ธิ์ในช่วงนี้คะ่ ... และในวันที่ 3 – 7 สิงหาคม 2015 จะมีการประชุม BILA on Youth ครั้งที่ 3 จัดขึน้ ที่ สังฆมณฑล Kota Kinabalu, ประเทศมาเลเซีย ในการประชุมนีจ้ ะมีพระสังฆราชและตัวแทนผู้ ทางานอภิบาลเด็กและเยาวชนทั่วเอเซียเข้าร่วมประชุม... จากนั้นได้มกี ารรายงานสถานะการเงินของแผนกเยาวชน ซึ่งขณะนีจ้ าเป็นต้องนาเงิน สะสมของแผนกเยาวชนฯ ออกมาใช้ดาเนินงาน เนื่องจากทุนสนับสนุนจากสภาพระสังฆราชฯ ไม่ เพียงพอต่อการดาเนินงานในแต่ละปี... ช่วงเย็น เป็นการรายงานกิจกรรมผลการดาเนินงานของสานักงาน และศูนย์ ประสานงานเยาวชนในระดับสังฆมณฑล – องค์กร มิใช่เพียงแค่รายงานผลเท่านัน้ ยังมี แนวความคิดใหม่ ๆ ทีจ่ ุดประกายให้บางศูนย์ประสานงานเยาวชน นากลับไปทาเป็นโครงการใหม่ อีกด้วย...

15


วันรุ่งขึ้น 2 ธันวาคม ได้ปรึกษาหารือถึงโครงการระดับชาติ ที่เราจะร่วมมือกัน โดยเริ่มจาก การสัมมนาจิตตาภิบาลและทีมประสานงานเยาวชน ที่จะจัดขึ้นในช่วงต้นเดือนมิถุนายน ณ สังฆมณฑลเชียงใหม่ เพื่อศึกษาสารพระสันตะปาปาฯ ถึงเยาวชนโลกปี ค.ศ.2015 ซึ่งสารนี้ พระองค์จะประทานแก่เยาวชนทั่วโลก ในวันอาทิตย์ใบลาน ซึ่งพระสันตะปาปา ยอห์นปอลที่ 2 ทรงกาหนดให้เป็นวันเยาวชนโลกด้วย จากนั้นมีการปรึกษาหารือกระบวนการจัดค่ายผู้นาเยาวชน คาทอลิกระดับชาติ สารวจพืน้ ที่จัดค่ายฯ เพื่อกลับไปเตรียมความพร้อมของเยาวชนที่จะเข้ามาร่วม ค่ายฯ อย่างจริงจัง ช่วงท้ายของการสัมมนา พวกเราจะพักผ่อนร่วมกัน เพื่อเสริมสร้างมิตรภาพอัน ดีระหว่างผู้ทางานเยาวชน และเสริมสร้างเครือข่ายประสานความร่วมมือในงานอภิบาลเด็กและ เยาวชนให้มากขึน้ ... Training for Trainer เป็นโครงการที่สนับสนุนผู้นาเยาวชน ที่สนใจศึกษาต่อด้านงาน อภิบาล ณ ประเทศฟิลปิ ปินส์ ในระดับวุฒบิ ัตร 11 เดือน และปริญญาโท 15 เดือน ซึ่งปีนม้ี ี น้องทราย สิริมาศ สกุลกันย์ จากศูนย์ประสานงานนิสิตนักศึกษาคาทอลิกได้ไปศึกษาต่อในระดับ ปริญญาโท และหากน้อง ๆ เยาวชนสนใจ ตอนนีก้ ็เริ่มเตรียมความพร้อมในด้านภาษาอังกฤษอย่าง จริงจังได้แล้วนะคะ โดยปีการศึกษาหน้า จะเริ่มเดือนกันยายน ค.ศ.2015 จ้า สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่นู๋นุ้ยนะคะ... การเข้าร่วมเฉลิมฉลอง 75 ปีหมู่คณะเทเซ่ และ 100 ปีการเกิดของบราเดอร์โรเจอร์ ผู้ ก่อตั้งหมู่คณะเทเซ่ ซึง่ จะมีการเฉลิมฉลองอย่างต่อเนื่องตลอดปี ค.ศ.2015 โดยทางเทเซ่กาหนด มาว่า

16


เยาวชนที่จะเข้าร่วมในบางกิจกรรมหรืออยู่ 1 สัปดาห์ วันอาทิตย์ถึงวันอาทิตย์ ต้องมีอายุไม่ เกิน 35 ปี หากต้องการเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 1 เดือน ขอให้มีอายุระหว่าง 21 - 27 ปี ทางเทเซ่ ยินดีออกจดหมายรับรอง ซึ่งจะระบุวันที่เข้าร่วม เพื่อใช้ในการยื่นขอวีซา่ ทางเทเซ่ ยินดีสนับสนุนด้านที่พัก – อาหาร ในระหว่างที่ท่านร่วมการเฉลิมฉลองในหมู่บ้าน เทเซ่ด้วย สาหรับค่าเดินทางและการยื่นขอวีซ่า ขอให้ท่านดาเนินการเอง โดยทางแผนกเยาวชนฯ ยินดี ช่วยเหลือค่ะ เพื่อน ๆ เยาวชนที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารได้ที่ http://youth.cbct.net จ้า ในโอกาสนีท้ างแผนกเยาวชนได้ส่งผู้แทนเยาวชนจากสังฆมณฑลราชบุรี และองค์กรพล ศีล เข้าร่วมสัมผัสชีวิตเทเซ่ 3 เดือน ระหว่างเดือนมิถุนายน – กันยายน ค.ศ.2015 และเพื่อเข้า ร่วมเฉลิมฉลองนี้ดว้ ยค่ะ... การส่งเยาวชนเข้าร่วมงานวันเยาวชนโลก ค.ศ.2016 ณ ณ เมืองคราคูฟ (Cracow) ประเทศโปแลนด์ ภายใต้พระวาจา “ผู้มีใจเมตตา ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับพระ เมตตา” (มธ.5:7) โดยใช้ช่อื Camp Mercy (Campus Misericordiae) เป็นเครื่องหมายแสดงให้ เห็นถึงพระเมตตาของพระเจ้าต่อประเทศโปแลนด์ ซึ่งไม่ได้เป็นประเทศที่ร่ารวยมากนัก แต่กลับ เป็นศูนย์กลางของทวีปยุโรปที่มีคาทอลิกเป็นอันดับ 2 ของทวีป มี 44 สังฆมณฑลรวมถึง 2 Eastern Catholic and a military ordinariate. และพระเมตตาที่ทรงแสดงต่อ Saint Faustina Kowalska, ทรงประกาศพระเมตตาของพระองค์อย่างยิ่งใหญ่ตอ่ นักบุญพระสันตะปาปา ยอห์น ปอลที่ 2 และ การเฉลิมฉลองอาสนวิหารแห่งพระเมตตาในเมืองคราคูฟ ประเทศโปแลนด์อกี ด้วย...

17


งานวันเยาวชนโลก จะมีข้นึ ในวันที่ 20 – 31 กรกฎาคม 2016 ด้านเจ้าภาพได้ออกบท ภาวนา เพื่อเชิญชวนเยาวชนทั่วโลกร่วมภาวนาสาหรับการเตรียมงานนี้ และได้ออกแบบตรา สัญลักษณ์ของงานด้วย โดยติดตามความคืบหน้าได้ที่ www.krakow2016.com การเข้าร่วมงานฉลองครอบครัวคาทอลิกระดับชาติ ซึ่งอยูใ่ นขัน้ ตอนของการดาเนินงาน และจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการในช่วงปีหน้าค่ะ สาหรับเรื่องเพื่อพิจารณา เรื่องแรกเป็นค่ายผู้นาเยาวชนคาทอลิกระดับชาติ ครัง้ ที่ 32 ณ สังฆมณฑลเชียงใหม่ จะจัดขึน้ ในรูปแบบของการชุมนุมเยาวชน ช่วงกลางเดือนตุลาคม ค.ศ.2015 โดยกระบวนการ สถานที่ และวันเวลาที่ชัดเจนนัน้ อยู่ในช่วงการประสานงาน และจะแจ้งให้เพื่อน ๆ เยาวชนทราบอีกครั้งนะคะ แต่ที่แน่ ๆ ทางสังฆมณฑลเชียงใหม่ ได้จัดทาเสื้อเพื่อระดมทุน เตรียมจัดงาน เสื้อนี้จะวางจาหน่ายไปยังทุกสังฆมณฑล – องค์กร จึงขอเชิญชวนเพื่อน ๆ ร่วมมือ กันช่วยอุดหนุนคนละตัวสองตัว ฝากพ่อแม่พ่นี อ้ ง ใส่กันทั้งครอบครัวเลยก็เก๋ไปอีกแบบนะคะ เสื้อ สวย แบบทันสมัย ใส่ได้ทุกโอกาสจ้า... อบรมเรื่องการนาพระวรสารให้มชี วี ิตชีวิตในชีวิตเยาวชนด้วยวิธีการ Biblio drama ซึ่งทางแผนกพระคัมภีร์ ได้จัดอย่างต่อเนื่องมาหลายหลักสูตรแล้ว และปีหน้าคงจัดการอบรมนี้ อย่างต่อเนื่อง วิธีการภาวนาแบบ Biblio drama เป็นการใช้การเคลื่อนไหวของร่างกาย ภาวนาพร้อมกับบทเพลงและพระวาจาของพระเจ้าอย่างมีความหมายลึกซึ้ง ซึ่งกาลังได้รับ ความนิยมจากหลายกลุ่ม หลายวัย และเยาวชนเริ่มหันมาสนใจในรูปแบบการภาวนานีบ้ ้างแล้ว...

18


กิจกรรมสุดท้าย เป็นกิจกรรมความร่วมมือในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 1 ซึง่ ประกอบไปด้วยประเทศไทย, สปป.ลาว, เมียนม่า, กัมพูชา และเวียดนาม ผลของการประชุมจิตตาภิ บาลเยาวชนระดับเอเซีย AYMM เราทั้ง 5 ประเทศ จะจัดกิจกรรมร่วมกันคือ การเข้าเงียบแบบเทเซ่ โดยได้รบั เกียรติจากภราดากิสแลงและภราดาอันเดรอัส จากหมู่คณะเทเซ่ มาให้การอบรม ซึง่ ตอนนีพ้ ่ี ตุ้มและคุณพ่อกัสตาโว ของประเทศกัมพูชา ผูป้ ระสานงานหลักอย่างเป็นทางการ กาลังประสานงาน ถึงสถานที่ และค่าใช้จา่ ยต่าง ๆ โดยประเทศไทยได้โควตาเข้าร่วมจานวน 25 ท่าน และค่าใช้จา่ ย ประมาณ 8,000 บาทต่อท่าน เพือ่ น ๆ สามารถติดตามข่าวสารได้ที่ http://youth.cbct.net นะคะ ในปีหน้า ค.ศ.2015 กิจกรรมเยาวชนหลัก ๆ ในระดับชาติคงมีประมาณนี้ ถือว่ามีกิจกรรม ค่อนข้างเยอะพอสมควร นอกจากนั้นแล้วเรายังคงมีกิจกรรม มีการอบรม การสวดภาวนา มีค่าย เยาวชนต่าง ๆ ในระดับสังฆมณฑลและองค์กร ระดับเขต ระดับวัดที่เพือ่ น ๆ สังกัดอยู่ดว้ ย จึงขอเชิญชวนเพือ่ น ๆ เยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทีจ่ ัดให้ เนื่องจากทุกกิจกรรมมี วัตถุประสงค์เพื่อมุง่ ส่งเสริมคุณค่าชีวิตและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และสนับสนุนให้งานอภิบาล เด็กและเยาวชน เป็นของเด็กและเยาวชน เพื่อเด็กและเยาวชน และโดยเด็กและเยาวชน ด้วย การเปิดโอกาสให้เขามีบทบาทสาคัญ ร่วมในกระบวนการวางแผนงาน เพื่อเด็กและเยาวชนจะ ได้ประกาศข่าวดีโดยอาศัยภาษาของพวกเขา และสร้างพื้นฐานชีวิตคริสตชนบนคุณค่าพระวร สารและคาสอนพระศาสนจักร ได้รับการหล่อเลี้ยงด้วยพระวาจาและศีลศักดิส์ ิทธิ์

19


ปีศักดิ์สทิ ธิ์ของพระศาสนจักรคาทอลิกไทย 350 ปีสมัชชา อยุธยา (ค.ศ.1664 – 2014) และ 50 ปี การได้รับสถาปนา พระฐานานุกรมเป็นสังฆมณฑล (ค.ศ.1965 – 2015) สาหรับเราคริสตชน ความเชื่อเป็นพระพรที่เราได้รับผ่านทางพระศาสนจักรเมื่อรับศีลล้าง บาป ประวัตศิ าสตร์ระบุวา่ มีมสิ ชันนารีคณะโดมินกิ ันชาวโปรตุเกสเดินทางเข้ามาประเทศสยาม เมื่อค.ศ.1567 แต่ก็มิได้มปี ระวัตมิ ากนัก ต่อมาค.ศ.1582 เป็นมิสชันนารีคณะฟรังซิสกันชาวสเปน และค.ศ.1607 เป็นมิสชันนารีคณะเยสุอิต เรามีขอ้ มูลจากเอกสารของคณะโดมินกิ ันและคณะเยสุ อิดซึ่งทาให้เราเข้าใจบทบาทของทั้งสองคณะนีพ้ อสมควร แต่เอกสารของคณะฟรังซิสกันนัน้ มีนอ้ ย มาก และในวันที่ 22 สิงหาคม ค.ศ.1662 มิสชันนารีคณะมิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส จาก ประเทศฝรั่งเศส ได้เดินทางมาถึงกรุงศรีอยุธยา การสืบทอดพระพรแห่งความเชื่อจึงเริ่มต้นขึ้นใน แผ่นดินสยาม เป็นรูปร่างอย่างเด่นชัด ดังนัน้ ในปีค.ศ.2012 จึงถือได้ว่าครบ 350 ปี ที่มกี าร ประกาศข่าวดีอย่างเป็นทางการในประเทศไทย ค.ศ.1669 มิสซังสยามจึงได้ก่อตัง้ ขึน้ อย่างเป็นทางการ ค.ศ.1841 แยกเป็นมิสซังสยามตะวันออก อันได้แก่ประเทศสยามทั้งหมด และมิสซังสยาม ตะวันตก อันประกอบด้วยประเทศมาเลเซีย และสิงคโปร์ หรือที่รู้จักกันในนามดินแดนมะลากา นั่นเอง ค.ศ.1899 มิสซังสยามตะวันออก แยกเป็นมิสซังสยามและมิสซังลาว และตัง้ แต่แรกเริ่มพระศาสนจักรในประเทศไทยมีสถานะเป็น “มิสซัง” จนในที่สุดวันที่ 18 ธันวาคม ค.ศ.1965 สมเด็จพระสันตะปาปาเปาโลที่ 6 ทรงสถาปนามิสซังกรุงเทพฯ และมิสซัง ท่าแร่-หนองแสง เป็นอัครสังฆมณฑล พร้อมกับอีก 6 มิสซังในขณะนั้น คือ มิสซังจันทบุรี มิสซังราชบุรี มิสซังเชียงใหม่ มิสซังอุบลราชธานี มิสซังอุดรธานี และมิสซังนครราชสีมา เป็นสังฆ มณฑล ต่อมาปี ค.ศ.1967 สถาปนาสังฆมณฑลนครสวรรค์ แยกออกจากอัครสังฆมณฑล กรุงเทพฯ และปี ค.ศ.1969 สถาปนาสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี แยกจากสังฆมณฑลราชบุรี

20


การได้รับสถาปนาพระฐานานุกรมเป็น “สังฆมณฑล” หมายถึงการได้รับอานาจแห่ง การปกครองตนเอง โดยพระสังฆราชที่ได้รับมอบหมายให้อภิบาลดูแล มีบรรดาพระสงฆ์และ บรรดาคริสตชนให้ความร่วมมือช่วยเหลือ เป็นพระศาสนจักรศักดิ์สทิ ธิ์สากลและสืบจากอัครสาวก (กฎหมายพระศาสนจักร มาตรา 369) ส่วน “มิสซัง” นั้นมีสภาพยังไม่ถงึ ขึน้ เป็นสังฆมณฑล เพราะผู้ปกครองดูแล จะเป็น เพียงผู้แทนของสมเด็จพระสันตะปาปาเท่านัน้ อานาจปกครองไม่เหมือนกับพระสังฆราช ประมุขของสังฆมณฑล (กฎหมายพระศาสนจักร มาตรา 371) ฉะนั้นในปี ค.ศ.2015 จะครบ 50 ปีที่ได้รับการสถาปนาเป็น “สังฆมณฑล” พระศาสนจักร คาทอลิกไทย จึงได้กาหนดให้ชว่ งเวลาแห่งพระพร ในปีค.ศ.2012 – 2015 เป็นปี “การฟื้นฟูชวี ิต ชุมชนศิษย์พระคริสต์” เริ่มตัง้ แต่วันที่ 15 สิงหาคม ค.ศ.2012 เป็นการฟื้นฟูชวี ิตคริสตชนในทุก ระดับ และทางสันตะสานักได้ปะกาศให้ปี ค.ศ.2012 – 2013 เป็น “ปีแห่งความเชื่อ” ซึ่งเป็นการ ฉลอง 2 เหตุการณ์สาคัญในชีวติ พระศาสนจักร คือ 50 ปี ที่นักบุญสมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์น ที่ 23 เปิดสภาสังคายนาวาติกันที่ 2 (11 ตุลาคม 1962) และ 20 ปี ที่นักบุญสมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์น ปอลที่ 2 ได้ประกาศรับรองหนังสือคาสอนพระศาสนจักรคาทอลิก (11 ตุลาคม 1992) และ พระศาสนจักรไทยได้เตรียมฉลอง “ปีศักดิ์สทิ ธิ”์ ในปีค.ศ.2014 – 2015 ในแผนอภิบาลพระศาสนจักร ได้มีการกาหนดที่จะใช้กระบวนการ วิถีชุมชนวัดเป็นวิธกี าร หลัก เพื่อฟืน้ ฟูความเชื่อของพระศาสนจักร ให้เป็นหนทางใหม่ เป็นรูปแบบใหม่ ชีวิตใหม่ ของคริสตชนไทย ความเชื่อเป็นประสบการณ์ของคริสตชน คือ การพบพระคริสตเจ้าผู้กลับคืน พระชนมชีพ เป็นความเชื่อที่มีชีวติ ชีวา (แผนทิศทางฯ ข้อ 15) เป็นชุมชนที่มีชีวิต มีพระวาจาของ พระเจ้าเป็นลมหายใจของชีวิต หล่อเลีย้ งด้วยศีลศักดิ์สทิ ธิ์และการภาวนา จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่คริ สตชนต้องสร้างความสัมพันธ์กับพระเจ้า อาศัยศีลศักดิ์สทิ ธิ์ และมีประสบการณ์กับพระ มีการ พัฒนาความเชื่อ ซึ่งเป็นรากฐานชีวิตคริสตชน เพื่อมุ่งให้เกิดประสบการณ์กับพระเจ้า จนเป็นแรง ขับเคลื่อนให้พัฒนาทุกมิติของชีวิต และพร้อมที่จะร่วมพันธกิจแบ่งปันข่าวดีแก่ปวงชน...

21


บรรยากาศเปิดปีศักดิส์ ิทธิ์อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ งานเริ่มช่วงบ่ายของวันศุกร์ที่ 5 ธันวาคม เริ่มด้วยงาน กระแสเรียกที่บรรดาเยาวชน สามเณร ผู้ฝึกหัดทุกคณะ มา รับฟังบรรยายเนื้อหาด้านกระแสเรียก ในช่วงค่ามีพธิ ีถวาย พระพร 5 ธันวามหาราช และต่อด้วยการภาวนาเทเซ่... เช้าวันเสาร์ที่ 6 ธันวาคม 2014 เวลา 09.00 น. เสวนาเรื่องปีศักดิ์สทิ ธิ์ โดยอาจารย์ชัยณรงค์ มณเฑียร วิเชียรฉาย ท่านได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการฉลองปีศักดิ์สทิ ธิ์ ของพระศาสนจักร ตัง้ แต่อดีตโบราณ การฉลองปีศักดิ์สทิ ธิ์ จะมีทุก ๆ 50 ปี Jubilee มาจากคาว่า Jobel ซึ่งใช้เขาแกะตัว ผู้เป่าเพื่อเป็นการประกาศถึงการเริ่มต้นของปีศักดิ์สิทธิ์ และ มีการยกหนีส้ ินทั้งหมดให้ เพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ ในภายหลัง พระศาสนจักรจึงปรับเปลี่ยนให้มกี ารฉลองปีศักดิ์สทิ ธิ์ทุก ๆ 25 ปี การประชุมสมัชชาครั้งแรกของไทย เมื่อ 350 ปีที่ แล้วในสมัยอยุธยานั้น น่าจะมีเหตุผลของสัญญาณแห่ง กาลเวลา ที่พระศาสนจักรควรมีการปรับเปลี่ยนให้ทัน สถานการณ์ปัจจุบันมากขึ้น ผลของการสมัชชาครั้งที่ 1 เมื่อ ปี ค.ศ.1664 คือ ประเทศไทย จาเป็นต้องมีบ้านเณรสาหรับอนุ ภูมิภาคนี้ มีกระแสเรียกจากท้องถิ่น และเมื่อมีการตั้งบ้าน เณรขึน้ ถือได้ว่าเป็นโรงเรียนนานาชาติแห่งแรกของไทยเลย ทีดว้ ย และทาการสอนด้วยภาษาลาติน เคยมีเรื่องตลกเล่า ว่า “ขนาดเณรเล่นดีดลูกหิน ยังเล่นเป็นภาษาลาตินกันเลย” ขอตั้งคณะนักบวชหญิง “รักกางเขน” เพื่อช่วยงาน อภิบาล ดังที่เราเห็นมีคณะรักกางเขนอยูใ่ นสังฆมณฑลต่าง ๆ เช่น คณะรักกางเขนจันทบุรี, คณะรักกางเขนท่าแร่ฯ, คณะรักกางเขนอุบลฯ นอกจากนั้นยังมีคณะรักกางเขนใน ประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วย

22


สาหรับจุดประสงค์หลักของการสมัชชาครั้งที่ 2 นี้ ปีค.ศ.2015 เพื่อขอบพระคุณพระเจ้าและเฉลิมฉลองพระ พรแห่งความเชื่อในประเทศไทยตลอด 350 ปี ด้วยการหยั่ง ลึกความสัมพันก์ ับองค์พระคริสตเจ้าและเพื่อนพี่น้องร่วม พระศาสนจักรในโอกาสปีศักดิ์สทิ ธิ์ เพื่อร่วมกันฟื้นฟูชุมชน ศิษย์พระคริสต์ทั่วพระศาสนจักรไทย ให้บรรดาศิษย์ฯ มี ความเชื่อที่มีชีวิตชีวาและพร้อมที่จะประกาศข่าวดีใหม่ เพื่อ สร้างความพร้อมให้บรรดาคริสตชนสามารถเผชิญกับการท้า ทายต่าง ๆ สืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมและ วัฒนธรรมร่วมสมัย ด้วยการเจริญชีวติ เป็นประจักษ์พยาน ข่าวดีของพระคริสตเจ้า “ศิษย์ของพระคริสตเจ้า เจริญชีวิตการประกาศ ข่าวดีใหม่” จะทาให้เกิดผลต่อชีวิตคริสตชนของเราได้ อย่างไร ท่านวิทยากร อาจารย์ชัยณรงค์ ได้นาเสนอรูปแบบ “ชีวิตทีเ่ รียบง่ายและพอเพียง” โดยยกตัวอย่างพระฉบับ แบบของพระสันตะปาปาฟรานซิส ที่ทรงมีห้องพักที่พออยู่ พอเพียง เรียบง่าย ทรงเดินมากกว่าการใช้รถ ทรงทักทาย ทรงขอบใจผู้ที่ทรงดูแลท่านตลอดทั้งวัน ทรงใช้ห้อง อินเตอร์เนตส่วนรวม ห้องรับแขกส่วนรวมไม่จาเป็นต้องมี ห้องพิเศษ ทรงทานข้าวและพูดคุยร่วมกับทุกคนในบ้านพัก และที่สาคัญที่สุดคือ ทรงสวดภาวนาอย่างสม่าเสมอ และ ทรงมีความศรัทธาเป็นพิเศษต่อแม่พระ ทุกเช้าจะทรงเห็น พระองค์ยืนภาวนาต่อพระรูปแม่พระ ที่ตั้งอยูม่ ุมหนึ่งของ อาคาร นี่เป็นตัวอย่างเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่เราคริสตชนสามารถ ปฎิบัตติ ามแบบอย่างของพระองค์ได้ “เรียบง่ายพอเพียง และศรัทธา” จากนั้น 10.30 น. ณ อาคารมารดาพระผู้ไถ่ สามเณรา ลัยแสงธรรม พระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช พระอัครสังฆราชอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เป็น

23


ประธานพิธีเปิดปีศักดิ์สิทธิ์ ร่วมกับพระอัครสังฆราช พอล ชาง อิน-นัม เอกอัครสมณทูตวาติกัน ประจาประเทศไทย พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิรสิ ุทธิ์ พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย พระสังฆราชยอห์นบอสโก ปัญญา กฤษเจริญ พระสังฆราชยอแซฟ สังวาลย์ ศุระศงราค์ พระสังฆราช กิตติคุณ พร้อมด้วยพระสงฆ์ นักบวชชายหญิง และพี่น้องสัตบุรุษ โดยพระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ได้กล่าวเปิดปีศักดิ์สิทธิ์ จากนั้นได้ ตีฆ้องเพื่อเปิดปีศักดิส์ ิทธิ์ ตามด้วยพระสังฆราช พอล ชาง อิน-นัม และบรรดาพระสังฆราช ตีฆ้อง เพื่อเปิดงาน จากนั้นได้ติดแผนที่พระศาสนจักรในประเทศไทยซึ่งประกอบไปด้วยสังฆมณฑลต่างๆ จานวน 10 สังฆมณฑล จากนั้นเป็นพิธีมิสซาตามปกติ ท้ายพิธีบูชาขอบพระคุณ พระอัครสังฆราช เกรียงศักดิ์ ได้มอบธง และพระคัมภีรใ์ ห้กับผูแ้ ทนสังฆมณฑลทั้ง 10 สังฆมณฑล เพือ่ เป็นสัญลักษณ์ใน การเปิดปีศักดิ์สิทธิ์ และจะใช้พระวาจาของพระเจ้าเพือ่ เผยแผ่พระศาสนจักร รวมทัง้ ส่งเสริมกิจการ งานธรรมทูต พระอัครสังฆราชเกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ได้ให้โอวาทในตอนท้าย วันนีพ้ ระศาสนจักรคาทอลิก ในประเทศไทย ได้จัดพธีบูชาขอบพระคุณเปิดการเฉลิมฉลองปีศักดิ์สิทธิ์พระศาสนจักรคาทอลิกไทย หรือทีเ่ ราเรียกว่าปีปิตแิ ห่งพระคุณการุณย์ คริสตศักราช 2015 พิธีการต่างๆ ขบวนแห่พธิ บี ูชา ขอบพระคุณก็จบลงแล้วอย่างสง่า น่าประทับใจ ขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมงานวันนี้ พระสงฆ์ นักบวช และพี่น้องทุกท่านด้วย และผู้มีส่วนจัดงานครัง้ นี้ให้สาเร็จลุล่วงมา เราเปิดปีศักดิส์ ทิ ธิข์ อง พระศาสนจักรคาทอลิกไทยเพือ่ การกลับใจ เตรียมใจพวกเราทุกคนสู่การประกาศข่าวดีใหม่ หัวข้อใหญ่ของสมัชชาพระศาสนจักรคาทอลิกประเทศไทย มีว่าศิษย์พระคริสต์ เจริญชีวติ ประกาศข่าวดีใหม่ การประกาศข่าวดีใหม่เป็นพันธกิจที่รอเราอยู่ เราจะต้องฟืน้ ฟูการประกาศ ข่าวดีขึ้นใหม่อีกครัง้ หนึ่ง พี่น้องทีร่ ัก ดังนั้นสิง่ ที่พระจิตเจ้าได้ทรงกระทาในวันเปนเตกอสเต ก็ ยังคงรอพวกเราทุกคนที่มาร่วมงานวันนี้ แน่นอนรวมทัง้ พีน่ ้องของเราที่อยู่ตามชุมชนวัดต่างๆ ทั่วประเทศไทย เป็นพันธกิจของพวกเราที่นเ่ี ป็นอันดับแรกจะต้องสานพันธกิจนี้ต่อไปและ จนกระทัง่ สิน้ สุดโครงการของพระเจ้า...

24


25


กีฬาๆ เป็นยาวิเศษ ชมรมนักศึกษาคาทอลิกสังฆมณฑลเชียงใหม่จดั งาน "กีฬานักศึกษาคาทอลิกสัมพันธ์ ครั้งที่ 6" เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2014 ณ บ้านดอนบอสโก อ.ดอยสะเก็ด โดยคุณพ่อเอก สิทธิ์ ทัฬหะกุลธร จิตตาภิบาลเยาวชนสังฆมณฑลเชียงใหม่เป็นประธานเปิดงาน มีนักศึกษา เข้าร่วมงานจานวน 315 คน

26


ร่วมจัดสัมมนาศาสนสัมพันธ์ ทีมงานเยาวชนคาทอลิกสังฆมณฑลเชียงใหม่ ร่วมจัดสัมมนาศาสนสัมพันธ์ สังฆมณฑลเชียงใหม่ ประจาปี 2014 หัวข้อ “ผู้นาเยาวชนคาทอลิกเป็น หนึ่งเดียวกับทุกศาสนิกชน ร่วมมือสร้างสังคมแห่ง สันติสุข” ระหว่างวันศุกร์ที่ 21-22 พฤศจิกายน 2014 ณ บ้านมารีย์นิรมลจอมทอง

27


Profile for Youthdesk Thailand

Newsletter 118 dec 2014  

จุลสารเพื่อ(น)เยาว์ ฉบับที่ 118 ในเล่มประกอบด้วย ค.ฅน ชวนคิด: เตรียมตัวสู่วันฉลอง วันนี้ ที่นี่ ตรงนี้: คพ.ดลฐิศักดิ์ ฉัตรบรรยงค์ จิตตาภ...

Newsletter 118 dec 2014  

จุลสารเพื่อ(น)เยาว์ ฉบับที่ 118 ในเล่มประกอบด้วย ค.ฅน ชวนคิด: เตรียมตัวสู่วันฉลอง วันนี้ ที่นี่ ตรงนี้: คพ.ดลฐิศักดิ์ ฉัตรบรรยงค์ จิตตาภ...

Profile for youthdesk
Advertisement