Page 1

care e r fil e

The Glamorous Heiress

บทพิสูจน์ที่ท้าทาย บนเส้นทางที่คุ้นเคย อัจจิมา เหลืองไพฑูรย์ กว่า 35 ปีที่บริษัท แพน ราชเทวี กรุ๊ป ด�ำรง ความเป็นผู้น�ำด้านการรักษาผิวพรรณและ ความงามมาอย่างยาวนาน แน่นอนว่าย่อม ต้องมีประสบการณ์และความเชีย่ วชาญแบบ เฉพาะตัวทีถ่ กู ส่งต่อกันไปรุน่ สูร่ นุ่ ดังเช่นใน กรณีของ อัจจิมา เหลืองไพฑูรย์ หรือเตย ผูบ้ ริหารสาวคนเก่งที่ ณ ปัจจุบนั กุมบังเหียน ในต�ำแหน่งผู้จัดการฝ่ายการตลาดตามรอย คุณแม่ของเธอ ผู้ซึ่งนับเป็นหนึ่งบุคลากร คนส�ำคัญเบือ้ งหลังความส�ำเร็จของธุรกิจดัง กล่าว และเคยได้ร่วมบุกเบิกงานกับบริษัท แพน ราชเทวี กรุ๊ปมาตั้งแต่เริ่มต้น “คงต้องยอมรับตามตรงค่ะว่ากดดันมากกับ การเข้ามาท�ำงานตรงนี้ เพราะคงไม่สามารถไป ห้ามความคิดของคนอื่นในประเด็นที่ว่า เพราะ เป็นลูกของคุณแม่ถงึ มีตำ� แหน่งนีไ้ ด้ ซึง่ เตยก็เคย เจอปัญหาหนักๆ จนบางทีอยากเดินหนีออกไป เลยด้วยซ�ำ้ เหมือนกัน แต่พอมานึกถึงเรือ่ งความ รับผิดชอบ ซึง่ คุณแม่บอกเสมอค่ะว่า ถึงแม้ไม่ได้ ท�ำงานที่นี่ ก็ต้องมีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน แล้วก็รจู้ กั บุญคุณคน ดังนัน้ ค�ำตอบทีไ่ ด้จงึ มีอยู่ อย่างเดียวคือต้องสู้ ต้องผ่านไปให้ได้ และก็ตอ้ ง ท�ำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุด …เตยเชื่อว่าในบางสิ่งที่ท�ำไปแม้อาจจะ ไม่ถูกใจใครหลายๆ คน แต่ถ้าเป็นประโยชน์กับ องค์กร แล้วเราไม่ได้เอาประโยชน์เข้าตัวเอง สัก วันหนึ่งคนอื่นก็จะมองเห็น อย่างทุกวันนี้ที่เตย ดูแลด้านการตลาด หนึ่งความส�ำเร็จที่พิสูจน์ได้ ก็คือการยอมรับจากทีมงานที่มีมากขึ้นเรื่อยๆ เมือ่ เขาเห็นว่าเราท�ำจริง มีผลงานขึน้ มาจริง ส่วน อีกอย่างหนึง่ ก็คอื ความส�ำเร็จเรือ่ งยอดขาย สอง อย่างนี้เป็นตัวชี้วัดได้ดีว่างานที่เตยท�ำมาตลอด 5 ปีที่ผ่านมานั้นส�ำเร็จหรือไม่ค่ะ …บทบาทของเตยจะรับผิดชอบเรื่องการ ตลาดโดยรวม ก็จะต้องออกไปลุยงานตามสาขา ต่างๆ 74 สาขา ทั่วประเทศ ไปจัดอีเวนต์กระตุ้น ยอดขายหรือโปรโมทสินค้าบ้าง ซึง่ กิจกรรมเหล่า นี้สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของเตยอยู่แล้วค่ะ เพราะเตยจะเป็นคนลุยๆ หน่อย ในเวลางานก็ อาจดุนดิ ๆ (หัวเราะ) แต่เวลาดุจะมีเหตุผลเสมอ ว่าท�ำไมถึงเป็นอย่างนี้ แล้วพอเรื่องจบก็คือจบ ส่วนนอกเวลางานก็สนุกสนานกับทีมงานได้

เต็มที่ ซึ่งตอนนี้ที่แพนคลินิกจะเน้นการออกไป หาลูกค้าใหม่ค่ะ เนื่องจากปัจจุบันมีการแข่งขัน สูง ส่วนลูกค้าเก่าเราก็จะมีกจิ กรรมให้เรือ่ ยๆ อยู่ แล้ว เพื่อเป็นการตอบแทนลูกค้า” และด้ ว ยเหตุ ผ ลที่ ว ่ า มี ก ารแข่ ง ขั น สู ง ใน ธุรกิจเกีย่ วกับความสวยความงาม ดังนัน้ นักการ ตลาดสาวอย่างเธอจึงต้องบริหารจัดการธุรกิจ ด้วยความซือ่ สัตย์และจริงใจให้ตรงตามปรัชญา ขององค์กรที่ตั้งไว้ ซึ่งนี่คือหัวใจส�ำคัญ ที่ท�ำให้ บริษัท แพน ราชเทวี กรุ๊ป โดดเด่นและแตกต่าง “เนื่ อ งจากท่ า นประธานของบริ ษั ท แพน ราชเทวี กรุ๊ปเป็นแพทย์ผิวหนัง ปรัชญาการดูแล ผิวส�ำหรับผู้หญิงของแพนจึงเน้นการปกป้องไว้ ไม่ให้เกิดปัญหามากกว่าการเสริมเติมแต่งอะไร ลงไป เพราะที่จริงผิวของสาวไทยเป็นผิวที่ดีอยู่ แล้ว เราจึงอยากให้ทกุ คนสวยแบบเป็นธรรมชาติ เราเชือ่ ว่าทุกคนมีความสวยในตัวเองค่ะ เช่น คน ผิวคล�้ำไม่จ�ำเป็นต้องขาวแล้วถึงจะสวย เราจึง เน้นตรงที่ว่าดูแลผิวอย่างไรให้แข็งแรง ดูดี หรือ เรียบเนียนมากกว่า …เพราะฉะนัน้ จึงเห็นว่าแพนไม่ได้โฆษณา หวือหวาเหมือนอย่างคู่แข่งหรือคลินิกอื่นๆ แต่ เราจะใช้วิธีการเข้าถึงผู้บริโภคอย่างแท้จริง เช่น เข้าไปในโรงเรียนเพื่อไปให้ความรู้ ไปแนะน� ำ การใช้ผลิตภัณฑ์การดูแลผิว แต่จะไม่ได้ไปขาย สินค้านะคะ ทว่าจะเป็นเหมือนการไปท�ำความ เข้าใจและสร้างทัศนคติทดี่ ใี ห้กบั กลุม่ ลูกค้าตาม ปรัชญาข้างต้นของเราค่ะ …ทั้งนี้ สิ่งที่ผลิตภัณฑ์ของแพนต่างจาก เวชส�ำอางตามท้องตลาดทั่วไป คือลูกค้ามั่นใจ ได้ว่าสินค้าหรือทรีตเมนต์ต่างๆ ของเราใช้แล้ว ปลอดภัย ผ่าน อย. แน่นอน เราไม่เคยหลอกลวง ลูกค้า และด้วยความทีแ่ พนอยูม่ านานแล้ว เป็น แบรนด์แรกๆ ที่เป็นเรื่องเวชส�ำอางในเมืองไทย ผูค้ นจึงให้ความเชือ่ ถือ ทีส่ ำ� คัญเลยคือ ถ้าได้มา ลองใช้บริการแล้ว ตัง้ แต่ครัง้ แรกลูกค้าส่วนใหญ่ ก็จะประทับใจ เพราะสามารถเห็นผลทีส่ มั ผัสได้ อย่างชัดเจนค่ะ” พักเรื่องงานหลักมาพูดคุยเรื่องงานอดิเรก กันบ้าง เพราะเราแอบทราบมาว่าอัจจิมารัก การท�ำอาหารแบบเอาจริงเอาจัง จนถึงขนาดไป ลงเรียนด้าน Culinary Art ไปพร้อมๆ กับขณะ

เรื่อง รัชชา ภาพ สุทธิวัฒน์

ศึกษาปริญญาโทด้านการตลาดที่แซนดีเอโก ประเทศสหรัฐอเมริกาเลยทีเดียว ยิ่งไปกว่านั้น เธอก็ยังเคยไปฝึกงานในร้านอาหารด้วย จนไม่ ว่าจะงานในครัวหรือแม้กระทั่งเป็นแคชเชียร์ ก็ เรียกได้เลยว่าผ่านมาแล้วทั้งหมด “ตอนเด็กเตยอยากเรียนการโรงแรมค่ะ แต่ พอคุณแม่ท�ำธุรกิจตรงนี้แล้วต้องเรียนบริหาร ก็ เลยรู้สึกเหมือนเก็บกด (หัวเราะ) ท�ำให้พอได้ไป เรียนต่อ ก็เลยขอเรียนท�ำอาหารควบคูไ่ ปกับการ ตลาดเลย ซึ่งในอนาคตนอกจากการท�ำงานที่ แพน เตยก็วางแผนไว้ว่าอยากเปิดร้านอาหาร เป็นของตัวเองด้วยเหมือนกันนะคะ แต่ว่าคง ไม่ได้อยู่ในกรุงเทพฯ อาจเป็นร้านเล็กๆ ในต่าง จังหวัด แต่เป็นร้านดีๆ ที่สรรหาสิ่งดีๆ ให้ทุก คนทานค่ะ” เมื่อเธอพูดถึงการสรรหาสิ่งดีๆ ท�ำให้เรา อดที่จะถามขึ้นมาเป็นการส่งท้ายไม่ได้ว่า แล้ว เธอล่ะ สรรหาสิ่งดีๆ มาดูแลตัวเองอย่างไรบ้าง “เตยคิดว่าอาจเป็นเพราะเตยซึมซาบเรื่อง การดูแลตัวเองมาตั้งแต่เด็กๆ ว่าต้องป้องกันไว้ ก่อน เตยจึงหมั่นทาครีมบ�ำรุงเสมอ แล้วถ้าช่วง ไหนต้องออกต่างจังหวัดบ่อยจนไม่มีเวลาไป คลินิก ก็จะท�ำเองที่บ้านเลย เช่น มาส์กหน้าเอง ท�ำทรีตเมนต์เอง ซึ่งจริงๆ แล้วแม้ได้ไปคลินิก กลับมาถึงบ้านเราก็ยังต้องดูแลตัวเองนะคะ เหมือนที่ทางแพนจะบอกลูกค้าเสมอว่า ถ้ามา รักษาที่แพนแล้วแต่กลับบ้านไปคุณไม่ดูแล ยัง ไปตากแดด ไม่ทาครีมกันแดด ผิวของคุณก็จะ กลับมาแย่เหมือนเดิม เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะอยู่ ที่ใด ก็ต้องรักและดูแลตัวเองด้วยค่ะ ...อยากให้ทุกคนหันมาดูแลตัวเองกัน นะคะ เพราะถ้าเรารู้จักดูแลตั้งแต่เนิ่นๆ อย่างถูกวิธี ย่อมดีกว่าและประหยัดกว่าการ แก้ไขหรือรักษาในอนาคตอยู่แล้ว แถมผิว สุขภาพดีจริงๆ ก็ยอ่ มท�ำให้คณ ุ สวยได้อย่าง เป็นธรรมชาติ ซึง่ ความสวยแบบนีน้ แี่ หละค่ะ คือความสวยที่แท้จริงและยาวนานที่สุด”

หน้า-ผม ปรัชพันธ์ ประยูรพันธ์

0075

Careerfile: Pan Clinic  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you