Page 1

Life of Unstoppable Discovering วสุ สกุลอนันต์

เรื่อง รัชชา ภาพ สมเกียรติ

หากใครเคยคร�ำ่ หวอดอยูใ่ นแวดวงประกันภัย และคลินกิ เสริมความงาม คงเคยเห็นชือ่ ของนักธุรกิจมือทองอย่าง วสุ สกุลอนันต์ ผ่านตามาบ้างไม่มากก็น้อย เพราะด้วยผล งานรวมถึงไลฟ์สไตล์ส่วนตัวของเขา ก็ล้วน แล้ ว แต่ มี ค วามโดดเด่ น และน่ า สนใจทั้ ง สิ้น ยิ่งไปกว่านั้น ตั้งแต่เริ่มชีวิตวัยท�ำงาน เป็ น ต้ น มา ก็ ยั ง ดู เ หมื อ นว่ า ย่ า งก้ า วแห่ ง ความส�ำเร็จของผู้ชายคนนี้ ไม่เคยมีทีท่าว่า จะจบสิ้นเลยแม้แต่สักครั้งเดียว สอดคล้องกับ ณ ปัจจุบนั ทีว่ สุเพิง่ ได้เริม่ ต้น ธุรกิจใหม่อกี ครัง้ เกีย่ วกับโมเดลเอเจนซีน่ กั แสดง ซึ่งแม้อาจจะไม่ได้ไปในทิศทางเดียวกับธุรกิจ เดิมที่มีอยู่ทั้งสองอย่างมากนัก แต่เขาก็ท�ำได้ เยี่ยมยอดจนน่าจับตามอง และสามารถใช้เป็น อีกหนึ่งหลักฐานที่สะท้อนถึงการพุ่งทะยานไป สู่ความก้าวหน้าอีกขั้นได้เป็นอย่างดี “ผมท�ำธุรกิจเกี่ยวกับประกันชีวิตที่บริษัท อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ จ�ำกัด (AIA) มากว่า 16 ปีแล้วครับ โดยเริ่มต้นหลัง จากที่เรียนจบด้านการตลาดมาจากมหาวิทยา ลัยไบรตัน (University of Brighton) ประเทศ อังกฤษ แล้วก็ได้มาเจอเพื่อนคนหนึ่งที่เมือง ไทยมาขายประกันให้กับเราก่อน ซึ่งตอนนั้น ผมยังเป็นเด็กมาก รักเพื่อนมาก ดังนั้น มีเงิน เท่าไรก็เอาไปช่วยเพื่อนหมด แล้วพอเพื่อนชวน ไปฟังสัมมนาเกี่ยวกับประกันในหัวข้อนั้นหัวข้อ นี้ก็ไปกับเขา ทว่าแรกๆ ก็ยังไม่ได้คิดอะไรมาก หรอกครับ แต่พอคุณพ่อไม่ชอบนักทีเ่ ป็นตัวแทน ประกันชีวิต เลยอยากลองพิสูจน์ตัวเองดู จึง ทุ่มเทถวายชีวิตในการท�ำงานตั้งแต่วินาทีแรก ทีต่ ดั สินใจมาจนถึงปัจจุบนั ซึง่ ถือว่าผมผ่านการ ทดสอบได้อย่างสวยงามครับ …ต่อมาเมื่องานด้านประกันประสบความ ส�ำเร็จแล้ว ผมก็ได้มีโอกาสไปพูดคุยกับเพื่อน สนิทอีกคนหนึ่งคือ คุณพริษฐ์ ทีฆคีรีกุล ซึ่งเป็น ผู้ที่มีความรู้เรื่องคลินิกเสริมความงาม โดยใน ตอนนัน้ ผมก็กำ� ลังสนใจด้านนีอ้ ยูพ่ อดี ท�ำให้พอ คุยกันไปคุยกันมา เลยคิดว่าคงเป็นการดีหาก

0220


caree r file เราจะท�ำธุรกิจร่วมกันนะ ประกอบกับได้คนจุด ประกายคือ คุณปุ๊ก ทิพย์วิภา ศรีวิกรม์ ซึ่งคุณ ปุ๊กและครอบครัวศรีวิกรม์นั้นเป็นลูกค้าด้าน ประกันชีวติ ของผมอยูแ่ ล้ว และก็เป็นเจ้าของตึก โดมัสด้วย พออาคารนีม้ ที วี่ า่ ง คุณปุก๊ เลยมาถาม ผมว่าอยากได้เอาไปท�ำอะไรไหม ผมและคุณ พริษฐ์จึงได้เปิดคลินิกชื่อ The Med ที่ตึกโดมัส ซอยสุขุมวิท 16 เป็นที่แรกขึ้นมาครับ ซึ่งปรากฏ ว่าคลินิกนี้มีเสียงตอบรับที่ดีมากๆ ท�ำให้ตอนนี้ ต้องขยายออกไปเป็น 7 สาขาเรียบร้อยแล้ว (ยิม้ ) …แล้วก็เป็นผลพวงจากสองธุรกิจข้างต้น นั่นแหละครับ ที่ท�ำให้ผมสามารถเปิดธุรกิจที่ 3 คือ โมเดลเอเจนซี่นักแสดงได้ โดยเริ่มต้นจาก การที่มีน้องชายของเพื่อนผมคนหนึ่งเพิ่งกลับ มาจากซานฟรานซิสโกพอดี ซึ่งเขาเคยเป็นนาย แบบที่ฮ่องกงด้วย เพื่อนเลยฝากให้ผมช่วยพา เข้าวงการหน่อย เพราะเห็นว่าผมรู้จักคนเยอะ ซึ่งผมก็รับปาก เพราะพอเห็นหนทางอยู่เหมือน กั น เนื่ อ งจากลู ก ค้ า หลายๆ ท่ า นที่ ดู แ ลเรื่ อ ง ประกันชีวติ ให้เขาอยูก่ ม็ ธี รุ กิจของตัวเองแทบทัง้ นัน้ พวกเขาจึงอาจต้องการพรีเซ็นเตอร์ หรืออาจ มีสายสัมพันธ์ทดี่ กี บั คนในวงการบันเทิงก็เป็นได้ …ผมก็เลยพาน้องคนนั้นไปฝากกับลูกค้า ต่างๆ ครับ แล้วหลังจากนั้นก็เริ่มมีงานเข้ามา ส่วนผมเองก็ได้รู้จักเส้นทางในธุรกิจสายบันเทิง มากขึ้น จนกลายเป็นการเปิดเอเจนซี่ชื่อ Leon Monte ซึ่งทุกวันนี้มีน้องๆ อยู่ในสังกัดประมาณ 14 คน และมี 4 คนแล้วที่ได้เซ็นสัญญากับทาง เครือข่ายทีวีขนาดใหญ่ โดยหลังจากนี้หน้าที่ ของผมก็คงต้องผลักดันคนที่เหลือให้สามารถ เข้าไปเซ็นสัญญากับเครือข่ายทีวีที่ดีและใหญ่ แบบนี้ให้มากขึ้นเรื่อยๆ ครับ ซึ่งผมคิดว่าแม้ตัว เองจะไม่ได้มพี นื้ ฐานความรูห้ รือตัง้ เป้าหมายไว้ มากเท่าไรนักในตอนเริม่ ต้น แต่ทกุ วันนีก้ ต็ อ้ งขอ บอกไว้เลยว่าผมมีความจริงใจ และตัง้ ใจจะผลัก ดันน้องๆ ทุกคนให้ประสบความส�ำเร็จอย่างเต็ม ความสามารถครับ” ทว่าเพียงพลังและศักยภาพของนักสร้าง ที่ดีคงยังมิอาจเปลี่ยนดินให้เป็นดาวได้ หาก แต่ ต ้ อ งอาศั ย ส่ ว นผสมภายในดิ น เอง ที่ ต ้ อ ง ประกอบด้วยแร่ธาตุหลายอย่างที่ส่องประกาย จึงจะสามารถท�ำให้พวกเขาฉายแสงระยิบระยับ บนท้องฟ้าที่อัดแน่นไปด้วยดวงดารา “เวลาคัดเลือกน้องๆ เข้าสังกัด นอกจาก เรือ่ งนิสยั หน้าตา บุคลิก และความสามารถแล้ว สิง่ ทีส่ ำ� คัญเลยคือ จะต้องเลือกเด็กทีม่ โี ปรไฟล์ดี ด้วย เพราะการที่เขามีประวัติดี มีการศึกษาที่ดี แสดงว่าเขามีความรับผิดชอบแล้วในระดับหนึง่ อีกทั้งทางฝั่งครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อหรือ คุณแม่ ก็น่าจะเป็นคนที่คุยด้วยง่าย คุยแล้วรู้

เรือ่ ง ดังนัน้ การท�ำงานในอนาคตของเราทุกฝ่าย ก็น่าจะราบรื่นดีครับ …พอได้เด็กที่ผ่านการคัดเลือกแล้ว ผม ก็ จ ะพาพวกเขาไปฝึ ก ฝนฝี มื อ ในด้ า นต่ า งๆ นอกจากนี้ ก็ยังต้องช่วยสอนเรื่องทัศนคติการ ใช้ชีวิต การวางตัว และการมีความสัมพันธ์กับ คนรอบข้างอันเป็นสิง่ ทีจ่ ำ� เป็นมากๆ ส�ำหรับการ อยู่ในวงการบันเทิงให้กับพวกเขาด้วย โดยใน ส่วนนี้ถือเป็นโอกาสดีที่ให้ผมได้น�ำทักษะเรื่อง การสร้างคนที่เคยท�ำกับธุรกิจประกันชีวิตมา ใช้ครับ ซึ่งน้องๆ บางคนอาจยังเด็กมาก ความ รู้ทางโลกยังน้อย ฉะนั้น จึงเป็นหน้าที่ผมที่จะ ช่วยกรองให้พวกเขาเป็นคนดี เป็นที่รักของคน รอบข้าง เมือ่ พวกเขาไปท�ำงานกับกองถ่ายต่างๆ ผมจะบอกเสมอว่า วันทีป่ ระสบความส�ำเร็จแล้ว เป็นวันที่จะต้องมีสติมากที่สุด ต้องอยู่กับตัวเอง ให้มาก แล้วก็ต้องรักษาความนอบน้อมไว้ให้ เหมือนนาทีแรกที่เริ่มท�ำงาน ส่วนเรื่องการพูด ผมจะสอนว่าถ้าพูดอะไรออกไปแล้ว ทุกค�ำพูด คือเจ้านายของเรา ก่อนทีจ่ ะพูดหรือรับปากอะไร กับผูใ้ หญ่ตอ้ งคิดให้รอบคอบ นีค่ อื ตัวอย่างทีผ่ ม สอน เพื่อให้น้องๆ มีเสน่ห์กับคนรอบข้าง และ จะช่วยให้เขาสามารถยืนหยัดอยู่ได้กับธุรกิจนี้ ในระยะยาวครับ …ส�ำหรับผมแล้วการสร้างคนเป็นงานที่มี เสน่ห์มากๆ นะครับ เพราะถ้าเราผลักดันให้คน คนหนึ่งประสบความส�ำเร็จได้ตามที่เขาหวัง ให้ เชื่อมั่นในชีวิตตัวเอง รู้สึกดีกับตัวเอง ท�ำให้พ่อ แม่ของพวกเขาภูมิใจ ให้มีอาชีพที่เลี้ยงตัวเอง หรือกระทัง่ เลีย้ งครอบครัวได้เนีย่ เราจะรูส้ กึ เต็ม รู้สึกอิ่มใจแบบบอกไม่ถูก ซึ่งผมคิดว่าบางทีสิ่ง เหล่านี้จะท�ำให้เรามีความสุขมากกว่าการที่เรา ประสบความส�ำเร็จเองอีกนะครับ (ยิ้ม) …ดังนั้น ตอนนี้ผมจึงพยายามลุยอย่าง เดียวเลย สนับสนุนน้องๆ อย่างเต็มที่ แล้วก็ พยายามเปิดกว้างในทุกๆ เรื่องด้วย ยิ่งธุรกิจ บั น เทิ ง นั้ น นั บ เป็ น ธุ ร กิ จ ใหม่ ส� ำ หรั บ ผมมาก ครับ ยอมรับเลยว่าแรกๆ ก็เกิดอาการช็อกกับ วั ฒ นธรรมบางอย่ า งในงานสายนี้ เ หมื อ นกั น แต่ก็ถือเป็นเรื่องดีที่ได้เรียนรู้ ได้แก้ปัญหา ผม ไม่เคยกลัวการเผชิญปัญหาทั้งหลาย เพราะ คิดว่าการได้หาทางออกต่างๆ หรือได้เจอโจทย์ ใหม่ๆ เป็นเรื่องที่ให้ความรู้ แต่หากผมท�ำอะไร ผิ ด พลาดไปเพราะรู ้ เ ท่ า ไม่ ถึ ง การณ์ ก็ ต ้ อ ง ขอโทษไว้ ณ ที่นี้ด้วย ผมยังใหม่ อย่างไรก็ขอ โอกาสให้ผมได้เรียนรูม้ ากขึน้ ด้วยนะครับ (ยิม้ )” แต่ ก ารทุ ่ ม เทสุ ด แรงกายแรงใจกั บ งาน มากมายที่นับจ�ำนวนแล้วมีอยู่ล้นมือขนาดนี้ เป็นที่น่าสงสัยว่าวสุจดั การบริหารเวลาให้ลงตัว และก้าวสู่ความส�ำเร็จได้อย่างไร

“กุญแจคือเราต้องเรียงล�ำดับความส�ำคัญ ของงานแต่ละช่วงให้เป็นครับ อย่างถ้าช่วงที่ บริษัทประกันชีวิตต้องปิดบัญชีประจ�ำปี ผมก็ ต้องทุ่มเวลาให้กับงานของ AIA แล้วพอมาถึง ช่วงนี้ที่น้องๆ มีงานเข้ามา ผมก็จะจัดสรรเวลา มาดูแลน้องๆ ส่วนเรื่องคลินิกที่เริ่มอยู่ตัวแล้ว ผมก็แค่ตอ้ งคอยช่วยดูเรือ่ งการโปรโมตและเรือ่ ง สื่อต่างๆ เป็นระยะเท่านั้นครับ …แต่ก็ใช่ว่าชีวิตของผมจะมีแค่เรื่องงาน อย่างเดียว หากท�ำได้ ผมจะพยายามนอนให้ ได้มากที่สุด เพราะอยากพักผ่อนให้เพียงพอ นอกจากนี้ ก็จะออกก�ำลังกายโดยการเต้นฮิปฮอ ปด้วย ซึ่งผมเอาจริงเอาจังถึงขนาดไปจ้างครูมา สอนส่วนตัวเลยครับ (ยิ้ม) …ส่ ว นเรื่ อ งปั ญ หาในการท� ำ งาน จาก เวลาคงไม่ ค ่ อ ยมี แต่ จ ะมี ป ั ญ หาจากตั ว ผม เองมากกว่า อย่างช่วงที่ผมท�ำงานแรกๆ แล้ว ประสบความส�ำเร็จเร็วมาก ท�ำให้มีอีโก้สูงเกิน ไป จนกลายเป็นคนกร่าง ใครเตือนก็ไม่ได้ จน ในทีส่ ดุ ก็มลี กู ค้าประกันชีวติ คนหนึง่ เขียนต�ำหนิ ผมลงหนังสือพิมพ์เลยครับ จ�ำได้เลยว่าเจ็บปวด มาก แต่กต็ อ้ งขอบคุณเขามากเช่นกัน เพราะนัน่ คือจุดพลิกผันที่ท�ำให้ผมได้สติเลยว่า อะไรควร ท�ำอะไรไม่ควรท�ำ ความนอบน้อมในที่ที่เรายืน อยู่ควรจะมีแค่ไหน งานประกันชีวิตท�ำให้ผมได้ เรียนรู้และเป็นคนเต็มคนมากขึ้นมากครับ เรื่อง ทัศนคติในการมองโลกของผมในด้านต่างๆ ก็ ล้วนแล้วแต่เรียกได้ว่ามาจากประสบการณ์ใน อาชีพนี้แทบทั้งนั้น …ผมคิดว่าการมีทัศนคติที่ดี การมองโลก ในแง่บวก คือเรื่องที่จ�ำเป็นที่สุดไม่ว่าจะต่อการ ท�ำงานหรือการด�ำเนินชีวิต เพราะแม้จะอยู่ใน สถานการณ์เดียวกัน แต่ต่างคนก็อาจมองและ รู้สึกต่อมันแตกต่างกันไปได้ ถ้าเราคิดในแง่ ดี โฟกัสในสิ่งที่ดีๆ เราก็จะไม่เจ็บปวด มีความ เข้าใจ และมีก�ำลังใจมากขึ้น หากแต่เมื่อไหร่ ที่เรามีทัศนคติไม่ดี มองแต่จุดต�ำหนิ ทุกสิ่งทุก อย่างก็จะสวนทางกันไปหมด และคราวนี้ เราก็ จะแพ้ตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มต้นเลยด้วยซ�้ำ …แต่นอกจากต้องคิดดีให้ได้แล้ว สิ่งที่ ส�ำคัญกว่า คือต้องลงมือท�ำด้วย เพราะชีวติ มนุษย์เราไม่มีทางลัดหรอกครับ ต้องจ่าย ต้องทุ่มเท ถ้าเราขี้เกียจ ไม่มีทางเลยที่เรา จะได้สมบัติอันมีค่าครับ”

บรรณาธิการแฟชัน่ จิรวัฒน์ หน้า อภิชาติ นรเศรษฐาภรณ์ ผม ภคิน พรมบวช

0221

Careerfile: Leon Mode  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you