Page 1

http://www.su-jiao.com

咨询电话:13424755533

东莞市友信塑料有限公司

日本宝理塑料有限公司 物性数据 ①原料描述部分

原料描述部分┄

性能项目

拉伸强度 伸长率 弯曲强度 弯曲模量 冲击强度 热变形温度 阻燃性

②原料技术数据 试验条件[状态] 测试方法

测试数据

数据单位

---

ASTM D-792

1.62

---

----------1.82MPa ---

ASTM D-638 ASTM D-638 ASTM D-790 ASTM D-790 ASTM D-256 ASTM D-648 UL 94

110 3.5 158 7570 37 162 HB

MPa % MPa MPa J/m °C ---

pom gc25  
pom gc25  

pom gc25,pom 100