Page 1

http://www.su-jiao.com

咨询电话:13424755533

东莞市友信塑料有限公司

POM 390PM 美国杜邦公司 物性数据 ①原料描述部分 暂无此原料描述部分┄

②原料技术数据 试验条件[状 测试方法 态]

性能项目 物理 模收缩率 性能 杨氏拉伸模量 杨氏拉伸强度 断裂伸长率 机械 弯曲模量 性能 缺口冲击强度 无缺口冲击强度 热变形温度 其它 熔体流动速率 性能

横向 流向

测试数据

数据单位

---

ISO 294-4 ISO 294-4

1.8 1.8

% %

---------------

ISO ISO ISO ISO ISO ISO ISO

70 13 32 3000 9 9 100

MPa % % MPa KJ/m2 KJ/m2 ℃

---

ISO 1133

7

g/10min

527-1/-2 527-1/-2 527-1/-2 178 180/1A 179/lfU 75-1/-2

pom 390pm  

pom 390pm,pom 100