Page 1

รหัสวิชา (Code) หน่ วยที่ (Unit) ชื่อเรื่อง (Topic)

แผนการสอนแบบฐานสมรรถนะ (Competency-based Teaching Plan) สัปดาห์ ท่ ี (Week) 14 3204-2008 วิชา (Subject) การเขียนโปรแกรมภาษาซี 2 ชื่อหน่ วย (Name of Unit) สร้ างโปรแกรมจัดการแฟ้มข้ อมูล การจัดรูปแบบในการแสดงผล

1. สาระสาคัญ (Concept) ในกรณีที่ได้ วิเคราะห์ปัญหา และกาหนดรายละเอียดของปั ญหา ตลอดจนออกแบบโปรแกรมอย่างครบถ้ วน สมบูรณ์แล้ ว จะถึงขันตอนการเขี ้ ยนโปรแกรม เพื่อนาไปใช้ ในการแก้ ปัญหา โปรแกรมแต่ละโปรแกรมนัน้ ย่อมมี โครงสร้ างการทางานที่แตกต่างกัน ดังนันเราจึ ้ งต้ องเรียนรู้โครงสร้ างการทางานของโปรแกรมแต่ละแบบ เพื่อใช้ ในการ เขียนโปรแกรมให้ ถกู ต้ องสมบูรณ์ 2. สมรรถนะหลัก/ย่ อย (Unit of Competence / Element of Competence) 2.1 เขียนโปรแกรมตาม คาสัง่ textmode( ) , movetext ( ) 2.2 ออกแบบและเขียนโปรแกรมโดยใช้ คาสัง่ textcolor() , คาสัง่ textbackground () 3. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม (Behavioral Objective) 1. เมื่อนักเรียนได้ รับความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมโครงสร้ างคาสัง่ textmode( ), movetext ( ) แล้ วผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ วิธีการใช้ คาสัง่ ได้ อย่างถูกต้อง 2. เมื่อครูสาธิตการเขียนโปรแกรมโครงสร้ างควบคุมแบบวนรอบนักเรียนสามารถประยุกต์ใช้ คาสัง่ textcolor(), คาสัง่ textbackground ()ได้ อย่างถูกต้ องเหมาะสม 3. เมื่อครูมอบหมายงานให้ ผู้เรียนแสดงความสนใจต่องานที่ได้ รับมอบหมายได้ เป็ นอย่างดี 4. ประยุกต์ใช้ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการปฏิบตั ิงาน เรื่องการจัดรูปแบบในการแสดงผล


203

5. แผนปฏิบัตกิ าร (Schedule) ระยะเวลา (นาที) : Time (Minute) จุดประสงค์ นาทาง (ข้ อที่) : Behavioral Objectives (No.) ขัน้ นาเข้ าสู่บทเรี ยน (Motivation) ถาม - ตอบ (Quiz) ขัน้ การให้ เนือ้ หา ชี ้ทาง (Detail) ความรู้ (Information) สรุป (Conclusion) ขัน้ การประยุกต์ เนือ้ หา ทฤษฎี (Theory) (Application) ปฏิบตั ิ (Laboratory) ขัน้ ตรวจผลสาเร็ จ (Progress) ระดับกิจกรรมของผู้เรี ยน กลาง (Average) (Students’ Comprehension Level) สูง (High) กระดาน (Whiteboard) ใบความรู้ (Information Sheet) ใบงาน (Worksheet) ้ บตั ิงาน (O.S) สื่อการเรี ยนการสอน ใบขันตอนการปฏิ (Materials) ใบสัง่ งาน (Job Sheet) ใบประเมินผลการปฏิบตั ิงาน (E.S)

แบบทดสอบ (Test Paper) สไลด์ (Slides)

10

20

30

1

40

50

60

70

80

90

100 110 120 130 140 150

2


5. กิจกรรมการเรียนรู้ (Teaching / Learning Activities) หัวเรื่อง (Sub Unit): การจัดรูปแบบในการแสดงผล ชื่อเรื่อง (Topic) : คาสัง่ textmode( ) , movetext ( ) ขันน ้ าเข้ าสูบ่ ทเรียน (Motivation) ครูให้ นกั เรียนเขียนโปรแกรมสัน่ เพื่อแสดง คาว่า SBAC ตามตัวอย่างแล้ วให้ นกั เรียนอธิบายความหมายของ การใช้ คาสัง่ tesetmode( ) movetext ( ) ขันการให้ ้ เนื ้อหาความรู้ (Information) การใช้ คาสัง่ textmode( ) ความหมาย ใช้ สาหรับเปลีย่ นสภาวะการแสดงภาพในสภาวะเท็กซ์ ให้ แสดงเป็ นสีขาวหรือสีดา ขนาดของตัวอักษร 40 คอลัมน์หรือ 80 คอลัมน์ตอ่ บรรทัด ตามรายการที่กาหนดให้ ตอ่ ไปนี ้ Macro

ค่าคงที่

BW40

0

กาหนดให้ แสดงเป็ นขาวดา ขนาด 40 คอลัมน์

C40

1

กาหนดให้ แสดงเป็ นสี ขนาด 40 คอลัมน์

BW80

2

กาหนดให้ แสดงเป็ นขาวดา ขนาด 80 คอลัมน์

C80

3

กาหนดให้ แสดงเป็ นสี ขนาด 80 คอลัมน์

MONO

7

กาหนดให้ แสดงเป็ นเดียว ขนาด 80 คอลัมน์

LASTMODE

ความหมาย

-1 กาหนดให้ จา Mode ในสภาวะที่ผา่ นมา

การใช้ ฟังก์ชนั textmode() จะต้ องกาหนดก่อนที่จะเรียกใช้ ฟังก์ชนั ใด ๆ จึงนิยมกาหนดไว้ หลังจากฟังก์ชนั main( )ในการกาหนดค่า Argument ของฟั งก์ชนั สามารถเลือกกาหนดได้ ทงชื ั ้ ่อของแมคโครและเลขค่าคงที่ สาหรับแมคโคร LASTMODE มีไว้ สาหรับสัง่ ให้ จอภาพกลับเข้ าสูส่ ภาวะเท็กซ์ จากสภาวะกราฟิ ก ตัวอย่าง #include<conio.h> main( ) { textmode(BW40); clrscr( );


205

cprintf("Turbo C Graphic Library"); } ผลลัพธ์ เป็ นการกาหนดให้ แสดงด้ วยตัวอักษรขนาด 40 คอลัมน์ และแสดงข้ อความว่า Tubro C Graphic Library ขันการประยุ ้ กต์เนื ้อหา (Application) 1. ครูให้ นกั เรียนทาใบงานเรื่องการเขียนโปรแกรมคาสัง่ tesetmode( ) , movetext ( ) 2. ครูให้ นกั เรียนเขียนโปรแกรมภาษาซีคาสัง่ tesetmode( ) , movetext ( ) ขันตรวจผลส ้ าเร็จ (Progress) 1. ครูตรวจดูงานจาก ใบงาน เรื่อง การจัดรูปแบบในการแสดงผล 2. ครูตรวจดูโปรแกรมภาษาซี ที่นกั เรียนได้ เขียนลงไปในคอมพิ วเตอร์ ชื่อเรื่อง (Topic) : คาสัง่ textcolor() , คาสัง่ textbackground () ขันน ้ าเข้ าสูบ่ ทเรียน (Motivation) ครูให้ นกั เรียนเขียนโปรแกรมสัน่ เพื่อแสดง คาว่า SBAC ตามตัวอย่างแล้ วให้ นกั เรียนอธิบายความหมายของการ ใช้ คาสัง่ textcolor() , คาสัง่ textbackground () ขันการให้ ้ เนื ้อหาความรู้ (Information) คาสัง่ textcolor() ความหมาย ใช้ สาหรับกาหนดสีของตัวอักษรหรือข้ อความที่แสดงบนจอภาพให้ เป็ นไปตามความต้ องการสีที่เลือกใช้ จะ กาหนดแมคโครหรือกาหนดเป็ นตัวเลขค่าคงที่ก็ได้ ตามตารางดังนี ้ ตัวอย่าง #include<conio.h> main( ) { textmode(BW40); clrscr( ); textcolor(Gray); cprintf("Turbo C Graphic Libray"); }


206

ผลลัพธ์ ข้ อความที่ปรากฏจะเป็ นตัวหนังสือสีเทาขนาด 40 คอลัมน์ ดังนี ้ TURBO C GRAPHIC LIBRARY คาสัง่ textbackground () ความหมาย ใช้ สาหรับกาหนดสีพื ้นของ Background ให้ เป็ นไปตามความต้ องการ สีพื ้นที่สร้ างข้ นจากฟั งก์ชนั นี ้ จะเป็ นเพียง พื ้นที่รอบ ๆ ตัวอักษรแต่ละตัวเท่านันซึ ้ ง่ เป็ นตาแหน่งของตัวอักษรที่แสดงสามารถเลือกสีพื ้นได้เพียง 7 สีเท่านัน้ ซึ่งได้ แก ตังแต่ ้ หมายเลข 0 ถึงหมายเลข 6 ตามตารางที่ผา่ นมา ตัวอย่ างที่ 3-4 โปรแกรมการใช้ คาสัง่ printf() แสดงข้ อความกาหนดเป็ นสีตา่ ง ๆ #include <stdio.h> #include <conio.h> main() { clrscr(); textcolor(RED); // กาหนดสีตวั อักษรเป็ นสี แดง gotoxy(35,5); cprintf("SUNDAY"); // กาหนดตาแหน่งของอักษรตัวแรก S อยู่ที่ สดมภ์ 35 แถวที่ 5 textcolor(YELLOW); // กาหนดสีตวั อักษรเป็ นสี เหลือง gotoxy(35,7); cprintf("MONDAY"); // ใช้ ฟังก์ชนั cprintf() แสดงข้ อความที่เป็ นสี textcolor(WHITE); // กาหนดสีตวั อักษรเป็ นสี ขาว gotoxy(35,9); cprintf("TUESDAY"); textcolor(GREEN); // กาหนดสีตวั อักษรเป็ นสี เขียว gotoxy(35,11); cprintf("WEDNESDAY"); textcolor(LIGHTRED); // กาหนดสีตวั อักษรเป็ นสี ส้ ม gotoxy(35,13); cprintf("THURSDAY"); textcolor(BLUE); // กาหนดสีตวั อักษรเป็ นสี ฟ้า gotoxy(35,15); cprintf("FRIDAY"); textcolor(MAGENTA); // กาหนดสีตวั อักษรเป็ นสี ม่วง gotoxy(35,17); cprintf("SATURDAY"); getch(); }


207

ขันการประยุ ้ กต์เนื ้อหา (Application) 1. ครูให้ นกั เรียนทาใบงานเรื่องการเขียนโปรแกรมคาสัง่ textcolor() , คาสัง่ textbackground () 2. ครูให้ นกั เรียนเขียนโปรแกรมภาษาซีคาสัง่ textcolor() , คาสัง่ textbackground () ขันตรวจผลส ้ าเร็จ (Progress) 1. ครูตรวจดูงานจาก ใบงาน เรื่อง การเขียนโปรแกรมคาสัง่ textcolor() , คาสัง่ textbackground () 2. ครูตรวจดูโปรแกรมภาษาซี ที่นกั เรียนได้ เขียนลงไปในคอมพิวเตอร์ 6. การบูรณาการ (Integrated) 6.1 เนือ้ หาที่บูรณาการ (Content) 6.2 ขัน้ ตอนการจัดทา (Process) 7. สื่อ – อุปกรณ์ (Materials) 1. ใบความรู้เรื่อง การใช้ งานคาสัง่ tesetmode( ) movetext ( ) 2. ใบงานรู้เรื่อง การใช้ งานคาสัง่ textcolor() , คาสัง่ textbackground () 8. การวัด และประเมินผล (Measurement and Evaluation) 1. สังเกตพฤติกรรมการเรียนจากการแสดงความคิดเห็น และการถามตอบในชันเรี ้ ยน 2. การตรวจผลงานการทาใบงานภายในห้ องเรียน 3. ผลการวัดได้ ประเมินผลผ่านเกณฑ์ 80% ตามจุดประสงค์การเรียนรู้ทกุ ข้ อ 9. กิจกรรมเสนอแนะ (Optional Activities) 1. ครูแนะให้ นกั เรียนเห็นว่าการที่เราสามารถคาดคะเนปั ญหาที่จะเกิดขึ ้นข้ างหน้ านันเพราะอะไรเราจะหาทาง ้ ป้องกันอย่างไร ครูแนะนาให้ นกั เรียนไปศึกษาเพิ่มเติม โดยการเป็ นคนช่างสังเกตุ


208

10. รายละเอียดการปรับปรุง / พัฒนาการสอน (Teacher’s comment of the teaching) รหัสวิชา (Subject Code) 3204-2008 วิชา (Subject) การเขียนโปรแกรมภาษาซี ระดับ (Level) ปวส.2 อาจารย์ ผ้ ูสอน (Teacher)…………………….......................................................................สัปดาห์ ท่ ี (Week) ..................

รายการ (Description) 1. แผนการสอน (Teaching Plan)

ปั ญหาที่พบ (Problems Occurred)

แนวทางการปรับปรุง/พัฒนาการสอน (Improvement)

……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… ………………………………………………

…………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… ……………………………………………………

2. ผู้สอน (Teacher)

……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… ………………………………………………

…………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… ……………………………………………………

3. ผู้เรียน (Student)

……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… ………………………………………………

…………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… ……………………………………………………

ข้ อเสนอแนะ (Suggestions) …………………………………………………………………………………….............. ………………………………………………………………………………………………………………………….. (…………………………………….……………………….) (หัวหน้ าแผนก Head of Department / ครูแกนนา Leader Teacher) ตรวจสอบโดย (Audit by) ……………………………………………………………………………………................. ………………………………………………………………………………………………………………………… (…………………………………….……………………….) (ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ ายวิชาการAssistant Director for Academics / รองผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ ายวิชาการ Deputy Assistant of Academic)


209

ใบความรู้ท่ ี 14 (Information Sheet No.7) หน่ วยที่ (Unit) 3 : สร้ างโปรแกรมจัดการแฟ้มข้ อมูล เรื่อง (Topic) : การจัดรูปแบบในการแสดงผล วิชา การเขียนโปรแกรมภาษาซี รหัสวิชา 3204-2008 ฟั งก์ ชันสร้ างสีในสภาวะเท็กซ์ ในสภาวะเท็กซ์ (Text Mode) ของ Turbo C สามารถสร้ างสีให้ กบั ตัวอักษรที่แสดงได้ และในขณะเดียวกันก็ สามารถเปลี่ยนสีพื ้นได้ จานวนสีมใี ห้ เลือกจานวน 17 สี ตามความต้ องการของผู้ใช้ อีกทังยั ้ งเลือกให้ แสดงเป็ นตัวอักษรตัว ใหญ่ขนาด 40 คอลัมน์ตอ่ บรรทัด หรือเป็ นตัวปกติขนาด 80 คอลัมน์ตอ่ บรรทัดก็ได้ ฟั งก์ชนั ที่ใช้ ในการสร้ างสีเหล่านี ้ ก็คือ ฟั งก์ชนั textmode( ) ฟั งก์ชนั Textcolor() และฟั งก์ชนั textbackground() ซึ่งอยู่ในไฟล์ conio.h โดยที่เครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ จะต้ องเป็ นจอภาพสี พร้ อมมีแผงวงจรการแสดงผลภาพสี (VGA หรือ CGA หรือCard) ที่ติดตังอยู ้ ่แล้ ว ฟั งก์ ชัน textmode() void textmode(int mode); //#include<conio.h> ความหมาย ใช้ สาหรับเปลีย่ นสภาวะการแสดงภาพในสภาวะเท็กซ์ ให้ แสดงเป็ นสีขาวหรือสีดา ขนาดของตัวอักษร 40 คอลัมน์หรือ 80 คอลัมน์ตอ่ บรรทัด ตามรายการที่กาหนดให้ ตอ่ ไปนี ้ Macro

ค่าคงที่

BW40

0

กาหนดให้ แสดงเป็ นขาวดา ขนาด 40 คอลัมน์

C40

1

กาหนดให้ แสดงเป็ นสี ขนาด 40 คอลัมน์

BW80

2

กาหนดให้ แสดงเป็ นขาวดา ขนาด 80 คอลัมน์

C80

3

กาหนดให้ แสดงเป็ นสี ขนาด 80 คอลัมน์

MONO

7

กาหนดให้ แสดงเป็ นเดียว ขนาด 80 คอลัมน์

LASTMODE

ความหมาย

-1 กาหนดให้ จา Mode ในสภาวะที่ผา่ นมา

การใช้ ฟังก์ชนั textmode() จะต้ องกาหนดก่อนที่จะเรียกใช้ ฟังก์ชนั ใด ๆ จึงนิยมกาหนดไว้ หลังจากฟังก์ชนั main( )ในการกาหนดค่า Argument ของฟั งก์ชนั สามารถเลือกกาหนดได้ ทงชื ั ้ ่อของแมคโครและเลขค่าคงที่ สาหรับแมคโคร LASTMODE มีไว้ สาหรับสัง่ ให้ จอภาพกลับเข้ าสูส่ ภาวะเท็กซ์ จากสภาวะกราฟิ ก ตัวอย่าง


210

#include<conio.h> main( ) { textmode(BW40); clrscr( ); cprintf("Turbo C Graphic Library"); } ผลลัพธ์ เป็ นการกาหนดให้ แสดงด้ วยตัวอักษรขนาด 40 คอลัมน์ และแสดงข้ อความว่า Tubro C Graphic Library

คาสัง่ textcolor() , คาสัง่ textbackground () ฟังก์ ชนั textcolor( ) void textcolor(int color); //#include<conio.h> ความหมาย ใช้ สาหรับกาหนดสีของตัวอักษรหรือข้ อความที่แสดงบนจอภาพให้ เป็ นไปตามความต้ องการสีที่เลือกใช้ จะ กาหนดแมคโครหรือกาหนดเป็ นตัวเลขค่าคงที่ก็ได้ ตามตารางดังนี ้ Macro

ค่าคงที่

ความหมาย

Macro

ค่าคงที่

ความหมาย

BLACK

0

สีดา

LIGHTBLUE

9

สีฟ้าอ่อน

BLUE

1

สีฟ้า

LIGHTGREEN

10

สีเขียวอ่อน

GREEN

2

สีเขียว

LIGHTCYAN

11

สีน ้าเงินอ่อน

CYAN

3

สีน ้าเงิน

LIGHTRED

12

สีแดงอ่อน

RED

4

สีแดง

LIGHTMAGENTA

13

สีมว่ งอ่อน

MAGENTA

5

สีมว่ ง

YELLOW

14

สีเหลือง

BROWN

6

สีน ้าตาล

WHITE

15

สีขาว

LIGHTGRAY

7

สีเทาอ่อน

BLINK

128

กาหนดให้ กระพริบ

DARKGRAY

8

สีเทาเข้ ม


211

แมคโคร BLINK ใช้ สาหรับสัง่ ให้ มีการกระพริบในสีที่กาหนดขึ ้น โดยใช้ ร่วมกับ Operator OR เช่น textcolor ( RED II BLINK); ตัวหนังสือที่ปรากฏที่จอภาพจะกระพริบอยู่ตลอดเวลา จนกว่าจะกดแป้นพิมพ์ใด ๆ ตัวอย่าง #include<conio.h> main( ) { textmode(BW40); clrscr( ); textcolor(Gray); cprintf("Turbo C Graphic Libray"); } ผลลัพธ์ ข้ อความที่ปรากฏจะเป็ นตัวหนังสือสีเทาขนาด 40 คอลัมน์ ดังนี ้ TURBO C GRAPHIC LIBRARY ฟั งก์ ชัน textbackground( ) void textbackground(int mode); //include<conio.h> ความหมาย ใช้ สาหรับกาหนดสีพื ้นของ Background ให้ เป็ นไปตามความต้ องการ สีพื ้นที่สร้ างข้ นจากฟั งก์ชนั นี ้ จะเป็ นเพียง พื ้นที่รอบ ๆ ตัวอักษรแต่ละตัวเท่านัน้ ซึง่ เป็ นตาแหน่งของตัวอักษรที่แสดงสามารถเลือกสีพื ้นได้เพียง 7 สีเท่านัน้ ซึ่งได้ แก ตังแต่ ้ หมายเลข 0 ถึงหมายเลข 6 ตามตารางที่ผา่ นมา ตัวอย่ างที่ 3-4 โปรแกรมการใช้ คาสัง่ printf() แสดงข้ อความกาหนดเป็ นสีตา่ ง ๆ #include <stdio.h> #include <conio.h> main() { clrscr(); textcolor(RED); // กาหนดสีตวั อักษรเป็ นสี แดง gotoxy(35,5); cprintf("SUNDAY"); // กาหนดตาแหน่งของอักษรตัวแรก S อยู่ที่ สดมภ์ 35 แถวที่ 5 textcolor(YELLOW); // กาหนดสีตวั อักษรเป็ นสี เหลือง gotoxy(35,7); cprintf("MONDAY"); // ใช้ ฟังก์ชนั cprintf() แสดงข้ อความที่เป็ นสี textcolor(WHITE); // กาหนดสีตวั อักษรเป็ นสี ขาว


212

gotoxy(35,9); cprintf("TUESDAY"); textcolor(GREEN); gotoxy(35,11); cprintf("WEDNESDAY"); textcolor(LIGHTRED); gotoxy(35,13); cprintf("THURSDAY"); textcolor(BLUE); gotoxy(35,15); cprintf("FRIDAY"); textcolor(MAGENTA); gotoxy(35,17); cprintf("SATURDAY"); getch();

// กาหนดสีตวั อักษรเป็ นสี เขียว // กาหนดสีตวั อักษรเป็ นสี ส้ ม // กาหนดสีตวั อักษรเป็ นสี ฟ้า // กาหนดสีตวั อักษรเป็ นสี ม่วง

} ผลลัพธ์ที่ได้

คาอธิบายการใช้ ฟังก์ชนั เพิ่มเติม textcolor(ชื่อสี); กาหนดสีของตัวอักษร gotoxy(column,row); กาหนดตาแหน่งของตัวอักษรตัวแรกเช่น gotoxy(32,6); หมายถึงกาหนดให้ อกั ษรตัวแรกแสดงไว้ ที่ตาแหน่ง สดมภ์ 32 และแถวที่ 6 cprintf(); กาหนดให้ แสดงข้ อความที่เป็ นสี ชื่อสี ต่าง ๆ นอกจาก 7 สีดงั ตัวอย่างแล้ ว ยังมีสีอีกทุกชนิด ซึ่งถ้ า ไม่สามารถเขียนเป็ นชื่อภาษาอังกฤษได้ ให้ ใช้ รหัสสีซึ่งอยู่ในรูปของ เลขฐานสิบหก แทนได้ เช่น #FFFFFF แทนสีขาว หรือ #000000 แทนสีดา เป็ นต้ น

ตัวอย่ างที่ 3-5 โปรแกรมการใช้ คาสัง่ cprintf() , textbackground() , textcolor() และ คาสัง่ gotoxy() แสดงข้ อความกาหนดเป็ นสีตา่ ง ๆ และกระพริบ #include <stdio.h> #include <conio.h>


213

void main() { clrscr(); textbackground(RED); textcolor(YELLOW|BLINK); gotoxy(5,6); cprintf(" ****************** "); gotoxy(15,8); cprintf(" COMPUTER CONTROL "); gotoxy(25,10); cprintf(" ****************** "); getch(); } ให้ นกั เรียนป้อนโปรแกรม ลง Turbo C เมื่อสัง่ Compile และ Run จานวน 2 ครัง้ จะได้ ผลลัพธ์ ดังนี ้ คาอธิบายเพิ่มเติม จากการที่เรากาหนดตาแหน่งของ สดมภ์และแถวให้ กบั ฟั งก์ชนั gotoxy(column,row); ได้ เราจึงสามารถ เลือกแสดงข้ อความ ณ ตาแหน่งใด ๆ บน จอภาพได้ ตัวอย่างนี ้แสดงให้ เห็นถึงการ กาหนดตาแหน่งของสดมภ์และแถวต่าง จากกันไปหลายรูปแบบ

ฟั งก์ ชัน clrscr(); 1.9 CONIO.H เป็ น ไลบาลี่ ใน ภาษา C ที่เรา ใช้ อยูซ่ ึ่ง คาสัง่ หลักๆ เรา จะใช้ สองอย่าง(อย่างอื่นยังไม่คล่อง) ก็ คือ clrscr(); คาสัง่ ล้ างหน้ า จอ และ คาสัง่ getch();ในการ ให้ ค้ าง หน้ า จอ แต่ ในไลบาลี่ ของ C++ ก็มีให้ เช่นกัน โดย มีการใช้ ไลบาลี่ LIBARY CONSTREA .H คือ constream อยู่ใน c++ ทาหน้ า ที่เดียวกับ conio แต่ คาสัง่ ที่ใช้ จะต่าง กัน บางอย่าง ดังนี ้ CONIO .H CONSTREA .H CLRSCR(); CLRSCR();


214

GETCH(); CIN . GET(); ดังนัน้ ถ้ า หาก ไม่ต้องการใช้ conio หรือ ใช้ ไม่ ได้ ให้ ใช้ constrea . h แทน แต่ ใน DEV C++ มี คาสัง่ เพิ่ม ดังนี ้ #include<iostream> #include<constrea> using namespace std; int main (int argc,char *argv[ ]) นี่คือส่วนที่เพิ่มมาซึง่ ผู้เขียน ยังงง อยู่ { cout<<" HELLO "; cin .get(); return 0; } ในDEV C++ มีการ ใช้ using namespace std ทาให้ ไม่ต้องใส่ . H นี่ ในแบบ TURBO C FOR DOS #include<iostream.h> #include<constrea.h> int main ( ) { cout<<" HELLO "; cin .get(); return 0; } ฟั งก์ ชัน gotoxy( ) void gotoxy(int x,int y); //#include <conio.h> ความหมาย ใช้ สาหรับเลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังตาแหน่งที่ต้องการบนจอภาพ เมื่อ x เป็ นค่าของตาแหน่งคอลัมน์ (Column) ที่ ต้ องการเลื่อนไป มีคา่ ตังแต่ ้ 1 ถึง 80 ส่วน y เป็ นค่าของแถว (Row) มีคา่ ตังแต่ ้ 1 ถึง 25 มีประโยชน์สาหรับแสดงผลใน ตาแหน่งต่าง ๆ ที่ต้องการบนจอภาพ


215

ฟั งก์ ชัน cprintf( ) int cprintf ( ) (argument); //#include<conio.h> ความหมาย ใช้ สาหรับแสดงผลลัพธ์ลงในช่องหน้ าต่างที่สร้ างขึ ้น โดยมีรูปแบบการแสดงผลเหมือนกับฟั งก์ชนั printf ( ) ทุก ประการ ตัวอย่าง #include<conio.h> main ( ) { clrscr( ); gotoxy(6,2); cprintf("Turtbo C Graphic Library Function Testing"); } ผลลัพธ์ จะเป็ นการพิมพ์ตวั อักษร T ตัวแรกที่ตาแหน่งสดมภ์ 6 แถว 2 และพิมพ์ข้อความต่อจนจบ ดังนี ้ Tubro C Graphic Library Function Testing

C week14