Page 1

0074


Sparkling Star cove r story

ณิชารีย์ โชคประจักษ์ชัด

ผูห้ ญิงผมสวยนัยน์ตาหวานซ่อนเปรีย้ ว บนปก 3 มิติ ของนิตยสารลิปส์ฉบับนี้ คือ วาววา-ณิชารีย์ โชคประจักษ์ชัด ดาราสาว ดาวรุ่งที่ก�ำลังฉายแสงอย่างงดงามเฉกเช่น เดียวกับชื่อเล่นของเธอ จนถูกยกให้เป็น เจ้าแม่พรีเซ็นเตอร์โฆษณาอีกคนหนึ่งของ เมืองไทย เพราะตั้งแต่ที่เธอก้าวเข้ามาปรากฏตัวใน ฐานะนักแสดงคลืน่ ลูกใหม่ทางจอแก้วเป็นเวลา ร่วม 2 ปี จวบจนปัจจุบัน ก็มีตราสินค้าต่างๆ ทั้ง จากในและต่างประเทศขอจองตัวไปแล้วเกือบ 20 ชนิด แถมยังมีคิวละครและมิวสิควิดีโอต่อ อีกยาวเป็นหางว่าว จนเป็นที่น่าสนใจว่าเธอมีดี อย่างไร และอะไรคือกุญแจส�ำคัญทีท่ ำ� ให้เธอมา แรงแซงโค้งในวงการบันเทิงมากขนาดนี้ ดังนั้น ลิปส์ จึงอาสาขอไขทุกข้อข้องใจและอัพเดตทุก มิติชีวิตของเธอมาฝากกัน รู้สึกอย่างไรกับต�ำแหน่งเจ้าแม่โฆษณาที่ หลายคนขนานนามให้ในวันนี้ “วาว่ า ยั ง ไม่ ถึ ง ขนาดนั้ น หรอกค่ ะ (ยิ้ ม ) เพราะทุกวันนี้บางครั้งวาเองก็ยังไม่ค่อยพอใจ ในฝีมือการแสดงของตัวเองเลย ทั้งยังคิดว่าคง ต้องพัฒนาต่อไปอีกเรื่อยๆ ซึ่งจริงๆ แล้วคนเรา สามารถพัฒนาไปได้แบบไม่มที สี่ นิ้ สุดนะคะ วา เลยพยายามทีจ่ ะท�ำงานให้ดขี นึ้ และดีขนึ้ อีก อีก ทัง้ ในวงการบันเทิงสมัยนีแ้ ค่ความสวยความน่า รักอย่างเดียวก็ช่วยให้ประสบความส�ำเร็จอะไร ไม่ได้แล้ว เพราะทุกคนหน้าตาดีกนั หมดจริงไหม คะ (หัวเราะ) ดังนั้น สิ่งที่เราควรให้ความส�ำคัญ มากกว่า นั่นคือ ทักษะทางการแสดงค่ะ …ตัง้ แต่เข้าวงการมา วาได้มโี อกาสได้เล่น โฆษณาเยอะอยู่เหมือนกัน โดยหนึ่งแบรนด์ที่ ประทับใจมากคือ เคลียร์ เพราะนอกจากจะได้ ท�ำกิจกรรมสนุกๆ เสมอแล้ว วาคิดว่าคงเป็น ความความฝันของดาราหญิงทุกคนเลยมั้งคะ ที่จะได้เป็นพรีเซ้นเตอร์ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม หรือผิว ตอนทีเ่ คลียร์ตดิ ต่อมาครัง้ แรก วาจึงรูส้ กึ เหมือนฝันเป็นจริงเลยค่ะ ประกอบกับพอได้รวู้ า่ ไอดอลคนโปรดของวา คือ มิรันดา เคอร์ ก็เป็น พรีเซ็นเตอร์เคลียร์เหมือนกันด้วย และเมื่อจะ ต้องถ่ายภาพนิ่งโฆษณาครั้งใด ทางเจ้าหน้าที่ ก็มักจะเอาภาพอ้างอิงมาจากภาพโฆษณาของ เธอ ซึ่งพอวาเห็นแล้วก็จะกรี้ดกร้าดมาก และมี ความสุขมากๆ ในการท�ำงานทุกครั้งค่ะ”

บ้าง

แล้วเร็วๆ นี้จะมีผลงานอะไรให้ได้ชมกัน

“มีงานโฆษณาตามปกติค่ะ แล้วตอนนี้วา ก็ก�ำลังถ่ายท�ำละครอยู่สองเรื่องด้วย คือ เดอะ ซิกท์เซนส์ สื่อรักสัมผัสหัวใจ ซีซั่น 2 ซึ่งจะออก อากาศปลายเดื อ นกั น ยายนนี้ แล้ ว ก็ มี ล ะคร เรื่อง รักสุดฤทธิ์ ที่จะออนแอร์ต่อในคิวเดียวกัน เลย คือ ทุกคืนวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ เวลา 20.30 - 22.30 ทางช่อง 3 ค่ะ …ในเดอะซิกท์เซนส์ ซีซนั่ 2 วาขอรับรองว่า สนุกกว่าภาคแรกอีกนะคะ (ยิม้ ) โดยส่วนของตัว ละคร กรรณา ที่วารับบทนั้น ในภาคนี้ จะมีการ เปิดตัวคนรักของเธอด้วย โดยผู้ที่มาเล่นคู่กับ วาคือ พี่ท็อป-จรณ โสรัตน์ ซึ่งเป็นพี่ชายที่น่ารัก มาก และนิสัยดีมาก แต่ในเรื่องนี้พี่ท็อปจะต้อง กวนประสาทแบบสุดๆ เลยนะคะ (หัวเราะ) เวลา พักกองวาเลยต้องคอยเป็นคนแกล้งพี่เขา เพื่อ ให้เขาไม่เกร็งและกล้าเล่นกับเรามากขึ้น วา อยากให้ติดตามดูเรื่องราวความรักของคู่นี้นะ คะ เพราะว่าจะไม่เหมือนแบบพ่อแม่งอนทั่วไป ต้องถูกใจทุกคนแน่ๆ ค่ะ …ส่วนในรักสุดฤทธิ์ วารับบทเป็น มาย่า เป็นนางเอกซุปเปอร์สตาร์ค่ะ ซึ่งในเรื่องนั้นวา จะเป็นเพือ่ นสนิทกับเจมส์-จิรายุ ตัง้ ศรีสขุ เพราะ เล่นด้วยกันมาตัง้ แต่เด็ก จนท�ำให้เขาหลงรักเรา แต่เรากลับไปแอบรักพี่ชายเขา ซึ่งรับบทโดยพี่ บีม-กวี ตันจราลักษณ์ ค่ะ ดังนัน้ เรือ่ งราวจึงค่อน ข้างจะวุ่นวายมากๆ (หัวเราะ) ยิ่งเมื่อได้ครูสอน พิเศษสุดฮาอย่างพีพ่ นั้ ช์-วรกาญจน์ โรจนวัชร ซึง่ เขาจะเป็นคูพ่ ระนางกับเจมส์ บวกเข้ามาด้วย จะ สนุกมากขึ้นอีกแค่ไหน ต้องติดตามชมนะคะ” ถ่ายละครสองเรื่องพร้อมกันเหนื่อยมาก ไหม “เหนื่อยมากค่ะ เพราะต้องถ่ายละครทุก วันเลย แล้วทั้งสองเรื่อง คาแรคเตอร์ที่วาได้รับ ก็ต่างกันมาก แต่ถึงอย่างไรก็ดี วาก็ยังรู้สึกสนุก มากกว่าเหนื่อยนะคะ (ยิ้ม) คือวันไหนถ้าไม่ เหนือ่ ย แสดงว่ายังเล่นไม่เต็มที่ กลับบ้านไปก็จะ รูส้ กึ แย่ แต่ถา้ วันไหนทีก่ ลับถึงบ้านแล้วแทบยืน ไม่ไหว นัน่ แหละ คือความสุขทีส่ ดุ เลยค่ะ เพราะ ถือว่าวันนี้เราได้ท�ำเต็มที่แล้ว …วาคิดว่าการมีอาชีพเป็นนักแสดงนัน้ ได้ สร้างรางวัลให้กับชีวิตของวาอย่างมากมายเลย นะคะ เพราะวารู้ดีว่า ไม่ใช่ทุกคนหรอกที่จะได้

เรื่อง รัชชา ภาพ S.Guy

ท�ำงานในสิ่งตัวเองรัก และมีความสุขอย่างที่ วาเป็นอยู่เช่นทุกวันนี้ ซึ่งถ้าไม่ได้ท�ำงานวงการ บันเทิง ไม่แน่ว่า วาอาจจะต้องตื่นเช้ามาแล้ว รู้สึกเป็นทุกข์ทุกวันก็ได้ ดังนั้น กับงานแสดง ที่รัก กองถ่ายจะนัดเวลาตี 4 ตี 5 หรือว่าจะต้อง เหนื่อยแค่ไหน วาก็พร้อมสู้เสมอค่ะ” คูร่ กั ในจอใกล้จะเปิดตัวแล้ว แล้วคูร่ กั นอก จอจะใกล้เปิดตัวหรือยัง “ว้า… ตอนนีว้ ายังไม่มใี ครเลยค่ะ (หัวเราะ) เพราะงานเยอะมาก แล้วก็ยังเรียนอยู่ที่คณะ รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหงด้วย เลย ไม่ค่อยมีเวลาคุยกับใครเท่าไหร่ ทว่าถ้าถามถึง สเปก วาจะชอบผู้ชายที่อารมณ์ดี ขี้เล่น และ สามารถท� ำ ให้ เ รายิ้ ม ได้ ค ่ ะ แต่ ว ่ า ตอนนี้ ข อ ท�ำงานกับเรียนไปก่อนนะคะ เพราะแค่จะต้อง จัดสรรเวลาของสองเรื่องนี้ให้ลงตัว ให้ไม่ชนกัน ก็ปวดหัวมากอยู่แล้วค่ะ (หัวเราะ)” มองอนาคตนอกเหนือวงการบันเทิงไว้บา้ ง ไหม “ตอนนี้ก็ยังไม่มองนะคะ เพราะวารักงาน ที่ท�ำอยู่ แล้วก็คิดว่าจะท�ำไปจนตายได้เลย แต่ ที่อยากท�ำอีกอย่างหนึ่งคือ วาอยากเป็นนายกฯ ค่ะ เพราะวาเรียนด้านนี้มาอยู่แล้ว และคิดว่า บางทีคนที่อยู่สูงๆ หรือคนที่เกิดในตระกูลที่ดี มาตั้งแต่รุ่นปู่ยาตายาย เขาอาจมองไม่เห็นถึง พื้นด้านล่างรอบๆ และอาจไม่เข้าใจคนราก หญ้า แต่กับวา วาเป็นคนธรรมดาคนหนึ่ง เดิน ถนนเหมือนคนทั่วไป แล้วพอได้มาท�ำงานใน วงการ ท�ำให้ได้เจอคนหลายระดับ วาเลยอยาก เอาโอกาสตรงนีม้ าช่วยพัฒนาบ้านเมืองของเรา ให้ดขี นึ้ ซึง่ วาคิดว่าสิง่ ทีค่ นไทยและประเทศไทย มีอยู่ มีคุณค่าและสามารถสร้างความเจริญให้ ได้ทัดเทียมต่างประเทศได้เลยนะคะ ดังนั้น ถ้า ในอนาคตวามีความสามารถเพียงพอ วาก็อยาก จะลองท�ำหน้าที่ตรงนี้ดูค่ะ” สุดท้าย อยากฝากบอกอะไรคนกับที่ก�ำลัง รอผลงานของวาววาอย่างใจจดจ่อ “ที่ผ่านมา หลายคนคงมักเห็นวาในลุ คน่ารักๆ ใสๆ แต่คราวนี้มาถ่ายแบบกับ นิตยสารลิปส์ ก็จะออกเป็นสาวเปรี้ยวและ เท่ห์มากหน่อย วาจึงอยากให้ทุกคนลอง เปิดใจดู และช่วยกันติชมว่าชอบลุคนี้ไหม โอเคไหม และอยากขอบคุณที่เป็นก�ำลัง ใจให้วา และคอยชมผลงานของวามาโดย ตลอดนะคะ” 0075

Cover Story: Wawwa  
Cover Story: Wawwa