Page 1

http://www.su-jiao.com

咨询电话:13424755533

东莞市友信塑料有限公司

POM

OL-10 日本宝理塑料有限公司 物性数据 ①原料描述部分 暂无此原料描述部分┄

②原料技术数据 试验条件[状态] 测试方法

性能项目 物理性 比重 能 拉伸强度 伸长率 机械性 弯曲强度 能 弯曲模量 IZOD 冲击强度 热变形温度 热 性 阻燃性 能 线膨胀系数

缺口侧 反缺口侧

测试数据

数据

---

ASTM D-792

1.41

---

-------

ASTM ASTM ASTM ASTM

49 90 78 2350

MPa % MPa MPa

D-638 D-638 D-790 D-790

---

ASTM D-256 ASTM D-256

58 730

J/m J/m

1.82MPa --室温

ASTM D-648 UL 94 ---

110 HB 10

°C --X10

pom ol-10  

pom ol-10,pom 100