Page 1


SHR is van origine hét Nederlandse expertisecentrum op het gebied van hout. De afgelopen jaren breidden wij onze expertise echter ook uit naar lijmen, kitten, verven, meubels, schroeven en hang- en sluitwerk. Voor onderzoek, testen en schade-expertise op al deze terreinen is SHR voor u de aangewezen partner.

VRAAGGESTUURD COATINGS

U, onze opdrachtgever, staat bij ons voorop. Vragen gaan, vanwege

De verf gaat er af, hoe komt dat? De eventuele problemen rond coatings op hout komen vroeg of laat bij ons terecht. De ervaring uit schadeonderzoek geeft uitstekend inzicht in wat er mis kan gaan in de ‘chemie’ tussen verf en hout, met de hechting als kernprobleem.

de historie van SHR, vaak over hout - maar lang niet altijd. SHR werkt ondersteunend aan branches waarin naast hout ook andere materialen een belangrijke rol spelen. Voorbeelden zijn de timmerbranche, de houthandel, de verfindustrie, de pallet- en emballage-industrie, de meubelbranche en toeleveranciers aan die branches. Daarom bent u ook voor technische vragen op deze terreinen bij ons aan het juiste adres.

Die expertise vormde een uitstekende basis voor het ontwikkelen van een testmethode met beoordelingsgrondslagen voor de certificatie van nieuwe verfsoorten en de beoordeling van nieuwe houtsoorten. De langetermijnbeoordeling van coatingsystemen is momenteel een belangrijk werkterrein. Het maakt onderhoudsmanagement met een optimale intervalperiode mogelijk. Ook voor poedercoaten en andere applicatietechnieken, voor stralings- of UV uithardende coatings, watergedragen of dual cure coatingsystemen, zijn wij de partner die op alle vragen antwoord kan bieden.

MAATWERK EN EIGEN ONTWIKKELING Het beantwoorden van de meeste vragen is maatwerk. Voor u hebben wij de juiste kennis, laboratoriumfaciliteiten en contacten beschikbaar om het antwoord te vinden. Vaak leiden vele kleine onderzoeken tot overkoepelende kennis. Wij vertalen en verspreiden deze kennis bijvoorbeeld via een cursusaanbod naar onze klanten. Daarnaast wordt er ook aan eigen ontwikkelingen gewerkt. Een succesvol voorbeeld daarvan is het onderzoek naar houtmodificatie, waarbij chemische processen de eigenschappen van hout verbeteren. Tot slot heeft SHR vanuit haar kennispositie een signalerende functie voor maatschappelijke issues rond houtgebruik. Een voorbeeld hiervan vormt de aantasting van houten heipalen.

PAAL EN PERK AAN AANTASTING Toepassing van houten heipalen is een vorm

werkzaamheden kunnen de bodemomstan-

van CO2-opslag in de bodem. In de loop der

digheden zodanig veranderen, dat houten

tijden zijn er 25 miljoen houten heipalen in

heipalen blootstaan aan aantasting. Dit risico

de Nederlandse bodem geslagen. Ze bieden

geldt voor een geschatte vijfhonderdduizend

een stabiele fundering onder talloze gebou-

huizen in Nederland, onder andere in

wen. SHR heeft tot in Venetië en de Verenig-

Amsterdam, Dordrecht, Rotterdam, Haarlem

de Staten geadviseerd over welke houten

en Zaanstad. Wij hebben methoden ontwik-

palen geschikt zijn voor welke ondergrond

keld om de aantasting van grenen palen

en verzorgt een cursusaanbod op dit gebied.

onder water voor vijftig jaar af te remmen.

Ingrepen in de grondwaterstand en grond-

De economische impact daarvan is enorm.


DUURZAAMHEID Duurzaamheid staat sterk in de belangstelling, bijvoorbeeld duurzaam beheer van tropisch woud. Dit leidt ertoe dat er veel meer tropische houtsoorten op de markt komen: basralocus, sapupira, iroko, massaranduba, angelim vermelho. Veel van die houtsoorten hebben zo hun eigenaardigheden, die ze heel geschikt maken voor bepaalde toepassingen en totaal ongeschikt voor andere. Welke soort is geschikt voor welke toepassingen? Wij beantwoorden deze vraag en maken het mogelijk dat u door de bomen het bos blijft zien. Een ander duurzaamheidaspect is het streven naar energieneutraal bouwen. Hout leent zich daarvoor van nature prima vanwege zijn uitstekende isolerende eigenschappen. Indien de isolatiebehoefte nog hoger is, kunnen hout-schuim-hout sandwichconstructies voor kozijnen interessant worden. SHR zoekt het optimum van sterkte en isolatiewaarde van dergelijke kozijnen.

PASSIEF HUIS De voorgeschreven isolatiewaarde van nieuwbouwhuizen ligt op een steeds hoger niveau. Neemt het Bouwbesluit nu nog genoegen met een RC-waarde van 0,8, in 2015 gaat het naar 0,4. In 2020 moet het passieve, vrijwel energieneutrale huis een feit zijn. Dat vergt niet alleen een uitgekiende ventilatie met energieterugwinning en een buitenschil met een hoge isolatiewaarde, maar vooral ook kozijnen die niets van de binnenwarmte laten ontsnappen.

CHEMIE In het houtonderzoek draait veel om chemie. Daarbij gaat het niet alleen om de chemie tussen opdrachtgevers en SHR-onderzoekers, maar ook om onder andere zoveel mogelijk oplosmiddelvrije coatings die de arbeidsomstandigheden ten goede komen. Het gaat om geavanceerde kunststof-houtcomposieten die de weg naar hele nieuwe toepassingsgebieden openen. En het draait bijvoorbeeld om onderzoek naar ijzersterke gelijmde verbindingen. Wij voegen aan dergelijke vraagstukken rond het samengaan van hout met andere materialen niet alleen de essentiële houtkennis toe, maar ook kennis over de andere materialen. Daarnaast is er nog de houtchemie zelf. Chemische modificatie als weg naar duurzaam houtgebruik is nog lang niet uitontwikkeld. Wij onderzoeken bijvoorbeeld de eigenschappen en mogelijkheden van met natuurlijke oliën gemodificeerde

De aansluiting van het kozijn op de wand moet hermetisch dicht zijn - ook bij de typische Nederlandse bouwwijze waarbij eerst ramen en deuren worden geplaatst en vervolgens de muren eromheen worden gebouwd. De detaillering van het kozijn, eventueel bestaande uit met hardschuim extra geïsoleerd hout, krijgt driedubbele dichtingen om aan de eisen te voldoen. SHR is dé partner om dat samen met de fabrikant te realiseren.

houtsoorten.

RESTAURATIE Hoe kunnen we monumenten zo goed mogelijk bewaren voor de toekomst? Het belang van specifieke en specialistische kennis bij onderhoud en herstel van erfgoed is groot. SHR wordt dan ook vaak ingeschakeld bij restauratievraagstukken. Wij onderzoeken de aard en omvang van problemen en adviseren over oplossingen en herstel, waarbij zoveel mogelijk historisch materiaal behouden blijft.


SAMENWERKING MET MEERWAARDE SHR werkt graag samen met partijen die op hun eigen gebied een uitzonderlijke kennispositie innemen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld op het gebied van bouwfysica om ingenieursbureaus die aspecten zoals geluidwerendheid onderzoeken. Met betrekking tot brandwerendheid werkt SHR nauw samen met Efectis, het kenniscentrum voor brandveiligheid. Ook het berekenen van de constructieve sterkte van hout is een vak op zich - letterlijk. Als natuurlijk materiaal kent hout een grotere sterktevariatie dan andere materialen. Omdat er in Nederland geen goede opleiding tot houtconstructeur bestond, heeft SHR, samen met SKH, de leerstoel Houtconstructies aan de TU Eindhoven ge誰nitieerd. De hoogleraarfunctie wordt ingevuld door een SHRmedewerker.

BOUWEN OP HOUT MEUBELONDERZOEK Nog altijd bestaat er een spanningsveld tussen ontwerpvrijheid en wettelijke eisen. Voldoet ons nieuwe product aan de eisen van de Arboen/of de Warenwet? Die vraag stellen

De toepassing van hout in meubels, kozijnen, deuren en gevelbekleding kent bijna geen grenzen. Een correcte verlijming en configuratie van afdichtingen voorkomt bijvoorbeeld vochtindringing aan de kopse kant van het hout. Een doordachte detaillering is daarnaast vaak bepalend voor de kwaliteit. Dit garandeert oplossingen waar een producent van meubelen of de eigenaar van een pand vele jaren op kan bouwen.

veel fabrikanten die een nieuw kantoor-, kinder-, slaapkamer- of ander meubel willen introduceren. SHR test en adviseert om die vraag te beantwoorden. Op basis van materiaal- en constructiekennis is het vaak mogelijk om noodzakelijke aanpassingen te realiseren met creatieve oplossingen die het oorspronkelijke ontwerp zoveel mogelijk ongemoeid laten. SHR treedt daarnaast regelmatig op als intermediair die de toeleverende partijen bij elkaar brengt om samen de gewenste oplossing te realiseren.

Nieuwe Kanaal 9b 6709 PA Wageningen Postbus 497 6700 AL Wageningen T 0317 - 467366 F 0317 - 467399 info@shr.nl www.shr.nl

SHR  

SHR brochure

SHR  

SHR brochure

Advertisement