Page 1

ขยับปาก

ขยับปาก

เรื่อง พิสุทธิณี - รัชชา ภาพ S. Guy

0084


ขยับปาก

เรื่อง พิสุทธิณี - รัชชา ภาพ S. Guy

กลับมาอีกครั้งกับปรากฏการณ์กรุงเทพฯ ถนนว่างช่วงคืนวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ เมื่อละครฟอร์มยักษ์ฉลองครบรอบ 43 ปี สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เรื่อง ‘สุภาพ บุรุษจุฑาเทพ ตอน คุณชายพุฒิภัทร’ ออก อากาศให้ ผู ้ ช มได้ รู ้ จั ก กั บ ความน่ า รั ก สุ ด เพอร์เฟ็กต์ของคุณชายหมอผู้เป็นเหมือน เจ้ า ชายในฝั น ซึ่ ง สามารถคว้ า หั ว ใจจาก แฟนๆ ละครทั้งประเทศไปได้อย่างท่วมท้น จนเกิ ด เป็ น ปรากฏการณ์ ซู เ ปอร์ ส ตาร์ สายฟ้าแลบ ที่ส่งให้นักแสดงคลื่นลูกใหม่ ในวงการบันเทิงอย่าง ‘เจมส์-จิรายุ ตัง้ ศรีสขุ ’ กลายมาเป็นดาราหนุ่มที่ฮอตและมาแรง ที่สุดในเวลานี้! แต่จริงๆ แล้วก่อนจะดังเปรี้ยงปร้างและ เนือ้ หอมจนมีควิ งานยาวเป็นหางว่าว หนุม่ เจมส์ เคยได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวด Idol Friday ของแค็ตตาล็อก Friday เพราะคุณแม่ แอบส่งรูปไปสมัครให้มาก่อน แต่ดว้ ยความทีไ่ ม่ เคยคิดจะเป็นดาราเลย เส้นทางสู่วงการบันเทิง หลังจากลงจากเวทีการประกวดของเขาจึงไม่นา่ ตืน่ เต้นสักเท่าไหร่นกั จนกระทัง่ ปิก๊ -ฌาณฉลาด ทวีทรัพย์ นักปั้นมือเก๋าที่ไปเห็นแววของหนุ่ม น้อยวัยเพียง 19 ปีคนนี้ผ่านเฟซบุ๊กของเพื่อน ของเขาอีกทอดหนึง่ จึงชวนให้เจมส์มาแคสติง้ บท 0085

คุณชายพุฒภิ ทั ร บทศัลยแพทย์หนุม่ ทีไ่ ด้เปลีย่ น ชีวิตของเขาจากหนุ่มน้อยหน้าตาดีธรรมดาคน หนึ่งให้กลายเป็นไม่ธรรมดาไปในชั่วข้ามคืน “ก่อนหน้านี้มีคนมาทาบทามผมเข้าวงการ บันเทิงหลายคนเหมือนกันครับ แต่ตอนนั้นผม คิดว่ายังไม่ถึงเวลา เพราะยังเป็นเด็กอยู่ แล้วก็ ยังเรียนไม่จบมัธยมด้วย เลยคิดว่าควรเตรียมตัว สอบเข้ามหาวิทยาลัยให้ได้กอ่ นดีกว่า แต่วา่ ทีผ่ ม ตัดสินใจมากับพี่ปิ๊ก ก็เพราะตอนที่พี่เขาติดต่อ มาเป็นช่วงที่ผมเรียนจบ ม.6 แล้ว และก�ำลังจะ เข้ามาศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยที่กรุงเทพฯ พอดี เลยคิดว่าถ้ามีโอกาสได้ไปแคสงานก็น่า จะไปลองดู ...อันที่จริงผมเคยได้ไปร่วมเล่นเป็นนัก แสดงสมทบในภาพยนตร์มาก่อนบ้างแล้ว แต่ ถ้าเป็นผลงานทางโทรทัศน์ ละครเรื่องคุณชาย พุฒิภัทร ก็เป็นละครเรื่องแรกของผมเลยครับ ซึ่งผมต้องขอบอกจากใจจริงว่า ผมไม่เคยคิดว่า กระแสจะมาแรงขนาดนี้ ผมดีใจมาก และตกใจ มากจริงๆ ไม่อยากเชื่อเลยว่าจะมีคนมาสนใจ และชื่นชมอย่างมากมาย …แต่ทุกวันนี้ชีวิตประจ�ำวันของผมก็ยัง เหมือนเดิมนะครับ ผมยังไม่รู้สึกถึงความดังที่ เกิดขึ้นเท่าไหร่ เพราะว่าผมยังไม่ได้มีโอกาส ออกไปเดินเที่ยวเล่นข้างนอกเลย ต้องอยู่แต่

ในกองละคร เนื่องจากคิวงานของผมแน่นมาก เลยไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าได้ออกไปเจอคนทั่วไป แล้วจะเป็นอย่างไร ดังจริงไหม แต่ถ้าได้ออก ไปเดินจริงๆ ผมก็คิดว่าคนคงจ�ำผมไม่ได้หรอก (หัวเราะ) เพราะคนทั่วไปอาจจะติดกับลุคของ คุณชายหมอในละครมากกว่า ซึ่งต่างกับตัวจริง ของผมมาก แต่ถา้ ว่างๆ ก็นา่ ลองไปเดินพิสจู น์ดู เหมือนกันนะครับ (ยิ้ม)” มุกท้ายเจือรอยยิ้มที่มีเสน่ห์ของเขา ชวน ให้เราข�ำไปกับความน่าเอ็นดูของหนุ่มน้อยคนนี้ จนเกิดอาการอยากรูจ้ กั กับเขาให้มากขึน้ ซึง่ เมือ่ เจมส์ได้บอกอย่างชัดเจนแล้วว่าตัวเองแตกต่าง กับบทบาทคุณชายหมอมากนักจนคนน่าจะจ�ำ ไม่ได้ เราเลยต้องขอถามสักหน่อยว่าตัวตนที่แท้ จริงของเขาเป็นแบบไหน ก่อนจะมาเป็นซูเปอร์ สตาร์อย่างเช่นทุกวันนี้เขาเป็นอย่างไรกัน “ผมเป็นคนทีซ่ กุ ซนนิดหนึง่ ครับ (ยิม้ ) อืม… เอาเป็นว่าค่อนข้างไฮเปอร์เลยแหละ และทีบ่ า้ น ผมทีพ่ จิ ติ รก็ทำ� ธุรกิจร้านขายเสือ้ ผ้าอยูแ่ ล้วด้วย ผมจึงชืน่ ชอบการแต่งตัวมาก โดยผมจะเป็นคน หลายสไตล์ครับ ผมมักเลือกสวมใส่เสือ้ ผ้าอะไร ที่แมตช์กัน แต่ถ้ามีอะไรที่ใส่แล้วดูแปลก ผมก็ ชอบใส่นะ แปลกจนบางทีคนอื่นหาว่าผมแต่ง ตัวจัด แต่เป็นจัดแบบจัดว่าแย่นะ่ ครับ (หัวเราะ) …แต่แฟนคลับเขาจะรู้ดีว่าผมชอบสีชมพู 0085


0086


ถ้าผมมีความรักแล้วจริงๆ ผมจะไม่ ป กปิ ด หรอกนะ ครั บ เพราะผมเป็ น คนที่ เลื อ กจะพู ด ความจริ ง อยู ่ แล้ ว และทางพี่ ป ิ ๊ ก เองก็ อยากให้ ผ มเป็ น ตั ว ของ ตัวเองในเรื่องนี้

มาก ซึ่งบางคนก็สงสัยว่าท�ำไมเป็นผู้ชายแล้ว ชอบสีชมพูละ ผมเลยขอเฉลยผ่านบทสัมภาษณ์ นีเ้ ลยแล้วกันว่า จริงๆ แล้วผมเป็นตุด๊ นะฮ้าาา... เฮ้ยไม่ใช่ครับ! (หัวเราะ) ผมแค่รู้สึกว่าเวลามอง สีชมพูแล้วจะรู้สึกอารมณ์ดีเท่านั้นเอง แต่ก็เป็น แค่ความชอบเฉยๆ ผมไม่ได้สะสมหรือมีของใช้ที่ เป็นสีชมพูเยอะเท่าไหร่นักหรอก …สมัยก่อนตอนเรียนมัธยมผมอาจจะเป็น ทีร่ จู้ กั ในโรงเรียนบ้าง เพราะเล่นดนตรี ผมเป็นมือ เบส เคยตั้งวงดนตรีกับเพื่อนชื่อวง Dependent แต่ผมก็ไม่ได้ปอ๊ ปปูลา่ ร์เท่าไหร่ เพราะเพือ่ นบาง คนในวงหน้าตาดีกว่าผมอีก เพลงที่พวกเราเล่น

กันก็จะเป็นเพลงทั่วไปที่คนเขาฟังกันครับ แต่ อาจจะไปทางร็อกๆ หน่อย โดยผมจะเป็นคนที่ ค่อนข้างขี้อ้อนกับอาจารย์มาก ก็จะคอยไปขอ อาจารย์แสดงดนตรีเวลาที่โรงเรียนจัดกิจกรรม ต่างๆ อยู่เสมอ รวมถึงบางทีก็ไปอ้อนขอคะแนน อาจารย์ด้วย ซึ่งผลการเรียนโดยรวมของผมก็ จะอยู่ในระดับปานกลาง แบบว่าพอผ่านๆ ไป ได้ครับ (หัวเราะ) เพราะเน้นกิจกรรมมากกว่า …วีรกรรมซนๆ สมัยเรียนก็มบี า้ ง แต่ไม่คอ่ ย เยอะเท่าไหร่ ผมกับเพื่อนๆ เคยโดดเรียนนะ แต่ เป็นการโดดเพื่อกลับบ้าน แทนที่จะออกไปเกเร ที่ไหน เพราะที่พิจิตรไม่ค่อยมีที่เที่ยวครับ เลย

ไม่รู้ว่าจะไปไหนกัน แต่ถ้าเป็นวันหยุดพวกเรา ก็จะอยู่บ้านเล่นเกมกันบ้าง ตอนเย็นๆ ก็อาจจะ ขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปเที่ยวกัน ไปสนามกีฬากัน ไปออกก�ำลังกายกันบ้างก็มีครับ …แต่พอเรียนจบมัธยมปลาย ผมก็เลือกมา เรียนต่อทีก่ รุงเทพฯ เพราะผมอยากรูว้ า่ กรุงเทพฯ มีอะไรแปลกๆ ใหม่ๆ และน่าตื่นเต้นบ้าง ตาม ประสาเด็กวัยรุ่นธรรมดานั่นแหละ โดยตอน แรกผมพุง่ ตรงไปเลือกเรียนคณะนิเทศศาสตร์ ที่ มหาวิทยาลัยรังสิตเลย เพราะเห็นว่าตรงกับงาน ที่ก�ำลังท�ำอยู่ แต่เรียนไปเรียนมาสักพักผมก็จัด เวลาของตัวเองให้ลงตัวไม่ได้ จนต้องดร็อปเรียน 0087


ไป แต่ปีนี้ผมก็ตั้งใจแล้วว่าจะทุ่มเทเวลาให้กับ การเรียนมากขึน้ เลยตัดสินใจย้ายมาเรียนคณะ บริหารธุรกิจ เพราะผมถนัดเรือ่ งตัวเลข ชอบวิชา คณิตศาสตร์ แต่เป็นคนหัวไม่คอ่ ยครีเอตและไม่ ถนัดเรือ่ งความจ�ำเท่าไหร่ เลยคิดว่าคณะนีน้ า่ จะ เข้ากับตัวผมเองมากกว่า” แต่คงเป็นที่รู้กันดีว่ากว่าจะถ่ายท�ำละคร ออกมาได้สักเรื่องหนึ่ง ตัวละครแต่ละตัวย่อม ต้องท่องจ�ำบทพูดของตัวเองให้ได้เมื่อเข้าฉาก ยิ่งถ้าเป็นพระเอกด้วยแล้ว บทพูดคงยาวและ มีมากกว่าตัวละครตัวอื่นๆ เป็นพิเศษ ทว่าเมื่อ หนุม่ เจมส์ไม่ถนัดในการท่องจ�ำเช่นนี้ นีจ่ ะไม่เป็น ปัญหาใหญ่ของเขาเลยหรือ “แรกๆ ผมเป็ น โรคจ� ำ บทไม่ ไ ด้ เ ลยครั บ (หัวเราะ) แต่พอหลังๆ มาอาการก็เริม่ ดีขนึ้ เพราะ ผมเริ่มเข้าใจว่าจริงๆ แล้วไม่มีอะไรที่ยากเลย ถ้าเราพยายามอย่างเต็มที่ ตอนนี้ผมเลยจ�ำบท ได้มากขึ้น ...ผมโชคดีด้วยตรงที่ว่า ตอนเริ่มถ่ายท�ำ ซีรีส์ชุดสุภาพบุรุษจุฑาเทพใหม่ๆ ผมยังไม่ค่อย มีบทพูดเยอะ เพราะไปถ่ายท�ำตอนเด่นของคน อื่นก่อน ส่วนมากก็จะไปยืนร่วมเข้าฉากเฉยๆ เลยมีโอกาสได้ซมึ ซับตัวละครและวิธกี ารท�ำงาน มาเรื่อยๆ ดังนั้นพอถึงคิวตอนเด่นของตัวเองผม เลยไม่ค่อยโดนเทคบ่อยเท่าไหร่ …ก่อนหน้าทีจ่ ะมาแสดงละครเรือ่ งคุณชาย พุ ฒิ ภั ท ร ผมต้ อ งไปท� ำ เวิ ร ์ ก ช็ อ ปหลายอย่ า ง มาก ก็จะมีไปเรียนการแสดงบ้าง ตามไปดูการ ท�ำงานของหมอมืออาชีพบ้าง เพื่อให้สามารถ สวมบทบาทของหมอได้อย่างดีที่สุด แต่ก็ต้อง ยอมรับว่าแม้จะเตรียมตัวมาดีแค่ไหน พอถึงตอน ถ่ายท�ำจริงผมก็เครียดมากเหมือนกัน เพราะบท คุณชายหมอค่อนข้างโตกว่าวัยของผม และเรียก ได้ว่าต่างกับบุคลิกของผมพอสมควร แถมยัง เป็นละครย้อนยุคอีก ท�ำให้บางทีค�ำบางค�ำหรือ ประโยคบางประโยคในบทพูด ฟังดูไม่คุ้นหูเอา เสียเลย ซึ่งนับว่าเป็นบทที่ยากมาก แต่ก็ท้าทาย และสนุกดีครับ” แต่แม้จะยากขนาดไหน ความนิยมจาก คนดู ที่ ส ะท้ อ นผ่ า นเรตติ้ ง และกระแสในโลก โซเชียลเน็ตเวิร์ก คงเป็นเครื่องการันตีได้แล้ว ว่าความสามารถทางการแสดงของผู้ชายคน นี้ถือว่าสอบผ่านฉลุย จนผู้ชมพากันอินจัดจับ คู่ให้หนุ่มเจมส์กับสาวเบลล่า-ราณี แคมเปญ ผู้รับบทบาทนางเอกของเรื่อง ให้กลายเป็นคู่จิ้น แห่งปีที่ก�ำลังมีแฟนๆ คอยตามลุ้นตามเชียร์ให้ รักกันจริงๆ นอกจอ “เรื่องคู่จิ้น ผมก็ดีใจครับ เพราะอยากให้ ทุกคนดูแล้วอินในบทละครไปด้วย แต่ว่าจริงๆ แล้วก็คงเป็นอะไรได้ไม่มากหรอก เพราะเราก็ 0088

สบายใจกับเรื่องเหล่านี้มาก ผมคิดว่ามันเป็น หน้าที่ของนักข่าวอยู่แล้วที่ต้องท�ำข่าวขึ้นมา เลยเห็นเรื่องปกติ แต่ผมอยากจะบอกว่าถ้าผม มีความรักแล้วจริงๆ ผมจะไม่ปกปิดหรอกนะ ครับ เพราะผมเป็นคนที่เลือกจะพูดความจริงอยู่ แล้ว และทางพี่ปิ๊กเองก็อยากให้ผมเป็นตัวของ ตัวเองในเรื่องนี้ แต่ตอนนี้ผมขอโฟกัสเรื่องงาน ก่อนดีกว่าครับ ...ตอนนีผ้ มก�ำลังถ่ายท�ำละครเรือ่ งใหม่อยู่ ชื่อว่า ‘รักสุดฤทธิ์’ เล่นคู่กับพี่พั้นช์-วรกาญจน์ โรจนวัชร โดยบทบาทจะต่างจากเรื่องคุณชาย พุฒิภัทรมาก เพราะจะกลับมาเป็นเรื่องราวใน ยุคปัจจุบันแล้ว และผมก็จะต้องแสดงเป็นเด็ก แบดบอย แต่ว่าจะเป็นเด็กแบดบอยที่มีปมใน ชีวิตมาตั้งแต่เล็กๆ ก็เลยขี้โมโห ขี้โวยวาย และ ไม่ค่อยมีใครคบ

เป็นแค่เพื่อนร่วมงานกันครับ เล่นเรื่องต่อๆ ไป เขาอาจจะไม่ได้เล่นคู่กับผมก็ได้ ส่วนผมนั้นไม่ ว่าจะเป็นนางเอกคนไหนผมก็อยากร่วมงานด้วย ทัง้ หมดแหละ แต่คงต้องปล่อยให้ทางผูใ้ หญ่ของ ช่องเป็นผู้พิจารณาถึงความเหมาะสมจะดีกว่า ...แต่ถา้ เป็นนางเอกในชีวติ จริง ผมจะเลือก ผู้หญิงที่คุยกันรู้เรื่องครับ คือต้องมีมุมมองตรง กัน ต้องเข้าใจกัน ส่วนอายุหรือหน้าตาไม่ใช่เรือ่ ง ใหญ่ เพราะถ้าใจตรงกันทุกอย่างก็น่าจะโอเค แล้ว ทว่าตอนนี้ผมยังไม่มีใครเลยครับ เพราะ ท�ำแต่งานเลยยังไม่มีเวลาคุยกับใคร ไม่รู้ว่าจะ เจอคนที่คุยกันถูกคอไหม ซึ่งจริงๆ แล้วผมเป็น คนที่ชอบเทคแคร์ดูแลคนอื่นนะ เพียงแต่ไม่ได้ เป็นสุภาพบุรษุ ทีเ่ พียบพร้อมได้ถงึ ขนาดคุณชาย หมอเท่านั้นเอง (หัวเราะ) ...ส่วนเรื่องข่าวซุบซิบหรือภาพที่หลุดออก มา นั่นเป็นเรื่องที่เก่ามากแล้วครับ ซึ่งผมเอง ก็ เ ข้ า ใจนะว่ า ข่ า วก็ คื อ ข่ า ว เลยไม่ ไ ด้ รู ้ สึ ก ไม่

...บทของเรื่องนี้จะหนักอยู่ตรงที่ต้องคอย ควบคุมอารมณ์ของแต่ละฉากให้ได้ว่าควรอยู่ ระดับไหน ถ้าตะโกนทั้งเรื่อง เสียงดังทุกตอนที่ เป็นฉากโมโห ละครคงไม่สนุกแน่ เพราะความ โกรธในแต่ละเหตุผลและสถานการณ์ย่อมมี การแสดงออกที่เหมาะสมแตกต่างกันออกไป ไม่ใช่สักแต่ว่าต้องตะโกนบทพูดออกมาเพียง อย่างเดียวครับ ...ผมหลงเสน่ห์ของการแสดงตรงที่มันเปิด โอกาสให้เราสวมบทบาทของคนอื่น ซึ่งจะท�ำให้ ได้ รู ้ ว ่ า คนแต่ ล ะแบบจิ ต ใจเขาเป็ น แบบไหน ความคิดเป็นอย่างไร การพูดการจาเป็นอย่างไร ดังนั้น หลังจากนี้ถ้ามีใครเสนอละครให้อีก ผม 088


เมื่ อ เรามี อ าชี พ เป็ น นั ก แสดง สิ่ ง ที่ ส� ำ คั ญ ที่ สุ ด ส�ำหรับอาชีพนี้คือต้องท�ำ การแสดงให้ดีที่สุด

ก็อยากเล่นทุกบทครับ ดราม่าจัดๆ ผมก็อยาก เล่น เล่นเป็นตลกก็อยากเล่น เป็นคนบ้าเลยก็ อยากเล่น เพราะผมคิดว่าแต่ละบทนั้นเป็นสิ่งที่ ท้าทายนักแสดงอยู่แล้ว ยิ่งเมื่อเรามีอาชีพเป็น นักแสดง สิง่ ทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ส�ำหรับอาชีพนีค้ อื ต้อง ท�ำการแสดงให้ดีที่สุด …ผมอยากแสดงให้ เ ก่ ง ได้ แ บบพี่ อ ๊ อ ฟพงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง ที่เล่นบทอะไรแล้วคนก็ เชื่อ ขนาดเคยเล่นเป็นสาวประเภทสองคนก็ยัง เชื่อเลย อีกคนคือพี่นก-ฉัตรชัย เปล่งพานิช พี่ สองคนนี้เขาเก่งมาก เป็นไอดอลของผม ผม ติดตามดูละครของพวกเขามาตลอด เคยย้อน ไปดูเรื่องที่ฉายตั้งแต่ผมยังไม่เกิดด้วย แล้วพอ เข้าวงการมาก็ได้มีโอกาสร่วมงานกับพี่ทั้งสอง คนในซีรีส์สุภาพบุรุษจุฑาเทพ กับพี่อ๊อฟคือใน เรื่องคุณชายรัชชานนท์ ส่วนกับพี่นกก็ในเรื่อง คุณชายรณพีร์ ผมจึงได้เห็นแล้วว่าพวกพี่เขามี มุมมองทีเ่ จ๋งมาก เป็นนักแสดงมืออาชีพ แถมยัง เป็นผู้ก�ำกับที่มีภาพในหัวที่ครบถ้วนและเฉียบ คมที่สุดครับ” ยิง่ พูดยิง่ คุยเรายิง่ สัมผัสได้ชดั เจนถึงทัศนคติที่ดีต่อวงการบันเทิงของดาราหนุ่มดาวรุ่งคน นี้ ซึ่งดูจะแปลกไปจากค�ำว่าวงการมายาที่เรา คุ้นเคยกันไปสักหน่อย ทว่าใครกันที่เป็นผู้ปลูก ฝังความคิดแง่บวกเช่นนี้ให้กับเขา “เรื่องการวางตัวในวงการ พี่ปิ๊ก ผู้จัดการ ของผมจะเป็นคนสอนครับ โดยเขาจะไม่ได้สอน อะไรที่เป็นพิเศษมาก แต่ว่าจะสอนในทุกเรื่อง ที่จ�ำเป็น คือเขาจะสอนวิธีการใช้ชีวิต เช่น เรื่อง การมีสัมมาคารวะ แล้วก็เรื่องการพูด ตอนเข้า วงการแรกๆ ผมพูดไม่รเู้ รือ่ งเลย ชอบพูดไร้สาระ มาก แล้วก็พดู เร็วอีก แต่พปี่ ก๊ิ เขาก็จะสอนให้ผม เรียนรูจ้ ากสิง่ ทีเ่ คยท�ำมา ให้สะสมประสบการณ์

ไปเรื่อยๆ แล้วในที่สุดผมก็จะสามารถปรับตัว ได้เอง …การคัดเลือกงานพีป่ ก๊ิ จะเป็นคนตัดสินใจ ให้ทงั้ หมดครับ แต่เขาก็จะชีแ้ จงเหตุผลว่าท�ำไม ถึงรับงานนีี้ และอธิบายกับผมเสมอว่างานแต่ละ งานควรเป็นอย่างไร โดยตอนนีผ้ มอาศัยอยูบ่ า้ น เดียวกับพี่ปิ๊กเลย ก็เลยเริ่มจะทะเลาะกันบ้าง แล้ว (หัวเราะ) แต่ไม่ใช่เรื่องงานหรอกนะครับ เป็นเรื่องแฟนคลับมากกว่า คือเราจะแย่งแฟน คลับกัน เพราะพี่ปิ๊กเองเขาก็มีแฟนคลับของ เขาด้วย บางครั้งถึงขนาดแย่งของที่แฟนคลับ ให้กลับบ้านกันก็มี และที่น่ากลัวที่สุดตอนนี้คือ คนขับรถของพวกเราก็มีแฟนคลับด้วยแล้วนะ ครับ (หัวเราะ)” ความน่ารักและความขี้เล่นของผู้ชายคน นี้ ท�ำให้เราปราศจากข้อสงสัยและรู้ได้ทันที เลยว่าเหตุใดจึงมีคนรักและเอ็นดูเขาไปแล้ว ทั้งประเทศ ต่อจากนี้เส้นทางในวงการบันเทิง ของเจมส์คงถูกเปิดกว้างและต้อนรับด้วยความ รักของประชาชนอย่างอบอุ่น ดังจะเห็นได้จาก ต�ำแหน่งขวัญใจคอละครคนใหม่ที่เขาคว้ามา ได้อย่างไม่ยากนัก แต่ถึงอย่างไรก็ดี เราก็คงอด สงสัยไม่ได้ว่า หากไม่ได้โด่งดังจนไม่มีเวลาว่าง อย่างเช่นทุกวันนี้ เขาอยากจะท�ำอะไร มีแผน ในอนาคตส�ำรองไว้นอกเหนือจากสายอาชีพใน วงการบันเทิงบ้างหรือเปล่า “ตอนนี้ถ้ามีเวลาว่างจริงๆ ผมอยากนอน ทีส่ ดุ ครับ (หัวเราะ) ผมอยากมีเวลาออกก�ำลังกาย บ้าง พักผ่อนบ้าง โดยทุกวันนี้ผมก็จะพยายาม นอนให้พอ ให้ได้วนั ละ 5-6 ชัว่ โมง เพราะผมเป็น โรคภูมแิ พ้ดว้ ย เลยต้องพักผ่อนให้มากหน่อย ซึง่ เมือ่ ไรก็ตามทีแ่ ฟนคลับรูว้ า่ ผมไม่สบาย พวกเขา ก็จะคอยหาวิตามินหาอาหารเสริมมาให้เสมอ บางคนต้องอดทนยืนเปียกฝน ยืนรอหน้ากอง ถ่ายตั้งนานกว่าจะได้เจอกัน ผมเห็นแล้วรู้สึก สงสารมากนะ และผมต้องขอขอบคุณทุกคน มากจริงๆ ที่ใส่ใจผมขนาดนี้ …ส่วนเรือ่ งอนาคตผมยังไม่ได้มองไกลมาก ครับ ก่อนหน้านี้ผมเป็นเด็กติดเกม ก็เลยคิดว่า ถ้าโตขึ้นได้ท�ำอาชีพอะไรเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ก็คงจะดีนะ แต่ตอนนี้ผมหันมาสนใจด้านธุรกิจ มากกว่า ซึ่งถ้าอีกหน่อยไม่ได้เป็นนักแสดงแล้ว ผมก็คงไปท�ำงานด้านนี้ เพราะเป็นอะไรที่เรา สนใจและได้รำ�่ เรียนมาด้วย ทว่าในระยะห้าปีสบิ ปีนผี้ มอยากจะเป็นนักแสดงทีด่ ใี ห้ได้กอ่ น แล้วก็ ต้องตั้งใจเรียนให้ดีด้วย เพราะยังอยู่ในวัยเรียน ต้องเอาเรื่องเรียนเป็นหลักครับ” ตั้ ง ใจเรี ย นและเอาดี ใ นด้ า นการท� ำ งาน ขนาดนี้ ผู้เป็นพ่อกับแม่คงภูมิใจในตัวลูกชาย หัวแก้วหัวแหวนอยูไ่ ม่นอ้ ย เลยต้องขอถามหนุม่

เจมส์ต่ออีกสักหน่อย ว่าครอบครัวของเขาคิด เห็นอย่างไรบ้างกับความส�ำเร็จแบบเกินคาดฝัน ในวงการบันเทิงเช่นนี้ “ครอบครัวของผมไม่คอ่ ยเป็นห่วงเรือ่ งการ ท�ำงานในวงการบันเทิงเท่าไหร่ แต่จะเป็นห่วง เรื่องสุขภาพมากกว่า ยิ่งช่วงนี้ผมท�ำงานหนัก ทุกคนเลยเป็นห่วงมาก อย่างพี่สาวของผมที่ เป็นหมอ เขาก็จะคอยถามอาการตลอดเวลาที่ ผมป่วย บอกให้กินยาโน้นยานี้ ควรกินอาหาร อะไรถึงดี คอยเป็นเหมือนหมอประจ�ำตัวน้อง ชายอยู่ตลอดเวลา ...ระยะนี้คุณพ่อกับคุณแม่มาเยี่ยมบ่อย มากครับ มาบางครั้งอาจอยู่ยาวเป็นสิบยี่สิบวัน เลยก็มี ยิ่งคุณแม่ของผมท่านอยากให้ผมเข้า วงการบันเทิงอยูแ่ ล้ว ท่านเลยปลืม้ ใจกับผลงาน ของผมในทุกวันนี้มาก เดี๋ยวนี้เวลาเห็นหน้าแม่ ผมมักจะเห็นว่าเขายิ้มอยู่เสมอ บางทีก็ยิ้มจน แทบปากฉีกถึงหูเลยครับ ผมเห็นแล้วก็แอบข�ำ แต่ก็ดีใจมากจริงๆ ...ต่อจากนี้ถ้ามีโอกาสเลี้ยงดูคุณพ่อคุณ แม่ได้ ผมก็ไม่อยากให้พวกท่านท�ำงานแล้ว เพราะทัง้ คูก่ อ็ ายุเยอะแล้ว ครับ ถ้ามีกำ� ลังความ สามารถเพียงพอ ผมก็อยากรับผิดชอบพวกท่าน เอง นีเ่ ป็นหนึง่ เรือ่ งในความตัง้ ใจของผม ทีอ่ ยาก จะท�ำให้ได้ (ยิ้ม)” เรื่องราวความตั้งใจและความมุ่งมั่นเพื่อ ครอบครัวทีเ่ ขารัก ท�ำให้เราจบบทสนทนาในครัง้ นี้ลงด้วยรอยยิ้มแห่งความปีติ ก่อนจะปล่อยให้ หนุ่มน้อยหน้าใสนามว่า เจมส์-จิรายุ ตั้งศรีสุข หรื อ คุ ณ ชายหมอขวั ญ ใจมหาชน ทิ้ ง ท้ า ยถึ ง แฟนคลับที่คงรออ่านบทสัมภาษณ์ของเขาอยู่ อย่างใจจดใจจ่อ “จริงๆ แล้วผมอยากจะบอกกับทุกคนว่า ผมก็เป็นเพียงแค่เด็กวัยรุ่นคนหนึ่งที่ยังอยาก แสดงละครอีกหลายๆ เรื่อง ผมอยากให้ทุกคน ติดตามผลงานของผมต่อไปเรื่อยๆ นะครับ ไม่ อยากให้รักมากแต่รักแป๊บเดียวแล้วก็หายไป เลย รักผมน้อยๆ ก็ได้ แต่ขอให้รักนานๆ หน่อย นะครับ (ยิ้ม)” ลูกอ้อนของคลื่นลูกใหม่ที่น่ารักน่าชัง คนนี้จะท�ำให้เขาทวีความรุนแรงและไปได้ ไกลได้ถงึ ขนาดไหนในวงการบันเทิง คงต้อง อาศั ย ก� ำ ลั ง แรงใจและแรงสนั บ สนุ น จาก แฟนละครทุกท่านทีจ่ ะช่วยเป็นดัง่ ลมพัดพา ให้เขาไปสู่ฝั่งฝันร่วมกัน

บรรณาธิการแฟชั่น จิรวัฒน์ ศรีเลื่อนสร้อย หน้า อภิชาติ นรเศรษฐาภรณ์ ผม ญาณภัทร ธรรมวิเศษ

0089


0090

Interview: James Jirayu  
Interview: James Jirayu