Page 1


Yaşam boyu prevalans:

Over kanseri1: 1/70 kadın (%1,4) Meme kanseri2: 1/8 kadın (%12,3)

1 2

Ghamande S. Int J Gynecol Cancer. 2003;13(2):142-147 http://www.cancer.org/downloads/STT/BCFF-Final.pdf


Paklitaksel; Over kanseri Birinci basamak tedavisi İkinci basamak tedavisi

Meme kanseri Adjuvan tedavisi Birinci basamak tedavisi İkinci basamak tedavisi

İlerlemiş küçük hücreli dışı akciğer kanseri: Birinci basamak tedavisi

AIDS’e bağlı Kaposi Sarkomu: İkinci basamak tedavisinde

endikasyonu bulunmaktadır.3

3

Vitax kısa ürün bilgisi.


Over kanserinin birinci basamak tedavisinde İLK TERCİHTİR.4 İleri evre over kanserinin birinci basamak tedavisinde platin + paklitaksel veya platin + siklofosfamid kombinasyonu ile sağlanan tedavi yanıtları:

Paklitaksel + platin kombinasyonu, progresyonsuz sağkalım süresini ve toplam sağkalım süresini uzatarak yüksek tedavi yanıtı (%59) sağlar.4

4

Piccart M.J. J Natl Cancer Inst. 2000; 92(9):699-708.


Over kanserinin birinci basamak tedavisinde İLK TERCİHTİR.5 Tam rezeke edilemeyen Evre III veya IV over kanserinin birinci basamak tedavisinde platin + paklitaksel veya platin + siklofosfamid kombinasyonu ile tedavi yanıtları:

Paklitaksel + platin kombinasyonu, progresyonsuz sağkalım süresini ve toplam sağkalım süresini uzatarak yüksek tedavi yanıtı sağlar (%73).5

5

McGuire W. N Eng J Med. 1996; 334:1-6.


Meme kanserinin adjuvan tedavisinde etkindir.6 Lenf nodu (+) meme kanserli hastalarda adjuvan tedavide paklitaksel ile tedaviye yanıt veren hasta oranı:

Paklitaksel antrasiklin + siklofosfamid kombinasyonu ile birlikte uygulandığında sağkalım sürelerini uzatmış, rekürrens oranlarında %17, ölüm oranlarında %18 düşüş sağlamıştır.6 6

Henderson IC. J Clin Oncol. 2003 Mar 15;21(6):976-83.


Metastatik meme kanserinin birinci basamak tedavisinde etkindir.7 Metastatik meme kanserli hastalarda doksorubisin + paklitaksel ile tedaviye yanıt veren hasta oranı:

Paklitaksel metastatik meme kanseri birinci basamak tedavisinde antrasiklin ile birlikte uygulandığında %94 oranında tedavi yanıtı sağlamıştır.7 7

Gianni L. J Clin Oncol. 1995 Nov;13(11):2688-99.


Meme kanserinin birinci basamak tedavisinde etkindir.8 HER2* pozitif meme kanserinin birinci basamak tedavisinde trastuzumab + paklitaksel veya antrasiklin + siklofosfamid ile sağlanan toplam sağkalım süresi:

Paklitaksel + Trastuzumab kombinasyonu ile, HER2 pozitif meme kanserinin birinci basamak tedavisinde tedaviye yanıt veren hasta oranı %38, progresyonsuz sağkalım 6,9 ay ve ortalama sağkalım 22,1 ay olarak saptanmıştır.8 * 8

HER2: İnsan epidermal büyüme faktörü reseptörü. Slamon DJ. N Engl J Med. 2001 Mar 15;344(11):783-92.


Meme kanserinin ikinci basamak tedavisinde etkindir.9 Meme kanserinin ikinci basamak tedavisinde paklitaksel veya doksorubisin veya ikisinin kombinasyonu ile sağlanan yanıt oranları:

Paklitaksel + doksorubisin kombinasyonu ile, meme kanserinin ikinci basamak tedavisinde tedaviye yanıt veren hasta oranı %47 olup yüksek etkinlik sağlanmıştır.9

9

Sledge G. J Clin Oncol. 2003; 21:588-592.


Küçük hücreli dışı akciğer kanseri tedavisinde yüksek etkinlik sağlar.10 Lokal olarak ilerlemiş inoperabl küçük hücreli dışı akciğer kanserinde paklitaksel + sisplatin ile tedaviye yanıt veren hasta oranı:

Paklitaksel + sisplatin kombinasyonu ile, küratif cerrahi veya radyoterapi adayı olmayan küçük hücreli dışı akciğer kanserli hastalarda %5 oranında tam tedavi yanıtı sağlamıştır.10 10

Von Pawel J Semin Oncol. 1996 Dec;23(6 Suppl 16):47-50.


Küçük hücreli dışı akciğer kanseri tedavisinde yüksek etkinlik sağlar.11 İleri evre küçük hücreli dışı akciğer kanserinde paklitaksel + sisplatin ile sağkalım süresi:

Paklitaksel + sisplatin kombinasyonu ile, ileri evre küçük hücreli dışı akciğer kanserli hastalarda %31,8 tedavi yanıtı ve 8 ayın üzerinde sağkalım elde edilmiştir.11

11

Smit EF. J Clin Oncol. 2003 Nov 1;21(21):3909-17.


Minimal toksisite ile güvenli kemoterapi sağlar.12 Lenf nodu (+) meme kanserli hastalarda adjuvan tedavide AC veya AC+paklitaksel ile karşılaşılan advers etkiler:

Paklitaksel ile Meme kanseri adjuvan tedavisinde paklitaksel + AC kombinasyonu ile minimal toksisite gözlenilmiştir.12

12

Smit EF. J Clin Oncol. 2003 Nov 1;21(21):3909-17.


Minimal toksisite ile güvenli kemoterapi sağlar.13 Meme kanseri tedavisi sırasında antrasiklin + siklofosfamid ile kombine kullanımda febril nötropeni sıklığı:

Paklitaksel ile:

%0,4

(NSABP B28, n=1531, doz:225 mg/m², 3 haftada bir, süre:4 siklus)

Dosetaksel ile:

%28,8

(BCIRG 001, n=745, doz:75 mg/ m², 3 haftada bir, süre:6 siklus)

13

Ward S. Health Technol Assess. 2007 Oct;11(40):1-144. Review.


Vitax Broşür  

Dr. Feridun Frik İlaç

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you