Page 1


Yorgos Kazantzis CD "Faux Bijoux" artwork  

The artwork of Yorgos Kazantzis' CD "Faux Bijoux" made by Nikos Vinski Jaferidis

Yorgos Kazantzis CD "Faux Bijoux" artwork  

The artwork of Yorgos Kazantzis' CD "Faux Bijoux" made by Nikos Vinski Jaferidis

Advertisement