Page 1

JesyemeeF&ì : www.abvp.org

Hebefpeke=Àle ¬eÀceebkeÀ : S - 385/1949-50

Deef K eue Yeejleer ³ e ef J eÐeeLeer & Heef j <eo, ceg b y eF & 3, ceeye&ue Dee®e&, mesveeHeleer yeeHeì ceeie&, ceeìgbiee jes[ (He.), ceeefnce, cegbyeF& - 400016. otjOJeveer:(022)24306321He@ÀkeÌme:(022)24313938 F&-cesue: abvmumbai@gmail.com

efo. 27 peguew 2011 (ke=ÀHe³ee He´efme×ermeeþer) He´efle, cee. cegK³e Jeelee&nj

Ye´<ìe®eeN³eeb®³ee efJejesOeele keÀþesj keÀejJeeF& keÀje Dev³eLee meÊee mees[e - De.Yee.efJe.He. DeYeeefJeHe®es osMeYej efveoMe&ves osMeele Peeuesues DeveskeÀ IeesìeUs l³eele osMeeleerue ceesþceesþîee vesl³eeb®ee menYeeie DemeCes Je meJe& mlejebJej Jee{le ®eeueuesuee Ye´<ìe®eeje®³ee efJejesOeele Deepe yeebêe efpeuneefOekeÀejer keÀe³ee&ue³e³eemeceesj DeYeeefJeHeves cees®ee& vesTve leerJe´ efveoMe&ves kesÀueer. ³ee JesUer efJeÐeeL³ee¥®eer jwueer keÀe{C³eele Deeueer Je efpeuneefOekeÀejeRvee efveJesove osC³eele Deeues. efJeosMeeleerue keÀeUe Oeve Yeejleele DeeCeeJee, 1000 Je 500 jÀHe³eeb®³ee veesìe yebo keÀjeJ³eele, Ye´<ìe®eeN³eeb®eer mebHeÊeer peyle keÀjeJeer, Ye´<ìe®eeN³eebvee keÀþesj efMe#ee ÐeeJeer, efveJe[CetkeÀ megOeejCee F. DeMee 14 ceeieC³eeb®ee efveJesoveele meceeJesMe neslee ³eeJesUer efJeefJeOe ceneefJeÐeeue³eeleerue 500 efJeÐeeLeea ³ee cees®³ee&ceO³es menYeeieer Peeues. Deepe De.Yee.efJe.He. leHexÀ efouueer, cegbyeF&, pe³eHegj, iegJeeneìer, Heesì& yues³ej (Deboce) yemlej, ie[ef®ejesueer men osMeYejeleerue 500 Hes#ee DeefOekeÀ efpeu¿eebceO³es cees®ex Je efveoMe&ves keÀjC³eele ³esle Deensle. ³ee efveoMe&veebceO³es 15 ueeKeebntve DeefOekeÀ efJeÐeeLeea jml³eeJej Glejues. Ye´<ìe®eeefj³eeW meeJeOeeve - peeie Gþe nw veewpeJeeve, keÀeBie´sme keÀe neLe - Ye´<ìe®eeefj³eeW kesÀ meeLe, STOP CURRUPTION - SAVE NATION, íe$e Gþe nw Deye ueuekeÀej - veneR mensiee Ye´<ìe®eej DeMee Iees<eCeebveer efJeÐeeL³ee¥veer mebHetCe& Heefjmej oCeeCetve mees[uee. keWÀê mejkeÀej Ye´<ìe®eejeuee Kele HeeCeer Ieeuele Demetve mebHetCe& keWÀê mejkeÀej®e Ye´<ì Deens. ³ee mejkeÀejuee meÊesJej jenC³ee®eb kegÀþuebner DeefOekeÀej veener ns mejkeÀej lJeefjle yejKeemle kesÀueb Heeefnpes meJe& Ye´<ìe®eeN³eebvee keÀþesj efMe#ee osTve l³eeb®eer mebHeÊeer peyle keÀjeJeer Demes ³ee JesUer De.Yee.efJe.He. He´osMe mebIeìve ceb$eer osJeolle peesMeer cnCeeues. 2000 meeueeHeemetve les 2011 He³e¥le cegbyeF&le 11 yee@cyemHeÀesì Peeues, meeceev³e pevelee yee@cyemHeÀesìele yeUer He[les lej keÀmeeye Je oeTo®³ee YeeJeeuee megj#ee efoueer peeles HeCe efvejHejeOe veeieefjkeÀ cee$e Demegjef#ele Deensle. mewefvekeÀ meercesJej jkeÌle meeb[leele l³eeb®³ee veeJeeves DeeoMe& meesmee³eìerle Hue@ì cee$e yesMejce jepekeÀejCeer Iesleele. ueeKees ueeskeÀ yesIej Deensle, YegkesÀuesues


Deensle l³eebvee Devve efceUle veener Je 58 npeej keÀesìer®eb Oeev³e osMeele me[tve peeleb. ueeKees keÀesìer jÀHe³eeb®ee keÀeUe Oeve efJeosMeele He[tve Deens HeCe osMeele jmles, Jeerpe, HeeCeer, Devve, efveJeeme, Deejesi³e ueeskeÀebvee efceUle veener. HeCe keÀWê mejkeÀejuee ³ee®eer ueepe Jeeìle veener. ³ee meJe& HeefjefmLeleeruee Je Ye´<ìe®eejeuee peyeeyeoej DemeCeejs meJe&peCe osMeêesner Deensle l³ee meJee¥vee keÀþesj Meemeve Peeueb Heeefnpes. De.Yee.efJe.He. ns Deeboesueve DeefOekeÀeefOekeÀ leerJe´ keÀjsue. DeMee F&Meeje kegÀ. jpeveer Yeesmeues ³eebveer ³ee JesUer efouee. cegbyeF&leerue efJeefJeOe ceneefJeÐeeue³eeleerue keÀe@uespe DeO³e#eebveer Yee<eCes Je Ye´<ìe®eeje®³ee efJejÀ× ue{C³ee®ee mebkeÀuHe ³eeJesUer kesÀuee. 9 les 15 Dee@iemì ojc³eeve Ye´<ìe®eeefj³eeW meÊee íes[es Demeb DeefYe³eeve ceneefJeÐeeue³eele Je meceepeele ®eeueJeueb peeF&ue l³ee®eyejesyej ueeskeÀ He´efleefveOeeRvee jml³eeJej OejÀve peeye efJe®eejÀ Je 15 Dee@iemì jespeer ceneefJeÐeeue³eeJej HetCe& GHeefmLeleer efoJeme (Full Attendencede Day) meepeje keÀjÀve mebkeÀuHe keÀjC³eele ³esF&ue Je Ye´<ìe®eejeefJejesOe ue{C³ee®eer MeHeLe efJeÐeeL³ee¥vee osC³eele ³esF&ue.

(ns He´efme×er He$ekeÀ cegbyeF& keÀe³ee&ue³e ceb$eer keÀceuesMe keÀeìkeÀj ³eebveer He´efme×erme efoues Deens.)

27 July 2011 Press Note  

Special event held @Mumbai on 27th July, 2011

Advertisement