Issuu on Google+

MNS 6358:2012 General requirements to the bodies executing the metrology service (manufacture, installation repair and sale of measuring instruments)

MNS 6358:2012 Хэмжих хэрэгслийг үйлдвэрлэх, суурилуулах, засварлах, худалдах тусгай зөвшөөрлийг хүсэгч, эзэмшигч аж ахуйн нэгж байгууллагад тавих ерөнхий шаардлага


Mns 6358 2012 translation (english, deutsch, francais, italiano)