Page 1

‫نصار‬ ‫حمدان‬

‫حمد‬

‫عودة‬

‫الفً‬

‫عدٌلً‬

‫احمد‬

‫شحاده‬

‫فضه‬

‫سعد‬

‫ام التاٌه‬

‫احمد‬ ‫فً االردن‬

‫خضره‬ ‫هالل ابو جٌش‬

‫سعوده‬ ‫نابلس ابو غزال‬

‫ام السعود‬ ‫العدٌلً‬

‫حبسه‬ ‫قاسم ابو مرشد‬

‫صبحه‬ ‫دمحم الٌوسف‬

‫مسعده‬ ‫قاسم بخٌت حوار‬

‫ناٌفه‬ ‫صالح ابو سلٌقه‬

‫فاطمه‬ ‫الحج صالح‬

‫حمده‬ ‫سالمه عوط هللا‬

‫هالله‬ ‫ابو سرور‬

‫حمٌده‬

‫علً‬

‫حجاج‬

‫هالل‬

‫ضٌف‬

‫هللا‬

‫حمٌدان‬

‫عفانه‬

‫جمٌل‬

‫حمدان‬

‫سلمان‬

‫سالمه‬

‫ٌوسف‬

‫شتٌوه‬

‫حماد‬

‫مصطفى‬

‫سعٌد‬

‫سلٌمان‬

‫احمد‬

‫مزعل‬

‫عودة‬

‫حسٌن‬

‫دمحم‬

‫حسن‬

‫عواد‬

‫كفاٌه‬

‫محمود‬

‫حمد‬

‫نصار‬

‫دار ابو صالح‬

‫حماد‬

‫دمحم‬

‫صالح‬

‫العبٌسً‬

‫عدٌله‬ ‫عبد هللا عبٌسً‬

‫زهٌه‬

‫صفٌه‬

‫حسنً ابو صقر‬

‫ضٌف الل عفانه‬

‫عرفات‬

‫جمٌل‬

‫طلب‬

‫علً‬

‫عبد‬

‫السالم‬

‫قدري‬

‫جمال‬

‫فاٌز‬

‫نوفه‬

‫امنه‬

‫عائشه‬

‫ناٌف‬

‫ضٌف هللا‬

‫السبتً‬

‫فارس‬

‫دمحم‬

‫عبد الحمٌد‬

‫ساره‬

‫الفً‬

‫لوزه‬

‫فضه‬

‫جاسر‬

‫حسن‬

‫حسٌن‬

‫احمد‬

‫سالم‬

‫صالح‬

‫سلٌم‬

‫موسى‬

‫ابو خلف نابلس‬

‫عزمً‬

‫عازم‬

‫قاظم‬

‫كمال‬

‫ٌوسف‬

‫شكري‬

‫ناجح‬

‫لورنس‬

‫عمر‬

‫نافز‬

‫نعٌم‬

‫ماجد‬

‫فوزي‬

‫خٌر هللا‬

‫خٌر‬

‫غازي‬

‫كاٌد‬

‫غالب‬

‫الصدقً‬

‫ناجح‬

‫فتحً‬

‫شكري‬

‫معٌش‬

‫عاٌش‬

‫عبد الرحمن‬

‫عبد العزٌز‬

‫عبد الكرٌم‬

‫ابراهٌم‬

‫عزات‬

‫حمدان‬

‫حمده‬

‫احمد‬

‫عبد هللا‬

‫زهره‬

‫دمحم‬

‫فهمً‬

‫ربحً‬

‫فوزي‬

‫حمد‬

‫محمود‬

‫ضٌف هللا‬

‫عبد هللا‬

‫مسعود الحور‬

‫مروح‬

‫غالب‬

‫رفعت‬

‫امنه‬

‫سلٌمان‬

‫بخٌتان‬

‫بسام‬

‫عماد‬

‫زوجة سلٌمان‬

‫خالد‬

‫نبٌه‬

‫وصفً‬

‫سٌف‬

‫مصعب‬

‫شحاده‬

‫دمحم‬

‫رزق‬

‫عزات‬

‫كمال‬

‫ناجح‬

‫سعود‬

‫سعد‬

‫حسٌن‬

‫رائد‬

‫خالد‬

‫طارق‬

‫دمحم‬

‫سعد‬

‫عماد‬

‫عمٌد‬

‫رعد‬

‫باسم‬

‫عمر‬

‫بسام‬

‫دمحم‬

‫اٌمن‬

‫هٌثم‬

‫صادق‬

‫صدقً‬

‫لطفً‬

‫زهدي‬

‫نصار‬

‫جمٌل‬

‫ٌاسر‬

2شجرة العائله لذرية نصار  

شجرة عائلة ال نصار , عقربا نابلس

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you