__MAIN_TEXT__

Page 1


          

ค.ฅน ชวนคิด : เทศกาลแห่งความสุข คานิยม 36 ปี งานเยาวชนคาทอลิกไทย ความสุขของคุณ...คือ... เรื่องสั้น เรื่องแปล “คุณพ่อเอริ กับต้นคริสต์มาสที่หายไป” แม่พระกับแมลงเต่าทอง เก็บเบี้ยริมทาง : Servant Leadership พระวาจาทรงชีวิต : ความรัก...ที่ชนะอุปสรรคทั้งสิ้น ปัน ปัน By นู๋นุ้ย : BEC Youth Camp ข่าวจากองค์กรสมาชิก แผนกเยาวชน สังฆมณฑลเชียงใหม่ Inspiration Words บทภาวนาสาหรับเด็ก โอกาสวันเด็กแห่งชาติ

3 4 5 6 10 12 17 18 21 23 24

CONTACT US : คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส แผนกเยาวชน 122/11 ซ.นนทรี 14 ถ.นนทรี 14 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทร 02-681-3900 ต่อ 1504-1505 E-mail: cyctforever@gmail.com / youth@cbct.net

2


3


คำนิยม ขอพระเจ้า อวยพรเยาวชน ในโอกาสครบรอบ 36 ปี เป็นผู้นาทีด ่ ี เข้มแข็ง อดทน

ขอให้เคียงข้างเยาวชนไทยไปตลอด สู้ ๆ อย่าท้อนะครับ เราเยาวชนก็จะสู้ เพื่อทุก ๆ คนครับ ขอพระเจ้าอวยพร แล้วพบกันใหม่ครับ

ยินดีด้วยนะคะ ที่ฉลองครบรอบ 36 ปี แล้ว ดีใจมากที่มีโอกาส ร่วมงานกับเยาวชน รักพี่น้องเยาวชนทุกคนนะคะ

วันวาน วันนี้ พรุง่ นี้ 36 ปี เยาวชนคาทอลิกไทย ก้าวต่อไป ด้วยความมัง่ คง เป็นกาลังใจให้ค่ะ

ขอบคุณ ที่มีงานเยาวชน จึงทาให้หนูรวู้ ่า... ควรเป็นเยาวชนที่ดีเช่นไร ขอพระเจ้านาทางงานนี้ ให้ดาเนินต่อไปด้วยดี

4


“ควำมสุข” ของคุณคือ....

5


เรื่องสัน้ -เรื่องแปล

คุณพ่อเอริกับ...ต้นคริสต์มาสที่หายไป

Joseph M.Malham เขียน หนึ่งตาเลนท์ แปล

คุณพ่อเอริ ดามาสโกส รักเทศกาลคริสต์มาส ถ้าทาได้ ท่านอยากจะฉลองคริสต์มาสทุก วัน ไม่ใช่เพราะของขวัญ งานปาร์ต้ี หรือบรรยากาศตื่นเต้นแบบเด็กๆ แต่ เพราะความรัก ความ สงบและจิตใจของการเป็นผู้ให้ทคี่ รองหัวใจของผูค้ นในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ก่อนที่ความเย็นชาของ ฤดูหนาวจะรุกคืบมา เมื่อคุณพ่อเอริรับหน้าที่เป็นเจ้าวัดของอาสนวิหารพระตรีเอกภาพศักดิ์สทิ ธิ์ ในเมืองโทเลโด รัฐโอไฮโอ ในกลางฤดูร้อนปี ค.ศ.2000 หนึ่งในบรรดาสิ่งแรกๆ ที่ท่านคิดก็คือการตบแต่งวัด สาหรับเทศกาลคริสต์มาส การคิดถึงไฟประดับ มาลัยและเครือ่ งตบแต่งต้นคริสต์มาสในกลางฤดู ร้อนอาจจะดูแปลกสาหรับบางคน แต่สาหรับพ่อเอริ ซึ่งรีบเร่งซื้อข้าวของในห้างร้านล่วงหน้าก่อน เดือนหรือสองเดือน เวลาดูแทบจะมีไม่พอ อาสนวิหารแห่งนี้ ซึ่งตามทะเบียนมีลูกวัดอยูส่ ี่ร้อยห้าสิบคน ตัง้ อยู่ในย่านคนจนของเมือง ใกล้เคียงกับวัดคือโครงการที่อยูส่ าหรับผู้มีรายได้ต่า และผู้อาศัยมักเป็นเหยื่อของอาชญากรรม และการบุกลักขโมยข้าวของในบ้าน อะไรก็ตามที่ยั่วยวนใจ อย่างเช่นต้นคริสต์มาส ไฟประดับและ ของขวัญที่แขวนติดต้นไม้ พวกลูกวัดทานายกับพ่อเจ้าวัดคนใหม่วา่ จะสูญหายไปในเวลาไม่นาน แต่อย่างไรก็ตาม สาหรับคุณพ่อเอริ เรื่องวัตถุต้องมาเป็นรองเรื่องฝ่ายจิตใจ และตรงนัน้ ล่ะ ที่ท่านถือว่าเป็นจุดสาคัญของเทศกาลคริสต์มาส แสงพริบพราวของต้นไม้เตือนผู้คนให้คดิ ถึงการ มาขององค์แสงสว่าง - พระบุตรของพระเป็นเจ้าและพระวจนาตถ์ ที่มาสูโ่ ลกอันเฒ่าชราและ เหนื่อยอ่อน คุณพ่อเอริบอกว่าการเดินทางผ่านคริสต์มาสเป็นวงกลมทีเ่ ชื่อมต่อผู้คน มิใช่ การเดินทางเป็นเส้นตรงผ่านวันเวลา ถ้าใครมีความจาเป็นในเรื่องใด วัดก็จะจัดหาให้ ยิ่ง มากก็ยิ่งดี คุณพ่อเอริวางต้นคริสต์มาสจาลองที่ประดับประดาอย่างสวยงามไว้หน้าวัด "หากใคร เอาต้นไม้น้ไี ป" คุณพ่อเอริคดิ "ฉันหวังว่าต้นไม้น้จี ะทาให้พวกเขาเต็มไปด้วยจิตตารมณ์แห่ง คริสต์มาส" ในวันที่ 11 ธันวาคม ซึ่งห่างจากวันคริสต์มาสเพียง 2 สัปดาห์ คุณพ่อเอริเดินจะเข้าวัดเพื่อ ทาหน้าที่อภิบาลและบริหาร ท่านชะงัก ตะลึง ที่ที่ต้นคริสต์มาสยืนอยูเ่ มื่อวันก่อนนั้นบัดนี้ กลายเป็นที่ว่างเปล่ามีรอยเปื้อนดินและเศษของประดับ แม้แต่สายไฟและตัวตั้งเวลาก็หายไป แม้ จะมีจิตใจดังที่ท่านกล่าวไว้ยามตัง้ ต้นคริสต์มาส คุณพ่อเอริก็ถึงกับตัวสั่นด้วยความโกรธคนที่ ขโมยของวัด "เรียกตารวจมาเดีย๋ วนี้" ท่านตะโกนสั่งเลขาฯวัด

6


เพียงไม่นาน สื่อมวลชนท้องถิ่นก็ทราบเรื่อง และเช้า วันรุ่งขึ้น สถานีวทิ ยุท้องถิ่น ก็สัมภาษณ์คุณพ่อเอริ เกี่ยวกับ ต้นคริสต์มาสที่หายไป ผู้ฟังซึ่งเคืองแค้นกับการลักขโมย แต่ก็ ต้องการลงมือช่วยเหลือ พากันโทรศัพท์เข้ามาขอบริจาคเงิน ทองเพื่อต้นคริสต์มาสใหม่ แล้ววันถัดมา เจ้าของโรงเพาะ ต้นไม้ ซึ่งได้ยินเรื่องนี้จากปากต่อปาก ก็โทรศัพท์มาขอมอบ ต้นสนขนาดใหญ่เพื่อปลูกไว้หน้าวัด และเขาบอกว่า หากจะ ขโมยต้นสนขนาดนี้อีกล่ะก็ จะต้องใช้รถปั้นจั่นเลยแหละ ต้นคริสต์มาสที่ถูกขโมย ได้กลายเป็นเรื่องกล่าวขวัญกัน ในท้องถิ่น หนังสือพิมพ์ถึงกับพาดหัวข่าว และทุกคนก็คุยกัน ถึงวัดที่ปราศจากต้นคริสต์มาส เมื่อต้นสนใหญ่ถูกปลูกลงดิน สถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นทั้งสี่ชอ่ งถ่ายทอดสดวาระโอกาสนี้ พร้อมกันนั้นก็สัมภาษณ์สดคุณพ่อเอริดว้ ย แม้เรื่องนี้ อาจจะจบลงด้วยประเด็นที่ คุณพ่อเอริเคยบอกว่าคริสต์มาส คือการเดินทางเป็นวงกลมอย่างทุกข์ยากแต่จับใจ แต่พระเจ้า ก็ทางานในหนทางอันลึกลับที่เกินความเข้าใจใดๆ แม้กระทั่ง นักเขียนเรื่องสั้นหักมุมอย่าง โอ เฮ็นรี ก็ไม่อาจจินตนาได้ พระองค์ทรงขยายวงกลมนั้นให้กว้างกว่าเดิมอีกนิดหน่อย ในบรรดาผู้คนที่ชมเหตุการณ์การปลูกต้นสนหน้าอาสน วิหารจากข่าวโทรทัศน์ภาคค่า มีผู้หญิงคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ใน ละแวกโครงการบ้านเพื่อคนจนรวมอยูด่ ้วย เธอก็กาลังเตรียม ตบแต่งบ้านเพื่อรับคริสต์มาสร่วมกับสามีและลูกชายของเธอ แต่น่เี ป็นช่วงเวลาที่ยากลาบาก เงินทองเพื่อซือ้ ของกินของใช้ ในครอบครัวก็แทบจะไม่พอ เธอคิดว่าเทศกาลวันหยุดนี้คงไม่ มีของขวัญอะไร ไม่มงี านเลีย้ ง และแน่นอน ไม่มใี ครจากสถานี วิทยุหรือโทรทัศน์มารายงานสภาพของครอบครัวเธอ อย่างไรก็ตาม ขณะที่ตดิ ตามข่าวโทรทัศน์ สายตาของ หญิงคนนัน้ ก็กวาดผ่านต้นคริสต์มาสใหม่ที่อยูม่ ุมห้องของ อพารต์เมนท์เล็กๆของเธอ สามีของเธอซือ้ มาด้วยราคาสิบ

7


ดอลล่าร์จากชายคนหนึ่งที่นามาเสนอขายในตึกที่พวกเขาอาศัย ถึงแม้คนขายจะยืนยันหนักแน่น ว่าต้นไม้น้เี ป็นของเขาและไม่ใช่ของ "ร้อน" (ขโมยมา) อย่างแน่นอน แต่สามีเธอก็ซือ้ มาด้วย ความรู้สกึ แคลงใจอยูเ่ หมือนกัน ต้นไม้นสี้ วยและเป็นตัวแทนอย่างเดียว ที่ให้แสงสว่างและความปิตสิ าหรับครอบครัว เธอ แต่เมื่อชมข่าวภาคค่า หญิงสาวผูน้ ี้ก็ตระหนักได้ทันทีวา่ ต้นไม้นี้ถูกขโมยมาจากหน้า วัด คุณพ่อเอริประทับใจในความซื่อสัตย์และความง่าย ๆ ตรง ๆ ของเธอ และรู้สกึ สงสารสภาพ ยากจนของครอบครัวเธอ ท่านไม่ขอเอาต้นคริสต์มาสคืน เพราะเห็นว่าเป็นที่แน่ชัดแล้วว่าพระเจ้า ต้องการให้ต้นไม้นนั้ อยูท่ ี่ไหน "เถอะนะ พ่อขอให้คุณเก็บต้นไม้น้ไี ว้" คุณพ่อเอริพูดกับเธอ "ไม่คะ่ คุณพ่อ ดิฉันทาไม่ได้" เธอตอบ "ทาไมล่ะ" คุณพ่อเอริถาม "เพราะว่าดิฉันเป็นคริสตชน และฉันไม่ลักขโมย" ดุจเดียวกับเชิงเทียนที่ถูกขโมยของบิชอบในนิยายเรื่อง Les Miserables ของ Victor Hugo หรือการเลือกของขวัญในเรื่องสั้น Gift of the Magi ของโอเฮ็นรี การปล่อยวางต้นคริสต์มาสที่ถกู ขโมย ได้นาบทสอนใจที่ลึกซึ้งกว่าเดิมและความดีฝา่ ยจิตใจให้กบั ทุกคน ต้นคริสต์มาสของวัดซึง่ ถูกชาระล้างจากคราบสกปรกน่ารังเกียจของการลักขโมยเปล่งประกายสว่างกว่า ที่คุณพ่อเอริ คาดฝันไว้ในวันที่ท่านตั้งไว้หน้าวัด และ "วงกลม" ก็ได้แผ่วงกว้างกว่าเดิมด้วย ความซื่อสัตย์และศักดิ์ศรี ที่หญิงคนนัน้ แสดงออกได้กลายเป็นของขวัญสาหรับคุณ พ่อเอริ ในหัวใจของท่าน ท่านเชื่ออยูเ่ สมอว่าการทาให้คริสต์มาสดารงอยูท่ ุกวันนัน้ เป็นไปได้ถ้า หากเราเปิดรับความอบอุน่ แห่งความรัก ของพระเป็นเจ้า ซึ่งหลั่งไหลอย่างล้น คณนาหลังจากห่อของขวัญถูกเปิดและ เครื่องประดับประดาถูกเก็บเข้ากล่อง การที่หญิงคนนี้คนื ต้นคริสต์มาสให้ ยิ่งย้า ความเชื่อของคุณพ่อเอริว่าคริสต์มาสคือ สภาวะถาวรของวิญญาณยิ่งกว่าวันวัน เดียวที่ปรากฏบนปฏิทิน

8


ในวันนัน้ คุณพ่อเอริก็ได้กลายเป็นเพื่อนของเธอและ ครอบครัว และท่านทาในสิ่งที่เพื่อนปฏิบัตใิ นช่วงเวลานัน้ ของปี ท่านเชิญพวกเขามาที่บ้าน หญิงสาวผู้นั้นได้มอบอะไร ให้กับคุณพ่อเอริมากกว่าที่ท่านคาดคิดเสียอีก และเพื่อเป็น การตอบแทน ท่านต้องการมอบอะไรบางอย่างให้เธอ มากกว่าต้นคริสต์มาส พวกลูกวัดก็เกิดความประทับใจและ ตกลงที่จะร่วมกัน "ดูแล" ครอบครัวนี้สาหรับคริสต์มาสปีนนั้ พวกเขารวบรวมเงินได้หลายร้อยดอลลาร์มอบให้ครอบครัว นี้สาหรับเป็นค่าใช้จา่ ย ยิ่งไปกว่านัน้ พวกเขายังจัดหา ของขวัญจานวนมากทีเดียวสาหรับมาวางไว้ใต้ตน้ คริสต์มาส ดังนัน้ การขโมยต้นคริสต์มาสของวัดไม่ได้ทาให้พวกลูกวัด แยกย้ายห่างหาย แต่กลับนาพวกเขาให้ใกล้ชิดกันมากขึน้ และทุกคนก็ได้รับบางสิ่งบางอย่าง ครอบครัวยากจน ครอบครัวหนึ่งได้รับความรักและความช่วยเหลือ จากกลุ่ม ชนที่มีความเชื่อ วัดเองก็ได้รับการช่วยเหลือและความ เอื้อเฟื้อจากคนที่ไม่รู้จักที่ย่นื มือมาเพราะสงสารต่อ เหตุการณ์ที่เกิด และคุณพ่อก็ได้รับการยืนยันในความ เชื่อของท่านเองถึง ความหมายแท้จริงของคริสต์มาส แม้แต่ ต้นสนยักษ์ที่มายืนแทนต้นไม้ที่ถูกขโมยไป ก็เช่นกัน พวก ลูกวัดพากันตบแต่ง และประดับประดาด้วยสิ่งของงดงาม คริสต์มาสปีนนั้ พวกลูกวัดพากันมาตบแต่งต้นคริสต์มาส ด้วยไฟ ด้วยมาลัยและกล่องของขวัญของพวกเขาแต่ละคน และเพราะความประทับใจในจิตตารมณ์ของเหตุการณ์ ผู้คน ทั้งหนุ่มสาวและเฒ่าชราจากเมืองใกล้ๆ และจากเขตวัดอื่นๆ พากันมาประดับประดาต้นคริสต์มาส ที่ได้กลายเป็น สัญลักษณ์แห่งความรัก ความเป็นหนึ่งเดียวและความ เมตตา... ที่มา : http://www.issara.com/article/lostxmas.html

9


แม่พระกับแมลงเต่ำทอง

เกศณี ไทยสนธิ

gassanee@yahoo.com

“แมลงตัวนั้น…ตัวโน้น…มีเยอะมากมายดูไปก็คล้าย ๆ กันทุกตัว แมลงไม่เหมือนมนุษย์ ๆ หลายใจพอลองได้รักแล้วเราเวียนหัวววว” ขออนุญาตฮัมเพลงประกอบบทความไปด้วย เพื่อลดอุณหภูมคิ วามเครียดทางการเมืองใน ขณะนี้ เนื่องจากเช้าวันนี้ มีแมลงเต่าทองตัวหนึ่งบินมาเกาะที่นวิ้ มือ ปกติถ้าเป็นแมลงอื่น ๆ รับรองว่าเราจะต้องสะบัด สะลัดและรีบทาทุกวิถีทางให้มันกระเด็นกระดอนไปไกล ๆ แต่น่เี ป็น แมลงเต่าทอง เลดี้บั๊ก (Lady Bug) นอกจากเราจะไม่รีบขับไล่ไสส่งมันไป เรายังต้องหยุดจ้องมอง การเคลื่อนไหวของมันด้วยรอยยิ้มเล็ก ๆอีกด้วย ในยุโรปเชื่อกันว่า หากใครเจอแมลงเต่าทองเลดี้บั๊ก หรือถ้ามันบินมาเกาะเรา ถือว่าเป็นโชค ดีมาก เป็นความเชื่อที่เข้าใจกันอย่างแพร่หลายว่า…ห้ามฆ่าเลดี้บั๊กเป็นอันขาด! เพราะนั่นจะนา ความโชคร้ายมาให้อย่างมหันต์ แต่ในความเป็นจริง ต่อให้เราไม่รู้เรื่องราว ก็ไม่มใี ครฆ่าเลดี้บั๊ก หรอกค่ะ เพราะว่ามันน่ารักและไม่มพี ษิ มีภัยแต่ประการใด เลดี้บั๊กนี้ มีเรื่องราวที่ เกี่ยวข้องกับ แม่พระอีกด้วย เรื่องของเรื่องก็คือ ในสมัยก่อนชาวนาในแถบยุโรปนัน้ ต่างปวดหัวกับศัตรูพชื จาพวกเพลี้ยตัวอ่อนทั้งหลาย ไม่วา่ จะเป็นเพลี้ยแป้ง เพลี้ยหอยปุยฝ้ายที่ระบาดในเรือกสวนไร่นา ของเขา ผลหมากรากไม้ก็แคระแกร็น เสียหายมากมาย พวกชาวนาจึงพากันไปสวดอ้อนวอน แม่พระ ซึ่งพระแม่มารีอานัน้ พวกเขาเรียกในภาษาอังกฤษ ว่าเป็น Our lady เช่น แม่พระแห่งกัวดาลูป ก็ใช้คาว่า Our lady of Guadalupe หรือแม่พระ แห่งฟาติมาก็ใช้คาว่า Our lady of Fatima เป็นต้น

10


ปรากฎว่าไม่นานหลังจากนั้น พื้นที่บริเวณนัน้ ก็มแี มลงชนิดหนึ่ง ซึ่งก็คือแมลงเต่าทองนี่ แหละค่ะ แมลงชนิดนี้เป็นแมลงตัวเล็ก ๆ ทั่วโลกมีถึง 4,000 สายพันธุ์ ในประเทศไทยเราอาจเคย เห็นแบบที่เป็นจุด ๆ บนหลัง ซึ่งมีประมาณ 7-10 จุด บางสายพันธุ์ก็ไม่มจี ุด แต่มสี ีเงินบ้างสีเขียว เลื่อม ๆ บ้าง หลากสีสรรตามสายพันธุ์กันไป เจ้าแมลงที่ว่านี้บินมากันเป็นฝูงและกินเพลี้ยเหล่านี้ เป็นอาหาร ทั้งอาหารเช้า กลางวัน เย็นก็ว่าได้ ภายในระยะเวลาไม่ถงึ ปี ปัญหาเพลี้ยก็หมดไป ทันที และแมลงเหล่านี้ก็อพยพหายไป พวกชาวนาต่างขอบคุณแม่พระ และเรียกแมลง เต่าทองว่าเป็นเลดี้บั๊ก ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา แมลงเต่าทองจึงค่อนข้างมีชื่อเสียงในด้านการ กาจัดศัตรูพชื จาพวกเพลี้ยเป็นอันมาก ถึงกับมีฟาร์มเลีย้ งกันอย่างเป็นเรื่องเป็นราวในประเทศ ออสเตรเลีย อีกครัง้ หนึ่งก็เมื่อประมาณปี 1880 สวนส้มของชาวสวนใน มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศ อเมริกาเกิดปัญหาเพลีย้ หอยปุยฝ้ายขึ้นมา เพลี้ยชนิดนีร้ ะบาดอย่างรวดเร็วเพราะว่ามันเป็นเพลี้ย ที่เราเรียกตามภาษาบ้าน ๆ ว่าเพลี้ยกระเทย มีสองเพศภายในตัวเดียวกัน ถ้าจะมองกันตามนัก กีฏวิทยา ก็ต้องบอกว่าเป็นแมลงเพศเมียที่มีเนื้อเยื่อชนิดที่สามารถสร้างสเปิร์มของเพศผู้ได้เอง ทาอย่างไรก็ไม่สามารถกาจัดได้ สวดภาวนาก็แล้ว ใช้ยาก็แล้ว แมลงเต่าทองก็ไม่มโี ผล่มา ชาวสวนส้มถึงกับต้องขอร้องเพื่อนชาวสวนในออสเตรเลีย ให้ส่งแมลงเต่าทองเลดี้บั๊กมาโดยด่วน ออสเตรเลียก็จัดแมลงเต่าทองมาหลายพันตัวเลยทีเดียว และอีกเช่นกันที่ใช้เวลาเพียงไม่กี่เดือน ปัญหาเพลีย้ ของชาวสวนส้มใน แคลิฟอร์เนีย ก็หมดไปอย่างน่า อัศจรรย์ แน่นอนว่าเพลีย้ ไม่ได้ตาย ไปทั้งหมดหรอก มันก็แผ่ขยายไป สวนผลไม้อ่นื ๆ แต่เจ้าฝูงแมลง เต่าทองก็ตามไปจัดการได้ทันท่วงที นอกจากเรื่องสวนไร่นาแล้ว ยังเชื่อ กันว่า ใครพบเจอแมลงเต่าทอง ก็ จะมีโชคดีเรื่องความรัก การงาน การเงินอีกด้วย งานนี้ไม่พงึ่ พา เทพธิดาพยากรณ์ แต่เป็นแมลง เต่าทอง…เลดี…้ ขอให้ทุกท่านโชคดี

11


12


13


14


15


16


17


BEC Youth Camp สวัสดีค่ะเพื่อน ๆ เยาวชนทุกท่าน ตอนนีป้ ระเทศ ไทยเราน่าอยู่ที่สุดเลยค่ะ เพราะอากาศเย็นยะเยือก สด ชื่นสดใส ยามสายลมเหมันต์พดั มาก็ย่งิ ทาให้เย็นมากกว่า เดิมอีก จึงขอให้เพื่อน ๆ ใส่เสือ้ กันหนาวอุ่น ๆ และดูแล สุขภาพด้วยนะคะ สายลมแห่งความรัก อาจะทาให้หัวใจถึง ๆ ของ ใครหลายคนอ่อนโยนลง และหันหน้าเข้าหากัน เพื่อ หาทางออกที่ทุกฝ่ายพอจะรับได้ สายลมแห่งการให้อภัย อาจจะช่วยเยียวยาหัวใจ ถึง ๆ บางดวง ที่กาลังบอบช้าจากความรุนแรง แม้จะไม่มี อะไรที่สามารถชดเชยได้ แต่อย่างน้อยก็ยังเกิดความ บรรเทาใจ เมื่อวันที่ 3 – 8 ธันวาคม ที่ผา่ นมา มี กิจกรรมเยาวชนหนึ่งที่นา่ สนใจจัดขึ้นที่พนมเปญ ประเทศกัมพูชา คือ BEC Youth Camp ระดับอนุ ภูมภิ าคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ 1 ซึ่งประกอบไป ด้วยตัวแทนเยาวชนจากประเทศไทย, ลาว, กัมพูชา, พม่า และเวียดนาม BEC Youth Camp มีกิจกรรมที่เน้น เนื้อหาหลัก ๆ อยู่ 3 ส่วนคือ 1.ความสาคัญของงานอภิบาลด้านชุมชนคริสตชน พื้นฐาน BEC 2.สี่หัวข้อหลักของงานอภิบาล BEC และการ นาไปสู่ภาคปฏิบัติ 3.การแบ่งปันพระวาจา 7 ขั้นตอน และการ นาไปสู่ภาคปฏิบัติ

18


วันที่ 3 ธันวาคม กิจกรรมเริ่มด้วยมิสซาเปิด และการเสริมสร้างมิตรภาพ ในวันรุ่งขึ้นได้ มีการบรรยายในหัวข้อ FABC Vision and the Roadmap of BEC in Asia โดยพระสังฆราชฯ ได้ ท้าทายเยาวชน “Go do not be afraid, Serve” เยาวชนต้องเป็นตัวจักรสาคัญในการ ขับเคลื่อนพระศาสนจักร อย่าเก็บตัวอยู่คนเดียว ปิดตัวเองจากโลกภายนอก และอยู่แต่ กับโลกเสมือนจริงในเทคโนโลยี แต่ขอให้เยาวชนกล้าที่จะก้าวออกจากตนเอง และรับใช้ ผู้อื่น ช่วงสายมีการบรรยายถึง หลักการของ BEC “ซึ่งเป็นเครื่องมือหนึ่งในหลาย ๆ เครื่องมือ ที่ช่วยเสริมสร้างกลุ่มคริสตชนขัน้ พืน้ ฐาน ในชุมชนเพื่อนบ้าน โดยมีพระวาจาของพระเจ้าเป็น ศูนย์กลางในการดาเนินชีวติ ” ช่วงบ่าย พวกเราแบ่งกลุ่มออกไปสัมผัสชีวติ งานอภิบาลในเขตต่าง ๆ ซึ่งนุย้ เองได้ไปที่วัด นักบุญยอแซฟ ที่นั่นได้พบกับคุณพ่อชัชชัย รวมอร่าม พระสงฆ์ไทยที่ไปทางานอภิบาลกับพี่นอ้ งค ริสตชนชาวกัมพูชา ชาวเวียดนาม และงานอภิบาลด้านสังคม วันที่ 5 ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติ เราเริ่มวันใหม่ด้วยการกิจกรรม BEC Walk ได้เรียนรู้ อย่างลึกซึง้ ถึง 4 หัวใจหลักในงานอภิบาล BEC นั่นคือ 1. ทา BEC กับเพื่อนบ้านในชุมชนใกล้เคียงกัน 2. มีพระวาจาของพระเจ้า เป็นหลักในการดาเนินชีวติ 3. มีการให้บริการ ช่วยเหลือสมาชิกในกลุ่ม 4. มีการติดต่อประสานงานกันอย่างใกล้ชิดในกลุ่ม และกับวัดด้วย วันที่ 6 ธันวาคม ได้พูดถึงหัวข้อ The Word of God in my life และศึกษาวิธีการแบ่งปัน พระวาจา 7 ขั้นตอนอย่างลึกซึ้ง และฝึกปฏิบัตดิ ้วย วันที่ 7 ธันวาคม มีการรายงานผลงานอภิบาลเด็กและเยาวชนของแต่ละประเทศ ใน หัวข้อ อะไรคือวิสัยทัศน์และพันธกิจในการทางานอภิบาลเด็กและเยาวชน อะไรคือสถานการณ์ปัจจุบันของเด็กและเยาวชน 3 สิ่งที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของงานอภิบาลเยาวชน 3 สิ่งที่สาคัญในงานอภิบาลเด็กและเยาวชน 3 ความท้าทายสาหรับงานอภิบาลเด็กและเยาวชน การทางานอภิบาลเด็กและเยาวชนในด้าน BEC ชุมชนคริสตชนขั้นพืน้ ฐาน

19


จากนั้นก็มีกจิ กรรม 4 กลุ่มย่อย ให้เลือกตามความสนใจ การวางแผนงานอภิบาลเด็กและเยาวชนอย่างเป็นรูปธรรม การทางานอภิบาลที่อาศัยช่องทางทางเทคโนโลยีที่กาลังได้รับความนิยมจากเด็กและ เยาวชน การศึกษาคาถามและคาตอบจากหนังสือ YouCat และเรื่อง BEC การออกแบบพิธีกรรมสาหรับเด็กและเยาวชน รวมถึงการภาวนาที่เด็ก ๆ และเยาวชน สนใจ วันสุดท้าย 8 ธันวาคม ได้ระดมสมองถึง การนา BEC ไปสู่ภาคปฎิบัติ นีค่ อื สิง่ ทีท่ า้ ทาย ในการทางานอภิบาลเด็กและเยาวชนในปัจจุบัน จะทาอย่างไรให้เกิดการทางานเชิงรุก และเกิดผล...

20


ค่ำยผู้นำเยำวชนศำสนสัมพันธ์สังฆมณฑลเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 29-30 พฤศจิกายนที่ผ่านมา แผนกศาสนสัมพันธ์ สังฆมณฑลเชียงใหม่นาโดย คุณพ่อเป โตร เมลอตตอ จิตตาธิการ ร่วมกับ คณะกรรมการโรงเรียนคาทอลิกในเมือง เชียงใหม่ และแผนกเยาวชนของสังฆ มณฑลได้จัด ค่ายผู้นาเยาวชนศาสน สัมพันธ์ข้นึ ในหัวข้อ "ผู้นาเยาวชน คาทอลิก เป็นหนึ่งเดียวกับทุกศาสนิก ชน ร่วมมือสร้างสัมคมแห่งสันติสุข" ที่บ้านเข้าเงียบคณะซิสเตอร์อุร์สุลนิ บน ดอย สุเทพ มีเยาวชนเข้าร่วม 70 คน

Chirstmas festival เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2013 คณะกรรมการ เอกภาพคริสตชนเชียงใหม่ นาโดย ศาสนา จารย์ภักดี วัฒนะจันทรกุล (โปรเตนส แตนท์) และคุณพ่อสุรสิทธิ์ ชุ่มศรีพันธุ์ (คาทอลิก) จัดฉลองคริสต์มาสร่วมกัน โดยมีกิจกรรมแบ่งออกเป็น 3 ช่วงคือ 1. กิจกรรมช่วงเช้าเป็นการเดินการกุศลเริ่มจากคริสตจักรทีห่ นึ่งเดินมายังโบสถ์พระหฤทัยเชียงใหม่ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 700 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเยาวชน 2. กิจกรรมช่วงบ่าย กิจกรรมสาหรับวันครอบครัวผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 100 คน นาโดย แผนก เยาวชนของสังฆมณฑลเชียงใหม่และของฝ่ายโปรแตสแตนท์ 3. กิจกรรมช่วงเย็นการนมัสการด้วยกันและกิจกรรมตอนกลางคืนเป็นการแสดงและการละเล่น ต่างๆ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 400 คน

21


ชิงแชมป์ Bible Game เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2013 แผนกพระ คัมภีร์ แผนกคาสอนและแผนกเยาวชนของสังฆ มณฑลเชียงใหม่ร่วมจัดงาน ชิงแชมป์ไบเบิล เกมส์ โอกาสวันพระคัมภีร์ประจาปี 2013 ที่ โรงเรียนศีลวี อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ มี เยาวชนมาร่วมงานประมาณ 500 คน โดยมี พระคุณเจ้าวีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธานในพิธเี ปิดงานและมอบรางวัล

กิจกรรมที่โรงเรียนศึกษำสงเครำะห์ เชียงใหม่ คุณพ่อเอกสิทธิ์ ทัฬหะกุลธร จิตตาภิบาล เยาวชนของสังฆมณฑลเชียงใหม่นานักศึกษาของ ศูนย์คาสอนจัดกิจกรรม ให้กบั นักเรียนคาทอลิก ของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ เชียงใหม่ เป็น ประจาทุกวันอาทิตย์ มีนักเรียนคาทอลิกที่ร่วม กิจกรรมประมาณ 80 คน โดยจัดกิจกรรมสันทนาการ การสอนคาสอน การร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ และรับประทานอาหารว่างด้วยกัน

ไชยวัฒน์แบ่งปันประสบกำรณ์จำกปินส์ นายไชยวัฒน์ ออเปะ แบ่งปันประสบการณ์การไปเข้า อบรมที่ Fondacio ประเทศฟิลิปปินส์ให้กับนักศึกษาของศูนย์คา สอนแม่ริม เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2013

22


23


Profile for Youthdesk Thailand

Newsletter109 dec 2013  

Newsletter109 dec 2013  

Profile for youthdesk
Advertisement