Page 1

MNS 6384.5:2013 Congenital Heart disease. Pulmonary Artery Stenosis and Atrium Septum Defect. Diagnosis and surgical treatment

MNS 6384-5:2013 Зүрхний төрөлхийн гажиг. Уушгины артерийн хавхлагын нарийсал, тосгуур хоорондын таславчийн цоорхой хавсарсан гажиг. Оношилгоо, мэс заслын эмчилгээ

Mns 6384 5 2013 translation (english, deutsch, francais, italiano)  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you