Page 1

PART READ เรื่อง รัชชา ภาพ สมเกียรติ - สุทธิวัฒน์

ตั้งแต่ย่างเข้าสู่ช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน ต่อเนื่องไปจนเดือนธันวาคม และมกราคม ดูเหมือนว่าบรรยากาศ ของความคึกคักและความสนุกสนานแห่งฤดูกาลเฉลิมฉลอง ก�ำลังจะถูกแพร่กระจายออกไปปกคลุมอยู่ทุกพื้นที่ได้ อย่างรวดเร็ว ดังจะเห็นได้จาก ตัวอย่างของต้นไม้ขนาดน้อยใหญ่ตามท้องถนน หรือตามสถานที่ส�ำคัญต่างๆ ที่จะต้องถูกประดับประดา ไปด้วยแสงไฟหลากสี ทั้งยังถูกใส่ลูกเล่นอันน่าสนใจให้สามารถกระพริบเคล้าคลอไปตามเพลงท�ำนองสนุกๆ ได้ รวมไปถึงป้าย เซลส์สแี ดงขนาดใหญ่ยกั ษ์ ทีพ่ ากันกระหน�ำ่ ลดราคาเป็นการสมนาคุณให้กบั ลูกค้า หรือแม้กระทัง่ กระเช้าของขวัญทีถ่ กู น�ำมาวาง ขายให้เกลื่อนกลาดตา นั่นก็เป็นสัญญาณที่บ่งบอกได้อย่างชัดเจนว่า ฤดูกาลแห่งการเฉลิมฉลองได้มาถึงแล้ว และเมื่อระฆังแห่งความสุขถูกตีให้ดังก้องกังวาล สิ่งหนึ่งที่นิตยสารลิปส์มั่นใจได้อย่างเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยคือ หัวใจของ เหล่าลิปสเตอร์ผู้ไม่เคยตกเทรนด์ ทั้งยังเปรี้ยว สดใส และพร้อมรับความรื่นเริงอยู่เสมอ คงต้องก�ำลังมองหาไอเดียเก๋ๆ ส�ำหรับ การเฉลิมฉลองของตัวเองอยู่เป็นแน่ ดังนั้น เราจึงไม่รอช้า ขอคว้า 3 สาวน้อยสาวใหญ่คนดังต่างสไตล์มาร่วมพูดคุยเพื่อแชร์ไอเดียเกี่ยวกับงานปาร์ตี้และการ ท่องเที่ยวที่น่าสนใจส�ำหรับการสลัดทิ้งปีเก่าและกระโจนเข้าหาปีใหม่ร่วมกัน ครอบคลุมทั้งเรื่องสถานที่ เสื้อผ้า อาหารการกิน ดนตรี กิจกรรม และที่ขาดไม่ได้เลยนั่นคือ ของขวัญส�ำหรับคนที่รักและรู้ใจ ซึ่งนิตยสารลิปส์ คัดสรรค์และรวบรวมมาเป็นไกด์ สุดเก๋ให้เลือกน�ำไปประยุกต์ใช้กับการเฉลิมฉลองหรืองานปาร์ตี้ของคุณเองได้อย่างเริดๆ ก่อนใครเพื่อน ถึงเวลาที่ต้องเตรียมตัวให้พร้อมแล้วสนุกไปด้วยกัน... It’s Time to Celebrate!

088


TY DY ขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก Wikipedia และ Flickr 089


พลอย จริยะเวช พลอย จริยะเวช เป็นนักเขียนสไตล์ Informative Entertaining นักแปล และนักออกแบบคอน เซปต์ชื่อดัง โดยผลงานของเธอนั้นล้วนแล้วแต่ น่าสนุก ชวนขบคิด ให้สาระควบคู่ไปพร้อมๆ กับ ความบันเทิง เฉกเช่นเดียวกับไลฟ์สไตล์ของเจ้าตัว ทีแ่ สนจะกิบ๊ เก๋ ทัง้ ยังมีเรือ่ งราวทีน่ า่ สนใจมากมาย ซึง่ หนึง่ ในนัน้ คือ ไอเดียส�ำหรับการต้อนรับฤดูกาล แห่งการเฉลิมฉลองที่ก�ำลังจะมาถึงนี้

DAYTIME Celebration “ปกติแล้วพลอยเป็นคนกลางวัน ปีนี้จึงอยากจัด ปาร์ตี้ช่วงกลางวันค่ะ เป็นมื้อเช้าบ้าง มื้อสายบ้าง หรือ มื้อบ่ายบ้าง รับประทานอาหารเช้า ขนม น�้ำชา กาแฟ จับฉลากปีใหม่กบั เพือ่ นสนิททีร่ ะเบียงหน้ารถบ้าน และ อยากไปใช้เวลาช่วงปีใหม่กบั พ่อแม่ทบี่ า้ นเขาใหญ่คะ่ ”

090

Ideal Party “อันนี้คงเป็นปาร์ตี้ในฝันจริงๆ เพราะอยากจัดในมิวเซียม เล็กๆ ที่เป็นสถานที่ในดวงใจคือ Soane Museum ที่ลอนดอน ค่ะ ที่นั่นเป็นบ้านของสถาปนิกคนส�ำคัญ Sir John Soane ซึ่ง ส�ำหรับพลอยแล้วบ้านท่านเซอร์อเมซิ่งมากๆ นะคะ เพราะแม้ ไม่ได้มีขนาดใหญ่โต แต่ก็จัดเต็มจัดแน่นด้วยช่องแสง ข้าวของ ตกแต่ง และการเล่นระดับของพืน้ ทีท่ ใี่ ห้ความรูส้ กึ ทัง้ ลึกลับและ อบอุน่ พลอยชอบสถานทีแ่ บบนีเ้ นือ่ งจากให้บรรยากาศคล้ายๆ กับห้องสมุดค่ะ ส่วนถ้าเป็นบ้านเราก็น่าจะเป็นห้องสมุดเนียล สัน เฮย์ ตรงสุรวงศ์ พลอยฝันว่าอยากมีปาร์ตเี้ ล็กๆ กับเพือ่ นสนิท ในนัน้ เนือ่ งจากเพือ่ นพลอยทุกคนชอบอ่านหนังสือกันหมดเลย จึงน่าจะชอบบรรยากาศเวลาอยูใ่ นห้องทีเ่ ต็มไปด้วยหนังสือค่ะ แล้วถ้าได้ยกโต๊ะกินข้าวไปวางกลางห้องสมุด จุดเทียน มีดอกไม้ วาง มีอาหารอร่อย มีเพื่อนๆ ที่รัก จบเลย แค่นี้พลอยก็มีความ สุขแบบสุดๆ แล้วค่ะ (ยิ้ม)”


อกเพลง Happy ของ Pharrell Williams Happy เพราะชื“ขอเลื่อเพลงเป็ บเทศกาลสลัดปีเก่า Songs เข้าสู่ปีใหม่ดีค่ะ (หันมงคลเหมาะกั วเราะ) เพลงนี้จังหวะสนุก ตบมือ ไปมาได้ ไม่ชา้ ไม่เร็วเกินไป พอให้โยกได้เพลินๆ พลอย ชอบฟาร์เรล วิลเลียมส์อยู่แล้วค่ะ เขาเป็นผู้ชายที่เท่ มาก เพลงก็เก๋ แล้วถ้าจะเปิดอีกสองเพลงที่เค้าไปฟี เจอริ่งกับคนอื่นด้วยก็ไม่รังเกียจ ไม่ว่าจะเป็น Blurred Lines ที่ฟาร์เรลล์ฟีเจอริ่งกับ Robin Thicke หรือ Get Lucky ที่ฟีเจอริ่งกับ Daft Punk ด้วยก็ได้ค่ะ”

Casual Dress

“พลอยอยากใส่ชุดสบายๆ ที่ขยับเขยื้อนร่างกาย ได้คล่องไปงานสังสรรค์ค่ะ อย่างมีเสื้อเลื่อมด�ำตัวนึง ซือ้ มาจะยีส่ บิ ปีแล้วจากร้านริมหาดทีบ่ าหลี เป็นเสือ้ ตัว โปรดที่พลอยจะหยิบมาใช้เรื่อยๆ ทุกปีในช่วงเทศกาล เลย ซึ่งเมื่อน�ำมามิกซ์แอนด์แมชกับส่วนอื่นๆ แล้ว ก็ จะออกมาเป็นชุดใหม่ได้เสมอ เช่น จะน�ำไปใส่กับ กางเกงก�ำมะหยี่ปักลายเสือของ It’s Happened to be a Closet ก็ได้ ส่วนในปีนี้พลอยเล็งกระโปรงยาวที่ เป็นลายดอกกุหลาบขดๆ คอลเลคชั่นใหม่ของ Soda เอาไว้ค่ะ ปกติแล้วพลอยจะชอบผสมเสื้อผ้าสองสาม ชิ้น แต่ถ้าจะให้ใส่เป็นเดรสยาวชิ้นเดียวไปเลยพลอยก็ ขอเลือกชุดของแบรนด์ Good Mixer ค่ะ เพราะแปลก ไม่ซ�้ำใคร ทั้งยังใส่สบายมากด้วย ส่วนเครื่องประดับ ที่อยากใส่ไปงานปาร์ตี้ พลอยชอบอยู่สองแบรนด์คือ 77th ซึ่งสุดแสนจะตู้มต้ามสนุกสนานมากทุกชิ้น อีก แบรนด์คือสร้อยของคุณเอก ทองประเสริฐ พลอยมีไว้ คู่บ้านตั้งแต่คอลเลคชั่นยางเรียบๆ รุ่นแรกจนถึงรุ่นมี คริสตัลวิบวับเลยค่ะ พอหยิบมาใส่ปุ๊ป แค่สวมเสื้อยืด ก็ดูดีพร้อมออกเฉลิมฉลองใดๆ ได้ทันที”

Sweets & Drinks “สองปีทผี่ า่ นมานีพ้ ลอยท�ำเพือ่ นๆ เซ็งมากค่ะ เพราะดืม่ แชมเปญกับ ไวน์แล้วตัวบวมตุ่ยเลย (หัวเราะ) เมนูเครื่องดื่มหลังๆ มานี้เลยฮิตน�้ำแร่ แบบมีฟองฟู่ของ Perrier หรือถ้าไม่มีฟองก็ต้องของ Fiji จับคู่กับอาหาร อร่อยมากค่ะ โดยถ้าจะเสิร์ฟ Perrier จะให้สนุกก็ต้องเตรียมเครื่องปรุง ให้แขกเล่นเอง ได้แก่ มะนาวเหลืองให้บบี ใบมิน้ ต์ในกระถางให้ตดั เบอรี่ สดต่างๆ และน�้ำเชื่อม Monin สารพัดรสให้เลือก พลอยชอบ Monin รส โมฮีโต รสกุหลาบ รสลาเวนเดอร์เป็นพิเศษค่ะ เหยาะกับน�้ำแร่แบบฟอง ฟู่ หย่อนเบอรี่ใส่แก้วแชมเปญพอเนียนๆ ไปกับเพื่อนๆ ที่ดื่มแอลกอออล์ ได้ (หัวเราะ) ส่วนเมนูอาหารคาวพลอยไม่เน้นค่ะ แต่จะชอบเสิร์ฟเมนู หวานๆ เป็นช้อกโกแลตดีๆ พลอยมีสูตรเค้กกาแฟของตัวเองด้วย ซึ่งเข้ม ข้นมาก เหมาะทีจ่ ะตัดเป็นชิน้ เหลีย่ มเล็กๆ พอดีคำ� ให้แขกหยิบใส่กระทง ไปรับประทานค่ะ”

Relax Activity “ถ้าให้จดั กิจกรรมปีนพี้ ลอยขอเลือกแบบเบาๆ ค่ะ อยากแค่เลือกชุดนอนหรือชุดอยูบ่ า้ นสบายๆ ส่ง ให้แขกที่มาในงานใส่ แล้วนอนเขลงๆ คุยกันน่าจะ แฮปปี้ที่สุด หลายเดือนก่อนพลอยเพิ่งนัดกับเพื่อน สนิทอีกสามสาวไปปาร์ตี้ค้างคืนกันที่โรงแรมเดอะ สยาม ค่ะ เขามีตั่งไม้กว้างๆ หน้าสระว่ายน�้ำจิ๋ว หน้าวิลล่าด้วย เราก็ว่ายน�้ำเล่นคุยกันในสระแล้วก็ มานอนสบายๆ คุยกันต่อ หัวเราะบ้าๆ บอๆ แบบนี้ แหละเป็นปาร์ตี้ที่พลอยชอบมาก (หัวเราะ)”

Impress Gifts “ของขวัญของคุณแม่จะเลือกลิปสติก M.A.C. โทนส้มสไตล์แม่ พลอยให้ ทุกปีค่ะพร้อมกับครีมบ�ำรุงผิวต่างๆ และแจกเก็ตที่ร้าน Jakkarat อยู่ในตึก All Seasons Place เป็นเสือ้ ทรงทีแ่ ม่ชอบมาก ส่วนของพ่อพลอยจะชอบซือ้ อุปกรณ์ กอล์ฟให้ ไปที่ดิเอ็มโพเรียมมีแผนกกอล์ฟอลังการเดินเลือกง่ายมากค่ะ และพ่อ ก็ชอบใส่เสื้อผ้าลินิน พลอยซื้อของแบรนด์ British India ให้พ่อแทบทุกเทศกาล เลยและเขาก็ใส่ตลอดจนเป็นเครือ่ งแบบ มีทกุ สีทกุ แบบทุกลายทุกคอลเลคชัน่ เลย ค่ะ (ยิ้ม) ส่วนสามีพลอยแอบดูในไอแพดของเขามา เห็นสนใจจักรยานพับได้อยู่ เลยว่าจะไปดูจักรยานให้น่าจะถูกใจ เดี๋ยวว่าจะแวะไปดูที่ร้าน Pedal Lane ค่ะ”

Private Trip “ปกติ พ ลอยเดิ น ทางตลอดอยู ่ แ ล้ ว เลย คิดที่เที่ยวไม่ค่อยออกค่ะว่าจะไปไหนดีในช่วง เทศกาล แต่ทั้งปาร์ตี้และเที่ยว ขอไปกับคนที่ สนิทจริงๆ เท่านัน้ นะคะ จะได้เต็มทีใ่ นแบบทีเ่ ป็น เราจริงๆ ถ้าให้เลือกได้พลอยชอบไปปาร์ตี้บ้าน เพื่อนรัก ช่วงเทศกาลปกติพลอยจะอยู่บ้าน แต่ มีบางปีทจี่ บั พลัดจับผลูไปอยูเ่ กาะนาคาทีภ่ เู ก็ต บ้าง ไปฮ่องกงบ้าง มีปีหนึ่งเคยไปเคาน์ดาวน์ที่ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล แลนด์มาร์ค สนุก มากค่ะ รู้สึกเหมือนอยู่บ้านเลยเพราะห้องพักที่ นัน่ กว้างสุดๆ พลอยก็ไปซือ้ ดอกไม้ทรี่ า้ นดอกไม้ ในตึก IFC ไปช้อปปิ้งของกินง่ายๆ ที่ Oliver’s แล้วกลับมาจัดดอกไม้จุดเทียนหอมที่ห้อง ส่วน เรื่องขนมโรงแรมเขามีเค้กขนมให้แบบจัดเต็ม อยู่แล้ว มินิบาร์ในห้องก็เพียบ ไม่ต้องออกไป เบียดคนด้วย เปิดเพลงตึ๊ดๆ ประกอบอีกหน่อย สนุกไปอีกแบบนะคะ ไม่เชือ่ ต้องลองดูคะ่ (ยิม้ )” หน้า-ผม ธีรยุทธ จันอ้น สไตลิสต์ วัชรชัย 091


ไอรดา ศิริวุฒิ หากเอ่ยถึงสไตล์ไอคอนสาวสุดแนวอย่าง ไอด้าไอ รดา ศิริวุฒิ ซึ่งปัจจุบันเป็นทั้งนางแบบ ดีเจ และยังเปิด แบรนด์เครื่องประดับ MS AND MRS กับแบรนด์เสื้อผ้า I’m T-Shirt เป็นของตัวเอง ดูเหมือนว่าระยะเวลากว่าหนึง่ ปีนดิ ๆ ทีเ่ ธอได้เพิม่ อีกส่วนส�ำคัญในชีวติ เข้ามา นัน่ คือ ลัล ลาเบล ลูกสาวตัวน้อย กับสามีนักร้องหนุ่มติสท์ แอมมี่ไชยอมร แก้ววิบลู ย์พนั ธุ์ นัน้ ดูทา่ จะท�ำให้แผนการส�ำหรับ เทศกาลเฉลิมฉลองในปีนี้เปลี่ยนไปจากปีก่อนๆ สักเล็ก น้อย ทว่า ก็ยังน่าสนุกตามแบบฉบับของเธอเช่นเคย

Water Party “ไอด้าอยากจัดปาร์ตรี้ มิ ชายหาด ริมสระว่าย น�ำ้ ริมน�ำ้ พุ หรือทีไ่ หนก็ได้ทมี่ นี ำ�้ ค่ะ เพราะรูส้ กึ ว่า น่าจะสดชื่นดี แล้วก็ไม่ต้องลากชุดราตรีมางาน ให้ระเกะระกะ จะใส่บิกินีก็ได้ หรือชุดล�ำลองก็ได้ ทั้งยังสามารถเล่นกิจกรรมทางน�้ำได้ด้วย ไอด้า ชอบบรรยากาศแบบนี้ รู้สึกว่าแค่ได้จินตนาการ ก็สัมผัสได้ถึงความสนุกแล้วค่ะ”

Celebration with Family “ช่วงต้นเดือนธันวาคม ไอด้ามีแผนไว้วา่ จะ ไปประเทศญีป่ นุ่ ค่ะ เพราะคุณแม่กบั น้องสาวอยู่ ที่นั่น เลยอยากจะไปเยี่ยม แต่ถ้าเป็นช่วงปีใหม่ จริงๆ คงต้องฉลองอยู่ที่บ้านกัน 3 คน พ่อ แม่ ลูก เนื่องจากพี่เลี้ยงของลัลลาเบลจะลาหยุดไป เทีย่ วกันหมดค่ะ (หัวเราะ) เลยต้องอยูบ่ า้ นเลีย้ ง ลูกเอง หรือไม่กอ็ าจจะพาลูกไปฉลองใกล้ๆ บ้าน ซึ่งก็ถือว่าเป็นการดีที่ได้หยุดพักจากการท�ำงาน หนักนะคะ ได้ใช้เวลากับครอบครัว ได้พักผ่อน แบบง่ายๆ กับคนที่รัก ส่วนถ้าจะจัดปาร์ตี้ ปีนี้ก็ คงต้องลดลิมิตลงมานิดหน่อย เพราะต้องค�ำนึง ถึงลูกด้วย แต่กค็ ดิ ว่าน่าจะสนุกกว่าทุกปี เพราะ มีเจ้าตัวเล็กนี่แหละค่ะมาเป็นสีสัน” 092

Fun Beach Clothes “ถ้าได้จัดปาร์ตี้ริมชายหาดตามที่ฝันเอาไว้จริงๆ ไอด้าอยากจะใส่ชุดว่ายน�้ำสีสันสนุกๆ หน่อย แล้วก็ สวมโอเวอร์โค้ทแบบมีขนเฟอร์ฟฟู่ า่ ทับเอาไว้ ต้องจัดให้ เต็มค่ะ แต่ในขณะเดียวกันก็อยากให้ดวู นิ เทจตามแบบ ทีช่ อบนิดหน่อยด้วย ทว่าถ้าจะให้พคี ก็คงต้องถือพร้อบ เป็นอมยิม้ สีสนั สดใสเอาไว้ในมือ แล้วนัง่ ชิมรสเล่นๆ ไป พลางๆ ระหว่างนั่งพักผ่อนริมหาด ไอด้าคิดว่าแบบนั้น คงจะรู้สึกเปี้ยวเข็ดฟันดีพิลึกนะคะ (หัวเราะ)”


Raffle Gifts “กิ จ กรรมที่ ข าดไม่ ไ ด้ เ ลยส� ำ หรั บ งาน สังสรรค์ช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ไอด้า คิดว่าคงจะเป็นการจับสลากของขวัญค่ะ ก็จะ ให้เพื่อนๆ เตรียมของขวัญของตัวเองมาคนละ กล่อง โดยให้คิดมาว่าอยากให้อะไรกับคนอื่น หรือจะตั้งเป็นธีมก็ได้ ว่าของขวัญต้องเป็นแนว ไหน แล้วก็ให้ทุกคนมาลองเสี่ยงดวงกันดู ลุ้น กันว่าจะได้อะไรกลับบ้านไป ซึ่งการจับสลากนี้ เป็นกิจกรรมที่ดูง่ายๆ แต่สนุกมากนะคะ เพราะ ไม่แน่ เราอาจจะได้เจอเรื่องเซอร์ไพรส์ตอนแกะ กล่องของขวัญที่จับได้นี่แหละค่ะ”

Seafood & Cocktails

“แน่ น อนว่ า ถ้ า ไปฉลองที่ ท ะเล อาหารก็คงเป็นพวกทะเลปิ้งย่าง เช่น กุ้ง ปลา ปลาหมึก หอย ส่วนเครื่องดื่มก็คง เป็นค้อกเทลเก๋ๆ แบบไทยๆ ให้มาช่วย ชูรสชาติอาหารให้อร่อยแซบยิ่งขึ้นค่ะ”

90s &

Lukthung Song

“ไอด้าอยากเปิดเพลงในยุคที่ตัวเองเกิด คือ ยุค 90 หรือไม่ก็เพลงลูกทุ่งไปเลยค่ะ เพราะ ให้ความสนุกแบบโจ๊ะๆ ดี อย่างเพลงลูกทุ่งที่ ดังอยู่ตอนนี้ ก็เช่น เพลงขอใจเธอแลกเบอร์โทร ของ หญิงลี ศรีจมุ พล เชือ่ ว่าเพือ่ นๆ ทุกคนน่าจะ ร้องตามและเต้นท่ายอดฮิตของเพลงนี้ไปด้วย กันได้ ไอด้าคิดว่าตัวเองถนัดแนวนี้มากกว่าให้ เต้นเพลงสากลลจังหวะตื๊ดๆ นะคะ (หัวเราะ)”

Thai Trip Handmade

Presents

“ถ้าให้เลือกได้ ไอด้าอยากไปเทีย่ วเชียงใหม่ ไม่กภ็ เู ก็ตค่ะ เนือ่ งจากแม้จะเคยไปเยือนมาบ้าง แต่ถา้ ให้พดู กันจริงๆ แล้ว ไอด้ายังไม่เคยไปเทีย่ ว ที่นั่นเลยนะคะ เพราะอย่างกับเชียงใหม่ ไอด้า เคยแต่ได้ไปแบบไปท�ำงานแล้วก็รีบกลับ ยัง ไม่ได้เห็นสภาพบ้านเมืองของที่นั่น ยังไม่ได้ไป สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าไปเลย ถ้ามีโอกาสจึงคิด ว่าจะแวะไปเที่ยวแบบจริงๆ จังๆ สักครั้งค่ะ”

“ไอด้ า เป็ น คนชอบประดิ ษ ฐ์ พ วก เครื่องประดับหรือของตกแต่งต่างๆ ค่ะ ดังนั้น ของขวัญที่คิดไว้ว่าจะมอบให้กับ คนที่รัก ถ้าเป็นส�ำหรับเพื่อนๆ ไอด้าก็จะ คงดูคาแรคเตอร์ของพวกเขาก่อน แล้ว สร้างของขวัญแฮนด์เมดขึ้นมาให้ส�ำหรับ แต่ละคน และที่แน่นอน ก็คงต้องท�ำให้ สามีและลูกสาวด้วย พวกเราสามคนชอบ แต่งตัวกันอยู่แล้วค่ะ เลยคิดว่าทุกคนน่า จะถูกใจกับของขวัญแบบนี้ (ยิ้ม)” เอื้อเฟื้อสถานที่ The One by Renaissance โทร. 02 125 5000

093


จริยดี สเปนเซอร์ เวิร์กกิ้งวูแมนคนสวยที่เราอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตา เธอดีผ่านจอกรอบสี่เหลี่ยมของโทรทัศน์ หรือตาม ข่าวหน้าสังคมในนิตยสารหัวไฮเอนด์ต่างๆ อย่าง เปิ้ล-จริยดี สเป็นเซอร์ คือ เซเลบริตี้สาวที่ดูเจิดจรัส ทุกครั้งที่ได้พบเห็น และเมื่อยิ่งนึกถึงภาพอันหวาน ฉ�่ำระหว่างเธอกับสามี เจย์ สเป็นเซอร์ ทายาทมหา เศรษฐีลูกครึ่งไทย-อังกฤษ ที่ทั้งคู่นั้นเปรียบเสมือน คู่รักในฝันอีกหนึ่งคู่ที่น่าอิจฉาเอามากๆ ก็ท�ำให้อด สงสัยไม่ได้เลยว่าในปีนี้ ทั้งคู่มีแผนเฉลิมฉลองแบบ เอ็กซ์คลูซีฟเตรียมไว้อย่างไรบ้าง

Private Celebration “เป็นธรรมเนียมของฝรั่งค่ะว่าช่วงคริสมาสต์จะต้องอยู่ กับครอบครัว ดังนั้น ทุกๆ ปี เปิ้ลกับสามีจึงจะไปประเทศ อังกฤษ เพื่อไปฉลองกับครอบครัวของเจย์ซึ่งมีบ้านอยู่ที่นั่น โดยเราจะไปก่อนวันคริสมาสต์สักเล็กน้อย แล้วก็จะอยู่ยาว จนถึงปีใหม่เลย ซึ่งปีใหม่ที่อังกฤษจะค่อนข้างเงียบนะคะ เพราะทุกคนจะกลับบ้านไปใช้เวลากับครอบครัว แต่ก็จะมี การปาร์ตกี้ นั ตามคลับบ้าง ทว่าส่วนตัวเปิล้ กับเจย์เองพออายุ มากขึน้ แล้ว ประกอบกับเดินทางบ่อยและท�ำงานหนัก เลยคิด ว่าจะขอพักผ่อนแบบส่วนตัว คงปิดเครือ่ งมือสือ่ สารต่างๆ ไป เลย เพราะอยากใช้เวลาอยู่ด้วยกันให้คุ้มค่าดีกว่าค่ะ”

Homemade Cooking “เรื่องอาหารการกิน ในปีนี้เปิ้ลกับเจย์คิดว่าจะ ดินเนอร์ใต้แสงเทียนแบบโรแมนติกกันสองคนที่บ้าน ที่ลอนดอนค่ะ เพราะเราชอบท�ำอาหารรับประทาน กันเองอยู่แล้ว ระหว่างท�ำก็จะคุยกันไป บางทีก็แข่ง กันท�ำสนุกๆ เมนูที่เปิ้ลท�ำบ่อยและโปรดปรานมากคือ สเต็กเนื้อค่ะ หรือ Rack of Lamp ส่วนทางเจย์เขาก็ จะท�ำ Roasted Potato มาสู้ เมนูนี้เขาท�ำเก่งมากนะ คะ อร่อยมากจริงๆ ต้องยกนิ้วให้เลย ทว่าโดยรวมแล้ว เราก็จะช่วยกันท�ำช่วยกันปรุงค่ะ ส่วนถ้าเป็นเครื่องดื่ม เปิ้ลจะชอบไวน์ แต่เจย์จะชอบ Whiskey หรือ Dirty Martini ค่ะ” 094


Cruise Party “ถ้าเนรมิตปาร์ตี้ในฝันได้ จริงๆ เปิ้ลอยาก ไปล่องเรือแล้วจัดงานสังสรรค์บนเรือค่ะ อย่าง ล่าสุดเพิ่งไปล่องเรือ Private Cruise ของที่บ้าน เจย์มา ประทับใจมาก แค่บอกกัปตันว่าอยาก จะไปเที่ยวในเส้นทางไหนก็ท�ำได้ ดังนั้น ถ้ามี โอกาสจึงอยากไปอีก อยากไปจัดปาร์ตี้กับเจย์ สองคน ซึ่งตัวเจย์เองเขาก็ชอบมากเช่นกัน เขา มีความฝันว่าอยากซื้อเรือยอร์ชเป็นของตัวเอง ด้วยค่ะ และนอกจากล่องเรือแล้ว กิจกรรมที่เปิ้ ลอยากท�ำคือด�ำน�ำ้ โดยถ้าเลือกได้กอ็ ยากไปด�ำ ที่เกาะกาลาปากอสค่ะ เพราะยังไม่เคยไปเลย แล้วถ้ามีเรือส่วนตัวไปด้วยคงเก๋มากๆ (ยิ้ม)”

Elegant Dress “ปกติเปิ้ลจะเป็นคนไม่ค่อยแต่งตัวเยอะ มากนะคะ แต่ ว ่ า จะพิ ถี พิ ถั น ในการเลื อ กชิ้ น ทว่าถ้าเป็นงานฉลองปีใหม่ก็คงต้องขอจัดเต็ม หน่อย (หัวเราะ) อย่างถ้าเป็นปาร์ตี้ดินเนอร์ก็ อาจจะเลือกสวมชุดราตรียาว โดยแบรนด์ไทยที่ เปิ้ลชอบคือ ASAVA จะใส่บ่อยที่สุดค่ะ แต่ทั้งนี้ ทั้งนั้นเวลาจะเลือกชุดแต่ละที เปิ้ลก็จะนึกถึง กาลเทศะ รวมถึงจังหวะในตอนนัน้ ด้วยว่าอยาก ใส่ชุดแบบไหนค่ะ”

Popular Songs “เพลงที่น่าจะเหมาะกับงานเฉลิมฉลองคง เป็นเพลงสนุกๆ ซึ่งเปิ้ลเป็นคนเปิดกว้างเรื่อง เพลงค่ะ เลยไม่จ�ำกัดว่าจะต้องเป็นเพลงไหน อย่างล่าสุดเปิ้ลเพิ่งฟังเพลงใหม่จากอัลบั้มของ Katy Perry ก็คิดว่าน่าจะโอเคนะ หรือจะเปิด เพลงมันส์ๆ ที่ก�ำลังติดตามชาร์ตต่างๆ ก็ได้ค่ะ เพราะทุกคนที่มาร่วมงานน่าจะรู้จัก แล้วสนุก ไปด้วยกันได้”

Time as Presents “เรือ่ งของขวัญถ้าเป็นสิง่ ของ ส�ำหรับครอบครัว สามี และเพื่อนๆ ตัวเปิ้ลเองจะมอบให้กันตลอดเวลาอยู่แล้ว ไม่วา่ จะมีวาระพิเศษหรือไม่ ดังนัน้ พอเป็นฤดูกาลเฉลิม ฉลอง เปิล้ เลยอยากให้เวลาเป็นของขวัญ อยากให้ทกุ คน มาร่วมสนุก มามีชว่ งเวลาทีด่ ใี ห้กนั อยากให้ทกุ คนได้พกั ซึง่ เปิล้ คิดว่าเวลานัน้ มีคา่ มากกว่าของขวัญชิน้ ไหนๆ เลย นะคะ เพราะแค่ได้อยูด่ ว้ ยกันกับคนทีเ่ รารัก แบบนัน้ เปิล้ คิดว่าน่าจะท�ำให้เรามีความสุขได้มากที่สุดแล้วค่ะ”

095

Interview: Theme-Summer  
Interview: Theme-Summer  
Advertisement