__MAIN_TEXT__

Page 1


      

    

ค.ฅน ชวนคิด คำนิยม 36 ปี งำนเยำวชนคำทอลิกไทย ย้อนวันวำน กับอดีตเจ้ำหน้ำที่สำนักงำนฯ พีระนันท์ วันชำ” ถำมตอบปัญหำชีวิตกับลุงริศ “รวมคำถำมเกี่ยวกับควำมรัก” เสียงจำกขุนเขำ : เมื่อควำมรักของพระเยซู...สัมผัสใจผม” พระวำจำทรงชีวิต : ควำมรัก...ซึ่งมองดูผู้อื่นด้วยสำยตำใหม่เสมอ IT Friend and Geek: Ep.26 “Read for the Blind สร้ำงหนังสือเสียงด้วยตัวคุณเอง” เปิดปม : เสียงสะท้อนจำกผู้หญิงที่เคยท้องไม่พร้อม ข่ำวจำกองค์กรสมำชิก แผนกเยำวชน สังฆมณฑลเชียงใหม่ ข่ำวจำกองค์กรสมำชิก องค์กรโฟโคลำเร ปัน ปัน By นู๋นุ้ย : ค่ำยเยำวชน สิ่งที่เรำ “เยำวชน” จะทำเพื่อสังคมน่ำอยู่

3 4 5 6 8 11 12 16 19 22 24 26

CONTACT US : คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส แผนกเยาวชน 122/11 ซ.นนทรี 14 ถ.นนทรี 14 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทร 02-681-3900 ต่อ 1504-1505 E-mail: cyctforever@gmail.com / youth@cbct.net

2


คนเราบางครัง้ เพียงแค่หลับตาลง ความรู้สกึ ความคิด ก็เปลี่ยนแปลงไป เพราะสภาพของการลืมตากับหลับตา ต่างกันอย่างสิ้นเชิง เพียงแค่การเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยทาง ร่างกายระยะห่างไม่ถึง 3 เซนติเมตร จากเปลือกตาบนถึงเปลือก ตาล่าง จากการมองเห็น เป็นมองไม่เห็น ทาให้วิถีชีวิตเราเปลี่ยนแปลงไปมากมาย เรา คงไม่ต้องลองตาบอด แค่เราที่ตาดี ๆ แต่กล้าคิด และเข้าใจ ในมุมของคนตาบอด หรือ มุมมองของคนอื่น ๆ ที่แตกต่างจากเรา อาจจะไม่เพียงแต่เข้าใจคนเหล่านั้นมากขึ้น แต่ คงช่วยให้เราเข้าใจตัวเอง ในสิ่งที่เราเคยเป็น เคยทา แต่ในเฉพาะมุมมอง และความ เข้าใจของเราแต่อย่างเดียวก็เป็นได้ อาจจะงง ๆ แต่ลองคิดตามและถามตัวเองนะ เยาวชนที่รัก ว่าที่ผ่านมาเรายืน เข้าใจอยู่แต่ในมุมของตัวเองอย่างเดียวหรือเปล่า ลองกล้าก้าวออกมายืนในมุมของคน อื่น และกล้ามองกลับไปในมุมที่เคยยืนอยู่ เราอาจจะได้เห็น ได้เข้าใจมุมของเรา มากขึ้นก็ได้

กล้าก้าว ออกมายืนในมุมของคนอื่น และกล้ามองกลับไปในมุมที่เคยยืนอยู่

3


คำนิยม ขอเป็นกำลังใจ ให้ทีมงำนทุกท่ำน เมล็ดพันธุ์กำลังเติบโตทั่วโลก ให้เยำวชนเป็นเมล็ดพันธุ์ แห่งควำมดีในโลกต่อไป

ขอบคุณพระ สำหรับทุกสิง่ และขอขอบคุณที่นำพำ พวกเรำเยำวชน ได้มำเป็นหนึ่งเดียว

สำหรับพี่ ๆ เยำวชนที่น่ำรัก น้องดีใจมำกทีม่ ีวันนี้ และได้รู้จักเพื่อนใหม่ ขอบคุณพระองค์ที่ได้ให้หนูมำอยู่ที่นี่ และหนูสัญญำว่ำ หนูจะเป็นเยำวชนที่ดี และเป็นตัวอย่ำงที่ดี ให้กับน้องเยำวชนคนรุ่นใหม่

ขอบคุณคุณพ่อ ซิสเตอร์ และพี่ๆ ที่ทำงำนด้ำนเยำวชน ที่ทำ กิจกรรมให้เยำวชน และให้พวก เรำได้มีโอกำสดีๆ ได้พบเจอกัน

เติบโตเป็นหนุ่มเต็มตัวแล้วนะครับ “เยำวชนคำทอลิกไทย” 36 ปี ผ่ำนมำได้อย่ำงมั่นคง รุ่งเรือง ขอให้ทีมงำนมีควำมสุข

4


ขอแนะนำตัวเองนะคะ พี่พรี ์ “ พีรนันท์ วันชำ” ค่ะ อดีตเจ้ำหน้ำที่ สำนักเลขำธิกำร สภำเยำวชนคำทอลิกแห่งประเทศไทย ปี 2536-2546 ตลอดกำรทำงำน 10 ปี ในสภำเยำวชนคำทอลิกแห่งประเทศไทย มีควำมสุขทุกเวลำ พร้อมทีจ่ ะทุม่ เท อุทศิ ตนเอง เพือ่ เยำวชน ปัจจุบนั ทำงำนเป็นครูผสู้ อนวิชำคริสตศำสตร์ ระดับ ม.1-3 ที่โรงเรียนเทพมิตรศึกษำ จ.สุรำษฎร์ธำนี และถือเป็นกำรทำงำนกับเยำวชน ไม่เคยทอดทิ้งเลย “เยำวชนกับควำมเชือ่ ในยุคปัจจุบนั ” ควำมเชือ่ นัน้ ย่อมปรำกฏออกมำจำกกำรกระทำ คำพูด และภำคปฏิบตั แิ บบองค์รวมของคนหนึง่ ดังนัน้ วันนี้ ถ้ำเยำวชนเป้นคนดีนำตนเองและสังคมได้ นัน่ หมำยควำมว่ำเขำมีควำมเชือ่ และศรีทธำในควำมดีงำมของตน สิ่งที่พอี่ ยำกฝำกไว้กค็ อื จงมีควำมศรัทธำในตนเอง เชือ่ มัน่ ในกำรเป็นผูน้ ำตนเองได้ และนำควำมดีงำมในชีวิตของตนสูผ่ อู้ นื่ 5


รวมคำถำมเกี่ยวกับ

“ควำมรัก” ถาม 1 : "อยากรู้มุมมองความรักของพี่นริศ (รักแบบคนรัก)" ตอบ : ผมชอบคาถามนี้มากครับ แต่ก็คิดอยู่หลายวันกว่าจะตอบ และก็ตอบด้วยหัวใจเลยครับ ความรักเป็นการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อให้เกิด 3 สิ่งนี้ 1) รักและดูแลคนรักด้วยหัวใจ เหมือนที่เราอยากให้คนรักและดูแลเราด้วยหัวใจ 2) เคียงข้างกัน เกื้อกูลชีวติ จริงใจต่อกันอย่างถึงที่สุด และก็แคร์ต่อกันอย่างถึงที่สุด 3) ออกจากตนเองนาความรักของเราทัง้ คู่ไปดูแลคนอื่นด้วยกัน แล้วมุมมองความรักของพี่ ๆ เพื่อน ๆ น้อง ๆ ล่ะครับ เป็นอย่างไรบ้าง แบ่งปันให้อา่ นกันบ้างนะครับ อยากอ่านมาก ๆ

6


ถาม 2 : “เมื่อไม่มีใครรักทาอย่างไรดี” ตอบ : ผมจะตอบจากประสบการณ์ของผมนะครับ... "เรารักเค้า เค้าไม่รักเรา และเค้ารักเรา เราไม่รักเค้า เป็นธรรมดาของชีวิต เพื่อนที่รักเราก็ยังมี พ่อแม่ญาติพ่นี อ้ งที่รักเราก็ ยังมี... แล้วถ้าเพื่อนก็ท้งิ พ่อแม่ญาติพี่น้องก็ตัดหางปล่อยวัดล่ะ จะ ทาอย่างไร... ก็ให้ความรักตัวเองเสียเลย หรือจะทาสมาธิภาวนา หรือคนคริสต์ก็ภาวนาขอพระ เจ้าช่วยเติมเต็มความรักให้เรา... หรือไม่ก็ชงิ มอบความรักให้คนอื่นเสียเลยจะเป็นไรไปครับ” ผม เขียนให้กาลังใจน้องคนหนึ่งไว้วา่ "เพราะบางครัง้ หัวใจต้องการรัก จนยอมแลกความเจ็บและบอบ ช้า เพียงเพื่อได้รักที่ใจหวัง... ถ้าวันหนึ่งเติมเต็มรักให้ตนได้ คงอิสระที่จะรัก...อิสระจากความเจ็บ และบอบช้า... ขอให้มกี าลังใจครับ"

ถาม 3 : "จะรู้ได้อย่างไรว่าเขารักเราจริง?" ตอบ : ผมชอบคาตอบของ Saint Ignatius of Loyola ที่ตอบว่า "ความรักแสดงออกในการกระทา มากกว่าคาพูด และความรักเป็นการแบ่งปันร่วมกันระหว่างสองฝ่าย คือ คนรักจะให้สิ่งที่ตนมีอยู่ แก่ผู้เป็นที่รัก ฝ่ายผู้เป็นที่รักก็จะปฏิบัตติ อ่ คนรักอย่างเดียวกัน ความรักจึงมีการให้แก่กันและกัน เสมอ"

ถาม 4 : "รักเขาแล้วเขาไม่รกั เรา ทายังไงดี" ตอบ : ผมขอตอบด้วยเพลงเขาไม่รักเราก็แล้วกันนะครับ คาตอบโดนใจมากๆๆ ถึงมากที่สุดครับ "เพราะว่าเขานัน้ เกิดมา ให้เรารัก แต่วา่ เขาไม่ได้เกิดมา เพื่อจะรักเรา" เขาไม่รักเรา คุ้นๆ ไหมกับ ปัญหาเก่า เสียใจ ร้องไห้ เขาคงไม่สนหรอก เพราะเขาไม่รักเรา หลายคนก็เพิ่งเข้าใจ ฉันเองเพิ่ง ได้คดิ ก็เกือบสาย เพราะว่าเขานัน้ เกิดมา ให้เรารัก แต่ว่าเขาไม่ได้เกิดมา เพื่อจะรักเรา

ประชาสัมพันธ์

เชิญชมเว็บไซต์บ้านใส่ใจ www.carefor.org เพื่อชีวิต ความรัก มิตรภาพ กาลังใจ สื่อสารอย่างสันติ ปันน้าใจ ถามตอบปัญหาชีวติ บ้านใส่ใจบนเฟซบุค้ www.facebook.com/carefor.org คุยกับพี่ นริศได้ใน Facebook : นริศ มณีขาว บ้านใส่ใจ

7


ผม

เป็นวัยรุน่ ชนบทคนหนึ่งที่มีความฝัน เมื่อจบม.3ที่บ้านแล้วต้องการ ศึกษาต่อ ผมเลือกศึกษาต่อในเมืองเชียงใหม่ โดยการเป็นเด็กวัด (ศาสนาพุทธ) ตอนผมศึกษาอยู่ชั้น ม.4 ผมสัมผัสกับแสง สี เสียง ความหลากหลายของวัฒนธรรมมากมาย ผมได้เปิดโลกกว้างให้กับชีวิต เรียนรู้ ในสิ่งใหม่ๆ จนกระทั่งวันหนึ่ง เพื่อนผมชวนไปเข้าโบสถ์ ตอนแรกก็กล้าๆกลัวๆอยู่ เพราะว่าตัวผมเองอยู่ ในวัด หรืออาจจะบอกว่าเป็นชาวพุทธแล้ว แต่วินาทีนั้นผมก็เลือกที่จะไปเข้าโบสถ์คริสต์ เมื่อ ผมมีโอกาสร่วมในพิธีกรรมทางศาสนาคริสต์ ผมมีความรู้สึกอบอุ่นใจลึกๆถึงบรรยากาศที่ชวน ศรัทธาของคนที่มาร่วมพิธีกรรมนั้น และ สิ่งแรกที่ผมรู้สึกประทับใจเป็นพิเศษในวันนั้นคือ

ตอนที่มีการมอบสันติสุขแก่กันและกัน หัวใจผมสั่นเต้นแรงอย่างไม่เป็นจังหวะ ผม เกิดคาถามในใจตนเอง มันเกิดอะไรขึ้นกับผม คาถามนั้นยังไม่ได้รับคาตอบในเวลานั้น จนกระทั่งเวลาล่วงเลยไป 3 ปี นั่นเป็นครั้งแรกและครัง้ เดียวที่ผมมีโอกาสร่วมพิธีกรรมนั้น ตลอดที่ผมใช้ชีวิตอยู่ในเมือง เมื่อผมจบชั้นม.6แล้ว ผมสับสน วุ่นวายใจ คิดอะไรไม่ออก ว่าผมจะไปเรียนต่อที่ไหน เพราะการเรียนในขั้นต่อไปต้องใช้เงินเยอะมาก ซึง่ ทางครอบครัว 8


ของผมไม่มีเงินที่จะส่งผมเรียน จนกระทั่งวันหนึ่ง พี่สาวของผมก็โทรมาหาผม บอกว่า จะ มาอยู่กับพี่ไหม อยู่กับซิสเตอร์ แล้วซิสเตอร์จะส่งผมเรียนหนังสือ ผมก็ตอบพี่สาว ตกลง ผมจะไปอยู่กับพี่ เมื่อผมไปถึงผมก้าวเข้าสูบ่ ้าน ผมเห็นบรรยากาศร่มรื่น เด็กๆ วิง่ เล่น ซิสเตอร์มารับผมพร้อมกับหยิบยื่นรอยยิ้มให้ ความรู้สึกประทับใจเมื่อ 3 ปีที่แล้ว เหมือนกับ ว่ามันหวนกลับมาอีกครั้ง ผมเริ่มเรียนรู้ว่า ความรู้สึกพิเศษนีม้ าจากไหน นับจากวันนั้น ผม

ก็เริ่มเรียนรู้การสวดภาวนา ผมกลายเป็นคนใหม่ รู้สึกมีสันติในจิตใจ มีความสงบ ความสุข โดยเฉพาะเวลาทีส่ วดภาวนา ทาให้จดุ ยืนของผมในการดาเนินชีวิตมั่นคงขึ้น แล้ว คาถามที่ผมแสวงหามานั้นก็ได้รับคาตอบ จากชีวิตจิตภาวนาที่ใช้เวลากว่า 5 ปี ก็คือพระ เยซูองค์ความรักทรงสัมผัสจิตใจผมให้อ่อนโยนและมั่นคงในชีวิต หลังจากนั้นมาผมก็ตัดสินใจ รับศีลล้างบาปและศีลอื่นๆ ตามมา เมื่อตอนผมอายุ 21 ปี และกลายเป็นคริสตชนจนถึงปัจจุบัน ครอบครัวของผมมีพี่น้อง 3 คน พ่อของผมนับถือพุทธและบวชเป็นพระสงฆ์ทางพุทธด้วย ส่วนแม่นั้นจากผมไปตัง้ แต่ ผมอายุ 10 ขวบ น้องชายของผมก็นับถือศาสนาพุทธและยังบวชตามพ่อผมด้วยเช่นกัน ส่วน ผมและพี่สาวนับถือศาสนาคริสต์ แต่ครอบครัวของผมก็ไม่เคยทะเลาะกันเลยในเรื่อง

ศาสนา เพราะทุกคนให้ความเคารพในความเชื่อของกันและกัน และมีสะพานแห่งรัก คอยเชื่อมความผูกพันให้แก่กันและกันเสมอ จึงทาให้ครอบครัวของผมจะคิดถึงกันใน คาภาวนาเสมอ เพราะแต่ละคนไม่ได้อยู่บ้าน ทางานอยูก่ ันคนละที่ แต่ความเชื่อนั้นยังคง มั่นคงในความผูกพันและห่วงใยกัน ปัจจุบันผมกาลังศึกษาหลักสูตรการฝึกอบรมครูคาสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่ที่ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เป็นเวลา 2 ปี เพื่อที่ผมจะสามารถเพิ่มพูนความเชื่อ ความรัก เรียนรูพ้ ระวาจา ของพระองค์มากขึ้นและสามารถจะนาความเชื่อ ความรักนี้ไปมอบให้กับบุคคลรอบข้างทีผ่ ม จะต้องร่วมทางานด้วยอย่างถูกต้อง 9


ในฐานะที่ผมเป็นเยาวชนคาทอลิกคนหนึ่ง ที่อยากจะให้เยาวชนทุก ๆ คนหันกลับมา มองความเชื่อของตัวเองว่า ความเชื่อของเรามั่นคงแค่ไหนในพระองค์ เราดาเนินชีวิตโดยทา สิ่งที่ถูกใจมากกว่าสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่ เราพยายามที่จะหนีให้ห่างจากพระองค์ทุกๆวัน หรือ เปล่า โดยการละทิ้งวัด ละทิ้งการสวดภาวนา เห็นวัตถุนิยม ค่านิยมผิดๆ แฟชั่นการแต่งตัว มีค่ามากกว่าความรักของพระองค์หรือเปล่า คาถามเหล่านี้ ผมอยากจะให้เยาวชนทุกๆคนได้ ไตร่ตรอง ราพึงกับตนเองว่า เราเป็นคนแบบนี้ไหม เราทิ้งวัดไม่ไปวัดวันอาทิตย์เลย ไม่ สวดภาวนา หรือแทบจะไม่ทาสาคัญมหากางเขนเลย หากเราสานึกในความผิดเหล่านี้

พระองค์ยังคงอ้าแขนรอกอดเราด้วยความรักและเมตตาเสมอ เพราะพระองค์ไม่เคยคิด ที่จะไม่รักเรา ไม่เคยคิดที่จะโกรธเรา กลับอยู่เคียงข้างเราทุกเวลา ขอเพียงแค่เราไม่ ลืมพระองค์เท่านั้น ความรักของพระเจ้าจะสัมผัสกับหัวใจของเราแต่ละคนอย่างอ่อน นุ่มละมุนละไม อย่างที่ไม่มีใครจะสามารถให้กับเราได้เท่าพระองค์ ผมก็ขอให้เพื่อนๆ เยาวชนทุกคน เมื่ออ่านความในใจของผมตรงนี้แล้วจะได้กลับมามองชีวิตของตนเองโดยมีพระ เจ้านาทางให้ใหม่ในเส้นทางแห่งความรักของพระองค์ ขอสันติสขุ ของพระเจ้าจงสถิตอยู่กับทุกๆคน ขอพระเจ้าทรงอวยพรในความคิดดีๆ ให้ เป็นไปตามน้าพระทัยของพระองค์

10


11


สวัสดีเพื่อนๆผู้อ่านที่รัก...สืบเนื่องจากวันที่เขียนอยูค่ ือวันที่ 15 ตุลาคม เป็นวันไม้เท้าขาวสากล (White Cane Safety Day) โดยไม้เท้าขาวถือเป็นสัญลักษณ์สากลของคนตาบอดทั่วโลกนั่นเอง ใน ประเทศไทยของเราก็มีความเคลื่อนไหวขององค์กรต่างๆ นาโดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศ ไทย ร่วมด้วยองค์กรเอกชน ได้จัดทาแอพพลิเคชันที่มีชื่อว่า Read for the blind สาหรับคนตาดี อย่างเราๆ ได้สร้างหนังสือเสียง สาหรับคนตาบอดนั่นเอง ซึ่ง "สตีฟ โจ๋" ขอพาเพื่อนๆ ผู้อ่านให้ รู้จักมากยิ่งขึ้น Read for the Blind เป็นแอพพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต ที่เพิ่มความสะดวกให้กบั จิต อาสาสร้างหนังสือเสียงด้วยตัวเองได้ทุกที่ ทุกเวลา เพียงแค่มสี มาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต และแอพ พลิเคชัน Read for the Blind ทั้งระบบ iOS และ Android วัตถุประสงค์ก็เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต คนตาบอดในเมืองไทย ซึ่งกาลังประสบกับภาวะหนังสือเสียงขาดแคลนในขณะนี้ โดยมีเป้าหมายที่ จะสร้างหนังสือเสียง 3,000 เล่ม บทความ 30,000 บทความ จากผู้ดาวน์โหลดแอพ 2 แสนคน ภายในระยะเวลา 1 ปี เทคโนโลยีที่ใช้สาหรับพัฒนาแอพพลิเคชันนี้ข้นึ คือ เทคโนโลยีบันทึกเสียง หรือ Voice Recorder เพื่อบันทึกเสียงอ่านหนังสือ จากนั้นไฟล์เสียงดังกล่าวจะถูกอัพโหลดไปที่ระบบของมูลนิธิคนตา บอดไทยเพื่อนาไฟล์เสียงดังกล่าวไปแปลงเป็นระบบเดซี 3 (Daisy3) เพื่อให้ได้คุณภาพเสียงที่มี คุณภาพและเป็นมาตรฐานสาหรับคนตาบอด นอกจากนี้คนตาบอดยังสามารถค้นหา ควบคุม การอ่านได้ และใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆ ได้อีกด้วย เช่น ทาสาเนาได้งา่ ยขึน้ สามารถคั่นหน้าที่ อ่านได้ สาหรับการนามาเปิดฟังในภายหลัง เทคโนโลยีกล้องถ่ายภาพเพื่อบันทึกภาพปกหนังสือ ที่

12


ทาการอ่านได้อีก เพื่อให้ผู้ที่ตอ้ งการอ่านหนังสือเล่มเดียวกันมาอ่านต่อได้ ดังนัน้ จึงหมดกังวล เรื่องการสร้างหนังสือเสียงที่ซ้ากัน และยังสามารถมาร่วมกันอ่านบทต่อๆ ไปได้ เพื่อให้หนังสือที่ เลือกอ่านเสร็จสมบูรณ์เร็วขึน้ นอกจากนี้ยังสามารถแชร์การสร้างหนังสือเสียงให้เพื่อนในสังคม ออนไลน์อย่างเฟซบุค๊ ได้อีกด้วย

Read for the Blind เป็นการแบ่งปันสิ่งดีดีให้แก่กันที่ไม่ยากสาหรับคนทุกเพศทุกวัย ที่อยากจะ ช่วยเหลือผู้ดอ้ ยโอกาสในสังคม โดยสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน Read for the Blind โดยไม่ เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ผ่าน Google Play Store (http://goo.gl/Mktig9) และ App Store (http:// goo.gl/0O1C9g ) ครับ ส่วนหากจะติดตามข้อมูลเพิ่มเติม คู่มอื การใช้งาน หรืออยากจะแจ้งปัญหา การใช้งานต่างๆก็ไปที่ www.facebook.com/readfortheblind ได้เลยครับ ลาไปก่อนครับ "สตีฟ โจ๋"

13


14


15


เสียงสะท้อนจากผู้หญิงที่เคยท้องไม่พร้อม... ผู้หญิงที่ประสบปัญหา ท้องไม่พร้อมที่อยูใ่ นบ้านพักฉุกเฉินส่วนหนึ่งได้สะท้อนถึงความคิดเห็น มุมมอง และความต้องการของตนเองในประเด็นต่างๆ ดังนี้

ประเด็นกำรทำแท้ง “ในความรู้สกึ ของหนูเด็กไม่รู้เรื่องด้วย ถ้าจะโทษ... โทษแม่ดีกว่า การทาแท้งมันบาป ทาอะไรก็ไม่เจริญ” “ตอนที่คดิ ทาแท้งมันเป็นอารมณ์ ที่ไม่รู้จะทายังไง แฟนเขาก็ไม่รับ ท้องก็โต...แต่มาถึงวันนีค้ ลอดลูกแล้ว ก็ดีใจที่ตอนนัน้ ไม่มเี งินทา” “ตอนแรกที่รู้ว่าท้อง บอกกับแฟนเขาก็เฉยๆ แถมเขายังกินเหล้าและไปติดผูห้ ญิงอื่น ซ้ายังทาร้ายร่างกายเราด้วย ตัวเองก็กลัวว่า ถ้าแฟนทิง้ จะเลี้ยงลูกคนเดียวไม่ไหว เพราะต้อง เลีย้ งลูกคนโตอีก ไม่มเี งินไปทาแท้งก็เลยไม่สนใจดูแลตนเอง ไม่บารุง ไม่ไปหาหมอไม่ฝากท้อง ทางานหนัก คิดว่าอาจจะ แท้งไปเอง ตอนนีส้ ิ่งที่อยากบอกกับผู้หญิงหรือน้อง ๆ ที่ท้องไม่พร้อมว่า มาอยู่บ้านพักฉุกเฉินดีกว่าการไปทาแท้ง และตนเองไม่เสียใจเลยที่มีลูกคนนี้” “ตอนที่หนูคิดทาแท้งนอนไม่หลับเลยและเด็กถีบแรงมาก อาจเกิดจากความเครียด ไม่มหี นทาง แต่พอรู้ว่ามีสถานทีช่ ว่ ยเหลือคือบ้านพักฉุกเฉิน ก็ดขี นึ้ เริ่มมีทางออก จึงไปทาบุญให้ลูกเพื่อให้ลกู อโหสิให้”

16


“แฟนเลี่ยงไม่รับผิดชอบ หนูเลยคิดจะไปทาแท้ง จะบอกให้พ่อแม่รู้กก็ ลัว แต่พอคิดไปก็สงสารลูกเลยไม่ทา แต่หนูก็เห็นใจผู้หญิง ที่ไปทานะ เพราะปัญหาของคนเราไม่เหมือนกัน” “ตัดสินใจทาไปแล้วก็เสียใจ กลัวลูกพิการ กลัวลูกออกมาไม่ สมบูรณ์ ถ้าย้อนกลับไปได้ในวันนัน้ จะไม่เลือกทาแท้งคิดว่าการมี ลูก 1 คน มีความสุขเหมือนเป็นของขวัญให้กับชีวิตและได้เรียนรู้ อะไรอีกมากมาย ถ้าหนูไม่ท้องลูกคนนี้ก็ไม่รวู้ า่ หนูจะเป็นยังไงอาจจะ ทาตัวแย่ๆเหมือนเดิม” “มันมีเหตุผลหลายอย่างทัง้ เรื่องงาน เงิน พ่อแม่ ครอบครัว ตอนนั้นที่คดิ ไปทาเพราะยังไม่รู้จักบ้านพักฉุกเฉิน ถ้ารูก้ ็คงไม่ทา” “ตอนที่คดิ ทา ท้องได้ 3 เดือนแฟนเขาไม่ยอมรับ ว่าเป็นลูกเขาๆว่าเราทางานร้านอาหาร...พอหนู ทาไปแล้วก็รสู้ ึกว่าตัวเองผิด เพราะว่าเด็กเขา ไม่รู้เรื่อง แต่ว่าเราไม่มที างเลือก ตอนนีค้ ลอด ลูก แล้วก็อยากบอกกับแฟนว่าเนี่ยลูก เขา อยากให้เขารับรู้ว่าเขาเป็นพ่อ” “ตอนรู้ทีแรกว่าท้อง 3 เดือนทุกคน ในบ้านก็ตา่ งดีใจแต่พอหนูท้องได้ 5 เดือน สามีก็เปลี่ยนไป ไม่ทางานเอาแต่เสพยาบ้า บอกให้เลิกก็ไม่เลิก พอไม่มีเงินก็มาบังคับเอา กับเรา พอเราไม่ให้กท็ าร้าย ก็เลยอยากทาแท้ง จะได้เลิกกับเขา ไม่อยากทนอยูแ่ ล้ว ขนาดตอนท้อง เขายังทาร้ายบางทีก็คิดอยากตาย ไม่อยากอยูแ่ ล้ว

17


ช่วงนัน้ เรื่องบาปกรรมไม่คิดแล้ว เพราะมันเครียด มาก พอทาแล้วเขาไม่ออก อีกใจก็เลยมาคิดว่าเขา คงอยากมาอยู่กับเรา” และสุดท้ายฝากบอกผู้ชายว่า “ตอนที่เราท้องก็ไม่ เอาปฏิเสธ... จนเราจะไปทาแท้งพอเราคลอดลูก แล้วมาบอกว่าจะเอาลูกไม่เอาเรา...แล้วเราอุ้มท้อง ของเรามาตั้ง 9 เดือน รับปัญหาทุกอย่างมาคน เดียวสุดท้ายจะมาเอาลูกเราไป...ใครจะยอม...เห็น แก่ตัว” “ผู้หญิงน่ะเขาไม่ได้ต้องการอะไรจากผู้ชายมากมาย ไม่ได้ต้องการเงินทอง หรือต้องมาเลีย้ งดู ไม่ตอ้ งมา ดูแลอะไร ขอแค่มาแสดงตัวว่าเป็นพ่อ ร่วมกัน รับผิดชอบ ว่าเป็นพ่อแม่เด็ก แล้วหลังจากนั้นจะ แยกกันไปก็ไม่เป็นไร...คาว่าท้องไม่มีพ่อเนี่ยมัน เจ็บปวดนะสาหรับผู้หญิงคนหนึง่ ...” เรื่องโดย จิตรา นวลละออง ที่ปรึกษา ดร.เมทีนี พงษ์เวช

จงอย่ำลืมว่ำ “ลูกนั้นเป็นของขวัญจำกพระเจ้ำ” แม้กำรตั้งท้องจะเกิดขึ้น เพรำะสำเหตุใดก็ตำม /27/10/13/ ดำบแห่งนักบุญเปำโล

18

หากท่านใด ประสบปัญหาใน ชีวติ เช่น ความรุนแรงในครอบครัว ท้องไม่พร้อม ถูกข่มขืน หรือติดเชือ้ เอช ไอ วี สามารถติดต่อ ขอรับ ความช่วยเหลือได้ที่ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ บ้านพักฉุกเฉิน 501/1 ซ.เดชะตุงคะ 1 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 โทรฯ 02-929-2222 ตลอด 24 ชม E-mail:knitnaree@hotmail.com และ ในกรณีที่ท่านต้องการ ช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กในบ้านพัก ฉุกเฉินสามารถติดต่อได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และหาทุน สมาคมฯ โทร.0-2929-2301-5 ต่อ 109,113 E-mail:pr_apsw@hotmail.com หรือสามารถดูข้อมูลรายละเอียด ผ่านทางเว็บไซด์สมาคม www.apsw-thailand.org


กีฬานักศึกษาคาทอลิกสัมพันธ์ครั้งที่ 5 ชมรมนักศึกษาคาทอลิกนาโดยคุณพ่อวินัย บุญลือ จิตตาธิการ ได้จัดกีฬา นักศึกษาคาทอลิกสัมพันธ์ครั้งที่ 5 ขึน้ ใน วันที1่ 4 กันยายน 2556 ณ บ้านดอนบอสโก อ.ดอยสะเก็ด มีนักศึกษาจากเชียงราย ลาปาง และเชียงใหม่ มาร่วมแข่งขันกีฬาและสร้าง ความสัมพันธ์ในกลุ่มนักศึกษา มีนักศึกษาเข้าร่วมประมาณ 200 คน ส่วนในปีการศึกษาหน้า นักศึกษาลาปางจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน

ค่ายเยาวชนเขต 5 เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 20-21 กันยายน 2013 ที่ผ่านมา คุณพ่อทูน ประภาสสันต์ จิตตาธิการเขต 5 แม่ฮ่องสอน และคุณพ่อประภาส สายธารวนาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ได้จัดกิจกรรมให้กับเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ร่วมกับคุณพ่อในเขต และคุณพ่อก็สง่ เยาวชนมาร่วมกิจกรรมด้วย เช่นกัน มีคุณพ่อสมพงษ์ กัมพลกุล คุณสถิต สะอิ, คุณพ่อจตุพงษ์ โชคบวรสกุล โดยใช้หวั ข้อ อบรมเดียวกับวันเยาวชนโลก เรื่อง“จงไปสั่งสอนนานาชาติให้มาเป็นศิษย์ของเรา (มธ.28:29) เริ่ม ด้วยดูวีดที ัศน์เรื่อง ชีวิตของน้องวิว หลังจากนัน้ ปิดด้วยการภาวนาแบบเทเซ่ เช้าวันที่ 21 กันยายน 2013 เริ่มแห่ขบวนจากทุง่ นามายังห้องประชุมซอตือ เพื่อร่วมมิสซาเปิดโดยมีคุณพ่อ สถิต สะอิ มาเป็นประธานในพิธี หลังมิสซาเป็นกิจกรรมนันทนาการให้เยาวชนรู้จักกันมากขึ้น ต่อ ด้วยวิดที ัศน์บรรยากาศวันเยาวชนโลก และแบ่งปันประสบการณ์ดๆี จากครูเปรมชัย โยพา ครูได้

19


ไปร่วมวันเยาวชนโลกครั้งนีด้ ้วย อและบทสอนดีๆน่าประทับใจ จากพระสันตปาปาฟรังซิส ตอน บ่ายคุณบัญชา มุแฮ ได้อบรมน้องๆให้เรียนรู้การถ่ายภาพนิ่งเบือ้ งต้น และออกไปถ่ายเองของแต่ ละกลุ่ม เห็นเยาวชนให้ความสนใจและได้สัมผัสกล้องถ่ายรูปเกือบทุกคน และกลับมาวิจารย์ภาพ ที่แต่ละกลุ่มได้ไปถ่ายมา บรรยากาศเต็มไปด้วยมิตรภาพและความเป็นกันเองจริง มีเยาวชนเข้า ร่วม 100 กว่าคน

ค่ายคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนที่นับถือศาสนาคริสต์ โรงเรียนแม่แจ่ม เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2013 ที่ผ่านมา คุณพ่อเอกพล ไชยรา พ่อเจ้าอาวาสวัดแม่พระนิจจานุ เคราะห์ ป่าฝาง ซิสเตอร์สุรางค์ เชอร์ ร่วมกับศูนย์แพร่ธรรมและแผนกเยาวชนได้ให้การอบรม นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 นักเรียนที่นับถือศาสนาคริสต์ ณ ห้องละกอนหลวง โรงเรียน แม่แจ่ม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พวกเราได้เริ่มกิจกรรมบ่ายโมงครึ่ง ได้ มีคุณครูจงดี วงศ์จอมพร และดร.สุนทร วงศ์จอมพร มาเป็นวิทยากร และพวกเราแผนกเยาวชน ได้นากิจกรรม บทเพลง เพลงเต้นประกอบเพลงฟรังซิสโก และแบ่งปันข้อคิดจากการดูวิดที ัศน์ ชีวติ ของนิคและโทนี่ พร้อมกับให้กาลังใจกับน้องๆนักเรียนในการเอาชนะอุปสรรคในชีวิตจาก ตัวอย่างชีวติ ของนิคและโทนี่ ช่วงเย็นมีมสิ ซาบูชาขอบพระคุณ โดยมีคุณพ่อศตวรรษ ไฝ่หา คุณธรรม เป็นประธานในพิธี จบด้วยการภาวนาแบบเทเซ่ และมีนักเรียนคาทอลิกมาแก้บาปกว่า 50 คนเลยทีเดียว มีนักเรียนที่นับถือศาสนาคริสต์มาร่วมกิจกรรมกว่า 400 กว่าคน

20


ค่ายเยาวชน วันที่ 21-24 ตุลาคม 2013 คุณพ่อราฟฟาเอล ปาเวสซี เจ้าอาวาสวัดพระจิตเจ้า อ.แม่สรวย จ. เชียงราย จัดค่ายให้กับเยาวชนในเขตวัดแม่สรวย ในหัวข้อ “To know love and serve you” โดย คุณพ่อบุญส่ง หงส์ทอง, อาจารย์ลดาวัลย์ กิจนิจชีว์ และทีมงานส่งเสริมชีวติ ครอบครัวจากโคราช เป็นวิทยากร มีเยาวชนเข้าร่วม 64 คน

กิจกรรมเยาวชนสัมพันธ์ เขตวัดนักบุญยอห์นบัปติสต์ แม่โถ นาโดยคุณพ่อเจริญ นันทการ ครูเปรมชัย โยพา และบราเดอร์ ชูพงษ์ เชวงชาติตระกูล ได้จัดกิจกรรม “เยาวชนสัมพันธ์เขตแม่โถ” เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2013 ที่ วัดนักบุญยอห์นบัปติสต์ บ้านแม่โถ ทั้งนีเ้ พื่อให้เยาวชนของเขตวัด ซึ่งอยู่กระจายตามหมู่บา้ น ต่างๆ ของเขตวัด ได้รู้จัก รักใคร่สามัคคี แบ่งปันช่วยเหลือเพื่อนเยาวชนด้วยกัน สาหรับการจัด กิจกรรมครั้งนี้ มีเยาวชนจากหมูบ่ ้านต่างๆ เข้าร่วม 97 คน และโอกาสนี้มีบรรดาผู้อาวุโสของ หมูบ่ ้านได้แบ่งปันให้ข้อคิดในการดาเนินชีวิตแก่ลูกหลานที่เข้าร่วมกิจกรรมในครัง้ นี้ดว้ ย

21


“สุขเพราะให้” ทุกวันอาทิตย์ที่ 4 ของเดือน พวกเราจัดกิจกรรม “สุขเพราะให้” แก่นอ้ งๆเด็กและเยาวชน ที่เรียนคาสอนที่วัดนักบุญโทมัส มีนบุรี หัวข้อที่จัดมีความหมายสอดคล้องกับสิ่งที่น้องๆได้เรียนรู้ มาแล้วจากบราเดอร์และซิสเตอร์ตลอด 3 อาทิตย์ก่อนหน้านี้ ทุกอาทิตย์มีน้องๆเข้าร่วม 30-40 คน ครัง้ นี้ “สุขเพราะให้” ของเราตรงกับอาทิตย์ที่เราฉลองวันเยาวชนแห่งชาติ 20 กันยายน เราจัดกิจกรรมออกเป็น 5 ฐาน ข้อคิดในกิจกรรมแต่ละฐานช่วยเราให้มีชีวิตเหมือนพระเยซูเจ้า และนาเราไปสู่การเป็นผู้ศักดิ์สทิ ธิ์ครบครันด้วย เช่น 1. ออกแรงรักต่อไปแม้เมื่อยากที่จะรัก 2. รักเสมอ ทันทีและรักด้วยความยินดี 3. หมั่นฝึกปฏิบัตเิ สมอ 4. เป็นคนแรกที่เริ่มต้นรักก่อน 5.สร้างความสัมพันธ์กับพระเยซูเจ้าเสมอด้วยการภาวนา เรานัดกันสวดภาวนาเพื่อสันติภาพให้แก่ประเทศซีเรียและทุกที่ที่มีความขัดแย้งทุกวัน ดังที่พระสันตะปาปาได้ทรงขอจากพวกเราทุกคน

22


ในตอนบ่ายด้วยความช่วยเหลือของบรรดาคุณแม่และพี่ๆ เรา 20 กว่าคนก็สามารถไปถึง ศูนย์คามิลเลียน ลาดกระบัง เพื่อมอบทุนทรัพย์ที่เรารวบรวมได้ระหว่างอาทิตย์แรกของเดือน พฤษภาคมซึ่งเรากาหนดให้เป็น “สัปดาห์เพื่อความโลกที่เป็นหนึ่งเดียว” ให้แก่เด็กพิการ เราได้เตรียม เพลง นิทานเรื่องปลาสายรุ้งและละครให้แก่นอ้ ง เราตื่นเต้น และมีความสุขมากที่ได้มีโอกาสแบ่งปัน ความสามารถและสิ่งที่เรามีให้แก่นอ้ งๆทุกคน

...Giving ...

23


สวัสดีค่ะท่านผู้อ่าน ทุกท่าน ในเดือนตุลาคม หลังสอบเสร็จ ช่วงปิดเทอม เพื่อน ๆ เยาวชนก็จะรีบเก็บ กระเป๋า อยากไปค่ายเยาวชน ที่จัดขึน้ ในวัดของตนเอง บ้าง ค่ายเขตบ้าง เพื่อให้ ลูกหลานคาทอลิกได้ใกล้ชิดสนิท สัม พัน ธ์กั บพระมากยิ่ง ขึ้น และรู้ จัก เสีย สละ รั กและรับใช้ เพื่อนพี่นอ้ ง มีคุ ณ แม่ ท่า นหนึ่ ง เคยเล่ า ให้ ฟั ง ว่ า “พอถึ ง เวลาปิ ด เทอม เขาจะไม่ให้ลูกไปเรียนพิเศษ แต่จะให้ลูก ๆ ไปค่าย เยาวชนที่ วั ด จั ด ขึ้ น เพราะค่ า ยต่ า ง ๆ เหล่ า นี้ จ ะช่ ว ย เสริมสร้างลูกของเขา โดยที่เด็กไม่รู้ตัว แต่ส่งผลอย่างมาก ในภายหลัง ค่ายเยาวชนที่วัดหรือสังฆมณฑลจัดขึ้นนั้น ทา ให้ลูกของเขามีเพื่อนดี ๆ เพิ่มขึ้น มีน้าใจ รู้จักแบ่งปัน กล้า แสดงออก รู้จักคิด และมีความเป็นผู้นามากกว่าเด็กในวัย เดียวกัน และกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางวัดจัดให้ในค่ายนั้น ทาให้ ลูกของเขาได้คดิ ไตร่ตรอง และมีขอ้ ตั้งใจดี ๆ ยกตัวอย่างเช่น มีค่ายหนึ่งเป็นค่ายออกไปเยี่ยมบ้าน คนชราที่บ้านคามิลเลียน ลูกของเขาก็มีโอกาสได้ไปดูแลคุณ ตาคุณยาย ที่ลูกหลานนามาฝากเลี้ยงที่นั่น คุณยายคนหนึ่ง ก็บอกกับลูกของเขาว่า “อยากกลับบ้าน คิดถึงลูก ” ทาให้ เมื่อเด็กเยาวชนเหล่านีร้ ู้สกึ สงสาร เกิดความเห็นใจ และ

24


ด้วยจิตใจที่อ่อนโยนของเด็ก ๆ เมื่อเขากลับมาจากการสัมผัสชีวิต เด็กเหล่านี้มีข้อตั้งใจดี ๆ ที่จะ ดูแลพ่อแม่ ปู่ย่าตายายของตนอย่างดี และไม่คิดจะนาท่านเหล่านีไ้ ปฝากเลี้ยงที่บ้านพักคนชราเป็น อันขาด... นี่เป็นเพียงประสบการณ์ชีวิตเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่คา่ ยเยาวชนคาทอลิก เกิดผลทางด้านชีวิตและ จิตใจต่อเด็ก ๆ เยาวชนที่ร่วมค่ายเอง และเกิดผลต่อพ่อแม่ครอบครัวของเขาด้วย ยังคงมีอกี หลาย ประสบการณ์ชีวิตที่เพื่อน ๆ ได้รับจากการเข้าร่วมค่ายเยาวชนและอยากแบ่งปัน ดังนั้นเมื่อมี โอกาสไปร่วมค่ายแล้ว ขอให้เก็บเกี่ยวทุกจังหวะชีวิตที่กาลังดาเนินอยู่ และนามาเสริมสร้างขึ้นให้ ชีวติ ของเราดีงามขึ้นทุกวัน ๆ ในพระพรของพระนะคะ... นอกจากค่ายต่าง ๆ เหล่านี้แล้ว ในช่วงตุลาคมของทุกปี ก็จะมีค่ายผู้นาเยาวชนระดับชาติ ซึ่งเวียนไปจัดตามสังฆมณฑลต่าง ๆ และในปีน้ี ค่ายผู้นาเยาวชนคาทอลิกระดับชาติครั้งที่ 30 จั ด ขึ้น ณ สั ง ฆมณฑลสุ ร าษฎร์ ธ านี ระหว่ า งวั น ที่ 16 – 22 ตุ ล าคม ค.ศ.2013 ที่ ศู น ย์ เยาวชนดอนบอสโก บางสัก จ.พังงา ในหัวข้อ “Year of Faith ธรรมทูตแถวหน้า” ภายใต้ พระวาจา “จงไปสั่งสอนนานาชาติให้มาเป็นศิษย์ของเรา” (อ้าง มธ.28:19) โดยมี คุ ณ พ่ อ จิ ต ตาภิ บ าลหนุ่ ม ไฟแรง คุ ณ พ่ อ ดลฐิ ศั ก ดิ์ ฉั ต รบรรยงค์ (พ่ อ เอ้ก ) เป็ น ผู้รับผิดชอบโครงการร่วมกับทีมงาน คณะพระสงฆ์และนักบวช ที่ทางานในสังฆมณฑลสุราษฎร์ ธานี รวมพลังพร้อมต้อนรับเพื่อน ๆ เยาวชนจากทั่วประเทศที่มาเยือน โดยใช้กระบวนการอบรมในรูปแบบของการเสวนาระหว่างชีวิตกับพี่น้องต่างความเชื่อ เพื่อ ท้าทายเยาวชนให้กล้าเป็น “ธรรมทูตแถวหน้า” เป็นประจักษ์พยานแห่งความเชื่อด้วยชีวิตของ เขาเอง และสามารถไตร่ตรองประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้ ทาให้เกิดความเข้าใจ ความเป็นจริงของ สังคม รวมทั้งค้นหาแรงบันดาลใจใหม่ ๆ จากประสบการณ์นั้น ๆ และสามารถนามาประยุกต์ใช้ ในชีวิตของตน และแบ่งปันแก่เพื่อน ๆ เยาวชนต่อไป ก่อนจากกัน ขอขอบคุณที่ไม่ลืมที่ได้ส่งกาลังใจไปให้พวกเราเยาวชนทุกคน ในค่ายต่าง ๆ ที่ เกิดขึ้นทั่วประเทศ และที่สาคัญ “โปรดเดินเคียงข้างพวกเราผ่านทางคาภาวนา” ซึ่งเป็นสิ่งสาคัญ ที่สุดที่พวกเราเยาวชนต้องการจากท่านผู้อ่าน วอนขอพระเจ้าโปรดคุ้มครองพวกเราเยาวชนให้ ปลอดภัยจากการเดินทาง และอยู่ในศีลในพระพรของพระองค์เสมอไป...

25


สิ่งที่เรา “เยาวชน” จะทาเพื่อ...สังคม “น่าอยู่” 

 

 

26

จะร้อนรน กระตือรือร้น มีชวี ิตชีวาเสมอ ในการ ประกาศข่าวดีของพระองค์ ทาความดี และสิ่งดีดีต่าง ๆ เพื่อเยาวชน เพื่อชาติ และที่สาคัญ เพื่อคนที่เรารัก เพราะฉะนั้น เราจึงต้อง สามัคคีกัน เพื่อคาว่า “อนาคต” ของเยาวชนทุกคน จะมีความกลมเกลียวกัน เราควรร่วมมือ ร่วมใจกัน สามัคคีกัน ไม่ทะเลาะกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ลด ความเห็นแก่ตวั ของตนให้ลดน้อยลง จะตั้งใจทาหน้าที่ของตนเองอย่างดี เพื่อจะได้เป็น แบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้อื่น จะพยายามทาตามแบบอย่าง ของพระเยซู ดาเนินชีวติ ช่วยเหลือผู้อื่นให้มีความสุข แบ่งปันทุกสิ่ง ประกาศพระวาจา เพื่อสังคมแล้ว ขอทาดี ดูแลจิตใจกันแลกัน มองทุกคน คือญาติพี่น้อง คือลูกพระองค์เดียวกัน จะพยายามออกจากตนเอง ทาเพือ่ ผู้อื่นให้มากขึ้น จะเสียสละ แบ่งปันความสุข รอยยิ้มให้กับคนที่หมด หวัง จะพยายามดาเนินชีวติ เป็นแบบอย่างในสังคม เริ่มต้นที่ตัวเรา เป็นคนซือ่ สัตย์สจุ ริต ซื่อตรง พัฒนา สังคม ช่วยหลือผู้ดอ้ ยโอกาส เป็นธรรมทูตแถวหน้า กล้าออกไปประกาศพระวาจา


 

ทาให้บรรดาเด็ก ๆ และเยาวชนมารู้จักและรักพระเยซูเจ้า โดยเป็นแบบอย่างความรัก ของพระองค์ อยากจะรวบรวมเยาวชนในเขตวัดให้มารวมตัวกันเพื่อทาประโยชน์ให้แก่วัดและชุมชน เพื่อให้ยาวชนได้มีบทบาทในวัด ในชุมชนบ้าง และที่สาคัญเพื่อให้วัดและชุมชนได้มีการ พัฒนาเพิ่มมากขึ้น สร้างสันติ... จะนาความรู้ ความสามารถตามทีไ่ ด้เรียนมาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม จะประพฤติ ตนเป็นคริสตชนที่ดี ท่ามกลางพีน่ ้องต่างศาสนา เพื่อนาความรักของพระองค์แพร่ไป ทาความดี โดยการมีส่วนร่วมในกิจกรรมอาสา ปลูกป่า ช่วยชาวบ้าน และเป็นแบบอย่าง แก่ผู้อื่น เมื่อมีคนเดือนร้อน ต้องการความช่วยเหลือต่าง ๆ ก็จะเข้าไปช่วยทาเท่าที่จะช่วยได้ และ จะเป็นแบบอย่างของ “เยาวชนทีด่ ี” การออกไปช่วยงานในสังคม ไม่ว่าจะเป็นงานเล็ก งานใหญ่ ไปด้วยใจ ไปด้วยความรัก เพื่อนมนุษย์

27


Profile for Youthdesk Thailand

Newsletter108 oct nov 2013  

Newsletter108 oct nov 2013  

Profile for youthdesk
Advertisement